Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~"

Transkrypt

1 Mi dz narodowy festiwal Teatraln ~~

2 Interesuje mnie teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najważniejsze Z KRYSTYNĄ MEISSNER, DYREKTOREM TEATRU WSPÓŁCZESNEGO WE WROCŁAWIU rozmawia Grażyna Migniewicz Przed dwoma laty z Pani IniCjatywy odbyła się w naszym mieście I edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego - Dialog, którego jest Pani dyrektorem. II edycja tego Festiwalu rozpocznie się 6 patdziernika. Czy będą następne? Obserwując reakcje po pierwszej edycji I zainteresowanie drugą, to przedsięwzięcie się rozwija I chyba ma bardzo du że perspektywy przed sobą. W nawiązaniu do tematów obu edycji chcę zapytać czy uważa Pani, że możliwe będzie zachowanie odrębności w zróżnicowanej kulturowo i historycznie Europie? To jest temat, który teraz obejmuje także wszystkie Inne dziedziny życia, czy Polska zachowa swoją specyfikę zwłaszcza w kulturze? M yś l ę że tak, te różnice mię dzy kulturami poszczególnych krajów w Europie są zbyt głębokie, aczkolwiek wychodzą ze wspólnych korzeni kultury greckiej i chrześcijańskiej, rozwijały się w z up ełnie odmiennych warunkach przy odmiennym charakterze narodowym i Innych tradycjach. Zw łas z cza, że Teatr, który jest szt uk ą lok a ln ą, robiony jest dla włas n e j publiczności, która żyje n aok oło niego, ma prawo by ć bardzo zwrócony twar zą do swoich odbiorców. To jest wielki skarb kultury europejskiej, na który skła daj ą s ię tak różne kultury poszczególnych narodów. Powinni śmy je wszystkie z nać I ro z umieć, natomiast nie powinniśmy sta rać się Ich ujednolic ać. Kiedy teatr odnosi sukces i dlaczego jest potrzebny? Teatr jest osobną szt u ką w kręgu wszystkich mediów sztuki. Je ś li ktoś maluje obraz, czy pisze ksią żkę to po nim zostaje, nie zos t a ł zrozumiany d z i ś, zostanie zrozumiany może jutro, jest jak aś nadzieja, jest ś lad bardzo wyraźny, który mo ż na ocenić ; nie d z iś to jutro. Teatr jest sztuką momentalną, moim zdaniem, co cały czas podkreślam, lokalną. Jeże li robię przedstawienie to dla tej public z ności, tutaj gd zie robię I to trwa tylko tak długo jak długo jest grane to przedstawienie. Nie mogę się odwołać do niego potem, bo ono ju ż nie Istnieje. Czasami się udaje - wtedy jest sukcesem I wydarzeniem ponad lokalnym lub międ zynarodowym - że przedstawienie nosi w sobie coś takiego, że jest zapraszane, nagle wyjeżdża, jest rozpoznane przez Inne zupełnie środowiska jako rzecz waż na I z ro z umiała. To jest ta atrakcja teatru, ale to nie znaczy, że każde przedstawienie mo ż e Je ź d z ić. Teatr jest potrzebny do rozmowy międ zy lud ź mi I to się zaczyna od tego małego miejsca gdzie się znajduje, natomiast mo że wyrosnąć ponad miarę tego miejsca jeś li co ś wartościowego stworzy. Czasami mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat przemian w Polsce teatr został zdominowany przez Inne możliwości rozrywki, szczególnie przez telewizję i film. Teatr nie dał się zdominować, bó przes tał opowiadać historyjki obyczajowe, a zajął się sprawami, o których s i ę codziennie rozmawia przy kolacji, ś niadaniu, a które nas nurtują w rozmaitych momentach ż ycia: po co, dlaczego żyjemy, jaki to wszystko ma sens, Jakim trzeba być. Ja miałam do czynienia z przedstawieniami, które trafiały w public z ność w sposób nies ł ychanie gorący I to jest rzecz, której nigdy nie da ani film ani telewizja. Film I telewizja wg Mc Luhana, współczesnego filozofa kultury, nale żą do tzw. "zimnych" śro dków przekazu. "Gorącym" medium jest dla niego teatr I radio. To one d z iałają mocniej na odbiorcę. Wszystko się zmienia naokoło nas, a je ś l i chodzi o teatr to przede wszystkim zmienia się public z ność, która ma ogromną potr ze bę rozmowy, to ju ż zupe ł nie nie są ci sami ludzie jacy byli 1 O lat temu. M ają inne problemy, Inaczej myś l ą, mają większe poczuc ie dramatyzmu Istnienia. W naszym kraju teraz jest du ż o rozpaczliwiej myś l ą cych ludzi, ni ż było np. na poc zą tku naszych przemian, wszystko się z robiło bardzo, bardzo skomplikowane. Nr , Podwale 74, Wrocław, redakcja tei , reklama lei Wydawca I red. naczelny: Grażyna Mlgnlewlcz, tel pl. Sekretarz redakcji: Danuta N Iechcia ł, tel , pl Serwis Internetowy: Marcin Jaworski, pl DTP: Ryszard Kwiecień, pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendari um, t reść ogłoszeń, reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania I adiustacji tekstów oraz zmiany Ich tytułów. Nie zwracamy nie zamówionych materiałów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd właściwy dla wydawcy, Wpl.!1 plosliliy dolwllyw;ic lia kolllo p R E N U M E R A T A O JIR\ CO Jest Grane - miesięcznik., GRA" III. Podwale 74, Wrocław 10 zł - 1 kwartał; 40 zł - 1 rok

3 "Czy Jeste~my ~wiadkaml narodzin nowego teatru? Takle Jest pytanie /I edycji Dialogu. Co takiego zmienia się obecnie w teatrze oprócz publiczno~ci? Zmieniła się public z ność I musi z mienić się tak że teatr, który musi umieć ro z mawiać z tą zm ienioną publicznością, nie mo że udawać, że się nic nie z mieniło w tych fotelach na przeciwko. Mo że trzeba z likwidowa ć te fotele, a mo że nie, a mo że nie na tym to polega. Obserwując bardzo du że spektrum teatru w Europie, wydaje mi s ię, że teatr zaczyna szu ka ć nowych środków wyrazu, w których wcale nie najwa ż niejs zą r ze c zą jest co ś co było wa ż ne dawniej - tekst. Dzisiaj tekst odgrywa zupełnie Inną rolę, mo ż na go inaczej podawać, stare teksty zaz nają ogromnych przeróbek, czasami się je sztukuje wkładkami nowych tekstów, jak to na pr zy kład zrobili niemieccy re żyse r zy "Mewy" Czechowa na poprzednim festiwalu. W tekst z ost a ł wpisany ogromny monolog o dzisiejszych stosunkach. Poza tym jest ogromne wejście w teatr w nowy sposób muzyki, plastyki, ruchu, wszystkie inne dziedziny sztuki zostały jak gdyby uprawomocnione I są tak samo ważne jak tekst, przedtem było to nie do pomy ś lenia. Kluczem do tego nowego teatru jest równie ż zmiana ludzi, Ich za interesowań, Ich potrzeb estetycznych te ż. Pros zę za uwa żyć, Ile powstało teatrów ulicznych, Ile jest ró ż nych akcji happeningowych, performance - to wszystko jest próbą nawią za nia nowego kontaktu I to nie pozostaje bez wpływu na teatr profesjonalny, który tak naprawdę jest teatrem tradycyjnym. To nie oznacza, że teatr, który do tej pory mieścił się I d z iałał w budynku musi wychodzić na ulicę, tylko musi zas tanowić się jakimi środkami, jaką formą I o czym będ z ie ro z mawiał z tą public z nością, tak bardzo z mienioną I właściwie czekającą na tę ro zmowę W tej chwili wyłania się coś w rod zaju nowego teatru, który operuje nowymi środkami wyrazu, na nowych tematach teatralnych porus za jących sprawy, które były do tej pory tabu. Taki nowy teatr, który chce towarzyszyć człowiekowi w tym co najwa ż niejs ze, który zaczyna pełnić tak że nową funkcję w naszym ży ciu. Akurat tak się składa, że te tematy są robione przez najciekawszych re żyse rów, artystów po prostu, którzy starają skupić się nad trudnymi pytaniami, teatr ten, ja go nazywam wysokim teatrem, właśnie mnie Interesuje. Dlatego zbieram takle przedstawienia, ż eby poka zać je w pewnej całości. Po Ich obejrzeniu będ z iemy wspólnie szukać odpowiedzi na to ważne pytanie. DYBUK Festiwal Teatralny DIALOG NORWAY. TODAY Teatr Polski W PAźDZIERNIKU FILHARMONIA WROCŁAWSKA.. 2 OŚRODEK KULTURY I SZTUKI... 3 FESTIWAL DIALOG TURNAU & SIKOROWSKI... B OPERA DOLNOŚLĄSKA WYDARZENIA MUZYCZNE OŚRODKI KULTURY WYSTAWY KALENDARIUM.... 1B-35 FESTIWALE WROCŁAWIANIE OJCU ŚWIĘTEMU, FESTIWAL UKRAINA VIVAI ATRAKCJE WROCŁAWIA.... 2B DAMY I HUZARY DOLNOŚLĄSKIE ADRESY GIEŁDA BILETOWA THE ENGLlSH PILL WYCIECZKI OŚRODKI KULTURY W POLSCE PREMIERY FILMOWE KRĘGI ZBOŻOWE - FORUM KONKURS FOTO ŚWIĘTO MODELARZY FESTYN JADWIŻAŃSKI MOKIS Ole ś nica, CK Zamek SCHRONISKO DLA KONI TARA CO roku około koni opuszcza Pol skę I wyrusza w swą ostat nią podró ż. Cierpią głód I pragnienie. Niektóre umiera j ą w drodze, a te które pr zeżyją kończą w rzeźni. Pragniemy ocalić te wspaniałe zwierzęta wykupując je z transportów by umo ż liwi ć Im godne życie I starość. W schronisku znajduje się 65 koni, prow adzą je Scarlett I Piotr Szyłogalls-Jankowlak. Scarlell SzyłogalIs, Poręby 1, Goszcz, tel. (071) , Nr Konta: wp.pł 110/2003 Co Jelt Orana

4 dyrektor generalny - Lidia Gerlnger d'oedonberg dyrektor artystyczny' Mariusz Smoli) ----~------~--~- --~ ~ Szanowni Państwo, Patdzlernlk w Filharmonii Wroclawsklej upłynie pod znakiem gwiazd międzynarodowego formatu oraz prawykonań. 3 I 4 patdzlernlka wystąpi po raz pierwszy w naszej Filharmonii znakomita skrzypaczka niemiecka - Isabelle Faust. 10 patdzlernlka będ z ie u nas ponownie gościć mistrzyni wiolinistyki Kaja Danczowska, zaś 24 patdzlernlka zagra wybitny pianista szwedzki Peter Jablonskl, podczas koncertu z okazji Walnego Zjazdu European FeslIvais Assoclatlon (EFA) w ramach 38. Międzynarodowego Festiwalu "Wrallslavla Cantans". W tym samym dniu będziemy świadkam i prawykonania światowego utworu Leda Roxanny Panufnlk, córki Andrzeja Panufnlka, napisanego specjalnie z okazji zjazdu EFA we Wrocławiu. Tyd z ień wcześniej, patdzlernlka, usłyszymy nieznane dotąd w Polsce utwory szwajcarskich kompozytorów Othmara Schoeck'a oraz Rolfa Ursa Rlnggera. Koncerty poprowadzi Johannes Schlaefll, zaś solistką będzie uznana pianistka szwajcarska - Ariane Haerlng. Mam nad z ieję, że nasze propozycje umilą Państwu coraz dlu ż sze Jesienne wieczory. cl~~j~ Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego ul. Marszałka J. Piłsudskiego Wrocław tel w.fllharmonla. wroclaw.p Rezerwacja biletów: tel fax wnla~fiłharmonla.wroclaw. październik 3.10., g , 4.10., g SYMFONICZNE Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO NIEMIEC Ollver Weder - dyrygent, Isabelle Faustskrzypce, Orkiestra FilharmonII Wrocławskiej Program:L. van BeetllOven - Koncert skrzyp COI\Y O dur, R.Sclwmann - Symfonia nr 4 d-moll bilety na 3.10: 60, 40, 25 I 15 z ł bilety na 4.10: 50, 35, 20 I 10 z ł , g KONCERT LAUREATÓW PRZEGLĄDU MŁODYCH DYRYGENTÓW BlAt. YSTOK 2002 Jan Jakub BOkun, Wojciech Rodek dyrygenci Kaja Danczowska - skrzypce Orkiestra FilharmonII Wrocławskiej Program: C.M. von Weber - Uwertura do opery "Oberon ", H. Wlenlawskl - Koncert skrzypcol\y d moll, A. Ovofak - Symfonia nr 7 bilety: 60, 40, z ł , g KONCERT KAMERALNY Kwartet Prima Vista Program: M. K. Clurlionis, S. Moniuszko, A. Rutkowski, J. C. de Arriaga bilety: 50, 35, 20 I 10 z ł , g , , g SYMFONICZNE Johannes Schlaefll - dyrygent (Szwajcaria) Arlane Haerlng - fortepian (Szwajcaria) Orkiestra FilharmonII Wrocławskiej Program: O. Schoeck, R. U. Rlngger, R. Schumann, J. Brahms bilety na 17.10: 60, 40, zł bilety na 18.10: 50, 35, z ł Filharmonia Konsulal Generalny Niemiec dzlękule Sponsorom: we Wroclawlu g KONCERT W RAMACH 38. MIĘDZYNARO DOWEGO FESTIWALU "WRATISLAVIA CANTANS" Z OKAZJI WALNEGO ZJAZDU EUROPEAN FESTlVALS ASSOCIATION Mariusz Smollj - dyrygent Massimo Mercelll - flet, Darko Brlek - klarnet, Peter Jablonskl - fortepian Orkiestra FilharmonII Wrocławskiej Program: F. Oanzi - Concertante na flet I klarnet op. 41, R. Panufnlk - "Leda" (świa towe prawykonanie), S. Prokofiew - SymfonIa nr 1 "Klasyczna ", S. Rachmanlnow "Rapsodia na temat Paganiniego" bilety: 100, 60, 40, 30, g RECITAL FORTEPIANOWY Peter Jablonskl bilety: 50, 35, 20 I 10 zł g , FILHARMONIA FAMILIJNA Na Słowiańską Nutę Mariusz Smollj - dyrygent I prowad zący Orkiestra FilharmonII Wroclawsklej bilety: 15, z ł g KONCERT KAMERALNY Mariusz Smollj - dyrygent, Mariusz Kllmsiak - fortepian, Igor Cecocho - trąbka Orkiestra Kameralna Filharmonii Wroclawsklej Program: R. Strauss - Serenada na Instrumenty dęte op. 7 O. Szostakowlcz - Koncert fortepianowy nr 1 J. Haydn - SymfonIa nr 44 "żalobna " bilety: 60, 40, zł..'0(:,... ~:

5 UKRAINA VIVA! UKRAINA VIVAI Pierwsze dni miesiąca wypełnią trzy dolnośląskie koncerty festiwalowe. "l.., -: '~.-L.:... )-~~J.: - A 1 pafdziernlka o godz w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju wystąpi zespół huculski Czeremosz prezentujacy muzykę charakterystyczną dla Huculszczyzny I Bojkowszczyzny. Od dawna,.troisil muzyki" - to niezastąpieni uczestnicy wesel, festynów I różnych uroczystości. 2 października o godz zapraszamy na wieczór dumek I romansów "Wlst'Llta" zespolu Majsternia Pisnla do Teatru Im. Modrzejewskiej w Legnicy. Wlst'Llta to dumki I romanse ukraińskie pokazane w przedstawieniu teatralnym. Charakterystyczną cechą Majsterni Plsnl jest próba odtworzenia dawnych pieśni we wspólczesnej InterpretacjI. Wykonawcy chcą niejako przepuścić te pieśni przez duszę wspólczesnego człowieka. Natomiast 3 października o godz w Klodzklm Ośrodku Kultury zagra dla Państwa klezmerskl zespól Nlgunlrll. W repertuarze kapeli znajduje się cały szereg wokalno-tanecznych utworów żydowskiej muzyki ludowej. STEFFEN MOLLER 12 pafdziernika, godz Patio Domu Restauracyjnego Stara Giełda (pl. Solny 16) bilety: 25 zl (przedsprzedaż 20 zl, do nabycia w DCIK OKIS) Pierwszy raz we Wrocławiu gościć bę dziemy cieszącego się niezwykłą popularnością w Polsce m.in. za sprawą serialu "M jak rnllość" - Steffena Moliera - w autorskim wieczorze kabaretowym "Intercity Berlin-Warszawa". PrzyChylność polskiej publiczności zdobyły sobie jego barwne obserwacje Polski I Polaków z perspektywy obcokrajowca. "Jestem prawdziwym Niemcem, cokolwiek to znaczy. Na przykład to, że popelnlam jeszcze mnóstwo blędów mówlac po polsku (to nie tylko kokieteria). A co mnie skłoniło, żeby robić kabaret o Polakach? Wystarczy przecież być obcokrajowcem I rozglądać się na polskich ulicach." f ~ : WROCI:.AWSKIE : I STUDIUM, I LITERACKIE : _. Po wakacyjnej przerwie powraca znany cykl Imprez warsztatowych, który 15 pafdziernlka gościć będzie mlodego prozaika Wojciecha Kuczoka i Roberta Ostaszewsklego - krytyka. A w drugiej części - tradycyjny turniej jednego wiersza. zdolny ŚLĄSK pafdziernika, godz (patio Domu Restauracyjnego "Stara Giełda") odbędzie się wręczenie nagród laureatom wiosennej edycji konkursu, uświetnione koncertem w wykonaniu Marka Długosza. Sponsorem koncertu jest Dom Restauracyjny "Stara Giełda". Rozpoczynamy Jednocześnie jesienną edycję I Regulamin konkursu dostępny w stronach Patron medialny: "Gazeta Wyborcza". POLJECAMYI FIESTlwAI KULTURY HISZPAŃSKIE~ ( ) Szczególowy program: Organizator glówny: Studenckie Kolo Iberystów UWr. SEMINARIUM SZTUKI Patronat: WIcemarszalek Woj. Dolnośląskiego Leszek Ryk. Inauguracja rozpocznie się o g na Zamku Wojnowice. W programie: wykład "Sacrum I przedmiot sztuki nowoczesnej" pro!. J. Kurowickiego I wernisaż wystawy Witolda LIszkowsklego "Struktury osobiste" wraz z pokazem multimedialny z muzyką Ryszarda Gwalberta Miśka. Barbara Górniak ZAMKI DOLNOŚLĄSKIE wernisaż 16 października, godz , Galeria DCIK OKiS Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Golęblewskl. Wystawa jest dorobkiem wędrówki po Dolnym Śląsku - regionie o Imponują cej liczbie zamków książęcych I rycerskich. Tylko niektóre przetrwały do naszych czasów w formie umożliwiającej podziwianie nie tylko masywnej bryły, ale I bogato wyposażonych wnętrz. Większość grodów to ruiny, jednak i one przyciągają uwagę swoją malowniczością, przywołują echa dawnej świetności. Fascynowały i Inspirowały przez wieki, aż po dzień dzisiejszy. Prezentowane na wystawie fotografie są próbą uchwycenia klimatu minionych epok.

6 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog - Wrocław APOKALIPSA 1,11 Teatro da Vertlgem (Sao Paulo) reżyseria : Antonio Araujo MADE IN CHINA Warszawska Grupa Teatralna reżyseria : Redbad Klynstra MARTWA KRÓLEWNA Teatr Polski (Poznań) reżyseria: Pawel Szkotak MORZE I ZWIERCIADŁO Teatr Narodowy (Warszawa) reżyseria : Jerzy Grzegorzewski motto: "Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego teatru?" POLACY Teatro delie Albe (Rawenna) reżyseria: Marco MartinellI REWIZOR (Łotwa) Jaunals Rlgas Teatrls (Ryga) reżyseria : Alvis Hermanls REWIZOR (polska) Teatr Dramatyczny (Walbrzych) reżyseria: Jan Klata ROMEO I JULIA Wrocławski Teatr Współczesny reżyseria : Rlmas Tumlnas CZARNE PTAKI NA DRZEWACH Toneelgroep Ceremonia & Het muzlek Lod (Gandawa) I DYBUK reż.: Krzysztof Warllkowskl Tealr Rozmaitości Wa-wa, Wsp ółczes ny Wr-w, HEOREM, Fest.: d' TRZ-W. Trzclński MAPA WROCŁAWIA I MAP OF WROCŁAW I nnah-cx8ma BpOWlaaa Hotele/Hotels/ ramqi HOTEL WROCŁAW ut.!i4l1ckh7 HOTEL MONOPOL ut..., Modrajowol<loj 2 HOTEL DORINT ut. I... MiIa>łIjI67 HOTEL HOUDAY INN ut.... J. PtłJudJIdovo '9/" HOTEL POLONIA ul. KIru. J. Płłlucl'kłt90 61 o I, I \.~ I 4 10/2003 Co Jest Grane 5 10/2003 Co Jest Grane

7 TRZY SIOSTRY (Bułgaria) 6 października, godz , 7 października, godz Teatr Współczesny Kambarev stworzył przejmująco bolesne, mądre, świetnie zagrane I wzruszające przedstawienie. Swoich bohaterów umieścił w poczekalni dworcowej. Tutaj z nadzieją czekają na odmianę losu, na miłość, na szczęście I na pociąg, który ma Ich zabrać w ten jakiś lepszy, wymarzony świat. DYBUK (polska) 6 października, godz , 7, 8, 9, 10 października godz , 11, 12 października, godz Wytwórnia Filmów Fabularnych - duża hala To opowieść o tragicznej miłości dwojga młodych bohaterów - Lei i Chanana. W Dybuku realizm splata się z mistycyzmem: ojciec Lei - Reb Sender - wzbogaciwszy się zapomina o obietnicy danej ojcu Chanana i znajduje córce bogatego narzeczonego. Zakochany w Lei Chanan umiera, a jego duch wstępuje w dziewczynę. "Chcę połączyć legendę Dybuka zapisaną przez Anskiego z nowelą Hanny Krall pod tym samym tytułem. Krall opisuje w niej historię dziecka zamordowanego w getcie warszawskim. Ojciec dziecka wyjechał po wojnie do Stanów i założył tam nową rodzinę, urodził mu się drugi syn. Ten syn odkrywa w sobie Dybuka nieżyjącego, przyrodniego brata...", (K. Warllkowski; z rozmowy z A. Rembowską "Teatr bez kompromisów", "Teatr" nr 3/2003) APOKALIPSA 1,11 (Brazylia) 6,7, (10, 11, 12 października, godz Więzienie w Wołowie "Apokalipsa 1,11 " jest wędrówką głównego bohatera Joao (Jana) poprzez kolejne "stacje" dramatu w poszukiwaniu Nowego Jeruzalem, miasta zbawienia. Jednak droga doń prowadzi przez piekło, jakim jest brazylijska (ale czy tylko?) rzeczywistość - przez przemoc, gwałt, religijny fanatyzm, seksualne wyuzdanie, żądzę władzy I pieniądza, korupcję. I kiedy na końcu tej koszmarnej drogi Joao spotyka Chrystusa słyszy tylko od Niego bezradne słowa : "Pozwól mi odejść, pozwól mi iść dalej, proszę..." Co Jest Grane STOSUNKI KLARY (polska) 7, 8 października, godz , Teatr Polskl - Świebodzkl Bohaterka, czarna owca w rodzinie, wyrzucona z pracy, próbuje wyrwać się z matni poplątanych związków I nędzy. Przyjaciel ją zd rad za, kochanek wykorzystuje jako "kurację odmładzającą ", szwagier - jako ratunek przed rutyną pozbawionej sensu codzienności. Siostra jest obca. Reżyser próbuje uc zynić z historii opowiedzianej w dramacie coś na kształt współczesnej przypowieści o upadku w nicość. W-CYRK ROBOTNIKÓW '(Węgry) 7,8 października, godz , WFF - mała hala Schilling zamknął swoich bohaterów w dużej klatce, która może być cyrkową areną dla prezentacji szczególnie niebezpiecznych zwierząt, albo zwierzęcą klatką w ogrodzie zoologicznym, co budzi natarczywe skojarzenie z "P luskwą " Majakowskiego... Nie wiemy, czy patrzymy jeszcze na ludzi pora żo nych atrofią ciał I dusz, czy już niemal na zw ierzęta, które próbują ekstremalnymi sposobami jednak obronić własne człowieczeństwo. Spektakl zawiera ostre I brutalne sceny! MARTWA KRÓLEWNA (polska) 7 października, godz , 8 października, godz Wytwórnia Filmów Fabularnych - namiot Rimma, 3D-letnia lekarka, mieszka I pracuje w lecznicy weterynaryjnej gdzieś na końcu świata. Bohaterka Kolady jest świadoma dna, na którym żyje. Wie, że nie ma ju ż nadziei na odmianę losu. Chciałaby tylko, że by zosta ł po niej jakikolwiek ślad. Najlepiej w człowieku, który ją pokocha. MORZE I ZWIERCIADŁO (polska) 7 października, godz , 8 października, godz Opera Dolnośląska J. Grzegorzewski, składając dyrekcję Teatru Narodowego, stworzył na tej scenie jeden z najlepszych swoich spektakli, w którym jak brylant lśnią dwie role: fantastyczny Prospero J. Treli I rewelacyjny Kallban J. Radziwiłowicza. "To spektakl o wielkiej samotności, o niemożności przebicia się do innych. O śmierci i smutku miłości. Także o nieodwołalności wszystkich naszych poczynań. O niemożności zatrzymania niczego na własność. O malości i ograniczoności." MAD E IN CHINA (polska) 8, 10 października, godz , 9 października, godz Magazyn - ul. Miechwlly 2 Spektakl o trójce młodych mężczyzn uwiklanych w mafijne sprawy. Nie mają z czego żyć, nie wiedzą też, po co żyć. Są niebezpieczni, bo nie pos ia dają celu, a jedyny ideał ich życia, niewzruszona męska przyjaźń, wła śnie rozpada się z powodu mafijnych uzale ż nień.

8 POLACY (Włochy) 8 paidzlernlka, godz , 9 patdzlernlka, godz Teatr Polski - Duża Scena Od dnia prapremiery, sztuka napisana w 1888 r. przez piętnastoletniego Jarryego, dziejąca się "w Polsce, to znaczy nigdzie", jest stale obecna w europejskim teatrze. Ubu stał się jednym z literackich archetypów, podobnie jak Don Kichot, Faust czy Don Juan. ' Mości Ubu to stwór nikczemny, albowiem przypomina (od podszewki) każdego z nas. " Reżyser swoją "zjadliwie postmodernistyczną wyobraźnią" stworzył " mro ż ące krew w żyłach, błazeńskie przedstawienie, które sprawia, że nam, ludziom XXI wieku ciarki chodzą po piecach." C. Ventruccl, "Hystrio". ROMEO I JULIA (polska) 9 paidzlernlka, godz , Teatr Współczesny Szekspirowski dramat w rękach Rlmasa Tumlnasa stał się historią dojrzewania do miłości, która w finale okazuje się dojrzewaniem do śmierci. Ale czy może być Inaczej, jeśli historia Romea I JulII dzieje się w świecie zbudowanym na nienawiści, okrucieństwie, bliskiej obłędu potrzebie zadawania razów, choć przecież nikt z bohaterów tego świata nie pamięta początku I przyczyn tego szaleństwa. CZARNE PTAKI NA DRZEWACH (Belgia) 10 paidzlernlka, godz , 11 patdzlernlka, godz Opera Dolnośląska Fabuła sztuki jest zwodniczo prosta. Chłopska rodzina z dwiema córkami, z których młodsza jest upośledzona, coraz bardziej ubożeje. To nie jest jednak rodzajowy obrazek z życia małorolnych chłopów. To wspaniała, gorzka, głęboko poruszająca przypowieść o odwiecznym, tragicznym zmaganiu się człowieka z losem. KRONłKI- OBYCZAJ LAMENTACYJNY (polska) 10 patdzlernlka, godz , 11 patdzlernlka, godz Teatr Pleśń Kozia Budowanie "Kronik" poprzedziły badania nad bardzo szczególną muzyką - muzyką łączącą dwa światy: tych, którzy odeszli oraz tych, co zostają. Badania skoncentrowały się wokół grecko-albańskich śpiewów polifonicznych. Warstwę literacką stanowi opowieść o Gllgameszu, który w tej opowieści to Jedynie pretekstem do refleksji nad życiem i umieraniem. REWIZOR (polska) 10 paidzlernlka, godz , 11 patdzlernlka, godz Centrum Sztuk11mpart Sukces spektaklu polega na prościutkim pomyśle - akcję Gogolowsklej komedii o szarym urzędniczynie z Petersburga, którego całe miasteczko wzięło za ważnego dygnitarza, reżyser przeniósł na polską prowln Co Jest Grana cję lat 70. W epoce Edwarda Gierka, kiedy pod propagandowymi hasłami 'drugiej Polski' elita władzy kradła I uprawiała samowolę, Klata z nalazł odpowiednik skorumpowanej I cynicznej administracji rosyjskiej z 'Rewlzora'. Ten znakomity spektakl nie tylko bawi do łez, ale zmusza do postawienia pytania o to, czy świat Chlestakowa I Horodnlczego przeminął wraz z modą na spodnie dzwony? Kwestia ta jest szczególnie ostra w Wałbrzychu, w czasach Gierka rozpieszczanym mieście górniczym, a dzisiaj stolicy polskiego bezrobocia. REWIZOR (Łotwa) 11 patdziernlka, godz 18.00, 12 paidzlernlka, godz Teatr Współczesny Zanim w przedstawieniu padnie nieśmierteina fraza: ' Zaprosiłem panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny: jedzie do nas rewlzorl " czujemy najpierw arcyniemiły zapach miejsca, w którym Hermanis umieścił swojego "Rewizora" - specyficzną woń radzieckiej stołówki z lat 70. minionego wieku, lat ' miłościwie panującego' towarzysza Leonida Breżniewa. SEN O JESIENI (Niemcy) 11 patdzlernlka, godz , 12 patdzlernlka, godz Wytwórnia Filmów Fabularnych - mala hala Luk Preceval (ur. 1957), belgi/ski reżyser "Snu o jesieni" - krystalicznie czystego, Intymnego, świetnie zagranego przedstawienia - powiedział w jednym z wywiadów, że tym, co szczególnie ceni u Jona Fosse jest jego niemal beckettowskl, oszczędny sposób odkrywania złotonych relacji rodzinnych. Sztuki Fossego to zawsze kameralne utwory i lakonicznie opowiedziane historie dzielące się w małych, zamkniętych światach. Jego bohaterowie są zazwyczaj bezimienni, nie znamy Ich zawodów ani społecznego statusu. Są małomów ni, a jeśli mówią, to zwykle mają na myśli zupełnie coś przeciwnego. Najważniejsze kryje się między wierszami. I w ciszy, która znaczy więcej niż słowa. KANDYDAT (1980) ONI ZYJĄ (Niemcy) 11 paidzlernlka, godz , 12 patdzlernlka, godz Wytwórnia Filmów Fabularnych - namiot Rene Pollesch (ur. 1962). reżyser I autor partytur scenicznych, które wystawia, uznawany jest przez krytyków za odnowiciela teatru politycznego oraz przedstawiciela tzw. teatru postdramatycznego. W 'Kandydacle', w "okropnie piękne " przestrzeni przypominającej scenerię opery mydlanej. kolejne epizody dyskusji o zgloballzowanym, usługowo-konsumpcyjnie - kom puterowym 'szczęściu ' przeplatają działania parodiujące te święte ceremoniały konsumpcyjnego ~ ~

9 GABINET KOSMETYCZNY ZAPRASZA MŁODZIEŻ: leczenie przewlekłego trądziku: gwarancja 100 % oczyszczanie: )ó zł 55 zł kwasy:)ś,. zł 45 zł, tipsy: X zł 60 zł pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław, tel. 781 O I 31, /2003 Co Jest Grane

10 ' OPERA DOLNOŚLĄSKA Dyrektor EWA MICHNIK II U ~ dolno ś lą5l~ Zastępca Dyrektora JANUSZ SŁONIOWSKI ul. Ś widnicka 35, Wrocław, lei. (071) , e-maił: EWA MICHNIK ZAPRASZA Miesiąc rozpoczynamy spektaklem dla dzieci, barwnym widowiskiem baletowym "Kot w butach" B. Pawłowskiego. Natomiast w ostatnich dniach patdzlernlka (29 bm.) zapraszam widzów do naszego teatru na kolejne spotkanie z gwia z dą: Barbarą Krahel - mezzosopran oraz do Kościoła Uniwersyteckiego (30 bm.) na koncert muzyki chóralnej pod dyrekcją Małgorzaty Orawsklej w ramach przewodu doktorskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej AkademII Muzycznej w Krakowie. Ponadto na scenie opery gościć będziemy cztery spektakle Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG - Wrocław 2003 (7-11 bm.). Patdzlernlk w Operze Do l noś l ąskiej upłynie pod znakiem " Złota Renu" RIcharda Wagnera. Do 18 bm. zespół będzie Intensywnie pracował nad przygotowaniem premierowych spektakli w Hall Ludowej. Bardzo się cieszę, że udało się nam do tej superprodukcji zaprosić 8 solistów niemieckich. Są to śpiewacy z bardzo dobrych teatrów operowych w Hannowerze, Monachium, Hamburgu, Melnlngen, Frankfurcie nad Menem I Chemnltz. Myślę, że artyści zachwycą publiczność poniewa ż znakomicie Interpretują d z ieła twórcy tetralogii I dysponują wspaniałymi wagnerowskimi głosami. Cieszę się równie ż, ż e w tej konkurencji ze śpiewakami niemieckimi, doskonale pre z entują się nasi soliści. Profesor Hans Peter Lehmann, re ży se rujący " Złoto Renu" jest zachwycony pracą z polskimi artystami, Ich talentem aktorskim I dobrym przygotowaniem muzycznym. Opera " Złoto Renu ", jest dramatem muzycznym, w którym słowo I muzyka stanowią nierozłączną całość. Richard Wagner sam również pisał libretto do swych dzieł. Dlatego do Ich realizacji konieczne jest zupełnie Inne podejście zarówno od strony reżyserskiej jak I muzycznej. Autor Inscenizacji I re ży ser prof. Hans Peter Lehmann stawia wysokie wymagania artystom. Realizacja spektaklu, podobnie jak scenografia, są współczesne, dotyc zą spraw, które d z ieją się, są aktualne w każdym miejscu I czasie. Projekty kostiumów są w stylu fantasy, magii I romantyzmu. Obsada wagnerowskiej orkiestry jest dużo większa ni ż w spektaklach, które do tej pory realizowaliśmy w Hall Ludowej, będzie liczyła ponad 120 osób. Międ zy Innymi w jej składzie jest sześć harf, osiem waltorni, cztery tuby wagnerowskie I powięks z ony kwintet smyczkowy. Dominującą rolę w spektaklu będzie spełniała gra świateł. Specjalnie dla realizatorów oświet l enia zostanie przygotowana partytura w której w zależności od zmian nastroju muzyki będ z ie zmiana świateł. Serdecznie zapraszam do Hall Ludowej dokładnie oznaczona określona 18, 24, 25 I 26 patdzlernlka. jj JJ '-t- (Au~ REPERTUAR 1 pa1dzlernlka, godz B. Pawłowski KOT W BUTACH "Mała Akademia Baletu" bilety: 20 I 10 z ł W dniach 7-11 paidziernlka Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG - Wrocław 2003 organizator Teatr WspÓłczesny 18 paidzlernlka, godz R. Wagner ZŁOTO RENU SUPERPRODUKCJA Hala Ludowa, bilety: 80, 60, 40 I 20 zł pa1dziernlka, godz R. Wagner ZŁOTO RENU SUPERPRODUKCJA Hala Ludowa, bilety: 80, 60, 40 I 20 zł 29 pa1dzlernlka, godz Ewa Michnik zaprasza: SPOTKANIE Z GWIAZDĄ : BARBARA KRAHEL - mezzosopran "Teatr Otwartych Drzwi" bilety: 20 I 10 zł 30 paidzlernika, godz , Kościół Uniwersytecki KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ w ramach przewodu doktorskiego Małgorzaty Orawsklej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej I Muzyki Kościelnej AkademII Muzycznej w Krakowie Barbara Krahel - mezzosopran 9 10/2003 Co Ja" Orana

11 aoo-lecie GMINY ŻYDOWSKIEJ WE WROCUWIU ~ Pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Aleksandra CD Kwaśn i ewskiego, Prezydenta Wrocławia Rafala Dutklewlcza 25 PAŹDZIERNIKA (sobota) godz "Morderstwo" (Hanoch Levln), reż. Gabriel Gletzky, Teatr k2 (Synagoga pod Białym Bocianem) 26 PAŹDZIERNIKA (niedziela) :. godz "Archiwa Wrocławskie" - otwarcie wystawy zbiorów Biblioteki Seminarium Rabinackiego we Wrocławiu, prezentacja egzemplarzy zwróconych przez : Republikę Czeską oraz zbiorów znajdujących się w posiadaniu Federacji Rosyjskiej. (Biblioteka UWr., Sala Malinowa, ul. Szajnochy) godz "Historia Żydów we Wrocławiu " otwarcie wystawy Macieja Łaglewsklego (Synagoga pod Białym Bocianem) " Żydowski Wrocław " - spektakl muzyczny z udziałem Bente Kahan, aktorów, Chóru Synagogi pod Białym Bocianem pod dyr. Stanisława Michała Rybarczyka (Synagoga pod Białym Bocianem) 27 PAŹDZłERNłKA (poniedziałek) godz "Prawa człowieka I mniejszości żydowskiej" - konferencja (Uniwersytet Wrocławski) godz "Sprawa Zoli I Dreyfusa - chwila w sumieniu ludzkości" - otwarcie wystawy z kolekcji Lorra Ine Beltler, Uniwersytet Pensylwania (Muzeum Etnograficzne, ul. Kazimierza Wlk. 35) godz Otwarcie wystawy fotografii Zeew Ramlei (Izrael) (Domek Romański, pl. Nanklera) 28 PAŹDZIERNIKA (wtorek) godz "Historia Żydów we Wrocławiu " konferencja (Uniwersytet Wrocławski) godz Koncert kantora oraz Polsko-Niemieckiej Młodej FilharmonII pod dyr. Stanisława M. Rybarczyka (Synagoga pod Białym Bocianem) Informacje: (071) wew , ART CAFE POD KALAMBUREM OTO KALAMBUR - 20-LECIE KAWIARNI 5 patdzlernlka, godz Spotkanie towarzysko rodzinne aktorów, muzyków, kabaretowlczów I pracowników kawiarni (z ostatnich 20 lat) połączone z wystawą I spontanicznym występem. 6 patdzlernlka, godz koncert zespolu Czerwie (underground psychofolk cabaret) godz performance grupy twórczej 3u "Miasto Oswojone" godz koncert supergrupy "YeShe" (Zlut Gralak, Mateo Pospieszaiski, Piotr Pawlak, Andrzej Rajski) - prezentacja mulitmedialna "Jasna Chmura" - spektakl "AnielIcje" teatru Klinika Lalek z Wollmlerza godz projekcie filmowe grup Vldeoterrorlsten I Moustache FIlmnacja oraz zdarzenia nieoczekiwane. ul. Kutnlcza 29a, tel KONCERTÓW TiFL dla środowisk osób niepełnosprawnych Od listopada 1992 r. Towarzystwo Im. F. Liszta realizuje koncerty dla środowisk osób nlepelnosprawnych pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej". Koncert, który odbędzie się we wtorek 21 patdzlernlka w Klubie Muzyki I Literatury we Wroclawlu będzie już setnym, a więc można powiedzieć - Jubileuszowym koncertem z tego unikalnego cyklu. Solistami będą artyści z Sankt Petersburga - śpiewaczka Zoja Żurawiewa I pianiści Katlerlna I Aleksiej Machłajewscy, których poprzednie występy w listopadzie 2000 r. bardzo przypadły słuchaczom do serca I do gustu. Koncerty poprowadzi tradycyjnie Juliusz Adamowskl. Myśl włączenia środowisk osób nlepelnosprawnych do grona stałych słuchaczy TIFL powstała w patdzlernlku 1992 r. Zasadniczą Ideą tego pomysłu jest przygotowywanie I realizacja zróżnicowanych pod względem tema 1010/2003 Co Jeat Orllne",.cla.pl tyki muzycznej I środków wykonawczych koncertów, mających służyć pobudzeniu u sluchaczy pozytywnych, sprzyjających rehabilitacji procesów psychicznych. Integralną częścią każdego koncertu jest komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów. Solistą pierwszego koncertu (7. XI 1992 r., Klub Muzyki I Literatury we Wrocławiu) był wybitny pianista I pedagog z Budapesztu L~sló Baranyay. Podczas 99 koncertów 55 solistów z 6 krajów, 6 aktorów I 2 prelegentów zaprezentowało kilkaset utworów muzycznych od epoki baroku do współczesności oraz kilkadziesiąt tekstów poetyckich. Recitalom artystów o dużej międzynarodowej renomie towarzyszyły występy młodych, utalentowanych laureatów różnych konkursów muzycznych. Koncerty odbywały się we Wrocławiu, BrzegUj Mlllczu, Obornikach Śląskich, Oleśnicy I Trzebnicy. Większość zrealizowaliśmy w Klubie Muzyki I Literatury we Wrocławiu - sali bez barier architektonicznych, o niezwykle wysokiej estetyce wnętrza, wyposażonej w znakomitej Jakości fortepian. Współpracowaliśmy ze Związkiem Niewidomych, z Mlllcklm Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci I Osób NIepełnosprawnych, z ośrodkami rehabilitacji młodzieży we Wrocławiu, Mlllczu I Trzebnicy, zakładami pracy chronionej w Dlugołęce I Wrocławiu, z Policealnym Studium Zawodowym "Copernlcus" I Liceum Integracyjnym "Amigo" we Wrocławiu oraz z Brzeskim Centrum Kultury, Ośrodkiem Kultury w Mlllczu I Oleśnicy, Spółdzielnią Mieszkaniową w Trzebnicy, Salonikiem Czterech Muz w Obornikach Śląskich, ze środowiskami osób niepełnosprawnych w tych gminach. Towarzystwo posiada obszerną dokumentację działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w postaci wycinków prasowych, zdjęć fotograficznych I nagrań audiowizualnych. Serdecznie pozdrawiam - Juliusz Adamowskl, prezes TlFL...

12 ZAJĘCIA "KLUBU 1212" 22 paidzlernlka godz Teatr kamerlany Wszechnica Teatralna - "Wprowadzenie w świat teatru" - wykład prof. Jerzego BIelunasa. WARSZTAlY TEATRALNE TEATR POLSKI SALA paidzlernlka godz , Monika Braun 16 paidzlernlka godz , Jerzy Kozłowski ruch sceniczny z elementami pantomimy 20 paidzlernlka godz , Jadwiga Skupnik technika mowy Wstęp na zajęcia tylko za okazaniem wejściówki. Zamawianie wejściówek I Informacje: wtorki I czwartki w godz pokój 312 w Teatrze Polskim, tel lub OŚRODEK GROTOWSKIEGO Warsztat projektowania przestrzeni teatralnej paidzlernlka Warsztat poprowadzi Jerzy Gurawskl - architekt, scenograf, twórca przestrzeni teatralnej spektakli Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego w Opolu I Wrocławiu. THE WAY, paidzlernlka Warsztat prowadzony przez Renę Mlrecką Rena Mlrecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego rozwiązania w roku Występowala we wszystkich jego spektaklach m. In. w tak znanych w świecie jak Akropolis, Ksląże Niezłom ny I Apocalypsls cum Flgurls. Na początku lat dziewięć d z iesiątych zamleszkala na SardynII (Włochy). Z grupą przyjaclól założyła tam International Centre of Work Prema Sayl. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania I warsztaty, w których biorą udział młodzi ludzie z całego świata. Praca jej nakierowana jest w większym stopniu na osobisty rozwój uczestnika warsztatu nli na uczenie technik teatralnych. WARSZTAT TAŃCA BUTOH, paidzlernlka prowadzony przez Dalsuke Yoshlmoto Rynek-Ratusz 27, tel , FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH Odbędzie się w dniach paidzlernlka w Klubie,,5Nutek". W czasie czterech dni swoją muzykę zaprezentują przedstawiciele różnych nurtów muzycznych: rocka, metalu, jazzu, bluesa, hlp-hopu oraz reggae. Piątego dnia odbędzie się Finałowy Koncert, na którym wystąpią laureaci festiwalu. Wszystkie chętne zespoly prosimy o przesyłanie nagrań na adres ODT "Ś wiatowid " ul. Sempołowsklej 54A, Wrocław do 15 patdzlernlka lub na przesiuchanie, które odbędzie się 12 patdzlernlka o godz w siedzibie ODT "Światowid" (o przesłuchaniu decyduje kolejność przybycia, organizatorzy nie gwarantują, że wszyscy przybyli zostaną przesłuchani). Informacje: sekretariat ODT "Swlatowid".,,5Nutek" Info: (071) CENTRUM KULTURY AGORA KURS TAŃCA FLAMENCO - zapisy Tancerka - Katarzyna Małecka, absolwentka hiszpańskich szkół tańca flamenco zaprasza dzieci (7-8 do 12 lat) oraz doroslych do wzięcia udziału w kursie. W programie m. In. ćwiczenia na koordynację ruchu, nauka stepu I techniki tańca flamenco. Koszt zajęć : dzieci - 10 zł, dorośli - 15 zł/lekcja. Spotkanie organizacyjne: 10 patdzlernlka, godz Cykliczne spotkania dla doroslych: Ośrodek Spotkań AkademII Życia - środy ; Twórczy Babiniec - ponledzlalkl: , wtorki: ; Gimnastyka dta pań - poniedziałki I czwartki: , s. 15, koszt: 40 zł/m-c ; Wieczorki taneczne - niedziele: z muzyką na żywo - zespół Tequlla, wstęp: 10 zł/os. CK Agora prowadzi stałe zajęcia plastyczne, muzyczne oraz pracownie dla dzieci I mlodzleży. Informacje i zapisy: pl. Piłsudskiego 2, Wrocław-Karłowlce, tel , tel. /lax , dz. pl, ODT "ŚWIATOWID" VI edycja ARTYSTYCZNYCH WARSZTATÓW TEATRALNYCH Przesłuchanie do Warsztatów odbędzie się 11 patdzlernlka o godz VI edycja odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2003 r. Zajęcia poprowadzi znany aktor Artur Barclś. Tegoroczne warsztaty będą mlaly formę teatralnego warsztatu dramatyczno-muzycznego. Zapisy przyjmowane są do 8 patdzlernlka. ul. SempołowskleJ 54 A, tel. (071) 348 3D 10, 348 3D /2003 Co Jall Glln8

13 DDM TAŃCA W PAłACYKU Taniec jest działaniem, w którym człowiek mo ż e doznać pełni istnienia. Angażuje nasze ciało : mięśnie I nerwy, duszę: emocje oraz wrażliwość, koncentruje uwagę, wzbogaca wiedzę o Innych kulturach, ludziach I Ich emocjach. Gdy tańczymy wypełnia nas radość, ustępuje stres, a ludzie wokół zwracają się ku nam z przyjatnią. Ka żdemu dorosłemu I młodemu ochotnikowi mo żemy dopomóc w wyborze własnego stylu tańca spośród zajęć, które prowadzą u nas wyśmieni ci nauczyciele. Dla pasjonatów klubowego tańczenia w grupie lub we dwoje organizujemy cykliczne Taneczne Party. Dla nowożeńców - tańce na weseła. Od 1 patdzlernlka zapraszamy na wieczorki sobotnie. WARSZTATY PSYCHOTERAPEUTYCZE (3 godz.) koszt 50 zł, 5 I 19 pai dzlernlka od godz CHOREOTERAPIA - doświadczanie ciała poprzez twórczy ruch. Program zajęć przygotowany dla tych, którzy w sposób świadomy chcą przyblliyć się do odczuwania I zaakceptowania własnych granic fizycznych I psychicznych. Zajęcia prowadzone są w postaci aktywnych ćwiczeń w parach, bąd t w grupie, w oparciu o dostępne każdemu naturalne możliwości ruchu. Przygotowanie I prowadzenie: Anna Iwona Staszek - psycholog z kilkuletnim doświadczeniem. Uczestnik Studium Improwizacji Ruchu I Symboliki Ciała, pracuje na Oddziale Leczenia Chorób Psychosomatycznych, łącząc doświadczenia pracy na pograniczu tańca, gimnastyki I psychoterapii. Zgłoszenia I Informacje: tel lub , , Grupa Muzyczna OVO zaprasza na całoroczny cykl warsztatów muzycznych opartych na archaicznej technice śpiewu.. W POSZUKIWANIU GŁOSU". To cotygodniowe spotkanie z zanikającą muzyką Słowian pozwoli spojrzeć Inaczej na własny głos I odkryć jego nowe możliwości. Jak pisze jeden z uczestników: "nauczyłem się oddychać, krzyczeć, nabrałem wiary we wła sny śpiew, odstresowałem się". Projekt jest realizowany w ramach mecenatu Samorządu Wrocławia. Warsztaty mają charakter otwarty, Istnieje możliwość dołączania do nich też już w trakcie Ich trwania. Są przeznaczone dla każdego zainteresowanego pracą nad wlasnym głosem, również dla osób niedoświadczonych. Początek warsztatów w patdzlernlku w Zespole Szkół Średnich nr 1, ul. Słubicka 29. Koszt: 30 zł miesięcznie (lub 10 zł za udział w pojedynczych zajęciach). Informacje: tel , Poza Warsztatami prowadzimy we wrocławskich szkołach program edukacyjny "Spotkania z Kulturą Muzyczną Słowian " - Interaktywny pokaz słowiańskich Instrumentów tradycyjnych oraz pieśni. KLUB POD KOLUMNAMI Kursy tańca flamenco (początkujący I średniozaawanso wani), prowadzą : Mirka Niewiarowska i Karlna Milan. Kursy tańców etnicznych różnych narodów (dla poc zątkujących I kontynuujących naukę tańca z lat ubleglych), prowadzi Irena Konachowlcz. W programie: tańce balkańskle w tym taniec Zorby, żydowskie, rumuńskie, Irlandzkie I Inne. Do tańców nie potrzeba pary. 3 miesięczny kurs tańców szkockich cellldh I sali balowej (10 spotkań), który poprowadzi także Irena Konachowlcz 3 mlesłęczny kurs Irlandzkich tańców solowych (10 spotkań) - prowadzi Magda Dąbrowska - Michałowska 3 miesięczny kurs Irlandzkich tańców zespołowych ceilldh (10 spotkań), prowadzi Irena Konachowlcz Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach , zaś w soboty: pl. św. Macłeja 21, tel. (071) OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH Spotkania organizacyjne I zapisy do pracowni: 6, 7, 8, 9, 10,11 patdzlernlka, godz w siedzibie Ośrodka. Wybierz jeden z podanych terminów I przyjedt do nas. Fotografia artystyczna, 111m video, nauka gry na perkusji, malarstwo I rysunek, nowoczesna praca nad tekstem (czyli warsztaty nie tylko literackie), grafika komputerowa (dtp, webdeslgn, dv) oraz nowość kurs rysunku (6-clo godzinne sesje w soboty) oraz zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 4,5 do 15 lat - wtorki I czwartki. ul. Działkowa 15 (boczna ul. Borowskiej), dojazd autobusami: 112, 113, 136, 146, tel. (071) WROCI:.AWSKI KLUB FORMATY Sekcje: nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci od lat 8 (lekcje Indywidualne 80 zł/m - c, lekcje grupowe 40 zl/m-c, raz w tygodniu), sekcja płastyczna dla dzieci od lat 8 (20 zł/m-c, raz w tygodniu), sekcja taneczna dla dzieci od lat 8 (40 zl/m-c, raz w tygodniu), sekcja teatralna dla dzieci od lat 13 (20 zł/m-c, raz w tygodniu), nauka gry na gitarze basowej dła początkujących dła młodzlezy od lat 15 (lekcje Indywidualne 80 zł/m-c, raz w tygodniu), nauka gry na gitarze ełektrycznej dla początkujących dla młodzlezy od lat 15 (lekcje IndywidUalne 80 zl/m-c, raz w tygodniu), nauka gry na płaninłe : Indywidualnie 90 zł/m-c : oraz Instrumentach klawiszowych -lekcje grupowe (do 4 osób) 70 zł/m - c, raz w tygodniu), aerobik (50 zł/m-c, dwa razy w tygodniu), nauka języka anglełskiego. Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od do ul. Samborska 3-5, lei. (071) , pł MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Filia nr 48 ul. Krynicka 66, tel Konkurs rysunkowy dla uczniów szkół podstawowych "Ilustrator baśni Ch. Perrault'a" patdzlernlka - Rozstrzygniecie oraz wręczenie nagród 28 patdzlernlka, godz łnformacje lei /2003 Co Jest Grane

14 Christopher Nowicki GRAFIKA Galeria M, wernisaż 24 paidzlernlka, godz lecle lotnictwa polskiego LOTNICZE ZAKłADY NAUKO WE WE WROCłAWIU W DZIE JACH LOTNICTWA POLSKIEGO Książ ki I czasopisma autorów polskich ze zbiorów Biblioteki LZN oraz prace dyplomowe absolwentów sz koły (patdzlernlk - listopad 2003). Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna (wystawa czynna: pon.-pl , sob ) Małgorzata Kanlecka FANTAZJA NATURY UrodzIla się w Kamiennej Górze. Od piątego roku życia mieszka we Wrocławiu. Ukończyła dwuletnie Studium Kosmetyczne Andrzeja Czamary. Uczęszczała na kółka plastyczne. Brała udzlal w konkursach organizowanych przez prasę I telewizję. Szkicuje, maluje. Częstymi tematami prac jej są pejzaże, kwiaty, zwłerzęta, ptaki, martwa natura, człowłek. Od trzech lat zajmuje się przede wszystkim korą, która daje jej wiele satysfakcjll radości. Z kory powstają miejskie domy I otaczająca je przyroda. Każdą pracę odbiera jako wyzwanie. Galeria U Teresy, wernisaż 7 paidzlernlka, godz , wystawa czynna od 1 do 31 paidzlernlka Edyta Purzycka COLLGE. ONIRYCZNY MONTAŻ Absolwentka ASP we Wrocławiu. Dyplom w 1996 r. z grafiki artystycznej pod kierunkiem prof. H. Pawlikowskiej, aneks z malarstwa I fotografii. W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wkłęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy). Pozwala to na eksperymenty fakturalne oraz na uzyskiwanie efektów malarskich. Prezentowane prace pozwo/lly mi na rótnorodność poszukiwań : na połączenie malarstwa, rysunku, klasycznego kolażu. Moje własne zdjęcia znalazły nowy kontekst, Inny wymiar, czasami stanowi/y podkład pod rysunek zatracając całkowicie wcześniejszy charakter. Wśród prac znalazły się tradycyjne pastele, twor.zenle Ich pozwoliło mi na poszukiwanie kolorystyczne - na pierwszy krok w kierunku malarstwa, do którego chciałabym powrócić. Galeria Pod Plafonem WIMBP wernisaż 9 paidzlernlka, g , wstęp wolny Tomasz Tomaszewski PÓł.REALNE W latach studiował na Wydziale Rzetby w ASP we Wrocławiu. Dyplom pod kler. prof, Alojzego Gryta, Od 1998 r, - asystent w ASP we Wrocławiu w Pracowni Rzetby I kształtowania Otoczenia, Galerła Miejska, wernisaż 3 paidzlernlka, godz, 17.00, wystawa czynna do 14 paidzlernlka Romuald Kutera DRUGA CZĘŚĆ CAł.OŚCI Instalacje wodne Od ponad 20 lat twórczość Romualda Kutery pozostaje pod wpływem jednego żywiołu - wody, Poza Innymi Instalacjami, zobaczmy najnowszą pracę artysty pl. " Łódt Charona". Galerła Młejska, wernisaż 27 paidzłernłka, godz, 17,DO wystawa czynna do 14 listopada Ą FWlWj' Ptnllllitf.. l!tw.a,. WYSTAWA PRAC NIKOLAUSA EBERSTALLERA Prace austriackiego artysty powstałe w kraskowsklm atelier podczas pobytu na stypendium ufundowanym przez Fundację Forum Krasków. Hotel Pałac Krasków Marclnowlce k!śwłdnlcy od 11 paidzlernlka do 12 grudnia Z KALISZA DO LUPATINGATINGA W POSZUKIWANIU JĘZYKÓW I LUDÓW TANZANII Wystawa fotografii. Anna Kotarska przez ostatnie trzy lata prowadzila badania socjolingwistyczne, głównie wśród plemion, których Języki nie mają formy piśmiennej, aby określić potrzebę rozwoju piśmiennictwa w danym języku I tłumaczenia Pisma ŚW, Tanzanła - kraj, w którym 130 plemion mówi swoimi JęzykamI. Ta wystawa to skromna próba pokazania tego co tak trudno opisać. Biblijne Seminarium Teologłczne ul. św. Jadwigi 12, wystawa czynna od 31 paidzłernlka do 15 listopada (pon.-pl., ), wstęp wolny 13 10/2003 Co Jllf Grani

15 111 KonferencJa Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Architektury - WITRAŻ W ARCHITEKTU~ en ARCHITEKTURA NA WITRAZACH pa1dziernika Muzeum Architektury III Międzynarodowa Konferencja Na- ukowa poświęcona sztuce witrażowej jest kontynuacją działań podjętych klika lat temu, po raz pierwszy w czasach powojennych (I Konferencja - Kraków 1999, II Konferencja - Po z nań 2001), w celu podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat witrażownictwa dawnego I współczesnego. Tematem planowanej sesji są związki między witrażem I architekturą np. rola witraży w projektowaniu wnętrz, zastosowanie witraży jako detalu architektonicznego, architektura jako temat przedstawień na witrażach, problemy dotyczące technik witrażowych. Konferencji towarzyszą dwie wy~tawy : TAM SlONCU NAMIOT WYSTAWlt Wystawa twórczości wybitnego austriackiego witrażysty I architekta wnętrz Helnza Ebnera (ur w AustrII). Prezentuje ostatnie prace projektowo-wnętrzarskie oraz malarskie z lat wernisaż 16 października, g czynna do 2 listopada Sławomir OIeszczuk FASCYNACJE Dzieła konserwatora I twórcy witraży, pracującego w szkle od kilkunastu lat. Wrocławski twórca po raz pierwszy prezentuje osobiste fascynacje. Szczególnie bliskie są mu tematy, które jak np. słońce, księżyc, piekło, stanowią pretekst do zabawy materią szkła I światła oraz Ich wzajemnymi relacjami. Centralny element ekspozycji w muzeum stanowi fuslngowy cylinder, obdarzony nazwą "Fascynacje" z wtopionymi weń szklanymi, 'podmalowanymi "miniaturami". Grupują się one w trzy tematy - pasje autora: natura, muzyka, architektura. wernisaż 17 pa1dzlernlka, g czynna do 16 listopada liana Isehayek BUDOWLE/ LES CABANES Rzeźbiarka Ilnstalatorka francuska kanadyjskiego pochodzenia, żyje I pracuje w Strasbourgu. Jej realizacje wnikają często w przestrzeń architektury by prowadzić przewrotną grę z przestrzenią antropologiczną. Ich tworzywem jest drewno - materiał, którego podstawowe konotacje odsyłają do pierwotnego pogranicza natury I kultury materialnej człowieka. Prace artystki znajdują się w kolekcjach w Kanadzie Niemczech I FrancjI. Ozl~dzlnlec DWA "Awangarda" wernisaż 3 października, godz , wystawa czynna do 2 listopada RZECZYWISTOŚĆ BANALNA - RZECZYWISTOŚĆ MAGICZNA Prace uczestników Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych BWA - maj Kurator: Piotr KomorowskI. Galeria Awangarda DWA wernisaż 2 października, g wystawa czynna do 14 października REFLEKSJE prac Zygmunta Rytkl ze zbiorów Muzeum Narodowego we W-wiu. Cykl stanowią: Fotowizja - katalog TV ( ), Ciągłość nieskończoności ( ), Obiekty chwilowe ( ), Obok sztuki ( ), Kontakt ( ), Przestrzeń neuronowo-optyczna ( ). Autor (ur. 1947) zadebiutował na początku lat 70. W swoich realizacjach wykorzystuje zapis fotograficzny I video. Rejestrując naturę zapisuje jej twory - obrazy. Artysta zaznacza swój ślad, zachowując jednocześnie szacunek wobec natury. Kawiarnia muzealna Muzeum Narodowego wystawa czynna do 26 października Katarzyna Gole DYPLOM ASP Galeria Awangarda DWA (Galeria Kameralna), wystawa czynna od 17 października do 2 listopada Paulina Zielona DYPLOM ASP Piwnice DWA, wystawa czynna od 3 października do 2 listopada Co Jest Grenl GDZIE JEST DRUGA TAKA WIEŚ - TARNOWICA folna - NOWY WALlSZOW Wystawa prezentuje dzieje wsi Tarnowica Polna od polowy XIX w. po czasy współczesne. Fotografiom towarzyszą dokumenty oraz liczne teksty, a uzupełniają ją elementy ubiorów, Środki transportu, święte obrazy, narzędzia pracy - w części do dziś przechowywane w Ich domach jako rodzinne pamiątki, a w części stanowią ce już własność Muzeum. Muzeum EtnogralIczne wystawa czynna do 31 października SZTUKA W MIEŚCIE. ZEWNĘTRZNA GALERIA AMS Wystawa jest dokumentacją realizowanych przez ostatnie cztery lata dzlalań, polegających na umieszczaniu w przestrzeni publicznej projektów artystycznych na należących do firmy AMS komercyjnych blllboardach. Wystawa nie jest tylko nostalgicznym wspomnieniem czy rekonstrukcją, lecz raczej próbą ukazania specyfiki tej jedynej w swoim rodzaju akcji artystycznej, której zadaniem było ożywienie polskiej przestrzeni miejskiej I wyobraźni przechodniów. Galeria Awangarda DWA wernisaż 3 października, g , wystawa czynna do 2 listopada, w godz SZKtO MtODYCH Gałerll Szkła I Ceramlkł BWA wystawa czynna od 3 października Wiesław Goluch I Ludwik Żelaźnlewlcz EX AEQUO Galeria Oeslgn DWA wernisaż 17 października, g

16 MATKA - KOBIETA - TWÓRCA Dyplom Małgorzaty Żuk Autorka wystawy - studentka wrocławskiej ASP, w pracowni rzetby prof. Leona Podsiadlego, w swoich pracach uzewnętrznia trudne werbalnie do przekazania doświadczenia, uczucia, emocje. To próba dialogu, dzielenia się sobą z InnymI. Studia były dla niej okresem zbierania doświadczeń, wytyczaniem drogi, po której Idzie nie tylko jako twórca, ale przede wszystkim jako człowiek. Autorka od ponad 4 lat jest matką. Macierzyństwo przewartościowało jej świat jako kobiety I ukierunkowuje jej twórczość. W swoich rzetbach, Instalacjach przestrzennych I rysunkach szczególną uwagę zwraca na motyw łona z jego matczynym jak I erotycznym aspektem. Centrum Kultury Agora wernisaż 28 października, g wystawa czynna do 5 listopada WSPÓI:.CZESNA POEZJA W JĘZYKU GÓRNOI:.UŻYCKIM Wystawę przygotowło Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie Oddział Oolnośląski we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Święta Języków MBP FIlia 18, ul. Grablszyńska 240 wystawa czynna od 1 do 31 października DARY NATURY MBP Filia nr 45, ul. TrauguHa 82 wystawa czynna od 1 do 31 października WYSTAWA MALARSTWA HENRYKA ŻELAŚKIEWICZA Wrocławianin, urodzony w 1955 r. Należy do ZPAP. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął w 1986 r. Od kilku lat bierze udział w wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych za granicą. To jego pierwsza wystawa autorska. Galeria Klubu Pod Kolumnami, wernisaż 11 października, godz , wystawa czynna do końca miesiąca Czesław Rodzlewlcz PI:.OMYK PAMIĘCI Kolaże wroclawsklego artysty plastyka poświęcone pamięci trójki jego nieżyjących przyjaciół. Wernlsai połączony z wieczorem wspomnień. Salonik Trzech Muz, wernisaż 27 października, godz , wystawa czynna do 13 listopada w pon., czw.-pl. w g LEGENDA ŚWIĘTEJ JADWIGI Wystawa fotografii Piotra Jeszke. Sałonlk Trzech Muz, wernisaż 6 października, godz wystawa czynna do 23 października (pon., czw., pl. w g ) SALVADOR DALI GRAFIKA ILUSTRACYJNA Muzeum Sztuki Mieszczańskiej Ratusz, Sala Wielka wernisaż 22 września, godz wystawa czynna do 23 listopada Bożenna I:.ukaszczyk AKWARELE Galeria Słowa I Obrazu, wernisaż 1 października, godz wystawa czynna do 15 października pon.-pl. w godz Co Jest Grana Fotografie gadów I pjazów członków Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych Okręgu Dolnośląskiego. I choć tytul wystawy uosabia wszystkie nieprzyjemne odczucia kojarzone z tą grupą zwierząt, sposób w Jaki zostały sportretowane powoduje, że odkrywamy w nich wiele uroku. Wśród autorów znaletli się m.in. Krzysztof Baldy, Krzysztof Bandarek, Grzegorz Dziewlecki, Krystian Orszulik, Darek Pawłowski, Krzysztof Romańcz uk l ewlcz, Krzysztof Szypulskl, JarosJaw Śwlergoń i Piotr Woźniak. Hol Centrum Kultury Agora wystawa czynna do 15 października ZA SIEDMIOMA GÓRAMI ZA SIEDMIOMA RZEKAMI Malarstwo I ceramika dzieci z pracowni plastycznej klubu "Relaks" w Slechnlcach, prowadzonej przez art. plasl. Stanisława Więcka. Pan Stanlslaw uczy technik plastycznych I sprawności manualnej, ale przede wszystkim przyczynia się do rozwoju twórczej osobowości swoich wychowanków - po to, by rzeczywistość, w której żyją staja się dla nich zrozumiała I przyjazna, by nabyte umiejętności kreacyjne owocowały w przyszłym życiu twórczą postawą, w kaidej z dziedzin w Jakiej będą działać. MDK Wrocław Śródmleścłe wystawa czynna do 23 października Irena Sklblńska MYŚL KOLAŻEM MALOWANA Osiedlowy Klub Polanka wystawa czynna do 15 października (pon-pl. w godz ) Galeria Słowa I Obrazu wernisaż, połączony z prezentacją poezji autorki, 18 października, godz , wystawa czynna od 17 października do 7 listopada

17 BAROKOWE TARCZE WYSTAWA POPLENEROWA ASP 100 ROCZNICA POWSTANIA HERALDYCZNE Z KOŚCIOłA W POZNANIU JAWOR 2003 WIEŻY BROCHOWSKIEJ POKOJU W JAWORZE Prezentacja prac studentów ASP Wystawa prac dzieci I młodzieży. Zespół 14 tarcz heraldycznych ro- w Poznaniu wykonanych na plenerze MBP Filia nr 47, wystawa czynna dów śląskich I godeł cechowych, malarskim odbywającym się w Ja- od 6 do 31 października każde w bogatym obramieniu orna- worze w lipcu 2003 r. JESIEŃ W PRZYRODZIE mentalnym, drewniane pollchromo- Muzeum Regionalne w Jaworze Wystawa rysunków wychowanków wane I złocone mają swoje stałe wystawa czynna do 30 paźdzłernlka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho- miejsce w Kościele Pokoju, wysoko JAWORSKIE PIERNIKI wawczego nr 9, przy ul. Kruczej66. nad 4 emporą. Obecnie możemy je Zaby1kowe formy piernikarskie ze MBP Filia nr 45, wystawa czynna zobaczyć z bliska w Muzeum na eks- zbiorów Muzeum Regionalnego w Ja- od loda 31 paźdzłernlka pozycji przygotowanej po zakończoworze pochodzące z 2 poł o XVIII W. HISZPANIA W FOTOGRAFII nej konserwacji, k1órą w miesiącach oraz z przełomu XVIII I XIX w., ukazu- EWY KORNALEWICZ marzec - listopad 2002 r. wykonała jące starą tradycję piernikarstwa w Ja- Wystawa z cyklu " Wrocławianie Pracownia Konserwacji fo- Dzieł SZ1ukl worze. Można podziwiać zestaw 25 tog rafują świat". Muzeum Regionalnego w Jaworze. form piernikarskich o dużych walo- Muzeum Regionalne w Jaworze MBP Filia nr 57, ul. Szewska 78 rach artystycznych I bogatej tematyce. wystawa od 1 do 31 paźdzlernłka MOTYW CHLEBA Wszystkie wykonane są z drewna drzew owocowych, głównie JabłonI. W SZACIE JESIENI W MALARSTWIE I GRAFICE Muzeum Regionalne w Jaworze Prace dzieci z Ośrodka Szkolno-Wy- Litografie, mledzlory1y, drzewory1y, wystawa czynna do 30 października chowawczego Dzieci NIesłyszących akwaforty, akwarele I obrazy olejne. we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8. Prace obejmują okres od XVIII W. do KONSERWATOR MBP Filia nr 16, wernisaż lat 80. XX w., wśród nich akwaforty - TWÓRCA - DZIEł.O 1 października, godz , Ericha Fuchsa, obrazy M. Wywlór- Muzeum Ziemi Kłodzkiej- Kłodz- wystawa czynna do 31 października sklego, W. Weissa, J. Tetmajer-Nalm- ko, wystawa czynna do listopada WYSTAWA PRAC sklej I E. Elblscha. Muzeum Regionalne w Jaworze, PAPIEŻ JAN PAWEł. II AGNIESZKI RADWAN wystawa czynna do 15 października MBP Filia nr 48, ul. Krynicka 66 NA KARTKACH POCZTOWYCH wystawa czynna w październiku ARMIA SOWIECKA W LEGNICY 25 lat pontyfikatu Papieża Plelgrzyma - na 25 LAT PONTYFIKATU przełomie tysiąclecia, pre- CZ. I - WEJŚCIE zentowany na kartkach pocz1owych JANA PAWłA II Muzeum Miedzi w Legnicy kolekcjonera RSTK - GalerII Słowa MBP Filia 34, wystawa czynna czynna do 31 października I Obrazu Stanisława Chmury. od 8 do 31 października ARMIA SOWIECKA W LEGNICY Zespół Placówek Kultury adresy muzea: Cz. II - WYJŚCIE ul. Prusicka, Trzebnica WROCŁAW 16 września br. minęło 10 lat od chwl- wystawa czynna do 21 października ARCHITEKTURY, ul. Bernardyńska 5 II, gdy ostatni żolnlerze rosyjscy opu- tel. (071) , wt., śr. 10"'-16'" śclll Legnicę. Nastąpił kres prawie 50- Aleksandra Iwańska czw. 12"'-18"', pt.-sob. 10"'-16'" letniego stacjonowania w tym mieście PROMOCJA ARCHIOIECEZJALNE, pl. Katedralny 16 tel/fax , wt.-nd. 9"'-15'" obcego garnizonu. Wystawa ta jest Sala Transmaru w Trzebnicy GEOLOGICZNE, ul. CybulSkiego 30 pierwszą próbą udokumentowanej ul. Pruslcka 51, (I budynek za tel , pn. I czw. 9"'-17'" prezentacji okresu sowieckiej obecno- cmentarzem), wystawa czynna wt., śr., pl. 9"'-15'" ścl w Legnicy - od zdobycia miasta 4 października w g , HISTORYCZNE, Sukiennice 14/15 5 października w g tel , śr-sb przez 11"'-17"', nd. 10"'-18'" Armię Czerwoną r., aż SZTUKI MIESZCZAŃSKIEJ, Siary Ratusz po stopniowe odzyskiwanie miasta WYSTAWA SZKłA ARTYSTYCZtel , śr.-sb. 11 "'- 1 7"', nd.10"'-18'" I likwidację dowódrtwa oraz garnlzo- MILlTARIOW-ARSENAl,ul. Cie szyń s kiego 9 nu Północnej Grupy Wojsk ArmII Ra- NEGO I MALARSTWA tel , śr.-sob. 11"'-17'" dzlecklej, a w końcowym etapie wojsk JOANNY Gł.OWACZ ARCHEOLOGICZNE, ul. Cieszyńskiego 9 Federacji Rosy/sklei. Zobaczyć można Wystawa odbywa się w ramach 001- tel , śr.-sb. 11 '"- 17 "', nd.1 0"'-18'" SZTUKI CMENTARNEJ, ul.ślętna 37/39 archiwalne fotografie I dokumenty nośląsklego Festiwalu SZ1ukl- OKIS. tel , codziennie 10'"-18'" oraz Inne eksponaty. Autor wystawy: Muzeum Reglonałne w Środzie Ślą- SZTUKI MEOAL~ERSKIEJ Andrzej Nledzlelenko. skiej, wystawa czynna ul. Klelbaśnlcza 5, tel wystawa czynna do 31 grudnia do 31 października śr.-sob.11 "'- 17 '", ndz.10'"-18'" 1610/2003 Co Jllt Grane

18 MINERALOGICZNE, ul. Cybulskiego 30, lel , pn.-pi. 10"-15" NARODOWE, pl. Powslańców W-wy 5 lei , śr.-pl. 10"-16" czw. 9"-16", sob.-nd z. 10"-18" ETNOGRAFICZNE, ul. Kazimierza Wlk. 35 tel , wt.-nd.10'"-16", cz. 9"-16" PANORAMA RACŁAWICKA ul.purkynlego 11, tel wt. -ndz ", kasa do 16" POCZTY I TELEKOMUNIKACJI ul. Krasińskiego l, tel pn.-sob.10'"-15", ndz.l1"-14" PRZYRODNICZE UWr. ul. Sienkiewicza 21, tel wt., śr., pl., sb. 10" -15", czw., nd. 10"-18" UNIWERSYTETU WR. pl. Uniwersytecki l tel./lax , pn., wl., czw. 10"-15", Ol., SOb',rZ, 't '7 " OL Y LASK CERAMIKI, Bolesławiec ul. Mickiewicza 13 tel./lax (075) , wt.-sob. 10"-16" od V-X: wt., śr. 10"-17'", ndz. 11 "'-16"' FILUMENISTYCZNE Bystrzyca Kł. Rynek l lei , wt.-ndz. 8"-16" MUZEUM REGIONALNE, Chojnów pl. Zamkowy 3, lei. (076) śr.-pl. 8"'-16"', sob.-ndz. ll"-16" MUZEUM PAPIERNICTWA Duszniki Zdrój - ul. Klodzka 42 tel./lax (074) , pn-ndz. 9"-17" ARCHEOLOG.-HISTORYCZNE Glogów ul. Brama Brzostowska l lel.lfax (076) , śr.-ndz. 10" -17" MUZEUM REGIONALNE, Jawor ul. Klasztorna 6, tel./lax (076) wl.-sob. l0"-17" MUZEUM KARKONOSKIE, Jelenia Góra ul. Malejkl 28, tel. (075) wt., czw., pl. 9"-15", śr., sob. 9" -16" ZAMEK BOLKÓW, Bolków - ul. Bolka lei. (075) , wt., czw., pl. 9'"-15", śr., sob, 9"-16" SKANSEN UZBROJENIA WP Jelenia Góra - ul. Sudecka tel. (075) , Wl.-pl. 9"-15"' DOM C. I G. HAUPTMANNÓW Szklarska Poręba, ul. II-go Listopada 23 tel./lax (075) wt.,czw.,pl. 9'"-15", śr.. sob" ndz. 9'"-16" ZAMEK GRODNO PITK Od dz. Ziemi Wałb rzyskiej, Jugowlce, tel. (074) , wt.-ndz.l0"'-17"' TKACTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Kamienna Góra - pl. Wo lno ści 11, tel. (075) , wt.-ndz. 10" -16" SPORTU I TURYSTYKI Karpacz - ul. M. Kopernika 2 lei. (075) , wt.-ndz. 9"-17"' MIEJSKIE ZABAWEK, Karpacz Górny ul. Karkonoska 5, tel. (075) wt. 9" -17", śr.- pl. 9" -15", sob. 10"-15" ndz. 10"'-16" ZIEMI KŁODZKIEJ, Klodzko ul. Łukasiewicza 4, lei. (074) śr.-pl. l 0'"-16'", sob.,ndz.ll" -I7'" MIEDZI w Legnicy, Legnica ul. Partyzanlów 3, lel./lax (076) wt.-sob.ll"'-17" BITWY LEGNICKIEJ, Legnickie Pole pl. Henryka Pobożnego 3 tel. (076) , śr.-ndz. 11"-17"' REGIONALNE w Lubaniu Lubań - Rynek l, lei. (075) wt.-pl.9'"-15",sob.,ndz.10'"-16"' MUZEUM GROSS-ROSEN Rogożnlca k. Strzegomia tel. (074) , czynne: 8" -19" MUZEUM ŚLĘŻANSKlE Sobótka - ul. Sw. Jakuba 18 tel./lax (071) śr. -ndz. oraz osi. wt.m-ca 9'"-16'" MINERALOGICZNE, Szklarska Poręba ul. Klllńsklego 20, tel. (075) wt.-sob.l0"-18"', ndz.10'"-16" REGIONALNE w Środzie ŚI. pl. Wolności 3 tel./lax (071) , wt.-pl. 9"-15" DAWNEGO KUPIECTWA Świd n ica - Rynek 37, tel wt.-pl.l 0"-15"',sob.-ndz.ll" -17'" LUDOWE U KOWALSKICH Marcinowo k. Trzebnicy tel. (071) , codziennie 9" -22" KULTU ŚW. JADWIGI Trzebnica - ul. Jana Pawia /I 3 tel. (071) codziennie 10"-12", 15"-17" MUZEUM w Trzebnicy Trzebnica - Rynek 8, lei wl., CZW., sob. 12"'-16"' W WAŁBRZYCHU Walbrzych - ul. 1 Maja 9 tel./lax (074) wt.-pi.10'"-16'",sob.-ndz.ll"'-i 7'" IZBA PAMIĄTEK REGIONALNYCH Ząbkowice ŚI. - ul. Krzywa l lei. (074) , wl.-sob. 9"-16'" SPRZĘTU GOSPODARSTWA ODMOWEGO ZIęblee - Rynek-Ratusz 44 tel./lax wt-pt 10"-16"', sob-ndz,. 12"-16" aoresy galerie: WROClAW ANTYKWARIAT GARBARYul. Garbary 5 tel.79s 02 56, pn.-wt.ll"'-18", sob.l1 "'-IS"' AUTORSKA CWT - NA STRYCHU ul. Jedn. Narodowej 21317, tel ENTROPIA ul. Rzeżnlcza 4 tel , pn.-pi.13" -19" AWANGARDA - BWA, ul. Wita Stwosza 32 tel , wt.-ndz.l0"'-18" OESIGN BWA ul. Świdnicka 2-4 tel , pn.-pl.ll" -18", sb.ll"-15" SZKŁA I CERAMIKI - BWA ul. Klełbaśnlcza 5, tel pn.-pl. 11" -18" CK AGORA pl.plisudsklego 2 tel , pn.-sob.l0"'-18" Co Jest Grane www. cio. pł DCIK OKIS, Rynek-Ratusz 24, tel CD 91, pn,-pt , sob. g00-17f1j - DCF DOMEK ROMANSKI OKIS pl. Nankle- - ra 8, tel , pn. -sob. 10" -18" CD OOMUS ul. Wi ęzie n na 1/4, tel pn.-pt.11 "-18", sob.ll"'-16" NA NANKIERA pl. Nanklera 5-7 tel , wt.-pl. 10" -17" MIEJSKA ul. Klełbaśnlcza 28, tel , pn-pl.ll" -18", sb. 12'"-15" POD PLAFONEM WIMBP, Rynek 58 tel , pn.-pl. 9'"-18"' sob. 8"'-15" TKACKA NA JATKACH, ul. Stare Jatki 19/24, tel , pn.-pl. 11 "'-17'" U TERESY ul. Mlelczarsklego 3 tel , pn.-sob. 12'"-18" FOTOGRAFII DSAFITA ul. Włodkowlca 31 I p., tel Wl., czw. 16" -18", sob., nd z. 10" -13"' FOTOGRAFII PROFIL-STUDIO ul. Rzeżnlcza 2/3, tel pn.-pl. 10" -17", sob. 10"-13" KLUBU POD KOLUMNAMI pl. św. Macieja 21, tel pn.-pl. 14" -21", sob. 16" -21" 7ddc ul. Prelllcza 24 tel , pn.-ndz. 8" -18" DWIE LISTWY Filia MBP ul. Jelenia 7, tel , pn., CZW" pl. 12"'-18", wt. 10"-15", śr.i2'"-16" SŁOWA ł OBRAZU pl. Kościuszki l O tel , pn.-pl. 12" -17" "M" Stare Jatki l O pn-pl. 12"'-18", sob. 12"'-15" M ODWACH ul. Świ dnicka 38a, tel , pn.-pl. 12"-18", sob. 12"-15" MANOWCE ul. Więzienna 1/4 tel pn.-pl. 10" -18", sob. 10" -14" NA SOLNYM, pl. Solny 11, lei pn.-pl. 11" -17"',sob. 12" -15" ODRZANSKA, ul. Odrzańska 15, tel , pn.-pl. 12"-17"', sob. 11 "'-15" SZTUKI ZŁOTNICZEJ, pl. Solny 4, tel , pn.-pl. 10"'-18", sob. 10"'-15" W 3 WITRYNACH, ul. Odrzańska 8 tel , pn,-pl. 10"-19", sob. 11"'-16" WROCŁAWSKA ul. Jatki 11, tel pn.-pl. 11"-18"', sob.ll"-15" POLNY ŚLASK BWA JELENIA GÓRA, ul. Długa l tel. (075) , 9"'-17", so. 10"'-14"' BWA ZAMEK KSIĄż Walbrzych ul. Piastów ŚI. 1, tel.(074) , wt.-nd. 10'"-16" SZTUKI Legnica, pl. Katedralny l tel. (076) , wl.-nd. 11" -18"' FOTOGRAFII ŚOK Świdnica - Rynek 44, tel. (074) , wt.- nd. 12"'-17"' SZTUKI KOK Klodzko - O śro d ek Kultury, pl.jagielly l, teljfax (074) WOLIMIERZ 58 tel. (075) pn.-pl. 8"'-14"'.. fti CD N = E

19 E 1 środa OD DZiŚ BĘDZIEMY DOBRZY la Teatr Polskl - Sc. na Śwlebodzklm.. : TRZY KOBIETY WOKÓl MOJE CD GO lóżka, Teatr Polskl - S. Kameralna - la HUCULSKI CZEREMOSZ Szczawno ZdróJ- Teatr Zdrojowy FILM : FILM NIESPODZIANKA DKF POLITECHNIKA Sala 329, budynek A-1 Politechnika Wr. WYSTAWY W SZACIE JESIENI MBP Filia nr 16, ul. Kolista BOŻENNA ŁUKASZCZYK AKWARELE, Galeria Slowa I Obrazu I CO JESZCZE 1730 POEZJE W JĘZYKU GÓRNOŁU ŻYCKIM I DOLNOŁUŻYCKIM Wieczór literacko-muzyczny w ramach Wroclawsklego Święta Języków Klub Muzyki I Literatury I 2 czwartek DO DZiŚ BĘDZIEMY DOBRZY Teatr Polskl - Sc. na Śwlebodzklm KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN Teatr Polski MARTWE USZY AD SPECTATORES Wieża Ciśnień, brama główna MPWIK ul. Na Grobli 14116, bilety: zł pl, UKRAINA VIVAI WIST' LITA Dumki I romanse ukraińskie, lwowski zespół "Majsterni plsnl" Legnica - Teatr Modrzejewskiej WROCŁAWSKA ORKIESTRA KA MERALNA "Tech - noorchestra" Robert Kurdybacha - dyrygent Mlchal Szczepańskl- pianista W programie: J. S. Bach - Koncerty fortepianowe: f-moll, A-dur, d-moll Wałbrzych - Filharmonia Sudecka NORWAY. TODAY, ret Andrzej Majczak Teatr Polski - Scena na Śwlebodzklm 3 14 paidzlemlka, lot. G. Hawalej Z UKRAINY Pl YNIE PIEŚŃ Lwowski Chór "Dudaryk". Aula Leopoidlna, bilety: zl SaJkoffag RADICAL NEWS Gumowa Róża, bilety 8 zl WYSTAWY RZECZYWISTOŚĆ BANALNA, RZECZYWISTOŚĆ MAGICZNA - wystawa powarsztatowa artystów fotografików z Polski, Czech I Niemiec. BWA Awangarda 3 piątek 1830 KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN Teatr Polski MANDARYNKI I POMARAŃCZE Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska LOT NAD KUKUlCZYM GNIAZ DEM. Wałbrzych - Teatr Dramatyczny NORWAY. TODAY Teatr Polskl - Sc. na Śwlebodzklm MARTWE USZY AD SPECTATORES Wieża Ciśnień, brama glówna MPWIK NIGUNIM Koncert muzyki klezmersklej Kłodzko - Ośrodek Kultury UKRAINA VIVAI WIST' LITA Teatr Polskl- Scena Kameralna, INAUGURACJA SEZONU 2003/2004 Kazimierz Kord (dyrygent), Waldemar Mallckl (fortepian), Orkiestra FilharmonII Dolnośląskiej J. Góra - Filharmonia Dolnośląska 1B Co Je" Gl'lnl ".. ' FOTOGRAFIE PAWŁA WOJASA Ośrodek Postaw Twórczych wystawa czynna do 17 pa1dzlernlka 19 KONCERT SYMFONICZNY Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA NARODOWEGO NIEMIEC Filharmonia Wroclawska GUESS WHY, NATION II EDYCJA "NATION ZAPRASZA" Oleśnica - MOKIS, bilety: 4 zl WYSTAWY 17 TOMASZ TOMASZEWSKI "PÓLREALNE" Galeria Miejska 18 SZTUKA W MIEŚCIE BWA Awangarda 18 BUDOWLEJLES CABAN ES pokaz przestrzennych Instalacji liany Isehayek (Strasbourg) Dziedziniec BWA Awangarda I CO JESZCZE 9 00 I 1030 TEATR PROFILAKTYCZNY Program Aliny Zwotnlak dla dzieci " Bądt zdrów - Na zdrowie". Dzierżoniów - Ośrodek Kultury I 4 sobota 1830 MANDARYNKI I POMARAŃCZE Teatr Muzyczny Operetka Wroclawska WSCHODY I ZACHODY MIASTA Legnica - Teatr Modrzejewskiej 19 LOT NAD KUKUI:.CZYM GNIAZ DEM, Wałbrzych - Teatr Dramatyczny 19 NDRWAY. TODAY Teatr Polskl - Sc. na Śwlebodzklm 19 OKNO NA PARLAMENT Teatr Polskl - Scena Kameralna SEKS, PROCHY I ROCK'N ROLL AD SPECTATORES

20 TURNAU & SIKOROWSKI Teatr Polski 4 października, godz KONCERT SYMFONICZNY Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA NARODOWEGO NIEMIEC Filharmonia Wrocław ska Superkoncert charytatywny "PASJANS DLA DWÓCH" Turnau I Sikorski we Wrocławiu Teatr Polski, bilety: zl NIGUNIM Synagoga Pod Białym Bocianem WYSTAWY FOTOGRAFIE PAWŁA WOJASA Ośrodek Postaw Twórczych I CO JESZCZE I FESTIWAL KULTURY MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSCE Hala Ludowa ARTYSTYCZNA LOKOMOTYWAelIminacje dla dzieci (do 12 lat). Dlerionlów - DOK, Sala Pegaz 21 MILONGA wieczór taneczny tanga argentyńskiego z nauczycielem. Bilety 15 zl, Dom Tańca Pałacyk I 5 niedziela MANDARYNKI I POMARAŃCZE Teatr Muzyczny Operetka Wroclawska 18 WSCHODY I ZACHODY MIASTA Legnica - Teatr Modrzejewskiej 1900 OKNO NA PARLAMENT Teatr Polskl - Scena Kameralna FIKCYJNE MAŁŻEŃSTWO Władymir Wojnowlcz NOWY TEATR - SCENA KOMEDII AKWARELE Bożena Łukaszczyk Galeria Slowa I Obrazu, wernisaż 1 pażdzlernlka, godz retyseria: Oleter Azarow, występują: Dariusz Lemieszek, Dorota Wlerzblcka-Matarelll Piwnica Świdnicka, bilety: 15, 25 zł INTERCITY BERLIN-WARSZAWA wieczór kabaretowy Stephena Moliera. Klub Związków Twórczych 21 SEKS, PROCHY I ROCK'N ROLL AD SPECTATORES 1700 i CZOHO PŁACZESZ? - Wieczór pieśni łemkowsklch. Teatr Pleśń Kozła, bilety zł GŁEBOKA TAJEMNICA - koncert muzyki sakralnej. Chór śpiewów kościołów wschodnich "Saghmos". Katedra Grekokatolicka pl. bp Nanklera 15a, bilety: 30 I 15 zł HENRYK MIŚKIEWICZ QUARTET CS Impart I CO JESZCZE SZTUKA STAROŻYTNEGO EGIPTU Wyklad Wandy Roszuk Muzeum Narodowe, wstęp : 5 zł CHOREOTERAPIA Dom Tańca w Palacyku I 6 poniedziałek FIKCYJNE MAŁŻEŃSTWO NOWY TEATR - SCENA KOMEDII Piwnica Świdnicka, Rynek - Ratusz 1 22 CZEREMOSZ - muzyka huculska. Karczma młyńska, Wyspa Slodowa 10, wstęp wolny. FILM DKF - "lekcja polskiego kina" MDK ul. Kołlątaja 20, wstęp wolny KINO TEATRALNE: "I... sit" rejestracja spektaklu w wyk. Mina Tanakl z , 68 mln. Ośrodek Grotowskiego WYSTAWY LEGENDA ŚWIĘTEJ JADWIGI FotografIle Piotra Jeszke. Salonik Trzech Muz I CO JESZCZE 830 i WANDA CHOTOMSKA SPOTKANIE AUTORSKIE Oborniki ŚI. - Biblioteka 7 wtorek 10 3o PRZYGODY MRÓWKI BOGO JOGO Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska FILM 17 0 DKF - "Edi" reż. P. r Trzaskaiski MDK ul. Kołlątaja 20, bilety: przed projekcją - 8 zł, karnet - 20 zł WYSTAWY MAŁGORZATA KANIECKA FANTAZJA NATURY Galeria U Teresy, wystawa czynna od 1 do 31 patdzlernlka I CO JESZCZE JERZY HUBERT JUST Wieczór Autorski Strzegom - Galeria SCK I 8 środa PRZYGODY MRÓWKI BOGO JOGO Teatr Muzyczny Operetka Wrocławska i REWIZOR Wałbrzych - Teatr Dramatyczny SZTUKA Teatr Polskl- Scena Kameralna 2000 DAVE SAMUELS INTERNATIO NAL GROUP, XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PERKUSYJNY Dave Samueis - wibrafon, Bernard Masell - kat, wibrafon, Tomasz Grabowy - bas, K. Zawadzkl- perkusja ODA"Flrlej". E :::a L..- ~ 1910/2003 Co Jest Granewww.clg pl

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ELIEZER MIZRACHI ETHNO JEWISH ORIENTAL MYSTIC MUSIC

ZESPÓŁ ELIEZER MIZRACHI ETHNO JEWISH ORIENTAL MYSTIC MUSIC Dwaj panowie w czarnych kapeluszach przeprowadzili zebranych słuchaczy przez multum niemal mistycznych dla duszy dźwięków.(...) Od początku koncertu ze sceny ku publiczności zaczęły płynąć pieśni pełne

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Kreatywne zajęcia dla rodzin Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Artystyczne wakacje w Operze leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci, rodzin,

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Białystok: 26-30 listopada 2015 roku KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ PROMOCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO POPRZEZ RÓśNORODNE DZIAŁANIA: 1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ Nazwa placówki: Państwowe

Bardziej szczegółowo

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy ODESSA Rok 2013 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy W Łodzi przebywała dwuosobowa delegacja z Odessy. Z ukraińskim miastem łączą nas relacje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER

PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER Od góry: Bartek Gregorek Kuba Turczyński Staszek Wójcik Wojtek Chełchowski Michał Chojecki INFORMACJE O WYSTAWIE: Wystawa

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy Muzyka w Sercu Miasta 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy PROGRAM NA GRUDZIEŃ 2012 2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy 9 grudnia (niedziela) godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Informacja. o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki

Informacja. o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki Informacja Tabela I o przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu kultury i sztuki L p. Nazwa Data ogłoszenia konkursu Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ IM. M. SPISAKA Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU LP MIEJSCOWOŚĆ INSTYTUCJA PROGRAM OFERTA DODATKOWE INFORMACJE 1 Duszniki

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n

Szkolny Konkurs Recytatorski. R e g u l a m i n Szkolny Konkurs Recytatorski konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka, o prawdach odwiecznych,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak Wrocław 23.06.2016 r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki pragnie włączyć się do udziału w projekcie Szkoła w Mieście, proponując uczniom i nauczycielom szereg różnych spotkań i koncertów w naszej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie w maju 2013 roku 06.05 10.05 Tydzień Bibliotek Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie Rola teatru: Teatr dziecięcy to jedna z form pozalekcyjnych zajęć szkolnych, polegająca na wystawianiu sztuk teatralnych z udziałem uczniów. Posiada duże znaczenie

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej.

R E G U L AMI N. ORGANIZATORZY: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Zespól Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej. R E G U L AMI N V I I P R Z E G L Ą D U T W Ó R C Z O Ś C I U C Z N I Ó W D Ą B R O W S K I C H S Z K Ó Ł O P U C H A R P R E Z Y D E N T A M I A S T A D Ą B R O W Y G Ó R N I C Z E J W R A M A C H I X

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI Szanowni Państwo! Już po raz siódmy poloniści Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie organizują Powiatowy Konkurs Recytatorski. Dobierając jego tematykę, odwołujemy się zawsze do aktualnych rocznic związanych

Bardziej szczegółowo

Teatr Wielkie Koło OFERTA

Teatr Wielkie Koło OFERTA Teatr Wielkie Koło OFERTA wielkie koło- teatr im. Jacka Łabacza Sznurkowe Skrzaty scen. i reż.: J. Łabacz muzyka: Paweł Wlazło, Paweł Pelczar czas trwania 60 min. Sznurkowe skrzaty - to gwarancja interaktywnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Koncepcja i regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu Ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław Tel./fax. 71 3556560, tel.: 71 3575359 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła Odkrywców Talentów Zajęcia, które służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych. pracując nad podstawowymi umiejętnościami scenicznymi: budowaniem postaci, ruchem scenicznym, dialogiem,

Bardziej szczegółowo

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce!

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! WROCŁAW, TARNOWSKIE GÓRY, KRAKÓW, GDAŃSK, KOBYLNICA (28 VI 2016) Tokijyo Hanasaki to japońska artystka tańca jiutamai, niezwykłej

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 2015-07-01, 08, 15, 22, 29, godz. 10.00-12.00 Perfekcyjna Pani Domu 2015-07-01, 02, 03, godz. 10.00-12.30 Wakacyjna Akademia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście 2.07-28.08.2012 r. TEMATYKA ZAJĘĆ MIEJSCE TERMIN GODZINY UWAGI Dla najmłodszych Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 4-6 lat /z odrębnym

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015

WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015 WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015 OTWARTOŚĆ I KREATYWNOŚĆ WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI Otwartość na: Kreatywność w: wiedzę doświadczenia kulturę ludzi świat myśleniu pracy nauce sztuce działaniu Cel: wysoka

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII MUZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH Realizacja projektu listopad 2008 luty 2009 Spis treści O Towarzystwie 3 Opis projektu 4

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent Miasta Wrocławia Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent Miasta Wrocławia Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski REGULAMIN KONKURSU FILMOWO - FOTOGRAFICZNEGO przeprowadzonego w ramach projektu międzyreligijnego spotkania Asyż : Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wojewoda Dolnośląski Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ REYMONTÓWKA W CHLEWISKACH w 2016 r. Lp Nazwa imprezy termin Organizator 1. Remont pomieszczeń dworu 4 29.01. 2. Koncert Fortepianowy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na styczeń 2015 Zbiórka otwarta 77 Drużyny Harcerskiej z ZHP Komendy Chorągwi Śląskiej. 2015-01-02, 09, 16, 23, 30, godz. 17.30 Zbiórki harcerskie

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W KWIETNIU 2013 05.04.GODZ.13.30- Woda- życie i żywioł - zajęcia 05.04. GODZ.15.00 - Opowieści o zwierzętach - zabawa literacko- plastyczna dla dzieci w wieku 5 7 lat

Bardziej szczegółowo

TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015

TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015 TEATR - TANIEC MUZYKA SZTUKI PLASTYCZNE - FOTOGRAFIA- LITERATURA VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY SIXART TRZEBINIA 2014/2015 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30 listopada 2014 roku REGULAMIN www.zstu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ

26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: WYDZIAŁ EDUKACJI I SOPRTU URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26.11.2015 MDK 1 -

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły, w której realizowane jest działanie Zespół Szkół w Nowej Wsi Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Adres Krzysztof Kaczmarek Nowa Wieś 26a 59-730

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3. Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2

Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3. Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2 Nazwa koła/pracowni Grupa taneczna CHILLI, CHILLOUT 3 Hip hop Team CHILLOUT 1, CHILLOUT 2 Imię i nazwisko instruktora oraz zdjęcie instruktora Hanna Wachowska Informacje o instruktorze Absolwentka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Opowieści Pogranicza

Opowieści Pogranicza Opowieści Pogranicza Nowy projekt Fundacji, Filmowa Kolekcja Bajek "Opowieści Pogranicza, powstaje w oparciu o nowoczesny warsztat multimedialny i ma na celu spotkanie w pracy twórczej dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo