Ć W I C Z E N I E N R E-17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ć W I C Z E N I E N R E-17"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

2 I. Zaganienia o przestuiowania 1. Prawa elektrostatyki 2. Stała ielektryczna (przenikalność elektryczna) 3. Pojemność konensatora płaskiego 4. Polaryzacja ielektryka II. Wstęp teoretyczny Energię możemy magazynować w postaci energii potencjalnej np. przez rozciąganie cięciwy łuku, ściskanie sprężyny, sprężanie gazu lub ponoszenie w górę przemiotu. Można też magazynować energię w postaci energii potencjalnej w polu elektrycznym i właśnie o tego celu służy konensator. W zisiejszej obie elektroniki i mikroelektroniki konensatory mają wiele innych zastosowań niż magazynowanie energii potencjalnej. Są one na przykła istotnymi elementami w obwoach, które służą o ostrajania naawczej i obiorczej aparatury raiowej i telewizyjnej. Mikroskopijne konensatory tworzą pamięci komputerów. Te barzo małe urzązenia są wtey ważne nie ze wzglęu na zmagazynowaną w nich energię, ale ze wzglęu na informację binarną, jakiej ostarcza obecność lub brak pola elektrycznego. Tyy ukła zwany konensatorem płaskim skłaa się z wóch równoległych, przewozących okłaek o polu ierzchni S, umieszczonych w oległości. Symbol jakiego używamy o oznaczenia konensatora ( ) wzorowany jest na buowie konensatora płaskiego, lecz stosujemy go o oznaczenia konensatorów o owolnej geometrii. Gy konensator jest nałaowany, jego okłaki, mają łaunki +Q i Q o jenakowych wartościach, lecz przeciwnych znakach. Łaunkiem konensatora nazywa się Q czyli bezwzglęną wartość łaunków na okłakach (Q nie jest całkowitym łaunkiem na konensatorze, bo taki wynosi zero). Okłaki konensatora są przewonikami, a więc są ierzchniami ekwipotencjalnymi (wszystkie punkty na okłace mają ten sam potencjał elektryczny). Różnica potencjałów mięzy wiema okłakami oznaczana jest jako U. Łaunek Q i różnica potencjałów U la konensatora są o siebie proporcjonalne, zgonie ze wzorem: Q C U (1) Stałą proporcjonalności C nazywamy pojemnością konensatora. Jej wartość zależy o geometrii okłaek, a nie o ich łaunku, czy różnicy potencjałów. Pojemność jest miarą ilości łaunku, jaki należy umieścić na okłakach, aby wytworzyć pewną różnicę potencjałów mięzy nimi: im większa pojemność, tym więcej potrzeba łaunku. Jenostką pojemności w ukłazie SI jest fara (F): 1 fara = 1 F = 1 kulomb na wolt = 1 C/V W praktyce używa się powielokrotności F: mikrofara (1 μf = 1-6 F) lub pikofara (1 pf = 1-12 F). 2

3 Do zjawisk elektrostatycznych stosuje się wa prawa elektrostatyki, które w postaci całkowej równań Maxwell a (w przypaku statycznym) można zapisać w postaci: s Q E s (2) E l (3) gzie E jest natężeniem pola elektrycznego, Q łaunkiem zawartym w obszarze ograniczonym zamkniętą ierzchnią s, przenikalnością ielektryczną próżni, natomiast owolną zamkniętą pętlą. Równanie (2) jest prawem Gaussa, które wiąże ze sobą natężenie pola elektrycznego mięzy okłakami konensatora i łaunek Q zgromazony na każej z okłaek. Różnica potencjałów U może być efiniowana jako praca na jenostkę łaunku oatniego wykonana przy przenoszeniu go pomięzy ujemną i oatnią okłaką konensatora. Tę zależność możemy zapisać, wykorzystując wzór (3), jako: U El (4) gzie - i + oznacza, że tor całkowania zaczyna się na okłace ujemnej i kończy na okłace oatniej. Rys. 1. Schematyczny obraz linii sił pola elektrycznego w konensatorze płaskim wypełnionym ietrzem. Jeśli przyjmiemy, że ierzchnia Gaussa obejmuje całkowicie łaunek na oatniej okłace konensatora (rys. 1), wówczas wzór (2) przyjmuje postać: Q ES (5) 3

4 gzie S jest polem ierzchni okłaki. Dla takiego przypaku wzór (4) przyjmuje postać: U El E l E (6) We wzorze (6) natężenie pola E można wyłączyć prze znak całki, bo jest stałe; ruga całka jest równa oległości mięzy okłakami konensatora. Przyrównując ze sobą natężenie pola E ze wzorów (5) i (6) otrzymamy zależność: Q U S Q U S (7) Łącząc (1) i (7) otrzymujemy wzór na pojemność konensatora: C S (8) Wiać, że pojemność zależy tylko o wielkości geometrycznych, a mianowicie pola ierzchni okłaki S i oległości mięzy okłakami. Wiać również, że pojemność C wzrasta, jeśli zwiększamy pole ierzchni okłaki S lub zmniejszymy oległość. Rys. 2. Schematyczny obraz linii sił pola elektrycznego w konensatorze płaskim wypełnionym ielektrykiem. Pole elektryczne zmienia się po umieszczeniu materiału izolacyjnego (ielektryka) pomięzy okłakami konensatora. W ielektryku nie występują swobone łaunki, jak to ma miejsce w przewonikach. W zewnętrznym polu elektrycznym, pierwotnie nie spolaryzowane cząsteczki ielektryka, wskutek eformacji łok elektronowych, stają się stacjonarnymi ipolami ułożonymi zgonie z liniami sił pola w rezultacie, ielektryk wykazuje pewien ierzchniowy łaunek przeciwnego znaku niż łaunek na okłakach konensatora. Skutkiem polaryzacji ielektryka (rys. 2) 4

5 natężenie pola elektrycznego maleje w nim w porównaniu o pola, jakie wystąpiłoby w próżni (ietrzu) i wynosi: E ielektryk E próżnia r (9) gzie r jest tzw. wzglęną przenikalnością ielektryczną materiału ielektryka. Wzór (7) opisujący zależność łaunku Q na konensatorze o przyłożonego napięcia U oraz wzór (8) na pojemność C konensatora wypełnionego ietrzem (próżnią) przyjmują teraz postać (po uwzglęnieniu (9)): Q S r U (1) C S r (11) III. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przenikalności elektrycznej ietrza i płyty wykonanej z ielektryka oraz wyznaczenie pojemności konensatora płaskiego wypełnionego ietrzem i ielektrykiem. IV. Aparatura pomiarowa Aparatura stosowana w ćwiczeniu i pokazana na zjęciu (rys. 3) skłaa się z: 1. wzmacniacza z konensatorem C = 218 nf, 2. regulatora oległości mięzy okłakami, 3. baanego konensatora C o promieniu okłaek r = 13 cm, 4. miernika napięcia U, 5. baanego ielektryka, 6. zasilacza wysokiego napięcia 7. przełącznika Ł-P (przełącza ukła mięzy trybem łaowania konensatora Ł i trybem pomiaru P). 5

6 Rys. 3. Aparatura pomiarowa o wyznaczania stałej ielektrycznej. Rys. 4. Schemat ukłau pomiarowego. Zasaa pomiaru Silnie izolowana płyta (gniazo A na rysunku 4) konensatora płaskiego C, który tworzą wie kołowe tarcze metalowe o śrenicy 26 cm, połączona jest o górnego gniaza wysokonapięciowego zasilacza poprzez 1 MΩ rezystor zabezpieczający. Śrokowe gniazo wysokonapięciowego zasilacza, ruga (ujemnie nałaowana) płyta konensatora i konensator pomiarowy C są uziemione. Przełącznik Ł-P ustawić w pozycji Ł - łaowanie. Po nałaowaniu konensatora płaskiego C wybranym napięciem U ustawić przełącznik Ł-P w pozycję P - pomiar. W ramach bezpieczeństwa, po przełączeniu ukłau w tryb pomiaru, pokrętłem zasilacza zmniejszamy napięcie o zera. Pomiar łaunku 6

7 na konensatorze C obywa się poprzez zmierzenie napięcia U na zaciskach konensatora C, a następnie skorzystanie z zależności przybliżonej: Q U C która jest obarczona zaniebywalnym błęem systematycznym (poniżej,25%) w przypaku oległości pomięzy okłakami większej o,1 cm, pojemności C = 218 nf oraz ierzchni płyt S r m 2 2, 531. V. Przebieg ćwiczenia UWAGA!!! Poczas wykonywania ćwiczenia zabrania się otykać nieizolowanych części zestawu pomiarowego. Sprawzić ustawienia wzmacniacza pomiarowego: rezystancja 1 13 Ω, wzmocnienie 1, stała czasowa. Pomiary la stałej oległości mięzy okłakami konensatora C: 1. Przełącznik Ł-P ustawić w pozycji Ł łaowanie. 2. Ustawić stałą oległość pomięzy okłakami z przeziału,2,5 cm. 3. Nałaować konensator o napięcia początkowego U =,5 kv. 4. Przełącznik Ł-P ustawić w pozycję P i zmniejszyć pokrętłem zasilacza napięcie o zera. 5. Po ustaleniu równowagi oczytać napięcie U za pomocą miernika (zakres miernika obrać tak, żeby oczytywana wartość była za połową zakresu). 6. Wyzerować miernik przyciskiem. 7. Przeprowazić kolejne pomiary zwiększając napięcie zasilające U o,5 kv o wartości 5 kv. Wyniki wpisać o tabeli nr Powtórzyć pomiary opisane w punktach 2-5 la konensatora szczelnie wypełnionego ielektrykiem (tikowa płyta). Uwaga: prze zamontowaniem płyty mięzy okłakami rozłaować konensator i wyłączyć zasilacz wysokonapięciowy. Oległość mięzy okłakami konensatora oczytać z poziałki noniusza z okłanością o,1 cm. Prze oczytaniem napięcia U oczekać 6 sekun na ustalenie równowagi. Wyniki wpisać o tabeli nr 2. 7

8 Pomiary la stałego napięcia zasilającego U: 1. Przełącznik Ł-P ustawić w pozycji Ł łaowanie. 2. Ustawić początkową oległość pomięzy okłakami konensatora C =,2 cm. 3. Ustawić napięcie U zasilające konensator płaski na poziomie wybranej wartości z przeziału 2, 5, kv. 4. Nałaować konensator o ustalonego wcześniej napięcia. 5. Przełącznik Ł-P ustawić w pozycję P i zmniejszyć pokrętłem zasilacza napięcie o zera. 6. Po ustaleniu równowagi oczytać napięcie U za pomocą miernika (zakres miernika obrać tak, żeby oczytywana wartość była za połową zakresu). 7. Wyzerować miernik przyciskiem. 8. Przeprowazić kolejne pomiary zwiększając oległość mięzy okłakami konensatora o,5 cm o wartości,65 cm. Wyniki wpisać o tabeli nr 3. VI. Tabele pomiarowe Tabela 1. Wyniki pomiarów przy stałej oległości mięzy okłakami la ietrza U [kv] U [V] Q U C [ na s],5 1, 4,5 5, =... [cm] C = 218 nf Współczynniki wyznaczone przy użyciu programu REGRESJA : a1 =... [ ] σ a 1 =... [ ] b1 =... [ ] σ b 1 =... [ ] 8

9 Tabela 2. Wyniki pomiarów la konensatora wypełnionego ielektrykiem (tikowa płyta) U [kv] U [V] Q U C [ na s],5 1, 4,5 5, = [cm] Współczynniki wyznaczone przy użyciu programu REGRESJA : C = 218 nf a2 =... [ ] σ a 2 =... [ ] b2 =... [ ] σ b 2 =... [ ] Tabela 3. Wyniki pomiarów przy zaanej wartości napięcia zasilającego la ietrza [cm] U [V] 1/ [cm -1 ] Q U C [ na s],2,25,6,65 U = [kv] Współczynniki wyznaczone w programie REGRESJA : C = 218 nf a3 =... [ ] σ a 3 =... [ ] b3 =... [ ] σ b 3 =... [ ] Tabela 4. Wyniki pomiarów la stałej oległości mięzy okłakami konensatora Dla ietrza Dla tiku ( C C )[ pf] ( C C )[ pf] pf pf ( )[ ] ( )[ ] m m Tabela 5. Wyniki pomiarów la stałej wartości napięcia zasilającego U Dla ietrza ( C C )[ pf] pf ( )[ ] m 9

10 VII. Opracowanie ćwiczenia 1. Na postawie wyników pomiarów (zamieszczonych w tabelach nr 1 i 2) sporzązić na papierze milimetrowym (format A4) wykresy zależności Q f ( U ) la ietrza i tiku. 2. Wykorzystując równanie nr (1): i postawiając C Q C U a, Q y i U x otrzymuje się zależność liniową: y ax b 3. Wartość współczynnika a i jego ochylenia stanarowego a obliczyć metoą najmniejszych kwaratów za pomocą znajującego się w pracowni komputera wyposażonego w program REGRESJA. 4. Znając wartość współczynnika regresji liniowej, który jest zarazem równy pojemności konensatora ( a C), wyznaczyć przenikalność elektryczną la ietrza ( ) i tiku ( ) przy wykorzystaniu wzoru nr (8): C a (12) S S gzie: C pojemność konensatora, (oienio la ietrza i la tiku), oległość mięzy okłakami konensatora, S pole ierzchni okłaki. 5. Otrzymane wyniki obliczeń wpisać o tabeli nr 4. (Pamiętać o spełnieniu zasa zaokrągleń wyników) 6. Przenikalność ielektryczna ietrza jest w barzo obrym przybliżeniu równa przenikalności ielektrycznej próżni ( ). Wyznaczyć wzglęną przenikalność ielektryczną tiku, ze wzoru: r( ) (13) 7. Na postawie wyników pomiarów (zamieszczonych w tabeli nr 3) sporzązić, na papierze milimetrowym (format A4), wykres zależności Q f (1/ ). 8. Współczynnik kierunkowy a3 liniowej zależności Q f (1/ ), wykorzystując wzór nr (7), jest równy: a3 S U (14) ponieważ: 1 1 Q S U Q a3 Wartość współczynnika a3 i jego ochylenia stanarowego a 3 obliczyć metoą najmniejszych 1

11 kwaratów za pomocą znajującego się w pracowni komputera wyposażonego w program REGRESJA. 9. Wykorzystując wzór nr (14), wyznaczyć przenikalność elektryczną la ietrza ze wzoru: a3 U S gzie: U napięcie zasilające (napięcie oprowazone o okłaek konensatora), S pole ierzchni okłaki konensatora. C 1. W celu porównania wartości, wyznaczonej obiema metoami pomiarowymi, wyznaczyć pojemność konensatora (la oległości mięzy okłakami przyjętej za stałą w pierwszej części ćwiczenia) korzystając ze wzorów nr (8) i (15): C (15) a3 U (16) 11. Otrzymane wyniki obliczeń wpisać o tabeli nr 5. (Pamiętać o spełnieniu zasa zaokrągleń wyników) VIII. Rachunek błęu 1. Korzystając ze wzoru nr (12) oszacować błą przenikalności elektrycznej (ietrza i tiku) la pomiarów przy stałej oległości mięzy okłakami metoą pochonej logarytmicznej: C S C S (17) gzie: C ; C a;,1mm ; S 2 r r ; r 2mm. a 2. Korzystając ze wzorów nr (16) i (15) oszacować błą pojemności konensatora i przenikalności elektrycznej ietrza la pomiarów przy stałej wartości napięcia zasilającego ze wzorów: a3 U C C a3 U a3 U S a3 U S gzie: a3 a 3; U,1kV ;,1mm ; S 2 r r ; r 2mm. (18) (19) Literatura 1. Resnick R., Halliay D., Walker J. Postawy fizyki, PWN Orear Fizyka J., T.1 i T.2, WNT Warszawa Lech J., Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium postaw fizyki, Wyawnictwo Wyziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, Częstochowa

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo