ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998"

Transkrypt

1

2 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi w Politechnice Gda skiej. Nadal jest czynny zawodowo, uczestniczy w opracowywaniu norm i przepisów technicznych w zakresie bezpieczników oraz ochrony przeciwpora- eniowej. Jest rzeczoznawc i weryfikatorem SEP oraz in ynierem europejskim FEANI grupy Aa (najwy szej) Recenzenci: mgr in. Izydora Kos-Górczy ska nauczyciel przedmiotu w Zespole Szkó Elektrycznych Nr 2 w Warszawie, metodyk i konsultant metodyczny prof. zw. dr hab. in. Jan Maksymiuk wyk adowca w Politechnice Warszawskiej, pracownik naukowy Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napi PW mgr in. Henryk wi tek pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, wspó twórca programu energoelektroniki mgr Adam Borz cki polonista, pracownik WSiP, ekspert j zykowy do spraw podr czników zawodowych Ok adk projektowa : Krzysztof Demianiuk Redaktor inicjuj cy: El bieta Faron-Lewandowska Redaktor: Anna Moniuszko Redaktor techniczny: Marzenna Kiedrowska Podr cznik dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu podr czników szkolnych do nauczania przedmiotu instalacje elektryczne i elektroenergetyka w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr in. Izydory Kos-Górczy skiej, prof. zw. dr. hab. in. Jana Maksymiuka, mgr. in. Henryka wi tka i mgr. Adama Borz ckiego. Numer w wykazie 2/98. Podr cznik dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej W podr czniku przedstawiono urz dzenia przeznaczone do wytwarzania, przesy u, rozdzia u i u ytkowania energii elektrycznej oraz problemy zwi zane z ich niezawodnym dzia aniem, ekonomi eksploatacji i stwarzanymi przez nie zagro eniami. Omówiono najnowsze rozwi zania urz dze i przewidywane kierunki ich rozwoju, nowoczesne metody monta u i eksploatacji, stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony oraz aktualnie obowi zuj ce metody doboru urz dze. Ksi ka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne przyk ady obliczeniowe zaczerpni te z aktualnej praktyki projektowania i eksploatacji urz dze. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa P. poczt. 9 Wydanie szóste uaktualnione (2008) Ark. druk. 34, ark. wklejki Sk ad i amanie: Phototext Druk i oprawa: P.W. Tolek Drukarnia im. K. Miarki w Miko owie Wydrukowano na papierze offsetowym Speed-E produkcji International Paper

3 Spis tre ci Wykaz oznacze... 9 Przedmowa Domowe instalacje elektryczne Wiadomo ci wst pne Przewody elektroenergetyczne czenie przewodów czniki instalacyjne Gniazda wtyczkowe i wtyczki O wietlenie budynków mieszkalnych Bezpieczniki instalacyjne Wy czniki nadpr dowe instalacyjne Zasilanie budynku mieszkalnego energi elektryczn Uk ad instalacji mieszkaniowej Monta instalacji elektrycznej Zasady ogólne Uk adanie przewodów kabelkowych po wierzchu Uk adanie przewodów w rurkach po wierzchu Uk adanie przewodów w rurkach pod tynkiem Uk adanie przewodów w tynku Instalacje w budownictwie wielkop ytowym i monolitycznym Odbiór techniczny instalacji Dokumentacja techniczna Instalacje do przesy u informacji Konserwacja i remonty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych Pytania i zadania kontrolne Urz dzenia o wietleniowe i grzejne O wietlenie elektryczne Wiadomo ci wst pne Lampy arowe Lampy fluorescencyjne Lampy rt ciowe Lampy metalohalogenkowe Lampy sodowe niskopr ne Lampy sodowe wysokopr ne

4 Diody elektroluminescencyjne O wietlenie awaryjne Instalowanie i konserwacja urz dze o wietleniowych Urz dzenia elektrotermiczne Wiadomo ci wst pne Rezystancyjne urz dzenia elektrotermiczne Elektrodowe urz dzenia elektrotermiczne ukowe urz dzenia elektrotermiczne Indukcyjne urz dzenia elektrotermiczne Pojemno ciowe urz dzenia elektrotermiczne Promiennikowe urz dzenia elektrotermiczne Inne urz dzenia elektrotermiczne Pytania i zadania kontrolne Przemys owe instalacje elektryczne niskiego napi cia Wiadomo ci wst pne Przemys owe aparaty elektryczne Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemys owych Bezpieczniki stacyjne Zadania i dzia anie czników mechanizmowych Roz czniki o nap dzie r cznym Styczniki Zadania zabezpiecze przeci eniowych Przeka niki termobimetalowe Przeka niki nadpr dowe elektroniczne Czujniki temperatury Wy czniki Zasady instalowania aparatów Zasady konserwacji aparatów Zasilanie silników elektrycznych Uk adanie przewodów w obiektach przemys owych Zasady ogólne Uk adanie przewodów w wi zkach Uk adanie przewodów na drabinkach i w korytkach Uk adanie przewodów w listwach Instalacje pod ogowe Instalacje wykonane przewodami szynowymi Rozdzielnice przemys owe Przeznaczenie rozdzielnic i ich odmiany Rozdzielnice skrzynkowe Rozdzielnice szafowe Rozdzia energii elektrycznej w zak adach przemys owych Zasilanie zak adów przemys owych Sieci zak adowe Poprawa wspó czynnika mocy Konserwacja i remonty przemys owych instalacji elektrycznych Pytania i zadania kontrolne Ochrona przeciwpora eniowa w urz dzeniach niskiego napi cia Uziemienia i uziomy Pora enia pr dem elektrycznym Ochrona przeciwpora eniowa podstawowa Ochrona przeciwpora eniowa dodatkowa Rola ochrony dodatkowej Ochrona dodatkowa w uk adzie TN

5 Ochrona dodatkowa w uk adzie TT Izolacja ochronna Separacja ochronna Zasilanie napi ciem bardzo niskim ze ród a bezpiecznego Koordynacja gniazd wtyczkowych i wtyczek Wykonywanie po cze ochronnych Ochrona przeciwpora eniowa uzupe niaj ca Wy czniki ró nicowopr dowe wysokoczu e Po czenia wyrównawcze Administracyjne rodki kontroli bezpiecze stwa Pytania i zadania kontrolne Linie napowietrzne Wiadomo ci wst pne Ustrój linii napowietrznej S upy S upy drewniane S upy betonowe S upy stalowe Izolatory liniowe Linie napowietrzne o przewodach go ych Przewody czenie przewodów Zawieszanie przewodów na izolatorach Uk ad przewodów na s upach Obostrzenia przy skrzy owaniach i zbli eniach Linie napowietrzne o przewodach izolowanych Wiadomo ci ogólne Linie niskiego napi cia Linie redniego napi cia Ochrona przeciwpora eniowa w liniach napowietrznych Przebieg budowy linii napowietrznej Eksploatacja linii napowietrznych Zakres prac konserwacyjnych i remontowych Zasady bezpiecznej pracy przy liniach napowietrznych Pytania i zadania kontrolne Linie kablowe Wiadomo ci wst pne Budowa kabli elektroenergetycznych czenie kabli Rodzaje po cze czenie y kablowych Monta muf kablowych Monta g owic kablowych Uk adanie kabli Zasady ogólne Uk adanie kabli w ziemi Uk adanie kabli w blokach i rurach Uk adanie kabli w kana ach i tunelach Uk adanie kabli w budynkach Eksploatacja linii kablowych Zakres czynno ci eksploatacyjnych Zasady bezpiecznej pracy przy liniach kablowych Pytania i zadania kontrolne

6 7. Stacje elektroenergetyczne Wiadomo ci wst pne Elementy wysokonapi ciowych urz dze rozdzielczych Szyny elektroenergetyczne Izolatory stacyjne Bezpieczniki Od czniki i uziemniki Roz czniki rozdzielcze i styczniki Wy czniki Nap dy czników Przek adniki pr dowe indukcyjne Przek adniki napi ciowe indukcyjne i pojemno ciowe Przy czanie mierników i liczników Niekonwencjonalne przek adniki pr dowe i napi ciowe D awiki przeciwzwarciowe Konstrukcyjne rozwi zania stacji elektroenergetycznych Stacje s upowe Prefabrykowane stacje kioskowe Stacje wn trzowe Rozdzielnice napowietrzne Rozdzielnice o izolacji z sze ciofluorku siarki Instalowanie transformatorów Nastawnie Obwody pomocnicze Klasyfikacja obwodów pomocniczych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Elektroenergetyczna automatyka restytucyjna Blokady manipulacyjne Sterowanie i sygnalizacja Zasilanie obwodów pomocniczych Monta obwodów pomocniczych Uziemienia ochronne Eksploatacja stacji Manipulacje ruchowe Pos ugiwanie si sprz tem ochronnym przy urz dzeniach wysokonapi ciowych Prace konserwacyjne i remontowe Gospodarka olejem izolacyjnym Pytania i zadania kontrolne Elektrownie Sposoby wytwarzania energii elektrycznej Elektrownie cieplne konwencjonalne Elektrownie j drowe Odnawialne ród a energii Wspó praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym Pytania i zadania kontrolne Przepi cia i ochrona odgromowa Przepi cia wewn trzne i atmosferyczne Ochrona od bezpo rednich uderze pioruna Ograniczanie przepi atmosferycznych w liniach i stacjach Ograniczanie przepi w instalacjach Pytania i zadania kontrolne

7 10. Ochrona przed po arami i wybuchami Zapobieganie po arom od urz dze elektrycznych Gaszenie po aru urz dze elektrycznych Urz dzenia elektryczne w miejscach zagro onych wybuchem Pytania i zadania kontrolne Dodatek A. Impedancje elementów toru przesy u energii A.1. Wiadomo ci wst pne A.2. Przewody instalacyjne, szyny, linie napowietrzne, linie kablowe A.3. Transformatory A.4. D awiki przeciwzwarciowe Pytania i zadania kontrolne Dodatek B. Obliczanie spadku napi cia oraz strat mocy i strat energii elektrycznej B.1. Spadek napi cia B.2. Straty mocy i straty energii elektrycznej Pytania i zadania kontrolne Dodatek C. Obliczanie pr dów zwarciowych C.1. Przebieg pr du zwarciowego przy zwarciu odleg ym C.2. Pr d zwarciowy udarowy C.3. Pr d zwarciowy wy czeniowy C.4. Pr d zwarciowy zast pczy cieplny Pytania i zadania kontrolne Dodatek D. Dobór zabezpieczenia i przekroju przewodów instalacji niskiego napi cia D.1. Dobór nadpr dowego zabezpieczenia przewodów D.2. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na wytrzyma o mechaniczn D.3. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem roboczym D.4. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem zwarciowym D.5. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem przeci eniowym D.6. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na dopuszczalny spadek napi cia wywo any obliczeniowym pr dem szczytowym I B D.7. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na dopuszczalny spadek napi cia wywo any pr dem za czeniowym obwodu Pytania i zadania kontrolne Dodatek E. Obliczanie o wietlenia elektrycznego E.1. Wa niejsze wielko ci fotometryczne E.2. Zasady o wietlania E.3. Metoda punktowa obliczania nat enia o wietlenia E.4. Metoda ogólnej sprawno ci o wietlenia Pytania i zadania kontrolne Literatura

8 Domowe instalacje elektryczne 1.1. Wiadomo ci wst pne W mieszkaniu s u ywane ró norodne, wszystkim znane odbiorniki energii elektrycznej, a mianowicie: lampy zainstalowane na sta e i przeno ne; urz dzenia o nap dzie silnikowym: ch odziarki spr arkowe, pralki, odkurzacze, froterki, roboty kuchenne, miksery, m ynki; urz dzenia grzejne: kuchnie, kuchenki i piekarniki, ogrzewacze pomieszcze i ogrzewacze wody, elazka i prasownice; urz dzenia elektroniczne: odbiorniki radiowe i telewizyjne, magnetofony i magnetowidy, gramofony i odtwarzacze p yt kompaktowych, komputery. Odbiorniki zasila si energi elektryczn za po rednictwem domowej instalacji elektroenergetycznej. Budynki mieszkalne maj te inne instalacje elektryczne: instalacj dzwonkow i/lub domofonow *, sygnalizacji przeciww amaniowej, telefoniczn, zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, radiofonii i telewizji przewodowej oraz czy informatycznych. Domowe instalacje elektryczne powinny by funkcjonalne. Znaczy to, e instalacja powinna umo liwia poprawne korzystanie z urz dze elektrycznych w wybranym miejscu, bez potrzeby u ywania d ugich przewodów ruchomych. Znaczy te, e wszelkie czniki, gniazda wtyczkowe i sterowniki powinny by zainstalowane w najdogodniejszych miejscach. Dwa wymagania, które stawia si wszelkim urz dzeniom elektrycznym, nabieraj szczególnego znaczenia w domowych instalacjach elektrycznych. * Wielokrotnie wyst puj ca w tym podr czniku forma A i/lub B oznacza trzy mo liwo ci: 1) A, 2) B, 3) A i B. Na przyk ad maj instalacj dzwonkow i/lub domofonow znaczy, e maj instalacj dzwonkow lub maj instalacj domofonow, lub maj jednocze nie obie instalacje, dzwonkow i domofonow. 19

9 Bezpiecze stwo u ytkownika. Urz dzeniami elektrycznymi w mieszkaniach pos uguj si osoby nieobeznane z elektrotechnik i maj do nich dost p nawet male kie dzieci. Konstruktorzy oraz instalatorzy powinni zatem przestrzega nast puj cego przykazania: Urz dzenia elektryczne w stanie nieuszkodzonym powinny by absolutnie bezpieczne, równie przy nieumiej tnym u ytkowaniu, i nie powinny ulega uszkodzeniu, nawet przy niedba ym obchodzeniu si z nimi. Gdzie jak gdzie, ale we w asnym domu cz owiek powinien by bezpieczny. Estetyka wykonania. Ka dy cz owiek stara si urz dzi mieszkanie estetycznie i przytulnie. Urz dzenia elektryczne powinny mu w tym pomaga, a w ka dym razie nie powinny przeszkadza. A przeszkadza mog brzydkie lub niedbale zainstalowane gniazda wtyczkowe albo czniki, przewody u o one na wierzchu lub przed u acze pl cz ce si na pod odze, a tak e urz dzenia odbiorcze zaprojektowane z pomini ciem regu wzornictwa przemys owego. Podstawowymi elementami instalacji, bez których wykona jej nie mo na, s : przewody, czniki i przyrz dy zabezpieczaj ce. Przewody s u do rozprowadzenia energii w zasilanym obiekcie, a wi c do po czenia punktów zasilaj cych z odbiornikami, a tak e do sterowania. czniki s potrzebne, aby poszczególne obwody mo na by o za cza i wy cza zale nie od potrzeby. Zabezpieczenia nadpr dowe maj za zadanie w razie wyst pienia przeci enia lub zwarcia wy czy uszkodzony obwód, aby nie dopu ci do nadmiernego nagrzania i zniszczenia instalacji. Ilekro w dalszym ci gu podr cznika jest mowa o mieszkaniowych instalacjach elektrycznych, tylekro nale y przez to rozumie instalacje w mieszkaniach. Domowe instalacje elektryczne s to wszelkie instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, tak e w pomieszczeniach niemieszkalnych: w piwnicach, pralniach, hydroforniach, kot owniach lub w z ach ciep owniczych Przewody elektroenergetyczne Do wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych u ywa si przewodów izolowanych. Przewód jedno y owy zawiera y metalow, przeznaczon do przewodzenia pr du, oraz izolacj (rys. 1.1a). Warstwa materia- u izolacyjnego pe ni rol izolacji roboczej: przewody mog styka si ze sob i z przedmiotami metalowymi, nie powoduj c zwarcia. Spe nia te rol izolacji podstawowej: chroni przed pora eniem pr dem elektrycznym. Na izolacj mog by na o one warstwy ochronne, zabezpieczaj ce przewód przed dzia aniem wilgoci, substancji chemicznych i innych szkodliwych czynników. Je eli wi cej izolowanych y zespoli si i pokryje warstwami ochronnymi, to otrzymuje si przewód wielo y owy (rys. 1.1b): dwu-, trój-, cztero- lub pi cio y owy. Przewody wielo y owe mog by uk adane bez os on i zajmuj mniej miejsca ni równowa na liczba przewodów jedno y owych w rurce instalacyjnej. 20

10 Rys Rodzaje przewodów ze wzgl du na liczb y : a) przewód jedno y owy; b) przewód wielo y owy (na rysunku trój y owy); 1 y a Na y y przewodów instalacyjnych nadaj si mied oraz aluminium metale o du ej konduktywno ci i dostatecznej wytrzyma o ci mechanicznej, umo liwiaj ce atwe wykonywanie po cze. Przewody miedziane s wyra nie lepsze, chocia dro sze. Przewody aluminiowe w porównaniu z miedzianymi maj trzy zasadnicze wady: 1) y y aluminiowe maj mniejsz wytrzyma o mechaniczn i p kaj przy wielokrotnym przeginaniu przewodu o ma ym przekroju, zw aszcza w pobli- u zacisku; 2) aluminium oczyszczone do metalicznego po ysku natychmiast pokrywa si warstw nieprzewodz cego tlenku, co utrudnia wykonywanie po cze ; 3) pod wp ywem trwale przy o onego docisku cz steczki aluminium przemieszczaj si, nast puje pe zanie aluminium p ynie i z czasem mo e doj do obluzowania y w zaciskach. Je li porównywa przewody o identycznej budowie i tej samej obci alno- ci d ugotrwa ej (które d ugotrwale mo na obci y takim samym pr dem), to y y aluminiowe maj przekrój ok. 50% wi kszy, ale wa 2-krotnie mniej ni y y miedziane. Inaczej mówi c, w przewodach kilogram aluminium zast puje dwa kilogramy miedzi. Mied nale y preferowa w przewodach instalacyjnych o ma ym przekroju (s 10 mm 2 ), ale aluminium b dzie nadal stosowane na przewody o du ym przekroju: szyny, kable, linie napowietrzne. Przekroje przewodów s znormalizowane, podobnie jak pr dy znamionowe aparatów i moce znamionowe transformatorów. Z ci gu znormalizowanych przekrojów dobiera si (patrz Dodatek D) najbli szy wi kszy od wymaganego w danych warunkach. Znormalizowane przekroje s nast puj ce: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000 mm 2. Przewody do uk adania na sta e nie musz by gi tkie i maj y y jednodrutowe przy przekroju do 10 mm 2, a y y wielodrutowe (linki) przy wi kszym przekroju. Natomiast przewody do odbiorników ruchomych powinny by gi tkie i wytrzymywa wielokrotne przeginanie; niezale nie od przekroju maj y y wielodrutowe, skr cone z cienkich drutów miedzianych. Izolacj przewodów instalacyjnych dawniej wykonywano z gumy naturalnej, a obecnie u ywa si polwinitu (PVC) oraz ró nych gum syntetycznych. Na izolacj mog by na o one warstwy ochronne: 21

11 Pow oka, czyli szczelna warstwa zapobiegaj ca wnikaniu wilgoci do wn trza przewodu. Przewody kabelkowe do uk adania na sta e maj pow ok z twardego polwinitu. Przewody oponowe do odbiorników ruchomych maj gi tk pow ok, tzw. opon, z gumy lub mi kkiego polwinitu *. Przewody kabelkowe i przewody oponowe dzi ki szczelnej pow oce mog by u ywane w miejscach wilgotnych, mokrych i z wyziewami chemicznymi. Nie s jednak przystosowane do uk adania w ziemi lub w wodzie; do tego s u kable. Pancerz, wykonany przez owini cie metalowymi ta mami lub drutami, w celu ochrony przewodu od uszkodze mechanicznych; maj go przewody uzbrojone. Odzie, czyli oplot z materia u w óknistego na izolacji albo na pancerzu, w celu ochrony od czynników atmosferycznych. Produkuje si wiele odmian przewodów instalacyjnych. Aby atwo by- o je odró nia, przez dziesi tki lat stosowano w Polsce oznaczenia literowe (rys. 1.2) okre laj ce budow i przeznaczenie przewodów (rys 1.3). Stopniowo s one wypierane przez oznaczenia alfanumeryczne zgodne z normalizacj europejsk (rys. 1.4), u ywane we wszystkich krajach Unii. W obu systemach oznacze obowi zuje pisanie znaków w podanej kolejno ci, a informacj stanowi oznaczenie w przewidzianym miejscu albo jego brak. Na przyk ad brak oznaczenia materia u y (brak litery A aluminium) informuje, e y y s miedziane. W temperaturze poni ej 5 C polwinit twardnieje, a przy zginaniu p ka. Przewodów o izolacji i/lub pow oce polwinitowej nie nale y ** uk ada, gdy temperatura otoczenia jest ni sza ni 5 C. Mog one jednak przewodzi pr d w temperaturze do 30 C, je li nie s nara one na zginanie, skr canie lub drgania. Przewody zawieraj ce polwinit maj i t wad, e w razie po aru pal si, przenosz p omie, a co wi cej pal cy si polwinit wydziela chlor i chlorowodór. Mo na to z agodzi, stosuj c polwinit o ograniczonym rozprzestrzenianiu p omienia b d tworzywa bezhalogenowe (patrz rozdz. 10). Na razie s one znacznie dro sze, ale taniej i znajd zastosowanie równie w instalacjach domowych. * Elastyczno takich tworzyw zapewniaj dodatki u yte przy ich produkcji, tzw. zmi kczacze. Z ywicy syntetycznej o nazwie polichlorek winylu mo na uzyska : twardy winidur na rurki sztywne lub armatur chemiczn (zawieraj cy 5 10% zmi kczaczy), elastyczny winidur (twardy polwinit) na rurki karbowane i izolacj przewodów do uk adania na sta e (ok. 20% zmi kczaczy) oraz mi kki polwinit na izolacj gi tkich przewodów ruchomych (do 45% zmi kczaczy). ** W normach i przepisach technicznych nakaz wprowadza si s owami powinien albo nale y, a zakaz s owami: nie powinien, nie nale y albo nie dopuszcza si. Znaczy to tyle, co w j zyku potocznym odpowiednio: musi by (zrobione w podany sposób), nie wolno (post pi w okre lony sposób). 22

12 Rys Tradycyjne polskie oznaczenia literowe okre laj ce budow elektroenergetycznych przewodów instalacyjnych

13 Rys Wa niejsze odmiany przewodów w instalacjach mieszkaniowych (oznaczenie polskie/ /oznaczenie zharmonizowane) 1 y a, 2 izolacja polwinitowa, 3 izolacja gumowa, 4 pow oka (opona) polwinitowa, 5 opona gumowa, 6 oplot w óknisty, 7 wype niacz w óknisty Napi cie znamionowe przewodu podaje si w postaci dwóch warto ci napi cia przemiennego U o /U, przy czym U o oznacza napi cie y a ziemia, a U napi cie y a y a przewodu wielo y owego lub uk adu przewodów jedno y owych. Zwyk e przewody elektroenergetyczne s wytwarzane na napi cia znamionowe 300/300, 300/500, 450/750 oraz 600/1000 V; ró ni si grubo ci i ewentualnie jako ci warstwy izolacji. W instalacjach 230/400 V wystarczaj przewody o napi ciu znamionowym: 300/300 V w obwodach jednofazowych 230 V, 300/500 V w obwodach trójfazowych 230/400 V, ale s wymagane przewody o napi ciu znamionowym co najmniej 450/750 V przy uk adaniu ich w stalowych rurkach i korytkach albo w otworach prefabrykowanych elementów budowlanych. 24

14 Rys Wa niejsze europejskie oznaczenia alfanumeryczne przewodów i kabli ( * brak oznaczenia stanowi informacj ) 25

15 1.3. czenie przewodów Przy wykonywaniu instalacji przewody przy cza si do czników, odbiorników i innych urz dze. Po czenia te powinny by roz czalne, atwe do roz czenia bez zniszczenia jakiejkolwiek cz ci, by umo liwi od czenie przyrz du do naprawy lub wymiany; wykonuje si je w postaci zacisków gwintowych lub wsuwanych. czy si te przewody mi dzy sob w celu przed u enia ci gów instalacyjnych lub wykonania odga zie. Takie po czenia mog by nieroz czalne, np. zaprasowane. Niew a ciwie wykonane po czenia s s abymi punktami instalacji: przegrzewaj si, iskrz i nadpalaj, mog powodowa przerwy w dop ywie energii, mog by ród em po aru. Wykonywanie po cze jest wi c czynno ci odpowiedzialn. Po czenie powinno odznacza si ma rezystancj i wystarczaj c wytrzyma o ci mechaniczn. W a ciwo ci te nie powinny ulega wyra nemu pogorszeniu z up ywem czasu, pod dzia aniem wilgoci i drga, ani w wyniku odkszta ce elementów po czenia (wskutek ich okresowego nagrzewania si i stygni cia oraz wskutek pe zania materia u). Zaciski powinny by wykonane z takiego materia u albo mie takie pow oki ochronne, by nie ulega y korozji nawet w wilgotnej atmosferze. Przewody o wszelkich przekrojach czy si za pomoc zacisków gwintowych i po cze zaprasowanych, a przewody o ma ym przekroju najch tniej za pomoc zacisków zakleszczaj cych. Dobre i trwa e po czenie mi dzy przewodem a korpusem zacisku lub innym przewodem uzyskuje si dzi ki silnemu dociskowi. Przewodów elektroenergetycznych nie czy si przez lutowanie i nie oblutowuje si ich ko ców wchodz cych do zacisków gwintowych. Zaciski gwintowe musz by wystarczaj co sztywne (rys. 1.5), wkr t powinien mie wymiar gwintu dostosowany do przekroju przewodu. Przy czeniu przewodów, zw aszcza aluminiowych, wa ne jest, czy w zacisku nast puje samoczynne oczyszczanie y y przy dokr caniu i czy zacisk jest elastyczny (spr - ynuj cy). W zaciskach przedstawionych na rys. 1.5a, b przy dokr caniu wkr t trze o y, zdziera warstw tlenku i tworzy metaliczn styczno ; efekt ten mo na wzmocni przez karbowanie powierzchni dociskaj cych. 26 Rys Odmiany zacisków gwintowych: a) g ówkowy bez podk adki; b) tulejkowy; c) g ówkowy z podk adk ; d) nak adkowy trójwkr towy koniczynka ; e) nak adkowy jednowkr towy; f) sworzniowy; g) szcz kowy; h) g ówkowy z podk adk wahliw

16 Samoczynne oczyszczanie nie nast puje, je li y a jest dociskana przez p ask podk adk, która nie ociera si o ni przy dokr caniu zacisku (rys. 1.5 c, d, e, f, g). Du elastyczno wykazuj mosi ne zaciski szcz kowe (rys. 1.5 g); docisk nie maleje z czasem, nawet je li y a przewodu ma sk onno do pe zania. Przy czeniu przewodów nale y przestrzega nast puj cych zasad: Przewód tnie si szczypcami, równo obcinaj cymi y oraz izolacj, bez strz pienia ich (rys. 1.6a). Izolacj usuwa si tylko na odcinku y y, który ma by wprowadzony do zacisku (rys. 1.7a) lub ko cówki. Do ci gania izolacji bez kaleczenia y y s u specjalne szczypce (rys. 1.6b), a nie jakikolwiek nó. Rys Czynno ci i narz dzia zwi zane z czeniem przewodów Phoenix Contact, Niemcy: a) ucinanie przewodu szczypcami o ostrzach bocznych; b) zdejmowanie izolacji szczypcami (do przewodów o przekroju 0,08 6 mm 2 ) o ostrzach czo owych Je eli y a jest wielodrutowa, to przed wprowadzeniem do zacisku gwintowego zaciska si na niej ko cówk tulejkow (wk adka rys. 1.8), by stworzy lepsz styczno i zapobiec wystawaniu pojedynczych drutów, co grozi zwarciem (rys. 1.7b). Je li konstrukcja zacisku wymaga oczkowego wygi cia przewodu, to wykonuje si oczko o odpowiedniej rednicy za pomoc szczypiec oczkówek. W zacisku oczko trzeba skierowa w prawo (rys. 1.7c), by zapobiec wypychaniu przewodu spod ba wkr tu w trakcie dokr cania. Do dokr cania zacisku u ywa si wkr taka o szeroko ci ostrza odpowiadaj cej rednicy ba wkr tu (rys. 1.7d). Wkr taki za ma e i za du e niszcz eb wkr tu, a te drugie gro te zerwaniem gwintu. Przy wykonywaniu po czenia nale y unika wielokrotnego przeginania przewodu, zw aszcza przewodu aluminiowego. y a os abiona przegi ciami mo e nie wytrzyma pó niejszych napraw i prze cze dokonywanych w trakcie eksploatacji. 27

17 Rys Poprawne i nieprawid owe wykonywanie po cze w zaciskach gwintowych Zaciski zakleszczaj ce utrzymuj ko cówk ka dego przewodu z osobna mi dzy dwoma elementami silnie spr ynuj cymi (rys. 1.9a). Po odizolowaniu ko cówki na d ugo ci ukrytej w zacisku (rys. 1.9b) wsuwa si j ruchem prostoliniowym (rys. 1.9c). W razie potrzeby mo na j wysun, lekko obracaj c raz Rys Zaciski zakleszczaj ce WAGO ELWAG, Wroc aw: a) zasada zacisku; b) sprawdzanie d ugo ci odizolowania przewodu; c) wsuwanie przewodu do zacisku ruchem prostoliniowym; d) wyci ganie przewodu z zacisku wier obrotami na przemian w przeciwnych kierunkach 28

18 w jedn, raz w drug stron (rys. 1.9d). W otwartej puszce (rys. 1.10) nie ma go ych cz ci pod napi ciem, co jednak nie utrudnia pomiarów kontrolnych (rys. 1.10b). S zaciski zakleszczaj ce umo liwiaj ce przy czanie przewodu wielodrutowego o du ym przekroju, bez przygotowywania ko cówki, poza jej odizolowaniem (rys. 1.11). Rys Zaciski zakleszczaj ce po monta u WAGO ELWAG, Wroc aw: a) widok otwartej puszki; b) atwy dost p przy pomiarach kontrolnych (pomiar napi cia) Rys Przy czanie przewodu wielodrutowego do bezgwintowego zacisku o docisku bezpo- rednim Phoenix Contact, Niemcy: a) przekrój zacisku; b) profil spr yny ze stali chromowoniklowej Zaciski wsuwane, odporne na drgania od dawna stosowane w pojazdach, od samochodów po lokomotywy elektryczne spotyka si w sprz cie gospodarstwa domowego. Oba elementy po czenia, wsuwka i spr ynuj ca nasuwka (rys. 1.12), s wykrawane i kr powane ze spr ystej blachy mosi nej i mog by galwanicznie cynowane. Je li s u za ko cówk izolowanego przewodu, to maj osobne skrzyde ka do zaprasowania na yle i osobne do zaci ni cia na izolacji. 29

19 Rys Elementy po cze wsuwanych: a) wsuwki; b) nasuwki; c) zaprasowana ko cówka 1 skrzyde ka do zaprasowania na yle, 2 skrzyde ka do zaci ni cia na izolacji Rys Po czenia owijane wykonane za pomoc z czek skr tnych Po czenia owijane przewodów o ma ym przekroju (0,75 4 mm 2 ) wykonuje si, wk adaj c ich odizolowane ko cówki do poliamidowej z czki skr tnej o wewn trznym sto kowym gwincie. Przez obrót z czki przewody zostaj silnie doci ni te do siebie (rys. 1.13). W instalacjach b d cych w eksploatacji spotyka si obluzowane zaciski, pomimo stosowania omówionych zabiegów konstrukcyjnych i monta owych. Przy czonym do nich przewodom grozi przegrzanie, a nawet nadpalenie izolacji. Przy przegl dach i naprawach instalacji rozumny elektryk sprawdza stan zacisków i dokr ca zaciski obluzowane czniki instalacyjne czniki umo liwiaj czynno ci czeniowe w obwodach elektrycznych. W instalacjach mieszkaniowych s u do za czania i wy czania lamp oraz innych odbiorników energii. Na ogó s to czniki klawiszowe, o du ych, atwych do manipulowania przyciskach klawiszowych, w estetycznych obudowach o kszta tach i barwach, które atwo dopasowa do wystroju wn trza. 30

20 czniki instalacyjne za czaj i wy czaj pr dy robocze, a przy czynno- ciach tych powstaje uk elektryczny mi dzy stykami. Aby zapobiec nadmiernemu zu ywaniu styków, uk powinien szybko gasn i dlatego styki powinny zamyka i otwiera si z du pr dko ci, migowo, niezale nie od sposobu manipulowania przyciskiem (rys. 1.14) lub pokr t em. Rys cznik klawiszowy o migowym dzia aniu zestyku (w stanie otwartym wystaje górna cz klawisza) 1 obudowa, 2 klawisz nap dowy, 3 spr yna nap dowa, 4 styk ruchomy, 5 styk nieruchomy cznik powinien by tak umocowany, by w stanie otwartym górna cz klawisza by a wysuni ta do przodu (porównaj rys. 3.62). Pozwala to oceni po- o enie cznika i stan obwodu nawet wtedy, kiedy nie ma napi cia, a chcemy wy czy okre lone obwody, wychodz c z domu lub z pracy. Najprostszy cznik, jednobiegunowy, czy b d przerywa jeden biegun obwodu elektrycznego. Bywaj potrzebne czniki o z o onym uk adzie stykowym, umo liwiaj ce bardziej skomplikowane czynno ci czeniowe (tabl. 1.1). Zasad ich dzia ania najlepiej obja nia schemat zasadniczy (rys. 1.15), narysowany jak najpro ciej, w oderwaniu od rzeczywistego usytuowania elementów instalacji. Rys Sterowanie o wietlenia z n miejsc za pomoc 2 prze czników zmiennych i (n 2) prze- czników krzy owych (dowolnym cznikiem mo na wiat o zapali, po czym dowolnym mo na je zgasi ), L przewód fazowy, N przewód neutralny 31

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo