Nr sprawy GM.I ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Nr sprawy GM.I S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi wydarzeń kulturalnych związanych z rozwojem funkcji Społeczno Kulturalnej Gminy Polanów. woj. Zachodniopomorskie dla progu poniżej ,00 Euro ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Gmina Polanów Adres: ul. Wolności Polanów Tel. : Fax. : Nr NIP : KOD CPV: Ławki KOD CPV Parasole KOD CPV Namioty ZATWIERDZAM Polanów, 22 kwiecień 2011 r. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV. Oferty częściowe. Rozdział V. Oferty wariantowe. Rozdział VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia Rozdział VIII. Informacja o podwykonawcach. Rozdział IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Rozdział X. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rozdział XI. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Rozdział XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium. Rozdział XIV. Termin związania ofertą. Rozdział XV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania. Rozdział XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami. Rozdział XVII. Opis sposobu przygotowania ofert. Rozdział XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Rozdział XIX. Opis sposobu obliczania ceny. Rozdział XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XXI. Unieważnienie postępowania. Rozdział XXII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XXIV. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XXV. Inne informacje. Rozdział XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział XXVII. Załączniki do SIWZ. 2

3 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłaszającym przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia: hali namiotowej, kompletów rekreacyjnych (stół + 2 ławki) oraz parasoli dla obsługi wydarzeń kulturalnych związanych z rozwojem funkcji Społeczno Kulturalnej Gminy Polanów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , jest Gmina Polanów powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie z siedzibą w Polanowie, ul. Wolności 4 reprezentowana przez Burmistrza Polanowa zwana dalej Zamawiającym. ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 3. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o: - Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759/, zwanej dalej ustawą - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1847). - Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: - Biuletyn Zamówień Publicznych - strona internetowa Zamawiającego - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : zakup i dostawa namiotu, stolików, ławek i parasoli do obsługi wydarzeń kulturalnych związanych z rozwojem funkcji Społeczno Kulturalnej Gminy Polanów. 3

4 Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Zakup wyposażenia do obsługi wydarzeń kulturalnych: obejmuje : a) hala namiotowa o powierzchni 600 m 2 ( rozmiary 15mx40m wysokość od 2,5 do 3 m) o konstrukcji aluminiowej, wymiary profili ( mm)x( mm)x(2,3-3mm),materiał plandekowany PCV, gramatura 670g/m2, atesty na niepalność, szyby foliowe wzmocnione typu witrażowego zapewniające odpowiednie oświetlenie.(do oferty należy załączyć folder reklamowy lub zdjęcia z opisem + przekrój poprzeczny) dopuszczalne kolory- zostaną określone z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nie mniej zakłada się,że będzie to kolor biały z nadrukiem logo gminy Polanów, PROW i adresem internetowym. b) parasole na stelażu aluminiowym, średnica czaszy 4 m, 8 paneli (dołączyć do oferty folder lub zdjęcie z opisem, dopuszczalne kolory - dwukolorowe zostaną określone z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu z nadrukiem logo gminy Polanów, PROW i adresem internetowym. c) komplet rekreacyjny składający się z stołu + 2-ch ławek (dołączyć do oferty folder lub zdjęcie z opisem..( wymiary blatu stołu 2,20mx0,60m + 2 ławki o długości 2,2x0,35m całość zmontowana na składanych stelażach o profilu stalowym kwadratowym 20x20x2 mm, blat i siedzenia ławek wykonane z drewna sosnowego malowane bejcą ochronną i polakierowane w kolorze drewnopodobnym. Hala namiotowa i parasole muszą mieć możliwość mocowania do podłoży trawiastych i betonoasfaltów zabezpieczających przed wiatrami. Przedmioty nabywane przez Zamawiającego muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające produkty do obrotu i użytkowania. Słownik zamówień (CPV) nazwy i kody grup, klas, kategorii dla w/w zadania. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie koszty związane z dostawą do miejsca składowania( miasto Polanów ) przedłożeniem wszelkich dokumentów związanych z certyfikacją, atestami dla poszczególnych części zamówienia. W ofercie Dostawca oddzielnie. określa wynagrodzenie ryczałtowe dla każdej części zamówienia O ile w niniejszej specyfikacji bądź innym dokumencie opisuje się przedmiot zamówienia i pojawiają się nazwy własne wyrobów bądź urządzeń lub nazwy producentów wyrobów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych, tzn. nie odbiegające klasą i jakością od podanych jako przykład. Wymagany okres gwarancji ( rękojmi ) na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: Dla każdej części dostawy 36 miesięcy. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.. ROZDZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE. 4

5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. DO 24.VI 2011R. ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, - muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; - pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. ROZDZIAŁ X. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Składające się na : A dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5

6 -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo,ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania. ROZDZIAŁ XI. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał ), a/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze i wielkości niniejszego zamówienia. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6

7 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć; a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), Kopia składanych dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. ROZDZIAŁ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : a) dla dostawy namiotu ,0 zł. b) dla dostawy parasoli - 300,0 zł. c) dla dostawy stołów i ławek - 400,00 zł. Razem ,00 zł. Słownie : dwa tysiące siedemset 00/100 zł. 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: 7

8 Bank Spółdzielczy Sławno Oddział Polanów nr z dopiskiem Wadium Zakup i dostawę namiotu, parasoli lub stołów z ławkami związanych z rozwojem funkcji Społeczno Kulturalnej w Polanowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz wykonawca w ofercie składa kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą (np. w oddzielnej kopercie z napisem wadium ), co umożliwi Zamawiającemu zwrot (odesłanie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, przy zachowaniu nienaruszalności oferty. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bakowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez W1`ykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 8

9 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywanie jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ XV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki kupieckiej. i prawidłowo ukończone, np. referencji. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6do SIWZ dotyczy osób fizycznych. Oryginał Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca może składać oświadczenie woli w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Dowód wniesienia wadium.. Inne dokumenty: Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1A, i 1B do SIWZ Opis i zakres dostaw przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski / w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ/, zawiadomienia oraz informacje należy składać w formie: - pisemnej pocztą bądź kurierem, - faksem informacje przesłane faksem należy potwierdzić w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną. 9

10 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie treści SIWZ 1.Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Dostawcą, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XVII pkt. 1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpatrzenia. 4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Dostawcą, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja treści SIWZ 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treści SIWZ. 2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Dostawcą, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zamiany terminów, jak również pytania Dostawców wraz z wyjaśnieniami staja się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Dostawcy odnoście wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Dostawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy. 6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP, Zamawiający zamieści informację o zmianie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1/ Monika Krasnosielska - Żak specjalista ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Polanowie, 10

11 tel / Jan Antoniak doradca ds. inwestycji UM w Polanowie, tel ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Dostawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). Adresat: Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności Polanów OFERTA NA Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi wydarzeń kulturalnych związanych z rozwojem funkcji Społeczno Kulturalnej Gminy Polanów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uwaga Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie. 2. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zamówienia w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS, 2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo lub wskazane w innym dokumencie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, 2) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM : a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty 4. Forma dokumentów 1) Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: a) oryginałów lub kserokopii (kopia składanych dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy zamówienia powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 11

12 2) w przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę zamówienia. 5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy zamówienia oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 6. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca zamówienia ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) Wykonawca( Dostawca ) może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) Oferta musi być sporządzona: a) w języku polskim, b) w formie pisemnej, c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 7. Zaleca się, aby: 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zamówienia lub posiadającą Pełnomocnictwo, 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana, 3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik nr 1 1A i 1B do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego). 8. Zmiana / wycofanie oferty: 1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu, 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XVIII pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY, 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 12

13 ROZDZIAŁ XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, Polanów sekretariat, w terminie do dnia 9 maja 2011 roku, do godz. 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego pokój nr 11 (sala posiedzeń) 9 maja 2011 roku, godz. 10: Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ryczałtowej oferty netto, podatku VAT i ceny brutto przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1A i 1B do SIWZ (formularz oferty). Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dostawy dodatkowe związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 2. Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszelkie oferowane upusty. ROZDZIAŁ XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej dla każdej części zamówienia oddzielnie KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW CENA OFERTY (C) 100% Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady: cena oferty {brutto} najniższa C = x 100 pkt. cena {brutto} oferty badanej 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo