2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA"

Transkrypt

1 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN poczàtek prac na OLKILUOTO OPTIMA prototyp polskiej rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem (GIS) poczàtek powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrowni ELEKTROBUDOWA budowa Zakładu Produkcyjnego w Gosławicach (Konin) I numer Biuletynu Informacyjnego w ELEKTROBUDOWIE I notowanie akcji na GPW zmiany w Zarzàdzie, restrukturyzacja firmy 1878 narodziny energetyki przemysłowej w Polsce połàczenie ENERGOTESTU z Gliwic i ENERGOEFEKTU z Rudy Âlàskiej 1955 powstaje pierwsze koło SEP w ELEKTRO- BUDOWIE

2 spis treêci Nasza historia 2-3 Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki 4-6 Gigantyczny kontrakt na 60-lecie ELEKTROBUDOWY SA 7-9 Na wschód...od Polski ELEKTROBUDOWA SA na targach w Rosji i na Ukrainie 10 ELEKTROBUDOWA SA przy okràgłym stole przyszłoêç energetyki atomowej w Polsce 11 Emocje si gn ły zenitu!...a tabela wyników nawet nie drgn ła 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach połàczenie ENERGOTESTU z Gliwic i ENERGOEFEKTU z Rudy Âlàskiej 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO OPTIMA prototyp polskiej rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem (GIS) poczàtek zmiany w Zarzàdzie, restrukturyzacja firmy powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrowni ELEKTROBUDOWA budowa Zakładu Produkcyjnego w Gosławicach (Konin) 1878 narodziny energetyki przemysłowej w Polsce 1955 powstaje pierwsze koło SEP w ELEKTRO- BUDOWIE ISSN I numer Biuletynu Informacyjnego w ELEKTROBUDOWIE I notowanie akcji na GPW 1 10 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR PREZESA ELEKTROBUDOWY SA Nadciàga noc komety czyli Wielki Rodzinny Piknik w Mikorzynie 15 Uprawnienia rodzicielskie Od Redakcji Rozwijamy si Od 17 lat na GPW Jacy jesteêmy W cztery Êwiata strony eksport ELEKTROBUDOWY SA ELEKTROBUDOWA SA spółka, której nale y si respekt REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 32/ fax: 32/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: KOLORES Katowice ul. Kiliƒskiego 36/1 Nak ad: 1900 egz. Z ELEKTROBUDOWÑ SA zetknàłem si po raz pierwszy w 1995 roku, gdy firma ta wybierała si na giełd, a doradca wprowadzajàcy jà na parkiet szukał inwestora gotowego kupiç pakiet 25% akcji i wystàpiç w roli udziałowca długoterminowo zaanga owanego w spółk. Podejmujàc prac nad tym projektem, nie spodziewałem si, e zaanga owanie naszego funduszu b dzie rzeczywiêcie długie, 7-letnie ( ), dłu sze ni pi cioletni okres inwestycji, który zazwyczaj planujemy. Szybko zapadła decyzja o naszej inwestycji, doszło do oferty publicznej i nabyliêmy akcje. W zwiàzku z tym, e staliêmy si najwi kszym akcjonariuszem ELEKTROBUDOWY SA, miałem przyjemnoêç objàç stanowisko Przewodniczàcego Rady Nadzorczej. Zacz ły si moje cz ste wizyty w Katowicach, jeszcze w starej siedzibie w centrum miasta, w pobli u dworca autobusowego. Katowice były wtedy (jak wiele miast w Polsce, włàczajàc w to mojà rodzinnà Warszaw ) miastem doêç zaniedbanym. Przyje d ajàc na katowicki dworzec, widziałem zapuszczony budynek oblepiony kramami z ró nymi towarami, a nie, jak si póêniej dowiedziałem przy okazji debaty przy budowie nowego dworca, czołowy przykład brutalizmu europejskiego w architekturze. Widaç jednak było, e koniunktura gospodarcza wokół przemysłu ci kiego i energetyki zaczyna si poprawiaç. Dla nas jako inwestora najwa niejszym pytaniem było, jak ta koniunktura przeło y si na rynek dla ELEKTRO- BUDOWY SA. Inwestujàc w firm, postawiliêmy na to, e jej rozwiàzania technologiczne wytrzymajà konkurencj z produktami koncernów mi dzynarodowych. DziÊ wydaje si to doêç oczywistà konkluzjà, ale nie było oczywistoêcià w połowie lat 90. Był to okres, w którym koncern ABB rozwijał si bardzo szybko na Êwiecie i w Polsce, a jego Prezes i twórca Percy Barnevik był szeroko cytowanym guru zarzàdzania, głoszàc slogan firmy multilokalnej, czyli firmy, która jest mocno zadomowiona

3 100. wydanie na ka dym rynku, na którym działa. Analizujàc rynek ELEKTROBUDOWY SA, spotykaliêmy si z poglàdem, e ABB, Schneider, Siemens nie tylko zdominujà rynek aparatury elektrycznej (co, jak rozumiem, si stało), ale tak e rynek rozdzielnic i usług. Wizja, e w niedługim czasie ka dy monter i serwisant b dzie miał na kombinezonie logo którejê z tych firm, była traktowana bardzo powa nie. RzeczywistoÊç okazała si na szcz - Êcie odmienna i zgodna z kierunkiem, który zało yliêmy, anga ujàc si w ELEKTROBUDOW SA. Spółka obroniła swojà pozycj na rynku dzi ki ciàgłemu rozwijaniu i doskonaleniu technologii swoich produktów. Po kilku latach, pod koniec lat 90., głównym zagro eniem była ju nie tyle konkurencja, ile silne spowolnienie gospodarcze i spadek liczby dost pnych na rynku zamówieƒ. Z wyzwaniami z tym zwiàzanymi zmierzył si nowy prezes spółki Jacek Faltynowicz, który przeprowadził bolesnà restrukturyzacj kosztowà, a nast pnie mocno rozwinàł komplementarne do tradycyjnych dla spółki rynków energetyki i ci kiego przemysłu obszary działalnoêci. Gdy koniunktura powróciła, Spółka była na nià dobrze przygotowana i rozwin ła si w t ELEKTROBUDOW SA, którà znamy dzisiaj. Mój okres działalnoêci w ELEKTROBUDOWIE SA skoƒczył si w roku Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki od tego czasu i ycz jej Zarzàdowi i wszystkim pracownikom, by ich oferta zawsze była dobrze dopasowana do koniunktury rynkowej, a ta stale si poprawiała. Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki Autor: Michał Rusiecki Foto: êródło: str. www firmy Enterprise Investors Michał Rusiecki Partner Zarzàdzajàcy Członek Rady Dyrektorów Enterprise Investors Corporation Koncentruje si na sektorze handlu spo ywczego, dóbr konsumpcyjnych, energii odnawialnej i usług medycznych. Koordynuje działalnoêç EI w Słowenii i Chorwacji. Zrealizował blisko 20 inwestycji m.in. w spółki Polish Energy Partners, Harper Hygienics, Dino, Wento, UOS i ELEKTROBUDOWA SA. Przed przejêciem do bran y private equity pracował w Ministerstwie Przekształceƒ WłasnoÊciowych i na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególne podzi kowania i yczenia chciałbym skierowaç do dwóch Prezesów ELEKTROBUDOWY SA, z którymi miałem przyjemnoêç współpracowaç. Pierwszym był Marek Borowicki, który z wielkim talentem dyplomatycznym przeprowadził Spółk przez trudnà Êcie k prywatyzacji, nakierowujàc jà na drog prywatyzacji przez giełd, w czasie gdy wiele podobnych firm wybrało prywatyzacj pracowniczà. Czas pokazał, e była to dobra decyzja, której ELEKTROBUDOWA SA zawdzi cza w znacznym stopniu swój dynamiczny rozwój i odpornoêç na kryzysy. Du a w tym zasługa Marka Borowickiego. Od 2000 roku dane było mi pracowaç z Jackiem Faltynowiczem, którego talent mened erski mogłem po raz pierwszy obserwowaç, gdy kierował warszawskim ZWAR-em. Jasna wizja przyszłoêci i dyscyplina w jej realizacji pozwoliły Jackowi Faltynowiczowi przeprowadziç ELEKTROBUDOW SA przez trudny okres na przełomie dekad i poprowadziç ku obecnemu rozkwitowi. Współpraca z Jackiem Faltynowiczem była dla mnie praktycznà lekcjà maksymy, e zarzàdzanie polega na intensywnym koncentrowaniu si na niewielkiej liczbie rzeczy istotnych oraz delegowaniu wszystkich pozostałych NASZA HISTORIA

4 100. wydanie Gigantyczny kontrakt na 60-lecie ELEKTROBUDOWY SA Autor i foto: praca zbiorowa TAURON i ELEKTROBUDOWA SA 592,5 mln zł to kwota, na którà nasza firma podpisała 20 czerwca 2013 roku umow z TAURON Ciepło. Blok energetyczny o mocy 58 MW powstanie w Zakładzie Wytwarzania Tychy w ciàgu zaledwie trzech lat

5 Blok docelowo zastàpi stare moce wytwórcze i umo liwi znacznà redukcj emisji zanieczyszczeƒ. Tyska elektrociepłownia zostanie dostosowana do nowych norm Êrodowiskowych. Nowa instalacja pozwoli na ponad siedmiokrotne obni enie emisji tlenków siarki, czterokrotne dwutlenku w gla i trzykrotne pyłów. Program odbudowy mocy w Tychach jest dwuetapowy. Jego łàczna wartoêç Tomasz Ostrowski Obecnie rozpocz te zostały prace projektowe (zostało wyłonione biuro projektów) i finalizujemy zawarcie umowy na dostaw kotła. Zaawansowane sà równie negocjacje z potencjalnymi dostawcami turbozespołu. 5 sierpnia br. został przej ty plac budowy i rozpocz to prace rozbiórkowe przewidzianych do tego obiektów. to 782,5 mln zł. Pierwszy, zrealizowany ju, etap zakładał przebudow dawnego kotła w glowego na paliwo biomasowe. Opalany wyłàcznie biomasà kocioł osiàga teraz moc cieplnà 40 MWt. Drugi etap to obecna budowa wysokosprawnego bloku kogeneracyjnego, gdzie sprawnoêç kotła ma przekraczaç 90 proc., a turbiny ponad 33 proc. Ogółem, po zakoƒczeniu tej inwestycji, wydajnoêç tyskiej elektrociepłowni si gnie 340 MW mocy cieplnej oraz 90 MW mocy elektrycznej. Prócz nowych êródeł b dà nadal funkcjonowały dwa bloki w glowe, przy czym jeden z nich ma pracowaç ju tylko w czasie szczytów poboru mocy. Podczas uroczystego podpisania umowy licznie przybyli dziennikarze rozmawiali z głównymi bohaterami. Prezes TAURONU Ciepło Henryk Borczyk podkreêlił, e wydatki na inwestycj w Tychach to cz Êç nakładów

6 Umow na budow bloku w Tychach podpisali Jacek Faltynowicz i Janusz Juszczyk z naszej firmy oraz przedstawiciele TAURON Ciepło Henryk Borczyk i Piotr Dziubałtowski. 6 inwestycyjnych tej spółki, które w najbli szych latach majà si gnàç łàcznie ok. 1,7 mld euro. Prezes TAURONU Dariusz Lubera podkreêlił, e to efekt konsolidacji wcze- Êniej odr bnych przedsi biorstw dystrybucyjnych i zakładów wytwarzania, które samodzielnie nie były w stanie inwestowaç w nowe moce czy sieci dystrybucyjne. Prezes ELEKTROBUDOWY SA Jacek Faltynowicz deklarował, e firma wykorzysta przy inwestycji cz Êç kadry pracujàcej obecnie w Finlandii. To ludzie, którzy otarli si o skrajnie wysokie wymagania technologii budowy elektrowni jàdrowych. Zaznaczył, e kocioł dostarczy Foster Wheeler, a dostawca turbiny powinien byç znany w ciàgu dwóch-trzech tygodni. Ponadto zapewniał, e nasza firma posiada zasoby kompetencji i zasoby finansowe, aby zrealizowaç to, do czego si zobowiàzała. ZrobiliÊmy 5 lat temu w PEC Suwałki podobnà, choç mniejszà inwestycj, która dziê pracuje wzorowo, inwestor ma du o lepsze efekty ni zakładał. Mam nadziej, e podobnie b dzie w tym przypadku. Przy budowie bloku jàdrowego Notowania ELEKTROBUDOWY SA zareagowały zwy kà o ponad 6 proc. ELBUDOWA +4.58% w Finlandii spotkaliêmy si z du ymi wymaganiami dotyczàcymi pracy i jakoêci, teraz te doêwiadczenia b dziemy wykorzystywali w Tychach. Efekt ekologiczny inwestycji przed po SO ,2 Mg 207,8 Mg NO x 679,6 Mg 200,3 Mg Pył 62,7 Mg 16,1 Mg CO Mg Mg

7 100. wydanie Na wschód od Polski ELEKTROBUDOWA SA na targach w Rosji i na Ukrainie Autor i foto: Zespół Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin W 2013 roku ELEKTROBUDOWA SA uczestniczyła w dwóch presti owych wydarzeniach bran owych, a mianowicie w XX Mi dzynarodowych Targach ENERGETYKA & ELEKTROTECHNIKA w Sankt Petersburgu w Rosji oraz w Mi dzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ELCOM UKRAINE 2013 w Kijowie. ROSJA Po raz pierwszy na Targach w Sankt Petersburgu od 17 do 20 kwietnia 2013 roku ELEKTROBUDOWA SA wspólnie z ETZ Vektor Votkinsk i Energotest Gliwice promowała swoje produkty kierowane do odbiorców rosyjskich przez sieç handlowà Tavridy Electric. 7 Zespół pracowników ELEKTROBUDOWY SA, ETZ Vektor Votkinsk, EnergotestU Gliwice i Tavridy Electric przed stoiskiem. Od lewej: Lidia Sawicka, Andrej Gusiev, Bahruz Karman Mahrov, Zbigniew Janiak, Sławomir Staszak, Jacek Bartosiewicz, Stanisław Rejter, Svietłana Voinich, Michał Gajewski, Ksenia Lewandowska-Wadelska, Andrej Polyanski, Natalya Marchenko, Pavel Palovnikov, Oleg Poltaruha, Ilia Rojenko, Vladimir Krycki, Vladislav Vorotnicky. Był to pierwszy projekt zagraniczny Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin, podczas którego stoisko zostało zorganizowane całkowicie samodzielnie w oparciu o własny projekt. Na stoisku zaprezentowano najnowsze wyroby ELEKTRO- BUDOWY SA, ETZ Vektor Votkinsk i EnergotestU Gliwice. Były to: rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 (GIS) OPTIMA 145, ognioszczelna rozdzielnica górnicza Êredniego napi cia PREM-GO, modułowy system rozdziału energii PONTIS, rozdzielnica D-12PL wykonana wyłàcznie na podzespołach rosyjskich

8 XX Mi dzynarodowe Targi ENERGE- TYKA & ELEKTROTECHNIKA w pi ciomilionowym Sankt Petersburgu sà cz - Êcià Rosyjskiego Mi dzynarodowego Forum Energetycznego. To najwi ksze tego typu wydarzenie na Północnym Zachodzie Federacji Rosyjskiej, na którym omawiane sà problemy dotyczàce rozwoju energetyki rosyjskiej. Celem Forum jest stworzenie efektywnej płaszczyzny współpracy ró nych przedstawicieli sektora energetycznego instytucji naukowo-badawczych, Êrodowisk uniwersyteckich, przedsi biorstw oraz przedstawicieli federalnych i regionalnych organów władzy prawodawczej i wykonawczej. W tegorocznych Targach wzi ło udział 296 wystawców z Rosji i innych krajów. Podczas ekspozycji przedstawiono szerokà gam produktów i usług przeznaczonych dla bran y energetycznej: systemy zaopatrzenia energetyki, ciepłownictwa, automatyki przemysłowej, kontroli i pomiaru oraz wiele innych. Rozładunek naszej OPTIMY Dyplom za aktywny udział w Targach Energetyka & Elektrotechnika. Sankt Petersburg, Rosja. Ognioszczelna rozdzielnica górnicza Êredniego napi cia PREM-GO na stoisku. Sankt Petersburg, Rosja

9 Stoisko ELEKTROBUDOWY Ukraina w Kijowie. Rozdzielnica D-12PL z laserowym monitoringiem temperatury obwodów głównych (laserowy czujnik znajduje si na drzwiach z lewej strony). UKRAINA Po raz trzeci z rz du nasza spółka-córka na Ukrainie wystawiała produkty ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTE- STU na Targach Energetyki i Elektrotechniki ELCOM UKRAINE w Kijowie ( ). Na stoisku ELEKTROBUDOWY UKRA- INA mo na było zobaczyç najnowsze wyroby ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTESTU Gliwice. Po ubiegłorocznym debiucie na rynku ukraiƒskim rozdzielnicy w izolacji gazowej SF6 (GIS) OPTIMA 145, w tym roku zaprezentowano mi dzy innymi takie nowoêci, jak: rozdzielnica D-12PL z laserowym monitoringiem temperatury obwodów głównych wykonana na podzespołach dost pnych wyłàcznie na Ukrainie, modułowy system rozdziału energii, PONTIS czy konstrukcja ekonomicznej wersji stacji kontenerowej pod zabudow rozdzielnic Êredniego napi cia, całkowicie zaprojektowana i wykonana siłami ELEKTROBUDOWY UKRAINA. Zespół Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin składa ogromne podzi kowania wszystkim pracownikom ELEKTROBUDOWY SA, ENERGOTESTU, ELEKTROBUDO- WY UKRAINA, ETZ Vektor i Tavridy Electric, którzy byli zaanga owani w realizacj tych obu projektów promocyjnych Grupy ELEKTROBUDOWA. Udany debiut ENERGOTESTU i ETZ Vektor wzmocnił obecnoêç Grupy ELEKTROBUDOWA w tej cz Êci geograficznej Europy. Wykonane prezentacje nowych produktów, nawiàzane nowe kontakty handlowe, przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi klientami zaowocujà wzrostem sprzeda y oraz umocnieniem marki. Wzmocniła si tak e pozycja naszych przedsi biorstw i partnerów na tym rynku. 9 Ekonomiczna wersja stacji kontenerowej pod zabudow rozdzielnic Êredniego napi cia

10 100. wydanie ELEKTROBUDOWA SA przy okràgłym stole PrzyszłoÊç energetyki atomowej w Polsce Opracowanie: A.K. Foto: PAP 10 Przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jàdrowej oraz jej koszty i efekty dla gospodarki narodowej to główne tematy poruszane podczas debaty, która odbyła si 3 lipca br. w Polskiej Agencji Prasowej. Według ramowego harmonogramu eksploatacja pierwszej polskiej elektrowni atomowej ruszy w czwartym kwartale 2024 roku, ale aby było to mo liwe, inwestor do koƒca 2018 roku musiałby uzyskaç wszystkie pozwolenia (w tym na budow oraz decyzj lokalizacyjnà, umow przyłàczeniowà). Natomiast na rok 2020 wyznaczono rozpocz cie prac przez dostawc technologii i głównego wykonawc. Przewiduje si, e pierwsza polska elektrownia jàdrowa b dzie miała moc ok MW. Ze wzgl du na specyfik realizacji oraz przewidywany koszt przedsi wzi cia (ok. 50 mld zł), a tak e znikome doêwiadczenie i ogromne obawy społeczne, projekt wzbudza wiele kontrowersji, jak równie jest szeroko dyskutowany. Od wiosny trwajà badania Êrodowiskowe oraz lokalizacyjne, od nich zale y decyzja gdzie powstanie elektrownia. Za całoêç realizacji odpowiada spółka Polska Grupa Energetyczna, do której nale y PGE EJ1 z prezesem Aleksandrem Gradem. Debata PAP składała si z dwóch cz Êci. Pierwsza cz Êç, w której udział wzi li, obok naszego prezesa Jacka Faltynowicza, Aleksander Grad (PGE EJ1), Dariusz Lubera (TAURON), Paweł Mortas (Rafako), Grzegorz Górski (GDF Suez Polska), Przemysław Lig za (Urzàd Dozoru Technicznego), Piotr ydak (Ernst&Young), Grzegorz Wrochna (Narodowe Centrum Badaƒ Jàdrowych) oraz Maciej Jurkowski (Polska Agencja Atomowa), upłyn ła pod znakiem: Czy energia z pierwszej polskiej elektrowni atomowej popłynie w 2024 roku? Do debaty w drugiej cz Êci dołàczył Krzysztof Pietraszkiewicz (Zwiàzek Banków Polskich), bowiem dyskusja dotyczyła kosztów i efektów dla gospodarki, a wi c np. udziału polskich przedsi biorstw i firm podczas realizacji projektu. Prezes Faltynowicz w tej cz Êci debaty jako najpowa niejszy gracz i praktyk podzielił si doêwiadczeniami oraz refleksjami na temat obecnie budowanej EJ Olkiluoto 3 w Finlandii. Cała debata była transmitowana on- -line. 77,7 Energetyka jàdrowa w Europie Udział energetyki jàdrowej w krajowej produkcji elektrycznej Liczba pracujàcych reaktorów Francja 54,00 Słowacja 4 54,00 Belgia 7 43,3 W gry 4 41,7 Słowenia 1 39,6 Szwecja 10 33,0 Czechy 6 32,6 Bułgaria 2 31,6 Finlandia 4 19,5 Hiszpania 8 19,0 Rumunia 2 17,8 Wlk. Brytania 17 17,8 Niemcy 9 17,6 Rosja 33 3,6 Holandia 1 38 èródło: IAEA Power Reactor Information System, stan na maj 2012

11 Emocje si gn ły zenitu!...a tabela wyników nawet nie drgn ła X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR PREZESA ELEKTROBUDOWY SA Autor: Kinga Wieczorek Foto: Archiwum W tegorocznym, jubileuszowym turnieju siatkarskim po raz kolejny Êwi ciło triumf RWE, pokazujàc klas i nie oddajàc adnego seta przeciwnikom. Widaç, e forma i technika kolegów z Tychów roênie z roku na rok. Bardzo wysoki poziom zaprezentowali jak co roku zawodnicy RDE, którzy do samego koƒca meczu finałowego walczyli o ka dy punkt. Sytuacja na boisku mobilizowała zarówno coraz głoêniejszych kibiców, jak i graczy, którzy zach cani okrzykami z trybun rozgrywali trudne akcje, odbierali niemo liwe do obrony piłki i dostarczali emocji niczym na meczu Ligi Âwiatowej. Biuro Spółki wystàpiło w tym roku w nieco osłabionym składzie. Zawodnicy dali z siebie wszystko, jednak e braki kadrowe i zm czenie osłabiły dru yn. Z kolei zespół RP wystàpił we wzmocnionym składzie, odrobina Êwie ej krwi spowodowała, e nie tak łatwo oddali mecz o 3. miejsce, wzbudzajàc entuzjazm w swoich kibicach. Mimo e w całym turnieju wygrali zaledwie jednego seta, dało im to wi kszà radoêç ni pozostałym dru ynom zdobyte medale. W kategorii dobra zabawa to dru yna RP bezsprzecznie zdobywa I miejsce. Turniej dostarczył wielu emocji nie tylko na boisku i trybunach, ale tak e poza murami hali. Organizatorzy ogłosili dwa konkursy. Pierwszy polegał na najlepszym eglarskim lub marynarskim przebraniu. Podczas kolacji niemal ka dy miał na sobie przynajmniej drobny akcent marynistyczny. Mo na było nawet spotkaç prawdziwych piratów! Drugi konkurs sprawdzał umiej tnoêç przewidywania przyszłoêci. Polegał na wytypowaniu wyników zarówno rozgrywek eliminacyjnych, jak i finału. Ta nutka hazardu spowodowała, e kibice tym bardziej dopingowali swoje dru yny podczas rozgrywek. Dzi kujemy wszystkim zawodnikom za dostarczone emocje i postaw fair play, a kibicom za dobrà zabaw i pozytywne nastawienie. Dzi kujemy tak e naszej kadrze zarzàdzajàcej, która w licznym gronie uczestniczyła w meczach finałowych i wspierała swoje dru yny. Do zobaczenia na boisku w przyszłym roku! RP RDE BS RWE RP BS RDE 2 WYNIKI 7:25 13:25 19:25 19:25 22:25 19:25 WYNIK W SETACH 0:2 0:2 0:2 RDE RWE 22:25 16:25 0:2 RP RWE 14:25 20:25 0:2 RDE BS 25:12 25:14 2:0 ROZGRYWKI FINAŁOWE WYNIKI WYNIK W SETACH MECZ O III MIEJSCE BS RP FINAŁ RWE RDE 25:12 25:12 22:25 25:20 25:21 25:21 25:17 RWE 1 3:1 3:0 BS 3 11

12 12 Nadciàga noc komety Autorzy: Organizatorzy Foto: Agencja Avangarde Group z Poznania Ponad 2300 osób bawiło si podczas tegorocznego pikniku w Mikorzynie koło Konina, zorganizowanego z okazji 60-lecia istnienia naszej firmy.

13 Udział w tak Êwietnie zorganizowanym pikniku to sama przyjemnoêç, Êwietnie si bawiliêmy ;) M. z Płocka Piknik z okazji 60-lecia firmy był wyjàtkowy. Dla pracowników, którzy byli pierwszy raz to dopiero było prze ycie. Nie wiedzieli, e mo e byç tak sympatycznie, rodzinnie i tyle atrakcji zarówno dla pracowników, jak i dzieci. Dzi kujemy organizatorom za zorganizowanie pikniku. U. z Konina INA Oleksandr Karnauszenko, który przekazał na r ce Jacka Faltynowicza szczególny podarunek z okazji 60-lecia naszej Spółki. Pi kny aglowiec niewàtpliwie symbolizuje sukcesy, jakie osiàgała ELEKTROBUDOWA SA na przestrzeni ostatnich 60 lat, ale tak e dà enia Spółki do ciàgłego rozwoju i poszerzania horyzontów biznesowych, odkrywania nowych mo liwoêci i zdobywania nowych làdów rynkowych. Impreza została zorganizowana ze szczególnym uwzgl dnieniem zadowolenia dzieci naszych pracowników. Na szczególne brawa zasługuje konkurs dla rodzin polegajàcy na malowaniu obrazów z rocznicà ELEKTROBU- DOWY SA w tle. Oprawione w ramy obrazy rodziny Posmyków, Bajorów i Chmielów ozdobià siedzib Spółki w Katowicach. Âliczne animatorki w przebraniu postaci z bajek Disneya (Myszki Miki i Minnie) rozdały dzieciom 2000 balonów. Tu obok profesjonalnej sceny wyrósł Bajkoland z megazje d alnià, zam- Piknik w liczbach, trwał 600 minut 2300 osób uczestniczyło w Pikniku 15 autokarów goêci spoza Konina ZjedliÊmy 3500 porcji karkówki 1200 porcji szaszłyków 800 porcji łososia z grilla 1200 porcji udek z kurczaka 1800 porcji kiełbasy z grilla 600 porcji kaszanek z grilla 75 blach ciasta WypiliÊmy 2300 litrów napojów chłodzàcych 5000 litrów piwa Niemal 1600 osób z Konina oraz okolic oraz ponad 700 osób, które przyjechały 15 autokarami z pozostałych cz sto odległych zakàtków naszego kraju, wzi ło udział w ostatnià sobot czerwca 2013 r. w Wielkim Pikniku Rodzinnym w OÊrodku Wityng w Mikorzynie. Trwajàca dokładnie 600 minut zabawa to liczne gry i zabawy dla dzieci moderowane przez profesjonalne hostessy, konkursy i turnieje dla dorosłych oraz całych rodzin, wyêmienity wyst p Kabaretu Smile z Lublina, doskonały koncert Drugiej M wraz z naszym pracownikiem Bogdanem oraz w finale koncert Budki Suflera i na sam koniec fajerwerki. yczàc dobrej zabawy oraz zwracajàc si do Wielkopolan, Mazowszan, Hanysów, Małopolan, Opolan i wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA z całej Polski uczestników przywitał Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDO- WY SA Jacek Faltynowicz. Piknik miał charakter mi dzynarodowy. WÊród zaproszonych goêci honorowych był Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDOWY UKRAkiem do skakania, suchym basenem z piłeczkami, a dla młodszych dzieci 4 małe zamki dmuchane małpi gaj, tor przeszkód, zamek do skakania i ró owy zameczek do zabawy oraz hit trampolina. A dla zupełnych maluszków zupełnie malutki plac zabaw. Ale to nie wszystko. Najbardziej oblegane były namioty, gdzie odbywały si warsztaty pracy twórczej dla dzieci, a na nich wyrabianie kolorowych naszyjników, malowanie odlewów gipsowych, nie zabrakło równie malowania twarzy. Chwili wytchnienia nie miał operator karuzeli. DoroÊli z zazdroêcià zerkali na zachwycone dzieci, niestety, my nie mieêciliêmy si na krzesełkach A doroêli w tym czasie czyli coê dla ciała. W tym czasie doroêli mogli zagraç w gigantyczne piłkarzyki, poszaleç na symulatorze rodeo, pograç w salonie gier oraz skorzystaç z x boxa. Mogli równie rozegraç turniej siatkówki (wreszcie złoto dla okrojonej dru yny z Katowic!!!) oraz piłki no nej. Podczas całego Pikniku serwowane były smaczne potrawy z grilla, ciasto, napoje wszelkiego rodzaju oraz atrakcje nie tylko dla dzieci: cukrowa wata i popcorn. Dodatkowà atrakcjà był rejs statkiem po jeziorze mikorzyƒskim, a ka dy rejs gromadził ponad 100 osób. Niezapomnianych wra eƒ i prze yç artystycznych dostarczyła uczestnikom profesjonalna oprawa sceniczna oraz wyst py gwiazd, czyli Kabaretu Smile, Drugiej M oraz Budki Suflera. Kabaret Smile podbojem zdobył publicznoêç, jak tylko si pojawił. Pod- 13

14 14 czas wyst pu tych trzech przesympatycznych panów z Lublina widzowie nie tylko zapomnieli o wszechobecnej polityce, ale równie byli cz stowani błyskotliwymi skeczami nawiàzujàcymi do otaczajàcej nas rzeczywistoêci. Pozwoliły one spojrzeç widzom na groteskowoêç codziennych, wydawałoby si mało Êmiesznych sytuacji, jak i tych wyst pujàcych w nietypowych, cz sto dziwnych okolicznoêciach. Była to prawdziwa kabaretowa uczta. Tak e brawurowy wyst p Drugiej M został przyj ty z ogromnym aplauzem. MieliÊmy okazj nie tylko posłuchaç najwi kszych przebojów Maryli Rodowicz, ale tak e wspólnie z wykonawcà zaêpiewaç (niektórzy na scenie). Kulminacjà Pikniku był wyst p megagwiazdy, a mianowicie Budki Suflera, która przedstawiła swoje najwi ksze przeboje. Nie zabrakło Snu o dolinie, Twojego radia, Takiego tanga, Balu wszystkich Êwi tych i wielu innych intonowanych przez publicznoêç kompozycji Romualda Lipki i Krzysztofa Cugowskiego. Ten ostatni jak zwykle zachwycił swoimi walorami wokalnymi. W histori Budki Suflera wpisuje si bardzo wielu wybitnych muzyków. Z zespołem wyst powali m.in. Krzysztof Âcieraƒski, Czesław Niemen, Jan Borysewicz oraz Marcus Miller, Garou i Gary Brooker. Niestety, nie co dzieƒ wyst pujà oni wspólnie z Budkà Suflera dla publicznoêci. My mieliêmy jednak okazj posłuchaç Felicjana Andrzejczaka, który zaêpiewał m.in. nieêmiertelnà Jolka, Jolka pami tasz oraz Izabel Trojanowskà z Tyle samo prawd, ile kłamstw. Dwukrotny bis zespołu oraz owacje zakoƒczyły ten Êwietny wyst p. Ostatnim akordem Pikniku był wspaniały pokaz sztucznych ogni uêwietniony napisem podkreêlajàcym jubileuszowy charakter tej uroczystoêci. Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom nale à si serdeczne podzi kowania oraz gromkie brawa. Przed Piknikiem w Bazylice Licheƒskiej w intencji naszej firmy została odprawiona Msza Êw. Bardzo serdeczne podzi kowania kierujemy do ks. Piotra Kowalskiego, syna długoletniego pracownika Zakładu Produkcyjnego w Koninie Franciszka Kowalskiego, który w naszej intencji odprawiał to uroczyste nabo eƒstwo. Jeszcze raz pragn pogratulowaç organizacji pikniku, moim zdaniem ten był najlepszy ze wszystkich, na jakich byłem od 2005 roku. J. z Konina

15 100. wydanie Uprawnienia rodzicielskie Tekst: ZLL Foto: Ania Słowiƒska 17 czerwca 2013 r. weszła w ycie ustawa zmieniajàca przepisy Kodeksu Pracy w zakresie uprawnieƒ zwiàzanych z rodzicielstwem. Poni ej prezentujemy najwa niejsze zagadnienia dotyczàce urlopów macierzyƒskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych. W artykule odnosimy si do sytuacji, gdy rodzi si jedno dziecko. Wymiary urlopów W Êwietle obecnie obowiàzujàcych przepisów rodzicom przysługujà nast pujàce urlopy*: Podstawowy urlop macierzyƒski w wymiarze 20 tygodni po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu pracownica ma prawo zrezygnowaç z pozostałej cz Êci urlopu, a niewykorzystanà cz Êç udziela si ojcu dziecka. Dodatkowy urlop macierzyƒski w wymiarze do 6 tygodni urlop ten mo e byç podzielony mi dzy rodziców dziecka na 2 cz Êci nast pujàce jedna po drugiej, liczone w pełnych tygodniach. Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni urlop ten mo e byç podzielony mi dzy rodziców dziecka na nie wi cej ni 3 cz Êci nast pujàce jedna po drugiej, trwajàce nie mniej ni 8 tygodni ka da. Urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat prawo do tego urlopu przysługuje pracownikowi posiadajàcemu 6-miesi czny sta pracy. Urlop mo na wybraç w cz Êciach, nie wi cej ni czterech, do ukoƒczenia przez dziecko 5. roku ycia. Urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługuje tylko pracownikowi-ojcu. Urlop ten jest niepodzielny i musi zakoƒczyç si przed ukoƒczeniem przez dziecko 12. miesiàca ycia. Terminy składania wniosków Podstawowy urlop macierzyƒski jest przyznawany automatycznie. O pozostałe urlopy nale y wnioskowaç w odpowiednim terminie: nie póêniej ni na 14 dni przed planowanym rozpocz ciem dodatkowego urlopu macierzyƒskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego; nie póêniej ni na 7 dni przed planowanym rozpocz ciem urlopu ojcowskiego. Od powy szych terminów jest wyjàtek. Ustawodawca daje matkom mo- liwoêç zło enia jednego wniosku, w którym nale y zadeklarowaç ch ç wykorzystania wszystkich przysługujàcych płatnych urlopów, jeden po drugim, w pełnym wymiarze, tj. 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyƒskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyƒskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, co łàcznie daje 52 tygodnie urlopu. Wniosek ten nale y zło yç nie póêniej, ni 14 dni po porodzie. WysokoÊç zasiłków Zasiłek macierzyƒski, za okres urlopu macierzyƒskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyƒskiego, wynosi 100%, a zasiłek rodzicielski 60% wynagrodzenia. JeÊli jednak pracownica zło y wniosek o wykorzystanie pełnych 52 tygodni urlopu, przez cały rok b dzie otrzymywała 80% wynagrodzenia. ELEKTROBUDOWA przyjazna rodzicom W ramach firmowej polityki prorodzinnej zmianie uległ jedynie zapis mówiàcy o tym, e mama wracajàca do pracy na pełen etat po urlopie macierzyƒskim przez 2 miesiàce mo e pracowaç krócej o godzin dziennie z zachowaniem pełnego wynagrodzenia lub pół godziny krócej w przypadku niepełnego etatu. W chwili obecnej prawo to przysługuje tak e mamom powracajàcym po urlopie rodzicielskim. *Niniejsza informacja nie wyczerpuje w pełni tematu uprawnieƒ zwiàzanych z rodzicielstwem, które mo na znaleêç w Kodeksie Pracy art. 148 pkt 2 i 3 oraz art Wszelkich informacji na ten temat udziela tak e Zespół Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi tel ,

16 100. wydanie Od Redakcji wydanie Foto: Bartłomiej Barczyk Ten rok nadziany jest rocznicami, jak dobra kasza skwarkami jak mawiał jeden z bohaterów Samych swoich. 60 lat istnienia firmy, 60 lat SEP, 100. wydanie naszego biuletynu firmowego i X Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Pewnie ka dy z Was dodałby jeszcze swoje indywidualne rocznice, a to rocznica przyj cia do pracy, a to jakaê inna prywatnie osobliwa... Âwi towaliêmy ju X Turniej Siatkarski w Łebie, Wielki Rodzinny Piknik w Mikorzynie, przed nami jeszcze spotkanie SEP-owskie i jubileuszowe dla emerytów. Teraz czytajà Paƒstwo 100. wydanie ELEKSU, a niedługo trafi na nasz elektrobudowlany, czytelniczy rynek monografia ELEKTROBUDOWY SA. Wydanie ELEKSU, które Paƒstwo majà przed sobà, jest nietypowe, ale starałam si nie ulec pokusie przedstawiania naszej firmy w formie wydarzeƒ w uj ciu historycznym. Stàd druga cz Êç wydawnictwa to wybrane przeze mnie obszary, które sà interesujàce, a przede wszystkim pokazujà rozwój ELEKTROBUDOWY SA na przestrzeni ró nych okresów. Niestety, danych finansowych oraz innych nie udało si przedstawiç w interwale czasowym Szanowni Czytelnicy, szeêçdziesi cioletnim. Mo e na 100 lat... OczywiÊcie nie ukrywam, e inspiracje czerpałam od najlepszych (Raport Grupy K TY czy Lewiatan), jednak e dodatkowym atutem jest fakt, i prac wykonaliêmy w bardzo wàskim gronie obejmujàcym zaledwie komunikacj, ZZL i finanse. Mam te ÊwiadomoÊç, e byç mo e wielu istotnych obszarów naszej działalnoêci brakuje w tej publikacji, ale jako e od roku 1999 pracuj jako współredaktorka, a od 2003 jako naczelna ELEKSU, to wydanie jest moim wydaniem autorskim. Wszystkim współredagujàcym biuletyn dzi kuj za pomoc, inspiracj, a zwłaszcza nierzadkie słowa krytyki. Te potrafià byç inspiracjà W firmie, gdzie jak pokazujà wykresy płci pi knej jest 8 mm, a uin yrowienie osiàga prawie 80%, uwierzcie Paƒstwo, byç kobietà i robiç coê wa nego dla firmy jest nie lada wyczynem. Tym bardziej jestem dumna, e ELEKS dziê Êwi tuje swoje 100. wydanie! Naczelna Aleksandra Krzemieƒ

17 Panie, Panowie, Przyjaciele ELEKTROBUDOWY i Przyjaciele ELEKSU, Foto: Bartłomiej Barczyk Od wielu lat, a tak naprawd od poczàtku, od kiedy zajmuj si czynnie kierowaniem, czy inaczej zarzàdzaniem, nurtuje mnie pytanie co tak naprawd le y u podstaw, e pewne podmioty gospodarcze, spółki, przedsi biorstwa istniejà i rozwijajà si, a inne nie? Co powoduje, e przychodzàcy, nowi ludzie, integrujà si z firmà, asymilujà w niej, uznajà jà za swojà, a z czasem robià wiele, mo e nawet wi cej ni wymaga tego od nich ich formalny zakres obowiàzków, by zapewniç jej trwanie i rozwój? Ponoszà Êwiadomie nierzadko wysokie ryzyko osobiste, realizujàc idee, które ich zdaniem b dà dobrze słu yły Spółce? Czy istnieje coê takiego, co w nomenklaturze militarnej okreêla si mianem esprit de corps i jaka jest rola tego niematerialnego atywu w wartoêci przedsi biorstwa? Coraz cz Êciej utwierdzam si w przekonaniu, e tylko spółki majàce to coê sà zdolne do istnienia i rozwoju w dłu szym horyzoncie czasowym. Najlepszym tego przykładem jest ELEKTROBUDOWA SA, tak mi si przynajmniej wydaje. Bo spójrzmy na naszà histori. Grupa ludzi, kilka lat po zakoƒczeniu wojny, zgromadzona poleceniem urz dnika z Warszawy stworzyła Firm, która przetrwała koƒcówk, co prawda, ale jednak okresu stalinowskiego, siermi ny socjalizm Gomułki, rozrzutny i bezsensowny gospodarczo okres tow. Edwarda, zawieruchy stanu wojennego, zmian ustroju, kolejne zmiany akcjonariuszy od Skarbu Paƒstwa po OFE. I to wszystko na dodatek w Êlàskim Êrodowisku, dodatkowo nara onym szczególnie w latach 50., 60., 70. na presje i naciski. Borykajàca si z wieloma problemami, które nierozwiàzanymi pozostawiła wojna. Zawsze znajdowało si kilku, kilkunastu, kilkuset, którzy czasami wbrew opinii wi kszoêci działali i podejmowali decyzje umo liwiajàce w efekcie przede wszystkim przetrwanie, ale i szybki rozwój. To oni, dysponujàc niewieloma, w dodatku niepewnymi i niesprawdzalnymi danymi, unikn li np. pułapki prywatyzacji powszechnej, lub tej prowadzonej poprzez NFI. Z tych, którzy si dali złapaç, nie istnieje ju nikt, lub prawie nikt. To równie ta grupa ludzi dała podstawy do stworzenia potencjału intelektualnego i twardego rdzenia ELEKTROBUDOWY SA. Przyswajajàc to, co wartoêciowe z zewnàtrz, to, co przynoszà kolejni właêciciele, inwestorzy, potrafimy iêç własnà drogà troch inaczej ni otoczenie. Ale jednoczeênie du o bardziej efektywnie i skutecznie. I to jest moim zdaniem zasadnicza wartoêç naszej Spółki. Chroƒmy jà, a przyszłoêç b dzie z nami! ELEKSOWI z okazji setnego wydania ycz urody jego Redaktorki i tego, by w dniu jego kolejnego setnego wydania ktoê, kto b dzie na moim miejscu miał przyjemnoêç podzielenia si ze współpracownikami swoimi refleksjami. Sto lat! Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu 17

18 rozwijamy ProduktywnoÊç przychody na 1 zatrudnionego (w tys. zł) się 122,2 150,5 130,4 99,2 174,7 83,2 219,3 67,5 205,2 41, ,8 290, ,0 361,4 465,6 492,5 393,6 412,4 458,8 489,3 zysk netto za okres od roku do roku w kwocie 36,0 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy 26,5 mln zł na dywidend 9,5 mln zł tj. po 2,00 zł na jednà akcj Podział zysku za rok 2012

19 Przychody ze sprzeda y w latach (w mln zł) 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 985,4 902,5 786,2 752,5 664,0 661,8 452,0 319,0 346,2 334,8 261,2 249,7 217,5 234,3 259,1 281,3 228,7 168,4 100, Nakłady inwestycyjne w latach (w mln zł) 90,0 80,0 80,7 70,0 60,0 50,0 40,0 35,4 30,0 27,2 20,4 20,0 11,3 16,0 15,0 12,3 16,8 10,0 9,5 9,2 4,7 5,9 1,2 2,9 5,3 5,6 0, Zysk netto w latach (w mln zł) 70,0 60,0 50,0 40,0 33,9 56,3 58,4 49,6 40,7 36,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,7 8,4 14,3 16,4 18,0 21,3 5,9 1,6 3,1 5,3 8,7 14,4-10,0-20,0-7,

20 300 zł Od 17 l na GP 297,00 zł 250 zł 200 zł KURS PIERWSZY KURS MAX KURS MIN kurs na zamkni cie 150 zł zł 50 zł 23,10 zł 11,35 zł zł maja 1990 r. Ustawa o prywatyzacji przedsi biorstw paƒstwowych, umo liwiajàca przekształcenie przedsi biorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Paƒstwa oraz dopuszczajàca sprzeda 20% akcji pracownikom (w ramach sprzeda y w publicznej ofercie) na zasadach preferencyjnych (za 50% wartoêci ceny emisyjnej tych akcji). Ustawa ta doprowadziła do reaktywowania Warszawskiej Giełdy Kupieckiej po 52 latach przerwy pod nazwà Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie (z siedzibà w byłym budynku KC PZPR). 16 kwietnia 1991 r. pierwsza sesja z notowaniem akcji pierwszych pi ciu sprywatyzowanych przedsi biorstw ( Exbud, Kable, Krosno, Tonsil, Próchnik ). 31 stycznia 1991 r. Zarzàd ELEKTROBUDOWY po konsultacji z samorzàdem załogi i zwiàzkami zawodowymi podjàł decyzj o prywatyzacji przedsi biorstwa DROGÑ KAPITAŁOWÑ, czyli przekształcenie firmy w jednoosobowà spółk akcyjnà Skarbu Paƒstwa. Kwiecieƒ 1991 r. decyzja o okresowym wydawaniu zakładowego Biuletynu informacyjnego, który przekazywałby informacje o post pie prywatyzacji, a tak e o najistotniejszych zdarzeniach w firmie. Czerwiec 1991 r. minister-

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo