lipiec 2015 nr 8(218)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec 2015 nr 8(218)"

Transkrypt

1 lipiec 2015 nr 8(218)

2 2 Z ŻYCIA GMINY Ryszard Piotr Haczek nowy zastępca wójta gminy Izabelin Zdniem 29 czerwca 2015 r. na stanowisko zastępcy wójta gminy Izabelin został powołany Ryszard Piotr Haczek mieszkaniec gminy Izabelin i doświadczony menadżer, który przed 20 laty zamieszkał wraz z rodziną w naszej uroczej miejscowości. Do Izabelina przybył z położonego u stóp Beskidów Bielska-Białej z przystankami w Katowicach, Nowym Jorku, Rotterdamie i Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA) Oxford Brookes University. Był stypendystą Premiera rządu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra ds. Młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego co zapewniło mu m.in. możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami funkcjonowania giełd nowojorskich (NYMEX, COMEX, NYSE) i bardzo dobrego opanowania języka angielskiego podczas praktyki zawodowej w nowojorskim banku inwestycyjnym. Współpracował z wieloma znanymi i cenionymi firmami (Pioneer Electronics, Levi Strauss, Prudential, Sunrise Medical, DeVillbiss Healthcare) oraz z Urzędem Miasta Warszawa wspierając je skutecznie w obszarach zarządzania, finansów, sprzedaży i obsługi klienta oraz w opracowywaniu i wdrażaniu udanych strategii ich rozwoju. Brał udział w wielu kluczowych dla tych organizacji projektach, w tym złożonych projektach restrukturyzacyjnych i informatycznych pełniąc wielokrotnie funkcję menadżera projektu. Zmiana na stanowisku zastępcy wójta ma związek z dokonanymi wcześniej zmianami kadrowymi w GPWiK Izabelin Mokre Łąki. Do zarządu Spółki powołany został Pan Marcin Sobczak wieloletni pracownik Spółki, specjalista w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Prywatnie mąż Pani Agnieszki Sobczak, dotychczasowej zastępcy wójta. Obowiązujące przepisy nie zezwalają, aby takie wysokie stanowiska zajmowały jednocześnie osoby powiązane więzami rodzinnymi, wobec czego wójt zmuszony był odwołać Panią Agnieszkę Sobczak. Strategia Rozwoju Gminy Izabelin na lata Wdniu 15 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata Obecni na sali mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wynikami dotychczasowej pracy Zespołu ds Strategii oraz Wykonawcy. W prezentacji przedstawione zostały uporządkowane hierarchicznie i pogrupowane wskazania ankietowe Mieszkańców. Wykonawca wskazał również,które z tych wskazań czy problemów było dla respondentów najważniejsze. W chwili obecnej Wykonawca dalej pracuje nad przygotowaniem projektu Strategii. Po zaakceptowaniu przez Zespół oraz Pana Wójta gotowy projekt Strategii zostanie przedstawiony Państwu do konsultacji, które planowane są na przełomie lipca i sierpnia br. Wszelkie informacje związane z konsultacjami znajdą Państwo na stronie gminy Izabelin: w zakładce: dla mieszkańca -> konsultacje społeczne Agnieszka Sobczak Okładka Foto Janusz Marciniak Listy do Sąsiada lokalny miesięcznik bezpłatny Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodzińska. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A. II O/W-wa Skład/druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, Stare Babice,

3 Z ŻYCIA GMINY 3 VII sesja Rady Gminy Izabelin VII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 10 czerwca 2015 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Zielińska otworzyła sesję, przyjęła porządek obrad i protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami, a wójt informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami. Kolejnym punktem programu było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Radni dowiedzieli się również o stanie mienia Gminy Izabelin, a także wysłuchali uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Izabelin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. Radni podjęli następujące uchwały: * VII/40/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. * VII/41/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. * VII/42/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata * VII/43/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin. * VII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 109/4 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. Działka nr ewidencyjny 109/4 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową komercyjną, tereny usług technicznych oraz pod drogi: główną (ul. Estrady) i zbiorczą (ul. 3 Maja). Ulica 3 Maja stanowi drogę wojewódzką natomiast ul. Estrady została zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Pozyskanie w/w działki ewidencyjnej jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizacji ruchu drogowego. Pozyskanie powyższej działki pozwoli na poprawę komunikacji i reorganizację ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Estrady i Arkuszowej. * VII/45/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 69/3 położonej w obrębie Izabelin na działkę ew. nr 92/20 położoną w obrębie Hornówek. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin C działka nr ewidencyjny 69/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową o charakterze rezydencyjnym. Natomiast działka nr ew. 92/20 położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek cz. A przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną jednorodzinną na działkach leśnych. * VII/46/15 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw. Rada Sołecka Truskawia wystąpiła z wnioskiem o nadanie ulicy biegnącej od ul. Północnej w kierunku północnym nazwy Krucza. Przyjmowana nazwa związana jest tematycznie z przyjętym nazewnictwem sąsiednich ulic oraz unikalna w skali gminy. * VII/47/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Obowiązek przekazywania dotacji z budżetu Gminy Izabelin niepublicznym przedszkolom wynika wprost z przepisów ustawy o systemie oświaty, która stanowi podstawę obliczania należnej dotacji. Szczegółowo określa to art. 90 ustawy o systemie oświaty, pozostawiając określenie wskaźnika procentowego dotacji organowi stanowiącemu jednostki samorządy terytorialnego. Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych poza wielkościami wynikającymi z budżetu Gminy Izabelin. * VII/48/15 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izabelin a Gminą Łomianki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla części mieszkańców miejscowości Laski, gmina Izabelin. Do zadań własnych gminy należy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zadania te mogą być wykonywane wspólnie przez gminy i są wykonywane przez gminę wskazaną w treści porozumienia międzygminnym. Przedmiotowa uchwała dotyczy części mieszkańców wsi Laski, zamieszkujących północne tereny wsi sąsiadujące z Gminą Łomianki, usytuowane pomiędzy ulicami Trenów, Kampinoska i Żubrowa. Kwestie techniczne uniemożliwiają podłączenie w/w nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wsi Laski, istnieje jednak możliwość podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Gminie Łomianki. Wymaga to podpisania porozumienia miedzy gminnego poprzedzonego zgodą rad obydwu gmin. Porozumienie wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają skierowanie projektu uchwały pod obrady rady. * VII/49/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych obliguje rady gmin do powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Zbliża się koniec kadencji ławników. Prezes Sądu Okręgowego ustalił dla naszej gminy wybory: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie, 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza,1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w sprawach z zakresu prawa pracy. Zadaniem zespołu jest przedstawienie radzie gminy na sesji najpóźniej do 31 października br. opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. * VII/50/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 1 obowiązuje odbiorców wody zarówno tych, którzy korzystają z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, jak i tych, którzy posiadają zbiorniki ścieków bezodpływowe. Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 2 obowiązuje osoby posiadające indywidualne ujęcia wody i korzystające jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. * VII/51/15 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 10 czerwca 2015 roku Rada Gminy Izabelin zatwierdziła taryfy stawek opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Dla mieszkańców Rada Gminy postanowiła skorzystać z posiadanych uprawnień i ustanowić dopłatę dla grupy odbiorców określanych jako gospodarstwa domowe. Ponieważ jednak w okresie od maja do września w gminie Izabelin znaczna część wody zużywana jest na cele inne niż bytowe (podlewanie trawników, napełnianie basenów), a intencją ustanowienia dopłat jest jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych funkcjach, Rada postanowiła ograniczyć okres obowiązywania dopłat na miesiące październik kwiecień.

4 4 Z ŻYCIA GMINY Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (tab. 1) L.p. Taryfa grupowa odbiorców usług Wyszczególnienie Netto Brutto 1. Odbiorcy indywidualni, Cena wody (zł/m 3 ) 4,00 4,32 gospodarstwa domowe Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 5,00 5,40 Cena wody (zł/m 3 ) 4,00 4,32 Stawka opłaty Dn 25 12,00 12,96 Zakłady przemysłowe abonamentowej, 2. Dn 32 12,34 13,33 i pozostali odbiorcy w zależności Dn 40 13,67 14,76 od średnicy licznika (zł/miesiąc) Dn 80 44,00 47,52 Dn ,00 25,92 Dn 20 5,00 5,40 Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tab. 2) L.p. Taryfa grupowa odbiorców usług Wyszczególnienie Netto Brutto 1. Odbiorcy indywidualni, Cena ścieków (zł/m 3 ) 8,00 8,64 2. gospodarstwa domowe Zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 4,00 4,32 Cena ścieków (zł/m 3 ) 8,00 8,64 Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 4,00 4,32 * VII/52/15 w sprawie dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego. Dopłaty dotyczyć będą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Towarzystwa Św. Brata Alberta Domu Samotnej Matki w Laskach. Podkreślić należy, że gmina dopłacać będzie jedynie do wody zużywanej w związku z działalnością statutową tych podmiotów oraz ścieków wprowadzanych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w związku z działalnością statutową tych podmiotów, co oznacza, że na przykład mieszkające na terenie Zakładu w Laskach osoby prywatne (nauczyciele, rezydenci i inne) nie będą objęte dopłatą i płacić będą stawkę taką, jak pozostali mieszkańcy gminy. Stosowany obecnie przez GPWiK system kontroli i fakturowania zużywanej wody pozwala na rozdzielenie tych wielkości. * VII/53/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. * VII/54/15 w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. * VII/55/15 sprawie uchwalenia MPZP wsi Izabelin C, działka * VII/56/15 w sprawie uchwalenia MPZP wsi Truskaw i Truskaw Helenówek, tzw. Etap IV. Kolejnym punktem programu było omówienie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Izabelin w 2014 r. Iwona Mazurek Zmiany w odpadach cz. I Zdniem 1 stycznia 2016 r. mieszkańców gminy Izabelin czekają zmiany w Systemie Odbioru Odpadów, w związku z tym w najbliższych numerach Listów do sąsiada ukaże się seria artykułów mająca na celu przybliżyć mieszkańcom czekające ich zmiany. Pierwsze zmiany nastąpią już w październiku. Mieszkańcy otrzymają nowy wzór deklaracji, którą trzeba będzie wypełnić i złożyć do Zespołu ds. odpadów (od kwietnia br. zespół ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w pok. nr 9). Deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 30 listopada 2015r. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną* ale osoba, która prześle taką deklarację powinna opatrzyć ją bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Przypominamy, że niezłożenie wypełnionej deklaracji w przewidzianym terminie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. Uprzedzając Państwa pytanie, informujemy, że dotychczas składane deklaracje tracą ważność i wszyscy właściciele nieruchomości są obowiązani do złożenia deklaracji na nowym druku. W chwili pisania niniejszego artykułu trwa postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w celu wyboru Operatora, który będzie odbierał odpady sprzed posesji mieszkańców w kolejnych czterech latach. Możliwe jest, że w wyniku tego postępowania nastąpi zmiana Operatora. Jednakże mieszkańcy nie muszą się tej zmiany obawiać, gdyż nowy operator musi odbierać odpady zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą rady gminy. Jeżeli zmieni się Operator, na przełomie listopada i grudnia br. nastąpi wymiana pojemników. Aby mieszkańcy nie pozostali bez pojemników przez krótki okres na posesji będą stały dwa pojemniki. W związku z tym, bardzo prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii. Przypominamy, że pojemniki są własnością firmy odbierającej odpady i w związku ze zmianą Operatora takie czynności są nieuniknione. Mieszkańcy zobowiązani są do pokwitowania odbioru pojemnika. Kolejna zmiana w systemie odbioru odpadów dotyczy zmiany zakresu odbieranych odpadów. Od stycznia 2016 r. mieszkańcy będą mogli oddawać odpady poremontowe lub pobudowalane. Jednak ilość oddawanych odpadów będzie limitowana (dla zabudowy jednorodzinnej 100 kg/rocznie od jednego gospodarstwa domowego; dla zabudowy wielorodzinnej 1 Mg/rocznie od jednego budynku wielorodzinnego). W kolejnym artykule poinformujemy mieszkańców o zasadach i miejscu zbiórki tych odpadów. Zmianie także ulegnie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w żółtych workach tj. metli, tworzyw sztucznych, szkła. Na prośbę mieszkańców zwiększamy częstotliwość odbioru co dwa tygodnie. W najbliższym czasie wyłoniona również zostanie firma obsługująca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Izabelin w latach O wynikach przetargu, miejscu usytuowania oraz Operatorze PSZOK-u poinformujemy mieszkańców w kolejnych artykułach. W styczniu 2016, tak jak co roku, do naszych domów trafią hramonogramy zawierające wszystkie terminy odbioru odpadów na cały rok. Do harmonogramów dołączona będzie informacja o płatności, w której wskazane będą terminy płatności, stawki opłat oraz indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Opłat, bez prowizji i wypełniania dodatkowych druczków, można dokonywać w banku, znajdującym się przy Urzędzie Gminy w Izabelinie lub poprzez internet. Prosimy o śledzenie kolejnych artykułów i dostosowanie się do zaleceń tam zawartych, tak by zmiany przebiegły szybko i bez niepotrzebnych nieporozumień. *Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap jest bezpłatny. Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika epuap i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Wymaga to w dalszej kolejności potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o założenie profilu zaufanego w jednym z punktów potwierdzania profili zaufanych (np. w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w urzędzie skarbowym) Marta Merchel Zespół ds. odpadów

5 EDUKACJA 5 Specjaliści do spraw uzależnień od dawna szukają skutecznej metody dotarcia z programami profilaktycznymi do młodzieży. Spektakle edukacyjne, debaty, warsztaty, prezentacje rekomendowane przez PARPA i Kuratorium Oświaty realizowane są w klasach w ciągu całego roku szkolnego na wszystkich poziomach nauczania. To obecnie obowiązujący standard. Czy dla naszej młodzieży możemy zrobić coś więcej, np. połączyć wypoczynek z programem profilaktycznym? Możemy. A co na to sami zainteresowani? Znajdziecie Państwo odpowiedź na to pytanie w tekście poniżej. Na ten niewątpliwy sukces wpływ miał nie tylko profesjonalnie przygotowany spływ, dofinansowanie ze środków GKPiRPA, ale również zaangażowanie dr Radosława Zagożdżona, który po raz kolejny swoją wiedzą medyczną i odpowiedzialnym rodzicielstwem objął wszystkich uczestników spływu. Dziękuję i liczę na dalszą współpracę. Wszystkim życzę udanych wakacji, wolnych od uzależnień. Maryla Łukasińska Przewodnicząca GKPiRPA Spływ kajakowy 2015 Jezioro Wigry i rzeka Czarna Hańcza Naszą wspaniałą przygodę rozpoczęliśmy na parkingu przy szkole w Izabelinie. Zapowiadał się wyjazd pełen atrakcji, tym bardziej, że za sobą pozostawiliśmy dwa dni nauki w szkole. Autokar przyjechał punktualnie, a my szybko pożegnaliśmy się z bliskimi i ruszyliśmy w drogę! Przed nami cztery niezwykłe dni wspólnej wycieczki. Nikogo nie zmęczyła pięciogodzinna podróż. Po dotarciu na miejsce każdy wziął swój bagaż i wspólnie udaliśmy się na kemping u Haliny. Dla większości, rozbicie namiotu nie sprawiało najmniejszej trudności. Wszystko poszło sprawnie i szybko. Dopiero teraz mogliśmy rozejrzeć się dookoła. Byliśmy na pięknej polanie, wokół Puszcza Augustowska, a przed nami cicho szumiało Jezioro Wigry. Odbyło się podstawowe szkolenie, jak sobie radzić na wodzie i przydzielono sprzęt (kajaki, kapoki, wiosła). Tego dnia mieliśmy do pokonania tylko sześć kilometrów. Po powrocie opiekunowie rozpalili ognisko i w tej miłej atmosferze, Pan Radosław Zagożdżon rozmawiał z nami o uzależnieniach. Musimy pamiętać, że człowiek potrafi uzależnić się od wielu rzeczy, a więc powinniśmy się kontrolować. Kolejnego dnia obudził nas chłodny poranek, ale nie zniechęciło to nikogo, by ruszyć w dalszą podróż. Dzisiaj naszym celem była miejscowość Wysoki Most. Trasa spływu przebiegała przez malownicze łąki i piękne lasy. W połowie drogi zatrzymaliśmy się na odpoczynek. Nasze siły zregenerowaliśmy pysznymi naleśnikami. Po takim obiedzie szybko dopłynęliśmy do kempingu u Wieśka. Zasłużyliśmy sobie na wolny czas. Kąpaliśmy się w rzece, graliśmy w gry, każdy odpoczywał na swój sposób. Podczas wieczornego ogniska, oprócz pieczonych kiełbasek były kontynuowane zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Nigdy nie jest za dużo rozmów o problemach i pułapkach, na które jesteśmy narażeni. Trzeciego dnia wyprawy kierowaliśmy się w stronę Frącek. Był to najpiękniejszy odcinek Czarnej Hańczy. Nie musieliśmy wiosłować przez cały czas, ponieważ nurt niósł spokojnie nasze kajaki. My natomiast podziwialiśmy cudowne widoki. Po drodze mijaliśmy kilka łabędzi. Nie podobało im się, że wpłynęliśmy na ich teren. Nerwowo zaczęły do nas podpływać i gonić kajaki. Wtedy zaczęliśmy mocno wiosłować. We Frąckach rozbiliśmy ostatni obóz. W sklepie uzupełniliśmy swoje zapasy, nie wszystkie były zdrowe Żeby spalić kalorie graliśmy w piłkę nożną, siatkówkę i co się dało. Przy ognisku podsumowaliśmy cały wyjazd. Komandor spływu rozdał nam legitymacje, a my podziękowaliśmy za opiekę i dobrze zaplanowaną trasę. W tym miejscu głębokie ukłony dla naszych opiekunów za zorganizowanie, tak wspaniałego spływu. Ta noc była ostatnią pod namiotami. Okazało się, że to już koniec naszej przygody Szybkie śniadanie, pakowanie się i do kajaków! Na wodzie napotkaliśmy przeszkodę, zwalone drzewo zatarasowało nam szlak. Chłopcy podnieśli bardzo ciężki konar, wtedy wszyscy szybko pod nim przepłynęli. Godziny spędzone na siłowni i ćwiczeniach naszych chłopców nie poszły na marne. W tym dniu największą atrakcją były dwie śluzy: Sosnówek i Mikaszówka. Kiedy wpłynęliśmy do śluzy, wrota zamknęły się, a poziom wody zaczął się podnosić o trzy metry (podobnie w drugiej). Tutaj zakończył się nasz spływ. Kiedy wyciągnęliśmy na brzeg kajaki, uświadomiliśmy sobie, że to już jest koniec i wracamy do domu. Humoru nie poprawiła nam nawet pożegnalna pizza w Augustowie. Był to czas bycia ze sobą, długie rozmowy, gry, zabawy oraz wspólne posiłki. Świadomie nie wzięliśmy ze sobą telefonów i sprzętów elektronicznych. Chcieliśmy, aby ten czas był tylko dla nas. Czekamy na następny spływ Uczestniczki spływu, uczennice Gimnazjum w Izabelinie Katarzyna Bielska kl. 2d Katarzyna Poćwierz kl. 2c Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży i Zespół Szkół w Izabelinie serdecznie zapraszają młodzież gimnazjalną i licealną na spływ kajakowy Biebrza Narew, który odbędzie się roku. Cena na osobę tylko 370 zł. Informacje i zapisy: , lub

6 6 Z ŻYCIA GMINY Nasze pasje turystyka i gastronomia Z Dariuszem i Agatą Ptasznik właścicielami gościńca Dzika Fasola w Truskawiu, organizatorami wycieczek turystycznych i mieszkańcami Izabelina rozmawiała Iwona Mazurek Dzika Fasola powstała 3 Lata temu. Co było przyczyną jej powstania, jak się zrodził pomysł? Od początku chcieliśmy robić coś związanego z turystyką. Myśleliśmy o wypożyczalni rowerów, ale niedługo potem znaleźliśmy lokal po działalności gastronomicznej. Z tego zrodził się pomysł, by połączyć obie te strefy. A potem przyszła zima i stwierdziliśmy, że fajnie jest poruszać się na nartach biegowych. Choć ostatnie dwie zimy były dosyć ciepłe i od marca do października królowały rowery. Macie Państwo bogatą ofertę. W gościńcu można nie tylko dobrze zjeść, ale również odpocząć od zgiełku miasta, latem wypożyczyć rower, czy kije trekingowe, zimą narty biegowe. Kto najczęściej korzysta z Państwa usług i co możecie Państwo zaoferować naszym mieszkańcom? W tej chwili gościniec Dzika Fasola jest czynny w weekendy i święta. W inne dni na konkretne imprezy zarezerwowane przez klienta. Jeśli chodzi o naszych klientów, odwiedzają nas przede wszystkim Warszawiacy. Nierzadko gościmy turystów zagranicznych Niemców, Hiszpanów, Holendrów. Truskaw to najbardziej uczęszczana brama do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jeśli chodzi o klientów z naszej gminy jest ich stosunkowo niewielu, mam wrażenie, że powodem jest nasza lokalizacja na samym końcu wsi i nasi sąsiedzi nawet o nas nie wiedzą. Czasem jest tak, że ludziom z Warszawy jest bliżej do nas, niż tym z okolicznych miejscowości. Chcielibyśmy zaprosić naszych mieszkańców na niedzielny obiad czy na kawę przy okazji spaceru po lesie. Czy macie Państwo jakąś ofertę dla młodzieży szkolnej? Dla szkół oferujemy wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem i posiłkiem. Zazwyczaj w trakcie jednodniowej wycieczki pokonujemy na rowerach dystans ok. 10 km. Po drodze odwiedzamy cmentarz i muzeum w Palmirach oraz różne ważne historycznie miejsca. Wracamy do gościńca na ciepłą zupę i krótki odpoczynek. Dla chętnych i żądnych wrażeń proponujemy dodatkową wycieczkę w bardziej wymagającym terenie - czarnym i czerwonym szlakiem po lesie, po kładkach, gdzie niewątpliwie trzeba się wykazać większymi umiejętnościami jazdy. Kolejnym punktem programu jest ognisko z kiełbaskami i wspólne biesiadowanie. Organizowaliśmy takie wycieczki wielokrotnie dla uczniów gimnazjum i klas szóstych. Wiele razy słyszałem jak dzieciaki mówiły, że to była najlepsza wycieczka w ich życiu spędzona na rowerze. Zimą dla uczniów ze szkoły w Błoniu zorganizowaliśmy naukę jazdy na nartach, następnie 2 godzinną wycieczkę do lasu. To również było fajne przeżycie i chłopakom się podobało. Dla młodszych dzieci organizujemy imprezy urodzinowe w plenerze. Są to gry zespołowe, podchody, poznawanie okolicznej przyrody, zabawa na placu zabaw i oczywiście ognisko. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu imprezach. Co jeszcze macie Państwo w swojej ofercie? W swojej ofercie mamy też organizowanie imprez okolicznościowych typu chrzciny, komunie, uroczystości rodzinne, ale także imprezy firmowe często połączone z wycieczkami rowerowymi czy na nartach biegowych. Zimą robiliśmy też biesiadę z kuligiem i ogniskiem. Latem współpracujemy z właścicielami bryczek i koni, którzy organizują przejażdżki po lesie. W naszym gościńcu organizujemy również koncerty i wieczorki karaoke. Zapraszamy do udziału w nich okolicznych mieszkańców - to świetny sposób na sąsiedzką integrację wystarczy się skrzyknąć i do nas zadzwonić. Organizujecie Państwo wycieczki rowerowe nie tylko po Puszczy Kampinoskiej, ale również po Polsce i Europie? Działalność turystyczną prowadzimy równolegle z gastronomiczną. Nasza główna oferta to tygodniowe wyjazdy rowerowe po Polsce i Europie. Kładziemy nacisk na wycieczki w Polsce jako jedno z niewielu biur turystyki rowerowej. Niedawno wróciliśmy z tygodniowej wycieczki po Wybrzeżu Bałtyku. W planach na lato przygotowaliśmy kilka wypraw w najpiękniejsze zakątki Polski. Między innymi będzie to Suwalszczyzna, Roztocze, Dolina Bobru i Polana Izerska, Pojezierze Brodnickie i Olsztyńskie oraz Wybrzeże Bałtyku. Próbujemy obalać stereotyp, że w Polsce nie ma dobrych warunków do uprawiania turystyki rowerowej. Wprawdzie jeśli chodzi o ilość ścieżek rowerowych nie możemy się równać z krajami zachodnimi Holandią czy Danią, to jednak dysponujemy wieloma kilometrami mało uczęszczanych dróg w pięknych regionach Polski doskonale nadających się do jazdy na rowerze. Ponadto w Polsce jesteśmy bliżej natury i nieskażonej cywilizacją przyrody, a tego w krajach

7 Z ŻYCIA GMINY 7 zachodnich (poza Skandynawią) nie znajdziemy. I co ważne wyjazdy po Polsce są znacznie tańsze, a i dojazd jest mniej uciążliwy. Do zapoznania się z ofertą zapraszamy na stronę Podczas wyjazdów rowerowych zapewniamy komfortowe warunki zakwaterowania i wyżywienie. Nocujemy w pensjonatach, hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych o wysokim standardzie. Zapewniamy transport bagaży i asystę busa technicznego. Jak widać uczestnik nie musi się o nic martwić w pełni korzysta z wypoczynku. Chciałbym jeszcze dodać, że jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania grup, które chciałyby pojechać na jakąś rowerową wycieczkę. Jesteśmy w stanie zaproponować trasę, zorganizować noclegi i wyżywienie. Na nasze wyjazdy zapraszamy również seniorów z naszej gminy. W naszych wycieczkach często biorą udział osoby starsze osoby w wieku powyżej 70 lat nie są rzadkością, chociaż daleko nam do Niemiec czy Holandii, gdzie odsetek seniorów na rowerze jest znacznie wyższy. Ciekawą propozycją dla ludzi starszych są rowery ze wspomaganiem elektrycznym. W naszej firmie zajmujemy się wyposażeniem roweru Klienta w zestaw wspomagania elektrycznego. To bardzo ułatwia wyprawę kiedy się zmęczymy możemy załączyć wspomaganie i żadna góra nie jest nam straszna. Na zachodzie jest to popularne rozwiązanie można o wiele więcej zobaczyć, nie męcząc się. Jaki jest koszt zamontowania takiego silniczka? Około 2 tysięcy złotych. Co Państwo planujecie w najbliższym czasie na naszym terenie? Jesienią planujemy weekendowe wyjazdy rowerowe. Jak co roku będzie weekendowa wycieczka po Puszczy Kampinoskiej (z nocowaniem w gospodarstwie agroturystycznym). Planujemy również dwudniową wycieczkę po Pojezierzu Gostynińskim tereny mało znane a warte odkrycia. Szczegóły będą na stronie www na początku września. Zimą zapraszamy na biegówki. Uzyskaliśmy zgodę Dyrektora KPN na wyznaczenie śladów do uprawiania narciarstwa biegowego trasy trzy i dziesięciokilometrowej. Jak tylko będzie śnieg, wytyczymy ślady i oznakujemy te trasy. Zapowiada się super sezon W takim razie życzę Państwu powodzenia i szerokich dróg. Sołecki Piknik Rodzinny w Izabelinie B Sobota 13 czerwca br. dla mieszkańców Izabelina B była dniem sąsiedzkiej integracji. Rada Sołecka, sołtys Izabelina B Elżbieta Kowalczyk i radni zorganizowali piknik rodzinny. Podczas imprezy można było porozmawiać z sąsiadami, zjeść kiełbaskę z grilla czy wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie z nagrodami. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce lata, były też gry i zabawy, malowano buźki, dmuchano balony. Wszyscy milusińscy otrzymali drobne upominki i słodkości. Nie lada atrakcją były też pokazy wozów strażackich i specjalistycznych strojów, które zaprezentowały OSP Laski i OSP Izabelin. Piknik odwiedził wójt gminy Izabelin Witold Malarowski wraz z żoną, mieszkańcy i zaproszeni goście. Pogoda dopisała, humory również. Była też potańcówka przy dźwiękach dobrej muzyki. Pierwsze koty za płoty! Piknik bardzo się wszystkim spodobał i mamy nadzieję, że uda nam się go powtórzyć już za rok. Bożena Kurzydło mieszkanka Izabelina B FOTO JANUSZ MARCINIAK

8 8 Z ŻYCIA GMINY SZA Królewska gra Z Jackiem Wawrem współwłaścicielem Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia, mieszkańcem Izabelina od 18 lat, pasjonatem szachów rozmawiała Iwona Mazurek Od kilku lat Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia organizują w Centrum Kultury Izabelin turnieje szachowe dla swoich wychowanków. Skąd się wziął pomysł na tego typu rozrywkę umysłową dla dzieci? Zawsze lubiłem grać w szachy, nauczyłem się w szkole podstawowej. To fascynująca gra, wciąga człowieka bez reszty. Zapomina się wtedy o bożym świecie. Grałem z dziećmi w domu i pomysł wprowadzenia tej królewskiej gry do Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia był naturalny, rzekłbym oczywisty. Jeśli ja mogę grać w szachy w domu z moimi dziećmi, to dlaczego nie miałyby grać inne dzieci w naszym przedszkolu? Takie były początki kilkanaście lat temu. I udało się. W tym roku odbył się już XI Turniej Szachowy Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia. Szachy są bardzo popularne w naszych przedszkolach. Grają, a może lepiej powiedzieć: uczą się grać, już czterolatki. Same o to zabiegają. Pięciolatki i sześciolatki rozgrywają ze sobą i swoimi rodzicami całe partie, a nawet turnieje szachowe. Uczniowie w Szkołach Podstawowych Gaudeamus, które otworzyliśmy 3 lata temu na Bemowie i w Józefosławiu, grają już na poważnie i co ważniejsze sprawia im to prawdziwą przyjemność. Niejednokrotnie, jak równy z równym, grają ze swoimi rodzicami, głównie ojcami. Mamy częściej kibicują. Szachy w Pomarańczowej Ciuchci prowadzi Jerzy Owczarzak mistrz szachowy FIDE (międzynarodowej organizacji szachowej). Jakie korzyści niesie ze sobą ta umiejętność w tak młodym wieku? Nauka gry w szachy jest prowadzona od wielu lat w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia oraz w Szkołach Podstawowych Gaudeamus. Szachy mają pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka ćwiczą pamięć, rozwijają koncentrację, planowanie, logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną. Mają wpływ na rozwój intelektu oraz umiejętność podejmowania decyzji. To tylko kilka z wielu zalet gry w szachy. Równie ważną jest wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz z rodzicami. To naprawdę wspaniała gra. Co spowodowało, że zajął się Pan prowadzeniem placówek oświatowych? To długa historia. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia są już pełnoletnie. Istnieją prawie 20 lat. Tak, czas szybko upływa Pomysł wziął się z potrzeby znalezienia przedszkola dla najstarszego syna, ponieważ już wtedy niełatwo było dostać się do publicznej placówki. A gdy już się to udało, to przedszkole publiczne pozostawiało wiele do życzenia. Stąd potrzeba otwarcia jednego z pierwszych w Warszawie przedszkoli niepublicznych. Takie były początki. Czym różnią się Państwa placówki od przedszkoli publicznych? Jaki jest miesięczny koszt? Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia to obecnie największa sieć przedszkoli niepublicznych w Warszawie, a nawet w Polsce. To kilkanaście placówek: przedszkola, żłobki, a od 3 lat również szkoły podstawowe. Oferta jest bardzo bogata i różnorodna. Nie ma tu miejsca, aby o tym opowiadać. Powiem tylko krótko: każdemu rodzicowi zapisującemu swoje dziecko do Żłobka czy Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia albo do Szkoły Podstawowej Gaudeamus zależy na czym innym. Dla jednych ważne jest, aby dzieci mówiły dobrze po angielsku, a zajęcia prowadzili sprawdzeni lektorzy, np. native speakerzy, inni rodzice chcą, aby ich dzieci uczyły się grać na Jacek Wawer

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Numer 1 wrzesień 2015 Adres redakcji: ul. Wapienna 2, Pruszków Zespół redakcyjny: grupa I, II, Opracowanie graficzne: zespół redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel , godz Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat

Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel , godz Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel 27.06-8.07.2016, godz. Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat Data: Godzina: Tytuł: Miejsce realizacji: 27.06.2016 8.50 Poznajmy się! 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY październik- listopad 2015 r. Przedszkole Niepubliczne Radość w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie zaprasza do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji w Juszkowie.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie zaprasza do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji w Juszkowie. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie zaprasza do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji w Juszkowie. OFERTA DLA FIRM Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV W naszej szkole realizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klasy IV. Najczęściej wyjazdy te trwają trzy dni i uczestniczy w nim jeden zespół klasowy. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i żeglarstwo Ilość dni: 5 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli uwielbiasz żeglować, bądź chcesz się tego nauczyć to

Bardziej szczegółowo

X Imieniny Henryka 2015

X Imieniny Henryka 2015 X Imieniny Henryka 2015 Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim to cykliczna impreza organizowana na terenie Gminy Lubań. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 3 lutego. Chętne dzieci spotykały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

"Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu

Pierwszaki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu "Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu Nasza klasa I SP została wylosowana do realizacji Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", który rozpoczął

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli.

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. DLACZEGO STWORZYLIŚMY PLAYDO? PLAYDO powstało po to,

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2014/2015 Opiekun SKO: p. Hanna Zdanowska Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaczęliśmy przygodę z SKO i współpracę z 43 Oddziałem Banku Polskiego PKO w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 października 2014 r. Poz. 5001 UCHWAŁA NR 309/XL/2014 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje:

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje: Mazury Zachodnie i gry terenowe Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli chcesz aktywnie, kreatywnie i niezwykle ciekawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka Klub Seniora 2015 Projekt Razem lepiej Imprezy integracyjne Dzień Babci i Dziadka Pierwsza tegoroczna impreza integracyjna w ramach projektu Razem lepiej zorganizowana została z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 26 październik 2015r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLIŃCU ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzeni MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez Muzyka do tańca Śluby, wesela Imprezy karaoke Bale dla dzieci Imprezy plenerowe Dj, discjockey One man band Człowiek orkiestra Podrez Band DUO Podrez Band

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

W jesienny czas witamy was

W jesienny czas witamy was Dorota Mojska Bąk Marta Mazurek Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie im. Adama Mickiewicza W jesienny czas witamy was Dni otwarte szkoły dla przedszkoli Ta impreza na stałe jest wpisana w kalendarz uroczystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej Organizacja Gminnej Olimpiady Ekologicznej ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

Piknik Rodzinny w Zwierzynie.

Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Data realizacji Cele operacji Partnerzy i uczestnicy operacji Liczba uczestników SPRAWOZDANIE Z IMPREZY Piknik Rodzinny w Zwierzynie. 14-16 czerwca 2013 roku promocja informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2011. www.klubprzygoda.pl

ZIMA 2011. www.klubprzygoda.pl ZIMA 2011 www.klubprzygoda.pl Obóz narciarsko-snowboardowy w Szczyrku dla dzieci Spis wyjazdów 16.01.-27.01.2011 Wiek uczestników: Szkoła podstawowa narciarstwa i wychowawcy, całodobowa opieka lekarska

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

01. 07. 19. 07. 2013 r.

01. 07. 19. 07. 2013 r. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 1 w Kobyłce PRZYJACIELE JEDYNKI Lato w mieście 01. 07. 19. 07. 2013 r. Data Harmonogram* Osoby prowadzące i godziny pracy I TYDZIEŃ:

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 WE WROCŁAWIU 1 Wycieczka szkolna jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno wychowawczego, realizowanego w szkole. 2 Organizowanie przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 1 Organizatorzy i patronat Konkurs jest organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy WYCIECZKI SZKOLNE Poradnik dla wychowawcy Akty prawne Cele wycieczek Formy wycieczek Zasady organizacji wycieczek dokumentacja wycieczek Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 17 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 17 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/370/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo