REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej regulaminem, określa strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i organizacji wewnętrznej oraz zasady organizacji pracy Funduszu. Dla uproszczenia w regulaminie stosuje się następujące określenia: 2 1. Ustawa odnosi się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). 2. WFOŚiGW albo Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 3. Statut- odnosi się do statutu WFOŚiGW. 4. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza WFOŚiGW. 5. Zarząd dotyczy Zarządu WFOŚiGW. 6. Biuro Funduszu odnosi się do Biura w Szczecinie i do Biura w Koszalinie 7. Program lub POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Instytucja Wdrażająca WFOŚiGW w Szczecinie 9. Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska 10. Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działa na podstawie: 1

2 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ). 2. Statutu WFOŚiGW w Szczecinie. 3. Regulaminu Organizacyjnego WFOŚiGW w Szczecinie oraz Regulaminu Pracy Zarządu. 4. Pozostałych przepisów wewnętrznych Funduszu Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. 2. Organy Funduszu wykonują zadania na podstawie uprawnień nadanych ustawą i określonych Statutem. 3. Biura Funduszu zapewniają obsługę merytoryczną, prawną oraz technicznoorganizacyjną organów Funduszu. 4. Strukturę organizacyjną Funduszu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Rozdział II Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie 5 Zarząd Funduszu stanowią Prezes i trzej zastępcy Prezesa, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Funduszu. 6 Zarząd kieruje działalnością Funduszu zgodnie z ustawą, statutem i uchwałami Rady Nadzorczej. Zarządowi przewodniczy Prezes Zarządu Zarząd działa z zachowaniem zasady kolegialności. 2. Ograniczenie zasady kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) opracowanie projektów strategii działania Funduszu, b) opracowanie projektów planów działalności Funduszu, c) opracowanie projektów rocznych planów finansowych, 2

3 d) opracowywanie projektu rocznej listy przedsięwzięć priorytetowych, e) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu, f) gospodarowanie środkami Funduszu, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, g) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu, h) zamieszczanie w drodze obwieszczenia informacji o działalności Funduszu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i) przedkładanie Radzie Nadzorczej opinii i stanowisk Zarządu, j) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Zarządu Do zadań Prezesa Zarządu należy: a) kierowanie działalnością Funduszu, b) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Funduszu na zasadach określonych w odrębnych przepisach, c) zatrudnianie pracowników Funduszu, a w odniesieniu do pracowników na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii Zarządu Funduszu, d) kierowanie bieżącymi sprawami Funduszu, e) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością Dyrektorów Biur Funduszu w Szczecinie i Koszalinie, Głównego księgowego, Kierownika ds. administracyjnych, Eksperta ds. środków pomocowych, Radcy Prawnego, Audytora wewnętrznego oraz sekretariatu Zarządu, f) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i procedur, 2. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Funduszu. 3. Zakres obowiązków Zastępców Prezesa jest ustalany w drodze uchwały Zarządu. 4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków Funduszu oprócz Prezesa są upoważnione dwie osoby działające łącznie spośród: pozostałych członków Zarządu pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach ich umocowania. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, jego obowiązki z wyjątkiem upoważnień zastrzeżonych ustawowo, pełni wyznaczony przez Prezesa jego zastępca. 1. Szczegółowy zakres pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu. 2. Obsługę administracyjną Zarządu i Rady Funduszu zapewnia Sekretariat Zarządu 9 Rozdział III 3

4 Biura Funduszu / Zespoły ds. zadań statutowych / Zadania statutowe Funduszu realizowane są przez wyodrębnione jednostki organizacyjne ds. zadań statutowych, zwane Biurami Funduszu, których pracami kierują odpowiednio Dyrektor Biura w Szczecinie i Dyrektor Biura w Koszalinie Dyrektorzy Biur są odpowiedzialni za organizację pracy podległych pracowników, zapewniając sprawne funkcjonowanie zespołów, oraz przestrzeganie trybu, dyscypliny i porządku pracy. 2. Do zadań Dyrektorów Biur należy nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz bieżąca aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników. 3. Obsługę administracyjną Biur zapewniają Sekretariaty Biur 4. Do zadań Dyrektora Biura w Koszalinie należy również bieżące administrowanie siedzibą WFOŚiGW w Koszalinie oraz wykonywanie innych czynności na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu. 5. Dyrektor Biura (DB) podczas nieobecności zastępowany jest przez:: Zastępcę Dyrektora ds. Funduszy Europejskich (ZDE) w odniesieniu do zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ i Kierownika Zespołu Obsługi Wniosków i Umów (KZWF) w odniesieniu do zadań związanych z obsługą wniosków i umów lub upoważnionego pracownika w przypadku nieobecności ZDE lub KZWF Zakres działania Biur Funduszu obejmuje: 1.1.Zadania związane z działalnością statutową Funduszu, w szczególności związane z obsługą wniosków i umów, realizuje Zespół obsługi wniosków i umów, którego pracami kieruje Kierownik Zespołu obsługi wniosków i umów: a) prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu, b) ocena wniosków pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i ekonomicznym, przygotowanie wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej, c) przygotowywanie projektów i ostatecznych umów pożyczek i dotacji ze środków Funduszu, d) prowadzenie ewidencji zawartych umów pożyczek i dotacji ze środków Funduszu, kontrolowanie prawidłowego pod względem merytorycznym i finansowym wykorzystania pożyczek i dotacji, e) weryfikacja oraz ocena merytoryczna i finansowa dokumentacji dotyczącej dyspozycji płatniczych w ramach realizowanych umów pożyczek i dotacji, f) monitorowanie zgodnego z umowami regulowania zobowiązań pożyczkobiorców wobec Funduszu i bieżąca windykacja należności oraz sygnalizowanie zarządowi Funduszu nieprawidłowości w realizacji umów, 4

5 g) zbieranie i przechowywanie informacji o potrzebach ekologicznych województwa zachodniopomorskiego, głównie w aspekcie zamierzonych przedsięwzięć proekologicznych, h) opracowywanie analiz dotyczących priorytetów ekologicznych, i) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności działań Funduszu, j) opracowywanie informacji niezbędnych do planowania działalności Funduszu oraz sprawozdań wskazanych obowiązującymi przepisami prawa, k) analiza wniosków i informacji w zakresie pomocy publicznej, l) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, m) dokonywanie autoryzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami płatności zaliczkowych, pośrednich oraz końcowych na rzecz beneficjentów programu POIiŚ, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą Zadania związane z obsługą przedsięwzięć dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizuje Zespół Funduszy Europejskich, którego pracami kieruje Zastępca Dyrektora ds. Funduszy Europejskich. Zespołowi temu przypisano: 1. Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i oceny projektów, w tym: a) monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na Liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ , b) przyjmowanie i dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez potencjalnych beneficjentów PO IiŚ w trybie obowiązującym dla projektów indywidualnych oraz w procedurze konkursowej, c) przekazywanie IP wyników oceny oraz wniosków, które pozytywnie oceniono po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej I stopnia, d) zapewnienie uczestniczenia w pracach Grupy Roboczej do spraw oceny projektów ekspertów będących pracownikami Instytucji Wdrażającej powoływanych przez Instytucję Pośredniczącą, e) przygotowanie projektów umów i koordynowanie procesem zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami PO IiŚ (w tym również pre-umów dot. projektów indywidualnych), f) przygotowanie informacji o rozpoczęciu naboru wniosków w procedurze konkursowej do prasy o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej. 2. Prowadzenie działań kontrolnych projektów: a) przygotowanie planów kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy i przedstawianie do weryfikacji Instytucji Pośredniczącej, b) przygotowanie sprawozdań z wykonania planów kontroli i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej, c) przeprowadzanie działań kontrolnych oraz sporządzanie informacji pokontrolnej, a także przekazywanie jej wraz z zaleceniami pokontrolnymi do kierownika jednostki kontrolowanej oraz do Instytucji Pośredniczącej, d) niezwłoczne informowanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej o wykrytych nieprawidłowościach, e) prowadzenie kontroli ad hoc na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 3. Kontrola zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych, a w szczególności dla określonej odrębnie próby: a) przeprowadzenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacji spełnienia przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych, 5

6 b) opiniowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie kontroli zawartych umów i aneksów do umów pod względem zgodności z: obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzją i umową o dofinansowanie, kwalifikowalnością wydatków oraz ofertą wybranego wykonawcy, c) kontrola prowadzenia postępowania od jego wszczęcia w zakresie poprawności stosowania procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych (w tym: kontrola prawidłowości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych), d) przygotowywanie zbiorczych zestawień dotyczących wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia i zawartych umów oraz przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej. 4. Wykonywanie zadań dotyczących kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych: a) kontrola zawieranych umów pod kątem zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzją i umową o dofinansowanie oraz kontrola pod względem zgodności z zasadami kwalifikowalności wydatków, b) współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie opracowania metody doboru próby do kontroli procedur zawierania umów, c) prowadzenie rejestru zawartych umów i przygotowywanie zbiorczych zestawień zawartych umów oraz przekazywanie ich Instytucji Pośredniczącej. 5. Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań, w tym: a) bieżące monitorowanie realizacji projektów, b) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych z realizacji działań oraz informacji ad hoc i zbiorczej informacji z raportów w zakresie osiągniętych efektów, c) monitorowanie rezultatów i oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów, d) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących działań i projektów realizowanych w ramach działania i przekazywanie ww. danych na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej, e) przekazywanie IP informacji dotyczących postępu finansowego w ramach poszczególnych działań z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków, f) opracowywanie na wniosek Instytucji Pośredniczącej materiałów informacyjnych na potrzeby m.in. Komitetu Monitorującego, g) przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność w części sprawozdawczej. 6. Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektu tj: a) prowadzenie rejestru przyjętych oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów; b) weryfikacja i zatwierdzanie w zakresie formalno - merytorycznym oraz w zakresie finansowym, złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, c) weryfikacja spełnienia przez beneficjentów warunków do przekazania płatności zaliczkowych/pośrednich/końcowych przed dokonaniem autoryzacji płatności, d) zatwierdzanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów, e) opracowywanie wymaganych prognoz płatności dla poszczególnych działań, f) opracowanie zbiorczego wniosku o płatność we współpracy z ZFK i przekazanie go do IP. 6

7 7. Przeprowadzanie kontroli u beneficjentów w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 8. Wykonywanie innych zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ: a) na wniosek Instytucji Pośredniczącej, uczestniczenie w prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą kontrolach projektów, b) zapewnienie, że beneficjenci (o ile będą mieli dostęp do lokalnego systemu informatycznego) będą przestrzegali zasad bezpieczeństwa i poufności danych, c) opracowanie i aktualizacja instrukcji wykonawczej i instrukcji szczegółowej oraz przekazywanie jej do Instytucji Pośredniczącej w celu zatwierdzenia, d) podejmowanie działań związanych z aneksowaniem Porozumienia, e) zapewnienie realizacji zadań podejmowanych w ramach działania zgodnie z zasadami pomocy publicznej, f) przekazywanie Instytucji Certyfikującej, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej, niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach (kontrolach) prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków, zgodnie z zakresem określonym przez Instytucję Certyfikującą i uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą, g) monitorowanie stanu wdrażania zaleceń z kontroli/audytów realizowanych w Instytucji Wdrażającej, w tym prowadzenie rejestru kontroli/audytów zewnętrznych/zaleceń, h) przygotowanie propozycji do rocznych planów ewaluacji dla osi priorytetowej i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej, i) współpraca przy prowadzeniu oceny z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Komisji Europejskiej oraz przekazywanie na ich wniosek informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, j) współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą po zakończeniu realizacji Programu w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia oceny ex post Programu, k) przygotowanie i przekazanie do IP opisu systemu zarządzania i kontroli w zakresie zadań realizowanych przez Fundusz jako Instytucji Wdrażającej, l) wprowadzanie danych do lokalnego oraz krajowego systemu informatycznego oraz zapewnienie prawidłowości wprowadzonych danych, m) przedstawianie, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań w ramach PO IiŚ, nieuregulowanych w wytycznych lub zaleceniach przekazanych Instytucji Wdrażającej, n) umożliwienie przeprowadzania kontroli instytucjom do tego uprawnionym, o) zapewnienie prawidłowej archiwizacji dokumentów w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami. Rozdział IV Zespół ds. administracyjnych Zadania związane z działalnością administracyjną Funduszu realizowane są przez Zespół ds. administracyjnych, którego pracami kieruje Kierownik ds. administracyjnych. Do zadań Kierownika ds. administracyjnych należy: 7

8 a) zarządzanie kadrami (w tym organizowanie naborów, prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników) oraz nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników WFOŚiGW, b) nadzór nad organizacją szkoleń dla pracowników i beneficjentów PO IiŚ oraz organizacją na zlecenie IP spotkań przedstawicieli IP i IW środowiskowe osie priorytetowe w ramach PO IiŚ (w tym zawieranie umów z wykonawcami na zasadach określonych w ustawie pzp), a także organizowanie obsługi technicznej posiedzeń organów Funduszu, konferencji, narad i szkoleń, c) nadzór nad gospodarowaniem pomieszczeniami Funduszu (w tym prowadzenie remontów i konserwacji oraz inwestycji, utrzymanie porządku i czystości), środkami trwałymi i prowadzenie gospodarki materiałowej, d) planowanie kosztów utrzymania siedzib Funduszu, gospodarowanie środkami i rozliczanie przy współpracy GK wydatków określonych w planie finansowym, e) nadzorowanie środków transportu oraz organizowanie bieżących napraw i przeglądów technicznych, f) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowań zgodnie z ustawą pzp, a także nad prowadzeniem sprawozdawczości w tym zakresie, g) nadzór nad kontaktem z mediami, promocją i udzielaniem informacji o działalności Funduszu, h) nadzór nad przygotowaniem strategii promocji Funduszu określającej kierunki oraz harmonogram poszczególnych działań (w tym: organizowanie oraz nadzór nad publikacją materiałów informacyjno promocyjnych), i) nadzór nad prowadzeniem ewidencji zbiorów uchwał organów Funduszu, protokołów z posiedzeń i zarządzeń wewnętrznych, j) dokonywanie analizy skarg, wniosków i interpelacji oraz nadzór nad prowadzeniem ewidencji w tym zakresie, k) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne oraz nadzór nad gospodarowaniem materiałami biurowymi (w tym: weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków związanych z zaopatrzeniem materiałowotechnicznym oraz usługami na rzecz Funduszu), l) nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej / BIP /, a także spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym, m) nadzór nad administrowaniem lokalną siecią komputerową w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania (w tym nadzór nad: zarządzaniem stroną internetową Funduszu, opracowywaniem prostych aplikacji, szkoleniem pracowników na stanowiskach pracy w zakresie obsługi zainstalowanych systemów i programów, zapewnieniem warunków teleinformatycznych do odpowiedniego funkcjonowania LSI oraz obsługi KSI w zakresie wynikającym z obowiązków IW), n) nadzór nad prowadzeniem Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego oraz rzeczowym wykazem akt Funduszu, o) administrowanie zbiorami wydawnictw i zgromadzonych publikacji w Funduszu i nadzór nad prowadzeniem ewidencji w tym zakresie, p) nadzór nad przygotowaniem wkładu do Wieloletniego i Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach PO IiŚ oraz nadzór nad przygotowywaniem wniosków rozliczających środki wykorzystane w ramach pomocy technicznej, w tym wnioskowanie do ZFK o przygotowanie niezbędnych do rozliczenia zestawień finansowych, 8

9 q) zapewnienie informowania o korzystaniu ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej PO IiŚ, r) akceptowanie rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji PO IiŚ na lata , oraz nadzór nad prowadzeniem działań informacyjno promocyjnych, s) weryfikacja i parafowanie sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażanych priorytetów, t) nadzór nad współpracą przy prowadzeniu oceny z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Komisji Europejskiej oraz przekazywania na ich wniosek informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, u) współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą po zakończeniu realizacji Programu w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia oceny ex post Programu, v) nadzór nad prawidłowością wprowadzanych danych do lokalnego oraz krajowego systemu informatycznego, w) przedstawianie, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań w ramach PO IiŚ, nieuregulowanych w wytycznych lub zaleceniach przekazanych Instytucji Wdrażającej, x) umożliwienie przeprowadzania kontroli instytucjom do tego uprawnionym, y) zapewnienie prawidłowej archiwizacji dokumentów. Zespół finansowo - księgowy Do zakresu działania Zespołu finansowo księgowego należy obsługa finansowo księgowa Funduszu. 2. Prace zespołu nadzoruje Główny księgowy, który organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę podległych pracowników w sposób zapewniający sprawne, zgodne z przepisami prawa i terminowe wykonanie zadań zespołu. 3. Do zadań Głównego księgowego należy: a) organizowanie i prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzenie polityki rachunkowości, b) opracowywanie projektu planu finansowego, analiza jego wykonania, informowanie Zarządu o jego realizacji i wnioskowanie o ewentualne zmiany oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, c) sporządzanie okresowych informacji finansowych oraz analiz ekonomicznych na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, d) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu poprzez gospodarowanie środkami pieniężnymi w sposób zabezpieczający realizację zobowiązań w ramach limitów ustalonych w planie finansowym, organizowanie obsługi bankowej i kasowej, gospodarowanie czasowo wolnymi środkami przez ich odpowiednie lokowanie, współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Funduszu, e) nadzór nad majątkiem Funduszu w zakresie prawidłowości gospodarowania i jego zabezpieczenia, f) nadzór nad windykacją należności Funduszu, wynikających z zawartych umów pożyczek i dotacji, 9

10 g) współpraca z ZWF w zakresie realizacji umów i przygotowywania sprawozdań w ramach: naliczonych odsetek, zawartych umów i aneksów oraz kwot niewykorzystanych i dokonanie weryfikacji oraz zatwierdzenia w/w sprawozdań, h) weryfikacja i zatwierdzanie: kwartalnej informacji o podmiotach, które zalegają ze spłatą rat lub odsetek, sprawozdań RB-N i OŚ-4w/n, i) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów księgowych, j) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji księgowej operacji w systemie finansowo księgowym, k) nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych poprzez wprowadzanie unormowań wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami oraz kontrola ich realizacji, l) nadzór nad prawidłowością przeprowadzania weryfikacji pod względem finansowym projektów umów (w tym również umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ), pożyczek i dotacji zawieranych przez Fundusz, m) autoryzowanie dyspozycji płatniczych w ramach środków Funduszu oraz w ramach dokonywania płatności zaliczkowych/pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów PO IiŚ, n) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, o) nadzorowanie innych zadań w zakresie zarządzania finansowego w ramach wdrażania PO IiŚ, a w szczególności: nadzór nad oprocentowanymi rachunkami lub subkontami służącymi do rozliczeń poszczególnych działań PO IiŚ i zapewnienie, że odsetki od tych środków będą wykorzystywane zgodnie z wytycznymi w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń wydanych przez MRR, weryfikacja oraz akceptacja i przekazanie do zatwierdzenia przez PZ wystąpienia do IP o środki dotacji rozwojowej, akceptacja pod względem finansowym wniosków o płatność składanych przez beneficjentów PO IiŚ oraz weryfikacja i akceptacja wniosków o płatność dotyczących Pomocy Technicznej, weryfikacja oraz akceptacja i przekazanie do zatwierdzenia przez PZ poświadczeń i deklaracji wydatków dla Instytucji Pośredniczącej, akceptacja zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych dotyczących działań w ramach wskazanych priorytetów, weryfikacja i akceptacja zbiorczego wniosku o płatność i przekazywanie go do Instytucji Pośredniczącej, nadzór nad wprowadzaniem danych finansowo-księgowych do LSI i KSI (SIMIK 07-13), nadzór nad prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej rejestrującej każdą operację związaną z przekazywaniem środków w ramach poszczególnych działań i projektów realizowanych przez beneficjentów PO IiŚ, uczestnictwo w ustalaniu planów kontroli (w zakresie prawidłowości rejestrowanych przez beneficjenta w systemie finansowo-księgowym wszystkich operacji związanych z realizacją projektu) przeprowadzanych u beneficjentów, weryfikacja i akceptacja informacji pokontrolnej w części finansowej po przeprowadzeniu kontroli u beneficjenta, nadzór nad prowadzeniem rejestru dłużników, nadzór (przy współpracy z RP i ZFE) nad odzyskiwaniem i zwrotem środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów poprzez potrącenie 10

11 wypłaconych nienależnie kwot z kolejnego wniosku o płatność lub dochodzenie zwrotu od beneficjenta równowartości nienależnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe, akceptowanie i przyjmowanie na zasadach obowiązujących w Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych i nierozliczonych środków w sposób określony w umowie o dofinansowanie, wstrzymanie wszelkich operacji, a w szczególności przekazywania środków z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, że system realizacji PO IiŚ w ramach priorytetów nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków, weryfikacja i akceptacja przygotowanych niezbędnych zestawień finansowych służących do rozliczenia środków pomocy technicznej, p) uczestniczenie w przygotowaniu Wieloletniego i Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej, q) przygotowywanie informacji oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby instytucji kontrolnych i audytowych w zakresie powierzonych zadań, r) umożliwienie przeprowadzania kontroli instytucjom do tego uprawnionym, s) współpraca z przedstawicielami IP (Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW), IZ (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i beneficjentami, t) nadzór nad współpracą przy prowadzeniu oceny z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Komisji Europejskiej oraz przekazywanie na ich wniosek informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, u) współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą po zakończeniu realizacji Programu w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia oceny ex post Programu, v) przedstawianie, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań w ramach PO IiŚ, nieuregulowanych w wytycznych lub zaleceniach przekazanych Instytucji Wdrażającej, w) dbałość o prawidłowy skład osobowy, zakres zadaniowy i rozwój zawodowy pracowników ZFK, x) nadzór nad zapewnieniem prawidłowej archiwizacji. 4. Do zadań Zespołu Finansowo Księgowego należy: a) bieżące prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją dokumentacji będącej przedmiotem księgowania, szczególnie w zakresie kosztów działalności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, b) prowadzenie i ewidencja dokumentów w zakresie obsługi bankowej i kasowej, c) terminowe regulowanie płatności zobowiązań Funduszu w zakresie kosztów działalności i rozliczeń publiczno prawnych, d) prowadzenie spraw i dokumentacji wynagrodzeń, naliczeń, wypłat i rozliczeń, e) prowadzenie ewidencji księgowej realizowanych umów pożyczek i dotacji, a szczególnie w zakresie: wypłat, spłat, naliczeń i spłat odsetek, umorzeń oraz okresowe uzgadnianie stanów z pracownikami odpowiedzialnymi za realizacje i obsługę umów, f) prowadzenie ewidencji rozliczeń z BOŚ S.A. w zakresie realizacji umów zawartych o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, g) prowadzenie ewidencji składników majątku Funduszu oraz okresowa ich wycena i rozliczanie inwentaryzacji, 11

12 h) uzgadnianie i uzyskiwanie od kontrahentów potwierdzeń sald w zakresie stanów: należności, zobowiązań, środków pieniężnych i innych aktywów, i) sporządzanie informacji do celów planistycznych, analiz sprawozdawczych oraz innych na miarę potrzeb, j) sporządzanie sprawozdań statystycznych, branżowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, k) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu w ramach wdrażania PO IiŚ, a w szczególności: dokonywanie księgowań w systemie finansowo księgowym operacji finansowych związanych z przekazywaniem środków na rzecz beneficjentów PO IiŚ, przygotowanie wystąpienia do IP o środki dotacji rozwojowej, weryfikacja pod względem finansowym projektów umów o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ, prowadzenie rejestru pozytywnie zweryfikowanych pod względem finansowym projektów umów, przygotowanie poświadczeń i deklaracji wydatków, przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych dotyczących działań w ramach wskazanych priorytetów dla IP, weryfikacja pod względem finansowym zbiorczego wniosku o płatność, wprowadzanie danych finansowo-księgowych do LSI i KSI (SIMIK 07-13), uczestnictwo w przygotowaniu planów kontroli u beneficjentów (w zakresie prawidłowości rejestrowania operacji finansowych związanych z realizacją projektu w systemie finansowo księgowym) oraz w przeprowadzaniu kontroli, a także w przygotowaniu sprawozdań z realizacji planu, przygotowanie informacji pokontrolnej w części finansowej, prowadzenie rejestru dłużników, podejmowanie działań przy współpracy z RP i ZFE związanych z odzyskiwaniem i zwrotem środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów poprzez potrącenie wypłaconych nienależnie kwot z kolejnego wniosku o płatność lub dochodzenie zwrotu od beneficjenta równowartości nienależnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe, przygotowanie niezbędnych zestawień finansowych służących do rozliczenia środków pomocy technicznej, uczestnictwo w przygotowaniu Rocznego Planu Działań i Wieloletniego Planu Działań, l) współpraca przy prowadzeniu oceny z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Komisji Europejskiej oraz przekazywanie na ich wniosek informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, m) współpraca z Komisją Europejską oraz Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą po zakończeniu realizacji Programu w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia oceny ex post Programu, n) umożliwienie przeprowadzania kontroli instytucjom do tego uprawnionym, o) przedstawianie, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań w ramach PO IiŚ, nieuregulowanych w wytycznych lub zaleceniach przekazanych Instytucji Wdrażającej, p) prowadzenie archiwizacji w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami. 12

13 15 Audytor wewnętrzny 1. Do zakresu działań Audytora wewnętrznego należą zadania określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz z póź. zm.) a w szczególności: 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w WFOŚiGW, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy, w wyniku którego Prezes Zarządu, uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów; 2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania WFOŚiGW; 3) ocena, o której mowa w ust.1 pkt 1, dotyczy w szczególności: a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w WFOŚiGW procedurami wewnętrznymi, b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, c) wiarygodności sprawozdania finansowego, 4) przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem Zarządu rocznego planu audytu wewnętrznego; 5) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni. 2. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań. Ekspert ds. środków pomocowych Ekspert wykonuje zadania doradcze w zakresie korzystania ze środków pomocowych przez podmioty obsługiwane przez Fundusz. 2. Ekspert współpracuje z Zespołami Funduszy Europejskich w Szczecinie i Koszalinie. 3. Ekspert, w imieniu Funduszu, utrzymuje stały kontakt z jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia pełnej informacji o zakresie i możliwościach korzystania ze środków pomocowych na ochronę środowiska. 4. Ekspert podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań. Radca Prawny 17 Radca Prawny wykonuje zadania w zakresie świadczenia pomocy prawnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2002r. nr 123 poz z późn. zm). Rozdział V 13

14 Postanowienia końcowe 18 Na podstawie schematu organizacyjnego Funduszu ustala się następujące symbole komórek organizacyjnych i jednoosobowych stanowisk pracy : 1. Prezes Zarządu PZ 2. Zastępcy Prezesa Zarządu ZPZ 3. Sekretariat Zarządu ZSEK 4. Ekspert ds. środków pomocowych EZ 5. Radca prawny RP 6. Audytor wewnętrzny AW 7. Biuro Szczecin - BS 8. Biuro Koszalin - BK 9. Zespół ds. administracyjnych ZA 10. Zespół Obsługi Wniosków i Umów ZWF 11. Zespół Funduszy Europejskich ZFE 12. Zespół Finansowo- Księgowy - ZFK 13. Kierownik ds. administracyjnych KA 14. Główny księgowy GK 15. Dyrektor Biura Szczecin DB 16. Dyrektor Biura Koszalin DB 17. Sekretariat Dyrektora DSEK 18. Z-ca Dyrektora ds. funduszy europejskich ZDE 19. Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów KZWF 20. Specjalista ds. techniczno branżowych - ST 21. Specjalista ds. ekonomiczno- finansowych SF 22. Specjaliści w Zespole Funduszy Europejskich PZFE Specjalista techniczny ds. funduszy europejskich PZFE-1 Specjalista ekonomiczny ds. funduszy europejskich PZFE Specjalista ekonomiczny ds. obsługi księgowej funduszy europejskich PZFK 24. Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami SR 25. Archiwum Zakładowe AZ 26. Informatyk I 27. Konserwator K 19 14

15 Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników na stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy czynności. 20 Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Zał. 1 - Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 15

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 2/91/2013 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 25.02.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A I G O S P O D A R K I W O D N E J W K R A K O W I E

B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A I G O S P O D A R K I W O D N E J W K R A K O W I E KT wersja 20120104(R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A I G O S P O D A R K I W O D N E J W K R A K O W I E

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków Opis stanowisk Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe Cel stanowiska Zakres obowiązków Kierownik Biura Zarząd 1. Specjalista ds. administracji. 2. Specjalista ds. projektów.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/440/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U Załącznik do Uchwały Nr 1169/2016 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 19 lipca 2016 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y Ś R O

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO Zatwierdzam (Podpis) Warszawa, 27 lipca 2016 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6178 UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik do Uchwały Nr 1336/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kraków, listopad 2014 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. I. Zadania organizacyjne Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: 1. Opracowanie rocznego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5527 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Załącznik do uchwały Nr 65/17 Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 11 września 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia 16.11.2016 r. Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opisy stanowisk

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U Załącznik do Uchwały Nr 1168-2017 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y B I U R A W O J E W Ó D Z K I E G O F U N D U S Z U O C H R O N Y Ś R

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie . REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Nadany przez Dyrektora WORD na podstawie Zarządzenia nr 34/2007 z dnia 20.09.2007r. zmieniony: 1. Zarządzeniem nr 46/2007 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo