Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej ,- euro. (dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.). Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy Specyfikację istotnych warunków zamówienia: Zatwierdził: Sporządził: (data i podpis Kierownika Zamawiającego) (data i podpis osoby sporządzającej ) Bydgoszcz marzec 2014 roku Strona 1 z 17

2 Rozdział 1. Informacje ogólne 1.1. Dane Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zamawiającym jest: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy Adres: ul. Gdańska , Bydgoszcz NIP: Tel./fax: tel.: , , fax.: Adres strony internetowej: 1.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu; a) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych b) strona internetowa Zamawiającego 2. Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Podstawowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, będących w wymienionych grupach taryfowych lub równoważnych: C11 CAŁA DOBA, C12A DYNAMICZNA DOBA, C12B DWUSTREFOWA, DZIEŃ, NOC, B21 CAŁODOBOWA, C21 CAŁODOBOWA w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238 z późn. zm.). Zestawienie punktów poboru wyszczególniono w załączniku nr 1 do wzoru umowy, zał. Nr 2 niniejszej specyfikacji. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie do r. dostawy wynosi ,10 kwh. Podana ilości zużycia kwh jest szacunkowa, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Strona 2 z 17

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla poszczególnych punktów odbioru. Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez Wykonawcę (zwanego w umowie sprzedaży energii elektrycznej Sprzedawcą). Ceny jednostkowe określone w ofercie przez Wykonawcę mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na skutek ustawowe zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych między Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około ,10 kwh dla punktów poboru. Świadczenie usługi do poszczególnych punkt poboru nastąpi po wygaśnięciu terminów sprzedaży energii przez poprzedniego Wykonawcę, zgodnie z opisami obiektów poniżej. Nie dotyczy umów kompleksowych, których wypowiedzenie nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy i przekazaniu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do rozwiązania obecnie trwającego stosunku prawnego z dostawca energii, o ile jest to niezbędne w zakresie do zrealizowania umowy oraz zgłoszenie wskazanemu Operatorowi Sytemu Dystrybucji do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej: Ośrodek Rekreacji Konnej, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ulicy Konnej 10, w okresie r r., TARYFA C12A DYNAMICZNA DOBA, O MOCY umownej: 27 kw, planowane ZUŻYCIE: ,20 kwh, Estrada Plenerowa na Polanie Różopole w Myślęcinku, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej, w okresie r r., TARYFA C21 CAŁA DOBA, O MOCY umownej: 100 kw, planowane ZUŻYCIE: 2 121,90 kwh, Zasilanie zawodów konnych w Myślęcinku w Bydgoszczy, zlokalizowane w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., C11 Cała Doba, O MOCY umownej: 9kW, planowane ZUŻYCIE: 550,00 kwh, Strona 3 z 17

4 Budynek Administracyjny, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C12A DYNAMICZNA DOBA, O MOCY umownej: 27 kw, planowane ZUŻYCIE: ,60 kwh, Ogród Botaniczny, lokal niemieszkalny, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Jeździecka 7, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE 3 949,00 kwh Restauracja Parkowa, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C 12B DWUSTREFOWA, DZIEŃ, NOC, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,40 kwh, Baza techniczna, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej: 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,70 kwh, Park rozrywki-karuzele, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej: 28 kw, planowane ZUŻYCIE ,70kWh, Ogród Fauny Polskiej, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C12B DWUSTREFOWA, DZIEŃ, NOC, O MOCY umownej: 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,30 kwh, Zimowisko dla zwierząt LPKiW, zlokalizowane w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,20kWh, Dawne Pawilony Wystawowe LPKiW- oświetlenie, zlokalizowane w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C 12B DWUSTREFOWA, DZIEŃ, NOC, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,10 kwh, Hala namiotowa, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY 9 kw, ZUŻYCIE 1 839,20 kwh, Strona 4 z 17

5 Reklama, lokale niemieszkalne, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11 kw, planowane ZUŻYCIE 2 343,00 kwh, Bar Pod Kominkiem, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Hipiczna, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11 kw, planowane ZUŻYCIE 1 098,90 kwh, Promenada LPKiW, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY 27 kw, planowane ZUŻYCIE 8 619,60 kwh, ZASILANIE TRAMPÓW, BYDGOSZCZ, UL. HIPICZNA DZ.41, lokale niemieszkalne(w trakcie realizacji), zlokalizowane w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myslęcinek w Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 100 kw, planowane ZUŻYCIE ,00 kwh, Budynek Jola, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11 kw, planowane ZUŻYCIE 550,00 kwh, Osw. I dzial. Dydaktyczna - KPCEE, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE ,00 kwh, Dawne Tereny wystaw. LPKiW biuro, lokale niemieszkalne, zlokalizowane w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańsk , w okresie r r., TARYFA C12A DYNAMICZNA DOBA, O MOCY umownej 27 kw, planowane ZUŻYCIE 3 116,30 kwh, Pawilon Centralny, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY 27 kw, planowane ZUŻYCIE 550,00 kwh, Ogród Piwny, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Konna 10, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11 kw, planowe ZUŻYCIE 550,00 kwh, Strona 5 z 17

6 Szalet publiczny, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11 kw, planowane ZUŻYCIE 550,00 kwh, Szalet (wyc.narciar.), lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, przy ul. Gdańska , w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 27 kw, ZUŻYCIE 550,00 kwh, Hydrofornia LPKiW, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA C 21 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 36 kw, planowane ZUŻYCIE ,40 kwh, Hotel pracowniczy, lokale niemieszkalne, zlokalizowany w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, O MOCY umownej 11kW, planowane ZUŻYCIE 550,00 kwh, Lokal użytkowy, Stary Rynek 5, Bydgoszcz, zlokalizowany na terenie miasta Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA C11 CAŁA DOBA, o umownej MOCY 9 kw, planowane ZUŻYCIE ,10 kwh, Zasilanie stoku narciarskiego, zlokalizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, w okresie r r., TARYFA B21 CAŁODOBOWA, O MOCY umownej grudzień marzec: 120 kw, kwiecień- listopad: 35 kw, planowane ZUŻYCIE ,50 kwh, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 3.3 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Elektryczność 3.4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) rozpocznie obowiązywanie nie wcześniej niż z dniem pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy dla poszczególnych obiektów w okresie do r. dostawy ,10 KWh, w tym: 1. Energia rozliczana w grupie taryfowej C11 cała doba lub równoważnej: ,40 kwh 2. Energia rozliczana w grupie taryfowej B21 całą doba lub równoważnej: ,50 kwh 3. Energia rozliczana w grupie taryfowej C21 cała doba lub równoważnej: ,30 kwh Strona 6 z 17

7 4. Energia rozliczana w grupie taryfowej C12A dynamiczna doba lub równoważnej: ,10 kwh 5. Energia rozliczana w grupie taryfowej C12B dwustrefowa, dzień, noc: ,80 kwh, dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowią załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej. Rozdział 4. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 5. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej. Rozdział 6. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Rozdział 7. Informacje dotyczące podwykonawstwa. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. Rozdział 8. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 9. Termin wykonania zamówienia Umowa dostawy energii elektrycznej zostanie zawarta na okres do r. od momentu podpisania umowy. Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 upzp, dotyczących: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną decyzję udzielającą koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy. Ocena czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą Wykonawcy dokumentu, określonego w pkt SIWZ. Strona 7 z 17

8 Przynajmniej jeden z wykonawców ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 upzp (np.: konsorcjum, spółka cywilna), musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonania umowy, z tym, że wymóg posiadania koncesji dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia posiadanie wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał zamówienie bądź zamówienia w przedmiocie dostawy energii elektrycznej o łącznym woluminie nie mniejszym niż 1,0 MWh, w jednej dostawie lub został zrealizowany (jest realizowany), łącznie w odrębnych dostawach, z których każda obejmowałaby wolumin nie mniejszy niż 0,5 MWh. Ocena czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów, określonych w pkt SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 upzp (np.: koncesji, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunkiem jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tej kwestii, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 3 do SWIZ sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Strona 8 z 17

9 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Działając zgodnie z przepisami upzp Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 upzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp, w następujących zakresie: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 upzp, opisanych w pkt. 10 SWIZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1. Oświadczenie, zgodnie z art. 44 upzp, o spełnianiu warunkówa. udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 upzp (wg wzoru Zamawiającego Zał. nr 3), 2. Wykonawca składa wraz z ofertą- aktualną decyzję udzielającą koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji, ważną w okresie obowiązywania umowy. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych (potwierdzenie spełnienia warunku opisane w pkt ) dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (wg wzoru Zamawiającego). Wykonawca wykazując spełnianie warunku winien przedłożyć dokument odpowiadający niniejszemu zamówieniu, czyli wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw- wg wzoru Zamawiającego-zał. 4 do SIWZ). 4. Dowody (poświadczenia, oświadczenia) potwierdzające, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. Oświadczenie, że posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Bydgoszcz(Zał. nr 3). Strona 9 z 17

10 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć przez dołączenie do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( wg wzoru Zamawiającego Zał. nr 3 pkt.1) 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie (tj r.) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dz. U. z 2013r. poz. 231), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust.2 pkt.1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w 1 ust.1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 upzp wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp oddzielnie, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekłada dokumenty wymienione w SWIZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące Strona 10 z 17

11 niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w pkt ppkt. 2 SIWZ: Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przez właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców działających wspólnie w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego Art.23 upzp dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty/ów jednak pod warunkiem, że taka oferta spełnić będzie następujące wymagania: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustawić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy -do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować przedkładając dokumenty, o których mowa w SIWZ, ze nie podlega wykluczeniu na podst. 24 ust.1 upzp. Strona 11 z 17

12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełnić warunki udział w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 upzp Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych, przy czym zapłata za wykonanie określonego zakresu rzeczowego zamówienia następować będzie wprost na konto tego wykonawcy, który faktycznie go wykonał W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.2d upzp, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, grupa kapitałowa- rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Rozdział 12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Strona 12 z 17

13 12.2. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści także na stronie internetowej Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska , Bydgoszcz Rozdział 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Brak Rozdział 14. Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, z uwzględnieniem art. 85 ust. 2. Rozdział 15. Opis sposobu przygotowywania ofert Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Strona 13 z 17

14 15.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone parafą z imienną pieczątką Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: "Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa" oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, spełniające warunki ustawy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie zaadresowanej na:, ul. Gdańska , Bydgoszcz i oznaczonej: nazwą i dokładnym adresem, numerem tel./fax. Wykonawcy, nazwą zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz napisem: Nie otwierać przed dniem r. godzina 09:30 Strona 14 z 17

15 Oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska , Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny oferty Cena oferty jest ceną brutto za dostawę energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru budynków, obiektów określonych szczegółowo w pozycjach do na warunkach określonych SIWZ tj. za ,10 KWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie do r Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kwh dla poszczególnych grup taryfowych, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku C j Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru w formularzu ofertowym: C = (C j netto x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy) + podatek VAT następnie wpisać w druku Oferta. Cenę brutto oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: (Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b. cena oferty badanej nieodrzuconej, Strona 15 z 17

16 100 wskaźnik stały, 100% procentowe znaczenie kryterium ceny. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych - ważnych, w oparciu o podane kryterium oceny ofert. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty Cena jednostkowa netto za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska , Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 09: Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez Wykonawcę drogą pocztową Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 UPZP Termin otwarcia ofert: w dniu r. o godz. 09:30. Rozdział 19. Informacje dotyczące rozliczania się z Wykonawcą Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. Rozdział 20. Informacje dot. protokołu Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Strona 16 z 17

17 Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy. Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art ). Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik Nr 1 formularz ofertowy Załącznik Nr 2 wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 tj. wykaz obiektów LPKiW Załącznik Nr 3 oświadczenia Załącznik Nr 4- wykaz wykonanych dostaw energii Załącznik Nr 5- przynależność do grupy kapitałowej Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego (data i podpis) Strona 17 z 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo