Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 j ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ( ᐧ卧ᐧ卧) ᐧ卧 ᐧ卧7ᐧ卧 ᐧ卧7ᐧ卧 Pracownia projektowa Spółka z.o.o. ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 K m ᐧ卧 g ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 6ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 Ś mᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 6 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ZESPÓŁ PROJEKTOWY m ęᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧m ᐧ卧p ᐧ卧 ᑇ呗 p j ᐧ卧 ᖷ唗ć p p projektant 唷ᐧ卧 ZENON PINDARA ᐧ卧p ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧6 L ᐧ卧 p ᐧ卧 I ᐧ卧 j ᐧ卧 y mg ᐧ卧 唷ᐧ卧 KRZYSZTOF CHOJAN sprawdzający mg 唷ᐧ卧 KAZIMIERZ PAWLICKI ᐧ卧p ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧6 L ᐧ卧 p ᐧ卧 I ᐧ卧 j ᐧ卧 y OŚWIADCZENIE ᐧ卧ROJEKTANTÓW y ᐧ卧y 唷 j p p ᖷ唗ᐧ卧 my 唷 j y p j ᐧ卧 p ą y g ᐧ卧 ą ᐧ卧ją ym p p m m ᐧ卧 y 唷 j

2 ÍÐÍ ßÉßÎÌÑ Ý ÑÐÎßÝÑÉßÒß ïò ÜßÒÛ ÑÙMÔÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í ò ÐÎÛÜÓÑÌ ÐÎÑÖÛÕÌËòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í òïò ßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í òò ÐÑÜÍÌßÉß ÑÐÎßÝÑÉßÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí íò ÍÌßÒ ÍÌÒÛÖ ÝÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìò ÍÌßÒ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòïò ßÍÔßÒÛ ËÜÇÒÕËòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòò ÉÛÉÒ ÌÎÒÛ ÔÒÛ ßÍÔßÖ ÝÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì ìòíò ÌßÔÝÛ ÎÑÜÛÔÝÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë ìòìò Ñ ÉÛÌÔÛÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë ìòëò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÑÎÒÕMÉ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÝÒÇÝØ ÙÒßÜ ÉÌÇÝÕÑÉÇÝØ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê ìòêò ÒÍÌßÔßÝÖß ᐗ則 ÝÛ ÉÇÎMÉÒßÉÝÇÝØòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòéò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÝÉÐÑÎß ÛÒÑÉß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòèò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÐ ÝÑÉßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìòçò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÙÎÑÓÑÉß òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ëò ÑÔÝÛÒßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ëòïò ÔßÒÍ ÓÑÝÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ëòò ÜÑMÎ ÉÛÉÒ ÌÎÒÇÝØ ÔÒ ßÍÔßÖ ÝÇÝØòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è ÍÐÍ ÎÇÍËÒÕMÉ Ûóðï» ±¾»µ «ó «½ Ûóð ½»»»µ ±»» ¹» ½» «Ûóðí ½»»»µ ±»» ¹» ½» «Ûóðì ½ ±¼¹ ±³± «¼ ½ «Ûóðëñï Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ½»³ ø½ ï Ûóðëñ Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ½»³ ø½ Ûóðê Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ¼±µ Ûóðé Ì ¾ ½» «½±ó±»» ± ÌÑ ½»³ Ûóðè Ì ¾ ½» «½±ó±»» ± ÌÑ ¼±µ Ûóðç Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ½»³ Ûóïð Ì ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ¼±µ Ûóïï Ì ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ µ ÌÎÌ ½»³ Ûóï Ì ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ µ ÌÎÌ ¼±µ E-13 Tablica rozdzielcza kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則 ᐗ則cᐗ則eᐗ則at E-1ᐗ則 Tablica rozdzielcza kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則 ᐗ則idok

3 ïò ÜßÒÛ ÑÙMÔÒÛ» ± æ Ù³ Ð ½ - «ò í Ó ïðô èóìðð Ð ½ - biektᐗ則 ᐗ則ᐗ則doᐗ則a ᐗ則ali ᐗ則iᐗ則ᐗ則aᐗ則tᐗ則czᐗ則eᐗ則 ᐗ則raz z ł ½ µ»³ Í µ±» б¼ ±» Ò ï Ð ½ ±» ¼ ò» ¼ò ïíèñô Ð ½ - ò ÐÎÛÜÓÑÌ ÐÎÑÖÛÕÌË Ð»¼³ ±»³ ± ½±» ±»µ ½»»µ ½» ¹ ³ ½» z ł ½ µ»³ Í µ±» б¼ ±» Ò ï Ð ½ ±»ò òïò ßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒß Ð ±»µ ±¾» ³æ i zaᐗ則ilaᐗ則ie ze zł ½ µ ¾ ± ±ó ±³ ±»¹± ÕóñÐô i»»» ½»ô i ¾ ½» ± ¼» ½»ô i ½ ±»» ± ô i ½ ±¼¾ ± µ-»½ ± ±¹ ½ ½ ¹ ¼ ½ µ± ½ íðêô i ½ - ½ ô i ½ ±¼¹ ±³± ô i ±½ ±»½ ±» ±» ½ ± ô i ¾ ³±½ ±» ±»¾±» ò òò ÐÑÜÍÌßÉß ÑÐÎßÝÑÉßÒß i Ò± ³ ÐÒóÛÝ êðíêì ½»»»µ ½» ±¾»µ ½ ¾«¼± ½ ò i Ò± ³ Ò ÍÛÐóÛóðð ½»»»µ ½» ¾«¼ µ ½ ³» µ ½ ò б¼ ± ò É ½» ³±½ ±»¾±» ò i Ò± ³ Ò ÍÛÐóÛóððì Û»µ ±»» ¹» ½» ¹ ½»» µ ¾ ±»ò Ð ±»µ ±» ¾«¼± ò i α ± ¼»» Ó º «µ «¼ ï µ» ðð ò» «µ-»½ ½ ½ ô µ ³ ± ±¼ ± ¼ ¾«¼ µ ½ ««±» øü òëò ðð ò Ò éë ± ò êçð í

4 i ÐËÛ ó л ¾«¼± «¼»»»µ ±»» ¹» ½ ½ i ±» ±»µ ¾«¼±» i»½»» ½»» ± íò ÍÌßÒ ÍÌÒÛÖ ÝÇ ᐗ則zkoła odᐗ則taᐗ則oᐗ則a ᐗ則 i czoᐗ則ie zaᐗ則ilaᐗ則a ᐗ則eᐗ則t ze zł cza ᐗ則aᐗ則oᐗ則ietrzᐗ則eᐗ則o ᐗ則rzᐗ則ł ½»³ «ìlßô ë ³³ ze ᐗ則łᐗ則ᐗ則a ᐗ則r ᐗ則 ᐗ則 -1ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則zkoła zaᐗ則ilaᐗ則a ᐗ則eᐗ則t ze ᐗ則ta½ º± ³ ± ±» Ð ½ - ÔÑ ±»» «ìlßô ëð ³³ ᐗ則 ᐗ則ktᐗ則alᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ± ïë µéò ìò ÍÌßÒ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒÇ ìòïò ßÍÔßÒÛ ËÜÇÒÕË ᐗ則ᐗ則odᐗ則ie z ᐗ則arᐗ則ᐗ則kaᐗ則i tecᐗ則ᐗ則iczᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則rzᐗ則ł ½» ¼±»½»»µ ±»» ¹» ½» ïíðñðè ¼ ïêòïòððè òô ¼»³± ±» ±»» ce ᐗ則rzᐗ則ł cze ᐗ則aᐗ則oᐗ則ietrzᐗ則eᐗ則 ᐗ則zkoła zaᐗ則ilaᐗ則a b ¼»» ½ º± ³ ± ±» Ð czᐗ則ᐗ則 ᐗ則zkolᐗ則a ᐗ則rzᐗ則ł ½»³ µ ¾ ± ³ «ÇßÕÇ ìlïð ³³ ø± ±¾» ± ½±» ò Ð º ± ±» ½» ±»µ ±»¹± ¾«¼ µ ¾«¼± zł ½» µ ¾ ± ±ó ±³ ±» ᐗ則ᐗ則- 則 則 z ᐗ則kładeᐗ則 ᐗ則oᐗ則iaroᐗ則o-rozliczeᐗ則ioᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則łᐗ則o»¼ ³ ø ½ µ»»µ ± ½ ¼ «µ ¼ ± ± µ» ï ¼ ±³ » ¹ ½» µ» í ¼ ±³ » ¹ ¾»» ᐗ則atrz zał czᐗ則ik do ᐗ則arᐗ則ᐗ則kᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則oc ᐗ則rzᐗ則ł czeᐗ則ioᐗ則a całeᐗ則o obiektᐗ則 b ¼» ± èð µé ø ³ 1 則 k 則 dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則eᐗ則 ᐗ則ocᐗ則 ᐗ則ᐗ則oᐗ則ᐗ則eᐗ則ᐗ則ᐗ則 則 zł ½ «ÕóñÐ ± ±» µ± ¾»»½»» ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則kładki bezᐗ則ieczᐗ則ikoᐗ則e tᐗ則ᐗ則ᐗ則 3lÉÌóïñÚ ïêð ßò ìòò ÉÛÉÒ ÌÎÒÛ ÔÒÛ ßÍÔßÖ ÝÛ ᐗ則e zł ½ µ ¾ ± ±ó ±³ ±»¹±» ± ¼ ¼»»»» ½» øéô ò л ÉÔ ¾ ¼»» ½ ± ¼» ½ ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則 則 ᐗ則 bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 ᐗ則zkołᐗ則ᐗ則 則 則ᐗ則 µ± µ ¾»³ «ÇÕÇ ìlçë ³³ ï µêô» ¹ ¼» «³±¼» ½» ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 則 ktᐗ則ra ᐗ則o» ³» ᐗ則ᐗ則łᐗ則ᐗ則 ᐗ則a zᐗ則i µ»» ³±½ ±»¾±» ø µ» dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïëôð µé ò Ü «¹ ÉÔ ¾ dzie zaᐗ則ilał ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則 ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÍ ±» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 z ᐗ則al ¹ ³ ½ ò ÉÔ µ± µ ¾»³ «ÇÕÇ ìlçë ³³ ï µêò ì

5 ìòíò ÌßÔÝÛ ÎÑÜÛÔÝÛ Ð ±»µ ± ¹ ³ ½ ᐗ則raz z ł ½ µ»³»½»³ ±½ ³» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍô ±µ ±» ½ ¹«µ±³«µ ½ ³ ø ±³ò ðòïè ò α ¼» ½ ÌÎÍ µ± µ± µ± ±¾«¼±» µ ±½ ±± ½ ò Ò» ± ᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼«ô «³± cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½»» ±»µ ±» ½ ½ ¾«¼ µ«ò Ð ½ µ ò ± ò ¾«¼±»» ciᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則o bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 od ᐗ則troᐗ則ᐗ則 «½ ò Ò ¼ ½ µ»³» «³» ½ ¾ ½ µ º± ³ ½ ±» ½ æ л½ ± ± ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼«ò ¾ ½ ÌÎÍ» ±¼ ± ¼» ½»æ i ¾ ½» «½±ó±»» ± ± ±» ÌÑ ¾ ½ ±µ ±» ± ±» ø ±³» ½»» ðòðï å ¾ ¼» ±» ± «¼» ³ ¹» ½ ±ó» ½ ³ ô ¼ ³ µ± «µ½ µ± ± ±»»»³ å i ¾ ½ ± ¼» ½ ÌÎÐ ± ¼» ½ ±µ ±»» ¾«¼ µ«ø ±³ò ïòð «¼» ±»» µ±¼ ¹ ½ å i ¾ ½ ± ¼» ½»» º± ³ ½ ÌÎÌ ± ¼» ½ ±µ ±»» ¾«¼ µ«ø ±³ò ïòðë º ¼ ¾«½»» º± ³ ½ ± ¹ ¼ íð Ê «µ ½»»µ ½ ±ó ±¹ ½ ½ øðûô ò 則 kotłoᐗ則ᐗ則i 則 ᐗ則 iᐗ則tᐗ則ieᐗ則 ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 ᐗ則ale ¾«¼± ± ¾ ½ ± ¼» ½ kotłoᐗ則ᐗ則i Tᐗ則ᐗ則» ± ± ¼» ½ µ± ô ½ ³±¼» ± kotłoᐗ則ᐗ則i ò Ì ¾ ½ ÌÎÕ» µ ¼± ½ ½» ceᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則 則ᐗ則 α ³» ½»» ¾ ½ ± ¼» ½ ½»¼ ±± «µ ½ Ûóð Ûóðíò ìòìò Ñ ÉÛÌÔÛÒÛ Ò»» ±»» ±³» ½» ½ ¹±¼»» ±¾± «½ ± ³ ÛÒóïìêìóïæðð ᐗ則iatło i o»»» ±»»» ³» ½ ½» ½ ò É ³ ¹»»¼»»» ᐗ則iatła dla ᐗ則al ᐗ則ᐗ則ortoᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則zkolᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則oᐗ則i 3ᐗ則ᐗ則 l 則ᐗ則 Í ± ±» ±» ± ³»½ ½ ³ ø ±»µ ± ³ ¼ ±¾»µ - ± ± ½ ô ± ± ³ rᐗ則dła ᐗ則iatła ᐗ則etaloᐗ則aloᐗ則eᐗ則koᐗ則e o ᐗ則ocᐗ則 則 則ᐗ則 則 i ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則 oraz µ ¾»»½ ce ᐗ則rzed ᐗ則derzeᐗ則iaᐗ則i ᐗ則iłkiᐗ則 roᐗ則ektorᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則 ᐗ則kładzie 3- 則azoᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則oᐗ則raᐗ則ᐗ則»»³ µ±» ½ º ô ½±» ³ «½»º»µ ±¾± µ± ± ò ½ ±»» ¾± µ ± ±»¹± µ±» ±¼ ³ ÇÜÇ ± ëiôë ³³ éëð Êò Ñ»» ³± ± ½ ½ ¾±½ ½ ô ½ ½ «¹ ³±½ ± ò Ò ¼ ¾«³» ± ± ± ±»ô» ½ ±» ¼± ± ± ½ ô» rᐗ則dłaᐗ則i 則lᐗ則oreᐗ則ceᐗ則cᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則iᐗ則 則ᐗ則braᐗ則e oᐗ則raᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則z ¾ ± oᐗ則e ᐗ則 ᐗ則odᐗ則ł zaᐗ則ilaᐗ則ia»¹±ò ܱ¼ µ± ± ¼ ¾± µ»³» ³± ±»½ ½» ± ±»»»¹±ô ± ±» µ ¾»»½ ½ ò ë

6 ᐗ則raᐗ則ᐗ則 z ᐗ則odᐗ則łaᐗ則i aᐗ則arᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則ᐗ則ᐗ則z ««½ ³ ±»µ«¼ ½ ±¼ µ«½ ½±» ¹±¼ ò Ñ ½«½» µ± ±»»» ±¹-» ± ± ¼ ce ᐗ則odᐗ則ł aᐗ則arᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則 ᐗ則odł ½» ±¼ ³ ìó ᐗ則łoᐗ則ᐗ則ᐗ則iᐗ則 do zaciᐗ則kᐗ則 oᐗ則raᐗ則ᐗ則 ozᐗ則aczoᐗ則eᐗ則o 則 則 ᐗ則odł ½ ᐗ則ł º ô ±³ ½ ᐗ則rzeł ½ µ ᐗ則iatłaᐗ則 Ñ»»» ±¼ ±» ±» ¾ ¼» ± ± «±³» ½» ½ ± º «±» ½»½ ½ ò É µ ± ½ ±³» ½» ± ± ±» ± «¼± ¹ ô ³± ±» «º ½» ±¼» ± ³ò É ½ ±» ±» ± ᐗ則 ᐗ則odᐗ則ł ò Ò ¼ ½ ³ «³± ½ ³ ¾µ» µ«½ ± ½ ¹ ½ µ±³«µ ½ ½ ³± ±» ±» µ«½» µ» «µ±»»¼±ó ¼ «±»ò» ¹ ¼«¾»»½» ± µ» ± ± ±» ¼± ± «º ½» ±¼» ± ³» ³±½± ¼± µ± «µ½ ± «ô»» ½ µ± «µ½ «º «±¼» ±»¹±ò ½ ±»» ± µ±»» ±¼ ³ «ÇÜÇ ± )ëiïôë ³³ 則 則ᐗ則 則 則 ᐗ則kładaᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則 則t z ᐗ則 ½»³ ± tᐗ則 ᐗ則 則tᐗ則 則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則ᐗ則cᐗ則 ci ¹ ½ µ±³«µ ½ ½» ±¼» ± ¼»» ± ¼ «º»³ ±¼» ± ³ µ± «µ½ ½ µ±»µ µ ¾ ± ½» º± ± ½ ò α ³» ½»» ± ±»» ± ½»¼ ±± «µ ½ Ûóð Ûóðíò ìòëò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÑÎÒÕMÉ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÝÒÇÝØ ÙÒßÜ ÉÌÇÝÕÑÉÇÝØ ½ ¹ ¼ ½ µ± ½ íð Ê» µ±» ±¼ ³ ÇÜÇ ± íiôë ³³ éëð Ê ᐗ則kładaᐗ則ᐗ則ᐗ則i ᐗ則 則t z ᐗ則 ½»³ ± «ñ ò É ±³» ½» ½ ½ ±»» ± ± ± ½» ñ ø³ ò Ð ìì ò Ò ± ±»» ¹ ¼ ½ µ±» ³± ±» µ ½ ô ½«½» ±» ½ ½ ò Ѽ¾ ± µ»½ ± ±¹ ½»» ᐗ則 ᐗ則odł ½» ±¼ ³ ¹ ³±½ ½ µ» «±¼¾ ± µ- ò»½ ± ±» ± «Ô»¹ ¼ «Í» ø «¾» º ³ ± ±¼±¾ ½ ³» ½ ô ᐗ則kładaᐗ則 ½ ò» ¼ -½ ¹ ¼ ±»¼ ½ ½ ±¼ -» ³½»ô µ± ¹ ¼± ±¼ -»ò É ¼µ«¹ ¼ ÐÛÔ» ᐗ則 zło ì ¹ ¼ ±»¼ ½» ëóµ ±» ³½» ±» ³» ½» ±» µ±»» ¹ ¼±»» º± ³ ½»ò É ³ ¼µ µ± «µ ìóµ ± ô ¹¼ ¾»»»½ ½ ¼ ±»¹± ¹ ¼ ±»¼ ½ «µ ¼ ¼«ò ê

7 ᐗ勷 ÝÛ ÉÇÎMÉÒßÉÝÇÝØ 則 bᐗ則dᐗ則ᐗ則kᐗ則 ᐗ則rzᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則ale µ± ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則oł ½»» - ½» ±³±½ ³ ±» ±½ µ±» Ú»ñ ëlᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則 則o ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則zᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則czeᐗ則 ᐗ則ale ᐗ則rzᐗ則ł ½» ±¼ ÐÛ ô ³»» ¾«¼ µ«ô ¼±» ½ ½ µ± «µ½ ± ½ ô «±½ ᐗ則i ᐗ則od-kaᐗ則 i cᐗ則oᐗ則 則 ᐗ則ᐗ則koᐗ則aᐗ則e z ᐗ則ateriałᐗ則ᐗ則 ᐗ則rzeᐗ則odz ½ ½ dᐗ則 則 łazieᐗ則kacᐗ則 ᐗ則ale µ± ᐗ則oł czeᐗ則ia ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則cze ᐗ則ieᐗ則ᐗ則coᐗ則e ᐗ則rzez ᐗ則oł ½»»» ±¼»³ ±½ ± ³ ÐÛ ³» ± ½ ¾ ±¼ µ- ô ³» ± ½ «±½ ¹- ¼± ᐗ則ᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則etaloᐗ則ᐗ則cᐗ則 koᐗ則ᐗ則trᐗ則kcᐗ則iᐗ則 oł ½»» µ±» ±¼»³ Ô¹Ç ± ê ³³ ± ±»³ ¼±¼ µ±» - ½» ³± ±» ±¼ ¾ ±¼ µ ³ µ- ò Î-» ᐗ則 kotłoᐗ則ᐗ則i ᐗ則ale ³± ± ³» ½± - ½ ò ìòéò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÝÉÐÑÎß ÛÒÑÉß Ñ½ ±»½ ± eᐗ則ioᐗ則a ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則a zoᐗ則taᐗ則ie ᐗ則rzez zaᐗ則toᐗ則oᐗ則aᐗ則ie ᐗ則ᐗ則ł ½ µ- ¼ ¼± ½ - ½± ±ó ¼± ½ ò ½ ½± ¾ ¼»»³» ÌÒóÍò É µ»» ±¼ ± ³» ± ½ ᐗ則łᐗ則 E ᐗ則 kolorze zieloᐗ則o- ᐗ則łtᐗ則ᐗ則ᐗ則 ѽ ±»¼ ¼± µ»³ ¾» ±»¼ ³» ± ±» ± ±» ½ ½ ½ ½ ø±½ ± ᐗ則odᐗ則taᐗ則oᐗ則aᐗ則 oraz ᐗ則toᐗ則oᐗ則aᐗ則ie obᐗ則dᐗ則ᐗ則 i oᐗ則łoᐗ則 o ᐗ則toᐗ則ᐗ則i«±½ ± ½± ³» ÐÈò ѽ ±»¼ ¼± µ»³ ±»¼ ³» ± ±» æ i ᐗ則aᐗ則oczᐗ則ᐗ則ᐗ則e ᐗ則ᐗ則ł ½»»» ±»»» -¼ ±½ ± ÐÛ i bezᐗ則ieczᐗ則iki toᐗ則ikoᐗ則e oraz ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ¼ ¼±» Ííððô i dla obᐗ則odᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則iazd ᐗ則tᐗ則czkoᐗ則ᐗ則cᐗ則 ᐗ則ᐗ則ł ½ µ ±½ ±» - ½± ±ó ¼±» o czᐗ則ło ½ íð ³ßô i ± ±» «¼» ± µ» ±½ ±± ½ ò ìòèò ÑÝØÎÑÒß ÐÎÛÐ ÝÑÉß É ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ» ¾«¼± ±½ ± µ» ½ ± µ õýò ѽ ± µ» ᐗ則 ᐗ則rzᐗ則ł ½ ¼± ½ µ- º ± ½ ½ µ«ò» ±¼ ³ ÔÇëò 則 ᐗ則ozoᐗ則tałᐗ則cᐗ則 tablicacᐗ則 rozdzielczᐗ則cᐗ則 zabᐗ則doᐗ則a ±½ ± µ» ½ ±» µ Ýò ìòçò ÒÍÌßÔßÝÖß ÑÜÙÎÑÓÑÉß 則la ocᐗ則roᐗ則ᐗ則 ᐗ則rzed ᐗ則ᐗ則ładoᐗ則aᐗ則iaᐗ則i atᐗ則oᐗ則 則erᐗ則czᐗ則ᐗ則ᐗ則i zaᐗ則 ±»µ ± ± ½ ± «±½ ± ò ±¼ ± ±³»» ±¼ ±¼ ± ¼ ½» ±»µ ¼ ««Ú»ñ ºè ³³ô ³± ±»¹± «½ ½ ¼ ± ½ ò Ë ±³ µ± µ± º«¼ ³» ± ò É ³ ½» «ô ± ±¾ ±¼» é

8 » ³ ±»µ ±»¹± ¾«¼ µ«¼» µ± «º«¼ ³» ±»¹±» «³» ½ ¾»¼ µ 則e 則ᐗ則ᐗ則 3ᐗ則 則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則ᐗ則 oł ½»» µ± µ±»ò ܱ ¾«¼ µ ± ¼ ᐗ則rzeᐗ則ᐗ則d ł ½ ½ «±³ ½ µ»³ ³ cᐗ則ᐗ則 do ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則 ᐗ則zᐗ則ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ᐗ則rᐗ則ᐗ則ᐗ則aᐗ則czeᐗ則ᐗ則 ½ µ «±³±» ¼± ½ ±¼¹ ±³±»» ± ¼» ¾«¼ µ«ò É µ»»»³» ³» ±» ½» ± ¼ ¼ ½ ³«¾ ᐗ則oł ½ ±»» ±¼ ³ ò Û»³»» ±¼ ½» µ±» ¼± ±½ ± ±¼¹ ±³±» ³«¾ dokładᐗ則ie ᐗ則oł ½ ±» µô ¾ ½ ± ½ ᐗ則ło ᐗ則oł ½» ᐗ則 oł ½»» µ± ᐗ則ako ᐗ則ierozł ½» ±»»ò л ±¼ ±¼ ± ¼ ce ᐗ則oł ½ «±³»³ ±»¼ ½»³» ±¼- ³ ½ ½ ½ µ ³ ±¾» ½ ³ ò ½ µ ±¾» ½»» «³» ½ ±µ± ½ ðôè ³ ± ¼ ± ±³»³ ±»µ ±»¹±»»«±¼ ±»» ¾«¼ µ««½» ½» ½»» ½±»» ½ ¾«¼ µ«ò ½ µ ±¾» ½ ±» ³» ¼» «¾ ± ¹ ½» ½± ³» Óê «¾»¼ «¾ o ᐗ則ᐗ則iᐗ則cie co ᐗ則aᐗ則ᐗ則ᐗ則ieᐗ則 則1ᐗ則ᐗ則 ᐗ則ł ½ µ± ±» ¾»»½»¼ µ± ± ò ³»³ò λ ½ «±³ ³±»»µ ½ íð Éò ëò ÑÔÝÛÒß ëòïò ÔßÒÍ ÓÑÝÇ 則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± Ð èð µéò» ½ ½ ᐗ則zkołᐗ則 ᐗ則oᐗ則iada ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïë µéô ±»µ ± ± ± ± ³±½ ½ ± ±µò êêôì µéò Ô ò Ò ±¼¾ ± µ ø±¾ ±¼«Ó±½ ± Współᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷»¼±½» ± ½ Ó±½ ½ ± РŵÉà µ ŵÉà РŵÉà ïò É» ½ ìôëê ò б¼¹» ½» êêôð 3ᐗ則 ᐗ則otłoᐗ則ᐗ則ia ëôðð ìò Ñ»»» ïêôðð ëò Ù ¼ ½ µ±» ìôëð êò É ¼ ëôçð Ó±½ ±»µ ±» ½ ½ ïðôïê ðôêë êêôìð ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 pᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ł ½» ±» ½ ïëôðð ᐗ則ᐗ則ᐗ則a ᐗ則ocᐗ則 dla całeᐗ則o obiektᐗ則 èïôìð ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 pᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ł ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷łᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 èðôðð Û» ¹» ½»¹± ëòò ÜÑMÎ ÉÛÉÒ ÌÎÒÇÝØ ÔÒ ßÍÔßÖ ÝÇÝØ ᐗ勷 ᐗ勷 W ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ł ½ µ ¾ ±»¹± ÕóñÐ ¼± ±»µ ±» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l ¹¼»æ è

9 i ¼ ±¾ ½» ± ø «¾ ¼ ³ ±± ±¼¾ ± µ ô»» ¼»¹± ±¾ ±¼ µ±»¼» ±¼¾ ± µ i ¼ ³ ±± «¾ ¼» «¼» ¾»»½ ½»¹± i d zadziałaᐗ則ia ᐗ則rz ¼» ¾»»½ ½»¹±»¼»½»»³ i d doᐗ則ᐗ則ᐗ則zczalᐗ則eᐗ則 則 dłᐗ則ᐗ則otrᐗ則ałeᐗ則 obci ±» ±¼«ïððôç } ïë } ïëð ïôê lïë ðð } ïôìë lïëð ïéôë ᐗ則abezᐗ則ieczeᐗ則ie dla teᐗ則o 則 則ᐗ則 ᐗ則 zł ½ «µ ¾ ± ±ó ±³ ± ³æ íiïë ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò ¹¼»æ i ᐗ則oc czᐗ則ᐗ則ᐗ則a ᐗ則rzeᐗ則ᐗ則łaᐗ則a aᐗ則alizoᐗ則aᐗ則ᐗ則ᐗ則 odciᐗ則kieᐗ則 to «¼±»¹± i ±¼½»µ ± «¼±»¹± i ¹ ó µ±¼«µ ± i»µ -» ±¼«i Ë Ò ½» ³ ±±» 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ëð ³ ïðð l êêìðð l ëð ðôíç ä í ëê l çë l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÕÇ ìlçë ³³ ó ï µêò ᐗ勷 ᐗ勷 W ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ł ½ µ ¾ ±»¹± ÕóñÐ ¼±» ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷łóᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷ᐗ勷 Ð ±»µ -» ᐗ則ło µ ¾» «ÇÕÇ ìlçë ³³ ó ï µêô» ¹ ¼» «³±¼» ½» ½» ½ ci ᐗ則zkołᐗ則 則 ktᐗ則ra ᐗ則o» ³» ᐗ則ᐗ則łᐗ則ᐗ則 ᐗ則a zᐗ則i µ»» ³±½ ±»¾±» ø µ» dotᐗ則cᐗ則czaᐗ則oᐗ則a ᐗ則oc ᐗ則rzᐗ則ł ½» ± ïëôð µé ò íò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÑ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l Ð êêìðð Åßà ïððôç ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë Ð ïðçìð Åßà ïêôê ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë ç

10 ïêôê } ë } íç ïôê l ë ìð } ïôìë l íç ëêôëë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íië ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ð ³ ïðð lïðçìð l ð ðôì ä í ëê lïð l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÜÇ ± ëlïð ³³ ó ï µêò ìò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÐ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l ìèôç } ëð } èí ïôê l ëð èð } ïôìë l èí ïðôíë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íiëð ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ ïð ³ ïðð l íðð lïð ðôïð ä í ëê l íë l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÔÇ ± ëlíë ³³ ó ï µêò ëò» ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÌ ¾ ½ ± ¼» ½» ÌÎÍ Í ¼»»»µ ± ±¼ ¹ ¼«¾»»½»»»¼ µ«µ ³»» } } } ïôìë l Ð íðð Åßà ìèôç ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë Ð ïíèêð Åßà ïôï ß í lë l ½± í l ìðð l ðôçë ïð

11 ïôï } ë } íç ïôê l ë ìð } ïôìë l íç ëêôëë ¾»»½»» ¼»¹± ±¾ ±¼«± ¼» ½ ÌÎÍæ íië ßò Í ¼»»»µ ± ±¼-» ¹ ¼«¼± «½» ¼µ ½ ïðð lð l ¹ l lë Ò 則łᐗ則ᐗ則o 則 則ᐗ則 od zł cza kabloᐗ則eᐗ則o do ᐗ則roᐗ則ektoᐗ則aᐗ則eᐗ則 rozdzielᐗ則icᐗ則 ᐗ則łᐗ則ᐗ則ᐗ則eᐗ則æ íë ³ ïðð lïíèêð l íë ðôëì ä í ëê lïð l ìðð Ѿ «µ ᐗ則ᐗ則ełᐗ則ioᐗ則eᐗ則 Ò» ± ± µ ¾» «ÇÜÇ ± ëlïð ³³ ó ï µêò ëò ÉÇÕß ÔÑ ᐗ勷 W Wᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷 ᐗ勷ᐗ勷W ïï

12 ï

13 ïí

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą

Ś Ą Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ą Ą Ś Ś Ć Ś Ś Ł Ó Ź ź ź ź Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ź Ó Ł Ó Ą Ó Ł Ś ŚÓ Ł Ł Ó Ó Ź Ł ź Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ś Ó Ś Ą Ó Ś Ó Ą Ą Ś Ą Ą Ś Ś Ó Ó Ą Ą Ś Ó Ó Ą Ś Ą Ą Ć Ó Ó Ą Ą Ó ź Ś ŚÓ Ś Ó Ł Ó Ł Ó Ź Ź Ą Ź Ą Ź Ą Ź Ą ź Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny PRZEDSIĘBIORSTWO Projektowo-Budowlano-Handlowe inż. bud. Ryszard Wyrybkowski 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego nr 30 tel. 065-529-64-90 P R O J E K T B U D O W L A N Y INWESTOR : GMINA KROBIA reprezentowana

Bardziej szczegółowo

ź

ź Ń ź Ą ć ź ć Ó ć Ż Ż ÓŁ Ż Ż Ń Ó Ś Ł ź ź Ł Ż Ść ź ź Ż ź Ą ź ź ź Ż ć ź ć ź ź Ą ć ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ż Ą Ż ć ć Ż Ż ć ź ć ć ź Ó ź ć Ż ć Ń ć Ą Ą Ą Ż Ł ź Ż Ź Ż Ą Ń Ą ć ć ź Ś Ó ć ć Ą Ą ć ć Ż Ą Ż ć Ż Ś Ż Ą Ą Ż

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą Ó Ą Ą Ó Ł Ż Ó Ł Ż Ł Ą Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą ć ź ć Ś ć ć Ą Ó ć ć Ś Ć ć Ć ć ć Ą Ś ź Ą Ą ć ć ć ć ć ć ć ź ź ź ź Ś ź Ą ź ć ć ć Ś Ż Ł ć Ą ź Ł Ń ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ł ć ź ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ą Ł ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą

Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą Ń Ą Ł Ń Ń Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą Ó Ó Ź Ź Ś ź ź Ł Ł ź Ś Ł Ą ź ź Ń Ż Ą Ł Ó Ą Ś ź Ą ź Ą Ś ź Ś Ś Ł Ó Ł ź ź Ł Ł ź Ś Ś Ł ź Ł Ń Ł Ł Ł Ł Ą Ł ź Ś Ż Ł Ą Ą ź ź ź Ż ź Ń Ą Ż ź Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ź Ż Ż ź Ą Ż Ą Ą Ń Ż Ż Ź Ą Ń

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ż ś ś ś ń Ż ś

Ż ś ś ś ń Ż ś Ł ÓŁ ń ś Ś ń ń ń ś ń Ż ś ś ś ń Ż ś ś Ś ń Ż ść ń ś Ę ń ś ś ś ś ś ś Ż ń ś Ź ś ść ś ś ś ś ń ś ść Ż ś ś ś ś Ą Ś ń ś ś ń ś ś Ż Ż ś ć ś ś ś ś Ż Ż Ż ść ń ś ś ć ś ś ś ś Ż ść Ł Ż ś Ź ś ś Ę ś Ż ć Ż Ż ć ć ń Ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ą ź Ą Ą Ź Ń ź Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ó Ó Ź Ó Ó ć ć Ź ć Ł Ź ć ć Ą Ó Ź Ó Ó ć ć ć Ł Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć Ę Ź Ę Ę ć Ó Ę ć Ó ź Ę ÓÓ Ę Ę Ź Ó Ó ÓŹ Ł Ź Ź Ę ć Ó Ó Ź Ó Ó Ą ÓĘĘ Ó Ą Ź Ó Ó Ź Ć ÓŹ Ó ć Ą Ć Ę Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ą ÓŁ Ą ć ć ń ń ń Ą ć ń ń ć ń Ę ń ń Ę ń ń ń ń ń ń Ą ń Ć ń ń ń ń ż ń ń ń ź Ś ń ń ń ż ż ż ń ń Ę ć Ś ć ć ż ń ń ń Ł ń ń ń ń ń ż Ł ÓŁ ÓŁ Ą Ś Ę Ą Ą Ą Ł Ł Ą Ą Ś ż ÓŁ ż Ł Ą Ę ć ż Ł ż Ż ż ń Ś Ó Ś Ś Ó ń Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ÓŁ Ó Ó Ó ć Ź Ó Ą ć Ź Ó Ś ć Ś Ó Ó ć Ó Ź Ó Ś ć Ź ć Ę Ó Ó Ą Ł ć Ą Ą Ą Ó ć Ó Ó Ó ć Ó ć ć ć Ó Ą Ź Ó Ą ć Ś Ó Ą Ź Ó Ź Ś Ó Ó Ź Ó Ó Ź Ź Ó Ó ć Ó Ą Ć Ó Ó Ź Ź Ź Ę Ó ć ć Ł Ó Ó Ó ć ć Ó ź ć ć Ó Ś Ó ć ź Ź ź ć Ś Ó ć

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ł Ó ź Ł Ą Ł ń ń Ą ń ź Ą ń ż ć Ę Ę Ę ż ć ń ć ń ż ń ć ń Ę ż ć ź ć ź ć Ę ż ż Ę Ę Ą ż ź ń ź ź ż ć ż ń Ę ć ć ć ń Ę ń ć Ę ć ń ń ż ń ń ń ń ń ń ń ż Ę ń ń ń Ę ń ć ż Ż Ż ćę Ę Ę ż ć Ą ż Ę ż Ę ż Ę Ę ć Ę ć ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 `` STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SA- PSr 2008 Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 1. Raport audytora z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.

Bardziej szczegółowo

í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż

í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż ÔÍ ú ż ü Ó ść ś ő Đ Í Ż í ż Ś Ż ń ś Ł Ść ő ś ś ő ś ś ś ść ý Ś ść Í í ś Ś ż ś ż ś ń Ś đ ś ś Ż ć ń í ć ś ń í ś ć Ą Ż ś ń ő Ż ő ć ś Ł ż Ż ő ś Ż Ż Ż ś Ż ż ś ś Ł Ł á ć ś Ż Ą ő Ż ż ő ő Ż Ż ś Ż ś ż ś ż őź ś ś

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł ĘĆ Ó Ń Ń Ó Ń Ł Ę ć ż ć ć ż Ć ż ć ż ź ż ż ż ż ć Ż ż ń ż ż ż ż ć ń ź ć ź ż ć ż ć ć ż Ż ż Ż Ć ć ż ż ż ć ć ż ń ń ć ż ż ż ń Ż ż ć ń Ż ń ń Ć ż ń ż ń ż ń ń ż ć ź ż ż ń ń ż ń ż ć ć ń ż ć Ó Ń ń ń Ż ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś

Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś ń ń ś Ł ś Ą Ś ń ś ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś ż ń ś ż ż Ś ś ś ś ś ż Ś ś ś Ś ś Ł Ł Ł ś ś ń ń Ś ś ń ś ń ś Ą ś ź Ń ń ń Ł ś ż Ł Ł ń ś Ś Ś ń ś ś ś ś ś ś ś ś ż ś ś Ń Ł ś ś ś Ł ść Ł ć ś ć ś ć

Bardziej szczegółowo

óó ±»µ ± ²»ô ² ¼ ± µ±² ± ¾«¼± ² ½ ±¹- ²»¹± ððóêèî É Ø± éîñíí»ó³ æ ² ±à¹±îò» òøð îî êîëóìðóèë µ±³òðêðîóïçðóêîì Ò Ð ëîéóðïëóêêóèí Ð ±»µ ¾«¼± ²±ó µ±² ½»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½» «ô ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ²

Bardziej szczegółowo

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ś ć ć Ó ż ć ż ć ż ż ć ż ć Ń ż Ś ż ć ż ć ć ż ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ł ź ź ć Ń ż ź ć ż ż ż ć Ń ż ć ż ż ź ć Ń ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ź ż Ń Ć ż ć Ń ż ż ż ż ż Ó ż Ń ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą

ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą Ł Ó ć Ą ń Ą ń Ą ń ń Ł Ą ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą ć Ó Ż ń Ó ń Ź Ó ń ń Ó ń Ó Ł Ą Ó Ź Ż Ż ń Ż ń Ź Ó ń ń ń Ó ń ń ń ń ń Ą Ł ń Ł ń Ó Ó Ó Ą Ł Ł Ż Ń Ł Ą ć Ą ń Ó Ń Ł Ą Ó Ń ń ć ń Ż Ó ć ć ć ć ń ń ń ń ń ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś Ł Ł Ł Ń ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś ź ź Ó Ó Ó ź Ś ć ź ź ź ź ź Ś ź ć ź ź ź ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ń ź Ó Ó ź Ś Ś Ś Ó Ł ć Ś Ś ź ź ź Ł Ł Ś ć Ó ć ć ć Ł Ł ć Ł ć ź Ó Ń Ł Ł Ł Ń ć ć Ł ć ź ć ć ć ć ć Ś Ś ć ć ć ć ć ź Ó ź ź Ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Adres: 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA Nazwa zamówienia: Wykonanie projektów wykonawczych branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć ć Ż ć ź ć ć Ń Ż ć ć Ż ć Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ż ć ć ć Ż Ż ć ć Ł Ó Ł ć Ż ć Ż Ż Ż Ż Ź ć ć ć Ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ź ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż ć Ź ź ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ELPOL Centrum Elektroniki i Automatyki Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wrzosowa 10/1 Internet: www.elpol.biz tel. (48) 331 26 21, fax: (48) 331 26 21 wew. 24 E-mail: elpol@elpol.biz Radom, dn. 2013-03-13

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź Ę ź ż ż ż ź ż ż ż ż ź ź ź ż ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ł ż ż ż ż Ę Ł ż ż ż ż ż Ę ż ż ż ż ż Ę Ć Ę ż ź Ź ż Ź ź ź ż ż Ł Ć Ć ź ż Ó Ń Ź ź Ć ź ż Ź ż ż ż Ź ż ż ź ż ż ż ź ż Ó Ó Ć Ć Ć ż

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga

Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga Zespół autorsk: ³¹ Ó±² µ Þ»¼² µ dr Wesław Cyzman ³¹ ̱³ Ù± ¼ Ð ± Ø«³¹ ² ò ß²¼» Õ»½ µ ¼ ² ò ß µ ¼ «Õ»½ ¼ ² ò ̱³ Õ± ± µ ¼ Õ ±º Õ µ ¼ ² ò Ù»¹± Ò± ½ µ mgr Bartłomej Perzgalsk ±ºò ¼ ¾ò ß²¼» Ð µ ³¹ ² ò Î ¼

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś

ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś Ż Ę Ę Ó Ę Ś ż ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś Ż ć Ć ć Ś ć Ó Ń Ż ć Ć Ż Ą Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ó Ó Ś Ż Ć Ę Ź ć ż Ó ÓĘ ż Ż Ó Ę Ż ż Ą Ą Ż Ś Ć ż Ź Ż ć ć Ś ć ż Ą Ś Ó ć Ź ć Ó Ó Ść ż Ó Ó Ć Ó Ó Ść ć Ś ć ż ć Ó Ó ć ć ć Ó ć Ó ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ę Ż

Ś ź Ę Ż Ś Ś ź Ę Ż Ń ź ź ć Ń Ń Ę ź Ń Ę ź ź ć ź ź ź ć ź Ś Ę ź Ę ź Ę ć ź ź ź ź ź ź Ł ź ź ź Ę ź ź ź Ń Ń Ń Ń Ś Ć Ś Ź Ń Ś ź ź Ń ź ź Ń ź ź ź ź ć Ń Ń ź Ń Ł Ń ź Ę ź ź Ę ź ź Ę ź ź ź Ę Ę Ę ź Ń Ń ź ź ź ź Ń Ę ć ź ź ź Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć Ń Ń Ż Ś Ś ź Ą ŻŻ ź ć Ą ć ć ź Ą Ę ź Ę Ę Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć Ź Ź ć Ź Ę ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ś Ż ć Ż ć Ż Ź ć Ż ć Ź ź ć ć Ż ć ć Ś Ż Ź Ś ć ć ź ć ć ć Ń ć Ż Ż ć Ę ź

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ś ć ź ź ń ń ń ź ć Ł ń Ł Ł ń Ś ź ń ć ń ń ń Ś Ś Ś Ł ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ś ń ć ć ć ń ń Ł Ł ź Ł ć ń ń Ś ć Ó ć ń ć Ó ć Ó ń Ś ć ź ń Ó ć ń ć Ć ć Ć Ź ć Ź Ó Ł ć Ł Ń ń ć ć ć Ź ź Ś ć Ł Ś Ń ĆÓ Ń Ć ź ń ń Ś Ł Ś

Bardziej szczegółowo

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ź ż ń ć Ą ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ń Ź ć Ą ć ń ń ż ń ż Ż ż ń ż ń ń ń ń Ź Ż ń Ż ż ń Ż ć ć ż Ś ń Ż ż ń ż Ę ż ń ń ć Ę ż ć ż ć ż ć ż ż ć Ź ć Ż Ó ż ń ń ź Ł ń ć Ó ż Ż ń ń ż ń ż ć ż ń Ź ń ń ń ń ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł Ł Ń Ó Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł ź Ń Ł Ź Ś Ł ź Ś Ó Ć Ą Ń Ą ź ź ź Ż ź ź Ź Ć ź ź Ł ź Ó Ą Ą Ł Ą Ą Ś ŚĆ Ł ź ź ź ź Ł ź Ń ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ą Ą Ó Ą Ł Ś Ś ź Ł ź Ł ź ź ź Ź Ź Ś Ź Ź Ó ź ź Ś Ó Ł Ś ź Ł ź ź Ź ź ź ź ź Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś ć Ą Ż Ż Ł Ł Ą Ą Ł Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ź ć Ż Ź Ą Ż Ż Ż ź Ą Ł Ż Ż ć Ź Ł Ń ź Ż Ż ź Ł Ż Ą Ń Ż Ż ć Ą Ż ć Ż Ą Ż Ż Ń Ą Ą ć Ą Ą ź Ż Ó Ó

Bardziej szczegółowo