2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji"

Transkrypt

1 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki

2 3/1 3. Dane wyjściowe 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne wnętrzowe przebudowywanego budynku przy Alei Żołnierza 11a na potrzeby biur Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 3.2 Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzą: - linia kablowa zasilająca - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja gniazd wtyczkowych - tablica główna obiektu - wewnętrzna sieć rozdzielcza - instalacja zasilająca urządzenia technologiczne - tablice piętrowe 3.3 Podstawa techniczna dokumentacji a) Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. nr OD3/ZR4/808/2012 b) Uzgodnienie c) projekt architektoniczno budowlany d) projekty branży sanitarnej i wentylacyjnej e) uzgodnienia międzybranżowe f) obowiązujące przepisy i normy g) inwentaryzacja budynku dla potrzeb projektu 3.5 Załączniki Pisma wyszczególnione w pkt. 3.4.a, b.

3 4/1 4. Opis techniczny 4.1 Ogólna charakterystyka obiektu W ramach przebudowy w budynku biurowym i gospodarczym zmienione zostanie wnętrze, powstaną nowe pomieszczenia biurowe, magazynowe i socjalne na potrzeby biurowe Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pomiędzy budynkami zostanie wybudowany łącznik. Z uwagi na znaczne wyeksploatowanie istniejącej instalacji elektrycznej nie nadaje się ona do dalszego wykorzystania. Przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej. 4.2 Zasilanie i rozdział energii. W budynkach zainstalowane są trzy układy pomiarowe na łączną moc 32kW. Ze względu na przebudowę budynków docelowo zainstalowany będzie jeden układ pomiarowy dla całego budynku powstały po połączeniu istniejących układów. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia docelowy układ pomiarowy zostanie przeniesiony do przystawki pomiarowej przy granicy posesji. Zabezpieczenie przelicznikowe zostanie zrealizowane za pomocą trzech wyłączników nadprądowych wartości 50A o charakterystyce typu C. Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania. 4.3 Tablica główna Projektowana aparatura tablicy głównej TG zamontowana będzie w obudowie typu XL prod. Legrand. Zabezpieczenie odpływów za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników instalacyjnych z członem różnicowo-prądowym. Wszystkie obwody zabezpieczone zostaną wspólnym rozłącznikiem różnicowoprądowym selektywnym o prądzie różnicowym 300mA wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Wyłącznik ten będzie pełnił równocześnie rolę wyłącznika p.poż. Tablica zainstalowana będzie w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie piwnicy. 4.4 Rozdział energii Z tablicy głównej TG zasilane będą liniami kablowymi poszczególne rozdzielnice odbiorcze, to jest: - tablice obiektowe instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych - urządzenia wentylacyjne Tablice obiektowe instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych zainstalowane będą na korytarzach poszczególnych kondygnacji obiektu.

4 4/2 Sieć rozdzielczą projektuje się przewodami miedzianymi, pięciożyłowymi 750V. Prowadzenie linii w korytkach kablowych zabudowanych płytą GK. Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonać w rurach ochronnych. Przejścia powinny być uszczelnione materiałem niepalnym, takim, aby przejście miało tą samą odporność co ściany odpowiednich oddzieleń pożarowych. 4.5 Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia podstawowego zaprojektowana została przewodami typu YDYżo - 750V. Przewody należy układać p/t. Instalacja oświetlenia ogólnego zostanie podzielona na obwody zasilające, których zabezpieczenie nie powinno przekraczać 10 A. Obwody oświetleniowe wyprowadzone będą z tablic zasilających usytuowanych na poszczególnych piętrach. Rodzaj oświetlenia, rozmieszczenie opraw dostosowano do wytycznych architektonicznych. Jako oświetlenie podstawowe zastosowano oświetlenie fluorescencyjne. 4.6 Oświetlenie ewakuacyjne Na drogach komunikacyjnych i przejściach należy stosować oświetlenie ewakuacyjne zapewniające dostateczne oświetlenie do bezpiecznego poruszania się ludzi w przypadku całkowitego zaniku napięcia zasilającego. Oświetlenie ewakuacyjne zapewniające dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych, odbywać się będzie za pomocą opraw z własnym źródłem zasilania. Praca w trybie tylko awaryjnym, oraz części opraw w trybie praca ciągła (oświetlenie + awaria). Czas świecenia 1h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć znak rozpoznawczy w postaci żółtego pasa o szerokości 2 cm. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe- większe niż 5lx. Aby osiągnąć właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, należy oświetlić przestrzeń drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokości 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oznaczone, aby jednoznacznie wskazywały kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej. Jeśli wyjście awaryjne nie jest bezpośrednio widoczne, to powinien być umieszczony, w odpowiednim miejscu, oświetlony znak kierunkowy (lub szereg znaków). Zastosowane zostaną znaki kierunkowe ewakuacji fosforyzujące bez własnego podświetlenia. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa.

5 4/3 Zatem oprawy powinny być umieszczane: a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w przypadku zagrożenia, b) w pobliżu (patrz uwaga) schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, c) w pobliżu (patrz uwaga) każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, e) przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu lub strefy bezpiecznej), h) w pobliżu (patrz uwaga) każdego punktu pierwszej pomocy, i) w pobliżu (patrz uwaga) każdego urządzenia przeciwpożarowego i ręcznego przycisku alarmowego. UWAGA 1. Określenie w pobliżu to nie dalej niż 2m mierzone w poziomie, od miejsc wyszczególnionych w punktach a...i 2. Miejsca h), i) muszą mieć na poziomie posadzki w ich pobliżu natężenie oświetlenia co najmniej 5 lx Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosić co najmniej 1lx. W obszarze środkowym, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Uwaga: Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m albo należy je wyposażyć w oświetlenie jak w strefach otwartych. Stosunek wartości maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna ponadto spełniać następujące, dodatkowe wymagania: W celu właściwego rozpoznawania barw bezpieczeństwa, minimalna wartość wskaźnika oddawania barw R a dla źródeł światła powinna wynosić 40. Oprawa nie powinna istotnie zmieniać wartości tego wskaźnika. Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1h. Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 4.7 Instalacja gniazd wtykowych ogólnych Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3 2,5 mm2-750v. Do jednego obwodu przyłączać nie więcej niż 10 gniazd wtykowych. Instalację wykonać jako p/t z osprzętem podtynkowym. Przewody układać w tynku, lub tam gdzie występują ściany z płyt gipsowo - kartonowych, wewnątrz ścian w rurkach izolacyjnych.

6 4/4 4.8 Instalacja gniazd wtyczkowych do zasilania urządzeń komputerowych Urządzenia komputerowe zasilane będą zasilone z wydzielonych obwodów tablic piętrowych. W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania energią elektryczną urządzeń komputerowych na wydzielonych stanowiskach będzie możliwe zastosowanie lokalnych zasilaczy UPS. Gniazda do zasilania urządzeń komputerowych z kluczem firmy Legrand. Gniazda te umieszczone będą w sąsiedztwie gniazd logicznych i telefonicznych. Przewody będą układane w korytach i kanałach kablowych. 4.9 Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu TG należy zainstalować główną szynę uziemiającą, do której należy podłączyć przewody ochronne obwodów rozdzielczych, metalowe ciągi instalacyjne wprowadzone do obiektu, zbrojenie budowlane i konstrukcje metalowe. Główną szynę uziemiającą połączyć z uziomem budynku. Do wykonania głównych połączeń wyrównawczych stosować przewody o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2 Cu. Jako szyny uziemiające i wyrównawcze stosować szyny wyrównujące potencjału typu AM4 z osłoną ochronną szyn PMR 576 prod. ENSTOPOL Ochrona odgromowa Instalacja odgromowa Obiekt będzie chroniony od bezpośrednich uderzeń pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego φ 8 mm. Do zwodów przyłączyć wszystkie elementy metalowe na dachu. Przewody odprowadzające i uziemiające wykonać z drutu stalowego φ 8 mm, przewody układać p/t. Do połączenia przewodów odprowadzających z przewodem uziemiającym stosować zaciski kontrolno-pomiarowe i studzienki z zaciskami kontrolno-pomiarowymi. Przyjęto IV poziom ochrony Ochrona przed przepięciami w sieci zasilającej Biorąc pod uwagę znaczne nasycenie obiektu urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi wymagającymi ochrony przepięciowej projektuje się strefową ochronę urządzeń technicznych przed przepięciami. Do ochrony instalacji i urządzeń wykorzystane zostaną zespolone ograniczniki przepięć klasy I i II typu V25-B+C/4, oraz ograniczniki klasy II typu V20-C.4 prod. Obo. Ograniczniki klasy I zainstalowane zostaną w miejscu wprowadzenia sieci nn do budynku (na szynach rozdzielnicy głównej RG), ograniczniki klasy II w tablicach piętrowych. Zapewniają one ograniczenie przepięć do wartości od około 1,0 kv oraz uniemożliwiają powstanie różnicy potencjałów wewnątrz obiektu.

7 4/ Ochrona dodatkowa przed porażeniem Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie. Maksymalny czas wyłączenia przy przekroczeniu spodziewanego napięcia dotykowego 50 V, wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 s. Zastosowano następujące urządzenia ochronne: - w obwodach oświetleniowych i w obwodach gniazd wtyczkowych wyłączniki różnicowo prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 ma. - w liniach zasilających rozdzielnice bezpieczniki (maks. czas wyłączenia 0,4s ) Instalacja teleinformatyczna Charakterystyka systemu okablowania strukturalnego. Okablowanie strukturalne zaprojektowano w architekturze hierarchicznej gwiazdy z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) zlokalizowanym w pomieszczeniu kancelarii ogólnej na parterze budynku. Projektowaną instalację teleinformatyczną opracowano w sposób uniwersalny pozwalający na zastosowanie systemu okablowania strukturalnego dowolnego producenta, spełniających wymagania kategorii 5. Do projektu przyjęto kable, osprzęt i urządzenia w kategorii 5, klasy E - firmy Legrand lub równoważne. W GPD zbiegają się czteroparowe ekranowane kable, okablowania poziomego (UTP 4x2x0,5) kat.5 z abonenckich punktów elektryczno-logicznych ( PEL ) zainstalowanych w budynku. Komputery i telefony włączane będą do sieci przez PEL-e, ponieważ kable przyłączy komputerowych i telefonicznych zostały zaprojektowane w kat. 5, a gniazda komputerowe i telefoniczne w postaci wkładów RJ-45 kat 5e nie zachodzi potrzeba rozróżniania tych gniazd. O przeznaczeniu danego gniazda decydować będzie krosowanie w punkcie dystrybucyjnym. Takie rozwiązanie daje dużą elastyczność systemu, ponieważ o przeznaczeniu danego gniazda (komputerowe lub telefoniczne) decyduje użytkownik dokonując odpowiedniego krosowania w punkcie dystrybucyjnym. Kable teleinformatyczne w obrębie korytarzy będą układane w korytkach kablowych zabudowanych płytą GK. W pomieszczeniach biurowych kable układane w odseparowanych przedziałach kanałów kablowych. Trasy prowadzenia kabli pokazano na załączonych rysunkach. Konstrukcja wybranych kabli zapewnia osiągnięcie niezbędnych parametrów transmisyjnych. Kable spełniają wszystkie wymogi stawiane kablom kategorii 5. Rozmieszczenie PEL w budynku zostało uzgodnione z Użytkownikiem, dokładne miejsce montażu zostanie ustalone na etapie wykonawstwa. Kable okablowania poziomego zakończone będą w GPD na panelach krosowych 24xRJ- 45 wysokości 1U. Kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 na modułach telefonicznych 8x RJ45.

8 4/ Koncepcja instalacji wnętrzowych Do wykonania okablowania poziomego instalacji teleinformatycznej przewiduje się czteroparowe ekranowane kable UTP 4x2x0,5 kat 5. Kable w budynku prowadzone będą w kanałach kablowych DLP n/t w przestrzeni pomiędzy grzejnikami a parapetami. Wraz z gniazdami teleinformatycznymi w punktach PEL montowane będą gniazda zasilające ogólne i kodowane. Trasy prowadzenia instalacji pokazano na załączonych rysunkach. Wszystkie gniazda PEL montować na kanałach kablowych za pomocą uchwytów Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Centralnymi punktami dystrybucyjnymi dla projektowanej instalacji teleinformatycznej w jest Główny Punkt Dystrybucyjny GPD w pomieszczeniu kancelarii ogólnej na parterze. Wyposażenie GPD pokazano na załączonym rysunku nr 22. Z GPD wyprowadzone zostanie okablowanie poziome do poszczególnych PEL zainstalowanych w obiekcie. Główny punkt dystrybucyjny GPD podzielony będzie na następujące pola: Pole kabli abonenckich - wyposażenie będzie w ekranowane 19 panele krosowe 24xRJ-45, kat. 5, na których zakończone będą kable UTP 4x2x0,5 z PEL. Przewidziano rezerwę na panelach krosowych dla dodatkowych gniazd RJ-45. Pole kabli telefonicznych wyposażone w krosowe moduły telefoniczne 8x RJ-45, na których zakończony zostanie kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0, ze skrzynki kablowej PWn 20 A-L, w której zakończone będzie przyłącze kablowe do sieci TP S.A. Pole urządzeń aktywnych wyposażone w 24 portowy switch Cisco Catalyst WS-C TC-L z dwoma gniazdami SFP. Do uporządkowania przebiegów kabli w szafie GPD należy stosować panele z wieszakami kablowymi o wysokości 1U oraz panele ze szczotką w dachu szafy GPD Gniazda okablowania strukturalnego W punktach abonenckich projektuje się instalację punktów elektryczno-logicznych zwanych dalej PEL. Zgodnie z zasadami przyjęto następujące wyposażenie PEL: dwa gniazda RJ-45, kat. 5, dwa gniazda 230V kodowane (czerwone) zasilanych napięciem z wydzielonego (osobnego) obwodu na głównej tablicy energetycznej i dwóch gniazd 230V zasilanych standardowo. Do każdego gniazda RJ-45, kat. 5 doprowadzony jest osobny ekranowany kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 5, o impedancji 100 om i rozszyty będzie na module RJ Urządzenia aktywne sieci komputerowej. Łączność komputerową na potrzeby budynku zapewni 24 - portowy przełącznik, w razie potrzeby można zainstalować kolejne przełączniki i połączyć je w klaster ( stos ). Przełącznik wyposażony będzie w porty Ethernet/FastEthernet 10/100 Mb/s. Każdy przełącznik wyposażony jest w gniazda SFP, które umożliwią realizację połączeń z prędkością 1000 Mb/s.

9 4/7 Wyposażenie przełączników spełni wszystkie parametry pozwalając na realizację i obsługę następujących protokołów: routing IP - RIP, OSPF, PBR, inter VLAN routing, obsługa Auto QoS, DTP, PagP, LACP, STP, VLAN, PVRST, HSRP, CIR, 802.Ix., przepustowość 32 Gb/s, pamięć adresów MAC. W razie potrzeby zwiększenia ilości obsługiwanych komputerów należy w przyszłości zainstalować dodatkowe przełączniki. W szafie przewidziano rezerwę miejsca na instalację dodatkowych urządzeń aktywnych. Zaleca się używanie przełączników tej samej firmy Uziemienie ochronne. Szafy wszystkich punktów dystrybucyjnych należy połączyć z uziomem ochronnym budynku linką miedzianą LY 16 mm². Po wykonaniu połączeń z uziomem budynku wykonać pomiary, wartość uziomu nie może przekraczać 10 om.

10 5/1 5. Obliczenia techniczne 5.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej Lp. Nazwa Pi kz Ps [kw] - [kw] 1 Oświetlenie ogólne 10,5 0,7 7,4 2 Gniazda ogólne 36,0 0,2 7,2 3 Komputery 6,8 0,7 4,8 4 Podgrzewacze wody 22,2 0,2 4,5 5 Inne 7,3 0,2 1,5 razem 82,8 0,3 25,4 Moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi 32,0kW i jest wystarczająca na pokrycie potrzeb projektowanej instalacji. 5.2 Linie zasilające i przewody instalacji odbiorczych Linię zasilająca tablicę rozdzielczą oraz przewody instalacji odbiorczych sprawdzono na obciążalność długotrwałą, dopuszczalne spadki napięcia i skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki obliczeń ujęto w formie tabelarycznej i załączono do egz. archiwalnego projektu.

11 7/1 7.Spis rysunków 1. Plan sytuacyjny 2. Schemat strukturalny zasilania obiektu 3. Schemat strukturalny zasilania tablic obiektowych 4. Schemat strukturalny tablicy TG 5. Schemat strukturalny tablicy T01 6. Schemat strukturalny tablicy T Schemat strukturalny tablicy T Schemat strukturalny tablicy T Schemat strukturalny tablicy T2 10. Schemat zasadniczy sterowania wyłącznikiem p.poż. 11. Schemat okablowania strukturalnego 12. Plan linii kablowych rzut piwnicy 13. Plan linii kablowych rzut parteru 14. Plan linii kablowych rzut piętra 15. Plan instalacji oświetleniowej rzut piwnicy 16. Plan instalacji oświetleniowej rzut parteru 17. Plan instalacji oświetleniowej rzut piętra 18. Plan instalacji gniazd wtyczkowych rzut piwnicy 19. Plan instalacji gniazd wtyczkowych rzut parter 20. Plan instalacji gniazd wtyczkowych rzut piętra 21. Plan instalacji piorunochronnej 22. Rysunek montażowy szafy GPD 23. Plan kanałów kablowych instalacji komputerowej rzut parteru 24. Plan kanałów kablowych instalacji komputerowej rzut piętra

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo