lipiec 2015 nr 8(218)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec 2015 nr 8(218)"

Transkrypt

1 lipiec 2015 nr 8(218)

2 2 Z ŻYCIA GMINY Ryszard Piotr Haczek nowy zastępca wójta gminy Izabelin Zdniem 29 czerwca 2015 r. na stanowisko zastępcy wójta gminy Izabelin został powołany Ryszard Piotr Haczek mieszkaniec gminy Izabelin i doświadczony menadżer, który przed 20 laty zamieszkał wraz z rodziną w naszej uroczej miejscowości. Do Izabelina przybył z położonego u stóp Beskidów Bielska-Białej z przystankami w Katowicach, Nowym Jorku, Rotterdamie i Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA) Oxford Brookes University. Był stypendystą Premiera rządu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra ds. Młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego co zapewniło mu m.in. możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami funkcjonowania giełd nowojorskich (NYMEX, COMEX, NYSE) i bardzo dobrego opanowania języka angielskiego podczas praktyki zawodowej w nowojorskim banku inwestycyjnym. Współpracował z wieloma znanymi i cenionymi firmami (Pioneer Electronics, Levi Strauss, Prudential, Sunrise Medical, DeVillbiss Healthcare) oraz z Urzędem Miasta Warszawa wspierając je skutecznie w obszarach zarządzania, finansów, sprzedaży i obsługi klienta oraz w opracowywaniu i wdrażaniu udanych strategii ich rozwoju. Brał udział w wielu kluczowych dla tych organizacji projektach, w tym złożonych projektach restrukturyzacyjnych i informatycznych pełniąc wielokrotnie funkcję menadżera projektu. Zmiana na stanowisku zastępcy wójta ma związek z dokonanymi wcześniej zmianami kadrowymi w GPWiK Izabelin Mokre Łąki. Do zarządu Spółki powołany został Pan Marcin Sobczak wieloletni pracownik Spółki, specjalista w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Prywatnie mąż Pani Agnieszki Sobczak, dotychczasowej zastępcy wójta. Obowiązujące przepisy nie zezwalają, aby takie wysokie stanowiska zajmowały jednocześnie osoby powiązane więzami rodzinnymi, wobec czego wójt zmuszony był odwołać Panią Agnieszkę Sobczak. Strategia Rozwoju Gminy Izabelin na lata Wdniu 15 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata Obecni na sali mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wynikami dotychczasowej pracy Zespołu ds Strategii oraz Wykonawcy. W prezentacji przedstawione zostały uporządkowane hierarchicznie i pogrupowane wskazania ankietowe Mieszkańców. Wykonawca wskazał również,które z tych wskazań czy problemów było dla respondentów najważniejsze. W chwili obecnej Wykonawca dalej pracuje nad przygotowaniem projektu Strategii. Po zaakceptowaniu przez Zespół oraz Pana Wójta gotowy projekt Strategii zostanie przedstawiony Państwu do konsultacji, które planowane są na przełomie lipca i sierpnia br. Wszelkie informacje związane z konsultacjami znajdą Państwo na stronie gminy Izabelin: w zakładce: dla mieszkańca -> konsultacje społeczne Agnieszka Sobczak Okładka Foto Janusz Marciniak Listy do Sąsiada lokalny miesięcznik bezpłatny Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodzińska. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A. II O/W-wa Skład/druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, Stare Babice,

3 Z ŻYCIA GMINY 3 VII sesja Rady Gminy Izabelin VII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 10 czerwca 2015 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Zielińska otworzyła sesję, przyjęła porządek obrad i protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami, a wójt informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami. Kolejnym punktem programu było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Radni dowiedzieli się również o stanie mienia Gminy Izabelin, a także wysłuchali uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Izabelin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. Radni podjęli następujące uchwały: * VII/40/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. * VII/41/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. * VII/42/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata * VII/43/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin. * VII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 109/4 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. Działka nr ewidencyjny 109/4 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową komercyjną, tereny usług technicznych oraz pod drogi: główną (ul. Estrady) i zbiorczą (ul. 3 Maja). Ulica 3 Maja stanowi drogę wojewódzką natomiast ul. Estrady została zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Pozyskanie w/w działki ewidencyjnej jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizacji ruchu drogowego. Pozyskanie powyższej działki pozwoli na poprawę komunikacji i reorganizację ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Estrady i Arkuszowej. * VII/45/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 69/3 położonej w obrębie Izabelin na działkę ew. nr 92/20 położoną w obrębie Hornówek. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin C działka nr ewidencyjny 69/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową o charakterze rezydencyjnym. Natomiast działka nr ew. 92/20 położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek cz. A przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną jednorodzinną na działkach leśnych. * VII/46/15 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw. Rada Sołecka Truskawia wystąpiła z wnioskiem o nadanie ulicy biegnącej od ul. Północnej w kierunku północnym nazwy Krucza. Przyjmowana nazwa związana jest tematycznie z przyjętym nazewnictwem sąsiednich ulic oraz unikalna w skali gminy. * VII/47/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Obowiązek przekazywania dotacji z budżetu Gminy Izabelin niepublicznym przedszkolom wynika wprost z przepisów ustawy o systemie oświaty, która stanowi podstawę obliczania należnej dotacji. Szczegółowo określa to art. 90 ustawy o systemie oświaty, pozostawiając określenie wskaźnika procentowego dotacji organowi stanowiącemu jednostki samorządy terytorialnego. Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych poza wielkościami wynikającymi z budżetu Gminy Izabelin. * VII/48/15 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izabelin a Gminą Łomianki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla części mieszkańców miejscowości Laski, gmina Izabelin. Do zadań własnych gminy należy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zadania te mogą być wykonywane wspólnie przez gminy i są wykonywane przez gminę wskazaną w treści porozumienia międzygminnym. Przedmiotowa uchwała dotyczy części mieszkańców wsi Laski, zamieszkujących północne tereny wsi sąsiadujące z Gminą Łomianki, usytuowane pomiędzy ulicami Trenów, Kampinoska i Żubrowa. Kwestie techniczne uniemożliwiają podłączenie w/w nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wsi Laski, istnieje jednak możliwość podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Gminie Łomianki. Wymaga to podpisania porozumienia miedzy gminnego poprzedzonego zgodą rad obydwu gmin. Porozumienie wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają skierowanie projektu uchwały pod obrady rady. * VII/49/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych obliguje rady gmin do powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Zbliża się koniec kadencji ławników. Prezes Sądu Okręgowego ustalił dla naszej gminy wybory: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie, 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza,1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w sprawach z zakresu prawa pracy. Zadaniem zespołu jest przedstawienie radzie gminy na sesji najpóźniej do 31 października br. opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. * VII/50/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 1 obowiązuje odbiorców wody zarówno tych, którzy korzystają z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, jak i tych, którzy posiadają zbiorniki ścieków bezodpływowe. Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 2 obowiązuje osoby posiadające indywidualne ujęcia wody i korzystające jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. * VII/51/15 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 10 czerwca 2015 roku Rada Gminy Izabelin zatwierdziła taryfy stawek opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Dla mieszkańców Rada Gminy postanowiła skorzystać z posiadanych uprawnień i ustanowić dopłatę dla grupy odbiorców określanych jako gospodarstwa domowe. Ponieważ jednak w okresie od maja do września w gminie Izabelin znaczna część wody zużywana jest na cele inne niż bytowe (podlewanie trawników, napełnianie basenów), a intencją ustanowienia dopłat jest jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych funkcjach, Rada postanowiła ograniczyć okres obowiązywania dopłat na miesiące październik kwiecień.

4 4 Z ŻYCIA GMINY Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (tab. 1) L.p. Taryfa grupowa odbiorców usług Wyszczególnienie Netto Brutto 1. Odbiorcy indywidualni, Cena wody (zł/m 3 ) 4,00 4,32 gospodarstwa domowe Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 5,00 5,40 Cena wody (zł/m 3 ) 4,00 4,32 Stawka opłaty Dn 25 12,00 12,96 Zakłady przemysłowe abonamentowej, 2. Dn 32 12,34 13,33 i pozostali odbiorcy w zależności Dn 40 13,67 14,76 od średnicy licznika (zł/miesiąc) Dn 80 44,00 47,52 Dn ,00 25,92 Dn 20 5,00 5,40 Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tab. 2) L.p. Taryfa grupowa odbiorców usług Wyszczególnienie Netto Brutto 1. Odbiorcy indywidualni, Cena ścieków (zł/m 3 ) 8,00 8,64 2. gospodarstwa domowe Zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 4,00 4,32 Cena ścieków (zł/m 3 ) 8,00 8,64 Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 4,00 4,32 * VII/52/15 w sprawie dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego. Dopłaty dotyczyć będą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Towarzystwa Św. Brata Alberta Domu Samotnej Matki w Laskach. Podkreślić należy, że gmina dopłacać będzie jedynie do wody zużywanej w związku z działalnością statutową tych podmiotów oraz ścieków wprowadzanych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w związku z działalnością statutową tych podmiotów, co oznacza, że na przykład mieszkające na terenie Zakładu w Laskach osoby prywatne (nauczyciele, rezydenci i inne) nie będą objęte dopłatą i płacić będą stawkę taką, jak pozostali mieszkańcy gminy. Stosowany obecnie przez GPWiK system kontroli i fakturowania zużywanej wody pozwala na rozdzielenie tych wielkości. * VII/53/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. * VII/54/15 w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. * VII/55/15 sprawie uchwalenia MPZP wsi Izabelin C, działka * VII/56/15 w sprawie uchwalenia MPZP wsi Truskaw i Truskaw Helenówek, tzw. Etap IV. Kolejnym punktem programu było omówienie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Izabelin w 2014 r. Iwona Mazurek Zmiany w odpadach cz. I Zdniem 1 stycznia 2016 r. mieszkańców gminy Izabelin czekają zmiany w Systemie Odbioru Odpadów, w związku z tym w najbliższych numerach Listów do sąsiada ukaże się seria artykułów mająca na celu przybliżyć mieszkańcom czekające ich zmiany. Pierwsze zmiany nastąpią już w październiku. Mieszkańcy otrzymają nowy wzór deklaracji, którą trzeba będzie wypełnić i złożyć do Zespołu ds. odpadów (od kwietnia br. zespół ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w pok. nr 9). Deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 30 listopada 2015r. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną* ale osoba, która prześle taką deklarację powinna opatrzyć ją bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Przypominamy, że niezłożenie wypełnionej deklaracji w przewidzianym terminie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. Uprzedzając Państwa pytanie, informujemy, że dotychczas składane deklaracje tracą ważność i wszyscy właściciele nieruchomości są obowiązani do złożenia deklaracji na nowym druku. W chwili pisania niniejszego artykułu trwa postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w celu wyboru Operatora, który będzie odbierał odpady sprzed posesji mieszkańców w kolejnych czterech latach. Możliwe jest, że w wyniku tego postępowania nastąpi zmiana Operatora. Jednakże mieszkańcy nie muszą się tej zmiany obawiać, gdyż nowy operator musi odbierać odpady zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą rady gminy. Jeżeli zmieni się Operator, na przełomie listopada i grudnia br. nastąpi wymiana pojemników. Aby mieszkańcy nie pozostali bez pojemników przez krótki okres na posesji będą stały dwa pojemniki. W związku z tym, bardzo prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii. Przypominamy, że pojemniki są własnością firmy odbierającej odpady i w związku ze zmianą Operatora takie czynności są nieuniknione. Mieszkańcy zobowiązani są do pokwitowania odbioru pojemnika. Kolejna zmiana w systemie odbioru odpadów dotyczy zmiany zakresu odbieranych odpadów. Od stycznia 2016 r. mieszkańcy będą mogli oddawać odpady poremontowe lub pobudowalane. Jednak ilość oddawanych odpadów będzie limitowana (dla zabudowy jednorodzinnej 100 kg/rocznie od jednego gospodarstwa domowego; dla zabudowy wielorodzinnej 1 Mg/rocznie od jednego budynku wielorodzinnego). W kolejnym artykule poinformujemy mieszkańców o zasadach i miejscu zbiórki tych odpadów. Zmianie także ulegnie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w żółtych workach tj. metli, tworzyw sztucznych, szkła. Na prośbę mieszkańców zwiększamy częstotliwość odbioru co dwa tygodnie. W najbliższym czasie wyłoniona również zostanie firma obsługująca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Izabelin w latach O wynikach przetargu, miejscu usytuowania oraz Operatorze PSZOK-u poinformujemy mieszkańców w kolejnych artykułach. W styczniu 2016, tak jak co roku, do naszych domów trafią hramonogramy zawierające wszystkie terminy odbioru odpadów na cały rok. Do harmonogramów dołączona będzie informacja o płatności, w której wskazane będą terminy płatności, stawki opłat oraz indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Opłat, bez prowizji i wypełniania dodatkowych druczków, można dokonywać w banku, znajdującym się przy Urzędzie Gminy w Izabelinie lub poprzez internet. Prosimy o śledzenie kolejnych artykułów i dostosowanie się do zaleceń tam zawartych, tak by zmiany przebiegły szybko i bez niepotrzebnych nieporozumień. *Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym epuap jest bezpłatny. Aby go uzyskać należy najpierw założyć konto użytkownika epuap i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Wymaga to w dalszej kolejności potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o założenie profilu zaufanego w jednym z punktów potwierdzania profili zaufanych (np. w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w urzędzie skarbowym) Marta Merchel Zespół ds. odpadów

5 EDUKACJA 5 Specjaliści do spraw uzależnień od dawna szukają skutecznej metody dotarcia z programami profilaktycznymi do młodzieży. Spektakle edukacyjne, debaty, warsztaty, prezentacje rekomendowane przez PARPA i Kuratorium Oświaty realizowane są w klasach w ciągu całego roku szkolnego na wszystkich poziomach nauczania. To obecnie obowiązujący standard. Czy dla naszej młodzieży możemy zrobić coś więcej, np. połączyć wypoczynek z programem profilaktycznym? Możemy. A co na to sami zainteresowani? Znajdziecie Państwo odpowiedź na to pytanie w tekście poniżej. Na ten niewątpliwy sukces wpływ miał nie tylko profesjonalnie przygotowany spływ, dofinansowanie ze środków GKPiRPA, ale również zaangażowanie dr Radosława Zagożdżona, który po raz kolejny swoją wiedzą medyczną i odpowiedzialnym rodzicielstwem objął wszystkich uczestników spływu. Dziękuję i liczę na dalszą współpracę. Wszystkim życzę udanych wakacji, wolnych od uzależnień. Maryla Łukasińska Przewodnicząca GKPiRPA Spływ kajakowy 2015 Jezioro Wigry i rzeka Czarna Hańcza Naszą wspaniałą przygodę rozpoczęliśmy na parkingu przy szkole w Izabelinie. Zapowiadał się wyjazd pełen atrakcji, tym bardziej, że za sobą pozostawiliśmy dwa dni nauki w szkole. Autokar przyjechał punktualnie, a my szybko pożegnaliśmy się z bliskimi i ruszyliśmy w drogę! Przed nami cztery niezwykłe dni wspólnej wycieczki. Nikogo nie zmęczyła pięciogodzinna podróż. Po dotarciu na miejsce każdy wziął swój bagaż i wspólnie udaliśmy się na kemping u Haliny. Dla większości, rozbicie namiotu nie sprawiało najmniejszej trudności. Wszystko poszło sprawnie i szybko. Dopiero teraz mogliśmy rozejrzeć się dookoła. Byliśmy na pięknej polanie, wokół Puszcza Augustowska, a przed nami cicho szumiało Jezioro Wigry. Odbyło się podstawowe szkolenie, jak sobie radzić na wodzie i przydzielono sprzęt (kajaki, kapoki, wiosła). Tego dnia mieliśmy do pokonania tylko sześć kilometrów. Po powrocie opiekunowie rozpalili ognisko i w tej miłej atmosferze, Pan Radosław Zagożdżon rozmawiał z nami o uzależnieniach. Musimy pamiętać, że człowiek potrafi uzależnić się od wielu rzeczy, a więc powinniśmy się kontrolować. Kolejnego dnia obudził nas chłodny poranek, ale nie zniechęciło to nikogo, by ruszyć w dalszą podróż. Dzisiaj naszym celem była miejscowość Wysoki Most. Trasa spływu przebiegała przez malownicze łąki i piękne lasy. W połowie drogi zatrzymaliśmy się na odpoczynek. Nasze siły zregenerowaliśmy pysznymi naleśnikami. Po takim obiedzie szybko dopłynęliśmy do kempingu u Wieśka. Zasłużyliśmy sobie na wolny czas. Kąpaliśmy się w rzece, graliśmy w gry, każdy odpoczywał na swój sposób. Podczas wieczornego ogniska, oprócz pieczonych kiełbasek były kontynuowane zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Nigdy nie jest za dużo rozmów o problemach i pułapkach, na które jesteśmy narażeni. Trzeciego dnia wyprawy kierowaliśmy się w stronę Frącek. Był to najpiękniejszy odcinek Czarnej Hańczy. Nie musieliśmy wiosłować przez cały czas, ponieważ nurt niósł spokojnie nasze kajaki. My natomiast podziwialiśmy cudowne widoki. Po drodze mijaliśmy kilka łabędzi. Nie podobało im się, że wpłynęliśmy na ich teren. Nerwowo zaczęły do nas podpływać i gonić kajaki. Wtedy zaczęliśmy mocno wiosłować. We Frąckach rozbiliśmy ostatni obóz. W sklepie uzupełniliśmy swoje zapasy, nie wszystkie były zdrowe Żeby spalić kalorie graliśmy w piłkę nożną, siatkówkę i co się dało. Przy ognisku podsumowaliśmy cały wyjazd. Komandor spływu rozdał nam legitymacje, a my podziękowaliśmy za opiekę i dobrze zaplanowaną trasę. W tym miejscu głębokie ukłony dla naszych opiekunów za zorganizowanie, tak wspaniałego spływu. Ta noc była ostatnią pod namiotami. Okazało się, że to już koniec naszej przygody Szybkie śniadanie, pakowanie się i do kajaków! Na wodzie napotkaliśmy przeszkodę, zwalone drzewo zatarasowało nam szlak. Chłopcy podnieśli bardzo ciężki konar, wtedy wszyscy szybko pod nim przepłynęli. Godziny spędzone na siłowni i ćwiczeniach naszych chłopców nie poszły na marne. W tym dniu największą atrakcją były dwie śluzy: Sosnówek i Mikaszówka. Kiedy wpłynęliśmy do śluzy, wrota zamknęły się, a poziom wody zaczął się podnosić o trzy metry (podobnie w drugiej). Tutaj zakończył się nasz spływ. Kiedy wyciągnęliśmy na brzeg kajaki, uświadomiliśmy sobie, że to już jest koniec i wracamy do domu. Humoru nie poprawiła nam nawet pożegnalna pizza w Augustowie. Był to czas bycia ze sobą, długie rozmowy, gry, zabawy oraz wspólne posiłki. Świadomie nie wzięliśmy ze sobą telefonów i sprzętów elektronicznych. Chcieliśmy, aby ten czas był tylko dla nas. Czekamy na następny spływ Uczestniczki spływu, uczennice Gimnazjum w Izabelinie Katarzyna Bielska kl. 2d Katarzyna Poćwierz kl. 2c Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży i Zespół Szkół w Izabelinie serdecznie zapraszają młodzież gimnazjalną i licealną na spływ kajakowy Biebrza Narew, który odbędzie się roku. Cena na osobę tylko 370 zł. Informacje i zapisy: , lub

6 6 Z ŻYCIA GMINY Nasze pasje turystyka i gastronomia Z Dariuszem i Agatą Ptasznik właścicielami gościńca Dzika Fasola w Truskawiu, organizatorami wycieczek turystycznych i mieszkańcami Izabelina rozmawiała Iwona Mazurek Dzika Fasola powstała 3 Lata temu. Co było przyczyną jej powstania, jak się zrodził pomysł? Od początku chcieliśmy robić coś związanego z turystyką. Myśleliśmy o wypożyczalni rowerów, ale niedługo potem znaleźliśmy lokal po działalności gastronomicznej. Z tego zrodził się pomysł, by połączyć obie te strefy. A potem przyszła zima i stwierdziliśmy, że fajnie jest poruszać się na nartach biegowych. Choć ostatnie dwie zimy były dosyć ciepłe i od marca do października królowały rowery. Macie Państwo bogatą ofertę. W gościńcu można nie tylko dobrze zjeść, ale również odpocząć od zgiełku miasta, latem wypożyczyć rower, czy kije trekingowe, zimą narty biegowe. Kto najczęściej korzysta z Państwa usług i co możecie Państwo zaoferować naszym mieszkańcom? W tej chwili gościniec Dzika Fasola jest czynny w weekendy i święta. W inne dni na konkretne imprezy zarezerwowane przez klienta. Jeśli chodzi o naszych klientów, odwiedzają nas przede wszystkim Warszawiacy. Nierzadko gościmy turystów zagranicznych Niemców, Hiszpanów, Holendrów. Truskaw to najbardziej uczęszczana brama do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jeśli chodzi o klientów z naszej gminy jest ich stosunkowo niewielu, mam wrażenie, że powodem jest nasza lokalizacja na samym końcu wsi i nasi sąsiedzi nawet o nas nie wiedzą. Czasem jest tak, że ludziom z Warszawy jest bliżej do nas, niż tym z okolicznych miejscowości. Chcielibyśmy zaprosić naszych mieszkańców na niedzielny obiad czy na kawę przy okazji spaceru po lesie. Czy macie Państwo jakąś ofertę dla młodzieży szkolnej? Dla szkół oferujemy wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem i posiłkiem. Zazwyczaj w trakcie jednodniowej wycieczki pokonujemy na rowerach dystans ok. 10 km. Po drodze odwiedzamy cmentarz i muzeum w Palmirach oraz różne ważne historycznie miejsca. Wracamy do gościńca na ciepłą zupę i krótki odpoczynek. Dla chętnych i żądnych wrażeń proponujemy dodatkową wycieczkę w bardziej wymagającym terenie - czarnym i czerwonym szlakiem po lesie, po kładkach, gdzie niewątpliwie trzeba się wykazać większymi umiejętnościami jazdy. Kolejnym punktem programu jest ognisko z kiełbaskami i wspólne biesiadowanie. Organizowaliśmy takie wycieczki wielokrotnie dla uczniów gimnazjum i klas szóstych. Wiele razy słyszałem jak dzieciaki mówiły, że to była najlepsza wycieczka w ich życiu spędzona na rowerze. Zimą dla uczniów ze szkoły w Błoniu zorganizowaliśmy naukę jazdy na nartach, następnie 2 godzinną wycieczkę do lasu. To również było fajne przeżycie i chłopakom się podobało. Dla młodszych dzieci organizujemy imprezy urodzinowe w plenerze. Są to gry zespołowe, podchody, poznawanie okolicznej przyrody, zabawa na placu zabaw i oczywiście ognisko. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu imprezach. Co jeszcze macie Państwo w swojej ofercie? W swojej ofercie mamy też organizowanie imprez okolicznościowych typu chrzciny, komunie, uroczystości rodzinne, ale także imprezy firmowe często połączone z wycieczkami rowerowymi czy na nartach biegowych. Zimą robiliśmy też biesiadę z kuligiem i ogniskiem. Latem współpracujemy z właścicielami bryczek i koni, którzy organizują przejażdżki po lesie. W naszym gościńcu organizujemy również koncerty i wieczorki karaoke. Zapraszamy do udziału w nich okolicznych mieszkańców - to świetny sposób na sąsiedzką integrację wystarczy się skrzyknąć i do nas zadzwonić. Organizujecie Państwo wycieczki rowerowe nie tylko po Puszczy Kampinoskiej, ale również po Polsce i Europie? Działalność turystyczną prowadzimy równolegle z gastronomiczną. Nasza główna oferta to tygodniowe wyjazdy rowerowe po Polsce i Europie. Kładziemy nacisk na wycieczki w Polsce jako jedno z niewielu biur turystyki rowerowej. Niedawno wróciliśmy z tygodniowej wycieczki po Wybrzeżu Bałtyku. W planach na lato przygotowaliśmy kilka wypraw w najpiękniejsze zakątki Polski. Między innymi będzie to Suwalszczyzna, Roztocze, Dolina Bobru i Polana Izerska, Pojezierze Brodnickie i Olsztyńskie oraz Wybrzeże Bałtyku. Próbujemy obalać stereotyp, że w Polsce nie ma dobrych warunków do uprawiania turystyki rowerowej. Wprawdzie jeśli chodzi o ilość ścieżek rowerowych nie możemy się równać z krajami zachodnimi Holandią czy Danią, to jednak dysponujemy wieloma kilometrami mało uczęszczanych dróg w pięknych regionach Polski doskonale nadających się do jazdy na rowerze. Ponadto w Polsce jesteśmy bliżej natury i nieskażonej cywilizacją przyrody, a tego w krajach

7 Z ŻYCIA GMINY 7 zachodnich (poza Skandynawią) nie znajdziemy. I co ważne wyjazdy po Polsce są znacznie tańsze, a i dojazd jest mniej uciążliwy. Do zapoznania się z ofertą zapraszamy na stronę Podczas wyjazdów rowerowych zapewniamy komfortowe warunki zakwaterowania i wyżywienie. Nocujemy w pensjonatach, hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych o wysokim standardzie. Zapewniamy transport bagaży i asystę busa technicznego. Jak widać uczestnik nie musi się o nic martwić w pełni korzysta z wypoczynku. Chciałbym jeszcze dodać, że jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania grup, które chciałyby pojechać na jakąś rowerową wycieczkę. Jesteśmy w stanie zaproponować trasę, zorganizować noclegi i wyżywienie. Na nasze wyjazdy zapraszamy również seniorów z naszej gminy. W naszych wycieczkach często biorą udział osoby starsze osoby w wieku powyżej 70 lat nie są rzadkością, chociaż daleko nam do Niemiec czy Holandii, gdzie odsetek seniorów na rowerze jest znacznie wyższy. Ciekawą propozycją dla ludzi starszych są rowery ze wspomaganiem elektrycznym. W naszej firmie zajmujemy się wyposażeniem roweru Klienta w zestaw wspomagania elektrycznego. To bardzo ułatwia wyprawę kiedy się zmęczymy możemy załączyć wspomaganie i żadna góra nie jest nam straszna. Na zachodzie jest to popularne rozwiązanie można o wiele więcej zobaczyć, nie męcząc się. Jaki jest koszt zamontowania takiego silniczka? Około 2 tysięcy złotych. Co Państwo planujecie w najbliższym czasie na naszym terenie? Jesienią planujemy weekendowe wyjazdy rowerowe. Jak co roku będzie weekendowa wycieczka po Puszczy Kampinoskiej (z nocowaniem w gospodarstwie agroturystycznym). Planujemy również dwudniową wycieczkę po Pojezierzu Gostynińskim tereny mało znane a warte odkrycia. Szczegóły będą na stronie www na początku września. Zimą zapraszamy na biegówki. Uzyskaliśmy zgodę Dyrektora KPN na wyznaczenie śladów do uprawiania narciarstwa biegowego trasy trzy i dziesięciokilometrowej. Jak tylko będzie śnieg, wytyczymy ślady i oznakujemy te trasy. Zapowiada się super sezon W takim razie życzę Państwu powodzenia i szerokich dróg. Sołecki Piknik Rodzinny w Izabelinie B Sobota 13 czerwca br. dla mieszkańców Izabelina B była dniem sąsiedzkiej integracji. Rada Sołecka, sołtys Izabelina B Elżbieta Kowalczyk i radni zorganizowali piknik rodzinny. Podczas imprezy można było porozmawiać z sąsiadami, zjeść kiełbaskę z grilla czy wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie z nagrodami. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce lata, były też gry i zabawy, malowano buźki, dmuchano balony. Wszyscy milusińscy otrzymali drobne upominki i słodkości. Nie lada atrakcją były też pokazy wozów strażackich i specjalistycznych strojów, które zaprezentowały OSP Laski i OSP Izabelin. Piknik odwiedził wójt gminy Izabelin Witold Malarowski wraz z żoną, mieszkańcy i zaproszeni goście. Pogoda dopisała, humory również. Była też potańcówka przy dźwiękach dobrej muzyki. Pierwsze koty za płoty! Piknik bardzo się wszystkim spodobał i mamy nadzieję, że uda nam się go powtórzyć już za rok. Bożena Kurzydło mieszkanka Izabelina B FOTO JANUSZ MARCINIAK

8 8 Z ŻYCIA GMINY SZA Królewska gra Z Jackiem Wawrem współwłaścicielem Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia, mieszkańcem Izabelina od 18 lat, pasjonatem szachów rozmawiała Iwona Mazurek Od kilku lat Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia organizują w Centrum Kultury Izabelin turnieje szachowe dla swoich wychowanków. Skąd się wziął pomysł na tego typu rozrywkę umysłową dla dzieci? Zawsze lubiłem grać w szachy, nauczyłem się w szkole podstawowej. To fascynująca gra, wciąga człowieka bez reszty. Zapomina się wtedy o bożym świecie. Grałem z dziećmi w domu i pomysł wprowadzenia tej królewskiej gry do Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia był naturalny, rzekłbym oczywisty. Jeśli ja mogę grać w szachy w domu z moimi dziećmi, to dlaczego nie miałyby grać inne dzieci w naszym przedszkolu? Takie były początki kilkanaście lat temu. I udało się. W tym roku odbył się już XI Turniej Szachowy Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia. Szachy są bardzo popularne w naszych przedszkolach. Grają, a może lepiej powiedzieć: uczą się grać, już czterolatki. Same o to zabiegają. Pięciolatki i sześciolatki rozgrywają ze sobą i swoimi rodzicami całe partie, a nawet turnieje szachowe. Uczniowie w Szkołach Podstawowych Gaudeamus, które otworzyliśmy 3 lata temu na Bemowie i w Józefosławiu, grają już na poważnie i co ważniejsze sprawia im to prawdziwą przyjemność. Niejednokrotnie, jak równy z równym, grają ze swoimi rodzicami, głównie ojcami. Mamy częściej kibicują. Szachy w Pomarańczowej Ciuchci prowadzi Jerzy Owczarzak mistrz szachowy FIDE (międzynarodowej organizacji szachowej). Jakie korzyści niesie ze sobą ta umiejętność w tak młodym wieku? Nauka gry w szachy jest prowadzona od wielu lat w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia oraz w Szkołach Podstawowych Gaudeamus. Szachy mają pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka ćwiczą pamięć, rozwijają koncentrację, planowanie, logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną. Mają wpływ na rozwój intelektu oraz umiejętność podejmowania decyzji. To tylko kilka z wielu zalet gry w szachy. Równie ważną jest wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz z rodzicami. To naprawdę wspaniała gra. Co spowodowało, że zajął się Pan prowadzeniem placówek oświatowych? To długa historia. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia są już pełnoletnie. Istnieją prawie 20 lat. Tak, czas szybko upływa Pomysł wziął się z potrzeby znalezienia przedszkola dla najstarszego syna, ponieważ już wtedy niełatwo było dostać się do publicznej placówki. A gdy już się to udało, to przedszkole publiczne pozostawiało wiele do życzenia. Stąd potrzeba otwarcia jednego z pierwszych w Warszawie przedszkoli niepublicznych. Takie były początki. Czym różnią się Państwa placówki od przedszkoli publicznych? Jaki jest miesięczny koszt? Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia to obecnie największa sieć przedszkoli niepublicznych w Warszawie, a nawet w Polsce. To kilkanaście placówek: przedszkola, żłobki, a od 3 lat również szkoły podstawowe. Oferta jest bardzo bogata i różnorodna. Nie ma tu miejsca, aby o tym opowiadać. Powiem tylko krótko: każdemu rodzicowi zapisującemu swoje dziecko do Żłobka czy Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia albo do Szkoły Podstawowej Gaudeamus zależy na czym innym. Dla jednych ważne jest, aby dzieci mówiły dobrze po angielsku, a zajęcia prowadzili sprawdzeni lektorzy, np. native speakerzy, inni rodzice chcą, aby ich dzieci uczyły się grać na Jacek Wawer

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY LUT Y 2009 Nr 2 (140) Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str.

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo