ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str Przedmiot projektu str Podstawa opracowania projektu str Uzgodnienia str Zakres opracowania str Instalacje elektryczne str. 4 I. Tablice elektryczne str. 5 II. Instalacja oświetlenia ogólnego podstawowego str. 5 III. Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowanego str. 5 IV. Instalacja bezpieczeństwa str. 5 V. Instalacja siły podstawowej str. 6 VI. Instalacja siły gwarantowanej str. 6 VII. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 230 V~ str. 6 VIII. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych technologicznych 230 V~ i str V~ IX. Instalacja sygnalizacji gazów medycznych str. 7 X. Instalacja ochrony od poraŝeń str. 7 XI. Instalacja połączeń wyrównawczych str. 7 XII. Instalacja uziomów medycznych str. 7 XIII. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej str. 8 XIV. Instalacja antyelektrostatyczna str Instalacje teletechniczne str. 8 I Instalacja sygnalizacji zagroŝenia poŝarem str. 8 II Instalacja oddymiająca str. 9 III Instalacja sieci strukturalnej str. 9 IV Instalacja RTV str. 12 V Instalacja przyzywowej str. 13 VI Instalacja kontroli dostępu str. 13 VII Instalacja monitoringu kamerowego CCTV str. 14 TOM III 1 z 1

2 i oddział pediatryczny Szpitala w 1.5 MontaŜ i zastosowane materiały str CZĘŚĆ: OBLICZENIOWA str ZałoŜenia str Rezystancja uziemienia str CZĘŚĆ: RYSUNKOWA str Schemat strukturalny instalacji elektrycznej 2. Plan elektrycznej instalacji oświetleniowej 3. Plan elektrycznej instalacji gniazd wtyczkowych 230 V~/400 V~ 4. Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE 1 5. Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE 2 6. Schemat ideowy zasilania sygnalizacji gazów medycznych 7. Plan instalacji: ppoŝ, sieci strukturalnej, RTV, domofonu 8. Plan instalacji przyzywowej 9. Schemat ideowy instalacji sygnalizacji zagroŝenia poŝarem 10. Schemat ideowy instalacji oddymiania oraz sterowania klapami oddymiającymi 11. Schemat ideowy instalacji sieci strukturalnej 12. Schemat ideowy instalacji anteny zbiorczej RTV 13. Schemat ideowy instalacji domofonowej 14. Schemat ideowy instalacji monitoringu kamerowego TOM III 2 z 2

3 i oddział pediatryczny Szpitala w 1 CZĘŚĆ: OPISOWA 1.1 Przedmiot projektu Zadaniem autorów niniejszej pracy było opracowanie projektu wykonawczego instalacji Elektrycznej Wewnętrznej i Teletechnicznej dla zadania: Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala na oddziały łóŝkowe obejmująca oddział neurologiczny i oddział pediatryczny Szpitala w na działce nr 5871/4 w dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w, przy ul. 11 Listopada 78, Staszów. 1.2 Podstawa opracowania projektu - Umowa zlecenie, - Podkłady architektoniczne i technologiczne, - Projekty budowlane branŝowe, - Uzgodnienia z uŝytkownikiem i innymi branŝami, - Obowiązujące normy i przepisy do projektowania i wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 1.3 Uzgodnienia Zawartość opracowania została uzgodniona z Działem Technicznym Inwestora UŜytkownika oraz innymi branŝami. 1.4 Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową oddziału neurologicznego i pediatrycznego. Oddział neurologiczny i pediatryczny będzie zajmował w budynku całą kondygnację na poziomie V piętra. TOM III 3 z 3

4 i oddział pediatryczny Szpitala w Na jednym poziomie znajdować się będą sale chorych, pomieszczenia socjalne pacjentów i personelu medycznego, gabinety lekarskie i inne. Opracowanie swym zakresem obejmuje: Część elektryczna - Tablice elektryczne, - Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego, - Instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego, - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa, - Instalacja siły podstawowej, - Instalacja siły gwarantowanej, - Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230 V~, - Instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230 V~ i 400 V~, - Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych, - Instalacja ochrony od poraŝeń, - Instalacja połączeń wyrównawczych, - Instalacja uziemień medycznych, - Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, - Instalacja antyelektrostatyczna. Część teletechniczna - Instalacja sygnalizacji zagroŝenia poŝarem, - Instalacja sterowania klapami dymowymi, - Instalacja sieci strukturalnej, - Instalacja RTV, - Instalacja przyzywowa, - Instalacja kontroli dostępu, - Instalacja monitoringu kamerowego CCTV Instalacje elektryczne Oddziały zasilane będą z budynkowej rozdzielni nn. Na poziomie rozdzielni nn następuje zapewnienie dostawy energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej oraz poprzez załączanie TOM III 4 z 4

5 i oddział pediatryczny Szpitala w systemem SZR, przełączanie na zasilanie rezerwowe ze szpitalnego Zespołu Energetyczno Spalinowego. I. TABLICE ELEKTRYCZNE W zespole oddziału zabudowane zostaną elektryczne tablice piętrowa TE 1 i TE 2. W tablicach tych, zasilanych z rozdzielni budynkowej nn w energię elektryczną podstawową i rezerwowaną zabudowane zostaną aparaty elektryczne. Tablica ta obsługują obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Komputerowe stacje robocze posiadają własne obwody sieci dedykowanej. Schemat strukturalny instalacji elektrycznej dla poziomu V piętra pokazano na rys. nr 1. Schematy tablic elektrycznych TE-1 i TE-2 przedstawiono na rys nr 4 i 5. II. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO PODSTAWOWEGO Instalacja ta zrealizowana zostanie na bazie opraw lampowych sufitowych i w panelach nad łóŝkowych. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr 2. Wyniki obliczeniowe osiągniętych natęŝeń a otrzymane na bazie obliczeń przez specjalistyczny program obliczeniowy z uwagi na swoją kilkuset stronicową objętość zostaną dołączone do opracowania archiwalnego razem z kartami katalogowymi opraw w formie elektronicznej. III. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO REZERWOWANEGO Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowanego zasilana będzie energią z sieci energetyki zawodowej i poprzez układ SZR w wyniku jej zaniku, ze stacji agregatu prądotwórczego. IV. INSTALACJA OŚWIETLENIA BEZPIECZEŃSTWA W pomieszczeniach oddziałów zrealizowane zostanie oświetlenie bezpieczeństwa. Nad drzwiami wyjściowymi oraz w przestrzeni ciągów komunikacyjnych umieszczone zostaną lampy z piktogramami informującymi o kierunku wyjścia. Lampy te zasilane będą z instalacji tablic elektrycznych oraz ze swojego autonomicznego źródła zasilania bateryjnego z testerem. TOM III 5 z 5

6 i oddział pediatryczny Szpitala w W lampach oświetlających korytarze w newralgicznych punktach, sale chorych oraz innych pomieszczeniach rozmieszczone zostaną moduły awaryjne, gwarantujące 3h podtrzymanie funkcji oświetleniowych oprawy ze swojego autonomicznego źródła zasilania bateryjnego. Moduły te wyposaŝone są równieŝ w tester działania. Moduły zapewnią działanie lampy przez okres potrzebny na sprawną akcję ewakuacyjną. V. INSTALACJA SIŁY PODSTAWOWEJ Dla mających być zastosowanych urządzeń technologicznych wykonane zostaną linie kablowe o odpowiednich przekrojach i zakończone odpowiednimi wtykami lub złączami. Ich lokalizację pokazano na rys. nr 3, zgodnie z projektem technologii. Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji poprowadzony zostaną osobne WLZ z tablic elektrycznych TE-1, TE-2, zgodnie z wytycznymi branŝowymi. Wentylatorki miejscowe oraz zespoły klimakonwektorów zasilane będą z elektrycznych tablic bezpiecznikowych, szczegółowe wytyczne zawiera projekt branŝowy. VI. INSTALACJA SIŁY GWARANTOWANEJ Wszystkie urządzenia wymagające zasilania siłą gwarantowaną zasilane zostaną w przypadku braku energii w sieci energetyki zawodowej poprzez ZSR ze stacji agregatu prądotwórczego. VII. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH 230 V~ W pomieszczeniach rozmieszczono gniazda wtykowe 16A+N+PE. Zasilane one będą z tablic bezpiecznikowych. Gniazda zasilające komputery będą posiadały własną linie zasilającą z sekcji tablic TE-1 i TE-2. VIII. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH TECHNOLOGICZNYCH 230 V~ i 400 V~ W pomieszczeniach rozmieszczono gniazda wtykowe 1f 16A+N+PE i 3f 32A+N+PE. Zasilane one będą z elektrycznych tablic bezpiecznikowych TE-1, TE-2. TOM III 6 z 6

7 i oddział pediatryczny Szpitala w IX. INSTALACJA SYGNALIZACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Sygnalizacja stanów gazów medycznych będzie realizowana przy pomocy typowych strefowych zespołów kontrolnych i miejscowych sygnalizatorów optycznych zgodnie z wytycznymi branŝowymi. Zasilanie z TE-1 i TE-2. Schemat zasilania tablic informacyjnych gazów medycznych pokazano na rys. nr 6. X. INSTALACJA OCHRONY OD PORAśEŃ Projektowane instalacje będą wykonane w układzie sieciowym TN-S, co oznacza, Ŝe począwszy od rozdzielnicy głównej przewód neutralny N będzie odizolowany na całym swoim przebiegu od przewodu ochronnego PE. Ochrona od poraŝeń będzie zapewniona przez samoczynne szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych i róŝnicowo prądowych o prądzie róŝnicowym 30 ma. Ekwipotencjalizację zapewnią połączenia wyrównawcze. XI. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH Przewody wyrównawcze będą wyprowadzane z pomieszczeń i przyłączane do magistrali wykonanej przewodem LYŜo 25 układaną nad stropem podwieszonym. Magistrala ta będzie prowadzona od głównej szyny wyrównawczej poprzez projektowane tablice. Do sieci połączeń wyrównawczych naleŝy bezwzględnie przyłączyć wszystkie stałe elementy wyposaŝenia budynku jak: metalowe zlewozmywaki, natryski, grzejniki, metalowe futryny okien i drzwi, kanały metalowe wentylacji mechanicznej, rurociągi gazów medycznych, wod-kan-gaz itp. XII. INSTALACJA UZIOMÓW MEDYCZNYCH W salach chorych, pokojach badań, zabiegowych oraz pomieszczeniach towarzyszących wykonane zostaną instalację uziemień specjalnych medycznych, do której naleŝy przyłączyć wszystkie stałe metalowe przedmioty i urządzenia takie jak: zaciski uziemiające, posadzki TOM III 7 z 7

8 i oddział pediatryczny Szpitala w antyelektrostatyczne, grzejniki, ościeŝnice drzwi, tablice poboru gazów medycznych, zlewozmywaki itp. Poszczególne linie uziemiające naleŝy przyłączyć do szyn PE oraz szyny połączeń wyrównawczych. Uziemienia naleŝy wykonać przewodem DY 6 w rurkach RVKL 20. XIII. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Instalację przepięciową na poziomie <2 kv zrealizowano zostanie na poziomie tablic TE-1 i TE-2 przez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. Ochrona urządzeń dostarczanych w ramach dostaw klimatyzacji powinna być zapewniona przez ich dostawców. Dobór ochronników powinien być właściwy do danego urządzenia. XIV. INSTALACJA ANTYELEKTROSTATYCZNA szyny PE. Wykładziny antyelektrostatyczne pomieszczeń zabiegowych, podłączone zostaną do systemu Instalacje teletechniczne Na potrzeby sprawnego funkcjonowania i zarządzania oddziałem zostaną ułoŝone instalacje do celów realizacji funkcji bezpieczeństwa i informatycznych. I. INSTALACJA SYGNALIZACJI ZAGROśENIA POśAREM. Dla oddziału wybudowana zostanie instalacja systemu sygnalizacji zagroŝenia poŝarem dostosowana do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z planowanymi wytycznymi i wymaganiami Inwestora przyjęto pełny zakres ochrony projektowanego oddziału. Obiekt wyposaŝony zostanie w system ochrony oparty na szpitalnej centralce CSP, optycznych czujkach dymowych i ręcznych ostrzegaczach poŝarowych, umoŝliwiających wczesne wykrycie i lokalizację zagroŝenia. W przestrzeniach ciągów komunikacyjnych rozmieszczone zostaną sygnalizatory akustyczne. System został dostosowany do TOM III 8 z 8

9 i oddział pediatryczny Szpitala w istniejącego asortymentu wyposaŝenia. Plan rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy poŝarowych i sygnalizatorów akustycznych przedstawiono na rys. nr 7. Schemat ideowy instalacji pokazano na rys. nr 9. instalację zaprojektowano w oparciu o większą ilość Ŝył w kablu pracującym w pętlach tak aby umoŝliwić jak najbardziej elastyczne dopasowanie się do pakietów wejściowych CSP. II. INSTALACJA ODDYMIAJĄCA. W instalacji tej zastosowano trzy niezaleŝne systemy oddymiania klatek schodowych 1, 2 i 3. Na elementy sterujące wybrano centralki f-my MERCOR MCR KaŜda z central będzie odpowiadać za sterowanie klapą oddymiającą danej klatki schodowej. Sygnał sterujący wysyłany będzie z autonomicznych czujek dymu lub z centrali poŝarowej. Projektowane centrale zapewniają: 1. Wyzwalanie ręcznymi przyciskami alarmowymi, 2. Wyzwalanie automatyczne od czujki dymu. 3. Przekazanie informacji o zadziałaniu siłowników. 4. Dozorowanie stanu gotowości wszystkich podłączonych urządzeń systemu. 5. Ręcznego otwierania klap dymowych celem przewietrzania obiektu. Okablowanie sygnałowe i sterujące siłownikami wykonać przewodem HDGs o odpowiedniej ilości Ŝył. Okablowanie prowadzić zgodnie z planami rzutów pomieszczeń oraz schematem ideowym. Przyciski przewietrzania oraz oddymiania montować na wysokości h = 140 cm. Wszelkie lokalizacje peryferii systemu jak równieŝ samo prowadzenie kabli sprawdzać i uzgodnić na budowie. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Schemat ideowy i elementy składowe instalacji przedstawiono na rys. nr 10, rozprowadzenie instalacji na rys. nr 7. III. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ. Okablowanie strukturalne będzie obejmowało cały oddział neurologiczny i pediatryczny, wszystkie pomieszczenia, w których planowane są stanowiska komputerowe robocze i aparaty TOM III 9 z 9

10 i oddział pediatryczny Szpitala w telefoniczne. Instalacja będzie miała za zadanie umoŝliwić dostęp do sieci teleinformatycznej równieŝ przy łóŝkach pacjentów w salach chorych. Do obsługi systemu przewiduje się wybudowanie piętrowego punktu dystrybucyjnego połączonego ze szpitalnym serwerem oraz centralą telefoniczną. Ilość gniazd logicznych w poszczególnych pomieszczeniach określona zostałnie na bazie projektu aranŝacji pomieszczeń oraz szczegółowych ustaleń z Inwestorem. Cała sieć strukturalna oddziałów będzie obsługiwana przez ten jeden główny punkt dystrybucyjny, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Do niego zostanie włączone połączenie z serwerem szpitalnym oraz wieloparowe połączenie z centralą telefoniczną. 1. Punkt dystrybucyjny. Do obsługi systemu przewidziano punkt dystrybucyjny zabudowany w wiszącej szafce teleinformatycznej produkcji ZPAS SW 19 18U, zamontowanej w przestrzeni klatki schodowej K-2. W szafce tej zamontowane zostaną urządzenia typu panele krosujące dla potrzeb okablowania poziomego, oraz dla potrzeb linii telefonicznych przychodzących z centrali telefonicznej. Przewiduje się zastosowanie 24 portowych paneli krosujących 1U f-my AMP kat 6. Dla zapewnienia przejrzystości połączeń przewiduje się zastosowanie paneli organizacyjnych. Na połączenia naleŝy zastosować kable krosowe cat. 6 wyposaŝone we wtyki typu RJ 45 montowane na elestycznym kablu. W szafce ponad to planuje się zamontowanie urządzenia aktywnego koncentratora HEWLETT PACKARD HP ProCurve G lub innego. Szafka zostanie równieŝ wyposaŝona w listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceniowym ACAR. Szafkę będzie uziemiona za pomocą linki o przekroju 16 mm 2 podłączonej do głównego uziomu budynku. 2. Okablowanie. Okablowanie zostanie wykonane w technologii drutów miedzianych, przewodem UTP kat. 6. Wszystkie linie będą brały początek w punkcie dystrybucyjnym i zostaną doprowadzone do poszczególnych gniazd logicznych w pokojach roboczych, i salach chorych z uŝyciem systemu koryt TOM III 10 z 10

11 i oddział pediatryczny Szpitala w metalowych, tylko dla tej instalacji przeznaczonych nad stropem podwieszanym oraz w rurach RL, RVKL pod tynkiem, do puszek instalacyjnych. 3. Gniazda teleinformatyczne. Na gniazda teleinformatyczne wybrane zostaną wyroby typu 2x RJ 45 kat. 6. Gniazda te naleŝy montować na wysokościach tak jak pokazane to zostanie w projekcie wykonawczym lub dostosować do wymogów aranŝacyjnych na etapie realizacji, moŝliwie blisko gniazd sieci dedykowanej 230 V~. Gniazda dedykowane 230 V~ wyznaczone zostaną w dokumentacji elektrycznej jako oddzielny obwód np. tablica bezpiecznikowa gniazd zasilania / nr obwodu. 4. System oznaczeń. W opracowaniu przyjmie się zasadę numeracji gniazd zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy człon symbolu określał będzie numer pomieszczenia drugi numer gniazda. Na etapie przekazywania dokumentacji powykonawczej naleŝy ostateczną formę opisów uzgodnić z uŝytkownikiem. 5. Zalecenia konstrukcyjne i montaŝowe. Przy prowadzeniu kabla UTP obowiązują następujące zalecenia montaŝowe: - kable muszą być wprowadzane i wyprowadzane z głównych tras przebiegu pod kątem 90 0, - kable biegnące w otwartej przestrzeni naleŝy mocować delikatnie co 1,0 1,5 m eliminując dodatkowe obciąŝenia własne, - nie wolno owijać kabla dookoła rur i kolumn, - na trasie przebiegu kabla nie dopuszczalne są dodatkowe połączenia, mostki, lutowania itp., - kabla nie wolno załamywać, a promień zagięcia nie moŝe być mniejszy niŝ 6-cio krotna średnica kabla, - wszystkie kable sygnałowe muszą być odseparowane od kabli elektrycznych, - nie wolno prowadzić kabli przez ściany lub stropy bez zabezpieczenia w postaci rurki lub korytka, TOM III 11 z 11

12 i oddział pediatryczny Szpitala w - kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszą być ułoŝone w korytku, nie mogą być układane na konstrukcji sufitu, - w korytkach musi być % luzu, nie wolno całej przestrzeni wypełniać kablem, - naleŝy zostawiać zapasy kabla w postaci swobodnej pętli ułoŝonej w korycie tak, aby moŝliwym było bez konieczności wymiany kabla zmiana lokalizacji przełącza w obrębie pokoju, - naleŝy oznaczyć kable na obydwu końcach niepowtarzalnym numerem zgodnie z przyjętym systemem oznaczeń, - kable FTP i elektryczne mogą się krzyŝować pod kątem 90 0, - kable FTP i elektryczne nie mogą przechodzić przez ściany i stropy we wspólnych przepustach kablowych, - nie naleŝy zaciskać opasek spinających kable z nadmierną siłą mogącą naruszyć naturalne skręcenie Ŝył wewnątrz kabla. 6. Zasilanie. Instalację zasilającą 230 V~ naleŝy doprowadzić do punktu dystrybucyjnego z TE-1. Do pozostałych stanowisk, punktów z osobnych obwodów dedykowanych z tablicy bezpiecznikowej TE-1, TE-2. Rozmieszczenie elementów składowych instalacji pokazano na rys. nr 7. Schemat ideowy na rys. nr 11. IV. INSTALACJA RTV. Wydzielone pomieszczenia takie jak, sale chorych, pokoje lekarzy, pokoje socjalne personelu medycznego, wyposaŝone zostaną w abonenckie gniazda instalacji anteny zbiorczej RTV. Poprzez przewód przyłączeniowy moŝliwym będzie odbiór programów telewizyjnych, emitowanych z RTCN. Sygnał doprowadzony zostanie poprzez system pionów abonenckich ze szpitalnego selektywnie strojonego wzmacniacza antenowego. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr 7, schemat ideowy na rys. nr 12. TOM III 12 z 12

13 i oddział pediatryczny Szpitala w V. INSTALACJA PRZYZYWOWA. System przyzywowy dla obiektu oparty zostanie na cyfrowej transmisji danych realizujący funkcje przywołania personelu opiekuńczo - medycznego do pokoju, pomieszczenia, w którym chory naciśnie przycisk wezwanie pielęgniarki. Z uwagi na fakt, Ŝe oddziały posiadają osobne stanowiska dyŝurnej pielęgniarki, systemy zasilaczy systemowych o raz cała instalacja zostaną zlokalizowane w przestrzeni międzystropowej w pobliŝu tych pomieszczeń. Zaplanowano kompletny system instalacji działającej na te stanowiska. Na urządzenia wykonawcze wybrano system oferowane przez f-mę POLY - TECHNIK. Przyciski instalacji będą zamontowane; - przy łóŝku chorego (przyciski w manipulatorze zestawu nad łóŝkowego) - w łazience (moduły pociągowe) - w pod centralce sali znajdującej się przy drzwiach. Informacja o wezwaniu jest wtedy wyświetlana; - na stanowisku pielęgniarki w pomieszczeniu rejestracji wraz z sygnałem akustycznym - zapala się wskaźnik pomieszczenia, które uruchomiło wezwanie. System umoŝliwia rejestrację wezwań na komputerze lub wydruk na drukarce. Centralka monitoruje instalację i sygnalizuje awarie lub zerwanie przewodu. System będzie całkowicie bezpieczny, pracuje bowiem na zasilaniu 24 V DC. Rozmieszczenie elementów składowych instalacji pokazano na rys. nr 8. VI. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU. Wejścia na oddziały od stron klatek schodowych, które powinny być chronione przed dostępem osób nieupowaŝnionych wyposaŝone zostaną w instalację kontroli dostępu, zabezpieczającą przed ingerencją osób nieuprawnionych. Bez komplikowania systemu, zastosowane zostaną zamki cyfrowe z współpracujące z elementami systemów domofonowych, bezpośrednio odziaływujące na rewersyjne rygle elektromagnetyczne zamontowane w drzwiach. Rygle elektromagnetyczne na Ŝyczenie inwestora będzie moŝna zastąpić zworami elektromagnetycznymi. Zestawy zasilane będą z obwodów tablic TE-1, TE-2. Instalacje działać będą niezaleŝnie od siebie. Drzwi z jednej strony (od środka) wyposaŝone zostaną w klamkę, od strony wejścia w tzw. uchwyt. Dodatkowym elementem będą TOM III 13 z 13

14 i oddział pediatryczny Szpitala w przyciski otwierania drzwi. Rozmieszczenie elementów składowych instalacji pokazano na rys. nr 7, schemat ideowy na rys. nr 13. VII. INSTALACJA MONITORINGU KAMEROWEGO CCTV. Na potrzeby obserwacji chorych i usprawnienia opieki nad nimi przewidziano zastosowanie kamerowej instalacji CCTV (telewizji obserwacyjnej). Kamery zostaną rozlokowane w pomieszczeniach, w których przebywać będą chorzy wymagający intensywnego nadzoru personelu medycznego. Aparatura odbiorcza w postaci przełączników wizji i monitorów zostaną zabudowane: - monitor na ścianie lub blacie roboczym, - przełącznik wizji i zasilacz kamer pod blatem roboczym, w pomieszczeniach np. dyŝurce pielęgniarek. Kamery zostały wybrane z szeregu produktów firmy BOSCH, pracujące w trybie COLOR. Rozdzielczość kamer i obiektywy zostały dobrane w ten sposób, aby unikając podroŝenia kosztów i komplikacji obsługi systemu przez stosowanie sterowników, zapewnić jak najlepszą jakość wyświetlanego na ekranie obrazu obserwowanego chorego. Schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys. nr 14, rozmieszczenie kamer na rys. nr MontaŜ i zastosowane materiały Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi w izolacji na napięcie 750 V w 1 grupie obciąŝeń jako: - natynkowe; w korytkach kablowych i uchwytach w przestrzeniach międzystropowych, - wtynkowe; przy podejściach przewodów do opraw na stropach, - podtynkowe; w rurkach RVKL i RVS. Obwody jednofazowe siły naleŝy wykonać jako 3 Ŝyłowe (L,N,PE), a 3 fazowe jako 5 Ŝyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Ilości Ŝył podano na rysunkach przedstawiających rozprowadzenie instalacji na rzutach architektonicznych. W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudowany zostanie osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). Osprzęt podtynkowy naleŝy montować poprzez TOM III 14 z 14

15 i oddział pediatryczny Szpitala w przykręcenie do puszek wkrętami a nie na pazurki. W pomieszczeniach z glazurą do pełnej wysokości puszki rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnątrz lub wewnątrz) naleŝy opisać numery obwodów, których dotyczą. Wysokość zabudowania osprzętu podano na planach instalacji. Puszki rozgałęźne moŝna równieŝ mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych. 2 CZĘŚĆ: OBLICZENIOWA 2.1 ZałoŜenia: Napięcie sieci: 230~V/400~V System ochrony: szybkie wyłączenie przed poraŝeniem prądem i zastosowanie połączeń wyrównawczych. Układ sieci TN-S. Zestawienie mocy jednoczesnej: Projektowana: P o = 94,57 kw Prąd jednoczesny I b = 139,45 A 2.2 Rezystancja uziemienia Napięcie bezpieczne: 50V Czułość wyłącznika ochronnego: 30mA Rezystancja uziemienia R z = 50 V 30mA.=1667 Ω Skuteczność ochrony zapewniona, gdy rezystancja przewodu ochronnego PE mierzona w kaŝdym punkcie instalacji jest mniejsza od obliczonej R z = 1667 Ω TOM III 15 z 15

16 i oddział pediatryczny Szpitala w 3 CZĘŚĆ: RYSUNKOWA Numer rysunku Treść rysunku 1. Schemat strukturalny instalacji elektrycznej 2. Plan elektrycznej instalacji oświetleniowej 3. Plan elektrycznej instalacji gniazd wtyczkowych 230 V~/400 V~ 4. Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE 1 5. Schemat ideowy tablicy elektrycznej TE 2 6. Schemat ideowy zasilania sygnalizacji gazów medycznych 7. Plan instalacji: ppoŝ, sieci strukturalnej, RTV, domofonu 8. Plan instalacji przyzywowej 9. Schemat ideowy instalacji sygnalizacji zagroŝenia poŝarem 10. Schemat ideowy instalacji oddymiania oraz sterowania klapami oddymiającymi 11. Schemat ideowy instalacji sieci strukturalnej 12. Schemat ideowy instalacji anteny zbiorczej RTV 13. Schemat ideowy instalacji domofonowej 14. Schemat ideowy instalacji monitoringu kamerowego TOM III 16 z 16

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 Egz. Nr 4 PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 INWESTOR: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki - rys. nr 1 - rzut piwnic wlz - skala 1 : 100 - rys. nr 2 - rzut piwnic instalacje elektryczne - skala 1 : 100 - rys. nr 3 - rzut parteru

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48

71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz Halicki 71-133 Szczecin ul. Brodzinskiego 32 tel./ fax [091] 487 26 56 Pracownia: 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 16 c tel. [091] 428 24 50 fax 428 24 48 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter.

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. Opracowanie zawiera 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. 5. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych piętro 1 Opis

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIA TECHNICZNE...8

2. OBLICZENIA TECHNICZNE...8 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Charakterystyka obiektu...3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.0. Opis techniczny 1.1. Wstęp 1.2. Podstawa i zakres opracowania 1.3. Inwestor i Zleceniodawca 1.4. Zasilanie 1.5. Wewnętrzne linie zasilające 1.6. Projektowane instalacje

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych.

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych. SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny. 2.Obliczenia techniczne. 3.Warunki techniczne przyłączenia. 4.Rys. nr 1 zasilanie, WLZ - rzut piwnic. 5.Rys. nr 2 zasilanie, WLZ - rzut parteru. 6.Rys. nr 3 zasilanie, WLZ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót instalacji niskonapięciowych Oddziału Ortopedii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników Zał. 1 Wyniki obliczeń natęŝenia oświetlenia

Spis treści. Spis załączników Zał. 1 Wyniki obliczeń natęŝenia oświetlenia Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo