INTEGRACJA DZIAŁAŃ, CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA DZIAŁAŃ, CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI?"

Transkrypt

1 LESZEK JURDZIAK INTEGRACJA DZIAŁAŃ, CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? INTEGRATION OF ACTIVITIES OR INTEGRATION OF INSTITUTIONS? Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Słowa kluczowe: integracja pionowa, elektrownia, kopalnia węgla brunatnego Na bazie najnowszych wyników analizy ekonomicznej funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier omówiono korzyści z integracji pionowej obu podmiotów. Starano się zbadać czy integracja może dotyczyć tylko sfery wspólnych działań, czy też konieczna jest integracja instytucjonalna. Stwierdzono, że integracja działań jest możliwa bez integracji instytucjonalnej i właśnie od niej powinno się rozpocząć procesy integracji pionowej. Wskazanie korzyści z maksymalizacji łącznych zysków, a zwłaszcza wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań w mieszanych zespołach opracowujących plany strategiczne może w naturalny sposób przygotować integrację instytucjonalną. Proces ten nie jest zdaniem autora jednak konieczny, przynajmniej w pierwszej fazie, lecz jeśli byłby zaakceptowany w kopalni, to mógłby pogłębić uzyskane z integracji działań korzyści. Obawy górników przed integracją instytucjonalną stanowią poważną przeszkodę w jej przeprowadzeniu. Trudno bowiem przeprowadzić tak istotne zmiany bez ich akceptacji społecznej dla tych rozwiązań. LIBERALIZACJA I RESTRUKTURYZACJA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 marca 2004 roku został utworzony holding BOT Górnictwo i Energetyka S.A. złożony z dwóch par kopalń odkrywkowych węgla brunatnego i elektrowni: Bełchatów i Turów oraz z elektrowni Opole. Holding ten został niedawno włączony do utworzonej 9 maja 2007 roku Polskiej Grupy Energetycznej, największej spośród 4 grup energetycznych w Polsce ( MW zainstalowanej mocy, ok. 38 mld PLN kapitału i 40 tys. pracowników), i zmienił nazwę na PGE Górnictwo i energetyka Spółka Akcyjna. PGE zamierza wkrótce wystąpić z ofertą publiczną i wprowadzić akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Artykuł opublikowany w czasopiśmie: Systems (Wrocław) vol. 13, spec. iss. 1/2, s

2 w Warszawie (GPW). W dniu 25 września 2008 r. złożony został prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Skala i szybkość zmian jest tak duża, że procesy dostosowawcze i integracyjne w firmach tworzących nowe spółki nie nadążają za zmianami prawnymi. Szybko zmianie ulegają szyldy i wymieniani są ludzie znacznie dłużej trwają procesy integracji. Integracja jest jednak konieczna by można było zdyskontować efekty synergii płynącej z połączenia firm w jednym dużym organizmie gospodarczym, gdyż przecież duży może więcej. Aby to więcej się ziściło np. w postaci istotnego obniżenia kosztów na każdym etapie tworzenia wartości w łańcuchu produkcji energii elektrycznej i jej dostarczenia do końcowych odbiorców konieczna jest integracja działań poszczególnych ogniw tego łańcucha. Tworzenie dużych organizmów na rynku energii stało się koniecznością w związku ze skalą inwestycji niezbędnych do realizacji na tym rynku zarówno w sferze wytwarzania, przesyłu jak i obrotu. Było też odpowiedzią na trudności rozdziału tych sfer (tzw. procesu unbundlingu) na rynku europejskim, na którym procesy konsolidacji wyprzedziły liberalizację. Istnienie ogromnych, pionowo zintegrowanych podmiotów energetycznych na rynku europejskim o udziałach w rynku krajowym na granicy interwencji urzędów antymonopolowych i przejmujących dlatego firmy energetyczne w innych krajach oraz zainteresowanie firm rosyjskich wejściem na ten rynek w różnych krajach (m.in. znane jest zainteresowanie firmy RAO JES przejęciem ZE PAK S.A. i pobliskich kopalń 1 ) spowodowało, że i u nas postawiono na wzmocnienie firm energetycznych poprzez utworzenie tylko czterech spółek i dopuszczenie pionowej integracji w całym łańcuchu. W efekcie również i u nas proces liberalizacji został spowolniony i już drugi rok z rzędu Prezes URE odkłada moment pełnego uwolnienia cen energii elektrycznej, obawiając się, że rynek na obecnym etapie ciągle jest zbyt mało konkurencyjny. Spółki zostały utworzone niedawno i ciągle nie osiągnięto efektów synergii z integracji. Istnieje więc realne zagrożenie, że uwolnienie cen dzisiaj ułatwi przerzucenie kosztów przeciągającej się integracji na konsumentów. Warto więc procesy integracyjne przyspieszyć. Dodatkowym zagrożeniem wymuszającym wzrost tempa tych procesów jest groźba zniesienia wszystkich darmowych limitów na emisję CO2 i możliwość ich zakupu jedynie na aukcjach już po roku Jeśli nie uda się zmienić tego na drodze dyplomatycznej to jedynie w pełni zintegrowane firmy działające optymalnie będą mogły poradzić sobie na rynku. Oprócz działań politycznych konieczna jest intensyfikacja działań integracyjnych, bo ta przyniesie korzyści ekonomiczne w każdych okolicznościach i niezależnie od sukcesu działań politycznych i dyplomatycznych. Oczywiście temat integracji w całej grupie energetycznej jest zbyt obszerny by opisać go w jednym artykule. Autor nie czuje się też specjalistą w każdym obszarze działania takiej grupy. Tematyka pracy zostanie, więc ograniczona do integracji kopalń węgla brunatnego i elektrowni, a więc tego obszaru, w którym ostatnio pokazano jak można zmaksymalizować łączne zyski dzięki zastosowaniu metod optymalizacji kopalń odkrywkowych [10]. 1 W 2004r. spółka energetyczna RAO JES była zainteresowana inwestycjami w polskiej energetyce. RAO JES Rossii. Próba ekspansji w Polsce, Nafta&Gaz Biznes X

3 INTEGRACJA DZIAŁAŃ CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? 3 KOOPERACJA KOPALŃ I ELEKTROWNI WARUNKIEM MAKSYMALIZACJI ŁĄCZNEGO ZYSKU Liberalizacja i restrukturyzacja rynku energii elektrycznej wymaga od podmiotów na nim działających zmiany strategii działania. Uwolnienie cen węgla brunatnego z początkiem 2003r. oraz zbliżające się uwolnienie cen energii wymusza przeformułowanie zasad współpracy między kopalniami a elektrowniami. We wspomnianej wcześniej monografii, dzięki potraktowaniu kopalni i elektrowni jako bilateralnego monopolu (BM) oraz umiejętnemu połączeniu optymalizacji kopalń odkrywkowych z teorią gier, pokazano jak współpraca pomiędzy kopalnią a elektrownią może prowadzić do maksymalizacji łącznego zysku, a brak kooperacji do suboptymalnych rozwiązań zmniejszających wykorzystanie zasobów węgla [15]. Optymalizacja i analiza wrażliwości zagnieżdżonych wyrobisk docelowych na zmianę ceny bazowej węgla [18] pozwoliły na znalezienie optymalnego rozwiązania dla BM kopalni i elektrowni, które w przeciwieństwie do rozwiązania klasycznego [3] okazało się zdeterminowane zarówno w zakresie wielkości i kształtu wyrobiska docelowego maksymalizującego łączne zyski, jak i ceny węgla [4,5]. Dopuszczenie zmiany wyrobiska docelowego przez kopalnię sprawia, że negocjacje ceny węgla z elektrownią przestają być antagonistyczną grą o sumie stałej i mogą być traktowane, jako dwuetapowa, kooperacyjna gra o sumie zmiennej [9]. W I. etapie (kooperacyjnym) należałoby wybrać wyrobisko docelowe maksymalizujące łączne zyski, a w II. (niekooperacyjnym), powinien zostać zaakceptowany i dokonany podział zysku determinujący cenę transferową węgla. Dodatkowo możliwość zmiany wyrobiska powoduje wzrost elastyczności kierownictwa w zakresie planów rozwoju kopalni i tworzy w ten sposób opcję zmiany skali działania, co już samo w sobie zwiększa wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oznacza bowiem, że kopalnia lub cały, zintegrowany układ może dopasować się do zmieniających się warunków ekonomicznych lub posiadanych informacji o złożu. [13] Istnienie asymetrii informacji (przewaga znajomości złoża) oraz dysponowanie przez kopalnię strategią dominującą (wybór wyrobiska maksymalizującego własne zyski, a nie łączny zysk BM) zachęcają ją do oportunizmu tym bardziej im negocjowana cena jest niższa od ceny optymalnej. Do wypracowania sprawiedliwego podziału łącznego zysku zaproponowano schemat arbitrażowy Nasha [13], pozwalający na uwzględnienie pozycji przetargowych obu stron w negocjacjach. Pokazano sposób jego wykorzystania w negocjacjach strategicznych (w długim okresie) i taktycznych (w krótkim okresie). Zwrócono uwagę na zagrożenie wykorzystania strategii gróźb obejmujących strajk (gróźb wstrzymania dostaw/odbioru węgla) w celu poprawienia swojej pozycji przetargowej. 3

4 Omówiono zmiany cen węgla brunatnego w okresie ich regulacji i zatwierdzania przez Prezesa URE (przed 2003r.) i zaproponowano metodykę kształtowania formuły cenowej w warunkach rynkowych w taki sposób by cena bazowa maksymalizowała łączny zysk BM, a wskaźnik jakości odzwierciedlał wpływ jakości węgla na jego użyteczności dla elektrowni [7]. Przedstawiono nowatorską technikę wykreślenie poziomic ceny węgla na wykresie rozkładu zysku pomiędzy obie strony BM. Pozwala ona nie tylko przedstawić wizualnie wpływ wyboru ceny i wyrobiska na podział łącznego zysku, lecz również zmierzyć zachętę kopalni do oportunizmu Jurdziak, [12]. Oprócz schematu arbitrażowego Nasha przedstawiono szereg innych metod podziału zysku wraz z odpowiednimi formułami cenowymi węgla [11]. Wyróżniono podział prowadzący do równych stóp zysku bez uwzględnienia kosztów zakupu paliwa, gdyż zapewnia on kopalni i elektrowni taką samą rentowność, jaką osiągnąłby zintegrowany pionowo koncern energetyczny. Przedstawienie relacji obu stron BM jako gry typu dylemat więźnia uwypukliło sprzeczność racjonalności indywidualnej i grupowej [10]. Rozkład wypłat w tej grze powinien skłaniać elektrownię do kooperacji, gdyż zachęca kopalnię do oportunizmu. Zaproponowano algorytm negocjacyjny bazujący na skutecznej ewolucyjnie strategii działania wet za wet (tit for tat), prowadzący do kooperacji. Analiza tej gry raz jeszcze dobitnie potwierdziła, że rozwiązania należy szukać w optymalnym doborze wyrobiska docelowego do wymagań rynku energii elektrycznej, a nie w przeciągających się negocjacjach ceny węgla. Spory grożą bowiem realizacją wariantu suboptymalnego w sensie Pareto zmniejszającego łączny zysk BM i zasoby przemysłowe węgla. INTEGRACJA DZIAŁAŃ JEST MOŻLIWA BEZ INTEGRACJI INSTYTUCJONALNEJ Warunkiem maksymalizacji zysku poprzez zastosowanie metod optymalizacji kopalń odkrywkowych nie jest jednak integracja instytucjonalna obu stron w bilateralnym monopolu, lecz współpraca i ujawnienie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez obie strony. Zapewnienie pełnego dostępu do informacji obu stronom i ich wola powiększenia łącznych zysków jest wystarczająca. Osiągnięcie tego celu w holdingu lub grupie energetycznej jest, więc w pełni możliwe bez konieczności połączenia obu instytucji w jednym organizmie integracji instytucjonalnej. Nawet w przypadku klasycznego bilateralnego monopolu przy dwóch różnych firmach należących do różnych właścicieli istnieje możliwość zastosowania specjalnych formuł cenowych do wyznaczenia ceny produktu pośredniego [1]. W przypadku kopalni i elektrowni z klasycznym bilateralnym monopolem mamy do czynieni jedynie przy braku możliwości lub chęci zmian wyrobiska docelowego trzymaniu się jednego planu rozwoju bez dopuszczenia żadnych odchyleń od niego. W pracach [11] przedstawiono szereg propozycji podziału zysku 4

5 INTEGRACJA DZIAŁAŃ CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? 5 pomiędzy obie strony i formuł cenowych dla węgla (dla jego ceny bazowej). Jedną z ciekawych propozycji takiego podziału jest cena węgla prowadząca do zapewnienia obu stronom tego układu rentowności jaką osiągnąłby zintegrowany pionowo koncernu energetyczny 2 [11]. Oznacza to, że dzięki takiemu rozwiązaniu obie strony osiągnęłyby taką samą stopę zysku, jaką osiągnąłby zintegrowany pionowo koncern. Zdyskontowanie pożytków z optymalizacji łącznego działania jest więc możliwe bez konieczności integracji instytucjonalnej obu podmiotów. Koszty elektrowni obejmują koszty zakupu paliwa TR K (przychód kopalni) i koszty jego przetworzenia na energię TC E w elektrowni (całkowite koszty elektrowni bez kosztów paliwa). Dlatego stopa zysku elektrowni bez uwzględnienia kosztów paliwa s Ekw będzie się różnić od zwykłej stopy zysku s E i będzie się mieścić w granicach [0, s Ekwmax ]. Maksymalna dopuszczalna stopa zysku na kosztach własnych elektrowni s Ekwmax wynosi: s kwmax = Π V /TC E, gdzie Π V jest łącznym zyskiem zintegrowanej pionowo firmy (V vertical) i dobrze by było, by był on maksymalny tzn. Π V =Π Vmax, czyli był uzyskany z eksploatacji wyrobiska maksymalizującego łączny zysk. s Ekwmax = [e(q, IQ) P e TC K ]/ TC E 1 (1) gdzie TR E = [e(q, IQ) P e TC K TC E ] jest przychodem elektrowni, P e ceną energii elektrycznej, e(q, IQ) ilością energii uzyskanej ze spalenia ilości węgla Q o jakości IQ, a TC K i TC E są kosztami całkowitymi kopalni i elektrowni (bez koszów zakupu paliwa), odpowiednio. Porównując obie stopy zysku ze sobą można wyznaczyć cenę zapewniającą taką równość s K (P) = s Ekw (P), czyli Π K (P)/TC K = Π E (P)/TC E, gdzie Π reprezentuje zysk. TRETCK P = (2) QIQ TC + TC ) ( K Udziały kopalni i elektrowni w łącznym zysku przy tej cenie wyniosą: Π P = Π 2 Cena zapewniająca równe stopy zysku bez uwzględnienie kosztów zakupu paliwa. Koszt zakupu paliwa w zintegrowanym koncernie nie ma wpływu na wielkość łącznych zysków (podobnie jak cena węgla), gdyż zakup paliwa jest wprawdzie kosztem dla elektrowni działającej osobno, jednak jest jednocześnie przychodem kopalni. Przy obliczaniu łącznych zysków i rentowności koncernu nie pojawia się więc w formułach obliczeniowych. 5 TC E K K ( ) V (3) TCK + TCE

6 Π P = Π TC E E ( ) V (4) TCK + TCE Widać więc, że część zysku przypadająca kopalni (elektrowni) jest proporcjonalna do udziału kosztów własnych kopalni (elektrowni) w łącznych kosztach produkcji energii elektrycznej (bez uwzględnienia kosztów zakupu paliwa). Oczywiście może to skłonić którąś ze stron do zwiększania własnych kosztów by ich udział był większy, co zgodnie ze wzorem 3 lub 4, zwiększy udział danego podmiotu w łącznym zysku. Mogłoby to zapoczątkować wyścig w zwiększaniu kosztów. Niestety jak wykazały obliczenia straty z tytułu wzrostu kosztów nie są rekompensowane wzrostem zysku bezwzględnego. Oczywiście uczciwie trzeba powiedzieć, że integracja instytucjonalna przyniosłaby dalsze pozytywne efekty synergii. Jednak ich skala nie będzie już tak duża jak zastosowanie optymalizacji kopalń odkrywkowych pod kątem maksymalizacji łącznego zysku [10]. Dodatkowo integracja instytucjonalna mogłaby przynieść negatywne skutki spowodowane oporem górników przed zmianami, gdyby wyprzedzała proces integracji działań i wprowadzana byłaby odgórnie bez przekonania stron o pożytkach z niej płynących. Na etapie opracowania strategicznych koncepcji rozwoju kopalni możliwy jest największy wpływ na poziom przyszłych zysków poprzez wybór wariantu optymalnego i istnieje największa możliwość redukcji kosztów. Później, gdy wiele spraw jest zdecydowanych skala korzyści z optymalnego działania jest już znacznie mniejsza (rys.1). Fazy Etapy PLANOWANIE WDRAŻANIE PRODUKCJA Studia koncepcyjne Studia wstępne WZGLĘDNA Analiza technicznoekonomiczna Projekt & budowa Zatwierdzenie Rozpoczęcie Eksploatacja MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA KOSZTY Decyzja o inwestycji Rys. 1. Względna możliwość wpływania na poziom kosztów [2, 23,]. Niewielkie zmiany kształtu i wielkości wyrobiska docelowego w obrębie tych samych granic eksploatacji mogą istotnie poprawić wynik finansowy w długim okresie. Analizy opłacalności eksploatacji złoża Legnica w projekcie Foresight [20] pokazały, że można osiągnąć nawet 20% poprawę niezdyskontowanego wyniku finansowego optymalizując kształt wyrobiska w obrębie wytyczonego obszaru. Zastosowanie pełnej optymalizacji z wykorzystaniem 6

7 INTEGRACJA DZIAŁAŃ CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? 7 kosztów powierzchniowych (np. przesunięcia dróg i rzek, wykupu terenów itp.) wynik ten mogłoby jedynie poprawić. Sztywne trzymanie się zatwierdzonego planu rozwoju kopalni powoduje, że negocjacje ceny węgla pomiędzy kopalnią i elektrownią stają się niekooperacyjną grą dwuosobową o stałej sumie. Podczas gdy zwiększenie elastyczności decyzji kierownictwa poprzez dopuszczenie jego zmian pozwala uczynić z negocjacji grę kooperacyjną o sumie zmiennej. Innymi słowy dopasowując optymalnie kształt i wielkość wyrobiska (lub pozostałej do wybrania jego części) do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz kosztów kopalni i elektrowni można powiększyć sumę łącznego zysku do podziału. W miarę rozwoju kopalni i podejmowania kolejnych decyzji ograniczających możliwość manewru i zmniejszających elastyczność decyzji zarządu, co do możliwych kierunków rozwoju kopalni (np. wybór lokalizacji zboczy i pochylni transportowych) istotnie wpływa na zawężenie pola manewru. Warto mieć, więc na uwadze przy sporządzaniu docelowego planu rozwoju zapewnienie jak największej elastyczności jego zmian (np. poprzez przyjęcia odpowiednich marginesów bezpieczeństwa lub przewymiarowanie parku maszynowego). Może to podnieść wartość przedsiębiorstwa poprzez pojawienie się tzw. wartości opcyjnej, choć czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami. Właśnie w górnictwie najwcześniej zaczęto stosować nową metodę wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych tzw. metodę opcji realnych, gdyż tu korzyści ze zmiany planu na optymalny, ale w nowych warunkach (po zmianie parametrów ekonomicznych lub pojawieniu się nowych danych o złożu) są największe. Problematyka ta była poruszana w pracach [13]. Odkrywkowe kopalnie miedzi, złota, czy diamentów prowadzą reoptymalizację planów rozwojowych nawet dwukrotnie w ciągu roku, by zawsze eksploatować wyrobisko optymalne. Ogromnym marnotrawstwem byłoby trwanie przy eksploatacji wyrobiska zaprojektowanego dla zupełnie innych cen energii i innej struktury kosztów lub zignorowanie nowych informacji o złożu. Wzrost wiedzy o złożu w trakcie jego eksploatacji jest czymś zupełnie naturalnym w górnictwie i między innymi, dlatego tak często w kopalniach na świecie powtarza się proces optymalizacji. Niestety nie u nas. Metody optymalizacji w Polsce stosowane są sporadycznie i tylko przy okazji prac studialnych [24, 25]. Nie stosuje się ich na co dzień w praktyce górniczej, a szkoda bo ich wprowadzenie mogłoby poprawić rentowność. KORZYŚCI Z INTEGRACJA INSTYTUCJONALNEJ Instytucjonalna integracja pionowa kopalń i elektrowni mogłaby jeszcze bardziej poprawić rentowność koncernu energetycznego. W pracy [6] opisano strategiczne korzyści integracji pionowej w ujęciu Portera oraz z punktu widzenia Nowej Instytucjonalnej Ekonomii (NIE). Porter wymienił listę korzyści obejmujących m.in. efektywność skali produkcji, ekonomie (korzyści) łączonych operacji, wewnętrznej kontroli i kooperacji, informacji, unikania rynku, trwałych związków i integracji pionowej. Nieco więcej poświęcił uwagi takim korzyściom jak: 7

8 dostęp do technologii, zapewnienie podaży (lub popytu), przeciwdziałanie sile przetargowej i zniekształceniom kosztów nakładów. Wiele z tych korzyści zostało zdyskontowanych bez integracji instytucjonalnej poprzez bliskie położenie i współpracę obu podmiotów np. korzyści łączonych operacji lub trwałych związków. Obie strony mogą jednak coś zyskać poprzez poprawienie wewnętrznej kontroli i koordynacji. Aktywne sterowanie postępem frontu w celu zapewnienia stabilnej jakości paliwa może być nieco łatwiejsze przy połączeniu obu stron. Można również zmniejszyć koszty redukując zdublowane kontrole jakości węgla i podwójne laboratoria badawcze. Duże znaczenie może też mieć w przypadku integracji instytucjonalnej wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby kopalni po kosztach jej wytworzenia bez akcyzy i podatku. Tego nie da się akurat osiągnąć dzięki kontraktom długoterminowym integracji działań. Korzyści z pełnego dostępu do informacji również mogą poprawić wynik łączny, gdyż można wtedy dobrać wyrobisko tak by maksymalizowało łączny zysk (wykorzystanie efektywności skali), co tworzy dodatkowo wartość opcyjną poprawiając opłacalność przedsięwzięcia, o czym wspomniano już wcześniej przy okazji omawiania korzyści z integracji działań. Niektóre korzyści jak np. unikania rynku, korzyści ze zwiększonej możliwości wyróżnienia, podwyższenie barier wejścia i mobilności oraz obrony przed odcięciem nie występują w przypadku bilateralnego monopolu. Według Nowej Instytucjonalnej Ekonomii przy połączeniu pionowym najistotniejszą sprawą może być redukcja kosztów transakcyjnych i korzyści strategiczne w postaci uniknięcia problemu nakładania podwójnej marży. Jak widać po napiętych relacjach KWB Konin i Adamów z ZE PAK S.A., zaangażowaniu znanych i drogich firm prawniczych oraz rozpatrywanie skarg przez sądy antymonopolowych, a nawet posuwaniu się do gróźb strajku koszty transakcyjne zakupu paliwa mogą być niezmiernie wysokie dla obu stron. Nic więc dziwnego, że integracja instytucjonalna może być wtedy postrzegana jako środek do likwidacji tych niepotrzebnych kosztów. Problematykę korzyści z integracji kontynuowano również w pracy [16], w której zwrócono uwagę na korzyści w postaci likwidacji problemu nakładania podwójnych marż oraz redukcji ryzyka operacyjnego poprzez zintegrowane zarządzanie ryzykiem w grupach energetycznych. Istotną sprawą dla inwestorów decydujących o budowie nowych kopalń i elektrowni oraz instytucji finansowych obsługujących takie projekty jest przede wszystkim redukcja ryzyka poniesienia straty przez zintegrowanego producenta w stosunku do ryzyka kopalni i elektrowni działających osobno. Dzięki integracji zmniejsza się też ryzyko przy eksploatacji większych wyrobisk [21,22], co zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów [19]. Dzięki temu integracja pionowa nie stwarza zagrożenia dla odbiorców energii, gdyż wyrobisko docelowe optymalne dla zintegrowanego producenta będzie większe niż optymalne tylko dla kopalni. W pracy [14] pokazano, że również w krótkim okresie np. roku można wskazać optymalną ilość węgla maksymalizującą łączne zyski układu. Niestety sprzeczność interesów obu stron polegająca m.in. tym, że obie strony dla konkretnej ceny węgla maksymalizują swoje zyski przy różnych poziomach dostaw węgla, zagraża osiągnięciu tego celu. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem ekonomistów w zakresie pionowej integracji produkt pośredni (tu węgiel brunatny) powinien być wyceniany na poziomie kosztów krańcowych, bo unika się wtedy tzw. problemu nakładania podwójnej marży (double marginalization problem) [17], 8

9 INTEGRACJA DZIAŁAŃ CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? 9 który prowadzi do zmniejszenia podaży i łącznych zysków. Przy nachylonym popycie (a popyt na energię wkrótkim okresie jest sztywny - stromo nachylony) chęć maksymalizacji zysków poprzez integrację pionową skutkuje zwiększeniem podaży, a więc i zmniejszeniem cen. Paradoksalnie więc "i wilk syty i owca cała". Koncern energetyczny zwiększa swoje zyski, a odbiorcy energii nie są "bici po kieszeni", lecz mają więcej tańszej energii. Oczywiście skala wzrostu podaży nie jest ogromna, bo popyt jest sztywny, lecz efekt pozytywny dla konsumentów jest niewątpliwy. Niestety przy cenie węgla na poziomie kosztów krańcowych nie ma gwarancji zysku dla kopalni funkcjonującej osobno. Wręcz odwrotnie, z uwagi na wysoki udział kosztów stałych w łącznych kosztach kopalni istniej duże prawdopodobieństwo, że kopalnia ponosiłaby wtedy straty, co zostało pokazane na przykładowych danych. Integracja instytucjonalna jest więc koniecznością, bo inaczej nie miałby kto pokryć kosztów stałych. Zintegrowany koncern miałby na to środki, bo jego zyski dzięki optymalizacji wzrosłyby. OBAWY PRZED INTEGRACJĄ INSTYTUCJONALNĄ Integracja pionowa nie jest hasłem mile widzianym przez górników. Od razu identyfikują ją z integracją instytucjonalną i nie myślą o możliwości integracji działań. Obawiają się, że kopalnia zostaniem jedynie wydziałem nawęglania" elektrowni i przez to straci prestiż, tożsamość, wpływ na decyzje, stanowiska. Obawy te podsycają sami energetyce, którzy na różnych forach internetowych piszą nieprzychylne komentarze nawiązujące do tych obaw. Obie branże są zantagonizowane, co jest konsekwencją wbudowanego konfliktu interesu w bilateralnym monopolu traktowaniu negocjacji ceny węgla jako gry o sumie zerowej. Tego nastawienia nie usuwa nawet należenie obu stron do jednego holdingu, czy grupy energetycznej [8]. Energetycy nie zdają sobie jednak sprawy, że węgiel brunatny nie jest takim samym paliwem jak węglem kamienny. Ten ostatni ma swoją cenę rynkową, a elektrownie mogą przebierać pośród dostawców wybierając to paliwo, które im najbardziej odpowiada. W przypadku węgla brunatnego elektrownie są skazane na jednego dostawcę i ich rentowność w dużej mierze zależy od efektywności pracy kopalni. To kopalnia może rozpocząć optymalizację swojego rozwoju kierując się własnym korzyściami lub maksymalizując łączne zyski całego układu. Energetycy powinni też spróbować popatrzeć na integrację z innej perspektywy. Patrząc od innej strony to elektrownię można potraktować, jako "zakład przeróbczy" przy kopalni. Na wartość opałową węgla można spojrzeć jak na okruszcowanie energii zawartej w węglu, a na wydobycie węgla jak na eksploatację energii. Przy tym podejściu to elektrownia jako zakład przeróbczy tylko tą energię uwalnia z węgla i sprzedaj energię z węgla "przez druty" idea sprzedaży węgla przez druty ( coal by wire ). Z integracją pionową kopalń i elektrowni jest podobnie jak z wejściem Polski do UE. Generalnie prawie wszyscy widzą korzyści tego procesu, ale wielu obawia się utraty tożsamości ("wydział nawęglania" zamiast odrębnego przedsiębiorstwa) oraz przesunięcia decyzji do 9

10 Brukseli (przesunięciu decyzji do elektrowni - utrata pozycji i stanowisk, a może i liczne zwolnienia). Oczywiste jest, że w zakresie zaspokajaniu popytu krótkoterminowego to elektrownia ma przewagę informacyjną nad kopalnią i tam powinny zapadać decyzje ile energii sprzedać (węgla zakupić) i powinno to być realizowane dynamicznie w odpowiedzi na zmiany na rynku energii (na tyle na ile pozwala bezwładność elektrowni systemowych). To elektrownia wie, na którym rynku i ile energii należy sprzedać by krótkoterminowe zyski zmaksymalizować. Wiążący ją kontrakt długoterminowy na dostawy konkretnej ilości węgla może więc czasem być hamulcem nie pozwalającym na zdyskontowanie krótkoterminowych okazji jakie na tym rynku się pojawiają. W zakresie planowania długoterminowego przewagę ma jednak kopalnia. To ona ma możliwość wyboru wyrobiska docelowego i zaplanowania jego wybierania tak by było optymalne. Dobrze byłoby by było optymalne dla zintegrowanego koncernu (maksymalizowało łączne zyski), a nie tylko zyski kopalni poprzez dopasowanie jej planów do wynegocjowanej ceny węgla. PODSUMOWANIE Integracja działań jest warunkiem koniecznym do tego by można było zdyskontować dodatkowy potencjał zysku jaki można osiągnąć dzięki zastosowaniu metod optymalizacji kopalń odkrywkowych. Można jednak się zastanowić, czy jest warunkiem wystarczającym by osiągnąć pełną optymalność działania z wykorzystaniem wszystkich efektów synergii z integracji pionowej - instytucjonalnej. Ważne jest by zacząć od integracji działań obu podmiotów, a integrację instytucjonalną zostawić na później. Najpierw powołać wspólne zespoły do realizacji celów strategicznych dotyczących wyboru optymalnego wyrobiska docelowego maksymalizującego łączne zyski i do krótkoterminowej optymalizacji bieżącej produkcji, by doprowadzić do zintegrowania ludzi z obu stron wokół idei maksymalizacji łącznych zysków. A dopiero później zabrać się za integrację instytucjonalną, która byłaby wtedy naturalną konsekwencją wcześniejszych wspólnych działań. Powołanie wspólnych zespołów do realizacji tych celów powinno doprowadzić do integracji ludzi, a wtedy integracja instytucji stałaby się łatwiejsza. Integracji instytucjonalnej ludzie boją się najbardziej, bo jest zazwyczaj wprowadzana odgórnie, jest radykalna i burzy dotychczasowy porządek. Lepiej by ludzie sami dostrzegli korzyści z integracji wspólnie opracowując optymalne plany niż zostali przymuszeni do działań, których sensu jeszcze nie widzą. Kopalnie posiadają cyfrowe bazy i modele złóż, więc ich wykorzystanie do optymalizacji łącznego działania zarówno w długim jak i krótkim okresie jest możliwe i może być stosunkowo szybko przeprowadzone. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i wiedzą by takie analizy przeprowadzić wspólnie z pracownikami kopalń i elektrowni. Wspólne prace w tym zakresie warto rozpocząć przed integracją instytucjonalną, by najpierw pokazać korzyści. Wtedy dążenie do ich zdyskontowa- 10

11 INTEGRACJA DZIAŁAŃ CZY INTEGRACJA INSTYTUCJI? 11 nia poprzez integrację może być naturalnym procesem lub istotnie zmniejszy opór jej przeciwników. PIŚMIENNICTWO CYTOWANE [1] BLAIR, R.D. & KASERMAN, D.L., A Note on Bilateral Monopoly and Formula Price Contracts. The American Economic Review; June 77/ [2] HUSTRULID W., KUCHTA M., Open Pit Mine Planning & Design, Talor & Francis, [3] JURDZIAK L., Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc ISSN ; s [4] JURDZIAK L., Tandem lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine planning and equipment selection XIII International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection., A.A.Balkema, Taylor & Francis Group, London, s [5] JURDZIAK L., Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe Nr 7-8, 2004,s [6] JURDZIAK L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40) [7] JURDZIAK L., Kształtowanie się cen węgla brunatnego w warunkach ich regulacji i zatwierdzeń. Górnictwo Odkrywkowe R. 47, nr 4/5, s [8] JURDZIAK L., Wpływ struktury organizacyjno - właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny - energetyka - środowisko. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje nr 34, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc., 2005, ISSN s [9] JURDZIAK L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka nr 2, 2006, s [10]JURDZIAK L., Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń i teorii gier, monografia, s.307, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [11]JURDZIAK L., Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni: Cz. 1. Propozycje podziału; Cz. 2. Formuły cen węgla brunatnego; Cz. 3. Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych. Górnictwo i geologia IX. Oficyna Wydaw. PWroc., s , Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, ISSN ; nr 33, w serii gł.: nr 118. [12]JURDZIAK L., Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol. Górnictwo Odkrywkowe R. 49, nr 5/6, s [13]JURDZIAK L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni: Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Górnictwo Odkrywkowe, Cz. 2. Zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Górnictwo Odkrywkowe R. 49, nr 1/2, s , s [14]JURDZIAK L., Bilateral monopoly of a lignite mine and a power plant in the short run, The 21st World Mining Congress, Kraków, IX [15]JURDZIAK L., Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. Econimic evaluation and risk analysis of mineral projects. International Mining Forum. Taylor and Francis, 2008, s

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r.

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r. Leszek JURDZIAK * Analizy opłacalności, NPV, IRR, projektowanie kopalń optymalizacja, metoda ruchomych stożków, algorytm Lerchs a-grossmann a, planowanie długoterminowe. NA CZYM POLEGA EKONOMICZNA OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo