OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej dla Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie Partnera Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Znak ref. ZSŻ-PN-KC/1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie ul. Przestrzenna 3; Szczecin działający przez Pełnomocnika: Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczna (dalej: ZROT ) ul. Partyzantów 1, Szczecin tel , fax II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej dla Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie Partnera Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Rodzaj zamówienia: usługi i dostawa Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej dla Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie Partnera Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. W ramach zamówienia zakłada się zaprojektowanie, dostawę i montaż hali namiotowej, we wskazanym przez Pełnomocnika Zamawiającego miejscu. Miejsce dostarczenia projektu hali namiotowej: siedziba Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Partyzantów 1, Szczecin Hala ma zostać pokryta nadrukami promującymi Projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, Jacht Klub AZS oraz POIG zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektów (dostępnymi na Oznacza to, że oznakowanie musi spełniać wymogi dotyczące promocji Projektu POIG , przedstawione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2 Hala namiotowa ma umożliwiać jej całoroczne użytkowanie, tzn. ma być odporna na zmienne warunki klimatyczne, w tym w szczególności musi spełniać co najmniej wymogi zgodne z polskimi normami przewidziane dla danej strefy śniegowej oraz wiatrowej, w której zostanie postawiona i będzie eksploatowana tj. dla obszaru miasta Szczecin nad Jeziorem Dąbie. Materiał, z którego zostanie wykonana musi również charakteryzować się wytrzymałością na temperatury w zakresie co najmniej od -30 C do + 60 C. Konstrukcja główna hali powinna być wykonana z profili aluminiowych, pozostałe elementy złączne i montażowe stalowe ocynkowane ogniowo. Poszycie dachu i ścian bocznych pokryte PVC. Hali namiotowa musi spełniać poniższe kryteria: 1. Hala powinna mieć powierzchnię prostokąta o wymiarach 7m x 12m i wysokości ścianki bocznej od 2m do 2,25m 2. Ściany i dach hali w kolorze białym, nie przewiduje się podłogi, hala ma być przenośna. 3. Grafika logo promujące Projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, JK AZS i POIG na ścianie frontowej nad wejściem w części dachowej, ścianie bocznej pomiędzy oknami oraz na ścianie tylnej. 4. Okna z przezroczystego materiału 6 szt. na prawej ścianie, 3 szt. na frontowej powierzchni łączna powierzchnia okien 12m 2, zapewniająca dostęp naturalnego światła. Wymiary pojedynczego okna 100x150 cm (dopuszczalne odstępstwa 5% pod każdego z wymiarów) 5. Drzwi rozsuwane PCV pomiędzy oknami na frontowej ścianie. Wymiary drzwi 150X200 cm (dopuszczalne odstępstwa 5% od każdego z wymiarów) 6. Konstrukcja główna hali powinna być wykonana z profili aluminiowych, pozostałe elementy złączne i montażowe - stalowe ocynkowane ogniowo. 7. Hala ma mieć poszycie dachu i ścian bocznych wykonane badź pokryte PVC o całkowitej gramaturze nie mniejszej niż 650g/m2. 8. Tkanina, z której zostanie wykonane poszycie hali, jak i hala namiotowa musi spełniać wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla tego typu obiektów. W ramach zamówienia: 1. Wykonawca wykona i przedstawi Pełnomocnikowi Zamawiającego do akceptacji projekt hali namiotowej. 2. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przez Pełnomocnika Zamawiającego projektu dostarczy oraz zamontuje halę w miejscu wyznaczonym przez Pełnomocnika Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania hali zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu. Oznakowanie musi spełniać wymogi dotyczące promocji Projektu POIG , przedstawione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które są dostępne na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy na wykonaną halę namiotową oraz trwałość naniesionych znakowań.

3 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 1. Wykonawca przedstawi projekt hali Pełnomocnikowi Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca uwzględni i naniesie wszelkie uwagi Pełnomocnika Zamawiającego do projektu hali w terminie 2 dni od dnia ich sformułowania. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wyżej opisanego Przedmiotu Zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2. ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W niniejszym przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki: 1) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, 2) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu hali namiotowej. W celu wykazania spełniania warunków udziału w przetargu Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, zawarte w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Cz.III niniejszych Warunków Przetargu, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych zamówień, których przedmiotem było zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, iż zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

4 odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców podlegających obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru). Sposób przygotowania i sporządzenia ofert: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Cz.III niniejszych Warunków Przetargu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu i pełnomocnictwem do podpisania oferty, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika. 3) Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 5) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty 6) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić albo wycofać swoją ofertę. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie V: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony wg przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze. zm.) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty w zakresie:

5 1) zmian warunków i terminów płatności, 2) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości Przedmiotu Umowy bądź większej użyteczności Przedmiotu Umowy ocenianych z uwzględnieniem celu, jakiemu ma on służyć, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać dokonane wyłącznie w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności nie były możliwe do przewidzenia oraz którym nie można skutecznie zapobiec lub przeciwstawić się, b) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego c) zmian stanu prawnego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ZROT ul. Partyzantów 1, Szczecin 2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Biuro ZROT ul. Partyzantów 1, Szczecin 3) Termin otwarcia ofert: godzina 11:00, miejsce: Biuro ZROT ul. Partyzantów 1, Szczecin 4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl z 6 2012-11-13 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo