Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 j ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ( ᐧ卧ᐧ卧) ᐧ卧 ᐧ卧7ᐧ卧 ᐧ卧7ᐧ卧 Pracownia projektowa Spółka z.o.o. ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 K m ᐧ卧 g ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 6ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 Ś mᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 6 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ZESPÓŁ PROJEKTOWY m ęᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧m ᐧ卧p ᐧ卧 ᑇ呗 p j ᐧ卧 ᖷ唗ć p p projektant 唷ᐧ卧 ZENON PINDARA ᐧ卧p ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧6 L ᐧ卧 p ᐧ卧 I ᐧ卧 j ᐧ卧 y mg ᐧ卧 唷ᐧ卧 KRZYSZTOF CHOJAN sprawdzający mg 唷ᐧ卧 KAZIMIERZ PAWLICKI ᐧ卧p ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧6 L ᐧ卧 p ᐧ卧 I ᐧ卧 j ᐧ卧 y OŚWIADCZENIE ᐧ卧ROJEKTANTÓW y ᐧ卧y 唷 j p p ᖷ唗ᐧ卧 my 唷 j y p j ᐧ卧 p ą y g ᐧ卧 ą ᐧ卧ją ym p p m m ᐧ卧 y 唷 j

2 ÍÐÍ ßÉßÎÌÑ Ý ÑÐÎßÝÑÉßÒß ïò ÜßÒÛ ÑÙMÔÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í ò ÐÎÛÜÓÑÌ ÐÎÑÖÛÕÌËòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í òïò ßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í òò ÐÑÜÍÌßÉß ÑÐÎßÝÑÉßÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí íò ÍÌßÒ ÍÌÒÛÖ ÝÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìò ÍÌßÒ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòïò ßÍÔßÒÛ ËÜÇÒÕËòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòò ÉÛÉÒ ÌÎÒÛ ÔÒÛ ßÍÔßÖ ÝÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòíò ÌßÔÝÛ ÎÑÜÛÔÝÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë ìòìò Ñ ÉÛÌÔÛÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë ìòëò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÑÎÒÕMÉ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÝÒÇÝØ ÙÒßÜ ÉÌÇÝÕÑÉÇÝØ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê ìòêò ÒÍÌßÔßÝÖß ᐗ則 ÝÛ ÉÇÎMÉÒßÉÝÇÝØòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòéò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÝÉÐÑÎß ÛÒÑÉß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòèò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÐ ÝÑÉßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòçò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÙÎÑÓÑÉß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ëò ÑÔÝÛÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ëòïò ÔßÒÍ ÓÑÝÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ëòò ÜÑMÎ ÉÛÉÒ ÌÎÒÇÝØ ÔÒ ßÍÔßÖ ÝÇÝØòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ÍÐÍ ÎÇÍËÒÕMÉ Ûóðï» ±¾»µ «ó «½ Ûóð ½»»»µ ±»» ¹» ½» «Ûóðí ½»»»µ ±»» ¹» ½» «Ûóðì ½ ±¼¹ ±³± «¼ ½ «Ûóðëñï Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ½»³ ø½ ï Ûóðëñ Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ½»³ ø½ Ûóðê Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ¼±µ Ûóðé Ì ¾ ½» «½±ó±»» ± ÌÑ ½»³ Ûóðè Ì ¾ ½» «½±ó±»» ± ÌÑ ¼±µ Ûóðç Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ½»³ Ûóïð Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ¼±µ Ûóïï Ì ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ µ ÌÎÌ ½»³ Ûóï Ì ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ µ ÌÎÌ ¼±µ E-13 Tablica rozdzielcza kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則 ᐗ則cᐗ則eᐗ則at E-1ᐗ則 Tablica rozdzielcza kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則 ᐗ則idok

3 ïò ÜßÒÛ ÑÙMÔÒÛ» ± æ Ù³ Ð ½ - «ò í Ó ïðô èóìðð Ð ½ - biektᐗ則 ᐗ則ᐗ則doᐗ則a ᐗ則ali ᐗ則iᐗ則ᐗ則aᐗ則tᐗ則czᐗ則eᐗ則 ᐗ則raz z ł ½ µ»³ Í µ±» б¼ ±» Ò ï Ð ½ ±» ¼ ò» ¼ò ïíèñô Ð ½ - ò ÐÎÛÜÓÑÌ ÐÎÑÖÛÕÌË Ð»¼³ ±»³ ± ½±» ±»µ ½»»µ ½» ¹ ³ ½» z ł ½ µ»³ Í µ±» б¼ ±» Ò ï Ð ½ ±»ò òïò ßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒß Ð ±»µ ±¾» ³æ i zaᐗ則ilaᐗ則ie ze zł ½ µ ¾ ± ±ó ±³ ±»¹± ÕóñÐô i»»» ½»ô i ¾ ½» ± ¼» ½»ô i ½ ±»» ± ô i ½ ±¼¾ ± µ-»½ ± ±¹ ½ ½ ¹ ¼ ½ µ± ½ íðêô i ½ - ½ ô i ½ ±¼¹ ±³± ô i ±½ ±»½ ±» ±» ½ ± ô i ¾ ³±½ ±» ±»¾±» ò òò ÐÑÜÍÌßÉß ÑÐÎßÝÑÉßÒß i Ò± ³ ÐÒóÛÝ êðíêì ½»»»µ ½» ±¾»µ ½ ¾«¼± ½ ò i Ò± ³ Ò ÍÛÐóÛóðð ½»»»µ ½» ¾«¼ µ ½ ³» µ ½ ò б¼ ± ò É ½» ³±½ ±»¾±» ò i Ò± ³ Ò ÍÛÐóÛóððì Û»µ ±»» ¹» ½» ¹ ½»» µ ¾ ±»ò Ð ±»µ ±» ¾«¼± ò i α ± ¼»» Ó º «µ «¼ ï µ» ðð ò» «µ-»½ ½ ½ ô µ ³ ± ±¼ ± ¼ ¾«¼ µ ½ ««±» øü òëò ðð ò Ò éë ± ò êçð í

4 i ÐËÛ ó л ¾«¼± «¼»»»µ ±»» ¹» ½ ½ i ±» ±»µ ¾«¼±» i»½»» ½»» ± íò ÍÌßÒ ÍÌÒÛÖ ÝÇ ᐗ則zkoła odᐗ則taᐗ則oᐗ則a ᐗ則 i czoᐗ則ie zaᐗ則ilaᐗ則a ᐗ則eᐗ則t ze zł cza ᐗ則aᐗ則oᐗ則ietrzᐗ則eᐗ則o ᐗ則rzᐗ則ł ½»³ «ìlßô ë ³³ ze ᐗ則łᐗ則ᐗ則a ᐗ則r ᐗ則 ᐗ則 -1ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則zkoła zaᐗ則ilaᐗ則a ᐗ則eᐗ則t ze ᐗ則ta½ º± ³ ± ±» Ð ½ - ÔÑ ±»» «ìlßô ëð ³³ ᐗ則 ᐗ則ktᐗ則alᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ± ïë µéò ìò ÍÌßÒ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒÇ ìòïò ßÍÔßÒÛ ËÜÇÒÕË ᐗ則ᐗ則odᐗ則ie z ᐗ則arᐗ則ᐗ則kaᐗ則i tecᐗ則ᐗ則iczᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則rzᐗ則ł ½» ¼±»½»»µ ±»» ¹» ½» ïíðñðè ¼ ïêòïòððè òô ¼»³± ±» ±»» ce ᐗ則rzᐗ則ł cze ᐗ則aᐗ則oᐗ則ietrzᐗ則eᐗ則 ᐗ則zkoła zaᐗ則ilaᐗ則a b ¼»» ½ º± ³ ± ±» Ð czᐗ則ᐗ則 ᐗ則zkolᐗ則a ᐗ則rzᐗ則ł ½»³ µ ¾ ± ³ «ÇßÕÇ ìlïð ³³ ø± ±¾» ± ½±» ò Ð º ± ±» ½» ±»µ ±»¹± ¾«¼ µ ¾«¼± zł ½» µ ¾ ± ±ó ±³ ±» ᐗ則ᐗ則- 則 則 z ᐗ則kładeᐗ則 ᐗ則oᐗ則iaroᐗ則o-rozliczeᐗ則ioᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則łᐗ則o»¼ ³ ø ½ µ»»µ ± ½ ¼ «µ ¼ ± ± µ» ï ¼ ±³ » ¹ ½» µ» í ¼ ±³ » ¹ ¾»» ᐗ則atrz zał czᐗ則ik do ᐗ則arᐗ則ᐗ則kᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則oc ᐗ則rzᐗ則ł czeᐗ則ioᐗ則a całeᐗ則o obiektᐗ則 b ¼» ± èð µé ø ³ 1 則 k 則 dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則eᐗ則 ᐗ則ocᐗ則 ᐗ則ᐗ則oᐗ則ᐗ則eᐗ則ᐗ則ᐗ則 則 zł ½ «ÕóñÐ ± ±» µ± ¾»»½»» ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則kładki bezᐗ則ieczᐗ則ikoᐗ則e tᐗ則ᐗ則ᐗ則 3lÉÌóïñÚ ïêð ßò ìòò ÉÛÉÒ ÌÎÒÛ ÔÒÛ ßÍÔßÖ ÝÛ ᐗ則e zł ½ µ ¾ ± ±ó ±³ ±»¹±» ± ¼ ¼»»»» ½» øéô ò л ÉÔ ¾ ¼»» ½ ± ¼» ½ ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則 則 ᐗ則 bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 ᐗ則zkołᐗ則ᐗ則 則 則ᐗ則 µ± µ ¾»³ «ÇÕÇ ìlçë ³³ ï µêô» ¹ ¼» «³±¼» ½» ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 則 ktᐗ則ra ᐗ則o» ³» ᐗ則ᐗ則łᐗ則ᐗ則 ᐗ則a zᐗ則i µ»» ³±½ ±»¾±» ø µ» dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïëôð µé ò Ü «¹ ÉÔ ¾ dzie zaᐗ則ilał ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則 ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ±» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 z ᐗ則al ¹ ³ ½ ò ÉÔ µ± µ ¾»³ «ÇÕÇ ìlçë ³³ ï µêò ì

5 ìòíò ÌßÔÝÛ ÎÑÜÛÔÝÛ Ð ±»µ ± ¹ ³ ½ ᐗ則raz z ł ½ µ»³»½»³ ±½ ³» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍô ±µ ±» ½ ¹«µ±³«µ ½ ³ ø ±³ò ðòïè ò α ¼» ½ ÌÎÍ µ± µ± µ± ±¾«¼±» µ ±½ ±± ½ ò Ò» ± ᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼«ô «³± cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½»» ±»µ ±» ½ ½ ¾«¼ µ«ò Ð ½ µ ò ± ò ¾«¼±»» ciᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則o bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 od ᐗ則troᐗ則ᐗ則 «½ ò Ò ¼ ½ µ»³» «³» ½ ¾ ½ µ º± ³ ½ ±» ½ æ л½ ± ± ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼«ò ¾ ½ ÌÎÍ» ±¼ ± ¼» ½»æ i ¾ ½» «½±ó±»» ± ± ±» ÌÑ ¾ ½ ±µ ±» ± ±» ø ±³» ½»» ðòðï å ¾ ¼» ±» ± «¼» ³ ¹» ½ ±ó» ½ ³ ô ¼ ³ µ± «µ½ µ± ± ±»»»³ å i ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ± ¼» ½ ±µ ±»» ¾«¼ µ«ø ±³ò ïòð «¼» ±»» µ±¼ ¹ ½ å i ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ ½ ÌÎÌ ± ¼» ½ ±µ ±»» ¾«¼ µ«ø ±³ò ïòðë º ¼ ¾«½»» º± ³ ½ ± ¹ ¼ íð Ê «µ ½»»µ ½ ±ó ±¹ ½ ½ øðûô ò 則 kotłoᐗ則ᐗ則i 則 ᐗ則 iᐗ則tᐗ則ieᐗ則 ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 ᐗ則ale ¾«¼± ± ¾ ½ ± ¼» ½ kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則» ± ± ¼» ½ µ± ô ½ ³±¼» ± kotłoᐗ則ᐗ則i ò Ì ¾ ½ ÌÎÕ» µ ¼± ½ ½» ceᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則 則ᐗ則 α ³» ½»» ¾ ½ ± ¼» ½ ½»¼ ±± «µ ½ Ûóð Ûóðíò ìòìò Ñ ÉÛÌÔÛÒÛ Ò»» ±»» ±³» ½» ½ ¹±¼»» ±¾± «½ ± ³ ÛÒóïìêìóïæðð ᐗ則iatło i o»»» ±»»» ³» ½ ½» ½ ò É ³ ¹»»¼»»» ᐗ則iatła dla ᐗ則al ᐗ則ᐗ則ortoᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則zkolᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則oᐗ則i 3ᐗ則ᐗ則 l 則ᐗ則 Í ± ±» ±» ± ³»½ ½ ³ ø ±»µ ± ³ ¼ ±¾»µ - ± ± ½ ô ± ± ³ rᐗ則dła ᐗ則iatła ᐗ則etaloᐗ則aloᐗ則eᐗ則koᐗ則e o ᐗ則ocᐗ則 則 則ᐗ則 則 i ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則 oraz µ ¾»»½ ce ᐗ則rzed ᐗ則derzeᐗ則iaᐗ則i ᐗ則iłkiᐗ則 roᐗ則ektorᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則 ᐗ則kładzie 3- 則azoᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則oᐗ則raᐗ則ᐗ則»»³ µ±» ½ º ô ½±» ³ «½»º»µ ±¾± µ± ± ò ½ ±»» ¾± µ ± ±»¹± µ±» ±¼ ³ ÇÜÇ ± ëiôë ³³ éëð Êò Ñ»» ³± ± ½ ½ ¾±½ ½ ô ½ ½ «¹ ³±½ ± ò Ò ¼ ¾«³» ± ± ± ±»ô» ½ ±» ¼± ± ± ½ ô» rᐗ則dłaᐗ則i 則lᐗ則oreᐗ則ceᐗ則cᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則iᐗ則 則ᐗ則braᐗ則e oᐗ則raᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則z ¾ ± oᐗ則e ᐗ則 ᐗ則odᐗ則ł zaᐗ則ilaᐗ則ia»¹±ò ܱ¼ µ± ± ¼ ¾± µ»³» ³± ±»½ ½» ± ±»»»¹±ô ± ±» µ ¾»»½ ½ ò ë

6 ᐗ則raᐗ則ᐗ則 z ᐗ則odᐗ則łaᐗ則i aᐗ則arᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則ᐗ則ᐗ則z ««½ ³ ±»µ«¼ ½ ±¼ µ«½ ½±» ¹±¼ ò Ñ ½«½» µ± ±»»» ±¹-» ± ± ¼ ce ᐗ則odᐗ則ł aᐗ則arᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則 ᐗ則odł ½» ±¼ ³ ìó ᐗ則łoᐗ則ᐗ則ᐗ則iᐗ則 do zaciᐗ則kᐗ則 oᐗ則raᐗ則ᐗ則 ozᐗ則aczoᐗ則eᐗ則o 則 則 ᐗ則odł ½ ᐗ則ł º ô ±³ ½ ᐗ則rzeł ½ µ ᐗ則iatłaᐗ則 Ñ»»» ±¼ ±» ±» ¾ ¼» ± ± «±³» ½» ½ ± º «±» ½»½ ½ ò É µ ± ½ ±³» ½» ± ± ±» ± «¼± ¹ ô ³± ±» «º ½» ±¼» ± ³ò É ½ ±» ±» ± ᐗ則 ᐗ則odᐗ則ł ò Ò ¼ ½ ³ «³± ½ ³ ¾µ» µ«½ ± ½ ¹ ½ µ±³«µ ½ ½ ³± ±» ±» µ«½» µ» «µ±»»¼±ó ¼ «±»ò» ¹ ¼«¾»»½» ± µ» ± ± ±» ¼± ± «º ½» ±¼» ± ³» ³±½± ¼± µ± «µ½ ± «ô»» ½ µ± «µ½ «º «±¼» ±»¹±ò ½ ±»» ± µ±»» ±¼ ³ «ÇÜÇ ± )ëiïôë ³³ 則 則ᐗ則 則 則 ᐗ則kładaᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則 則t z ᐗ則 ½»³ ± tᐗ則 ᐗ則 則tᐗ則 則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則cᐗ則 ci ¹ ½ µ±³«µ ½ ½» ±¼» ± ¼»» ± ¼ «º»³ ±¼» ± ³ µ± «µ½ ½ µ±»µ µ ¾ ± ½» º± ± ½ ò α ³» ½»» ± ±»» ± ½»¼ ±± «µ ½ Ûóð Ûóðíò ìòëò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÑÎÒÕMÉ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÝÒÇÝØ ÙÒßÜ ÉÌÇÝÕÑÉÇÝØ ½ ¹ ¼ ½ µ± ½ íð Ê» µ±» ±¼ ³ ÇÜÇ ± íiôë ³³ éëð Ê ᐗ則kładaᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則 則t z ᐗ則 ½»³ ± «ñ ò É ±³» ½» ½ ½ ±»» ± ± ± ½» ñ ø³ ò Ð ìì ò Ò ± ±»» ¹ ¼ ½ µ±» ³± ±» µ ½ ô ½«½» ±» ½ ½ ò Ѽ¾ ± µ»½ ± ±¹ ½»» ᐗ則 ᐗ則odł ½» ±¼ ³ ¹ ³±½ ½ µ» «±¼¾ ± µ- ò»½ ± ±» ± «Ô»¹ ¼ «Í» ø «¾» º ³ ± ±¼±¾ ½ ³» ½ ô ᐗ則kładaᐗ則 ½ ò» ¼ -½ ¹ ¼ ±»¼ ½ ½ ±¼ -» ³½»ô µ± ¹ ¼± ±¼ -»ò É ¼µ«¹ ¼ ÐÛÔ» ᐗ則 zło ì ¹ ¼ ±»¼ ½» ëóµ ±» ³½» ±» ³» ½» ±» µ±»» ¹ ¼±»» º± ³ ½»ò É ³ ¼µ µ± «µ ìóµ ± ô ¹¼ ¾»»»½ ½ ¼ ±»¹± ¹ ¼ ±»¼ ½ «µ ¼ ¼«ò ê

7 ᐗ勷 ÝÛ ÉÇÎMÉÒßÉÝÇÝØ 則 bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 ᐗ則rzᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則ale µ± ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則oł ½»» - ½» ±³±½ ³ ±» ±½ µ±» Ú»ñ ëlᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則o ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則zᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則czeᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則rzᐗ則ł ½» ±¼ ÐÛ ô ³»» ¾«¼ µ«ô ¼±» ½ ½ µ± «µ½ ± ½ ô «±½ ᐗ則i ᐗ則od-kaᐗ則 i cᐗ則oᐗ則 則 ᐗ則ᐗ則koᐗ則aᐗ則e z ᐗ則ateriałᐗ則ᐗ則 ᐗ則rzeᐗ則odz ½ ½ dᐗ則 則 łazieᐗ則kacᐗ則 ᐗ則ale µ± ᐗ則oł czeᐗ則ia ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則cze ᐗ則ieᐗ則ᐗ則coᐗ則e ᐗ則rzez ᐗ則oł ½»»» ±¼»³ ±½ ± ³ ÐÛ ³» ± ½ ¾ ±¼ µ- ô ³» ± ½ «±½ ¹- ¼± ᐗ則ᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則etaloᐗ則ᐗ則cᐗ則 koᐗ則ᐗ則trᐗ則kcᐗ則iᐗ則 oł ½»» µ±» ±¼»³ Ô¹Ç ± ê ³³ ± ±»³ ¼±¼ µ±» - ½» ³± ±» ±¼ ¾ ±¼ µ ³ µ- ò Î-» ᐗ則 kotłoᐗ則ᐗ則i ᐗ則ale ³± ± ³» ½± - ½ ò ìòéò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÝÉÐÑÎß ÛÒÑÉß Ñ½ ±»½ ± eᐗ則ioᐗ則a ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則a zoᐗ則taᐗ則ie ᐗ則rzez zaᐗ則toᐗ則oᐗ則aᐗ則ie ᐗ則ᐗ則ł ½ µ- ¼ ¼± ½ - ½± ±ó ¼± ½ ò ½ ½± ¾ ¼»»³» ÌÒóÍò É µ»» ±¼ ± ³» ± ½ ᐗ則łᐗ則 E ᐗ則 kolorze zieloᐗ則o- ᐗ則łtᐗ則ᐗ則ᐗ則 ѽ ±»¼ ¼± µ»³ ¾» ±»¼ ³» ± ±» ± ±» ½ ½ ½ ½ ø±½ ± ᐗ則odᐗ則taᐗ則oᐗ則aᐗ則 oraz ᐗ則toᐗ則oᐗ則aᐗ則ie obᐗ則dᐗ則ᐗ則 i oᐗ則łoᐗ則 o ᐗ則toᐗ則ᐗ則i«±½ ± ½± ³» ÐÈò ѽ ±»¼ ¼± µ»³ ±»¼ ³» ± ±» æ i ᐗ則aᐗ則oczᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則ᐗ則ł ½»»» ±»»» -¼ ±½ ± ÐÛ i bezᐗ則ieczᐗ則iki toᐗ則ikoᐗ則e oraz ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼ ¼±» Ííððô i dla obᐗ則odᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則iazd ᐗ則tᐗ則czkoᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ±½ ±» - ½± ±ó ¼±» o czᐗ則ło ½ íð ³ßô i ± ±» «¼» ± µ» ±½ ±± ½ ò ìòèò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÐ ÝÑÉß É ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ» ¾«¼± ±½ ± µ» ½ ± µ õýò ѽ ± µ» ᐗ則 ᐗ則rzᐗ則ł ½ ¼± ½ µ- º ± ½ ½ µ«ò» ±¼ ³ ÔÇëò 則 ᐗ則ozoᐗ則tałᐗ則cᐗ則 tablicacᐗ則 rozdzielczᐗ則cᐗ則 zabᐗ則doᐗ則a ±½ ± µ» ½ ±» µ Ýò ìòçò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÙÎÑÓÑÉß 則la ocᐗ則roᐗ則ᐗ則 ᐗ則rzed ᐗ則ᐗ則ładoᐗ則aᐗ則iaᐗ則i atᐗ則oᐗ則 則erᐗ則czᐗ則ᐗ則ᐗ則i zaᐗ則 ±»µ ± ± ½ ± «±½ ± ò ±¼ ± ±³»» ±¼ ±¼ ± ¼ ½» ±»µ ¼ ««Ú»ñ ºè ³³ô ³± ±»¹± «½ ½ ¼ ± ½ ò Ë ±³ µ± µ± º«¼ ³» ± ò É ³ ½» «ô ± ±¾ ±¼» é

8 » ³ ±»µ ±»¹± ¾«¼ µ«¼» µ± «º«¼ ³» ±»¹±» «³» ½ ¾»¼ µ 則e 則ᐗ則ᐗ則 3ᐗ則 則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則 oł ½»» µ± µ±»ò ܱ ¾«¼ µ ± ¼ ᐗ則rzeᐗ則ᐗ則d ł ½ ½ «±³ ½ µ»³ ³ cᐗ則ᐗ則 do ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則zᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則czeᐗ則ᐗ則 ½ µ «±³±» ¼± ½ ±¼¹ ±³±»» ± ¼» ¾«¼ µ«ò É µ»»»³» ³» ±» ½» ± ¼ ¼ ½ ³«¾ ᐗ則oł ½ ±»» ±¼ ³ ò Û»³»» ±¼ ½» µ±» ¼± ±½ ± ±¼¹ ±³±» ³«¾ dokładᐗ則ie ᐗ則oł ½ ±» µô ¾ ½ ± ½ ᐗ則ło ᐗ則oł ½» ᐗ則 oł ½»» µ± ᐗ則ako ᐗ則ierozł ½» ±»»ò л ±¼ ±¼ ± ¼ ce ᐗ則oł ½ «±³»³ ±»¼ ½»³» ±¼- ³ ½ ½ ½ µ ³ ±¾» ½ ³ ò ½ µ ±¾» ½»» «³» ½ ±µ± ½ ðôè ³ ± ¼ ± ±³»³ ±»µ ±»¹±»»«±¼ ±»» ¾«¼ µ««½» ½» ½»» ½±»» ½ ¾«¼ µ«ò ½ µ ±¾» ½ ±» ³» ¼» «¾ ± ¹ ½» ½± ³» Óê «¾»¼ «¾ o ᐗ則ᐗ則iᐗ則cie co ᐗ則aᐗ則ᐗ則ᐗ則ieᐗ則 則1ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ł ½ µ± ±» ¾»»½»¼ µ± ± ò ³»³ò λ ½ «±³ ³±»»µ ½ íð Éò ëò ÑÔÝÛÒß ëòïò ÔßÒÍ ÓÑÝÇ 則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± Ð èð µéò» ½ ½ ᐗ則zkołᐗ則 ᐗ則oᐗ則iada ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïë µéô ±»µ ± ± ± ± ³±½ ½ ± ±µò êêôì µéò Ô ò Ò ±¼¾ ± µ ø±¾ ±¼«Ó±½ ± Współᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷»¼±½» ± ½ Ó±½ ½ ± РŵÉà µ ŵÉà РŵÉà ïò É» ½ ìôëê ò б¼¹» ½» êêôð 3ᐗ則 ᐗ則otłoᐗ則ᐗ則ia ëôðð ìò Ñ»»» ïêôðð ëò Ù ¼ ½ µ±» ìôëð êò É ¼ ëôçð Ó±½ ±»µ ±» ½ ½ ïðôïê ðôêë êêôìð ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 pᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ł ½» ±» ½ ïëôðð ᐗ則ᐗ則ᐗ則a ᐗ則ocᐗ則 dla całeᐗ則o obiektᐗ則 èïôìð ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 pᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ł ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷łᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 èðôðð Û» ¹» ½»¹± ëòò ÜÑMÎ ÉÛÉÒ ÌÎÒÇÝØ ÔÒ ßÍÔßÖ ÝÇÝØ ᐗ勷 ᐗ勷 W ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ł ½ µ ¾ ±»¹± ÕóñÐ ¼± ±»µ ±» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l ¹¼»æ è

9 i ¼ ±¾ ½» ± ø «¾ ¼ ³ ±± ±¼¾ ± µ ô»» ¼»¹± ±¾ ±¼ µ±»¼» ±¼¾ ± µ i ¼ ³ ±± «¾ ¼» «¼» ¾»»½ ½»¹± i d zadziałaᐗ則ia ᐗ則rz ¼» ¾»»½ ½»¹±»¼»½»»³ i d doᐗ則ᐗ則ᐗ則zczalᐗ則eᐗ則 則 dłᐗ則ᐗ則otrᐗ則ałeᐗ則 obci ±» ±¼«ïððôç } ïë } ïëð ïôê lïë ðð } ïôìë lïëð ïéôë ᐗ則abezᐗ則ieczeᐗ則ie dla teᐗ則o 則 則ᐗ則 ᐗ則 zł ½ «µ ¾ ± ±ó ±³ ± ³æ íiïë ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò ¹¼»æ i ᐗ則oc czᐗ則ᐗ則ᐗ則a ᐗ則rzeᐗ則ᐗ則łaᐗ則a aᐗ則alizoᐗ則aᐗ則ᐗ則ᐗ則 odciᐗ則kieᐗ則 to «¼±»¹± i ±¼½»µ ± «¼±»¹± i ¹ ó µ±¼«µ ± i»µ -» ±¼«i Ë Ò ½» ³ ±±» 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ëð ³ ïðð l êêìðð l ëð ðôíç ä í ëê l çë l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÕÇ ìlçë ³³ ó ï µêò ᐗ勷 ᐗ勷 W ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ł ½ µ ¾ ±»¹± ÕóñÐ ¼±» ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷łóᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 Ð ±»µ -» ᐗ則ło µ ¾» «ÇÕÇ ìlçë ³³ ó ï µêô» ¹ ¼» «³±¼» ½» ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 則 ktᐗ則ra ᐗ則o» ³» ᐗ則ᐗ則łᐗ則ᐗ則 ᐗ則a zᐗ則i µ»» ³±½ ±»¾±» ø µ» dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïëôð µé ò íò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÑ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l Ð êêìðð Åßà ïððôç ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë Ð ïðçìð Åßà ïêôê ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë ç

10 ïêôê } ë } íç ïôê l ë ìð } ïôìë l íç ëêôëë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íië ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ð ³ ïðð lïðçìð l ð ðôì ä í ëê lïð l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÜÇ ± ëlïð ³³ ó ï µêò ìò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÐ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l ìèôç } ëð } èí ïôê l ëð èð } ïôìë l èí ïðôíë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íiëð ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ïð ³ ïðð l íðð lïð ðôïð ä í ëê l íë l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÔÇ ± ëlíë ³³ ó ï µêò ëò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÌ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l Ð íðð Åßà ìèôç ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë Ð ïíèêð Åßà ïôï ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë ïð

11 ïôï } ë } íç ïôê l ë ìð } ïôìë l íç ëêôëë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íië ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ íë ³ ïðð lïíèêð l íë ðôëì ä í ëê lïð l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÜÇ ± ëlïð ³³ ó ï µêò ëò ÉÇÕß ÔÑ ᐗ勷 W Wᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷W ïï

12 ï

13 ïí

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ś ÓŁ Ł ć ć ź ÓŁ ć ć Ś ć ć Ą ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ą Ó ÓŁ ć ć Ł Ł ź Ś ć ć ć ć Ł Ł ć ć Ł Ł Ł ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ż ź Ł ć Ż Ć Ż Ś Ż ć ć ć ć Ł Ż Ś ć Ś ź ć ź ć ć ć ź ć Ś Ź ŚĆ ź ć ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ń ń ń ź ź Ę Ś Ś Ć Ą Ę ź Ź Ń ń Ę Ą ń Ź ń ń ź Ś ń Ź ź ć Ł Ś Ą Ś ź Ą ń Ń Ź Ś Ó ŁÓ Ę Ó Ś ć ź Ę Ą Ś Ś Ś Ś ć Ą ź ń Ą ń Ź ź ź Ę Ł ń ń ń ź Ź Ą Ń Ą Ą ć Ź ń Ą Ń ń ń ź ć ń Ę Ś Ź ć ć ć ń ń ć ń ć ć Ź Ą ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie

Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie Wykorzystanie unijnych f und uszy struktural nych d o b ud ow y S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o P ol ska w d rod ze d o S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o W p rzed d zień integ racji europ ejskiej

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Ń ż ż ż Ą Ź ć Ą Ś ż ż ć ć Ą Ź ć ÓŹ ć Ó Ó Ó ć Ą ć ż Ź Ó ć ż Ó Ą ć Ę ż ć ć Ó Ó ż Ś ć ć Ść ć Ą Ą ć ż ć Ą ŚÓ ć ć Ę Ś Ń Ą ż ć ż Ś Ś ć ć ć ć Ą ć ć Ó ć ć ć Ś ż ż Ę ż Ą ć ż ż ż ż Ś ż Ó ć ć ć Ść ć ż ż ć ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe Tomasz Pawlicki Arkadiusz Bo/ewski PawełKubicz Andrzej Romanowski Oprogramowanie do ana lizy ś ledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - - SQLite, Torrent

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK

REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK MECHANIKA TEORETYCZNA STOSOWANA, 9 (97) REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK (SZCZECIN) Przy modelowaniu maszyn za pomocą ukł adów dyskretnych bardzo waż ną rolę

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport ESOL Key Stage 2 Road Safety Resource Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport Acknowledgments RoSPA would like to acknowledge the contribution of Birmingham City Council

Bardziej szczegółowo

gdzie f abc są stałymi struktury (antysymetryczne). Różnica: stałe d abc (symetryczne): λ a λ b = 2 3 δ ab + if abc λ c + d abc λ c.

gdzie f abc są stałymi struktury (antysymetryczne). Różnica: stałe d abc (symetryczne): λ a λ b = 2 3 δ ab + if abc λ c + d abc λ c. Chromodynamika kwantowa: grupa SU(3) Co trzyma kwarki związane w hadronach? Teoria z symetrią cechowania oparta na grupie SU(3) (lub SU(N c )): u r u = u g u b każdy u i jest czteorokomponentowym bispinorem

Bardziej szczegółowo

..ÁFENERGOTECH PROJEKT

..ÁFENERGOTECH PROJEKT ÁFENERGOTECH PROEKT ENERGOTECH PROEKT Marek Kalicki, 80331 Gda ń sk ul Tatrza ń ska 1B44 TEL 883417881 mail biuro@energotechprojektpl; wwwenergotechprojektpl PROEKT ORGANZAC RUCHU TEMAT Rozbudowa o świetlenia

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo