Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC"

Transkrypt

1

2 Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX AND PLANT EUROIMPIANTI GOSTOL-GOPAN GROSSMANN IRPOL ISHIDA JOHN BEAN TECHNOLOGY KUMKAYA MAK MASCHINENBAU MILLENNIUM LEASING MOVITEC PALSGAARD PAUL CRAEMER PETERS & NURKOWSKI PRO ASCOBLOC SPIROFLOW TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA TECHMASZ TIBER PACK UNIDEZ WIKO KLEBERTECHNIK WT-POLSKA ZEHABE METAL CELIK ZTOŚ-TERLECKI Już dziś zaplanuj swój pobyt na targach! Kup bilet online na Stan na dzień

3

4

5 5 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Zaproszenie do Poznania Tegoroczna POLAGRA TECH obfitować będzie w ciekawe wydarzenia, których tematyka dostosowana została do potrzeb branży piekarskiej i cukierniczej. A wszystko rozpocznie się już 28 września Dniem Piekarza i Cukiernika. Oto o czym warto wiedzieć. Prezes UIBC Peter Becker (na zdjęciu) spośród wielu innych lokalizacji, typowanych przez organizacje branżowe z całego świata, wybrał właśnie Polskę, a bliżej Poznań, na gospodarza pierwszego Kongresu Unii po integracji. Pod has em: ZDROWE PIECZYWO FORUM PIEKARSKIE Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP mówi jego prezes, Stanis aw Butka zaprasza profesjonalistów bran y piekarsko-cukierniczej, jak równie smakoszy pieczywa, nie b d cych zawodowo zwi zanych z t dziedzin, do udzia u w Forum Piekarskim. Jest ono dorocznie organizowane podczas Targów Polagra-Tech w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji b dzie zdrowe pieczywo. W dniach , w pawilonie 5A, na stoisku nr 48, przedstawione zostan arkana pracy piekarza i walory diety bogatej w ziarno zbó zapewnia prezes Butka. Wydarzenia Forum, jak wynika z programu rozpoczn si w niedziel (28.09) Dniem Piekarza i Cukiernika, kierowane one b d do fachowców. W pozosta e dni, od poniedzia ku do czwartku ( ), organizatorzy licz na obecno szerokiego grona nie tylko ludzi z bran y, ale wszystkich zainteresowanych poznaniem piekarskiego fachu od kuchni. Pierwszy wiatowy Kongres Unii Piekarzy i Cukierników W ubieg ym roku podczas kongresu w Grenadzie po czy y si jak ju pisali- my dwie najwa niejsze bran owe wiatowe organizacje: wiatowa Unia Piekarzy z Mi dzynarodowym Zwi zkiem Cukierników, tworz c jedn wiatow Uni Piekarzy i Cukierników (UIBC). Prezes UIBC Peter Becker spo ród wielu innych lokalizacji, typowanych przez organizacje bran owe z ca ego wiata, wybra w a nie Polsk, a bli ej Pozna, na gospodarza pierwszego kongresu Unii po integracji. W rod i czwartek, 1 i 2 pa dziernika, podczas Mi dzynarodowych Targów Technologii Spo ywczych POLAGRA TECH 2014, odb dzie si pierwszy Kongres wiatowej Unii Piekarstwa i Cukiernictwa (UIBC). Reprezentantów sektora piekarskiego i cukierniczego z ca ego wiata Mi dzynarodowe Targi Pozna skie przyjm w nowoczesnym Centrum Kongresowym w pawilonie 15, gdzie odb d si debaty i spotkania najwy szej klasy piekarzy i cukierników. Obrady to nie tylko zamkni te posiedzenia komisji lub prezydium, na których dyskutowane b d kwestie dotycz ce organizacji, szkole zawodowych, ekonomii czy polityki socjalnej, ale równie posiedzenia dost pne dla szerokiej Ciąg dalszy na str. 7 Dlatego te na specjalnie zaaran owanej przestrzeni pokazowej zostanie przedstawiony ca y a cuch produkcji piekarniczej. Zobaczy b dzie mo na najwy szej jako ci wyroby piekarskie przygotowane na bazie produktów korzystnie wp ywaj cych na zdrowie konsumentów, w tym takich, jak: m ki razowe czy nasiona zbó. Zaprezentowany zostanie tak e tradycyjny sposób wytwarzania pieczywa na naturalnym kwasie. Po ród prezentowanych smakowito ci nie zabraknie tradycyjnych rarytasów, b d cych dzie em piekarskich i cukierniczych mistrzów. Zaprezentowane zostan klasyczne kszta ty pieczywa, jak równie nowe, ciekawe rozwi zania, maj ce dowie, e zdrowe pieczywo mo e przybra atrakcyjne, ciesz ce oko formy. Wobec wzrostu zachorowa na schorzenia zwi zane z uk adem pokarmowym Ciąg dalszy na str. 7

6 6 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 SPONSORZY KONGRESU UIBC 2014 PATRONI HONOROWI JANUSZ PIECHOCIŃSKI WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK WOŹNIAK MARSZAŁEK WOJEWÓDZ- TWA WIELKOPOLSKIEGO JAN GRABKOWSKI STAROSTA POZNAŃSKI PIOTR FLOREK WOJEWODA WIELKOPOLSKI RYSZARD GROBELNY PREZYDENT MIASTA POZNANIA JERZY BARTNIK PREZES ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO PATRONI MEDIALNI

7 7 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Pod has em: ZDROWE PIECZYWO, FORUM PIEKARSKIE Ciąg dalszy ze str. 5 oraz immunologicznym podczas forum b dzie mo na porozmawia z technologiem ywno ci o wp ywie poszczególnych gatunków pieczywa na nasze zdrowie. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom osób stosuj cych diet bezglutenow, szczególnie chorym na celiaki *, zaprezentowana zostanie bogata gama wy- mienitych wyrobów, specjalnie im dedykowanych. Fachowców z bran- y piekarsko-cukierniczej zapewne zainteresuje szczególnie proces wypieku pieczywa bezglutenowego. Odwiedzaj cy Forum b d mogli nie tylko zapozna si z technologi tradycyjnego czy specjalistycznego (bezglutenowego) wypieku pieczywa i uzyska informacj ywieniow, ale tak e b d zapraszani do skosztowania i ocenienia walorów smakowych wypieczonych tu wyrobów. Co istotne, forum b dzie tak e wietn okazj do pozyskania bran- owych aktualno ci, podj cia rozmów z przedstawicielami rzemios a piekarskiego, jak i do odnowienia b d nawi zania kontaktów. Wniosek tego wydarzenia nie mo na przegapi! Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP wraz z Mi dzynarodowymi Targami Pozna skimi zapraszaj do odwiedzenia Forum Piekarskiego w czasie Targów Polagra- Tech pocz wszy ju od 28 wrze nia. * celiakia - trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie). Do udziału w Forum Piekarskim zapraszamy profesjonalistów branży piekarsko-cukierniczej, jak również smakoszy pieczywa, nie będących zawodowo związanych z tą dziedziną mówi prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP Stanisław Butka. Projekt FORUM PIEKARSKIE ZDROWE PIECZYWO finansuje Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Zaproszenie do Poznania Ciąg dalszy ze str. 5 publiczno ci. Mi dzy innymi 1 pa dziernika podczas dyskusji panelowej poruszane b dzie zagadnienie cie ka promocji wyrobów piekarskich, a nast pnego dnia, równie na kongresie, zostan omówione tematy dotycz ce znaczenia marketingu w rozwoju piekarni lub cukierni. Ca o wydarzenia zostanie podsumowana na konferencji prasowej. Kongres przyci ga uwag liderów w obu bran ach z ca ego wiata. Warto wzi udzia zarówno w dyskusji panelowej, jak i w kongre- Najs odsze miejsce, czyli Forum Cukiernicze Jak powstaj praliny? Co zrobi, by sprzeda w lodziarsie, poniewa wieloletnie do- wiadczenie organizatorów pokazuje, e zmiany bran owe, jakie zachodz na rynkach zachodnich, z czasem migruj równie na warunki produkcji i handlu w Polsce. Forum Piekarskie tego nie mo na przegapi! Tegoroczne Forum o czym piszemy szerzej w innym miejscu Piekarza Polskiego odbywa si b dzie pod has em Zdrowe pieczywo. Profesjonali ci z bran y: piekarze, rzemie lnicy, w a- cicieli piekarni oraz wszyscy, którzy zawodowo zwi zani s z piekarstwem powinni uda si do specjalnie zaaran owanej przestrzeni prezentacyjnej w pawilonie 5A, na stoisku nr 48, gdzie odb d si prelekcje i pokazy wypieku pieczywa. Organizatorami Forum Piekarskiego są: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ni wzros a? Czy aran acja cukierni wp ywa na przychody? A gdyby tak wybra zawód cukiernika?... Odpowiedzi na te i inne pytania b dzie mo na uzyska podczas FORUM CUKIERNICZEGO, które wzbogaci ofert programow targów POLAGRA TECH. Pobyt na targach zainteresowani rozpocz mog od z o enia wizyty w specjalnej stre e cukierniczej, znajduj cej si w pawilonie 5A, na stoisku nr 46, gdzie przez wszystkie dni targów odbywa Ciąg dalszy na str. 8

8 8 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Zaproszenie do Poznania Ciąg dalszy ze str. 7 si b d pokazy i seminaria. Nestorzy, mistrzowie cukiernictwa i m odzi czeladnicy, odnosz cy sukcesy w mi dzynarodowych konkursach, zaprezentuj m.in. rzemie lnicz produkcj pralin. Zwiedzaj cy b d mieli okazj odby s odk i sentymentaln podró w czasie, bowiem podczas prezentacji sposobu wyrobu pralin, b dzie mo na dowiedzie si, jak kunszt ten by udoskonalany przez kolejne pokolenia cukierników. Historia produkcji tych luksusowych s odyczy wzbogacona b dzie równie opowie ciami o drodze zawodowej mistrzów. Mistrzynie cukiernictwa, a zarazem kontynuatorki rodzinnych s odkich tradycji Iga Sarzy ska i Marta Tuskolawska, zaprezentuj styl angielski w dekorowaniu masami cukrowymi. Ponadto do wiadczenie zmierzy si ze wie ym spojrzeniem, czyli swoj prac w oparciu o karmel zaprezentuj panowie Kazimierz Rak z synami: Jakubem i Rados awem. O s odkim zawodzie, który staje si pasj, opowiedz laureaci mi dzynarodowych konkursów: Maciej Pi ta i Ryszard Wawrzyniak. O umiej tno ci kszta towania talentów mówi b dzie Jan Kalicki, w a ciciel cukierni, mistrz i nauczyciel. Ostatniego dnia go mi forum b d reprezentanci kraju na Mistrzostwach wiata M odych Cukierników: Mateusz Górecki i Micha Kumur. Organizatorami Forum Cukierniczego są: Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Piekarnia i cukiernia, które sprzedaj Poza imponuj cymi pokazami rzemios a piekarskiego i cukierniczego organizatorzy w stre e Forum Piekarskiego i Forum Cukierniczego przygotowali cenne spotkania merytoryczne, które przys u si rozwojowi przedsi biorstw. I tak: przeprowadzone b d seminaria po wi cone rozwi zywaniu problemów frapuj cych bran, jak równie b dzie mowa o tym jak dostrzega i wykorzystywa szanse na rozwój s odkiego biznesu. Trener dr Marek Borowi ski, specjalista od psychologii koloru i Visual Merchandisingu, który od wielu lat zajmuje si szerokim zakresem dzia a wspomagaj cych sprzeda, b dzie autorem wyk adów nt. marketingu. Jego szkolenia, które prowadzi w poprzednich edycjach targów POLAGRA TECH, cieszy y si du ym zainteresowaniem i frekwencj. Prawdopodobnie tak b dzie i tym razem. Ma o tego! Organizatorzy targów obiecuj, e pomog piekarzom i cukiernikom znale obiecuj ce inspiracje oraz pomog skorzysta z bezp atnych konsultacji. Oto przyk ady ciekawych tematów, które czeka b d na go ci targów: Produkcja tradycyjna w oparciu o ekologiczne surowce. Jak smakuje EKOczekolada? Czy zdrowe mo e by smaczne? Co zrobi, by wypieki bezglutenowe i prozdrowotne kusi y smakiem? Klienci wybieraj mój sklep Konkurencja na rynku ci gle ro nie. Co zatem zrobi, aby przyci gn klientówdo swojej piekarni lub cukierni? Wystrój wn trza, oferta, zdrowe produkty wabi nabywców. W Stre e Sklepy na zwiedzaj cych b d czeka y nowo ci aran acja, wyposa enie, zarz dzanie nigdzie wcze niej nie prezentowane! Jak wa na jest aran acja wn trza? Bardzo. Wyk ady na temat projektowania i urz dzania sklepów b d mia y na celu pokazanie, e to jak wygl da piekarnia lub cukiernia bezpo rednio przek ada si na sprzeda. W a ciciele, piekarze i cukiernicy b d mogli zwery kowa, na ile ich sklepy s przyjazne klientom i ergonomiczne i co zrobi, by optymalnie wykorzysta przestrze sprzeda ow. Jednym ze sposobów na przyci gni cie klientów i wzrost sprzeda y pieczywa w sklepie piekarniczym mo e by rozszerzenie oferty o wie e kanapki, zw aszcza e klienci nastawieni s na zdrowe produkty. Jak barw wiat a wybra, aby pieczywo lub wyroby cukiernicze zach ca- y do kupna? To nie jest proste. O tym wszystkim b dzie mo na si dowiedzie w stre e nr 120, w pawilonie 5. Rewolucja na etykietach i znakowanie produktów nieopanowanych Zosta o ju tylko kilka miesi cy, by dostosowa opisy na opakowaniach do nowych, spójnych unijnych zasad. Dotychczasowe dyrektywy by y ró nie interpretowane w krajach cz onkowskich, ponadto zawiera y mniej wymaga ni nowe rozporz dzenie. Tymczasem konsumenci staj si coraz bardziej wiadomi i chc wiedzie nie tylko, z czego sk ada si wyrób spo ywczy, ale tak e jaka jest jego warto od ywcza, zawarto ci alergenów itp. Sprostanie wymaganiom Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ywno ci, konieczne jest nie tylko dlatego, e przepis ten zacznie obowi zywa z dniem 13 grudnia 2014, ale odpowiednie przygotowanie si do zmian etykiet na opakowaniach produktów stwarza szanse polepszenia jako ci komunikowania si producenta z klientem. Cenne szkolenie! 30 wrze nia 2014, godz.: , Pawilon7, sala nr 1D. Najwi ksze wydarzenie dla bran y Targi POLAGRA TECH s najwi kszym spotkaniem biznesowym sektora technologii spo ywczych w Europie rodkowej i Po udniowo-wschodniej. Aby optymalnie zaplanowa czas pobytu, warto na bie co zapoznawa si z informacjami publikowanymi na: www. polagra-tech.pl.

9 9

10 8

11 11 Poznań, września, 2014 Targi Smaki Regionów Pierwsza edycja projektu Tradycja i Smak Polskiego Pieczywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zwiedzających, że Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP postanowiło powtórzyć przedsięwzięcie również w tym roku i to ponownie podczas Targów SMAKI REGIONÓW. Ideą projektu, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, jest promowanie polskich produktów piekarniczych oraz rozpowszechnianie spożywania pieczywa wśród naszego społeczeństwa. Na co zatem mogą liczyć zwiedzający targi? Dla zdrowia Tradycyjny, zdrowy, polski chleb to główny bohater całego wydarzenia. Podczas targów będzie można spróbować różnych jego rodzajów, a także dokonać zakupów. Tak samo jak i inne piekarskie smakowitości. Organizatorzy opowiedzą także o tajnikach produkcji rogali świętomarcińskich, a technolog żywności przekonywał będzie do korzyści płynących z diety bogatej w ziarno zbóż. Dla dzieci Najsympatyczniejszym punktem programu będzie na pewno minipiekarnia, czyli miejsce gdzie pod okiem fachowców dzieci mogą własnoręcznie przygotować bułki i rogale, które potem zostaną wypieczone w prawdziwym piekarskim piecu. Po skończonej zabawie każde dziecko będzie mogło zabrać swoje dzieło do domu. Ale to nie koniec atrakcji. W ramach zabawy w piekarza najmłodsi dowiedzą się m.in., jak wygląda i co to jest mąka, ziarno, kwas chlebowy itd. Organizatorzy zadbali także o książeczki i kolorowanki o tematyce piekarskiej, a także o fartuszki potrzebne do pracy w minipiekarni. Dla zmysłów A nad całością będzie roznosić się zapach świeżo pieczonego chleba. Tradycyjnego. Naszego polskiego. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają zatem do odwiedzenia piekarzy podczas Targów SMAKI REGIONÓW! SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: Rozmowa z Piotrem Koperskim, Podstarszym Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu Zaangażowanie docenione Piotr Koperski demonstruje otrzymaną przed chwilą z rąk szefa ZRP Jerzego Bartnika Szablę Kilińskiego. Otrzyma Pan Szabl Kili skiego przyznawan za wybitne zas ugi dla rozwoju rzemios a, propagowanie jego osi gni, zaanga owanie w pracy. Jest to najwy sze wyró nienie przyznawane rzemie lnikowi nadawane przez Zwi zek Rzemios a Polskiego. Doceniono 30 lat prowadzenia przeze mnie rmy i mój wk ad w kszta cenie m odzie y. Jestem przewodnicz cym komisji egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik i wiceprzewodnicz cym w zawodzie piekarz. Przez te lata wyszkoli em w sumie 231 uczniów, najwi cej cukierników, ale te piekarzy czy pracowników handlu. Obecnie mam o miu uczniów. Tak e spo ród osób najbli szych. Rzeczywi cie, synowie kontynuuj tradycj. Starszy syn, Przemys aw, jest wicemistrzem wiata. Polski duet piekarski Przemys aw Koperski i Wies aw Kucia, którego by em trenerem, zosta doceniony w 2009 roku w Dusseldor e. M odszy syn, Marcin, obecnie uczy si w Technikum Przemys u Spo ywczego w Poznaniu, w szkole, któr uko czy o wiele najbli szych mi osób. W pierwszej klasie wzi udzia w konkursie szkolnym na mazurek wielkanocny i zaj drugie miejsce. A moj praw r k w rmie jest ona Monika. Jest zainteresowanie takimi zawodami jak cukiernik, piekarz? Z przykro ci zauwa am, e coraz mniejsze. S ch tni do nauki zawodu cukiernika, ale brakuje tych, którzy chcieliby by piekarzami. Ci, którzy s, zwykle mieszkaj we wsiach, wielu z nich pochodzi z ubogich rodzin. Oprócz uzyskania zawodu, podczas nauki mog wspiera rodziny przynosz c do domów wypieki. Nie ma te ch tnych do nauki zawodu rze nika. Nikt nie chce sta w wilgoci, zimnie, patrze na krew. Piekarze nie pracuj w zimnie Ale to ci ka praca, zazwyczaj nocna, bo ludzie chc mie rano wie e wypieki. M odzi si obawiaj, e nie dadz rady. Wi c jak zach cacie m odych do zawodu? Przygotowali my lm prezentuj cy prac rzemie lników i jako starszyzna cechowa odwiedzamy gimnazja i opowiadamy o swoich do wiadczeniach. Najcz - ciej s yszymy, e m odzie wybiera si do liceum ogólnokszta c cego. T umaczymy te, e uko czenie technikum daje zawód, a nie zamyka drogi do dalszej nauki, w tym na studiach. Z czasem uczniowie mog sta si konkurencj. Nie boi si Pan tego? Nie. Ciesz si, gdy jaki ucze otwiera zak ad. To wiadczy o tym, e go dobrze wyszkoli em. Zreszt, wol konkurowa jako ci, a nie cen. To klient ocenia, czyje wyroby s lepsze i je kupuje. Taka konkurencja jest zdrowa. Ale kolejek w piekarniach nie ma, s za to w marketach Markety kupuj bardzo wielkie ilo ci surowego ciasta, zamro onego i ukszta towanego, z którego pó niej najcz ciej na zapleczu, tu przy wej ciu pieczony jest chleb. Kusi zapachem i cen, bo ceny pieczywa w marketach s zwykle ni sze ni w piekarniach, gdzie u ywamy najlepszych produktów. A teraz ludzie licz si z ka dym groszem, cz sto kupuj ta szy chleb, cho nawet nie wiedz, co w nim jest. A wystarczy kupi chleb z piekarni i marketu, oba pozostawi na 2-3 dni i zobaczy, co si z nimi stanie. Gwarantuj, e mój chleb nadal b dzie smaczny. Jeszcze raz gratulacje z okazji wyró nienia, dzi kujemy za rozmow!

12 12 Z oty medal dla AKO Firma AKO co roku wprowadza wielce ciekawe zmiany w swoich produktach. Ich gama ustawicznie poszerza się, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży 10 nowych produktów. Niektóre natychmiast zyskały aplauz ze strony naszych Klientów, za co bardzo im dziękujemy. Jednak nowości wymagają przygotowania rynku, gdyż większość klientów piekarzy i cukierników, tak samo jak i ich klienci, to tradycjonaliści, z mocno ugruntowaną preferencją smakową. Więc trudniej ich przekonać do totalnej zmiany. Wolą raczej modyfikacje niż rewolucje smakowe, jak np. lodowe nowinki o smaku warzyw, chleba itp. Chciałbym się zatrzymać przy jednej nowości, za którą firma AKO otrzymała złoty medal targów Polagra Jest to chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu, na którego nietolerancję cierpi coraz więcej społeczeństwa. Ale coraz bardziej niebezpieczny staje się, galopujący wręcz wzrost liczby ludzi z nadwrażliwością na gluten, do których ja również zaliczam się. Zmuszony więc jestem do maksymalnego ograniczenia wielkości dziennego spożycia produktów glutenowych. Co ważne przy tym produkcie, to łatwa technologia prowadzenia ciasta, nie wymagająca certyfikatów o sterylności produkcji tego pieczywa. Przypominam, że jest to chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu. Na 100 g 0,01g. Więcej informacji w reklamie w niniejszym numerze Piekarza Polskiego. Zapraszam też do zapoznania się ze stosownymi materiałami, których jest naprawdę wiele i są przekonujące, że coś w tym musi być. Pozostało mi tylko serdecznie Państwa zaprosić do odwiedzenia naszego stoiska w Poznaniu podczas targów, gdzie zajmujemy bardzo atrakcyjną lokalizację pierwsze stoisko na początku hali nr 5, licząc od ulicy Bukowskiej. Podczas targów zapoznają się Państwo z bogatą ofertą piekarniczą, cukierniczą, jak również lodziarską, granitą mimo że to nietypowe targi dla tych dwu ostatnich branż. Ale też coraz więcej kawiarni i cukierni wprowadza lody, czy granitę, zyskując w ten sposób większą atrakcyjność wśród klientów. Wszystkie prezentowane produkty będą na bieżąco przygotowywane. Jeszcze raz zapraszamy do odwiedzenia stoiska AKO. Do zobaczenia w Poznaniu! Tomasz Maciuba Dyrektor handlowy AKO SA Unijny certyfikat dla lubelskiego cebularza Od 5 sierpnia 2014 cebularz lubelski korzysta z ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W wyniku stara Stowarzyszenia Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego ten pyszny (cho zdania bywaj podzielone) regionalny placek zosta zarejestrowany i otrzyma certy kat jako Chronione oznaczenie geogra czne. Wcze niej, bo jeszcze w kwietniu 2007, wpisany zosta na List Produktów Tradycyjnych prowadzon przez Ministerstwo Rolnictwa. Opowiedzmy o nim. Dok adnie nikt nie potra okre li, kiedy cebularz sta si popularnym lubelskim wypiekiem. Faktem jest, e od dziesi cioleci produkowany jest tylko na Lubelszczy nie. Tradycja produkcji i receptura przechodzi a z pokolenia na pokolenie. Tu po wojnie, kiedy otwierano piekarnie i na pierwsze Bo e Narodzenie (1944) wypiekano chleb, wypiekano równie tradycyjny placek ydowski cebularz. Sporz dzany by, i jest, z ciasta pszennego dro d owego, wzbogaconego dodatkiem t uszczu i mleka. Ciasto takie jest wyj tkowo smaczne, a tak e cenne, zarówno od ywczo, jak i kalorycznie. Dodatek mleka uzupe nia warto bia kow. Po uformowaniu obowi zkowo wyko czany jest cebul pokrojon w kostk i posolon, a tak e makiem. Cebula podnosi walory smakowe i zapachowe, i to one wyró niaj ten wyrób od innych pszennych wyborowych. Równie dodatek maku wp ywa korzystnie na smak wyrobu oraz podnosi jego wygl d estetyczny. Mak jest wi c dodatkiem koniecznym. Wcze niejsze cebularze wypiekano w piecu opalanym drewnem, smakowa y wi c inaczej, ale równie obecne s wielkim przysmakiem. Wiadomo, e ka dy mistrz piekarski ma to co, co odró nia jego wyroby i cebularz z ka dej piekarni jest nieco inny, jednak e podstawowe surowce s jednakowe. Pi kny z ocisty kolor, równomierny na ca ym k sie oraz chrupi ca skórka to maestria w wypieku. Oko widzi pierwsze, tote wygl d estetyczny odgrywa tu ogromn rol zwraca si uwag na jednakow grubo w ca ej masie placka (1,5 cm). Najbardziej smakuje cebularz gor cy, bowiem zapach i smak wie ego pieczywa pobudzaj wydzielanie soków trawiennych, st d te stopie strawno ci wy szy. Bogatą historię ma cebularz lubelski wypiekany przez p. Sergiusza Kuźmiuka.

13 13 MASZ Gliwice na targach POLAGRA-TECH 2014 Międzynarodowe Targi Technologi Spożywczych w Poznaniu to spore wydarzenie dla polskiej branży piekarniczej. Pojawią się tam ważni producenci maszyn i urządzeń dla piekarstwa i cukiernictwa z całej Europy i obserwatorzy z całego świata. Masz Gliwice, niewątpliwie jedna z wiodących polskich firm, produkujących maszyny dla piekarstwa zdecydowała się pokazać na Targach cały asortyment produkowanych przez siebie maszyn. Warte szczególnej uwagi będą trzy największe maszyny produkowane przez gliwicką firmę miesiarka do ciasta SMR 500, miesiarko-ubijaczka SMRU 350 i krajalnica taśmowa REX. Każda z tych maszyn jest największym w swej kategorii urządzeniem produkowanym w Polsce. Oto ich krótka charakterystyka: SMR to miesiarka z dzieżą wyjezdną o pojemności 500 l, przeznaczona do miesienia maksymalnie 350 kg ciasta. standardowych miesiarek spiralnych - SMR (na bazie których miesiarka-ubijaczko jest zbudowana), SMRU jest wyposażona w szybkozłącze umożliwiające łatwą wymianę narzędzi. Producent oferuje trzy narzędzia pracy do wyboru - płetwę, krzyżak i rózgę. Silnik napędu narzędzia jest sterowany za pomocą falownika, co umożliwia płynną regulację obrotów. REX największa krajalnica produkowana w Polsce, o wydajności do 2500 bochenków chleba na godzinę. Dzięki zastosowanym przekładniom pasowym urządzenie pracuje wyjątkowo cicho. Posiada automatycznie podnoszoną głowicę za pomocą cylindrów hydraulicznych. Dzieża na wózku jest automatycznie przyciągana i blokowana pod głowicą za pomocą specjalnych zaczepów systemu hydraulicznego. Łatwy w obsłudze panel sterujący pozwala na ustawienie czasu miesienia na I i II biegu (wraz z rewersem) oraz temperaturę graniczną ciasta (czujnik temperatury ciasta znajduje się w zgarniaczu). Jako opcja proponowany jest model ze sterującym cyfrowym panelem dotykowym (możliwość pełnego programowania i zapisywania procesu miesienia). SMR 500 posiada dwa silniki, osobno do napędu spirali i napędu dzieży w sumie o mocy 18,7 kw, wzmocnioną spiralę oraz dodatkową rolkę napędzającą dzieżę. SMRU 350 to z kolei maszyna z dzieżą wyjezdną o pojemności 350 l., przeznaczona do ubijania i ucierania mas cukierniczych oraz przygotowywania ciast lekkich. W przeciwieństwie do Ilość ta ulega zmianie w zależności od rodzaju chleba, stopnia jego wypieczenia i wychłodzenia. Część załadowcza składa się z podajnika dolnego, górnego i podajników bocznych, natomiast odbiorczą - podajnik tylny do pracy z linią pakująca. W środkowej części umieszczono zespół taśm tnących o dużej trwałości, system ich olejenia (w trzech zakresach) oraz skrobaki bębna górnego i dolnego (usuwające okruchy chleba). Maszyna posiada czujnik złamanego noża (w przypadku pęknięcia chociaż jednej taśmy cały napęd krojenia jest natychmiast wyłączany), mechanizm podostrzania taśm tnących oraz ich skrobaki (w opcji) i licznik pokrojonych bochenków.. Fotokomórka zamontowana w części odbiorczej wstrzymuje ruch taśmy, jeśli pokrojony chleb nie został przesunięty do pakowania. Zatem zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska w Pawilonie 5 na Targach POLAGRA-TECH 2014 i obejrzenia tych najnowszych superprodukcji w akcji.

14 14 Owocne Ogólnopolskie Święto Chleba w Gostyniu Świ ta chleba, organizowane od wielu lat w ró nych cz ciach naszego kraju, s u promocji pieczywa oraz uczeniu szacunku i poszanowania chleba. Ogólnopolskie wi to daje dodatkowo mo liwo poznania ró nych rodzajów pieczywa, jego tradycji i smaku, w zale no ci od regionu, w którym jest produkowane. Tak by o podczas tegorocznego VI Ogólnopolskiego wi ta Chleba. Odby o si ono w uroczysto Wniebowzi cia NMP, 15 sierpnia, w sanktuarium Matki Bo ej wi togórskiej Ró y Duchownej, na wi tej Górze w Gostyniu. W homilii biskup Grzegorz Balcerek powiedzia m.in.: Bogu dzi kujemy za chleb, ale ci gle musimy uczy si odpowiedzialno ci za ten dar, i za tych, którym chleba brakuje. Podkre- li, jak du rol w yciu ka dego cz owieka odgrywa praca piekarza i owoc jego trudu, którym jest chleb goszcz cy na naszym stole. Nast pnie biskup pob ogos awi wie ce do ynkowe przyniesione przez delegacje z gmin pow. gosty skiego oraz ziarno na kolejny zasiew, a tak e zaczyn na chleb, który b d wypiekali piekarze. wi cenie kwasu chlebowego na wi tej Górze w Gostyniu jest corocznym, wieloletnim zwyczajem. Przed o tarzem polowym staj piekarze w od wi tnych bia ych strojach, w d oniach trzymaj koszyczki piekarskie, w których na bia ym p ótnie le y kwas chlebowy. Po wi cony kwas zanosz potem do swoich piekarni, by tam wypieka najlepsze chleby. W tegorocznym Ogólnopolskim wi cie Chleba uczestniczyli równie parlamentarzy ci, przedstawiciele w adz samorz dowych, a tak e: prezes Zwi zku Rzemios a Polskiego Jerzy Bartnik oraz prezes Stowarzyszenia Rzemie lników Piekarstwa RP Stanis aw Butka. Tradycj ogólnopolskich wi t sta o si podnoszenie wiadomo ci konsumentów co do warto ci od ywczej pieczywa i jego wa no ci w naszej diecie. Po raz Goście i organizatorzy Ogólnopolskiego Święta Chleba w Gostyniu. Tegoroczne Ogólnopolskie Święto Chleba odbyło się w sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. pierwszy jednak przygotowano prelekcje dla piekarzy-rzemie lników. Ich celem by o zwrócenie uwagi na warto od ywcz pieczywa, jego wp yw na prawid owe funkcjonowanie organizmu, z drugiej strony chodzi o o przekazywanie tego typu informacji przez piekarzy konsumentom. Obchody Ogólnopolskiego wi ta Chleba u wietni a polowa piekarnia, a opalany drewnem piekarski piec by atrakcj dla chlebowego przedszkola. Tego dnia dzieci mog y, cho na chwil, sta si piekarzami. Zainteresowanym pokazano tak e, w jaki sposób produkuje si tradycyjne pieczywo. Z wizyt do Gostynia przyjecha dobrze znany ju braci piekarskiej Pan Kanapka, który promowa i cz stowa wszystkich zdrowym pieczywem. Jego odwiedziny wzbudzi y du e zainteresowanie i sympati, nie tylko ze strony dzieci. By y te liczne konkursy, degustacje wyrobów piekarskich oraz wystawa sprz tu rolniczego. Cz artystyczna obejmowa a wyst py popularnych zespo- ów. W ród nich znalaz y si : Arka Noego, Siewcy Lednicy, zespó Jaffa i Redlin. Impreza ta uda a si dzi ki zaanga owaniu lokalnych w adz, piekarzy powiatu gosty skiego, w szczególno ci panów: Ci y skiego i Dolczewskiego, przy wsparciu prezesa SRP RP. Ogólnopolskie wi to Chleba w Gostyniu s nansowane zosta o z Funduszu Promocji Ziarna Zbó i Przetworów Zbo- owych. Katarzyna Mojzykiewicz

15 15 Symfonia smaku i zapachu wi to Chleba i Piernika w Jaworze Wostatni weekend sierpnia br. Jawor po raz kolejny zamieni si w Polsk Stolic Chleba, tym razem wzbogacon o jaworskie tradycje piernikarskie. Te trzy dni, wype nione bogactwem smaków i zapachów wie o wypieczonego pieczywa oraz aromatycznych pierników na d ugo zapadn w pami ci wszystkich uczestników tego wydarzenia, nad którym honorowy patronat obj a Ma onka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Imprez rozpocz niezwykle widowiskowy korowód wokó Rynku piekarzy i cukierników, o cjalnych delegacji oraz go ci z miast partnerskich. Jedn z najwi kszych atrakcji wi ta stanowi y animacje piekarsko-cukiernicze, odbywaj ce si w ponad 30- metrowej hali namiotowej, gdzie pod okiem panów: Stanis awa Furtaka i Leszka Truskolawskiego (Stowarzyszenie Cukierników Piekarzy i Karmelarzy RP) oraz Stanis awa Butki, Lecha J dryki oraz Andrzeja Szyd owskiego (Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP) odbywa si wypiek na ywo, po czony z degustacj. Marta Truskolawska i Iga Sarzy ska prezentowa y cukiernicze dzie a sztuki, tworzone wspólnie z dzie mi uczestnicz cymi w wi cie. Swój kunszt pokazali mistrzowie piekarstwa: Kazimierz Rak z Rzeszowa, Barbara Krzyszczak Piekarz Roku 2011 oraz Wies aw Kucia, obydwoje z Lublina. W animacjach bra te udzia Krzysztof Kargol ze Z otoryi laureat Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz. Tradycje piernikarskie w Jaworze si gaj XVI w., w zwi zku z tym Muzeum Re- Korowód piekarzy i gości. Roman Ciążyński z Gostynia -- Piekarz Roku 2014, z braćmi Piotrem i Pawłem. Za reaktywację Święta Chleba, najwyższe odznaczenie rzemieślnicze złoty medal im. Jana Kilińskiego otrzymał z rąk Zbigniewa Ładzińskiego burmistrz Jawora Artur Urbański. gionalne, wraz z p. Marcinem Goetzem piernikarzem z Janowic Wielkich, zorganizowa o warsztaty piernikarskie, podczas których przedszkolaki budowa y z piernika osiedle marze. Starannie ozdobione lukrem piernikowe domki mo na podziwia w jaworskim muzeum. Uczestnicy wi ta mogli pokosztowa p czków, bagietek, ró norakich gatunków i rodzajów pieczywa, a tak e miodów, w dlin i serów. Na Rynku, przy teatrze, mo na by o uczestniczy w wypieku Chleba wiejskiego na zakwasie prowadzonym Piotra Klaczyka, w tradycyjnym piecu chlebowym, opalanym drewnem. Moc atrakcji dla najm odszych zapewni y tak e Stowarzyszenie Kaczawskie oraz Wrzosowa Kraina, odbywa y si np. wyk ady edukacyjne po czone z widowiskowymi wybuchami wulkanów, prowadzone przez zespó edukatorów. Natomiast pracownia ceramiczna z Dobkowa zapew- Ciąg dalszy na str. 16

16 16 wi to Chleba i Piernika w Jaworze ni a atrakcje zwi zane z lepieniem garnków. Stoiska wype ni y si nie tylko polskim chlebem, ale równie czeskim i ciesz cym si niezwyk popularno ci czarnym chlebem ukrai skim, jak równie litewskim. Chleba i smakowito ci nie zabrak o tak- e dla diabetyków i cukrzyków. Jawor go ci delegacje z miast partnerskich, których wspania e i widowiskowe wyst py mo na by o podziwia przez ca y weekend. Ka dego dnia na uczestników imprezy czeka o mnóstwo atrakcji. Za reaktywacj wi ta Chleba, najwy sze oznaczenie rzemie lnicze z oty medal im. Jana Kili skiego otrzyma z r k prezesa Dolno l skiej Izby Rzemie lniczej Zbigniewa adzi skiego burmistrz Jawora Artur Urba ski. Zbigniew Ko ody ski, reprezentuj cy Okr gowy Inspektorat Pracy we Wroc awiu, wr czy Laur Pracodawcy Bran y Piekarskiej Dolnego l ska Piekarni Familijnej El biety i Witolda Kowalczyka z Kro nic. Nagroda ta, to znacz ce wyró nienie dla pracodawcy za dba o o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei p. Roman Ci y ski z Gostynia jednog o nie zosta wybrany przez Jury konkursowe Piekarzem Roku Ten zaszczytny tytu, czek ufundowany przez rm Polmarkus o warto ci z oraz okaza a rze ba z piaskowca wykonana przez jaworskiego artyst to uhonorowanie ci kiej, wieloletniej pracy p. Romana w zawodzie piekarza. Trzeba doda, e piekarnia Ci y scy jest rm rodzinn, prowadzon przez trzech braci Ci y skich Piotra, Paw a i Romana, którzy z wielk pasj i zaanga owaniem wykonuj swoj prac, o czym wiadczy o ich stoisko wystawiennicze. Mo na na nim by o zobaczy wiele rodzajów pieczywa oraz pracoch onne rze by z ciasta chlebowego, które zdoby y nagrody w konkursie na Rze b Piekarsk. W kategorii rze by du ej zwyci y ponad 20-kilogramowy Ko ció Pokoju w Jaworze, wykonany z ciasta piernikowego, marcepana i czekolady, prze o onego mas kajmakow i powid ami, który zosta przygotowany wspólnie przez jaworsk piekarni MARTEX Stanis awa Furtaka i Cukierni Rak & Or owski z Rzeszowa. W nagrod twórcy otrzymali od rmy AGART-PRO czek o warto ci z. Tym piernikowym dzie em sztuki zostali pocz stowani uczestnicy wi ta. W kategorii do 5 kg wygra a rze ba Przydro na kapliczka Paw a Ci y skiego, a jej autor w nagrod otrzyma od rmy Martin Braun z. Dodatkowo ka dy uczestnik wi ta móg odda g os na rze b, któr uwa a za najpi kniejsz. Zwyci y a rze ba Paw a Ci - y skiego z Gostynia Kwiaty Lata. Popularny kucharz Karol Okrasa by g ówn atrakcj ostatniego dnia wi ta. Poprowadzi on ciekawy i zabawny pokaz kulinarny, a smakowite potrawy, jak na miasto chleba przysta o, serwowano publiczno ci w chlebkach wypieczonych przez jaworskich piekarzy z rmy MARTEX. Pan Karol wraz z burmistrzem Jawora Arturem Urba skim cz stowali równie staropolskim urkiem w misach chlebowych. Jak na udan imprez przysta o, nie zabrak o prawdziwych gwiazd sceny muzycznej. Wyst p zespo u AFROMEN- TAL skutecznie rozrusza kilkutysi czny t um uczestników jaworskiego wi ta. Nie mniejsza publiczno bawi a si, te znakomicie, na koncercie Blue Cafe. RL Karol Okrasa i burmistrz Jawora Artur Urbański przygotowują się do częstowania gości święta. Kościół Pokoju w Jaworze -- I nagroda w konkursie na rzeźbę piekarską. Zdjęcia: G. Wiernicki

17 Radomskie Święto Chleba T umy radomian odwiedzi y w niedziel, 7 wrze nia, Muzeum Wsi Radomskiej, w którym odby o si XVI wi to Chleba. Organizatorem imprezy by y Cech Piekarzy, Urz d Miejski i Muzeum Wsi Radomskiej. Honorowy patronat nad uroczysto ci obj li: Marsza ek Sejmu Ewa Kopacz, Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. Biskup dr Henryk Tomasik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marsza- ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Tradycyjnie by a ca a masa stoisk gastronomicznych. O podniebienia i o dki uczestników festynu zadba o 6 piekarni plus siódma, która proponowa a pieczywo litewskie. Oferowano chleby wszelkiego rodzaju, a tak e bu ki, rogale, paluszki i inne jeszcze rodzaje i gatunki pieczywa. By wzi udzia w wi cie nale a o najpierw... znale miejsce, by zaparkowa samochód, b d wydosta si z zat oczonych autobusów, dowo cych ludzi do skansenu. Dla chc cego nie by o jednak nic trudnego i zaraz po godzinie 10 skansen zape ni si zwiedzaj cymi. Przyby- ych powita a Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, której towarzyszy prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Uroczysto ci rozpocz a, jak co roku, msza wi ta w intencji rolników i piekarzy, odprawiona w am teatrze. Przewodniczy jej ksi dz Jaros aw Wojtkun, rektor Wy szego Seminarium Duchownego w Radomiu. Prezentacja ró norodnych wypieków piekarniczych, nagrody dla najlepszych piekarzy, degustacje chleba, Wśród uczestników święta była Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. konkursy i wyst py artystyczne pr dko zyska y publiczno. Zaraz po mszy, w am teatrze skansenu, rozstrzygni to konkurs Tradycyjny Wieniec Do ynkowy i wr czono nagrody laureatom. Pokaz wie ców wykonanych z k osów, ziarna, warzyw, owoców i kwiatów by du atrakcj dla widzów, a komisja konkursowa orzek a, e I miejsce zdoby wieniec z Borkowic. Uroczysty charakter mia- o wr czenie najwy szego odznaczenia rzemie lniczego Organizatorzy i goście radomskiego Święta Chleba. Szablę Kilińskiego otrzymał radomski piekarz Sylwester Wojcieszek 17 Szabli Kili skiego. Otrzyma j Sylwester Wojcieszek, w a ciciel piekarni przy ulicy Wiejskiej 24 w Radomiu. Dodajmy, e Szabla Kili skiego przyznawana jest od 1999 roku przez Zwi zek Rzemios a Polskiego, a pierwsz osob uhonorowan Szabl by papie Jan Pawe II. Wr czono tak e nagrody laureatom konkursu Mój przepis na chleb. Ten konkurs zorganizowano po raz pierwszy i skierowano go do tych, którzy samodzielnie wypiekaj chleb. Po cz ci konkursowej rozpocz y si wyst py artystyczne. Uczestnikom imprezy zaprezentowa y si Zespó Pie ni i Ta ca Politechniki Warszawskiej, radomska grupa Frument Project oraz Jan Trebunia Tutka i grupa Jazgot. By y te wyst py kapel ludowych. Ca y czas trwa a degustacja pieczywa. Mi o ników sportu interesowa a prezentacja klubów sportowych i pokazy tness. N a t o m i a s t twórcy ludowi zapraszali do obejrzenia i zakupu swoich wyrobów na kiermaszu r kodzie a ludowego. Do szybko zape ni si te parkiet taneczny, czyli popularne dechy. Zdjęcia: Tomasz Szczepaniak

18 18 W Poznaniu Gdy cz owiek chleb je codziennie, zdrowiem tryska promiennie......to has o od wielu lat towarzyszy wi tom chleba, które odbywaj si w stolicy Wielkopolski. W dniu 6 wrze nia, w sobotni s oneczny dzie na Starym Rynku w Poznaniu odby o si 16. wi to Chleba. Obchody rozpocz y si tradycyjnie msz wi t w intencji piekarzy odprawion w pozna skiej farze. A nast pnie korowód starszyzny cechowej, prowadzonej przez orkiestr d t z Lwówka, przeszed na Stary Rynek. Po wys uchaniu hejna- u oraz obejrzeniu s ynnych trykaj cych si pozna skich kozio ków, w ród gromkich braw zgromadzonych, rozpocz to obchody tego jednego z najwspanialszych wi t piekarzy. Wydarzenie to po wi cone jest uszanowaniu chleba i przywróceniu szacunku do niego. Promuje zdrow ywno i ukazuje znaczenie pieczywa w codziennej diecie. Podczas wi ta chleba piekarze prezentuj szerok gam najwy szej jako ci swoich wyrobów. Ukazuj ich ró norod- no, a poprzez wprowadzanie nowych form i kszta tów zwi kszaj jego atrakcyjno. Dlatego te podczas pozna skiego wi ta ukazany zosta nie tylko trud pracy piekarzy, ale tak e artystyczny wymiar tego zawodu. Przybyli z tej okazji go- cie, równie z zagranicy, mieli mo liwo skosztowa pieczywo od najlepszych wielkopolskich piekarzy. Jak zwykle, obchodom wi ta Chleba towarzyszy o wiele atrakcji. Du ym powodzeniem cieszy y si konkursy wiedzy o najstarszym w Polsce Cechu Cukierników i Piekarzy oraz konkurs pozna skiej gwary. Konkurs ten prowadzony by przez jak mówi sam o sobie frechownego szczuna, któremu grandzynie jeszcze z glacy nie wywietrza o, czyli specjalist od gwary pozna skiej Jacka Ha asika. Doskonale znanego poznaniaka, m.in. z audycji Jasny fortel czy konkursów gwary pozna skiej, prowadzonych w radiu Merkury. Organizatorzy pozna skiego wi ta nie zapomnieli tak e Degustacja świątecznego pieczywa. o najm odszych. To dla nich przygotowano konkurs rysunkowy, w czasie którego powsta o wiele wspania ych prac ukazuj cych prac piekarza. Dzieci mia y tak e okazj zamieni si w gwiazdy estrady. Czas umila y równie wyst py doros ych artystów. Du ym zainteresowaniem cieszy si recital akordeonowy w wykonaniu Andrzeja Kosowskiego. O mi atmosfer zadba tak e zespó muzyczny Horyzont oraz uwielbiana przez poznaniaków Kapela zza Winkla. Jednym s owem ka dy, kto przyby na wi to Chleba móg znale dla siebie co po ytecznego i ciekawego. Projekt wi to Chleba w Poznaniu s nansowany zosta z funduszu Promocji Ziarna Zbó i Przetworów Zbo owych. Katarzyna Mojzykiewicz W Warszawie 5 października Warszawskie Święto Chleba odbędzie się 5 października, na rynku Nowego Miasta. Organizatorem dwunastej już jego edycji będzie Centralna Biblioteka Rolnicza oraz m.in. Cech Piekarzy w Warszawie Jak zwykle głównym tematem imprezy będzie pieczywo i jego producenci piekarze z Warszawy i okolic: członkowie Cechu Piekarzy w Warszawie, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska oraz inne piekarnie. Na scenie: od godz. 11, kiedy będą wręczane wieńce dożynkowe, przez cały dzień atrakcyjne występy, a o godz. 17 wycinanie hołubca, czyli nauka tańca ludowego. Potem gwiazdą programu będzie zespół Dzikie Jabłka zwycięzca ostatniego Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. Święto Chleba to przyjemność dla całej rodziny i możliwość zapoznania się z pysznymi, zdrowymi produktami naszych piekarzy, przy udziale innych atrakcji. Kto może, powinien skorzystać. Asortyment poznańskiego pieczywa był niezwykle bogaty.

19 19 Pan Kanapka na Turnieju Piłki Nożnej Wild Cup, Radom lipiec 2014 DIETA KANAPKOWA działanie społecznie odpowiedzialne Kiedy 15 sierpnia br., by em go ciem VI Ogólnopolskiego wi ta Chleba w Gostyniu, mia em przyjemno spotka si i porozmawia o sprawach piekarskich z piekarzami z ró nych stron kraju. Jak si zorientowa em, do wielu z nich jeszcze nie dotar a wiadomo o dzia alno ci fundacji i kampanii spo ecznej, st d pozwalam sobie jeszcze raz przedstawi ide DIETY KANAPKOWEJ Wprowadzenie Bran a piekarnicza w ostatnim czasie prze ywa g boki kryzys, spowodowany on jest ekspansj marketów, szar stref i brakiem ogólnopolskiej promocji pieczywa. W efekcie trwa proces zamy- kania wielu rm piekarniczych. Na przyk ad w Radomiu, na oko o dwustu tysi cy mieszka ców, mamy ju trzydzie ci pi dyskontów, cztery hipermarkety oraz kolejne w budowie. Ekspansja dyskontowa powoduje zamykanie ma ych, najcz ciej osiedlowych sklepików, które do tej pory by y g ównym rynkiem zbytu dla lokalnych piekarzy. Piekarnie, które nie wytrzymuj konkurencji, zamyka si bez wzgl du na wielko czy posiadane tradycje. W ci gu czterech lat liczba piekar w Radomiu zmala a z dwudziestu o miu do dwudziestu jeden. S dz, e nie jeste my wyj tkiem na gospodarczej mapie kraju, podobne sytuacje maj miejsce w wielu mniejszych i wi kszych miejscowo ciach. Rzeczywisto, która nas otacza, zmienia si na naszych oczach. Jedne piekarnie szybciej, a drugie wolniej, przystosowuj si do nowych warunków. Wszyscy poszukujemy nowych rozwi za na nowe czasy. W sprawie budowy marketów, jak na razie, nie mo emy wiele zdzia a, a szara strefa wydaje si by nie do opanowania. Jedyne sensowne dzia ania, jakie na obecn chwil mo emy wykona, to promowa pieczywo rzemie lnicze. Szans mo e by wzrost wiedzy spo ecze stwa na temat prozdrowotnych walorów pieczywa i jego funkcjonalno- Dokończenie na str. 20

20 20 Pan Kanapka w lubelskich szko ach DIETA KANAPKOWA działanie społecznie odpowiedzialne Realizacja projektu Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa nabiera rozmachu na Lubelszczyźnie. 9 września w siedzibie firmy Motyl w Bystrzejowicach odbyło się spotkanie lubelskiej grupy inicjatywnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, piekarze i cukiernicy wspierający akcję kanapkową. Zasady kampanii oraz pomysły, jak można wdrażać ideę zdrowego odżywiania, przybliżył wiceprezes Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa pan Zbigniew Prokopowicz. Technolodzy z firm: IREX- PROKOPOWICZ oraz DEVELEY zorganizowali prezentację komponentów do produkcji pieczywa oraz pokaz kanapek mogących trafić do sklepików szkolnych. Wskazano możliwości zorganizowania zajęć i zabawy z uczniami klas młodszych na temat wartości zdrowotnej pieczywa. Jeszcze we wrześniu Pan Kanapka odwiedzi lubelskie szkoły, a pokazy będą wspierały lubelska cukiernia Renatka oraz piekarnia Grela z Mełgwi. W Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Lublina jest już wykaz szkół, które zapraszają Pana Kanapkę, co bardzo cieszy organizatorów. Zachęcamy Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do objęcia patronatem organizacyjnym i finansowym tej akcji, co będzie z dużym pożytkiem społecznym. Jadwiga Piotrowicz ci, a w konsekwencji wzrost jego sprzeda y. Zadanie trudne, ale nie niemo liwe. Promocja jako działanie marketingowe Taki cel przy wieca powstaniu Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa, której misj jest: systematyczna, szczegó owo zaplanowana edukacja spo ecze stwa, ze szczególnym uwzgl dnieniem m odego pokolenia Polaków; promowanie walorów ywieniowych pieczywa i rzetelne informowanie o zasadach prawid owego od ywiania, czego wymiernym efektem b dzie coraz powszechniejsze spo ywanie przez dzieci i m odzie na drugie niadanie kanapki ze wie ego pieczywa. Tak zrodzi a si kampania spo eczna DIETA KANAPKOWA SMACZNA I ZDROWA. Kampania zosta a oparta na wiedzy z dziedziny psychologii rynku. Integraln cz ci psychologii rynku jest marketing, którego najprostsza de nicja mówi, e s to wszelkie dzia ania zmierzaj ce do zaspokojenia potrzeb i pragnie klientów. To klient jest najwa niejszy dla ka dego przedsi biorstwa, bez klienta adna rma nie ma racji bytu. Dzi o tego w a nie klienta odbywa si bój pomi dzy producentami tego samego dobra. Sukces odnosz ci, którzy potra przekona nabywc do swojego produktu. Do tego celu przedsi biorstwa wykorzystuj rodki komunikacji rynkowej, tworz platformy informacyjne, na których spotykaj si potrzeby nabywcy z oczekiwaniami producenta. Promocja wp ywa na pragnienia i determinuje nasze zachowania, w tym równie te zakupowe. Promuj c, przekazujemy informacje o produkcie, kszta tujemy potrzeby nabywców, pobudzamy popyt. Powstaje wiele reklam odwo uj cych si do preferencji ywieniowych spo ecze stwa. Jest szansa, by na bazie DIETY KANAPKOWEJ piekarze rzemie lnicy stworzyli w asn platform i wspó pracuj c prowadzili dzia ania promocyjne. Dlaczego musimy promować pieczywo? Po pierwsze: dlatego, eby zatrzyma dotychczasowych konsumentów, poniewa istnieje realne zagro enie, e po prostu odejd do konkurencji. Po drugie: by za- ch ci i przyci gn dzieci do spo ywania pieczywa. Po trzecie: by wreszcie zahamowa spadek jego spo ycia. Wi kszo ludzi, którzy nie jedz pieczywa, jako koronny argument podaje zafa szowany pogl d e: pieczywo tuczy. Kampania spo eczna DIETA KANAPKOWA, ma wzbudzi zainteresowanie g ównej grupy docelowej, czyli dzieci i ich rodziców. Sprawa jest powa na, media bij na alarm. W wietle ostatnich bada, takim problemem w ród polskich dzieci i m odzie y jest nadwaga i oty o. Powód z e od ywiane! Tylko racjonalnie skomponowana dieta (dieta jako sposób od ywiania) oraz aktywno zyczna mo e zapobiec wielu wspó czesnym chorobom. Wiedz na temat diety mo emy czerpa z modeli ywieniowych opracowanych przez naukowców. W ród wielu modeli, dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce na wiecie w ród diet prozdrowotnych. Na tym w a nie modelu ywieniowym oparta jest kampania spo- eczna DIETA KANAPKOWA. Podstaw diety DASH s produkty zbo owe, owoce i warzywa, przetwory mleczne. Z tych produktów pozostaje tylko skomponowa przepyszn kanapk! Zawczasu powinni my przewidzie czym skorupka za m odu nasi knie, tak by realizowanie wa nych warto ci spo ecznych by o trosk i dzia aniem jednocz cym piekarzy by przetrwa. Dbajmy o dzieci! Podziękowania Dzi kuj tym wszystkim, szczególnie kolegom z Cechu Piekarzy w Radomiu, którzy do tej pory wsparli dzia ania fundacji. Dzi ki Wam kampania nabiera rumie ców i zatacza coraz szersze kr gi. Zach cam inne osoby, rmy i instytucje do wspó pracy. Nr konta FUNDACJI: Jarosław Gajda Jarosław Gajda, z wykształcenia psycholog społeczny, mistrz piekarski, właściciel piekarni-cukierni w Radomiu, starszy Cechu Piekarzy w Radomiu, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa. Pod jego redakcją powstała monografia Historia o chlebie i piekarzach radomskich.

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI SMAKI REGIONÓW / POLAGRA FOOD / POLAGRA TECH / POLAGRA GASTRO / INVEST HOTEL WYDANIE SPECJALNE MAGAZYNU TARGOWEGO / ISSN 123O-8994 SIERPIEŃ 2O14, POZNAŃ 8 ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA 38 KULINARNY PUCHAR

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Pawe Dzieka ski 1 Instytut Ekonomii i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych

Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych +Witamina D Kwas foliowy Magnez Backaldrin Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 32, 02-867 Warszawa, tel. 22 22 546 13 00, tel. 22 648 20 80 do 83, fax

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo