ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998"

Transkrypt

1

2 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi w Politechnice Gda skiej. Nadal jest czynny zawodowo, uczestniczy w opracowywaniu norm i przepisów technicznych w zakresie bezpieczników oraz ochrony przeciwpora- eniowej. Jest rzeczoznawc i weryfikatorem SEP oraz in ynierem europejskim FEANI grupy Aa (najwy szej) Recenzenci: mgr in. Izydora Kos-Górczy ska nauczyciel przedmiotu w Zespole Szkó Elektrycznych Nr 2 w Warszawie, metodyk i konsultant metodyczny prof. zw. dr hab. in. Jan Maksymiuk wyk adowca w Politechnice Warszawskiej, pracownik naukowy Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napi PW mgr in. Henryk wi tek pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, wspó twórca programu energoelektroniki mgr Adam Borz cki polonista, pracownik WSiP, ekspert j zykowy do spraw podr czników zawodowych Ok adk projektowa : Krzysztof Demianiuk Redaktor inicjuj cy: El bieta Faron-Lewandowska Redaktor: Anna Moniuszko Redaktor techniczny: Marzenna Kiedrowska Podr cznik dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu podr czników szkolnych do nauczania przedmiotu instalacje elektryczne i elektroenergetyka w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr in. Izydory Kos-Górczy skiej, prof. zw. dr. hab. in. Jana Maksymiuka, mgr. in. Henryka wi tka i mgr. Adama Borz ckiego. Numer w wykazie 2/98. Podr cznik dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej W podr czniku przedstawiono urz dzenia przeznaczone do wytwarzania, przesy u, rozdzia u i u ytkowania energii elektrycznej oraz problemy zwi zane z ich niezawodnym dzia aniem, ekonomi eksploatacji i stwarzanymi przez nie zagro eniami. Omówiono najnowsze rozwi zania urz dze i przewidywane kierunki ich rozwoju, nowoczesne metody monta u i eksploatacji, stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony oraz aktualnie obowi zuj ce metody doboru urz dze. Ksi ka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne przyk ady obliczeniowe zaczerpni te z aktualnej praktyki projektowania i eksploatacji urz dze. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa P. poczt. 9 Wydanie szóste uaktualnione (2008) Ark. druk. 34, ark. wklejki Sk ad i amanie: Phototext Druk i oprawa: P.W. Tolek Drukarnia im. K. Miarki w Miko owie Wydrukowano na papierze offsetowym Speed-E produkcji International Paper

3 Spis tre ci Wykaz oznacze... 9 Przedmowa Domowe instalacje elektryczne Wiadomo ci wst pne Przewody elektroenergetyczne czenie przewodów czniki instalacyjne Gniazda wtyczkowe i wtyczki O wietlenie budynków mieszkalnych Bezpieczniki instalacyjne Wy czniki nadpr dowe instalacyjne Zasilanie budynku mieszkalnego energi elektryczn Uk ad instalacji mieszkaniowej Monta instalacji elektrycznej Zasady ogólne Uk adanie przewodów kabelkowych po wierzchu Uk adanie przewodów w rurkach po wierzchu Uk adanie przewodów w rurkach pod tynkiem Uk adanie przewodów w tynku Instalacje w budownictwie wielkop ytowym i monolitycznym Odbiór techniczny instalacji Dokumentacja techniczna Instalacje do przesy u informacji Konserwacja i remonty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych Pytania i zadania kontrolne Urz dzenia o wietleniowe i grzejne O wietlenie elektryczne Wiadomo ci wst pne Lampy arowe Lampy fluorescencyjne Lampy rt ciowe Lampy metalohalogenkowe Lampy sodowe niskopr ne Lampy sodowe wysokopr ne

4 Diody elektroluminescencyjne O wietlenie awaryjne Instalowanie i konserwacja urz dze o wietleniowych Urz dzenia elektrotermiczne Wiadomo ci wst pne Rezystancyjne urz dzenia elektrotermiczne Elektrodowe urz dzenia elektrotermiczne ukowe urz dzenia elektrotermiczne Indukcyjne urz dzenia elektrotermiczne Pojemno ciowe urz dzenia elektrotermiczne Promiennikowe urz dzenia elektrotermiczne Inne urz dzenia elektrotermiczne Pytania i zadania kontrolne Przemys owe instalacje elektryczne niskiego napi cia Wiadomo ci wst pne Przemys owe aparaty elektryczne Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemys owych Bezpieczniki stacyjne Zadania i dzia anie czników mechanizmowych Roz czniki o nap dzie r cznym Styczniki Zadania zabezpiecze przeci eniowych Przeka niki termobimetalowe Przeka niki nadpr dowe elektroniczne Czujniki temperatury Wy czniki Zasady instalowania aparatów Zasady konserwacji aparatów Zasilanie silników elektrycznych Uk adanie przewodów w obiektach przemys owych Zasady ogólne Uk adanie przewodów w wi zkach Uk adanie przewodów na drabinkach i w korytkach Uk adanie przewodów w listwach Instalacje pod ogowe Instalacje wykonane przewodami szynowymi Rozdzielnice przemys owe Przeznaczenie rozdzielnic i ich odmiany Rozdzielnice skrzynkowe Rozdzielnice szafowe Rozdzia energii elektrycznej w zak adach przemys owych Zasilanie zak adów przemys owych Sieci zak adowe Poprawa wspó czynnika mocy Konserwacja i remonty przemys owych instalacji elektrycznych Pytania i zadania kontrolne Ochrona przeciwpora eniowa w urz dzeniach niskiego napi cia Uziemienia i uziomy Pora enia pr dem elektrycznym Ochrona przeciwpora eniowa podstawowa Ochrona przeciwpora eniowa dodatkowa Rola ochrony dodatkowej Ochrona dodatkowa w uk adzie TN

5 Ochrona dodatkowa w uk adzie TT Izolacja ochronna Separacja ochronna Zasilanie napi ciem bardzo niskim ze ród a bezpiecznego Koordynacja gniazd wtyczkowych i wtyczek Wykonywanie po cze ochronnych Ochrona przeciwpora eniowa uzupe niaj ca Wy czniki ró nicowopr dowe wysokoczu e Po czenia wyrównawcze Administracyjne rodki kontroli bezpiecze stwa Pytania i zadania kontrolne Linie napowietrzne Wiadomo ci wst pne Ustrój linii napowietrznej S upy S upy drewniane S upy betonowe S upy stalowe Izolatory liniowe Linie napowietrzne o przewodach go ych Przewody czenie przewodów Zawieszanie przewodów na izolatorach Uk ad przewodów na s upach Obostrzenia przy skrzy owaniach i zbli eniach Linie napowietrzne o przewodach izolowanych Wiadomo ci ogólne Linie niskiego napi cia Linie redniego napi cia Ochrona przeciwpora eniowa w liniach napowietrznych Przebieg budowy linii napowietrznej Eksploatacja linii napowietrznych Zakres prac konserwacyjnych i remontowych Zasady bezpiecznej pracy przy liniach napowietrznych Pytania i zadania kontrolne Linie kablowe Wiadomo ci wst pne Budowa kabli elektroenergetycznych czenie kabli Rodzaje po cze czenie y kablowych Monta muf kablowych Monta g owic kablowych Uk adanie kabli Zasady ogólne Uk adanie kabli w ziemi Uk adanie kabli w blokach i rurach Uk adanie kabli w kana ach i tunelach Uk adanie kabli w budynkach Eksploatacja linii kablowych Zakres czynno ci eksploatacyjnych Zasady bezpiecznej pracy przy liniach kablowych Pytania i zadania kontrolne

6 7. Stacje elektroenergetyczne Wiadomo ci wst pne Elementy wysokonapi ciowych urz dze rozdzielczych Szyny elektroenergetyczne Izolatory stacyjne Bezpieczniki Od czniki i uziemniki Roz czniki rozdzielcze i styczniki Wy czniki Nap dy czników Przek adniki pr dowe indukcyjne Przek adniki napi ciowe indukcyjne i pojemno ciowe Przy czanie mierników i liczników Niekonwencjonalne przek adniki pr dowe i napi ciowe D awiki przeciwzwarciowe Konstrukcyjne rozwi zania stacji elektroenergetycznych Stacje s upowe Prefabrykowane stacje kioskowe Stacje wn trzowe Rozdzielnice napowietrzne Rozdzielnice o izolacji z sze ciofluorku siarki Instalowanie transformatorów Nastawnie Obwody pomocnicze Klasyfikacja obwodów pomocniczych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Elektroenergetyczna automatyka restytucyjna Blokady manipulacyjne Sterowanie i sygnalizacja Zasilanie obwodów pomocniczych Monta obwodów pomocniczych Uziemienia ochronne Eksploatacja stacji Manipulacje ruchowe Pos ugiwanie si sprz tem ochronnym przy urz dzeniach wysokonapi ciowych Prace konserwacyjne i remontowe Gospodarka olejem izolacyjnym Pytania i zadania kontrolne Elektrownie Sposoby wytwarzania energii elektrycznej Elektrownie cieplne konwencjonalne Elektrownie j drowe Odnawialne ród a energii Wspó praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym Pytania i zadania kontrolne Przepi cia i ochrona odgromowa Przepi cia wewn trzne i atmosferyczne Ochrona od bezpo rednich uderze pioruna Ograniczanie przepi atmosferycznych w liniach i stacjach Ograniczanie przepi w instalacjach Pytania i zadania kontrolne

7 10. Ochrona przed po arami i wybuchami Zapobieganie po arom od urz dze elektrycznych Gaszenie po aru urz dze elektrycznych Urz dzenia elektryczne w miejscach zagro onych wybuchem Pytania i zadania kontrolne Dodatek A. Impedancje elementów toru przesy u energii A.1. Wiadomo ci wst pne A.2. Przewody instalacyjne, szyny, linie napowietrzne, linie kablowe A.3. Transformatory A.4. D awiki przeciwzwarciowe Pytania i zadania kontrolne Dodatek B. Obliczanie spadku napi cia oraz strat mocy i strat energii elektrycznej B.1. Spadek napi cia B.2. Straty mocy i straty energii elektrycznej Pytania i zadania kontrolne Dodatek C. Obliczanie pr dów zwarciowych C.1. Przebieg pr du zwarciowego przy zwarciu odleg ym C.2. Pr d zwarciowy udarowy C.3. Pr d zwarciowy wy czeniowy C.4. Pr d zwarciowy zast pczy cieplny Pytania i zadania kontrolne Dodatek D. Dobór zabezpieczenia i przekroju przewodów instalacji niskiego napi cia D.1. Dobór nadpr dowego zabezpieczenia przewodów D.2. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na wytrzyma o mechaniczn D.3. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem roboczym D.4. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem zwarciowym D.5. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na nagrzewanie pr dem przeci eniowym D.6. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na dopuszczalny spadek napi cia wywo any obliczeniowym pr dem szczytowym I B D.7. Dobór przekroju przewodów ze wzgl du na dopuszczalny spadek napi cia wywo any pr dem za czeniowym obwodu Pytania i zadania kontrolne Dodatek E. Obliczanie o wietlenia elektrycznego E.1. Wa niejsze wielko ci fotometryczne E.2. Zasady o wietlania E.3. Metoda punktowa obliczania nat enia o wietlenia E.4. Metoda ogólnej sprawno ci o wietlenia Pytania i zadania kontrolne Literatura

8 Domowe instalacje elektryczne 1.1. Wiadomo ci wst pne W mieszkaniu s u ywane ró norodne, wszystkim znane odbiorniki energii elektrycznej, a mianowicie: lampy zainstalowane na sta e i przeno ne; urz dzenia o nap dzie silnikowym: ch odziarki spr arkowe, pralki, odkurzacze, froterki, roboty kuchenne, miksery, m ynki; urz dzenia grzejne: kuchnie, kuchenki i piekarniki, ogrzewacze pomieszcze i ogrzewacze wody, elazka i prasownice; urz dzenia elektroniczne: odbiorniki radiowe i telewizyjne, magnetofony i magnetowidy, gramofony i odtwarzacze p yt kompaktowych, komputery. Odbiorniki zasila si energi elektryczn za po rednictwem domowej instalacji elektroenergetycznej. Budynki mieszkalne maj te inne instalacje elektryczne: instalacj dzwonkow i/lub domofonow *, sygnalizacji przeciww amaniowej, telefoniczn, zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, radiofonii i telewizji przewodowej oraz czy informatycznych. Domowe instalacje elektryczne powinny by funkcjonalne. Znaczy to, e instalacja powinna umo liwia poprawne korzystanie z urz dze elektrycznych w wybranym miejscu, bez potrzeby u ywania d ugich przewodów ruchomych. Znaczy te, e wszelkie czniki, gniazda wtyczkowe i sterowniki powinny by zainstalowane w najdogodniejszych miejscach. Dwa wymagania, które stawia si wszelkim urz dzeniom elektrycznym, nabieraj szczególnego znaczenia w domowych instalacjach elektrycznych. * Wielokrotnie wyst puj ca w tym podr czniku forma A i/lub B oznacza trzy mo liwo ci: 1) A, 2) B, 3) A i B. Na przyk ad maj instalacj dzwonkow i/lub domofonow znaczy, e maj instalacj dzwonkow lub maj instalacj domofonow, lub maj jednocze nie obie instalacje, dzwonkow i domofonow. 19

9 Bezpiecze stwo u ytkownika. Urz dzeniami elektrycznymi w mieszkaniach pos uguj si osoby nieobeznane z elektrotechnik i maj do nich dost p nawet male kie dzieci. Konstruktorzy oraz instalatorzy powinni zatem przestrzega nast puj cego przykazania: Urz dzenia elektryczne w stanie nieuszkodzonym powinny by absolutnie bezpieczne, równie przy nieumiej tnym u ytkowaniu, i nie powinny ulega uszkodzeniu, nawet przy niedba ym obchodzeniu si z nimi. Gdzie jak gdzie, ale we w asnym domu cz owiek powinien by bezpieczny. Estetyka wykonania. Ka dy cz owiek stara si urz dzi mieszkanie estetycznie i przytulnie. Urz dzenia elektryczne powinny mu w tym pomaga, a w ka dym razie nie powinny przeszkadza. A przeszkadza mog brzydkie lub niedbale zainstalowane gniazda wtyczkowe albo czniki, przewody u o one na wierzchu lub przed u acze pl cz ce si na pod odze, a tak e urz dzenia odbiorcze zaprojektowane z pomini ciem regu wzornictwa przemys owego. Podstawowymi elementami instalacji, bez których wykona jej nie mo na, s : przewody, czniki i przyrz dy zabezpieczaj ce. Przewody s u do rozprowadzenia energii w zasilanym obiekcie, a wi c do po czenia punktów zasilaj cych z odbiornikami, a tak e do sterowania. czniki s potrzebne, aby poszczególne obwody mo na by o za cza i wy cza zale nie od potrzeby. Zabezpieczenia nadpr dowe maj za zadanie w razie wyst pienia przeci enia lub zwarcia wy czy uszkodzony obwód, aby nie dopu ci do nadmiernego nagrzania i zniszczenia instalacji. Ilekro w dalszym ci gu podr cznika jest mowa o mieszkaniowych instalacjach elektrycznych, tylekro nale y przez to rozumie instalacje w mieszkaniach. Domowe instalacje elektryczne s to wszelkie instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, tak e w pomieszczeniach niemieszkalnych: w piwnicach, pralniach, hydroforniach, kot owniach lub w z ach ciep owniczych Przewody elektroenergetyczne Do wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych u ywa si przewodów izolowanych. Przewód jedno y owy zawiera y metalow, przeznaczon do przewodzenia pr du, oraz izolacj (rys. 1.1a). Warstwa materia- u izolacyjnego pe ni rol izolacji roboczej: przewody mog styka si ze sob i z przedmiotami metalowymi, nie powoduj c zwarcia. Spe nia te rol izolacji podstawowej: chroni przed pora eniem pr dem elektrycznym. Na izolacj mog by na o one warstwy ochronne, zabezpieczaj ce przewód przed dzia aniem wilgoci, substancji chemicznych i innych szkodliwych czynników. Je eli wi cej izolowanych y zespoli si i pokryje warstwami ochronnymi, to otrzymuje si przewód wielo y owy (rys. 1.1b): dwu-, trój-, cztero- lub pi cio y owy. Przewody wielo y owe mog by uk adane bez os on i zajmuj mniej miejsca ni równowa na liczba przewodów jedno y owych w rurce instalacyjnej. 20

10 Rys Rodzaje przewodów ze wzgl du na liczb y : a) przewód jedno y owy; b) przewód wielo y owy (na rysunku trój y owy); 1 y a Na y y przewodów instalacyjnych nadaj si mied oraz aluminium metale o du ej konduktywno ci i dostatecznej wytrzyma o ci mechanicznej, umo liwiaj ce atwe wykonywanie po cze. Przewody miedziane s wyra nie lepsze, chocia dro sze. Przewody aluminiowe w porównaniu z miedzianymi maj trzy zasadnicze wady: 1) y y aluminiowe maj mniejsz wytrzyma o mechaniczn i p kaj przy wielokrotnym przeginaniu przewodu o ma ym przekroju, zw aszcza w pobli- u zacisku; 2) aluminium oczyszczone do metalicznego po ysku natychmiast pokrywa si warstw nieprzewodz cego tlenku, co utrudnia wykonywanie po cze ; 3) pod wp ywem trwale przy o onego docisku cz steczki aluminium przemieszczaj si, nast puje pe zanie aluminium p ynie i z czasem mo e doj do obluzowania y w zaciskach. Je li porównywa przewody o identycznej budowie i tej samej obci alno- ci d ugotrwa ej (które d ugotrwale mo na obci y takim samym pr dem), to y y aluminiowe maj przekrój ok. 50% wi kszy, ale wa 2-krotnie mniej ni y y miedziane. Inaczej mówi c, w przewodach kilogram aluminium zast puje dwa kilogramy miedzi. Mied nale y preferowa w przewodach instalacyjnych o ma ym przekroju (s 10 mm 2 ), ale aluminium b dzie nadal stosowane na przewody o du ym przekroju: szyny, kable, linie napowietrzne. Przekroje przewodów s znormalizowane, podobnie jak pr dy znamionowe aparatów i moce znamionowe transformatorów. Z ci gu znormalizowanych przekrojów dobiera si (patrz Dodatek D) najbli szy wi kszy od wymaganego w danych warunkach. Znormalizowane przekroje s nast puj ce: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000 mm 2. Przewody do uk adania na sta e nie musz by gi tkie i maj y y jednodrutowe przy przekroju do 10 mm 2, a y y wielodrutowe (linki) przy wi kszym przekroju. Natomiast przewody do odbiorników ruchomych powinny by gi tkie i wytrzymywa wielokrotne przeginanie; niezale nie od przekroju maj y y wielodrutowe, skr cone z cienkich drutów miedzianych. Izolacj przewodów instalacyjnych dawniej wykonywano z gumy naturalnej, a obecnie u ywa si polwinitu (PVC) oraz ró nych gum syntetycznych. Na izolacj mog by na o one warstwy ochronne: 21

11 Pow oka, czyli szczelna warstwa zapobiegaj ca wnikaniu wilgoci do wn trza przewodu. Przewody kabelkowe do uk adania na sta e maj pow ok z twardego polwinitu. Przewody oponowe do odbiorników ruchomych maj gi tk pow ok, tzw. opon, z gumy lub mi kkiego polwinitu *. Przewody kabelkowe i przewody oponowe dzi ki szczelnej pow oce mog by u ywane w miejscach wilgotnych, mokrych i z wyziewami chemicznymi. Nie s jednak przystosowane do uk adania w ziemi lub w wodzie; do tego s u kable. Pancerz, wykonany przez owini cie metalowymi ta mami lub drutami, w celu ochrony przewodu od uszkodze mechanicznych; maj go przewody uzbrojone. Odzie, czyli oplot z materia u w óknistego na izolacji albo na pancerzu, w celu ochrony od czynników atmosferycznych. Produkuje si wiele odmian przewodów instalacyjnych. Aby atwo by- o je odró nia, przez dziesi tki lat stosowano w Polsce oznaczenia literowe (rys. 1.2) okre laj ce budow i przeznaczenie przewodów (rys 1.3). Stopniowo s one wypierane przez oznaczenia alfanumeryczne zgodne z normalizacj europejsk (rys. 1.4), u ywane we wszystkich krajach Unii. W obu systemach oznacze obowi zuje pisanie znaków w podanej kolejno ci, a informacj stanowi oznaczenie w przewidzianym miejscu albo jego brak. Na przyk ad brak oznaczenia materia u y (brak litery A aluminium) informuje, e y y s miedziane. W temperaturze poni ej 5 C polwinit twardnieje, a przy zginaniu p ka. Przewodów o izolacji i/lub pow oce polwinitowej nie nale y ** uk ada, gdy temperatura otoczenia jest ni sza ni 5 C. Mog one jednak przewodzi pr d w temperaturze do 30 C, je li nie s nara one na zginanie, skr canie lub drgania. Przewody zawieraj ce polwinit maj i t wad, e w razie po aru pal si, przenosz p omie, a co wi cej pal cy si polwinit wydziela chlor i chlorowodór. Mo na to z agodzi, stosuj c polwinit o ograniczonym rozprzestrzenianiu p omienia b d tworzywa bezhalogenowe (patrz rozdz. 10). Na razie s one znacznie dro sze, ale taniej i znajd zastosowanie równie w instalacjach domowych. * Elastyczno takich tworzyw zapewniaj dodatki u yte przy ich produkcji, tzw. zmi kczacze. Z ywicy syntetycznej o nazwie polichlorek winylu mo na uzyska : twardy winidur na rurki sztywne lub armatur chemiczn (zawieraj cy 5 10% zmi kczaczy), elastyczny winidur (twardy polwinit) na rurki karbowane i izolacj przewodów do uk adania na sta e (ok. 20% zmi kczaczy) oraz mi kki polwinit na izolacj gi tkich przewodów ruchomych (do 45% zmi kczaczy). ** W normach i przepisach technicznych nakaz wprowadza si s owami powinien albo nale y, a zakaz s owami: nie powinien, nie nale y albo nie dopuszcza si. Znaczy to tyle, co w j zyku potocznym odpowiednio: musi by (zrobione w podany sposób), nie wolno (post pi w okre lony sposób). 22

12 Rys Tradycyjne polskie oznaczenia literowe okre laj ce budow elektroenergetycznych przewodów instalacyjnych

13 Rys Wa niejsze odmiany przewodów w instalacjach mieszkaniowych (oznaczenie polskie/ /oznaczenie zharmonizowane) 1 y a, 2 izolacja polwinitowa, 3 izolacja gumowa, 4 pow oka (opona) polwinitowa, 5 opona gumowa, 6 oplot w óknisty, 7 wype niacz w óknisty Napi cie znamionowe przewodu podaje si w postaci dwóch warto ci napi cia przemiennego U o /U, przy czym U o oznacza napi cie y a ziemia, a U napi cie y a y a przewodu wielo y owego lub uk adu przewodów jedno y owych. Zwyk e przewody elektroenergetyczne s wytwarzane na napi cia znamionowe 300/300, 300/500, 450/750 oraz 600/1000 V; ró ni si grubo ci i ewentualnie jako ci warstwy izolacji. W instalacjach 230/400 V wystarczaj przewody o napi ciu znamionowym: 300/300 V w obwodach jednofazowych 230 V, 300/500 V w obwodach trójfazowych 230/400 V, ale s wymagane przewody o napi ciu znamionowym co najmniej 450/750 V przy uk adaniu ich w stalowych rurkach i korytkach albo w otworach prefabrykowanych elementów budowlanych. 24

14 Rys Wa niejsze europejskie oznaczenia alfanumeryczne przewodów i kabli ( * brak oznaczenia stanowi informacj ) 25

15 1.3. czenie przewodów Przy wykonywaniu instalacji przewody przy cza si do czników, odbiorników i innych urz dze. Po czenia te powinny by roz czalne, atwe do roz czenia bez zniszczenia jakiejkolwiek cz ci, by umo liwi od czenie przyrz du do naprawy lub wymiany; wykonuje si je w postaci zacisków gwintowych lub wsuwanych. czy si te przewody mi dzy sob w celu przed u enia ci gów instalacyjnych lub wykonania odga zie. Takie po czenia mog by nieroz czalne, np. zaprasowane. Niew a ciwie wykonane po czenia s s abymi punktami instalacji: przegrzewaj si, iskrz i nadpalaj, mog powodowa przerwy w dop ywie energii, mog by ród em po aru. Wykonywanie po cze jest wi c czynno ci odpowiedzialn. Po czenie powinno odznacza si ma rezystancj i wystarczaj c wytrzyma o ci mechaniczn. W a ciwo ci te nie powinny ulega wyra nemu pogorszeniu z up ywem czasu, pod dzia aniem wilgoci i drga, ani w wyniku odkszta ce elementów po czenia (wskutek ich okresowego nagrzewania si i stygni cia oraz wskutek pe zania materia u). Zaciski powinny by wykonane z takiego materia u albo mie takie pow oki ochronne, by nie ulega y korozji nawet w wilgotnej atmosferze. Przewody o wszelkich przekrojach czy si za pomoc zacisków gwintowych i po cze zaprasowanych, a przewody o ma ym przekroju najch tniej za pomoc zacisków zakleszczaj cych. Dobre i trwa e po czenie mi dzy przewodem a korpusem zacisku lub innym przewodem uzyskuje si dzi ki silnemu dociskowi. Przewodów elektroenergetycznych nie czy si przez lutowanie i nie oblutowuje si ich ko ców wchodz cych do zacisków gwintowych. Zaciski gwintowe musz by wystarczaj co sztywne (rys. 1.5), wkr t powinien mie wymiar gwintu dostosowany do przekroju przewodu. Przy czeniu przewodów, zw aszcza aluminiowych, wa ne jest, czy w zacisku nast puje samoczynne oczyszczanie y y przy dokr caniu i czy zacisk jest elastyczny (spr - ynuj cy). W zaciskach przedstawionych na rys. 1.5a, b przy dokr caniu wkr t trze o y, zdziera warstw tlenku i tworzy metaliczn styczno ; efekt ten mo na wzmocni przez karbowanie powierzchni dociskaj cych. 26 Rys Odmiany zacisków gwintowych: a) g ówkowy bez podk adki; b) tulejkowy; c) g ówkowy z podk adk ; d) nak adkowy trójwkr towy koniczynka ; e) nak adkowy jednowkr towy; f) sworzniowy; g) szcz kowy; h) g ówkowy z podk adk wahliw

16 Samoczynne oczyszczanie nie nast puje, je li y a jest dociskana przez p ask podk adk, która nie ociera si o ni przy dokr caniu zacisku (rys. 1.5 c, d, e, f, g). Du elastyczno wykazuj mosi ne zaciski szcz kowe (rys. 1.5 g); docisk nie maleje z czasem, nawet je li y a przewodu ma sk onno do pe zania. Przy czeniu przewodów nale y przestrzega nast puj cych zasad: Przewód tnie si szczypcami, równo obcinaj cymi y oraz izolacj, bez strz pienia ich (rys. 1.6a). Izolacj usuwa si tylko na odcinku y y, który ma by wprowadzony do zacisku (rys. 1.7a) lub ko cówki. Do ci gania izolacji bez kaleczenia y y s u specjalne szczypce (rys. 1.6b), a nie jakikolwiek nó. Rys Czynno ci i narz dzia zwi zane z czeniem przewodów Phoenix Contact, Niemcy: a) ucinanie przewodu szczypcami o ostrzach bocznych; b) zdejmowanie izolacji szczypcami (do przewodów o przekroju 0,08 6 mm 2 ) o ostrzach czo owych Je eli y a jest wielodrutowa, to przed wprowadzeniem do zacisku gwintowego zaciska si na niej ko cówk tulejkow (wk adka rys. 1.8), by stworzy lepsz styczno i zapobiec wystawaniu pojedynczych drutów, co grozi zwarciem (rys. 1.7b). Je li konstrukcja zacisku wymaga oczkowego wygi cia przewodu, to wykonuje si oczko o odpowiedniej rednicy za pomoc szczypiec oczkówek. W zacisku oczko trzeba skierowa w prawo (rys. 1.7c), by zapobiec wypychaniu przewodu spod ba wkr tu w trakcie dokr cania. Do dokr cania zacisku u ywa si wkr taka o szeroko ci ostrza odpowiadaj cej rednicy ba wkr tu (rys. 1.7d). Wkr taki za ma e i za du e niszcz eb wkr tu, a te drugie gro te zerwaniem gwintu. Przy wykonywaniu po czenia nale y unika wielokrotnego przeginania przewodu, zw aszcza przewodu aluminiowego. y a os abiona przegi ciami mo e nie wytrzyma pó niejszych napraw i prze cze dokonywanych w trakcie eksploatacji. 27

17 Rys Poprawne i nieprawid owe wykonywanie po cze w zaciskach gwintowych Zaciski zakleszczaj ce utrzymuj ko cówk ka dego przewodu z osobna mi dzy dwoma elementami silnie spr ynuj cymi (rys. 1.9a). Po odizolowaniu ko cówki na d ugo ci ukrytej w zacisku (rys. 1.9b) wsuwa si j ruchem prostoliniowym (rys. 1.9c). W razie potrzeby mo na j wysun, lekko obracaj c raz Rys Zaciski zakleszczaj ce WAGO ELWAG, Wroc aw: a) zasada zacisku; b) sprawdzanie d ugo ci odizolowania przewodu; c) wsuwanie przewodu do zacisku ruchem prostoliniowym; d) wyci ganie przewodu z zacisku wier obrotami na przemian w przeciwnych kierunkach 28

18 w jedn, raz w drug stron (rys. 1.9d). W otwartej puszce (rys. 1.10) nie ma go ych cz ci pod napi ciem, co jednak nie utrudnia pomiarów kontrolnych (rys. 1.10b). S zaciski zakleszczaj ce umo liwiaj ce przy czanie przewodu wielodrutowego o du ym przekroju, bez przygotowywania ko cówki, poza jej odizolowaniem (rys. 1.11). Rys Zaciski zakleszczaj ce po monta u WAGO ELWAG, Wroc aw: a) widok otwartej puszki; b) atwy dost p przy pomiarach kontrolnych (pomiar napi cia) Rys Przy czanie przewodu wielodrutowego do bezgwintowego zacisku o docisku bezpo- rednim Phoenix Contact, Niemcy: a) przekrój zacisku; b) profil spr yny ze stali chromowoniklowej Zaciski wsuwane, odporne na drgania od dawna stosowane w pojazdach, od samochodów po lokomotywy elektryczne spotyka si w sprz cie gospodarstwa domowego. Oba elementy po czenia, wsuwka i spr ynuj ca nasuwka (rys. 1.12), s wykrawane i kr powane ze spr ystej blachy mosi nej i mog by galwanicznie cynowane. Je li s u za ko cówk izolowanego przewodu, to maj osobne skrzyde ka do zaprasowania na yle i osobne do zaci ni cia na izolacji. 29

19 Rys Elementy po cze wsuwanych: a) wsuwki; b) nasuwki; c) zaprasowana ko cówka 1 skrzyde ka do zaprasowania na yle, 2 skrzyde ka do zaci ni cia na izolacji Rys Po czenia owijane wykonane za pomoc z czek skr tnych Po czenia owijane przewodów o ma ym przekroju (0,75 4 mm 2 ) wykonuje si, wk adaj c ich odizolowane ko cówki do poliamidowej z czki skr tnej o wewn trznym sto kowym gwincie. Przez obrót z czki przewody zostaj silnie doci ni te do siebie (rys. 1.13). W instalacjach b d cych w eksploatacji spotyka si obluzowane zaciski, pomimo stosowania omówionych zabiegów konstrukcyjnych i monta owych. Przy czonym do nich przewodom grozi przegrzanie, a nawet nadpalenie izolacji. Przy przegl dach i naprawach instalacji rozumny elektryk sprawdza stan zacisków i dokr ca zaciski obluzowane czniki instalacyjne czniki umo liwiaj czynno ci czeniowe w obwodach elektrycznych. W instalacjach mieszkaniowych s u do za czania i wy czania lamp oraz innych odbiorników energii. Na ogó s to czniki klawiszowe, o du ych, atwych do manipulowania przyciskach klawiszowych, w estetycznych obudowach o kszta tach i barwach, które atwo dopasowa do wystroju wn trza. 30

20 czniki instalacyjne za czaj i wy czaj pr dy robocze, a przy czynno- ciach tych powstaje uk elektryczny mi dzy stykami. Aby zapobiec nadmiernemu zu ywaniu styków, uk powinien szybko gasn i dlatego styki powinny zamyka i otwiera si z du pr dko ci, migowo, niezale nie od sposobu manipulowania przyciskiem (rys. 1.14) lub pokr t em. Rys cznik klawiszowy o migowym dzia aniu zestyku (w stanie otwartym wystaje górna cz klawisza) 1 obudowa, 2 klawisz nap dowy, 3 spr yna nap dowa, 4 styk ruchomy, 5 styk nieruchomy cznik powinien by tak umocowany, by w stanie otwartym górna cz klawisza by a wysuni ta do przodu (porównaj rys. 3.62). Pozwala to oceni po- o enie cznika i stan obwodu nawet wtedy, kiedy nie ma napi cia, a chcemy wy czy okre lone obwody, wychodz c z domu lub z pracy. Najprostszy cznik, jednobiegunowy, czy b d przerywa jeden biegun obwodu elektrycznego. Bywaj potrzebne czniki o z o onym uk adzie stykowym, umo liwiaj ce bardziej skomplikowane czynno ci czeniowe (tabl. 1.1). Zasad ich dzia ania najlepiej obja nia schemat zasadniczy (rys. 1.15), narysowany jak najpro ciej, w oderwaniu od rzeczywistego usytuowania elementów instalacji. Rys Sterowanie o wietlenia z n miejsc za pomoc 2 prze czników zmiennych i (n 2) prze- czników krzy owych (dowolnym cznikiem mo na wiat o zapali, po czym dowolnym mo na je zgasi ), L przewód fazowy, N przewód neutralny 31

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje część przewodząca dostępna - część przewodząca urządzenia, której można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może się znaleźć pod napięciem, gdy zawiedzie izolacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004 109 60050-826 CEI:2004 INDEKS ALFABETYCZNY A aparatura aparatura rozdzielcza i sterownicza... 826-16-03 awaryjny wy czenie awaryjne... 826-17-03 zatrzymanie awaryjne... 826-17-04 B bariera bariera ochronna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Opracował: mł. bryg. dr inż. Ryszard Chybowski mł. bryg. dr inż.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Usługowa EL-PROJEKT 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 tel. 612 218 196 e-mail: jsiedziewska@icpnet.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: - Borki 6/1, - Borki 6/2, - Borki 8/4, - Tolko 10/1, - Robity 1/2, - Nowa Karczma 6/2, - Nowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

człowieka do ziemi lub przez przewód PE), to wtedy suma prądów w oknie

człowieka do ziemi lub przez przewód PE), to wtedy suma prądów w oknie Wyłącznik róŝnicowoprądowy (nazwy potoczne, lecz niepoprawne wyłącznik przeciwporaŝeniowy, róŝnicówka, bezpiecznik róŝnicowoprądowy,, czasami uŝywany angielski skrót RCD residual current device) zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewn

Instalacje elektryczne wewn II. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania 3.2 Zakres opracowania 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji 3.4 Zasilanie, rozdzielnice n.n. 3.5 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie nr: 1 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7.05.2013 r. mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Warszawa, 7.05.2013 r. mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 7.05.2013 r. Ochrona przed prądem przetężeniowym w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

W zawodach Elektryk, Elektromechanik i Technik elektryk oferujemy 3 specjalizacje: E.7, E.8, E.24

W zawodach Elektryk, Elektromechanik i Technik elektryk oferujemy 3 specjalizacje: E.7, E.8, E.24 W zawodach Elektryk, Elektromechanik i Technik elektryk oferujemy 3 specjalizacje: E.7, E.8, E.24 Podstawa programowa i zakres nauczania tutaj E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TYTUŁ: Sprawdzenie, badania i pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-9 sobota, 29 września 2012 00:00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-9 sobota, 29 września 2012 00:00 IX. Instalacje elektryczne dla obiektów tymczasowych 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dobrogoszcz, dz. nr 28/1 gmina Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA Charakterystyka wyrobu Rozdzielacz BVA jest blokowym, tłoczkowym rozdzielaczem dozującym o progresywnej (postępowej) zasadzie działania. Jest on przeznaczony do dozowania w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTYCZNE ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI KRUS NIWA CPV 4531000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 2 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2008/06 Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Zasady zabudowy układów bilansujących

Zasady zabudowy układów bilansujących Załącznik nr. 4 do wniosku Zasady zabudowy układów bilansujących w stacjach transformatorowych SN/nN użytkowanych i eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. I. Informacje o organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo