Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC"

Transkrypt

1

2 Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX AND PLANT EUROIMPIANTI GOSTOL-GOPAN GROSSMANN IRPOL ISHIDA JOHN BEAN TECHNOLOGY KUMKAYA MAK MASCHINENBAU MILLENNIUM LEASING MOVITEC PALSGAARD PAUL CRAEMER PETERS & NURKOWSKI PRO ASCOBLOC SPIROFLOW TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA TECHMASZ TIBER PACK UNIDEZ WIKO KLEBERTECHNIK WT-POLSKA ZEHABE METAL CELIK ZTOŚ-TERLECKI Już dziś zaplanuj swój pobyt na targach! Kup bilet online na Stan na dzień

3

4

5 5 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Zaproszenie do Poznania Tegoroczna POLAGRA TECH obfitować będzie w ciekawe wydarzenia, których tematyka dostosowana została do potrzeb branży piekarskiej i cukierniczej. A wszystko rozpocznie się już 28 września Dniem Piekarza i Cukiernika. Oto o czym warto wiedzieć. Prezes UIBC Peter Becker (na zdjęciu) spośród wielu innych lokalizacji, typowanych przez organizacje branżowe z całego świata, wybrał właśnie Polskę, a bliżej Poznań, na gospodarza pierwszego Kongresu Unii po integracji. Pod has em: ZDROWE PIECZYWO FORUM PIEKARSKIE Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP mówi jego prezes, Stanis aw Butka zaprasza profesjonalistów bran y piekarsko-cukierniczej, jak równie smakoszy pieczywa, nie b d cych zawodowo zwi zanych z t dziedzin, do udzia u w Forum Piekarskim. Jest ono dorocznie organizowane podczas Targów Polagra-Tech w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji b dzie zdrowe pieczywo. W dniach , w pawilonie 5A, na stoisku nr 48, przedstawione zostan arkana pracy piekarza i walory diety bogatej w ziarno zbó zapewnia prezes Butka. Wydarzenia Forum, jak wynika z programu rozpoczn si w niedziel (28.09) Dniem Piekarza i Cukiernika, kierowane one b d do fachowców. W pozosta e dni, od poniedzia ku do czwartku ( ), organizatorzy licz na obecno szerokiego grona nie tylko ludzi z bran y, ale wszystkich zainteresowanych poznaniem piekarskiego fachu od kuchni. Pierwszy wiatowy Kongres Unii Piekarzy i Cukierników W ubieg ym roku podczas kongresu w Grenadzie po czy y si jak ju pisali- my dwie najwa niejsze bran owe wiatowe organizacje: wiatowa Unia Piekarzy z Mi dzynarodowym Zwi zkiem Cukierników, tworz c jedn wiatow Uni Piekarzy i Cukierników (UIBC). Prezes UIBC Peter Becker spo ród wielu innych lokalizacji, typowanych przez organizacje bran owe z ca ego wiata, wybra w a nie Polsk, a bli ej Pozna, na gospodarza pierwszego kongresu Unii po integracji. W rod i czwartek, 1 i 2 pa dziernika, podczas Mi dzynarodowych Targów Technologii Spo ywczych POLAGRA TECH 2014, odb dzie si pierwszy Kongres wiatowej Unii Piekarstwa i Cukiernictwa (UIBC). Reprezentantów sektora piekarskiego i cukierniczego z ca ego wiata Mi dzynarodowe Targi Pozna skie przyjm w nowoczesnym Centrum Kongresowym w pawilonie 15, gdzie odb d si debaty i spotkania najwy szej klasy piekarzy i cukierników. Obrady to nie tylko zamkni te posiedzenia komisji lub prezydium, na których dyskutowane b d kwestie dotycz ce organizacji, szkole zawodowych, ekonomii czy polityki socjalnej, ale równie posiedzenia dost pne dla szerokiej Ciąg dalszy na str. 7 Dlatego te na specjalnie zaaran owanej przestrzeni pokazowej zostanie przedstawiony ca y a cuch produkcji piekarniczej. Zobaczy b dzie mo na najwy szej jako ci wyroby piekarskie przygotowane na bazie produktów korzystnie wp ywaj cych na zdrowie konsumentów, w tym takich, jak: m ki razowe czy nasiona zbó. Zaprezentowany zostanie tak e tradycyjny sposób wytwarzania pieczywa na naturalnym kwasie. Po ród prezentowanych smakowito ci nie zabraknie tradycyjnych rarytasów, b d cych dzie em piekarskich i cukierniczych mistrzów. Zaprezentowane zostan klasyczne kszta ty pieczywa, jak równie nowe, ciekawe rozwi zania, maj ce dowie, e zdrowe pieczywo mo e przybra atrakcyjne, ciesz ce oko formy. Wobec wzrostu zachorowa na schorzenia zwi zane z uk adem pokarmowym Ciąg dalszy na str. 7

6 6 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 SPONSORZY KONGRESU UIBC 2014 PATRONI HONOROWI JANUSZ PIECHOCIŃSKI WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK WOŹNIAK MARSZAŁEK WOJEWÓDZ- TWA WIELKOPOLSKIEGO JAN GRABKOWSKI STAROSTA POZNAŃSKI PIOTR FLOREK WOJEWODA WIELKOPOLSKI RYSZARD GROBELNY PREZYDENT MIASTA POZNANIA JERZY BARTNIK PREZES ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO PATRONI MEDIALNI

7 7 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Pod has em: ZDROWE PIECZYWO, FORUM PIEKARSKIE Ciąg dalszy ze str. 5 oraz immunologicznym podczas forum b dzie mo na porozmawia z technologiem ywno ci o wp ywie poszczególnych gatunków pieczywa na nasze zdrowie. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom osób stosuj cych diet bezglutenow, szczególnie chorym na celiaki *, zaprezentowana zostanie bogata gama wy- mienitych wyrobów, specjalnie im dedykowanych. Fachowców z bran- y piekarsko-cukierniczej zapewne zainteresuje szczególnie proces wypieku pieczywa bezglutenowego. Odwiedzaj cy Forum b d mogli nie tylko zapozna si z technologi tradycyjnego czy specjalistycznego (bezglutenowego) wypieku pieczywa i uzyska informacj ywieniow, ale tak e b d zapraszani do skosztowania i ocenienia walorów smakowych wypieczonych tu wyrobów. Co istotne, forum b dzie tak e wietn okazj do pozyskania bran- owych aktualno ci, podj cia rozmów z przedstawicielami rzemios a piekarskiego, jak i do odnowienia b d nawi zania kontaktów. Wniosek tego wydarzenia nie mo na przegapi! Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP wraz z Mi dzynarodowymi Targami Pozna skimi zapraszaj do odwiedzenia Forum Piekarskiego w czasie Targów Polagra- Tech pocz wszy ju od 28 wrze nia. * celiakia - trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie). Do udziału w Forum Piekarskim zapraszamy profesjonalistów branży piekarsko-cukierniczej, jak również smakoszy pieczywa, nie będących zawodowo związanych z tą dziedziną mówi prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP Stanisław Butka. Projekt FORUM PIEKARSKIE ZDROWE PIECZYWO finansuje Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Zaproszenie do Poznania Ciąg dalszy ze str. 5 publiczno ci. Mi dzy innymi 1 pa dziernika podczas dyskusji panelowej poruszane b dzie zagadnienie cie ka promocji wyrobów piekarskich, a nast pnego dnia, równie na kongresie, zostan omówione tematy dotycz ce znaczenia marketingu w rozwoju piekarni lub cukierni. Ca o wydarzenia zostanie podsumowana na konferencji prasowej. Kongres przyci ga uwag liderów w obu bran ach z ca ego wiata. Warto wzi udzia zarówno w dyskusji panelowej, jak i w kongre- Najs odsze miejsce, czyli Forum Cukiernicze Jak powstaj praliny? Co zrobi, by sprzeda w lodziarsie, poniewa wieloletnie do- wiadczenie organizatorów pokazuje, e zmiany bran owe, jakie zachodz na rynkach zachodnich, z czasem migruj równie na warunki produkcji i handlu w Polsce. Forum Piekarskie tego nie mo na przegapi! Tegoroczne Forum o czym piszemy szerzej w innym miejscu Piekarza Polskiego odbywa si b dzie pod has em Zdrowe pieczywo. Profesjonali ci z bran y: piekarze, rzemie lnicy, w a- cicieli piekarni oraz wszyscy, którzy zawodowo zwi zani s z piekarstwem powinni uda si do specjalnie zaaran owanej przestrzeni prezentacyjnej w pawilonie 5A, na stoisku nr 48, gdzie odb d si prelekcje i pokazy wypieku pieczywa. Organizatorami Forum Piekarskiego są: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ni wzros a? Czy aran acja cukierni wp ywa na przychody? A gdyby tak wybra zawód cukiernika?... Odpowiedzi na te i inne pytania b dzie mo na uzyska podczas FORUM CUKIERNICZEGO, które wzbogaci ofert programow targów POLAGRA TECH. Pobyt na targach zainteresowani rozpocz mog od z o enia wizyty w specjalnej stre e cukierniczej, znajduj cej si w pawilonie 5A, na stoisku nr 46, gdzie przez wszystkie dni targów odbywa Ciąg dalszy na str. 8

8 8 POLAGRA TECH 28 września 2 października 2014 Zaproszenie do Poznania Ciąg dalszy ze str. 7 si b d pokazy i seminaria. Nestorzy, mistrzowie cukiernictwa i m odzi czeladnicy, odnosz cy sukcesy w mi dzynarodowych konkursach, zaprezentuj m.in. rzemie lnicz produkcj pralin. Zwiedzaj cy b d mieli okazj odby s odk i sentymentaln podró w czasie, bowiem podczas prezentacji sposobu wyrobu pralin, b dzie mo na dowiedzie si, jak kunszt ten by udoskonalany przez kolejne pokolenia cukierników. Historia produkcji tych luksusowych s odyczy wzbogacona b dzie równie opowie ciami o drodze zawodowej mistrzów. Mistrzynie cukiernictwa, a zarazem kontynuatorki rodzinnych s odkich tradycji Iga Sarzy ska i Marta Tuskolawska, zaprezentuj styl angielski w dekorowaniu masami cukrowymi. Ponadto do wiadczenie zmierzy si ze wie ym spojrzeniem, czyli swoj prac w oparciu o karmel zaprezentuj panowie Kazimierz Rak z synami: Jakubem i Rados awem. O s odkim zawodzie, który staje si pasj, opowiedz laureaci mi dzynarodowych konkursów: Maciej Pi ta i Ryszard Wawrzyniak. O umiej tno ci kszta towania talentów mówi b dzie Jan Kalicki, w a ciciel cukierni, mistrz i nauczyciel. Ostatniego dnia go mi forum b d reprezentanci kraju na Mistrzostwach wiata M odych Cukierników: Mateusz Górecki i Micha Kumur. Organizatorami Forum Cukierniczego są: Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Piekarnia i cukiernia, które sprzedaj Poza imponuj cymi pokazami rzemios a piekarskiego i cukierniczego organizatorzy w stre e Forum Piekarskiego i Forum Cukierniczego przygotowali cenne spotkania merytoryczne, które przys u si rozwojowi przedsi biorstw. I tak: przeprowadzone b d seminaria po wi cone rozwi zywaniu problemów frapuj cych bran, jak równie b dzie mowa o tym jak dostrzega i wykorzystywa szanse na rozwój s odkiego biznesu. Trener dr Marek Borowi ski, specjalista od psychologii koloru i Visual Merchandisingu, który od wielu lat zajmuje si szerokim zakresem dzia a wspomagaj cych sprzeda, b dzie autorem wyk adów nt. marketingu. Jego szkolenia, które prowadzi w poprzednich edycjach targów POLAGRA TECH, cieszy y si du ym zainteresowaniem i frekwencj. Prawdopodobnie tak b dzie i tym razem. Ma o tego! Organizatorzy targów obiecuj, e pomog piekarzom i cukiernikom znale obiecuj ce inspiracje oraz pomog skorzysta z bezp atnych konsultacji. Oto przyk ady ciekawych tematów, które czeka b d na go ci targów: Produkcja tradycyjna w oparciu o ekologiczne surowce. Jak smakuje EKOczekolada? Czy zdrowe mo e by smaczne? Co zrobi, by wypieki bezglutenowe i prozdrowotne kusi y smakiem? Klienci wybieraj mój sklep Konkurencja na rynku ci gle ro nie. Co zatem zrobi, aby przyci gn klientówdo swojej piekarni lub cukierni? Wystrój wn trza, oferta, zdrowe produkty wabi nabywców. W Stre e Sklepy na zwiedzaj cych b d czeka y nowo ci aran acja, wyposa enie, zarz dzanie nigdzie wcze niej nie prezentowane! Jak wa na jest aran acja wn trza? Bardzo. Wyk ady na temat projektowania i urz dzania sklepów b d mia y na celu pokazanie, e to jak wygl da piekarnia lub cukiernia bezpo rednio przek ada si na sprzeda. W a ciciele, piekarze i cukiernicy b d mogli zwery kowa, na ile ich sklepy s przyjazne klientom i ergonomiczne i co zrobi, by optymalnie wykorzysta przestrze sprzeda ow. Jednym ze sposobów na przyci gni cie klientów i wzrost sprzeda y pieczywa w sklepie piekarniczym mo e by rozszerzenie oferty o wie e kanapki, zw aszcza e klienci nastawieni s na zdrowe produkty. Jak barw wiat a wybra, aby pieczywo lub wyroby cukiernicze zach ca- y do kupna? To nie jest proste. O tym wszystkim b dzie mo na si dowiedzie w stre e nr 120, w pawilonie 5. Rewolucja na etykietach i znakowanie produktów nieopanowanych Zosta o ju tylko kilka miesi cy, by dostosowa opisy na opakowaniach do nowych, spójnych unijnych zasad. Dotychczasowe dyrektywy by y ró nie interpretowane w krajach cz onkowskich, ponadto zawiera y mniej wymaga ni nowe rozporz dzenie. Tymczasem konsumenci staj si coraz bardziej wiadomi i chc wiedzie nie tylko, z czego sk ada si wyrób spo ywczy, ale tak e jaka jest jego warto od ywcza, zawarto ci alergenów itp. Sprostanie wymaganiom Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ywno ci, konieczne jest nie tylko dlatego, e przepis ten zacznie obowi zywa z dniem 13 grudnia 2014, ale odpowiednie przygotowanie si do zmian etykiet na opakowaniach produktów stwarza szanse polepszenia jako ci komunikowania si producenta z klientem. Cenne szkolenie! 30 wrze nia 2014, godz.: , Pawilon7, sala nr 1D. Najwi ksze wydarzenie dla bran y Targi POLAGRA TECH s najwi kszym spotkaniem biznesowym sektora technologii spo ywczych w Europie rodkowej i Po udniowo-wschodniej. Aby optymalnie zaplanowa czas pobytu, warto na bie co zapoznawa si z informacjami publikowanymi na: www. polagra-tech.pl.

9 9

10 8

11 11 Poznań, września, 2014 Targi Smaki Regionów Pierwsza edycja projektu Tradycja i Smak Polskiego Pieczywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zwiedzających, że Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP postanowiło powtórzyć przedsięwzięcie również w tym roku i to ponownie podczas Targów SMAKI REGIONÓW. Ideą projektu, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, jest promowanie polskich produktów piekarniczych oraz rozpowszechnianie spożywania pieczywa wśród naszego społeczeństwa. Na co zatem mogą liczyć zwiedzający targi? Dla zdrowia Tradycyjny, zdrowy, polski chleb to główny bohater całego wydarzenia. Podczas targów będzie można spróbować różnych jego rodzajów, a także dokonać zakupów. Tak samo jak i inne piekarskie smakowitości. Organizatorzy opowiedzą także o tajnikach produkcji rogali świętomarcińskich, a technolog żywności przekonywał będzie do korzyści płynących z diety bogatej w ziarno zbóż. Dla dzieci Najsympatyczniejszym punktem programu będzie na pewno minipiekarnia, czyli miejsce gdzie pod okiem fachowców dzieci mogą własnoręcznie przygotować bułki i rogale, które potem zostaną wypieczone w prawdziwym piekarskim piecu. Po skończonej zabawie każde dziecko będzie mogło zabrać swoje dzieło do domu. Ale to nie koniec atrakcji. W ramach zabawy w piekarza najmłodsi dowiedzą się m.in., jak wygląda i co to jest mąka, ziarno, kwas chlebowy itd. Organizatorzy zadbali także o książeczki i kolorowanki o tematyce piekarskiej, a także o fartuszki potrzebne do pracy w minipiekarni. Dla zmysłów A nad całością będzie roznosić się zapach świeżo pieczonego chleba. Tradycyjnego. Naszego polskiego. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają zatem do odwiedzenia piekarzy podczas Targów SMAKI REGIONÓW! SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: Rozmowa z Piotrem Koperskim, Podstarszym Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu Zaangażowanie docenione Piotr Koperski demonstruje otrzymaną przed chwilą z rąk szefa ZRP Jerzego Bartnika Szablę Kilińskiego. Otrzyma Pan Szabl Kili skiego przyznawan za wybitne zas ugi dla rozwoju rzemios a, propagowanie jego osi gni, zaanga owanie w pracy. Jest to najwy sze wyró nienie przyznawane rzemie lnikowi nadawane przez Zwi zek Rzemios a Polskiego. Doceniono 30 lat prowadzenia przeze mnie rmy i mój wk ad w kszta cenie m odzie y. Jestem przewodnicz cym komisji egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik i wiceprzewodnicz cym w zawodzie piekarz. Przez te lata wyszkoli em w sumie 231 uczniów, najwi cej cukierników, ale te piekarzy czy pracowników handlu. Obecnie mam o miu uczniów. Tak e spo ród osób najbli szych. Rzeczywi cie, synowie kontynuuj tradycj. Starszy syn, Przemys aw, jest wicemistrzem wiata. Polski duet piekarski Przemys aw Koperski i Wies aw Kucia, którego by em trenerem, zosta doceniony w 2009 roku w Dusseldor e. M odszy syn, Marcin, obecnie uczy si w Technikum Przemys u Spo ywczego w Poznaniu, w szkole, któr uko czy o wiele najbli szych mi osób. W pierwszej klasie wzi udzia w konkursie szkolnym na mazurek wielkanocny i zaj drugie miejsce. A moj praw r k w rmie jest ona Monika. Jest zainteresowanie takimi zawodami jak cukiernik, piekarz? Z przykro ci zauwa am, e coraz mniejsze. S ch tni do nauki zawodu cukiernika, ale brakuje tych, którzy chcieliby by piekarzami. Ci, którzy s, zwykle mieszkaj we wsiach, wielu z nich pochodzi z ubogich rodzin. Oprócz uzyskania zawodu, podczas nauki mog wspiera rodziny przynosz c do domów wypieki. Nie ma te ch tnych do nauki zawodu rze nika. Nikt nie chce sta w wilgoci, zimnie, patrze na krew. Piekarze nie pracuj w zimnie Ale to ci ka praca, zazwyczaj nocna, bo ludzie chc mie rano wie e wypieki. M odzi si obawiaj, e nie dadz rady. Wi c jak zach cacie m odych do zawodu? Przygotowali my lm prezentuj cy prac rzemie lników i jako starszyzna cechowa odwiedzamy gimnazja i opowiadamy o swoich do wiadczeniach. Najcz - ciej s yszymy, e m odzie wybiera si do liceum ogólnokszta c cego. T umaczymy te, e uko czenie technikum daje zawód, a nie zamyka drogi do dalszej nauki, w tym na studiach. Z czasem uczniowie mog sta si konkurencj. Nie boi si Pan tego? Nie. Ciesz si, gdy jaki ucze otwiera zak ad. To wiadczy o tym, e go dobrze wyszkoli em. Zreszt, wol konkurowa jako ci, a nie cen. To klient ocenia, czyje wyroby s lepsze i je kupuje. Taka konkurencja jest zdrowa. Ale kolejek w piekarniach nie ma, s za to w marketach Markety kupuj bardzo wielkie ilo ci surowego ciasta, zamro onego i ukszta towanego, z którego pó niej najcz ciej na zapleczu, tu przy wej ciu pieczony jest chleb. Kusi zapachem i cen, bo ceny pieczywa w marketach s zwykle ni sze ni w piekarniach, gdzie u ywamy najlepszych produktów. A teraz ludzie licz si z ka dym groszem, cz sto kupuj ta szy chleb, cho nawet nie wiedz, co w nim jest. A wystarczy kupi chleb z piekarni i marketu, oba pozostawi na 2-3 dni i zobaczy, co si z nimi stanie. Gwarantuj, e mój chleb nadal b dzie smaczny. Jeszcze raz gratulacje z okazji wyró nienia, dzi kujemy za rozmow!

12 12 Z oty medal dla AKO Firma AKO co roku wprowadza wielce ciekawe zmiany w swoich produktach. Ich gama ustawicznie poszerza się, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży 10 nowych produktów. Niektóre natychmiast zyskały aplauz ze strony naszych Klientów, za co bardzo im dziękujemy. Jednak nowości wymagają przygotowania rynku, gdyż większość klientów piekarzy i cukierników, tak samo jak i ich klienci, to tradycjonaliści, z mocno ugruntowaną preferencją smakową. Więc trudniej ich przekonać do totalnej zmiany. Wolą raczej modyfikacje niż rewolucje smakowe, jak np. lodowe nowinki o smaku warzyw, chleba itp. Chciałbym się zatrzymać przy jednej nowości, za którą firma AKO otrzymała złoty medal targów Polagra Jest to chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu, na którego nietolerancję cierpi coraz więcej społeczeństwa. Ale coraz bardziej niebezpieczny staje się, galopujący wręcz wzrost liczby ludzi z nadwrażliwością na gluten, do których ja również zaliczam się. Zmuszony więc jestem do maksymalnego ograniczenia wielkości dziennego spożycia produktów glutenowych. Co ważne przy tym produkcie, to łatwa technologia prowadzenia ciasta, nie wymagająca certyfikatów o sterylności produkcji tego pieczywa. Przypominam, że jest to chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu. Na 100 g 0,01g. Więcej informacji w reklamie w niniejszym numerze Piekarza Polskiego. Zapraszam też do zapoznania się ze stosownymi materiałami, których jest naprawdę wiele i są przekonujące, że coś w tym musi być. Pozostało mi tylko serdecznie Państwa zaprosić do odwiedzenia naszego stoiska w Poznaniu podczas targów, gdzie zajmujemy bardzo atrakcyjną lokalizację pierwsze stoisko na początku hali nr 5, licząc od ulicy Bukowskiej. Podczas targów zapoznają się Państwo z bogatą ofertą piekarniczą, cukierniczą, jak również lodziarską, granitą mimo że to nietypowe targi dla tych dwu ostatnich branż. Ale też coraz więcej kawiarni i cukierni wprowadza lody, czy granitę, zyskując w ten sposób większą atrakcyjność wśród klientów. Wszystkie prezentowane produkty będą na bieżąco przygotowywane. Jeszcze raz zapraszamy do odwiedzenia stoiska AKO. Do zobaczenia w Poznaniu! Tomasz Maciuba Dyrektor handlowy AKO SA Unijny certyfikat dla lubelskiego cebularza Od 5 sierpnia 2014 cebularz lubelski korzysta z ochrony prawnej w Unii Europejskiej. W wyniku stara Stowarzyszenia Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego ten pyszny (cho zdania bywaj podzielone) regionalny placek zosta zarejestrowany i otrzyma certy kat jako Chronione oznaczenie geogra czne. Wcze niej, bo jeszcze w kwietniu 2007, wpisany zosta na List Produktów Tradycyjnych prowadzon przez Ministerstwo Rolnictwa. Opowiedzmy o nim. Dok adnie nikt nie potra okre li, kiedy cebularz sta si popularnym lubelskim wypiekiem. Faktem jest, e od dziesi cioleci produkowany jest tylko na Lubelszczy nie. Tradycja produkcji i receptura przechodzi a z pokolenia na pokolenie. Tu po wojnie, kiedy otwierano piekarnie i na pierwsze Bo e Narodzenie (1944) wypiekano chleb, wypiekano równie tradycyjny placek ydowski cebularz. Sporz dzany by, i jest, z ciasta pszennego dro d owego, wzbogaconego dodatkiem t uszczu i mleka. Ciasto takie jest wyj tkowo smaczne, a tak e cenne, zarówno od ywczo, jak i kalorycznie. Dodatek mleka uzupe nia warto bia kow. Po uformowaniu obowi zkowo wyko czany jest cebul pokrojon w kostk i posolon, a tak e makiem. Cebula podnosi walory smakowe i zapachowe, i to one wyró niaj ten wyrób od innych pszennych wyborowych. Równie dodatek maku wp ywa korzystnie na smak wyrobu oraz podnosi jego wygl d estetyczny. Mak jest wi c dodatkiem koniecznym. Wcze niejsze cebularze wypiekano w piecu opalanym drewnem, smakowa y wi c inaczej, ale równie obecne s wielkim przysmakiem. Wiadomo, e ka dy mistrz piekarski ma to co, co odró nia jego wyroby i cebularz z ka dej piekarni jest nieco inny, jednak e podstawowe surowce s jednakowe. Pi kny z ocisty kolor, równomierny na ca ym k sie oraz chrupi ca skórka to maestria w wypieku. Oko widzi pierwsze, tote wygl d estetyczny odgrywa tu ogromn rol zwraca si uwag na jednakow grubo w ca ej masie placka (1,5 cm). Najbardziej smakuje cebularz gor cy, bowiem zapach i smak wie ego pieczywa pobudzaj wydzielanie soków trawiennych, st d te stopie strawno ci wy szy. Bogatą historię ma cebularz lubelski wypiekany przez p. Sergiusza Kuźmiuka.

13 13 MASZ Gliwice na targach POLAGRA-TECH 2014 Międzynarodowe Targi Technologi Spożywczych w Poznaniu to spore wydarzenie dla polskiej branży piekarniczej. Pojawią się tam ważni producenci maszyn i urządzeń dla piekarstwa i cukiernictwa z całej Europy i obserwatorzy z całego świata. Masz Gliwice, niewątpliwie jedna z wiodących polskich firm, produkujących maszyny dla piekarstwa zdecydowała się pokazać na Targach cały asortyment produkowanych przez siebie maszyn. Warte szczególnej uwagi będą trzy największe maszyny produkowane przez gliwicką firmę miesiarka do ciasta SMR 500, miesiarko-ubijaczka SMRU 350 i krajalnica taśmowa REX. Każda z tych maszyn jest największym w swej kategorii urządzeniem produkowanym w Polsce. Oto ich krótka charakterystyka: SMR to miesiarka z dzieżą wyjezdną o pojemności 500 l, przeznaczona do miesienia maksymalnie 350 kg ciasta. standardowych miesiarek spiralnych - SMR (na bazie których miesiarka-ubijaczko jest zbudowana), SMRU jest wyposażona w szybkozłącze umożliwiające łatwą wymianę narzędzi. Producent oferuje trzy narzędzia pracy do wyboru - płetwę, krzyżak i rózgę. Silnik napędu narzędzia jest sterowany za pomocą falownika, co umożliwia płynną regulację obrotów. REX największa krajalnica produkowana w Polsce, o wydajności do 2500 bochenków chleba na godzinę. Dzięki zastosowanym przekładniom pasowym urządzenie pracuje wyjątkowo cicho. Posiada automatycznie podnoszoną głowicę za pomocą cylindrów hydraulicznych. Dzieża na wózku jest automatycznie przyciągana i blokowana pod głowicą za pomocą specjalnych zaczepów systemu hydraulicznego. Łatwy w obsłudze panel sterujący pozwala na ustawienie czasu miesienia na I i II biegu (wraz z rewersem) oraz temperaturę graniczną ciasta (czujnik temperatury ciasta znajduje się w zgarniaczu). Jako opcja proponowany jest model ze sterującym cyfrowym panelem dotykowym (możliwość pełnego programowania i zapisywania procesu miesienia). SMR 500 posiada dwa silniki, osobno do napędu spirali i napędu dzieży w sumie o mocy 18,7 kw, wzmocnioną spiralę oraz dodatkową rolkę napędzającą dzieżę. SMRU 350 to z kolei maszyna z dzieżą wyjezdną o pojemności 350 l., przeznaczona do ubijania i ucierania mas cukierniczych oraz przygotowywania ciast lekkich. W przeciwieństwie do Ilość ta ulega zmianie w zależności od rodzaju chleba, stopnia jego wypieczenia i wychłodzenia. Część załadowcza składa się z podajnika dolnego, górnego i podajników bocznych, natomiast odbiorczą - podajnik tylny do pracy z linią pakująca. W środkowej części umieszczono zespół taśm tnących o dużej trwałości, system ich olejenia (w trzech zakresach) oraz skrobaki bębna górnego i dolnego (usuwające okruchy chleba). Maszyna posiada czujnik złamanego noża (w przypadku pęknięcia chociaż jednej taśmy cały napęd krojenia jest natychmiast wyłączany), mechanizm podostrzania taśm tnących oraz ich skrobaki (w opcji) i licznik pokrojonych bochenków.. Fotokomórka zamontowana w części odbiorczej wstrzymuje ruch taśmy, jeśli pokrojony chleb nie został przesunięty do pakowania. Zatem zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska w Pawilonie 5 na Targach POLAGRA-TECH 2014 i obejrzenia tych najnowszych superprodukcji w akcji.

14 14 Owocne Ogólnopolskie Święto Chleba w Gostyniu Świ ta chleba, organizowane od wielu lat w ró nych cz ciach naszego kraju, s u promocji pieczywa oraz uczeniu szacunku i poszanowania chleba. Ogólnopolskie wi to daje dodatkowo mo liwo poznania ró nych rodzajów pieczywa, jego tradycji i smaku, w zale no ci od regionu, w którym jest produkowane. Tak by o podczas tegorocznego VI Ogólnopolskiego wi ta Chleba. Odby o si ono w uroczysto Wniebowzi cia NMP, 15 sierpnia, w sanktuarium Matki Bo ej wi togórskiej Ró y Duchownej, na wi tej Górze w Gostyniu. W homilii biskup Grzegorz Balcerek powiedzia m.in.: Bogu dzi kujemy za chleb, ale ci gle musimy uczy si odpowiedzialno ci za ten dar, i za tych, którym chleba brakuje. Podkre- li, jak du rol w yciu ka dego cz owieka odgrywa praca piekarza i owoc jego trudu, którym jest chleb goszcz cy na naszym stole. Nast pnie biskup pob ogos awi wie ce do ynkowe przyniesione przez delegacje z gmin pow. gosty skiego oraz ziarno na kolejny zasiew, a tak e zaczyn na chleb, który b d wypiekali piekarze. wi cenie kwasu chlebowego na wi tej Górze w Gostyniu jest corocznym, wieloletnim zwyczajem. Przed o tarzem polowym staj piekarze w od wi tnych bia ych strojach, w d oniach trzymaj koszyczki piekarskie, w których na bia ym p ótnie le y kwas chlebowy. Po wi cony kwas zanosz potem do swoich piekarni, by tam wypieka najlepsze chleby. W tegorocznym Ogólnopolskim wi cie Chleba uczestniczyli równie parlamentarzy ci, przedstawiciele w adz samorz dowych, a tak e: prezes Zwi zku Rzemios a Polskiego Jerzy Bartnik oraz prezes Stowarzyszenia Rzemie lników Piekarstwa RP Stanis aw Butka. Tradycj ogólnopolskich wi t sta o si podnoszenie wiadomo ci konsumentów co do warto ci od ywczej pieczywa i jego wa no ci w naszej diecie. Po raz Goście i organizatorzy Ogólnopolskiego Święta Chleba w Gostyniu. Tegoroczne Ogólnopolskie Święto Chleba odbyło się w sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. pierwszy jednak przygotowano prelekcje dla piekarzy-rzemie lników. Ich celem by o zwrócenie uwagi na warto od ywcz pieczywa, jego wp yw na prawid owe funkcjonowanie organizmu, z drugiej strony chodzi o o przekazywanie tego typu informacji przez piekarzy konsumentom. Obchody Ogólnopolskiego wi ta Chleba u wietni a polowa piekarnia, a opalany drewnem piekarski piec by atrakcj dla chlebowego przedszkola. Tego dnia dzieci mog y, cho na chwil, sta si piekarzami. Zainteresowanym pokazano tak e, w jaki sposób produkuje si tradycyjne pieczywo. Z wizyt do Gostynia przyjecha dobrze znany ju braci piekarskiej Pan Kanapka, który promowa i cz stowa wszystkich zdrowym pieczywem. Jego odwiedziny wzbudzi y du e zainteresowanie i sympati, nie tylko ze strony dzieci. By y te liczne konkursy, degustacje wyrobów piekarskich oraz wystawa sprz tu rolniczego. Cz artystyczna obejmowa a wyst py popularnych zespo- ów. W ród nich znalaz y si : Arka Noego, Siewcy Lednicy, zespó Jaffa i Redlin. Impreza ta uda a si dzi ki zaanga owaniu lokalnych w adz, piekarzy powiatu gosty skiego, w szczególno ci panów: Ci y skiego i Dolczewskiego, przy wsparciu prezesa SRP RP. Ogólnopolskie wi to Chleba w Gostyniu s nansowane zosta o z Funduszu Promocji Ziarna Zbó i Przetworów Zbo- owych. Katarzyna Mojzykiewicz

15 15 Symfonia smaku i zapachu wi to Chleba i Piernika w Jaworze Wostatni weekend sierpnia br. Jawor po raz kolejny zamieni si w Polsk Stolic Chleba, tym razem wzbogacon o jaworskie tradycje piernikarskie. Te trzy dni, wype nione bogactwem smaków i zapachów wie o wypieczonego pieczywa oraz aromatycznych pierników na d ugo zapadn w pami ci wszystkich uczestników tego wydarzenia, nad którym honorowy patronat obj a Ma onka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Imprez rozpocz niezwykle widowiskowy korowód wokó Rynku piekarzy i cukierników, o cjalnych delegacji oraz go ci z miast partnerskich. Jedn z najwi kszych atrakcji wi ta stanowi y animacje piekarsko-cukiernicze, odbywaj ce si w ponad 30- metrowej hali namiotowej, gdzie pod okiem panów: Stanis awa Furtaka i Leszka Truskolawskiego (Stowarzyszenie Cukierników Piekarzy i Karmelarzy RP) oraz Stanis awa Butki, Lecha J dryki oraz Andrzeja Szyd owskiego (Stowarzyszenie Rzemie lników Piekarstwa RP) odbywa si wypiek na ywo, po czony z degustacj. Marta Truskolawska i Iga Sarzy ska prezentowa y cukiernicze dzie a sztuki, tworzone wspólnie z dzie mi uczestnicz cymi w wi cie. Swój kunszt pokazali mistrzowie piekarstwa: Kazimierz Rak z Rzeszowa, Barbara Krzyszczak Piekarz Roku 2011 oraz Wies aw Kucia, obydwoje z Lublina. W animacjach bra te udzia Krzysztof Kargol ze Z otoryi laureat Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz. Tradycje piernikarskie w Jaworze si gaj XVI w., w zwi zku z tym Muzeum Re- Korowód piekarzy i gości. Roman Ciążyński z Gostynia -- Piekarz Roku 2014, z braćmi Piotrem i Pawłem. Za reaktywację Święta Chleba, najwyższe odznaczenie rzemieślnicze złoty medal im. Jana Kilińskiego otrzymał z rąk Zbigniewa Ładzińskiego burmistrz Jawora Artur Urbański. gionalne, wraz z p. Marcinem Goetzem piernikarzem z Janowic Wielkich, zorganizowa o warsztaty piernikarskie, podczas których przedszkolaki budowa y z piernika osiedle marze. Starannie ozdobione lukrem piernikowe domki mo na podziwia w jaworskim muzeum. Uczestnicy wi ta mogli pokosztowa p czków, bagietek, ró norakich gatunków i rodzajów pieczywa, a tak e miodów, w dlin i serów. Na Rynku, przy teatrze, mo na by o uczestniczy w wypieku Chleba wiejskiego na zakwasie prowadzonym Piotra Klaczyka, w tradycyjnym piecu chlebowym, opalanym drewnem. Moc atrakcji dla najm odszych zapewni y tak e Stowarzyszenie Kaczawskie oraz Wrzosowa Kraina, odbywa y si np. wyk ady edukacyjne po czone z widowiskowymi wybuchami wulkanów, prowadzone przez zespó edukatorów. Natomiast pracownia ceramiczna z Dobkowa zapew- Ciąg dalszy na str. 16

16 16 wi to Chleba i Piernika w Jaworze ni a atrakcje zwi zane z lepieniem garnków. Stoiska wype ni y si nie tylko polskim chlebem, ale równie czeskim i ciesz cym si niezwyk popularno ci czarnym chlebem ukrai skim, jak równie litewskim. Chleba i smakowito ci nie zabrak o tak- e dla diabetyków i cukrzyków. Jawor go ci delegacje z miast partnerskich, których wspania e i widowiskowe wyst py mo na by o podziwia przez ca y weekend. Ka dego dnia na uczestników imprezy czeka o mnóstwo atrakcji. Za reaktywacj wi ta Chleba, najwy sze oznaczenie rzemie lnicze z oty medal im. Jana Kili skiego otrzyma z r k prezesa Dolno l skiej Izby Rzemie lniczej Zbigniewa adzi skiego burmistrz Jawora Artur Urba ski. Zbigniew Ko ody ski, reprezentuj cy Okr gowy Inspektorat Pracy we Wroc awiu, wr czy Laur Pracodawcy Bran y Piekarskiej Dolnego l ska Piekarni Familijnej El biety i Witolda Kowalczyka z Kro nic. Nagroda ta, to znacz ce wyró nienie dla pracodawcy za dba o o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei p. Roman Ci y ski z Gostynia jednog o nie zosta wybrany przez Jury konkursowe Piekarzem Roku Ten zaszczytny tytu, czek ufundowany przez rm Polmarkus o warto ci z oraz okaza a rze ba z piaskowca wykonana przez jaworskiego artyst to uhonorowanie ci kiej, wieloletniej pracy p. Romana w zawodzie piekarza. Trzeba doda, e piekarnia Ci y scy jest rm rodzinn, prowadzon przez trzech braci Ci y skich Piotra, Paw a i Romana, którzy z wielk pasj i zaanga owaniem wykonuj swoj prac, o czym wiadczy o ich stoisko wystawiennicze. Mo na na nim by o zobaczy wiele rodzajów pieczywa oraz pracoch onne rze by z ciasta chlebowego, które zdoby y nagrody w konkursie na Rze b Piekarsk. W kategorii rze by du ej zwyci y ponad 20-kilogramowy Ko ció Pokoju w Jaworze, wykonany z ciasta piernikowego, marcepana i czekolady, prze o onego mas kajmakow i powid ami, który zosta przygotowany wspólnie przez jaworsk piekarni MARTEX Stanis awa Furtaka i Cukierni Rak & Or owski z Rzeszowa. W nagrod twórcy otrzymali od rmy AGART-PRO czek o warto ci z. Tym piernikowym dzie em sztuki zostali pocz stowani uczestnicy wi ta. W kategorii do 5 kg wygra a rze ba Przydro na kapliczka Paw a Ci y skiego, a jej autor w nagrod otrzyma od rmy Martin Braun z. Dodatkowo ka dy uczestnik wi ta móg odda g os na rze b, któr uwa a za najpi kniejsz. Zwyci y a rze ba Paw a Ci - y skiego z Gostynia Kwiaty Lata. Popularny kucharz Karol Okrasa by g ówn atrakcj ostatniego dnia wi ta. Poprowadzi on ciekawy i zabawny pokaz kulinarny, a smakowite potrawy, jak na miasto chleba przysta o, serwowano publiczno ci w chlebkach wypieczonych przez jaworskich piekarzy z rmy MARTEX. Pan Karol wraz z burmistrzem Jawora Arturem Urba skim cz stowali równie staropolskim urkiem w misach chlebowych. Jak na udan imprez przysta o, nie zabrak o prawdziwych gwiazd sceny muzycznej. Wyst p zespo u AFROMEN- TAL skutecznie rozrusza kilkutysi czny t um uczestników jaworskiego wi ta. Nie mniejsza publiczno bawi a si, te znakomicie, na koncercie Blue Cafe. RL Karol Okrasa i burmistrz Jawora Artur Urbański przygotowują się do częstowania gości święta. Kościół Pokoju w Jaworze -- I nagroda w konkursie na rzeźbę piekarską. Zdjęcia: G. Wiernicki

17 Radomskie Święto Chleba T umy radomian odwiedzi y w niedziel, 7 wrze nia, Muzeum Wsi Radomskiej, w którym odby o si XVI wi to Chleba. Organizatorem imprezy by y Cech Piekarzy, Urz d Miejski i Muzeum Wsi Radomskiej. Honorowy patronat nad uroczysto ci obj li: Marsza ek Sejmu Ewa Kopacz, Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. Biskup dr Henryk Tomasik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marsza- ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Tradycyjnie by a ca a masa stoisk gastronomicznych. O podniebienia i o dki uczestników festynu zadba o 6 piekarni plus siódma, która proponowa a pieczywo litewskie. Oferowano chleby wszelkiego rodzaju, a tak e bu ki, rogale, paluszki i inne jeszcze rodzaje i gatunki pieczywa. By wzi udzia w wi cie nale a o najpierw... znale miejsce, by zaparkowa samochód, b d wydosta si z zat oczonych autobusów, dowo cych ludzi do skansenu. Dla chc cego nie by o jednak nic trudnego i zaraz po godzinie 10 skansen zape ni si zwiedzaj cymi. Przyby- ych powita a Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, której towarzyszy prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Uroczysto ci rozpocz a, jak co roku, msza wi ta w intencji rolników i piekarzy, odprawiona w am teatrze. Przewodniczy jej ksi dz Jaros aw Wojtkun, rektor Wy szego Seminarium Duchownego w Radomiu. Prezentacja ró norodnych wypieków piekarniczych, nagrody dla najlepszych piekarzy, degustacje chleba, Wśród uczestników święta była Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. konkursy i wyst py artystyczne pr dko zyska y publiczno. Zaraz po mszy, w am teatrze skansenu, rozstrzygni to konkurs Tradycyjny Wieniec Do ynkowy i wr czono nagrody laureatom. Pokaz wie ców wykonanych z k osów, ziarna, warzyw, owoców i kwiatów by du atrakcj dla widzów, a komisja konkursowa orzek a, e I miejsce zdoby wieniec z Borkowic. Uroczysty charakter mia- o wr czenie najwy szego odznaczenia rzemie lniczego Organizatorzy i goście radomskiego Święta Chleba. Szablę Kilińskiego otrzymał radomski piekarz Sylwester Wojcieszek 17 Szabli Kili skiego. Otrzyma j Sylwester Wojcieszek, w a ciciel piekarni przy ulicy Wiejskiej 24 w Radomiu. Dodajmy, e Szabla Kili skiego przyznawana jest od 1999 roku przez Zwi zek Rzemios a Polskiego, a pierwsz osob uhonorowan Szabl by papie Jan Pawe II. Wr czono tak e nagrody laureatom konkursu Mój przepis na chleb. Ten konkurs zorganizowano po raz pierwszy i skierowano go do tych, którzy samodzielnie wypiekaj chleb. Po cz ci konkursowej rozpocz y si wyst py artystyczne. Uczestnikom imprezy zaprezentowa y si Zespó Pie ni i Ta ca Politechniki Warszawskiej, radomska grupa Frument Project oraz Jan Trebunia Tutka i grupa Jazgot. By y te wyst py kapel ludowych. Ca y czas trwa a degustacja pieczywa. Mi o ników sportu interesowa a prezentacja klubów sportowych i pokazy tness. N a t o m i a s t twórcy ludowi zapraszali do obejrzenia i zakupu swoich wyrobów na kiermaszu r kodzie a ludowego. Do szybko zape ni si te parkiet taneczny, czyli popularne dechy. Zdjęcia: Tomasz Szczepaniak

18 18 W Poznaniu Gdy cz owiek chleb je codziennie, zdrowiem tryska promiennie......to has o od wielu lat towarzyszy wi tom chleba, które odbywaj si w stolicy Wielkopolski. W dniu 6 wrze nia, w sobotni s oneczny dzie na Starym Rynku w Poznaniu odby o si 16. wi to Chleba. Obchody rozpocz y si tradycyjnie msz wi t w intencji piekarzy odprawion w pozna skiej farze. A nast pnie korowód starszyzny cechowej, prowadzonej przez orkiestr d t z Lwówka, przeszed na Stary Rynek. Po wys uchaniu hejna- u oraz obejrzeniu s ynnych trykaj cych si pozna skich kozio ków, w ród gromkich braw zgromadzonych, rozpocz to obchody tego jednego z najwspanialszych wi t piekarzy. Wydarzenie to po wi cone jest uszanowaniu chleba i przywróceniu szacunku do niego. Promuje zdrow ywno i ukazuje znaczenie pieczywa w codziennej diecie. Podczas wi ta chleba piekarze prezentuj szerok gam najwy szej jako ci swoich wyrobów. Ukazuj ich ró norod- no, a poprzez wprowadzanie nowych form i kszta tów zwi kszaj jego atrakcyjno. Dlatego te podczas pozna skiego wi ta ukazany zosta nie tylko trud pracy piekarzy, ale tak e artystyczny wymiar tego zawodu. Przybyli z tej okazji go- cie, równie z zagranicy, mieli mo liwo skosztowa pieczywo od najlepszych wielkopolskich piekarzy. Jak zwykle, obchodom wi ta Chleba towarzyszy o wiele atrakcji. Du ym powodzeniem cieszy y si konkursy wiedzy o najstarszym w Polsce Cechu Cukierników i Piekarzy oraz konkurs pozna skiej gwary. Konkurs ten prowadzony by przez jak mówi sam o sobie frechownego szczuna, któremu grandzynie jeszcze z glacy nie wywietrza o, czyli specjalist od gwary pozna skiej Jacka Ha asika. Doskonale znanego poznaniaka, m.in. z audycji Jasny fortel czy konkursów gwary pozna skiej, prowadzonych w radiu Merkury. Organizatorzy pozna skiego wi ta nie zapomnieli tak e Degustacja świątecznego pieczywa. o najm odszych. To dla nich przygotowano konkurs rysunkowy, w czasie którego powsta o wiele wspania ych prac ukazuj cych prac piekarza. Dzieci mia y tak e okazj zamieni si w gwiazdy estrady. Czas umila y równie wyst py doros ych artystów. Du ym zainteresowaniem cieszy si recital akordeonowy w wykonaniu Andrzeja Kosowskiego. O mi atmosfer zadba tak e zespó muzyczny Horyzont oraz uwielbiana przez poznaniaków Kapela zza Winkla. Jednym s owem ka dy, kto przyby na wi to Chleba móg znale dla siebie co po ytecznego i ciekawego. Projekt wi to Chleba w Poznaniu s nansowany zosta z funduszu Promocji Ziarna Zbó i Przetworów Zbo owych. Katarzyna Mojzykiewicz W Warszawie 5 października Warszawskie Święto Chleba odbędzie się 5 października, na rynku Nowego Miasta. Organizatorem dwunastej już jego edycji będzie Centralna Biblioteka Rolnicza oraz m.in. Cech Piekarzy w Warszawie Jak zwykle głównym tematem imprezy będzie pieczywo i jego producenci piekarze z Warszawy i okolic: członkowie Cechu Piekarzy w Warszawie, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska oraz inne piekarnie. Na scenie: od godz. 11, kiedy będą wręczane wieńce dożynkowe, przez cały dzień atrakcyjne występy, a o godz. 17 wycinanie hołubca, czyli nauka tańca ludowego. Potem gwiazdą programu będzie zespół Dzikie Jabłka zwycięzca ostatniego Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. Święto Chleba to przyjemność dla całej rodziny i możliwość zapoznania się z pysznymi, zdrowymi produktami naszych piekarzy, przy udziale innych atrakcji. Kto może, powinien skorzystać. Asortyment poznańskiego pieczywa był niezwykle bogaty.

19 19 Pan Kanapka na Turnieju Piłki Nożnej Wild Cup, Radom lipiec 2014 DIETA KANAPKOWA działanie społecznie odpowiedzialne Kiedy 15 sierpnia br., by em go ciem VI Ogólnopolskiego wi ta Chleba w Gostyniu, mia em przyjemno spotka si i porozmawia o sprawach piekarskich z piekarzami z ró nych stron kraju. Jak si zorientowa em, do wielu z nich jeszcze nie dotar a wiadomo o dzia alno ci fundacji i kampanii spo ecznej, st d pozwalam sobie jeszcze raz przedstawi ide DIETY KANAPKOWEJ Wprowadzenie Bran a piekarnicza w ostatnim czasie prze ywa g boki kryzys, spowodowany on jest ekspansj marketów, szar stref i brakiem ogólnopolskiej promocji pieczywa. W efekcie trwa proces zamy- kania wielu rm piekarniczych. Na przyk ad w Radomiu, na oko o dwustu tysi cy mieszka ców, mamy ju trzydzie ci pi dyskontów, cztery hipermarkety oraz kolejne w budowie. Ekspansja dyskontowa powoduje zamykanie ma ych, najcz ciej osiedlowych sklepików, które do tej pory by y g ównym rynkiem zbytu dla lokalnych piekarzy. Piekarnie, które nie wytrzymuj konkurencji, zamyka si bez wzgl du na wielko czy posiadane tradycje. W ci gu czterech lat liczba piekar w Radomiu zmala a z dwudziestu o miu do dwudziestu jeden. S dz, e nie jeste my wyj tkiem na gospodarczej mapie kraju, podobne sytuacje maj miejsce w wielu mniejszych i wi kszych miejscowo ciach. Rzeczywisto, która nas otacza, zmienia si na naszych oczach. Jedne piekarnie szybciej, a drugie wolniej, przystosowuj si do nowych warunków. Wszyscy poszukujemy nowych rozwi za na nowe czasy. W sprawie budowy marketów, jak na razie, nie mo emy wiele zdzia a, a szara strefa wydaje si by nie do opanowania. Jedyne sensowne dzia ania, jakie na obecn chwil mo emy wykona, to promowa pieczywo rzemie lnicze. Szans mo e by wzrost wiedzy spo ecze stwa na temat prozdrowotnych walorów pieczywa i jego funkcjonalno- Dokończenie na str. 20

20 20 Pan Kanapka w lubelskich szko ach DIETA KANAPKOWA działanie społecznie odpowiedzialne Realizacja projektu Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa nabiera rozmachu na Lubelszczyźnie. 9 września w siedzibie firmy Motyl w Bystrzejowicach odbyło się spotkanie lubelskiej grupy inicjatywnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, piekarze i cukiernicy wspierający akcję kanapkową. Zasady kampanii oraz pomysły, jak można wdrażać ideę zdrowego odżywiania, przybliżył wiceprezes Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa pan Zbigniew Prokopowicz. Technolodzy z firm: IREX- PROKOPOWICZ oraz DEVELEY zorganizowali prezentację komponentów do produkcji pieczywa oraz pokaz kanapek mogących trafić do sklepików szkolnych. Wskazano możliwości zorganizowania zajęć i zabawy z uczniami klas młodszych na temat wartości zdrowotnej pieczywa. Jeszcze we wrześniu Pan Kanapka odwiedzi lubelskie szkoły, a pokazy będą wspierały lubelska cukiernia Renatka oraz piekarnia Grela z Mełgwi. W Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Lublina jest już wykaz szkół, które zapraszają Pana Kanapkę, co bardzo cieszy organizatorów. Zachęcamy Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do objęcia patronatem organizacyjnym i finansowym tej akcji, co będzie z dużym pożytkiem społecznym. Jadwiga Piotrowicz ci, a w konsekwencji wzrost jego sprzeda y. Zadanie trudne, ale nie niemo liwe. Promocja jako działanie marketingowe Taki cel przy wieca powstaniu Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa, której misj jest: systematyczna, szczegó owo zaplanowana edukacja spo ecze stwa, ze szczególnym uwzgl dnieniem m odego pokolenia Polaków; promowanie walorów ywieniowych pieczywa i rzetelne informowanie o zasadach prawid owego od ywiania, czego wymiernym efektem b dzie coraz powszechniejsze spo ywanie przez dzieci i m odzie na drugie niadanie kanapki ze wie ego pieczywa. Tak zrodzi a si kampania spo eczna DIETA KANAPKOWA SMACZNA I ZDROWA. Kampania zosta a oparta na wiedzy z dziedziny psychologii rynku. Integraln cz ci psychologii rynku jest marketing, którego najprostsza de nicja mówi, e s to wszelkie dzia ania zmierzaj ce do zaspokojenia potrzeb i pragnie klientów. To klient jest najwa niejszy dla ka dego przedsi biorstwa, bez klienta adna rma nie ma racji bytu. Dzi o tego w a nie klienta odbywa si bój pomi dzy producentami tego samego dobra. Sukces odnosz ci, którzy potra przekona nabywc do swojego produktu. Do tego celu przedsi biorstwa wykorzystuj rodki komunikacji rynkowej, tworz platformy informacyjne, na których spotykaj si potrzeby nabywcy z oczekiwaniami producenta. Promocja wp ywa na pragnienia i determinuje nasze zachowania, w tym równie te zakupowe. Promuj c, przekazujemy informacje o produkcie, kszta tujemy potrzeby nabywców, pobudzamy popyt. Powstaje wiele reklam odwo uj cych si do preferencji ywieniowych spo ecze stwa. Jest szansa, by na bazie DIETY KANAPKOWEJ piekarze rzemie lnicy stworzyli w asn platform i wspó pracuj c prowadzili dzia ania promocyjne. Dlaczego musimy promować pieczywo? Po pierwsze: dlatego, eby zatrzyma dotychczasowych konsumentów, poniewa istnieje realne zagro enie, e po prostu odejd do konkurencji. Po drugie: by za- ch ci i przyci gn dzieci do spo ywania pieczywa. Po trzecie: by wreszcie zahamowa spadek jego spo ycia. Wi kszo ludzi, którzy nie jedz pieczywa, jako koronny argument podaje zafa szowany pogl d e: pieczywo tuczy. Kampania spo eczna DIETA KANAPKOWA, ma wzbudzi zainteresowanie g ównej grupy docelowej, czyli dzieci i ich rodziców. Sprawa jest powa na, media bij na alarm. W wietle ostatnich bada, takim problemem w ród polskich dzieci i m odzie y jest nadwaga i oty o. Powód z e od ywiane! Tylko racjonalnie skomponowana dieta (dieta jako sposób od ywiania) oraz aktywno zyczna mo e zapobiec wielu wspó czesnym chorobom. Wiedz na temat diety mo emy czerpa z modeli ywieniowych opracowanych przez naukowców. W ród wielu modeli, dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce na wiecie w ród diet prozdrowotnych. Na tym w a nie modelu ywieniowym oparta jest kampania spo- eczna DIETA KANAPKOWA. Podstaw diety DASH s produkty zbo owe, owoce i warzywa, przetwory mleczne. Z tych produktów pozostaje tylko skomponowa przepyszn kanapk! Zawczasu powinni my przewidzie czym skorupka za m odu nasi knie, tak by realizowanie wa nych warto ci spo ecznych by o trosk i dzia aniem jednocz cym piekarzy by przetrwa. Dbajmy o dzieci! Podziękowania Dzi kuj tym wszystkim, szczególnie kolegom z Cechu Piekarzy w Radomiu, którzy do tej pory wsparli dzia ania fundacji. Dzi ki Wam kampania nabiera rumie ców i zatacza coraz szersze kr gi. Zach cam inne osoby, rmy i instytucje do wspó pracy. Nr konta FUNDACJI: Jarosław Gajda Jarosław Gajda, z wykształcenia psycholog społeczny, mistrz piekarski, właściciel piekarni-cukierni w Radomiu, starszy Cechu Piekarzy w Radomiu, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa. Pod jego redakcją powstała monografia Historia o chlebie i piekarzach radomskich.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W SŁUPSKU STASZICE REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W SŁUPSKU STASZICE REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W SŁUPSKU STASZICE REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD Patronem szkoły jest Stanisław Staszic. Dla spopularyzowania jego myśli i dokonań oraz

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Program Otwarte Drzwi

Program Otwarte Drzwi Program Otwarte Drzwi Program zajęć pozalekcyjnych skierowany do uczniów klas V -VI szczególnie zainteresowanych przyrodą Opracowała Marianna Tomasiak Warszawa 2004 1 1.Wstęp Uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób 1. PROGRAM ADAPTACYJNY autor GraŜyna Myszor Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób zaspokajania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach.

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach. Rozdział I Podstawy prawne. 1 Regulamin oparto na następujących aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

System kształcenia dualnego w Niemczech

System kształcenia dualnego w Niemczech System kształcenia dualnego w Niemczech Referentka: Aleksandra Ziomko Ref.ds. Kształcenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym Gorzów 12.10.2011 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo