ZP/3/2008 Malbork dn r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Transkrypt

1 Wersja archiwalna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. ZP/3/2008 Malbork dn r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: RUBO Sp. Z o.o. ul. Dąbrowskiego 149, Rumia Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała 100 punktów w zakresie przyjętego kryterium oceny ofert tj. ceny wykonania. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu ofert nie złożyli inni Wykonawcy: Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest

2 do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ZP/3/2008/2 Malbork dn r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 Dot: Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający po konsultacji z projektantem wyjaśnia: Pytanie 1. W SIWZ w punkcie III opis przedmiotu zamówienia jest napisane, ze zadaszenie stanowi hala namiotowa o konstrukcji stalowej (...), Konstrukcję nośną zadaszenia stanowić będą stalowe ramy kratowe, podparte przegubowo na zelbetowych podwalinach obwodowych. Zwracamy się z zapytaniem czy można zastosować inne rozwiązanie techniczne trochę inny rodzaj konstrukcji, np. Użycie profili aluminiowych lub profili stalowych o przekroju rurowym z zachowaniem gabarytów określonych w SIWZ? Zgodnie z zapisami punktu III ust. 4 SIWZ opis przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zadanie należy zrealizować zgodnie z projektem, na który wydana został decyzja pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisem punktu VII SIWZ prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na tel/fax nr Dyrektor OSiR mgr Piotr Sadowski ZP/3/2008/1 Malbork dn r. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 Dot: Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem

3 W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający po konsultacji z projektantem wyjaśnia: Pytanie 1. W SIWZ w punkcie III opis przedmiotu zamówienia wynika, ze przedmiotem zamówienia jest zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. Natomiast w zakresie robót jest tylko pozycja hala, czy np., powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby, a w przedmiarach nie ma pozycji lodowisko. Jednak w punkcie VI C wykaz dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy jest wykaz robót, a w tym 1 zadanie polegające na budowie zadaszonego, krytego lodowiska o wartości minimum 1,5 mln złotych. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy lodowisko ma być ujęte w kosztorysie? Zgodnie z zapisami punktu 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej z poszyciem z materiału poliestrowego powleczonego PCV wraz z pomieszczeniami zaplecza. W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż lodowiska z agregatem ziębielniczym i rolbą. Warunek wykonania jednego zadania polegającego na budowie zadaszonego, krytego lodowiska o wartości min. 1,5 mln zł w rozumieniu zamawiającego dotyczy budowy hali stalowej wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą, odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia Pytanie 2. W przedmiarze roboty budowlane etap I pozycja 37 i 38 są takie same prosimy o wyjaśnienie, czy to pomyłka czy mają być dwie pozycje, czy tylko jedna? Pozycja 37 i 38 dotyczą tego samego zakresu robót i zostały omyłkowo powtórzone. Pozycję 38 przedmiaru należy rozliczyć jako pozycję o wartości 0 (zero). Pytanie 3. Pozycja 68 sprzęt sportowy jest 1 szt. Natomiast wg rysunku PBW konstr- część rysunkowa str. 5 mają być 4 tuleje pod słupek do siatki, czy tu nie ma pomyłki nie powinno być w przedmiarach albo 2 szt jako komplety, albo 4 szt jako słupki? W przedmiotowej pozycji nr 68 należy rozliczyć 2 komplety tulei do słupków piłki siatkowej i kometki. Pytanie 4. W przedmiarze elektrycznym brak pozycji 49. Zachować kolejność pozycji podanych w przedmiarze. Brak pozycji nr 49 jest omyłką w numeracji pozycji i nie istnieje. Zgodnie z zapisem punktu VII SIWZ prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na tel/fax nr Dyrektor OSiR mgr Piotr Sadowski ZP/3/2008 Malbork dn r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-3/2008. Nazwa zadania: Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem.

4 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz z p. zm.) Urząd Miasta Malborka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa Malbork (http://www.osirmalbork.pl/) 7:00-15:00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: (http://www.osirmalbork.pl/) IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest zadaszonego demontowalnego lodowiska wraz z zapleczem. Zadaszenie stanowi hala namiotowa o konstrukcji stalowej i poszyciem z materiału poliestrowego powleczonego PCV. Konstrukcję nośną zadaszenia stanowić będą stalowe ramy kratowe, podparte przegubowo na żelbetowych podwalinach obwodowych. Poszycie stanowi tkanina poliestrowa powleczona wysokiej jakości materiałem PCV o bardzo wysokim stopniu przejrzystości. Ściany boczne z możliwością częściowego demontażu i montażu powłok. Z przodu zadaszenia namiotowego lodowiska planuje się usytuowanie zaplecza kontenerowego dla obsługi i użytkowników lodowiska z holem wejściowym zadaszonym łukowym świetlikiem. Nad zabudową kontenerową zadaszenie z attyką obwodową. Z tyłu zadaszenia za ścianą oddzielenia pożarowego pomieszczenie rolby i agregatu ziębielniczego o konstrukcji z profili stalowych obłożonych blachą. Wokół obiektu chodnik z kostki betonowej z dojściem do istniejącego parkingu. Budowa drogi dojazdowej z kostki betonowej od istniejącego parkingu do obiektu lodowiska. Wzdłuż dojazdu wykonanie miejsc postojowych samochodów osobowych z kostki betonowej. Całość terenu otoczona ogrodzeniem systemowym wysokości 2,0 m. Do projektowanego kompleksu planuje się wykonanie przyłączy wody z zewnętrznym hydrantem ppoż., energii, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres robót obejmuje m.in.: - hala długość/szerokość/wysokość - 26,1m/48,2m/11,2m - powierzchnia zabudowy razem 1 549,0 m2 - powierzchnia zabudowy zaplecza - 242,8 m2 - powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 258,0 m2 - powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 48,2 m2 - powierzchnia użytkowa 1 498,0 m2 - kubatura ,0 m3 - droga i parking z kostki betonowej gr. 8 cm z warstwami konstrukcyjnymi 619,5m2 - chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm z warstwami konstrukcyjnymi 619,5m2 - przyłącze kanalizacyjne z rur d mb ( 5 szt studni d-1200) - przyłącze wodociągowe z rur PE d m (studnia wodomierzowa d-2000) - kanalizacja deszczowa z rur PVC D mb; D mb; D mb - odwodnienie liniowe mb, - ogrodzenie z siatki zgrzewanej H-200cm 233 mb

5 - trawniki 772,5 m2, Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, Lodowiska, Hale sportowe, V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Wymagany termin wykonania zamówienia: roku. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali 1 zadanie polegające na budowie zadaszonego, krytego lodowiska o wartości minimum 1,5 mln złotych. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. VIII. Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: ,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Punktacja Waga Cena wykonania X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: r do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 3, Malbork, ( sekretariat ) XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: r, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 3, Malbork, XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia otwarcia ofert XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

6 XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Internetowym z Nr z dnia r. SIWZ ( KB :13) (Download/get/id,13163.html) lodowisko.zip (23.80 MB :20) (Download/get/id,13164.html) METRYKA Liczba odwiedzin : 17 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Maciej Gadowski Maciej Gadowski Czas wytworzenia: :44:37 Czas publikacji: :44:37 Data przeniesienia do archiwum :

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl 1 z 6 2014-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

3. Informacja dotycząca ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Informacja dotycząca ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. OGŁOSZENIE Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego-dla usług

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo