Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie"

Transkrypt

1 Projektowanie architektoniczno budowlane Nadzór budowlany Biała Podlaska ul. Okopowa 18B/31 Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Tom 4 Temat opracowania: Instalacje Elektryczne INWESTOR: Gmina Abramów PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: inŝ. Czesław Witek upr. bud. 2512/Lb/74 mgr inŝ. Arkadiusz Witek inŝ. Bolesław Wronikowski upr. bud. 233/Lb/76 Biała Podlaska, czerwiec

2 3. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis tomów 3. Spis zawartości dokumentacji 4. ZałoŜenia 5. Opis techniczny 6. Obliczenia techniczne 7. Zestawienie materiałów 8. Spis rysunków

3 4. ZałoŜenia 4.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: Umowa zawarta z Urzędem Gminy Abramów Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Warunki przyłączenia do sieci 0,4kV, Nr Umowa nr Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcje Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji Wizja lokalna i inwentaryzacja Normy i przepisy związane z projektem 4.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznej Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Abramowie, gmina Abramów Charakterystyka obiektu Budynek obejmuje: salę gimnastyczną, część socjalną i dydaktyczną, kotłownię, łącznik komunikacyjny z istniejącą salą gimnastyczną, gimnazjum oraz budynkiem istniejącym szkoły podstawowej. Część socjalna murowana Dach konstrukcja stalowa, pokrycie płytami warstwowymi PWD 1100S BALEX Zakres projektu Zakresem projektu objęto: Zasilanie Rozdzielnica główna TG Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazda wtykowe 230V Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacja wywiewna Instalacja kotłowni gazowej Instalacja sygnalizacji paszowej Instalacja rozgłaszania przewodowego(radiotechniczna) Instalacja ochrony przeciwporaŝeniowej Instalacja połączeń wyrównawczych

4 5. Opis techniczny 5.1. Zasilanie Budynek Sali gimnastycznej będzie zasilany wewnętrzna linią zasilającą YKY 4x16mm 2 od projektowanego złącza SPL1 na ścianie zewnętrznej budynku gimnazjum do rozdzielnicy głównej TG. Rozbudowa istniejącego złącza ZK2+1P oraz wewnętrzna linia zasilająca objęta jest oddzielnym projektem Tom Rozdzielnica główna TG Projektowana rozdzielnica główna TG w wykonaniu wnękowym typu RWN 4x12, IP40, firmy Legran. Rozdzielnica zlokalizowana w korytarzu na parterze Schemat strukturalny rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr Instalacje elektryczne Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230V instalaje projektuje się wykonać przewodami kablowymi w tynku z wyjątkiem kotłowni przewody układać w tynku i częściowo w listwach na konstrukcji. Wykonać: obwody oświetlenia YDYp (3 6)x1,5mm 2, pt, obwody gniazd wtykowych 230V YDYp 3x2,5mm 2, pt, Wysokość montaŝu osprzętu od podłogi: łączniki 1,4m gniazda wtykowe 0,3m W Sali gimnastycznej gniazda montować we wnękach ścian Osprzęt melaminowy, Pt, IP20, natomiast w pomieszczeniach sanitariatów, natrysków, kotłowni IP40. Zaprojektowano oprawy świetlówkowe i Ŝarowe nastrojowe. Trasy obwodów instalacji, typy i lokalizację opraw, osprzętu przedstawiono na planie instalacji: Ilość i typy opraw dobrano w oparciu o program i obliczenia fotometryczne Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane będzie oprawami awaryjnymi typu COMPLETA 976-8SE1N, 8W,1h firmy, BEGHELi, które zapalają się samoczynnie po zaniku napięcia w obiekcie. Oprawy uzupełnić w napis wyjście luz strzałkę kierunkową na zielonym tle. Lokalizacje opraw przedstawiono na planach instalacji Instalacja sygnalizacji paszowej Instalacje wykonać przewodami kablowymi Edyp 2x1mm 2, Pt. Projektowany obwód zasilić z istniejącego obwodu w budynku szkoły

5 Instalację rozgłaszania przewodowego(radiotechniczna) Instalację wykonać przewodem kablowym YDYp 2x1,5mm 2, Pt w nawiązaniu z istniejącym obwodem w budynku Gimnazjum na parterze. Gniazda końcowe typu GAP-1F ELDA do podłączenia głośników instalować na wysokości 3m Instalacja telefoniczna Zaprojektowano wypust telefoniczny w POM. Nauczyciela W-F-u. Wykonać obwód przewodem YTKY 1x4x0,5mm 2 w RL15, Pt, wyprowadzony z POM. Sekretariatu Gimnazjum. Wypust zakończyć gniazdem typu GTP-16F ELDA, instalowany na wys. 0,3m od podłogi Wentylacja wywiewna Wywiew zrealizowano przy zastosowaniu wentylatorów dachowych WD16, konwektorów wentylatorowych oraz wentylatorów kanałowych typu ZEFIR120E2, 20W, 230V z wyłącznikiem czasowym firmy ELPLAST. W Sali gimnastycznej zaprojektowano 2 wentylatory osiowe typu MR-300/GEC, 0,06kW, 230V firmy POLSTOWEST Lublin Sterowanie odbywa się za pomocą kaset sterowniczych typ FT22K3/05 z przyciskiem i lampką w obudowie izolacyjnej firmy SPAMEL Kasety zamontować we wnękach w ścianie przy wejściach do Sali gimnastycznej Instalacja oświetlenia zewnętrznego Oświetlenie zewnętrzne budynku Sali gimnastycznej zaprojektowano oprawami Ŝarowymi typu AVR4, 75W ENSTO. Obwody wykonać przewodami YDYp3x1,5mm 2, Pt przy zastosowaniu osprzętu szczelnego IP44. Sterowanie przekaźnikiem zmierzchowym z tablicy TOZ Tablica kotłowni TK Tablicę kotłowni opalanej olejem opałowym wykonano w szafce metalowej typu Atlantic o wym. 5000x4000x200 z drzwiczkami pełnymi. Schemat strukturalny tablicy TK wg. Rys. nr Sterowanie pracą urządzeń kotłowni W kotłowni zainstalowany będzie kocioł opalany olejem opałowym typu LOGANO G315 ze sterowaniem Logomatic R4211. Pełna automatyczną pracę kotłowni zapewnia sterownik. Układ posiada moŝliwość regulacji pracy na podstawi temp. Zewnętrznej i zadanej temp. Wewnętrznej dla kaŝdego układu grzewczego oraz zapewnia pełną kontrolę pracy i regulacji całego systemu grzewczego. Wg projektu technologicznego zastosowano: - P1 - pompę obiegową c.o. typu Wilo-TOP-E, 200W, 230V - P2 pompę obiegową podgrzewacza C.W.U, 60W, 230V - P3 pompę cyrkulacyjną ciepłej wody - ZM zawór mieszający 100W, 230V W/w urządzenia zasilane są ze sterownika Logomatic

6 Sygnalizacja Przekroczenie stanów dopuszczalnych pracy kotła np. - poziomu palnika - przekroczenie temperatury w kotle sygnalizowane jest akustycznie i optycznie na zewnątrz kotłowni za pomocą sygnalizatora optyczno-akustycznego. Napięcie pracy sygnalizatora12v prądy stałego. Zaprojektowano załączenie sygnalizatora za pomocą przetwornicy 230V/12V DC. Kasowanie sygnału akustycznego odbywa się za pomocą przycisku S71 Kasowanie sygnału. Lampka trwania awarii zgaśnie po odwzbudzeniu (zakończeniu awarii) przekaźnika pomocniczego K76. Działanie układu sygnalizacji optyczno-akustycznej kotła przedstawiono na schemacie zasadniczym sygnalizacji awarii-rys. nr. 4. Działanie układu sygnalizacji optyczno akustycznej moŝe być testowane za pomocą przycisku próby S72 zainstalowanego na elewacji tablicy TK Instalacja odgromowa Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej przewodami FeZNФ8 przy wykorzystaniu pokrycia dachowego z płyt PWD na zwód poziomy. Zwody odprowadzające będą ułoŝone na wspornikach do instalacji napręŝnej firmy A.H. Kraków. Złącza kontrolne ZK wykonać na wys. 1,5m nad terenem w miejscach lokalizacji złącz wykonać dozbrojenia ławy fundamentowej wypust z bednarki FeZn 25x3. wypusty ująć w projekcie konstrukcyjnym budynku Ochrona przeciwporaŝeniowa Jako system ochrony od poraŝeń w instalacji Sali gimnastycznej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S zrealizowane przez wyłączniki róŝnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadprądowe. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na PE i N wykonać w rozdzielnicy TG, zacisk PE uziemić. Wymagana oporność uziomu Ra 10Ω Instalacja połączeń wyrównawczych Piony ciepłej i zimnej wody połączyć przewodem LY4/RL13 z szyną wyrównawczą w POM. Magazynu sprzętu. Szynę połączyć przewodem LY10/RL16 z szyną PE Uwagi końcowe 1. Prace elektromontaŝowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w uzgodnieniu z branŝami współpracującymi na budowie. 2. Wszelkie zmiany w wykonawstwie winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru i projektantem oraz wprowadzone do dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.

7 6. Obliczenia techniczne 6.1. Bilans mocy-rozdzielnica TS L.p. Wyszczególnienie Moc zainstal. Pi[kW] 1 Oświetlenie podstawowe 13,5 2 Gn. Wtyk. 1 faz 5,0 3 Kotłownia 2,5 4 Wentylacja 2,5 5 Aparatura 4 Moc szczytowa Ps[kW] Kz cosφ Prąd obc. I(A) nagłasniająca 6 Ośw. Zewnętrzne 0,5 7 Rezerwa 3,0 Razem 30 2,1 0,7 0,8 37,9 Moc szczytowa PS=30x0,7=2,1kW, Is=37,9A Przyjęto moc przyłączeniową Pp=22kW, Ib=40A wg. Warunków przyłączenia 6.2. Dobór wlz i zabezpieczeń Dobrano wlz typu YKY 4x16 mm 2, Id= Zabezpieczenie przelicznikowe typu S303C40A w złączu SPL Sprawdzenie wybiórczości zabezpieczeń Zakłada się zwarcie w obwodzie wentylatora dachowego WD1 najbardziej odległego od źródła zasilania. Zabezpieczenia obwodu S301,C4 Impedancja pętli zwarcia nie powinna być większa niŝ: R Z 0,8x220 = = 4, 4Ω 10x4 Elementy pętli zwarcia: R[Ω] X[Ω] Transformator 250kVA 0,012 0,026 Kabel zasilający YAKY 4x50, l=30m 0,035 0,002 WLZ YKY 4x16, l=160m 0,187 0,012 Obwód do wentyl. Dach. YDYp7x2,5, l=35m 0,25 0,385 Razem 0,484 0,425 R Z R 2 2 = R + X = 0, 64Ω = 0,64 4, 4Ω Z Wybiorczość zabezpieczeń jest spełniona.

8 8. Spis rysunków Rys.1 Schemat strukturalny zasilania Sali gimnastycznej i gimnazjum Rys.2 Schemat strukturalny rozdzielnicy TG Rys.3 Schemat strukturalny tablicy TK-400V Rys.4 Schemat zasadniczy sygnalizacji awarii optyczno-akustycznej kotła Rys.5 Plan instalacji elektrycznych Rzut parteru cz.a Rys.6 Plan instalacji elektrycznych Rzut poddasza cz.a Rys.7 Plan instalacji elektrycznych Rzut parteru cz.b Rys.8 Plan instalacji elektrycznych kotłowni Rys.9 Plan instalacji odgromowych Rys.10 Schemat zasadniczy sterowania oświetleniem zewnętrznym budynku. Rys.11 Schemat montaŝowy tablicy TOZ Rys.12 Oznaczenia

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo