2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA"

Transkrypt

1 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN poczàtek prac na OLKILUOTO OPTIMA prototyp polskiej rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem (GIS) poczàtek powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrowni ELEKTROBUDOWA budowa Zakładu Produkcyjnego w Gosławicach (Konin) I numer Biuletynu Informacyjnego w ELEKTROBUDOWIE I notowanie akcji na GPW zmiany w Zarzàdzie, restrukturyzacja firmy 1878 narodziny energetyki przemysłowej w Polsce połàczenie ENERGOTESTU z Gliwic i ENERGOEFEKTU z Rudy Âlàskiej 1955 powstaje pierwsze koło SEP w ELEKTRO- BUDOWIE

2 spis treêci Nasza historia 2-3 Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki 4-6 Gigantyczny kontrakt na 60-lecie ELEKTROBUDOWY SA 7-9 Na wschód...od Polski ELEKTROBUDOWA SA na targach w Rosji i na Ukrainie 10 ELEKTROBUDOWA SA przy okràgłym stole przyszłoêç energetyki atomowej w Polsce 11 Emocje si gn ły zenitu!...a tabela wyników nawet nie drgn ła 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach połàczenie ENERGOTESTU z Gliwic i ENERGOEFEKTU z Rudy Âlàskiej 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO OPTIMA prototyp polskiej rozdzielnicy wysokiego napi cia izolowanej gazem (GIS) poczàtek zmiany w Zarzàdzie, restrukturyzacja firmy powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrowni ELEKTROBUDOWA budowa Zakładu Produkcyjnego w Gosławicach (Konin) 1878 narodziny energetyki przemysłowej w Polsce 1955 powstaje pierwsze koło SEP w ELEKTRO- BUDOWIE ISSN I numer Biuletynu Informacyjnego w ELEKTROBUDOWIE I notowanie akcji na GPW 1 10 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR PREZESA ELEKTROBUDOWY SA Nadciàga noc komety czyli Wielki Rodzinny Piknik w Mikorzynie 15 Uprawnienia rodzicielskie Od Redakcji Rozwijamy si Od 17 lat na GPW Jacy jesteêmy W cztery Êwiata strony eksport ELEKTROBUDOWY SA ELEKTROBUDOWA SA spółka, której nale y si respekt REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 32/ fax: 32/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: KOLORES Katowice ul. Kiliƒskiego 36/1 Nak ad: 1900 egz. Z ELEKTROBUDOWÑ SA zetknàłem si po raz pierwszy w 1995 roku, gdy firma ta wybierała si na giełd, a doradca wprowadzajàcy jà na parkiet szukał inwestora gotowego kupiç pakiet 25% akcji i wystàpiç w roli udziałowca długoterminowo zaanga owanego w spółk. Podejmujàc prac nad tym projektem, nie spodziewałem si, e zaanga owanie naszego funduszu b dzie rzeczywiêcie długie, 7-letnie ( ), dłu sze ni pi cioletni okres inwestycji, który zazwyczaj planujemy. Szybko zapadła decyzja o naszej inwestycji, doszło do oferty publicznej i nabyliêmy akcje. W zwiàzku z tym, e staliêmy si najwi kszym akcjonariuszem ELEKTROBUDOWY SA, miałem przyjemnoêç objàç stanowisko Przewodniczàcego Rady Nadzorczej. Zacz ły si moje cz ste wizyty w Katowicach, jeszcze w starej siedzibie w centrum miasta, w pobli u dworca autobusowego. Katowice były wtedy (jak wiele miast w Polsce, włàczajàc w to mojà rodzinnà Warszaw ) miastem doêç zaniedbanym. Przyje d ajàc na katowicki dworzec, widziałem zapuszczony budynek oblepiony kramami z ró nymi towarami, a nie, jak si póêniej dowiedziałem przy okazji debaty przy budowie nowego dworca, czołowy przykład brutalizmu europejskiego w architekturze. Widaç jednak było, e koniunktura gospodarcza wokół przemysłu ci kiego i energetyki zaczyna si poprawiaç. Dla nas jako inwestora najwa niejszym pytaniem było, jak ta koniunktura przeło y si na rynek dla ELEKTRO- BUDOWY SA. Inwestujàc w firm, postawiliêmy na to, e jej rozwiàzania technologiczne wytrzymajà konkurencj z produktami koncernów mi dzynarodowych. DziÊ wydaje si to doêç oczywistà konkluzjà, ale nie było oczywistoêcià w połowie lat 90. Był to okres, w którym koncern ABB rozwijał si bardzo szybko na Êwiecie i w Polsce, a jego Prezes i twórca Percy Barnevik był szeroko cytowanym guru zarzàdzania, głoszàc slogan firmy multilokalnej, czyli firmy, która jest mocno zadomowiona

3 100. wydanie na ka dym rynku, na którym działa. Analizujàc rynek ELEKTROBUDOWY SA, spotykaliêmy si z poglàdem, e ABB, Schneider, Siemens nie tylko zdominujà rynek aparatury elektrycznej (co, jak rozumiem, si stało), ale tak e rynek rozdzielnic i usług. Wizja, e w niedługim czasie ka dy monter i serwisant b dzie miał na kombinezonie logo którejê z tych firm, była traktowana bardzo powa nie. RzeczywistoÊç okazała si na szcz - Êcie odmienna i zgodna z kierunkiem, który zało yliêmy, anga ujàc si w ELEKTROBUDOW SA. Spółka obroniła swojà pozycj na rynku dzi ki ciàgłemu rozwijaniu i doskonaleniu technologii swoich produktów. Po kilku latach, pod koniec lat 90., głównym zagro eniem była ju nie tyle konkurencja, ile silne spowolnienie gospodarcze i spadek liczby dost pnych na rynku zamówieƒ. Z wyzwaniami z tym zwiàzanymi zmierzył si nowy prezes spółki Jacek Faltynowicz, który przeprowadził bolesnà restrukturyzacj kosztowà, a nast pnie mocno rozwinàł komplementarne do tradycyjnych dla spółki rynków energetyki i ci kiego przemysłu obszary działalnoêci. Gdy koniunktura powróciła, Spółka była na nià dobrze przygotowana i rozwin ła si w t ELEKTROBUDOW SA, którà znamy dzisiaj. Mój okres działalnoêci w ELEKTROBUDOWIE SA skoƒczył si w roku Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki od tego czasu i ycz jej Zarzàdowi i wszystkim pracownikom, by ich oferta zawsze była dobrze dopasowana do koniunktury rynkowej, a ta stale si poprawiała. Z dumà i radoêcià Êledz sukcesy Spółki Autor: Michał Rusiecki Foto: êródło: str. www firmy Enterprise Investors Michał Rusiecki Partner Zarzàdzajàcy Członek Rady Dyrektorów Enterprise Investors Corporation Koncentruje si na sektorze handlu spo ywczego, dóbr konsumpcyjnych, energii odnawialnej i usług medycznych. Koordynuje działalnoêç EI w Słowenii i Chorwacji. Zrealizował blisko 20 inwestycji m.in. w spółki Polish Energy Partners, Harper Hygienics, Dino, Wento, UOS i ELEKTROBUDOWA SA. Przed przejêciem do bran y private equity pracował w Ministerstwie Przekształceƒ WłasnoÊciowych i na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególne podzi kowania i yczenia chciałbym skierowaç do dwóch Prezesów ELEKTROBUDOWY SA, z którymi miałem przyjemnoêç współpracowaç. Pierwszym był Marek Borowicki, który z wielkim talentem dyplomatycznym przeprowadził Spółk przez trudnà Êcie k prywatyzacji, nakierowujàc jà na drog prywatyzacji przez giełd, w czasie gdy wiele podobnych firm wybrało prywatyzacj pracowniczà. Czas pokazał, e była to dobra decyzja, której ELEKTROBUDOWA SA zawdzi cza w znacznym stopniu swój dynamiczny rozwój i odpornoêç na kryzysy. Du a w tym zasługa Marka Borowickiego. Od 2000 roku dane było mi pracowaç z Jackiem Faltynowiczem, którego talent mened erski mogłem po raz pierwszy obserwowaç, gdy kierował warszawskim ZWAR-em. Jasna wizja przyszłoêci i dyscyplina w jej realizacji pozwoliły Jackowi Faltynowiczowi przeprowadziç ELEKTROBUDOW SA przez trudny okres na przełomie dekad i poprowadziç ku obecnemu rozkwitowi. Współpraca z Jackiem Faltynowiczem była dla mnie praktycznà lekcjà maksymy, e zarzàdzanie polega na intensywnym koncentrowaniu si na niewielkiej liczbie rzeczy istotnych oraz delegowaniu wszystkich pozostałych NASZA HISTORIA

4 100. wydanie Gigantyczny kontrakt na 60-lecie ELEKTROBUDOWY SA Autor i foto: praca zbiorowa TAURON i ELEKTROBUDOWA SA 592,5 mln zł to kwota, na którà nasza firma podpisała 20 czerwca 2013 roku umow z TAURON Ciepło. Blok energetyczny o mocy 58 MW powstanie w Zakładzie Wytwarzania Tychy w ciàgu zaledwie trzech lat

5 Blok docelowo zastàpi stare moce wytwórcze i umo liwi znacznà redukcj emisji zanieczyszczeƒ. Tyska elektrociepłownia zostanie dostosowana do nowych norm Êrodowiskowych. Nowa instalacja pozwoli na ponad siedmiokrotne obni enie emisji tlenków siarki, czterokrotne dwutlenku w gla i trzykrotne pyłów. Program odbudowy mocy w Tychach jest dwuetapowy. Jego łàczna wartoêç Tomasz Ostrowski Obecnie rozpocz te zostały prace projektowe (zostało wyłonione biuro projektów) i finalizujemy zawarcie umowy na dostaw kotła. Zaawansowane sà równie negocjacje z potencjalnymi dostawcami turbozespołu. 5 sierpnia br. został przej ty plac budowy i rozpocz to prace rozbiórkowe przewidzianych do tego obiektów. to 782,5 mln zł. Pierwszy, zrealizowany ju, etap zakładał przebudow dawnego kotła w glowego na paliwo biomasowe. Opalany wyłàcznie biomasà kocioł osiàga teraz moc cieplnà 40 MWt. Drugi etap to obecna budowa wysokosprawnego bloku kogeneracyjnego, gdzie sprawnoêç kotła ma przekraczaç 90 proc., a turbiny ponad 33 proc. Ogółem, po zakoƒczeniu tej inwestycji, wydajnoêç tyskiej elektrociepłowni si gnie 340 MW mocy cieplnej oraz 90 MW mocy elektrycznej. Prócz nowych êródeł b dà nadal funkcjonowały dwa bloki w glowe, przy czym jeden z nich ma pracowaç ju tylko w czasie szczytów poboru mocy. Podczas uroczystego podpisania umowy licznie przybyli dziennikarze rozmawiali z głównymi bohaterami. Prezes TAURONU Ciepło Henryk Borczyk podkreêlił, e wydatki na inwestycj w Tychach to cz Êç nakładów

6 Umow na budow bloku w Tychach podpisali Jacek Faltynowicz i Janusz Juszczyk z naszej firmy oraz przedstawiciele TAURON Ciepło Henryk Borczyk i Piotr Dziubałtowski. 6 inwestycyjnych tej spółki, które w najbli szych latach majà si gnàç łàcznie ok. 1,7 mld euro. Prezes TAURONU Dariusz Lubera podkreêlił, e to efekt konsolidacji wcze- Êniej odr bnych przedsi biorstw dystrybucyjnych i zakładów wytwarzania, które samodzielnie nie były w stanie inwestowaç w nowe moce czy sieci dystrybucyjne. Prezes ELEKTROBUDOWY SA Jacek Faltynowicz deklarował, e firma wykorzysta przy inwestycji cz Êç kadry pracujàcej obecnie w Finlandii. To ludzie, którzy otarli si o skrajnie wysokie wymagania technologii budowy elektrowni jàdrowych. Zaznaczył, e kocioł dostarczy Foster Wheeler, a dostawca turbiny powinien byç znany w ciàgu dwóch-trzech tygodni. Ponadto zapewniał, e nasza firma posiada zasoby kompetencji i zasoby finansowe, aby zrealizowaç to, do czego si zobowiàzała. ZrobiliÊmy 5 lat temu w PEC Suwałki podobnà, choç mniejszà inwestycj, która dziê pracuje wzorowo, inwestor ma du o lepsze efekty ni zakładał. Mam nadziej, e podobnie b dzie w tym przypadku. Przy budowie bloku jàdrowego Notowania ELEKTROBUDOWY SA zareagowały zwy kà o ponad 6 proc. ELBUDOWA +4.58% w Finlandii spotkaliêmy si z du ymi wymaganiami dotyczàcymi pracy i jakoêci, teraz te doêwiadczenia b dziemy wykorzystywali w Tychach. Efekt ekologiczny inwestycji przed po SO ,2 Mg 207,8 Mg NO x 679,6 Mg 200,3 Mg Pył 62,7 Mg 16,1 Mg CO Mg Mg

7 100. wydanie Na wschód od Polski ELEKTROBUDOWA SA na targach w Rosji i na Ukrainie Autor i foto: Zespół Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin W 2013 roku ELEKTROBUDOWA SA uczestniczyła w dwóch presti owych wydarzeniach bran owych, a mianowicie w XX Mi dzynarodowych Targach ENERGETYKA & ELEKTROTECHNIKA w Sankt Petersburgu w Rosji oraz w Mi dzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ELCOM UKRAINE 2013 w Kijowie. ROSJA Po raz pierwszy na Targach w Sankt Petersburgu od 17 do 20 kwietnia 2013 roku ELEKTROBUDOWA SA wspólnie z ETZ Vektor Votkinsk i Energotest Gliwice promowała swoje produkty kierowane do odbiorców rosyjskich przez sieç handlowà Tavridy Electric. 7 Zespół pracowników ELEKTROBUDOWY SA, ETZ Vektor Votkinsk, EnergotestU Gliwice i Tavridy Electric przed stoiskiem. Od lewej: Lidia Sawicka, Andrej Gusiev, Bahruz Karman Mahrov, Zbigniew Janiak, Sławomir Staszak, Jacek Bartosiewicz, Stanisław Rejter, Svietłana Voinich, Michał Gajewski, Ksenia Lewandowska-Wadelska, Andrej Polyanski, Natalya Marchenko, Pavel Palovnikov, Oleg Poltaruha, Ilia Rojenko, Vladimir Krycki, Vladislav Vorotnicky. Był to pierwszy projekt zagraniczny Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin, podczas którego stoisko zostało zorganizowane całkowicie samodzielnie w oparciu o własny projekt. Na stoisku zaprezentowano najnowsze wyroby ELEKTRO- BUDOWY SA, ETZ Vektor Votkinsk i EnergotestU Gliwice. Były to: rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 (GIS) OPTIMA 145, ognioszczelna rozdzielnica górnicza Êredniego napi cia PREM-GO, modułowy system rozdziału energii PONTIS, rozdzielnica D-12PL wykonana wyłàcznie na podzespołach rosyjskich

8 XX Mi dzynarodowe Targi ENERGE- TYKA & ELEKTROTECHNIKA w pi ciomilionowym Sankt Petersburgu sà cz - Êcià Rosyjskiego Mi dzynarodowego Forum Energetycznego. To najwi ksze tego typu wydarzenie na Północnym Zachodzie Federacji Rosyjskiej, na którym omawiane sà problemy dotyczàce rozwoju energetyki rosyjskiej. Celem Forum jest stworzenie efektywnej płaszczyzny współpracy ró nych przedstawicieli sektora energetycznego instytucji naukowo-badawczych, Êrodowisk uniwersyteckich, przedsi biorstw oraz przedstawicieli federalnych i regionalnych organów władzy prawodawczej i wykonawczej. W tegorocznych Targach wzi ło udział 296 wystawców z Rosji i innych krajów. Podczas ekspozycji przedstawiono szerokà gam produktów i usług przeznaczonych dla bran y energetycznej: systemy zaopatrzenia energetyki, ciepłownictwa, automatyki przemysłowej, kontroli i pomiaru oraz wiele innych. Rozładunek naszej OPTIMY Dyplom za aktywny udział w Targach Energetyka & Elektrotechnika. Sankt Petersburg, Rosja. Ognioszczelna rozdzielnica górnicza Êredniego napi cia PREM-GO na stoisku. Sankt Petersburg, Rosja

9 Stoisko ELEKTROBUDOWY Ukraina w Kijowie. Rozdzielnica D-12PL z laserowym monitoringiem temperatury obwodów głównych (laserowy czujnik znajduje si na drzwiach z lewej strony). UKRAINA Po raz trzeci z rz du nasza spółka-córka na Ukrainie wystawiała produkty ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTE- STU na Targach Energetyki i Elektrotechniki ELCOM UKRAINE w Kijowie ( ). Na stoisku ELEKTROBUDOWY UKRA- INA mo na było zobaczyç najnowsze wyroby ELEKTROBUDOWY SA i ENERGOTESTU Gliwice. Po ubiegłorocznym debiucie na rynku ukraiƒskim rozdzielnicy w izolacji gazowej SF6 (GIS) OPTIMA 145, w tym roku zaprezentowano mi dzy innymi takie nowoêci, jak: rozdzielnica D-12PL z laserowym monitoringiem temperatury obwodów głównych wykonana na podzespołach dost pnych wyłàcznie na Ukrainie, modułowy system rozdziału energii, PONTIS czy konstrukcja ekonomicznej wersji stacji kontenerowej pod zabudow rozdzielnic Êredniego napi cia, całkowicie zaprojektowana i wykonana siłami ELEKTROBUDOWY UKRAINA. Zespół Biura Marketingu Rynki Wschodnie RDE Konin składa ogromne podzi kowania wszystkim pracownikom ELEKTROBUDOWY SA, ENERGOTESTU, ELEKTROBUDO- WY UKRAINA, ETZ Vektor i Tavridy Electric, którzy byli zaanga owani w realizacj tych obu projektów promocyjnych Grupy ELEKTROBUDOWA. Udany debiut ENERGOTESTU i ETZ Vektor wzmocnił obecnoêç Grupy ELEKTROBUDOWA w tej cz Êci geograficznej Europy. Wykonane prezentacje nowych produktów, nawiàzane nowe kontakty handlowe, przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi klientami zaowocujà wzrostem sprzeda y oraz umocnieniem marki. Wzmocniła si tak e pozycja naszych przedsi biorstw i partnerów na tym rynku. 9 Ekonomiczna wersja stacji kontenerowej pod zabudow rozdzielnic Êredniego napi cia

10 100. wydanie ELEKTROBUDOWA SA przy okràgłym stole PrzyszłoÊç energetyki atomowej w Polsce Opracowanie: A.K. Foto: PAP 10 Przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jàdrowej oraz jej koszty i efekty dla gospodarki narodowej to główne tematy poruszane podczas debaty, która odbyła si 3 lipca br. w Polskiej Agencji Prasowej. Według ramowego harmonogramu eksploatacja pierwszej polskiej elektrowni atomowej ruszy w czwartym kwartale 2024 roku, ale aby było to mo liwe, inwestor do koƒca 2018 roku musiałby uzyskaç wszystkie pozwolenia (w tym na budow oraz decyzj lokalizacyjnà, umow przyłàczeniowà). Natomiast na rok 2020 wyznaczono rozpocz cie prac przez dostawc technologii i głównego wykonawc. Przewiduje si, e pierwsza polska elektrownia jàdrowa b dzie miała moc ok MW. Ze wzgl du na specyfik realizacji oraz przewidywany koszt przedsi wzi cia (ok. 50 mld zł), a tak e znikome doêwiadczenie i ogromne obawy społeczne, projekt wzbudza wiele kontrowersji, jak równie jest szeroko dyskutowany. Od wiosny trwajà badania Êrodowiskowe oraz lokalizacyjne, od nich zale y decyzja gdzie powstanie elektrownia. Za całoêç realizacji odpowiada spółka Polska Grupa Energetyczna, do której nale y PGE EJ1 z prezesem Aleksandrem Gradem. Debata PAP składała si z dwóch cz Êci. Pierwsza cz Êç, w której udział wzi li, obok naszego prezesa Jacka Faltynowicza, Aleksander Grad (PGE EJ1), Dariusz Lubera (TAURON), Paweł Mortas (Rafako), Grzegorz Górski (GDF Suez Polska), Przemysław Lig za (Urzàd Dozoru Technicznego), Piotr ydak (Ernst&Young), Grzegorz Wrochna (Narodowe Centrum Badaƒ Jàdrowych) oraz Maciej Jurkowski (Polska Agencja Atomowa), upłyn ła pod znakiem: Czy energia z pierwszej polskiej elektrowni atomowej popłynie w 2024 roku? Do debaty w drugiej cz Êci dołàczył Krzysztof Pietraszkiewicz (Zwiàzek Banków Polskich), bowiem dyskusja dotyczyła kosztów i efektów dla gospodarki, a wi c np. udziału polskich przedsi biorstw i firm podczas realizacji projektu. Prezes Faltynowicz w tej cz Êci debaty jako najpowa niejszy gracz i praktyk podzielił si doêwiadczeniami oraz refleksjami na temat obecnie budowanej EJ Olkiluoto 3 w Finlandii. Cała debata była transmitowana on- -line. 77,7 Energetyka jàdrowa w Europie Udział energetyki jàdrowej w krajowej produkcji elektrycznej Liczba pracujàcych reaktorów Francja 54,00 Słowacja 4 54,00 Belgia 7 43,3 W gry 4 41,7 Słowenia 1 39,6 Szwecja 10 33,0 Czechy 6 32,6 Bułgaria 2 31,6 Finlandia 4 19,5 Hiszpania 8 19,0 Rumunia 2 17,8 Wlk. Brytania 17 17,8 Niemcy 9 17,6 Rosja 33 3,6 Holandia 1 38 èródło: IAEA Power Reactor Information System, stan na maj 2012

11 Emocje si gn ły zenitu!...a tabela wyników nawet nie drgn ła X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR PREZESA ELEKTROBUDOWY SA Autor: Kinga Wieczorek Foto: Archiwum W tegorocznym, jubileuszowym turnieju siatkarskim po raz kolejny Êwi ciło triumf RWE, pokazujàc klas i nie oddajàc adnego seta przeciwnikom. Widaç, e forma i technika kolegów z Tychów roênie z roku na rok. Bardzo wysoki poziom zaprezentowali jak co roku zawodnicy RDE, którzy do samego koƒca meczu finałowego walczyli o ka dy punkt. Sytuacja na boisku mobilizowała zarówno coraz głoêniejszych kibiców, jak i graczy, którzy zach cani okrzykami z trybun rozgrywali trudne akcje, odbierali niemo liwe do obrony piłki i dostarczali emocji niczym na meczu Ligi Âwiatowej. Biuro Spółki wystàpiło w tym roku w nieco osłabionym składzie. Zawodnicy dali z siebie wszystko, jednak e braki kadrowe i zm czenie osłabiły dru yn. Z kolei zespół RP wystàpił we wzmocnionym składzie, odrobina Êwie ej krwi spowodowała, e nie tak łatwo oddali mecz o 3. miejsce, wzbudzajàc entuzjazm w swoich kibicach. Mimo e w całym turnieju wygrali zaledwie jednego seta, dało im to wi kszà radoêç ni pozostałym dru ynom zdobyte medale. W kategorii dobra zabawa to dru yna RP bezsprzecznie zdobywa I miejsce. Turniej dostarczył wielu emocji nie tylko na boisku i trybunach, ale tak e poza murami hali. Organizatorzy ogłosili dwa konkursy. Pierwszy polegał na najlepszym eglarskim lub marynarskim przebraniu. Podczas kolacji niemal ka dy miał na sobie przynajmniej drobny akcent marynistyczny. Mo na było nawet spotkaç prawdziwych piratów! Drugi konkurs sprawdzał umiej tnoêç przewidywania przyszłoêci. Polegał na wytypowaniu wyników zarówno rozgrywek eliminacyjnych, jak i finału. Ta nutka hazardu spowodowała, e kibice tym bardziej dopingowali swoje dru yny podczas rozgrywek. Dzi kujemy wszystkim zawodnikom za dostarczone emocje i postaw fair play, a kibicom za dobrà zabaw i pozytywne nastawienie. Dzi kujemy tak e naszej kadrze zarzàdzajàcej, która w licznym gronie uczestniczyła w meczach finałowych i wspierała swoje dru yny. Do zobaczenia na boisku w przyszłym roku! RP RDE BS RWE RP BS RDE 2 WYNIKI 7:25 13:25 19:25 19:25 22:25 19:25 WYNIK W SETACH 0:2 0:2 0:2 RDE RWE 22:25 16:25 0:2 RP RWE 14:25 20:25 0:2 RDE BS 25:12 25:14 2:0 ROZGRYWKI FINAŁOWE WYNIKI WYNIK W SETACH MECZ O III MIEJSCE BS RP FINAŁ RWE RDE 25:12 25:12 22:25 25:20 25:21 25:21 25:17 RWE 1 3:1 3:0 BS 3 11

12 12 Nadciàga noc komety Autorzy: Organizatorzy Foto: Agencja Avangarde Group z Poznania Ponad 2300 osób bawiło si podczas tegorocznego pikniku w Mikorzynie koło Konina, zorganizowanego z okazji 60-lecia istnienia naszej firmy.

13 Udział w tak Êwietnie zorganizowanym pikniku to sama przyjemnoêç, Êwietnie si bawiliêmy ;) M. z Płocka Piknik z okazji 60-lecia firmy był wyjàtkowy. Dla pracowników, którzy byli pierwszy raz to dopiero było prze ycie. Nie wiedzieli, e mo e byç tak sympatycznie, rodzinnie i tyle atrakcji zarówno dla pracowników, jak i dzieci. Dzi kujemy organizatorom za zorganizowanie pikniku. U. z Konina INA Oleksandr Karnauszenko, który przekazał na r ce Jacka Faltynowicza szczególny podarunek z okazji 60-lecia naszej Spółki. Pi kny aglowiec niewàtpliwie symbolizuje sukcesy, jakie osiàgała ELEKTROBUDOWA SA na przestrzeni ostatnich 60 lat, ale tak e dà enia Spółki do ciàgłego rozwoju i poszerzania horyzontów biznesowych, odkrywania nowych mo liwoêci i zdobywania nowych làdów rynkowych. Impreza została zorganizowana ze szczególnym uwzgl dnieniem zadowolenia dzieci naszych pracowników. Na szczególne brawa zasługuje konkurs dla rodzin polegajàcy na malowaniu obrazów z rocznicà ELEKTROBU- DOWY SA w tle. Oprawione w ramy obrazy rodziny Posmyków, Bajorów i Chmielów ozdobià siedzib Spółki w Katowicach. Âliczne animatorki w przebraniu postaci z bajek Disneya (Myszki Miki i Minnie) rozdały dzieciom 2000 balonów. Tu obok profesjonalnej sceny wyrósł Bajkoland z megazje d alnià, zam- Piknik w liczbach, trwał 600 minut 2300 osób uczestniczyło w Pikniku 15 autokarów goêci spoza Konina ZjedliÊmy 3500 porcji karkówki 1200 porcji szaszłyków 800 porcji łososia z grilla 1200 porcji udek z kurczaka 1800 porcji kiełbasy z grilla 600 porcji kaszanek z grilla 75 blach ciasta WypiliÊmy 2300 litrów napojów chłodzàcych 5000 litrów piwa Niemal 1600 osób z Konina oraz okolic oraz ponad 700 osób, które przyjechały 15 autokarami z pozostałych cz sto odległych zakàtków naszego kraju, wzi ło udział w ostatnià sobot czerwca 2013 r. w Wielkim Pikniku Rodzinnym w OÊrodku Wityng w Mikorzynie. Trwajàca dokładnie 600 minut zabawa to liczne gry i zabawy dla dzieci moderowane przez profesjonalne hostessy, konkursy i turnieje dla dorosłych oraz całych rodzin, wyêmienity wyst p Kabaretu Smile z Lublina, doskonały koncert Drugiej M wraz z naszym pracownikiem Bogdanem oraz w finale koncert Budki Suflera i na sam koniec fajerwerki. yczàc dobrej zabawy oraz zwracajàc si do Wielkopolan, Mazowszan, Hanysów, Małopolan, Opolan i wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA z całej Polski uczestników przywitał Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDO- WY SA Jacek Faltynowicz. Piknik miał charakter mi dzynarodowy. WÊród zaproszonych goêci honorowych był Prezes Zarzàdu ELEKTROBUDOWY UKRAkiem do skakania, suchym basenem z piłeczkami, a dla młodszych dzieci 4 małe zamki dmuchane małpi gaj, tor przeszkód, zamek do skakania i ró owy zameczek do zabawy oraz hit trampolina. A dla zupełnych maluszków zupełnie malutki plac zabaw. Ale to nie wszystko. Najbardziej oblegane były namioty, gdzie odbywały si warsztaty pracy twórczej dla dzieci, a na nich wyrabianie kolorowych naszyjników, malowanie odlewów gipsowych, nie zabrakło równie malowania twarzy. Chwili wytchnienia nie miał operator karuzeli. DoroÊli z zazdroêcià zerkali na zachwycone dzieci, niestety, my nie mieêciliêmy si na krzesełkach A doroêli w tym czasie czyli coê dla ciała. W tym czasie doroêli mogli zagraç w gigantyczne piłkarzyki, poszaleç na symulatorze rodeo, pograç w salonie gier oraz skorzystaç z x boxa. Mogli równie rozegraç turniej siatkówki (wreszcie złoto dla okrojonej dru yny z Katowic!!!) oraz piłki no nej. Podczas całego Pikniku serwowane były smaczne potrawy z grilla, ciasto, napoje wszelkiego rodzaju oraz atrakcje nie tylko dla dzieci: cukrowa wata i popcorn. Dodatkowà atrakcjà był rejs statkiem po jeziorze mikorzyƒskim, a ka dy rejs gromadził ponad 100 osób. Niezapomnianych wra eƒ i prze yç artystycznych dostarczyła uczestnikom profesjonalna oprawa sceniczna oraz wyst py gwiazd, czyli Kabaretu Smile, Drugiej M oraz Budki Suflera. Kabaret Smile podbojem zdobył publicznoêç, jak tylko si pojawił. Pod- 13

14 14 czas wyst pu tych trzech przesympatycznych panów z Lublina widzowie nie tylko zapomnieli o wszechobecnej polityce, ale równie byli cz stowani błyskotliwymi skeczami nawiàzujàcymi do otaczajàcej nas rzeczywistoêci. Pozwoliły one spojrzeç widzom na groteskowoêç codziennych, wydawałoby si mało Êmiesznych sytuacji, jak i tych wyst pujàcych w nietypowych, cz sto dziwnych okolicznoêciach. Była to prawdziwa kabaretowa uczta. Tak e brawurowy wyst p Drugiej M został przyj ty z ogromnym aplauzem. MieliÊmy okazj nie tylko posłuchaç najwi kszych przebojów Maryli Rodowicz, ale tak e wspólnie z wykonawcà zaêpiewaç (niektórzy na scenie). Kulminacjà Pikniku był wyst p megagwiazdy, a mianowicie Budki Suflera, która przedstawiła swoje najwi ksze przeboje. Nie zabrakło Snu o dolinie, Twojego radia, Takiego tanga, Balu wszystkich Êwi tych i wielu innych intonowanych przez publicznoêç kompozycji Romualda Lipki i Krzysztofa Cugowskiego. Ten ostatni jak zwykle zachwycił swoimi walorami wokalnymi. W histori Budki Suflera wpisuje si bardzo wielu wybitnych muzyków. Z zespołem wyst powali m.in. Krzysztof Âcieraƒski, Czesław Niemen, Jan Borysewicz oraz Marcus Miller, Garou i Gary Brooker. Niestety, nie co dzieƒ wyst pujà oni wspólnie z Budkà Suflera dla publicznoêci. My mieliêmy jednak okazj posłuchaç Felicjana Andrzejczaka, który zaêpiewał m.in. nieêmiertelnà Jolka, Jolka pami tasz oraz Izabel Trojanowskà z Tyle samo prawd, ile kłamstw. Dwukrotny bis zespołu oraz owacje zakoƒczyły ten Êwietny wyst p. Ostatnim akordem Pikniku był wspaniały pokaz sztucznych ogni uêwietniony napisem podkreêlajàcym jubileuszowy charakter tej uroczystoêci. Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom nale à si serdeczne podzi kowania oraz gromkie brawa. Przed Piknikiem w Bazylice Licheƒskiej w intencji naszej firmy została odprawiona Msza Êw. Bardzo serdeczne podzi kowania kierujemy do ks. Piotra Kowalskiego, syna długoletniego pracownika Zakładu Produkcyjnego w Koninie Franciszka Kowalskiego, który w naszej intencji odprawiał to uroczyste nabo eƒstwo. Jeszcze raz pragn pogratulowaç organizacji pikniku, moim zdaniem ten był najlepszy ze wszystkich, na jakich byłem od 2005 roku. J. z Konina

15 100. wydanie Uprawnienia rodzicielskie Tekst: ZLL Foto: Ania Słowiƒska 17 czerwca 2013 r. weszła w ycie ustawa zmieniajàca przepisy Kodeksu Pracy w zakresie uprawnieƒ zwiàzanych z rodzicielstwem. Poni ej prezentujemy najwa niejsze zagadnienia dotyczàce urlopów macierzyƒskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych. W artykule odnosimy si do sytuacji, gdy rodzi si jedno dziecko. Wymiary urlopów W Êwietle obecnie obowiàzujàcych przepisów rodzicom przysługujà nast pujàce urlopy*: Podstawowy urlop macierzyƒski w wymiarze 20 tygodni po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu pracownica ma prawo zrezygnowaç z pozostałej cz Êci urlopu, a niewykorzystanà cz Êç udziela si ojcu dziecka. Dodatkowy urlop macierzyƒski w wymiarze do 6 tygodni urlop ten mo e byç podzielony mi dzy rodziców dziecka na 2 cz Êci nast pujàce jedna po drugiej, liczone w pełnych tygodniach. Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni urlop ten mo e byç podzielony mi dzy rodziców dziecka na nie wi cej ni 3 cz Êci nast pujàce jedna po drugiej, trwajàce nie mniej ni 8 tygodni ka da. Urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat prawo do tego urlopu przysługuje pracownikowi posiadajàcemu 6-miesi czny sta pracy. Urlop mo na wybraç w cz Êciach, nie wi cej ni czterech, do ukoƒczenia przez dziecko 5. roku ycia. Urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługuje tylko pracownikowi-ojcu. Urlop ten jest niepodzielny i musi zakoƒczyç si przed ukoƒczeniem przez dziecko 12. miesiàca ycia. Terminy składania wniosków Podstawowy urlop macierzyƒski jest przyznawany automatycznie. O pozostałe urlopy nale y wnioskowaç w odpowiednim terminie: nie póêniej ni na 14 dni przed planowanym rozpocz ciem dodatkowego urlopu macierzyƒskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego; nie póêniej ni na 7 dni przed planowanym rozpocz ciem urlopu ojcowskiego. Od powy szych terminów jest wyjàtek. Ustawodawca daje matkom mo- liwoêç zło enia jednego wniosku, w którym nale y zadeklarowaç ch ç wykorzystania wszystkich przysługujàcych płatnych urlopów, jeden po drugim, w pełnym wymiarze, tj. 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyƒskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyƒskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, co łàcznie daje 52 tygodnie urlopu. Wniosek ten nale y zło yç nie póêniej, ni 14 dni po porodzie. WysokoÊç zasiłków Zasiłek macierzyƒski, za okres urlopu macierzyƒskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyƒskiego, wynosi 100%, a zasiłek rodzicielski 60% wynagrodzenia. JeÊli jednak pracownica zło y wniosek o wykorzystanie pełnych 52 tygodni urlopu, przez cały rok b dzie otrzymywała 80% wynagrodzenia. ELEKTROBUDOWA przyjazna rodzicom W ramach firmowej polityki prorodzinnej zmianie uległ jedynie zapis mówiàcy o tym, e mama wracajàca do pracy na pełen etat po urlopie macierzyƒskim przez 2 miesiàce mo e pracowaç krócej o godzin dziennie z zachowaniem pełnego wynagrodzenia lub pół godziny krócej w przypadku niepełnego etatu. W chwili obecnej prawo to przysługuje tak e mamom powracajàcym po urlopie rodzicielskim. *Niniejsza informacja nie wyczerpuje w pełni tematu uprawnieƒ zwiàzanych z rodzicielstwem, które mo na znaleêç w Kodeksie Pracy art. 148 pkt 2 i 3 oraz art Wszelkich informacji na ten temat udziela tak e Zespół Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi tel ,

16 100. wydanie Od Redakcji wydanie Foto: Bartłomiej Barczyk Ten rok nadziany jest rocznicami, jak dobra kasza skwarkami jak mawiał jeden z bohaterów Samych swoich. 60 lat istnienia firmy, 60 lat SEP, 100. wydanie naszego biuletynu firmowego i X Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Pewnie ka dy z Was dodałby jeszcze swoje indywidualne rocznice, a to rocznica przyj cia do pracy, a to jakaê inna prywatnie osobliwa... Âwi towaliêmy ju X Turniej Siatkarski w Łebie, Wielki Rodzinny Piknik w Mikorzynie, przed nami jeszcze spotkanie SEP-owskie i jubileuszowe dla emerytów. Teraz czytajà Paƒstwo 100. wydanie ELEKSU, a niedługo trafi na nasz elektrobudowlany, czytelniczy rynek monografia ELEKTROBUDOWY SA. Wydanie ELEKSU, które Paƒstwo majà przed sobà, jest nietypowe, ale starałam si nie ulec pokusie przedstawiania naszej firmy w formie wydarzeƒ w uj ciu historycznym. Stàd druga cz Êç wydawnictwa to wybrane przeze mnie obszary, które sà interesujàce, a przede wszystkim pokazujà rozwój ELEKTROBUDOWY SA na przestrzeni ró nych okresów. Niestety, danych finansowych oraz innych nie udało si przedstawiç w interwale czasowym Szanowni Czytelnicy, szeêçdziesi cioletnim. Mo e na 100 lat... OczywiÊcie nie ukrywam, e inspiracje czerpałam od najlepszych (Raport Grupy K TY czy Lewiatan), jednak e dodatkowym atutem jest fakt, i prac wykonaliêmy w bardzo wàskim gronie obejmujàcym zaledwie komunikacj, ZZL i finanse. Mam te ÊwiadomoÊç, e byç mo e wielu istotnych obszarów naszej działalnoêci brakuje w tej publikacji, ale jako e od roku 1999 pracuj jako współredaktorka, a od 2003 jako naczelna ELEKSU, to wydanie jest moim wydaniem autorskim. Wszystkim współredagujàcym biuletyn dzi kuj za pomoc, inspiracj, a zwłaszcza nierzadkie słowa krytyki. Te potrafià byç inspiracjà W firmie, gdzie jak pokazujà wykresy płci pi knej jest 8 mm, a uin yrowienie osiàga prawie 80%, uwierzcie Paƒstwo, byç kobietà i robiç coê wa nego dla firmy jest nie lada wyczynem. Tym bardziej jestem dumna, e ELEKS dziê Êwi tuje swoje 100. wydanie! Naczelna Aleksandra Krzemieƒ

17 Panie, Panowie, Przyjaciele ELEKTROBUDOWY i Przyjaciele ELEKSU, Foto: Bartłomiej Barczyk Od wielu lat, a tak naprawd od poczàtku, od kiedy zajmuj si czynnie kierowaniem, czy inaczej zarzàdzaniem, nurtuje mnie pytanie co tak naprawd le y u podstaw, e pewne podmioty gospodarcze, spółki, przedsi biorstwa istniejà i rozwijajà si, a inne nie? Co powoduje, e przychodzàcy, nowi ludzie, integrujà si z firmà, asymilujà w niej, uznajà jà za swojà, a z czasem robià wiele, mo e nawet wi cej ni wymaga tego od nich ich formalny zakres obowiàzków, by zapewniç jej trwanie i rozwój? Ponoszà Êwiadomie nierzadko wysokie ryzyko osobiste, realizujàc idee, które ich zdaniem b dà dobrze słu yły Spółce? Czy istnieje coê takiego, co w nomenklaturze militarnej okreêla si mianem esprit de corps i jaka jest rola tego niematerialnego atywu w wartoêci przedsi biorstwa? Coraz cz Êciej utwierdzam si w przekonaniu, e tylko spółki majàce to coê sà zdolne do istnienia i rozwoju w dłu szym horyzoncie czasowym. Najlepszym tego przykładem jest ELEKTROBUDOWA SA, tak mi si przynajmniej wydaje. Bo spójrzmy na naszà histori. Grupa ludzi, kilka lat po zakoƒczeniu wojny, zgromadzona poleceniem urz dnika z Warszawy stworzyła Firm, która przetrwała koƒcówk, co prawda, ale jednak okresu stalinowskiego, siermi ny socjalizm Gomułki, rozrzutny i bezsensowny gospodarczo okres tow. Edwarda, zawieruchy stanu wojennego, zmian ustroju, kolejne zmiany akcjonariuszy od Skarbu Paƒstwa po OFE. I to wszystko na dodatek w Êlàskim Êrodowisku, dodatkowo nara onym szczególnie w latach 50., 60., 70. na presje i naciski. Borykajàca si z wieloma problemami, które nierozwiàzanymi pozostawiła wojna. Zawsze znajdowało si kilku, kilkunastu, kilkuset, którzy czasami wbrew opinii wi kszoêci działali i podejmowali decyzje umo liwiajàce w efekcie przede wszystkim przetrwanie, ale i szybki rozwój. To oni, dysponujàc niewieloma, w dodatku niepewnymi i niesprawdzalnymi danymi, unikn li np. pułapki prywatyzacji powszechnej, lub tej prowadzonej poprzez NFI. Z tych, którzy si dali złapaç, nie istnieje ju nikt, lub prawie nikt. To równie ta grupa ludzi dała podstawy do stworzenia potencjału intelektualnego i twardego rdzenia ELEKTROBUDOWY SA. Przyswajajàc to, co wartoêciowe z zewnàtrz, to, co przynoszà kolejni właêciciele, inwestorzy, potrafimy iêç własnà drogà troch inaczej ni otoczenie. Ale jednoczeênie du o bardziej efektywnie i skutecznie. I to jest moim zdaniem zasadnicza wartoêç naszej Spółki. Chroƒmy jà, a przyszłoêç b dzie z nami! ELEKSOWI z okazji setnego wydania ycz urody jego Redaktorki i tego, by w dniu jego kolejnego setnego wydania ktoê, kto b dzie na moim miejscu miał przyjemnoêç podzielenia si ze współpracownikami swoimi refleksjami. Sto lat! Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu 17

18 rozwijamy ProduktywnoÊç przychody na 1 zatrudnionego (w tys. zł) się 122,2 150,5 130,4 99,2 174,7 83,2 219,3 67,5 205,2 41, ,8 290, ,0 361,4 465,6 492,5 393,6 412,4 458,8 489,3 zysk netto za okres od roku do roku w kwocie 36,0 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy 26,5 mln zł na dywidend 9,5 mln zł tj. po 2,00 zł na jednà akcj Podział zysku za rok 2012

19 Przychody ze sprzeda y w latach (w mln zł) 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 985,4 902,5 786,2 752,5 664,0 661,8 452,0 319,0 346,2 334,8 261,2 249,7 217,5 234,3 259,1 281,3 228,7 168,4 100, Nakłady inwestycyjne w latach (w mln zł) 90,0 80,0 80,7 70,0 60,0 50,0 40,0 35,4 30,0 27,2 20,4 20,0 11,3 16,0 15,0 12,3 16,8 10,0 9,5 9,2 4,7 5,9 1,2 2,9 5,3 5,6 0, Zysk netto w latach (w mln zł) 70,0 60,0 50,0 40,0 33,9 56,3 58,4 49,6 40,7 36,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,7 8,4 14,3 16,4 18,0 21,3 5,9 1,6 3,1 5,3 8,7 14,4-10,0-20,0-7,

20 300 zł Od 17 l na GP 297,00 zł 250 zł 200 zł KURS PIERWSZY KURS MAX KURS MIN kurs na zamkni cie 150 zł zł 50 zł 23,10 zł 11,35 zł zł maja 1990 r. Ustawa o prywatyzacji przedsi biorstw paƒstwowych, umo liwiajàca przekształcenie przedsi biorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Paƒstwa oraz dopuszczajàca sprzeda 20% akcji pracownikom (w ramach sprzeda y w publicznej ofercie) na zasadach preferencyjnych (za 50% wartoêci ceny emisyjnej tych akcji). Ustawa ta doprowadziła do reaktywowania Warszawskiej Giełdy Kupieckiej po 52 latach przerwy pod nazwà Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie (z siedzibà w byłym budynku KC PZPR). 16 kwietnia 1991 r. pierwsza sesja z notowaniem akcji pierwszych pi ciu sprywatyzowanych przedsi biorstw ( Exbud, Kable, Krosno, Tonsil, Próchnik ). 31 stycznia 1991 r. Zarzàd ELEKTROBUDOWY po konsultacji z samorzàdem załogi i zwiàzkami zawodowymi podjàł decyzj o prywatyzacji przedsi biorstwa DROGÑ KAPITAŁOWÑ, czyli przekształcenie firmy w jednoosobowà spółk akcyjnà Skarbu Paƒstwa. Kwiecieƒ 1991 r. decyzja o okresowym wydawaniu zakładowego Biuletynu informacyjnego, który przekazywałby informacje o post pie prywatyzacji, a tak e o najistotniejszych zdarzeniach w firmie. Czerwiec 1991 r. minister-

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Firma na rynku od 1953 roku. Notowana na warszawskiej GPW od 16 lat. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi budowlanomontażowe realizując

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW i WYSTAWCÓW Szanowni Państwo, II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

29 czerwca 2013 roku WIELKI PIKNIK RODZINNY ELEKTROBUDOWY SA

29 czerwca 2013 roku WIELKI PIKNIK RODZINNY ELEKTROBUDOWY SA biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA WYDANIE SPECJALNE ISSN 1428-3328 29 czerwca WIELKI PIKNIK RODZINNY ELEKTROBUDOWY SA w OÊrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie k. Konina Kabaret SMILE

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹.

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Teoria treningu 13 Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Jak Europa gra w pi³kê no n¹? Analiza sytuacji bramkowych w ME Portugalia 2004 Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH Dr Bogusław Klimczuk POJĘCIE KLASTRA (1) Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,

Bardziej szczegółowo