Piotr Fortuna Architekci Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP , REGON tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci."

Transkrypt

1 Piotr Fortuna Architekci Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP , REGON tel , PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY III PIĘTRA NR 301, 305 i 307 W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 25 DZIAŁKA 17 LOKALIZACJA: INWESTOR : Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, Warszawa Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, Warszawa AUTORZY OPRACOWANIA: PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Marek Znajdek Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno inŝynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr UAN-KZ-7210/36/89 ; AUB-KZ- 7210/75/90 Alojzy Znajdek Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych AUB-KZ-7210/77/90; 725/75/Bg DATA OPRACOWANIA CZERWIEC 2012

2 ZAWARTOŚĆ IV. Projekt elektryczny 1 Spis treści 2. Oświadczenie projektantów 3 Uprawnienia projektantów 4 Opis techniczny 5 Informacja BIOZ 6 Część rysunkowa Instalacje elektryczne - rzut sal konferencyjnych Schemat i widok rozdzielnicy T300 Rzut poddasza trasa WLZ TK-1/1B-KL Rzut piwnicy trasa WLZ TK-1/1B-KL Schemat i widok rozdzielnicy TK-1/1B-KL Częściowy schemat i widok rozdzielnicy TK-1/1B Schemat i widok rozdzielnicy TK-1/2B rys. IE-01 rys. IE-02 rys. IE-03 rys. IE-04 rys. IE-05 rys. IE-06 rys. IE-07 UWAGA! Przedstawione w dokumentacji projektowej wszystkich branŝ wskazania na systemy i materiały z ewentualnym podaniem producenta naleŝy traktować jako markę referencyjną- przykładową. Ze względu na zasady określone przez Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31 wykonawcy mogą zaproponować inne wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych. Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oświadczam, Ŝe sporządzony projekt budowlany remontu sal konferencyjnych III piętra nr 301, 305 i 307 budynku MEN w Warszawie wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodniony międzybranŝowo. PROJEKTANT Marek Znajdek Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nruan-kz-7210/36/89 ; AUB-KZ-7210/75/90 SPRAWDZAJĄCY Alojzy Znajdek Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych AUB-KZ-7210/77/90; 725/75/Bg Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

4 Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

5 Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

6 Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

7 Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

8 OPIS TECHNICZNY Remontu sal konferencyjnych III piętra nr 301, 305 i 307 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy al. Szucha 25 I. Dane ogólne 1) Podstawa opracowania: - umowa MEN/2012/DE/352 z dnia 13/03/2012 zawarta z Inwestorem w dniu 13/03/2012, - specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, - załoŝenia wyjściowe do projektowania i kosztorysowania uzgodnione w dniu 13/03/2012, - inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu w dniach 13/03/2012 oraz 27/03/2012, - obowiązujące normy i przepisy budowlane. 2) Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu sal konferencyjnych III piętra nr 301, 305 i 307 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Szucha 25. Zakres opracowania projektu obejmuje opis techniczny oraz rysunki budowlane. Częścią składową opracowania są projekty poszczególnych branŝ. 3) Lokalizacja Przedmiotowy budynek jest częścią zespołu budynków ministerstw znajdujących się wzdłuŝ Al. Szucha w Warszawie. Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

9 II. OPIS PROJEKTU 1. Opis projektowanych zmian Zgodnie z wytycznymi i na podstawie materiałów otrzymanych od inwestora zaplanowano remont sal konferencyjnych III piętra nr 301, 305 i 307 w budynku MEN. Projekt został opracowany jako rozwiązanie priorytetowo traktujące zabytkowy charakter budynku. 2. Opis prac demontaŝowych W salach konferencyjnych nr 301, 305 i 307 przewiduje się demontaŝ istniejących gniazd elektrycznych naściennych oraz pozostałego unieczynnionego osprzętu (np. głośniki). W związku z zabytkowym charakterem budynku istniejące oprawy oświetleniowe naleŝy zdemontować w sposób umoŝliwiający ponowny ich montaŝ po remoncie pomieszczeń. 3. Opis prac projektowanych zasilanie Wyremontowane pomieszczenia pełnić będą rolę sal konferencyjnych. Zasilanie poszczególnych obwodów oświetleniowych, gniazdowych i technologicznych odbywać się będzie z nowo projektowanej rozdzielnicy T300. Schemat i widok rozdzielnicy przedstawia rys IE-02. Rozdzielnicę T300 naleŝy zasilić kablem YKY 5x6mm 2 z nowo projektowanej rozdzielnicy TK-1/2B zlokalizowanej na piętrze pierwszym budynku Ministerstwa w pomieszczeniu 171E obok istniejącej rozdzielnicy TK-1/1B zasilonej z niej. Zarówno przewody kabelkowe jak i WLZ naleŝy prowadzić podtynkowo przykrywając minimum 5mm warstwą tynku. W pomieszczeniach sal konferencyjnych projektuje się klimatyzację według projektu branŝy sanitarnej. Zasilanie elementów układu nawiewno wywiewnego projektuje się poprzez rozdzielnicę wentylacji TK-1/1B-KL zasilaną z rozdzielnicy głównej RG-piwnica. Rozdzielnica TK-1/1B-KL zlokalizowana została na poddaszu budynku, a jej schemat i widok przedstawia rysunek IE-05. Trasę WLZ dla rozdzielnicy TK-1/1B-KL wykonać zgodnie z rysunkami IE-03 oraz IE-04. Rozdzielnicę główną naleŝy dostosować do nowych potrzeb według wytycznych na schemacie rozdzielnicy TK-1/1B-KL poprzez zamontowanie odpowiedniego trójfazowego zabezpieczenia. Przewody po trasie WLZ-ów naleŝy prowadzić w rurce lub korytku plastikowym podtynkowo. 4. Oświetlenie Zdemontowane oprawy oświetleniowe po wyremontowaniu pomieszczeń zlokalizować w punktach według stanu pierwotnego lub dobrać nowe według ścisłych wytycznych Inwestora. Z powodu na zabytkowy charakter budynku w celu doświetlenia płaszczyzny roboczej na biurkach lub stołach naleŝy uŝywać lampek stojących. Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

10 Załączanie oświetlenia realizowane będzie wyłącznikiem przy wejściu do pomieszczeń. Nową instalację oświetleniową naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi z Ŝyłami miedzianymi typu YDYŜo o przekroju 3 x 1,5 mm 2, YDYp 4x1,5 mm 2 ułoŝonymi w bruzdach wykutych w tynku. Wyłączniki i przełączniki zamontować na wysokości 1,4 m. Zastosowany zostanie osprzęt f-my BERKER B.Kwadrat. Wszystkie łączenia kabli oraz montaŝ osprzętu wykonać w puszkach instalacyjnych podtynkowych. 5. Instalacja gniazd wtyczkowych Dla zasilania drobnych urządzeń przenośnych zaprojektowano w pomieszczeniach instalację gniazd wtyczkowych 1 fazowych (1P + N + PE), 10/16A, 250V. W salach konferencyjnych zaprojektowano system listew podpodłogowych w celu rozprowadzenia instalacji do puszek podłogowych floor boxów o wyposaŝeniu zgodnym z legendą na rysunku IE-01. Przebieg kanałów ukazuje rys. IE-01. Ostateczną lokalizację florboxów uzgodnić z Inwestorem. Nową instalację gniazd naleŝy wykonać przewodami kabelkowymi z Ŝyłami miedzianymi typu YDYŜo o przekroju 3 x 2,5 mm 2 ułoŝonymi w bruzdach wykutych w tynku oraz w listwach podłogowych. Gniazda zamontować na wysokości 0,3 m. Zastosowany zostanie osprzęt f-my BERKER B.Kwadrat. Wszystkie łączenia kabli oraz montaŝ osprzętu wykonać w puszkach instalacyjnych podtynkowych 6. Oprzewodowanie Instalacja odbiorcza wykonana będzie przewodami kablowymi typu YDY 450/750V. Dla obwodów 1-fazowych 3-Ŝyłowe. Instalacja oprócz tras kanałów podpodłogowych, wykonana będzie jako podtynkowa. Przewody przykryte minimum 5mm warstwą tynku. Dla odbiorów trójfazowych naleŝy stosować przewody 5-Ŝyłowe, o przekrojach zgodnych ze schematami rozdzielnic. 7. Instalacje teletechniczne Okablowanie poziome w budynku pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami komputerowymi wykonane ma być w oparciu o skrętkę czteroparową SF/UTP 4x2x0,5 LSZH kategorii 6 w topologii gwiazdy. Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Do kaŝdego punktu logicznego naleŝy doprowadzić kabel czteroparowy, który naleŝy rozprowadzić do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 207 zachowując zasadę, Ŝe odległość od gniazda końcowego RJ45 do panelu Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

11 krosowego w szafie nie moŝe być dłuŝsza niŝ 90m. Przewody teletechniczne naleŝy wprowadzić do pomieszczenia technicznego nr 207, a następnie przepustem do serwerowni (nr 0808) na poziomie parteru. Przy przejściu przez strop stosować tuleję ochronną z rury przepustowej. Listwy zasilające naleŝy zainstalować w szafach na przedniej ściance. W istniejącej szafie rackowej naleŝy dołoŝyć jeden patch panel dla potrzeb rozbudowanej instalacji LAN. 8. Ochrona przeciwprzepięciowa Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-S. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni: - izolacja części czynnych obwodów, - uniemoŝliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych osobom nieupowaŝnionym, - odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanej tablicy rozdzielczej, Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kv projektuje się następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej: - samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających przetęŝeniowych, - samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych róŝnicowo-prądowych, o prądzie 30 ma - połączenia wyrównawcze miejscowe, Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia wyposaŝone w przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. 9. Ochrona przed przepięciami Z uwagi na moŝliwość wystąpienia zredukowanych przepięć atmosferycznych i przepięć łączeniowych w rozdzielni głównej budynku przewidziano system ochrony przeciwprzepięciowej. W projektowanej tablicy T300 zostaną zainstalowane ograniczniki przepięć klasy B+C o poziomie ochrony 1,2 kv. 10. Uwagi końcowe Całość robót wykonać według niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i bezpieczeństwa, Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji muszą posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi, Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

12 MontaŜ wykonywać w stanie beznapięciowym, Przed zakupieniem przewodów i kabli dokonać obmiaru bezpośrednio na obiekcie Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŝy przeprowadzić próby i badania m.in. izolacji przewodów oraz kabli, skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej, rezystancji uziemienia, Protokóły badań naleŝy przekazać UŜytkownikom pomieszczeń, 11. Wykaz waŝniejszych aktów wykonawczych oraz norm do stosowania Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia r. (Dz. U. nr 89 poz.414) Prawo Budowlane tekst jednolity z r.(dz.u. nr 106 poz.1126) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia r. (Dz. U. nr 80 poz.718) o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych, podstawy planowania. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciąŜalność przewodów. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. stosowne Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej. Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

13 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacje elektryczne remont sal konferencyjnych III piętra nr 301, 305 i 307 w budynku MEN w Warszawie Nazwa i adres inwestora: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, AL. J. CH. SZUCHA 25, WARSZAWA Opracował: Radosław Pietrzak 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robót w oparciu o projekty wykonawcze, technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 2) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja ma charakter kubatorowy i polega na wykonaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych. W przedmiotowej inwestycji nie występuje: - zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków, - emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, - wytwarzanie odpadów stałych, - emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, - wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania mogą stworzyć bezpośrednie zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: BRAK. 4) Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: lp. rodzaj zagroŝenia 1 2 poraŝenie prądem elektrycznym o napięciu do 0,4 kv naraŝenie pracowników na wdychanie pyłu skala zagroŝenia wysoka średnia miejsce Obiekt remontowany - wszystkie sieci i instalacje elektryczne prace przy elementach murowanych i Ŝelbetowych związane z czas wystąpienia DemontaŜ instalacji, montaŝ nowej instalacji, prace rozruchowe i pomiarowe po zakończeniu prac, wprowadzanie i podłączanie kabli i przewodów w rozdzielnicach i w urządzeniach, wykonywanie pomiarów i prób pomontaŝowych czas wykonywania tych prac oraz w przypadku braku sprzątania po Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

14 zawierającego krzemionkę wydzielaniem pyłu, np. rozbiórki, kucie, cięcie i wiercenie pracach cały czas pobytu w zapylonych miejscach 5) Sposób instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Sposób instruktaŝu pracowników naleŝy dostosować do potrzeb i moŝliwości uwzględniając obowiązujące przepisy, zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie wykonującym prace, zdolności instruowanych pracowników do percepcji i do zapamiętania przekazywanych informacji. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przeciętnych zagroŝeniach, szczególnie o zagroŝeniach poraŝeniem prądem elektrycznym. Poza ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem remontu, które powinno być odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagroŝeniach naleŝy ustnie przekazywać wszystkim pracownikom kaŝdego dnia przed rozpoczęciem pracy. 6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń: - prace wykonywać na ustne polecenie pracy z zachowaniem szczególnej ostroŝności, - robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, - pracownicy wykonujący prace zagraŝające poraŝeniem prądem elektrycznym muszą być poinformowani o istniejącym zagroŝeniu, a technologię prac dostosować do istniejącego zagroŝenia, - pracownicy wykonujący prace montaŝowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, w szczególności zgodnie z instrukcjami zakładowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912), - pracownicy powinni mieć pozytywne wyniki aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni mieć dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokości, - teren robót naleŝy wygrodzić barierami, - pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, - dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac naleŝy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, Artykuły 20 i 21a Prawa Budowlanego ustawy z 7 lipca 1994 (tekst jednolity w Dz. U. nr 106, poz. 1126). Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Remont sal konferencyjnych III piętra nr 301,305 i 307 w budynku MEN w Warszawie przy al. Szucha 25

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c. 62 510 Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel. 601 749 131; 063 242 26 95 NIP 665-23-06-001 PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo