PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) NIP Regon Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Instalacja elektryczne wewnętrzne Obiekt: Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku B i C z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć Ginekologiczno PołoŜniczą, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Poradnię Ginekologiczną Adres: SPSK Nr 1, Lublin, ul. Staszica 16 BranŜa: Elektryczna Funkcja Imię i nazwisko Data Upraw. Bud. Podpis Projektował mgr inŝ. A. Gębka /Lb/ /Lb/92 Sprawdził inŝ. R. Basak /Lb/86 Dyrektor mgr inŝ. S. Kurkiewicz Lublin, listopad 2006 r

2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Obliczenia techniczne 4. Rysunki: - Oznaczenie opraw rys nr 0 - Plan sytuacyjny rys nr 1 - Schemat główny zasilania rys nr 2 - Rozdzielnica RGN i RGR wyposaŝenie rys nr 3 - Rozdzielnica RGN i RGR - elewacja rys nr 4 - Schemat zasilania tablicy TON-1 (parter) rys nr 5 - Schemat zasilania tablicy TOR-1 (parter) rys nr 6 - Schemat zasilania tablicy TSN-1 (parter) rys nr 7 - Schemat zasilania tablicy TSR-1 (parter) rys nr 8 - Schemat zasilania tablicy TON-2 (parter) rys nr 9 - Schemat zasilania tablicy TOR-2 (parter) rys. nr 10 - Schemat zasilania tablicy TSN-2 (parter) rys nr 11 - Schemat zasilania tablicy TSR-2 (parter) rys nr 12 - Schemat zasilania tablicy TON-3 (I piętro) rys nr 13 - Schemat zasilania tablicy TOR-3 (I piętro) rys nr 14 - Schemat zasilania tablicy TSN-3 (I piętro) rys nr 15 - Schemat zasilania tablicy TSR-3 (I piętro) rys nr 16 - Schemat ideowy zasilania tablicy TSP-1 rys nr 17 - Schemat ideowy zasilania tablicy TSP-2) rys nr 18 - Plan instalacji oświetleniowej rzut parteru rys nr 19 - Plan instalacji siłowej rzut parteru rys nr 20 - Plan instalacji oświetleniowej rzut piętra rys nr 21 - Plan instalacji siłowej rzut piętra rys nr 22 - Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budynku B rys nr 23 - Plan instalacji odgromowej rzut dachu budynku C rys. nr 24 - WyposaŜenie szachtu TON-1 + TOR-1 + TSN-1 + TSR-1 rys nr 25 - Kaseta lamp bakteriobójczych rys nr 26 - Schemat instalacji elektrycznej systemu oddymiania i usuwania ciepła na klatce schodowej rys nr 27 - Schemat zasilania wentylacji rys nr 28 - Lista kablowa elementów zasilająco sterowniczych układów wentylacyjnych szafa,,sak rys nr 29

3 2 Lublin, listopad 2006 r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 270, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe: Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w adaptowanych i modernizowanych budynkach B i C szpitala SPSK 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzający: Projektant: inŝ. Roman Basak mgr inŝ. Alicja Gębka

4 3 ROZDZ. 3 OPIS TECHNICZNY 3.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi: - Zlecenie Inwestora - Inwentaryzacja stanu istniejącego - PBW technologiczny - PBW instalacji sanitarnych - Uzgodnienia międzybranŝowe - Obowiązujące normy i przepisy 3.2. Stan istniejący Budynki B i C Szpitala SPSK1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 zasilone są poprzez złącza kablowe z istniejącej stacji transformatorowej K-21 znajdującej się na terenie szpitala. W związku z obecną modernizacją budynków oraz modernizacją placu manewrowego istniejące kable zostaną zdemontowane. Projekt zasilania stanowi oddzielne opracowanie. Istniejący układ sieci - TT Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Na poszczególnych kondygnacjach znajdować się będzie: - Izba przyjęć ginekologiczno-połoŝniczych - Zakład diagnostyki i terapii endoskopowej - Poradnia ginekologiczna Projektowane instalacje: - instalacja oświetlenia podstawowego nierezerwowana - instalacja oświetlenia podstawowego rezerwowana - instalacja lamp bakteriobójczych - instalacja oświetlenia awaryjnego 220 V prądu przemiennego (oprawy wyposaŝone w moduł pracy awaryjnej) - instalacja gniazd wtyczkowych rezerwowana - instalacja gniazd wtyczkowych nierezerwowana - instalacja zasilania w systemie IT - instalacja siłowa - instalacja uziemień specjalnych - instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych - instalacja przeciwprzepięciowa

5 4 - instalacja odgromowa Projekt instalacji teletechnicznych stanowi oddzielne opracowanie Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne. - napięcie zasilania U= 400/230V - moc zainstalowana Pi=125,9 kw -moc szczytowa Ps=59,9 kw w tym: - moc zainstalowana odbiorników grupy 1 Pi=62,2 kw - moc szczytowa odbiorników grupy 1 Ps=43,8 kw - współczynnik mocy cos fi = 0,93 - współczynnik zapotrzebowania mocy szczytowej k z = 0,48 - układ sieci zasilającej TT - system dodatkowej ochrony od poraŝeń - samoczynne wyłaczenie zasilania - pomiar energii elektrycznej centralny dla całego Szpitala w stacji transformatorowej Charakterystyka pomieszczeń i rygory ich zasilania Pomieszczenia szpitalne dzielą się na 3 grupy uŝytkowania elektromedycznego: - grupa 0 - pomieszczenia w których pacjent nie styka się z urządzeniami elektromedycznymi np. pokoje lekarzy, punkty pielęgniarskie itp. - grupa 1 - pomieszczenia w których mogą być stosowane aparaty elektromedyczne mające bezpośrednią styczność z ciałem pacjenta pod warunkiem, Ŝe Ŝadne części urządzenia nie mogą stykać się lub znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie serca np. pokoje badań endoskopowych, sale zabiegowe - grupa 2 - pomieszczenia gdzie są lub mogą być stosowane aparaty elektromedyczne których elementy mogą stykać się z sercem w modernizowanych budynkach nie przewiduje się takich pomieszczeń. Niemniej jednak ze względu na rodzaj badań, w salach badań endoskopowych oraz w pokoju wybudzeń zastosowano separację odbiorników. Oświetlenie ewakuacyjne będzie realizowane przez oprawy oświetleniowe z modułem pracy awaryjnej. Pozostałe odbiorniki zasila się z sieci ogólnej nierezerwowanej i rezerwowanej pracą agregatu 3.6. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej Zasilanie pomieszczeń grupy 0 i 1 przewiduje się z tablic piętrowych. Na parterze budynku przewidziano tablicę główną RGN (nierezerwowaną praca agregatu) i RGR (rezerwowaną pracą agregatu).

6 5 Z tablic tych będą zasilone wszystkie odbiory modernizowanych kondygnacji nowymi WLZ W/w zasilanie przewiduje się z rozdzielnicy głównej Szpitala. Z tablicy RGR przewiduje się zasilenie: - tablic TOR, TSR i TSP Z tablicy RGN przewiduje się zasilenie tablic rozdzielczych TON i TSN Wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze Linie zasilające projektuje się kablami miedzianymi YKY 0,6 kv oraz przewodami DY i LgY 750 V. Doprowadzenie zasilania z poziomu parteru do I piętra przewiduje się w szachcie instalacyjnym. Poza wnęką kable prowadzić w rurach ochronnych w przestrzeni stropu podwieszonego.. Tablice rozdzielcze piętrowe projektuje się we wnękach przewidzianych w projekcie architektonicznym. Aparatura rozdzielcza będzie instalowana na szynach TH mocowanych na typowej, modułowej konstrukcji stalowej z kształtowników. Wnęki naleŝy zamknąć drzwiami. WyposaŜenie tablic TSP (systemu IT) zaprojektowano w oddzielnych wnękach w skrzynkach izolacyjnych. Wnęki naleŝy zamknąć drzwiami wyposaŝonymi w Ŝaluzje dolne i górne w celu odprowadzenia ciepła wydzielanego przez transformatory izolujące Instalacje wewnętrzne oświetlenia i siłowe Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi miedzianymi w izolacji 750 V typu YDY w korytkach i nt oraz YDYp pt o przekrojach opisanych na schematach ideowych tablic piętrowych. W pomieszczeniach przewody układać (prowadzić) w tynku. W pomieszczeniach grupy 2 zasilanych w układzie IT instalacje projektuje się przewodami DY w izolacji 750 V w rurkach instalacyjnych RVS w podłoŝu lub w bruzdach pt Instalacja oświetleniowa 230 V prądu przemiennego W skład instalacji oświetleniowych wchodzą: a) Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowana i nierezerwowana - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja oświetlenia miejscowego - instalacja lamp bakteriobójczych - instalacja oświetlenia zasilania napięciem bezpiecznym Zasilanie instalacji obwodami wewnętrznymi z wydzielonych tablic piętrowych: TON oświetlenie nie rezerwowane i TOR oświetlenie rezerwowane.

7 6 Zasilenie instalacji lamp bakteriobójczych przewidziano z tablic oświetlenia rezerwowanego TOR. Obwody oświetleniowe korytarza zasilone z tablic piętrowych wykonać przewodem YDYp 3,4,5 x1,5 2. Podejścia do opraw wykonać przewodami YDYp 3 x 1,5. b) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Do oświetlenia ewakuacyjnego przewidziano w korytarzach wydzielone oprawy z modułem pracy awaryjnej podtrzymującym pracę lampy przy zaniku napięcia przez okres 3 h. Do oświetlenia kierunkowego zastosowano oprawy typu TICINQUE 18 SE 3P / RM. c) Oprawy i sprzęt instalacyjny Jako źródło oświetlenia zastosowano oświetlenie fluorescencyjne. Typ opraw podano na rzutach instalacyjnych, opis na rys. nr 0. Oprawy nad umywalkami montować na wysokości 2,25 m od podłogi. Łączniki instalacyjne na wys. 1,4 m a łączniki do lamp bakteriobójczych na wys. 1,7 m od podłogi. W zaleŝności od charakteru pomieszczeń naleŝy instalować osprzęt zwykły pt a dla pomieszczeń wilgotnych i w pobliŝu umywalek bryzgoszczelny. Do załączania lamp bakteriobójczych przewidziano zestaw prod. firmy ABB zgodnie z rys. nr 26. W skład zestawu wchodzi : - mechanizm łącznika - mechanizm sygnalizatora świetlnego - licznik czasu pracy Grosin W celu ułatwienia eksploatacji łączniki przynaleŝne do instalacji rezerwowanej zaleca się wyróŝnić innym odmiennym kolorem jednolitym. Puszki instalacyjne rozgałęźne pt naleŝące do tej instalacji oznaczyć przez pomalowanie wewnątrz czerwoną farbą. Puszki instalacyjne naleŝące do obwodów oświetlenia awaryjnego pomalować wewnątrz na Ŝółto Instalacje siłowe Instalacje siłowe obejmują wykonanie wypustów dla gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych dla aparatów elektromedycznych podłączonych do sieci na stałe. Zasilanie instalacji z wydzielonych tablic siłowych piętrowych TSN i TSR. Cześć odbiorów niezbędnych dla utrzymania normalnej pracy szpitala w czasie awarii zasilania podstawowego zasilono z tablic rezerwowanych TSR. Obwody gniazd dla podłączenia przewoźnych aparatów RTG zaprojektowano przewodem YDY 3x6 2 zabezpieczone wyłącznikiem róŝnicowo-prądowym krótkozwłocznym P 302 kv 25, 30 ma i wyłącznikami nadprądowymi S 311 C20 Obwody gniazdowe projektuje się przewodami YDYp pt. w pomieszczeniach i korytkach kablowych w korytarzach. Przekroje przewodów wg schematów ideowych tablic.

8 7 Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach instalować na wysokości 1 m, na korytarzach na wysokości 0,3 m od podłogi. Łączniki krzywkowe do dezynfektora endoskopowego na wysokości 1,3 m. W salach badań endoskopowych oraz pokoju wybudzeń zastosowano osprzęt POLO typ REGINA. PowyŜsze wynika z występowania w serii POLO zacisków uziemiających Instalacja zdalnych sterowań Zdalne wyłączanie urządzeń elektrycznych w przypadku poŝaru Przy wejściach do budynków projektuje się główne wyłączniki poŝarowe tj: - wyłączenie zasilania tablic RGR i RGN a) Sygnalizacja pracy transformatorów separowanych Ze względu na rodzaj wykonywanych badań endoskopowych przyjęto,ŝe urządzenia w tych pomieszczeniach będą zasilane z transformatorów izolujących pracujących w układzie SZR po stronie wtórnej. Przewidziano, Ŝe przegrzanie transformatora oraz obniŝenie poziomu izolacji sygnalizują sygnalizatory przyporządkowane do kaŝdego transformatora Instalacja oddymiająca klatkę schodową. W celu oddymiania klatki schodowej zaprojektowano okno oddymiające z siłownikiem. Na najwyŝszych kondygnacji klatki schodowej naleŝy zainstalować czujkę dymową OCD, która w czasie zadziałania spowoduje poprzez centralkę systemu oddymiania MCR 9705 zadziałanie siłownika i otwarcie okna. Schematy zasilania układu załączono do projektów rys. nr Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Dla potrzeb wentylacji wybranych pomieszczeń na piętrze budynku przewidziano jeden zespół nawiewno wywiewny. Zespół nawiewno-wywiewny zostanie zainstalowany na poddaszu budynku B. Zespół wentylacyjny wraz z niezbędną automatyką zasilany będzie z szafy sterowniczo wentylacyjnej SAK dostarczonej wraz z urządzeniami wentylacyjnymi. W niniejszym projekcie ujęto jedynie zasilenie poszczególnych zespołu i urządzeń zgodnie z listą kablową przedłoŝoną przez dostawcę urządzeń. Na parterze budynku w sanitariatach przewidziano wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem przy pomocy wentylatorów kanałowych.załaczenie wentylacji odbywać się będzie łacznie z oświetleniem, natomiast wyłączenie ze zwłoką czasową ok. 3 min. po wyłaczeniu oświetlenia.

9 Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa ochrona od poraŝeń) Instalacje elektryczne generalnie zaprojektowano w układzie TT. Wyjątek stanowią pomieszczenia takie jak: - sale badań endoskopowych - sala wybudzeniowa gdzie dla obwodów gniazdowych zastosowano system IT w którym wszystkie odbiorniki są zasilane z transformatorków izolujących z rozdzielonymi uzwojeniami w wyniku czego przewody robocze są odizolowane od ziemi Układ sieci TT Jako system ochrony od poraŝeń zastosowano dostatecznie szybkie wyłączenie realizowane przez samoczynne wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŝnicowoprądowe zabezpieczające pojedynczo lub grupowo obwody wyprowadzone z tablic piętrowych. We wszystkich tablicach przewiduje się szynę PE do połączenia przewodów PE instalacji odbiorczej. Oznakowanie Ŝył powinno być zgodne z wymogami tj. niebieskie do Ŝył N i zielono-ŝółte dla PE Połączenie wyrównawcze miejscowe Zgodnie z normą PN-91/E-05009/701 w pomieszczeniach wyposaŝonych w wannę lub natrysk naleŝy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Połączeniom wyrównawczym podlegają części przewodzące obce znajdujące się w strefie 1,2,3 tj. instalacja wodociągowa, obudowa niecki prysznica, wanna, instalacja c.o. Połączenia te projektuje się w pomieszczeniach sanitarnych przewodem DY4 2 który naleŝy podłączyć do szyny PE. Instalowane w korytarzach drabinki i korytka powinny mieć metaliczne połączenia. Ciąg korytek podłączyć do szyn PE rozdzielnic TGR i TGN. Połączeniami wyrównawczymi naleŝy objąć równieŝ kanały wentylacyjne, w tym celu ułoŝyć bednarkę Fe/Zn 25x4 na ścianie i połączyć wszystkie metalowe masy z szyną PE rozdzielnic Układ sieci IT (izolowana sieć medyczna) Do zasilania pomieszczeń naleŝących do grupy 2-ej wg klasyfikacji pomieszczeń uŝytkowanych medycznie (norma IEC 364-7, 710 a takŝe niemiecka VDE 0107) zastosowano układ sieci IT który charakteryzuje się pewnością zasilania i daje większe bezpieczeństwo dla pacjentów. Pomieszczenia te muszą mieć podłogi antyelektrostatyczne o rezystancji minimum 50 Ω z uwagi na to, Ŝe wyładowania ładunków elektryczności statycznej mogą prowadzić do zakłócenia pracy aparatury elektronicznej, a takŝe wywołać skurcz mięśni pacjenta niebezpieczny w czasie zabiegów chirurgicznych.

10 9 Wykładziny PVC antyelektrostatyczne powinny być ułoŝone na miedzianych uziemionych taśmach co umoŝliwi szybki spływ ładunków. Do realizacji układu IT zastosowano transformatorni, sygnalizatory stanu izolacji oraz układ SZR prod. BENDER. Dla zmniejszenia prądów upływu a takŝe dla zapewnienia wymienialności, całość instalacji w tych pomieszczeniach projektuje się w rurkach RVS. Przewody PE do części przewodzących dostępnych o przekroju takim jak zasilające tj. 2,5 2 (gniazda). Przewody PE do części przewodzących obcych o przekroju zaleŝnym od długości. Napięcie znamionowe izolacji tych przewodów powinno wynosić 750 V. Połączenia od sieci przewodzących dostępnych łączyć do szyny PE, natomiast od części przewodzących obcych (nieelektrycznych) łączyć do szyny EC patrz schematy ideowe rys. nr 17,18. Szynę PE i EC mocować w szachcie na izolatorach na ścianie. Dla wyrównania potencjału szynę PE rozdzielnicy TOR/TON połączyć przewodem DY 10 z szynami PE systemu IT. Przewody ochronne powinny być trwale opisane na tablicach jakich elementów lub obwodów dotyczą. Zaleca się aby przewody ochronne były jak najkrótsze. Rezystancja połączeń z szyną PE nie powinna przekraczać 0,2 Ω, a rezystancja połączeń z szyną EC 0,1 Ω. Dlatego do połączeń wyrównawczych EC przewidziano połączenia o większym przekroju. Uziemienie przewodów ochronnych sieci IT wykonać jako niezaleŝne, wyprowadzając linkę LY 25 2 przez korytarz a następnie zejść do poziomu parteru na zewnątrz do uziomu wykonanego z 3-ch rur stalowych ocynkowanych φ 2,5 długości 8 m, połączonych bednarką Fe/Zn 50x4. Wykonując uziom zwrócić uwagę na uzbrojenie istniejące. Szynę ekwipotencjalną EC zmostkować z szyną ochronną PE przewodem LY 25 mm 2 (mostek powinien być rozłączalny). Całość prac związanych z ochroną naleŝy wykonać ze szczególną starannością. Przewody ochronne i wyrównawcze powinny mieć izolację zielono-ŝółtą. Całość wykonać zgodnie z normą PN/E Ochrona przeciwprzepięciowa Ochronę j.w. przewiduje się jako 2-u stopniową. W rozdzielnicy głównej RNN zainstalowano odgromniki DEHN port jako 1 szy stopień ochrony, 2-gi stopień ochrony to ochronniki DEHN guard T + DEHN gap C które przewidziano na tablicach rozdzielczych Urządzenie piorunochronne (LPS). Dach budynku pokryty będzie papą termozgrzewalną. Obróbki ścianek i kominów z blachy stalowej powlekanej.

11 10 Zwody poziome niskie na dachu i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn ø 8 mm w systemie naciągowym. Do zwodów przyłączyć metalowe obudowy wywietrzaków dachowych. Przewody odprowadzające od zwodów poziomych do zacisków probierczych ZK montować do ścian w systemie naciągowym. Zaciski probiercze montować na wysokości 1,8 m od poziomu terenu. Od zacisków ZK ułoŝyć na uchwytach na ścianie przewody odprowadzające FeZn 20x4 mm do uziomu otokowego. Uziom otokowy ułoŝyć w odległości 1 m od fundamentów na głębokości 0,6 m. Projektowany uziom otokowy oraz zwody poziome na dachu podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej na sąsiednich budynkach.rezystancja uziemienia otokowego nie moŝe być większa od 10 omów. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-IEC : Uwagi końcowe Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. Dla wykonanej instalacji przeprowadzić próby pomontaŝowe i obowiązujące pomiary: - rezystancji uziemień - rezystancji izolacji - prądu upływu działania wyłączników róŝnicowo-prądowych skuteczności ochrony p.poraŝeniowej. Opracowała mgr inŝ. Alicja Gębka

12 11 ROZDZ. 4. OBLICZENIA TECHNICZNE 4.1. Oświetlenie - ilość opraw i moc punktów świetlnych dobrano tak aby uzyskać natęŝenie oświetlenia wymagane normą PN-EN obliczenia natęŝenia oświetlenia wykonano na programie komputerowym Sigmar, a wyniki dołączono do projektu - ilość i typy źródła światła oraz uzyskane natęŝenie oświetlenia podano na planach instalacyjnych - dla opraw jarzeniowych przyjęto świetlówki trójpasmowe o barwie Dobór kabli nn i WLZ tów Doboru kabla i WLZ-ów dokonano w oparciu o normę PN IEC ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów uwzględniając dwa warunki: I B < I n < I z oraz I 2 < 1,45 I z gdzie: I B prąd obciąŝenia obwodu elektrycznego I n znamionowy prąd zabezpieczenia przeciąŝeniowego I 2 prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających dla 1 Ö godzin jako maksymalny prąd zadziałania I z dopuszczalna obciąŝalność prądowa przewodów

13 Ochrona od poraŝeń. Jako środek dodatkowej ochrony od poraŝeń zastosowano wyłączniki róŝnicowoprądowe o czułości I n = 30 ma. Aby w warunkach zakłóceniowych nastąpiło samoczynne odłączenie zasilania, rezystancja uziemienia części dostępnych nie moŝe przekroczyć wartości : R A U I L a gdzie : U L = 50 V I a = 1,2 x I n = 1,2 x 30 ma = 0,036 A R A < 50 0,036 = 1388 Ω Opracowała: mgr inŝ. Alicja Gębka

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki - rys. nr 1 - rzut piwnic wlz - skala 1 : 100 - rys. nr 2 - rzut piwnic instalacje elektryczne - skala 1 : 100 - rys. nr 3 - rzut parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH N.N. OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys. 1 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.1 - Projekt zasilania tablicy T-6 - fragment rzutu piętra rys.2 - Projekt

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 a. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 Egz. Nr 4 PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 INWESTOR: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter.

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. Opracowanie zawiera 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. 5. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych piętro 1 Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania projektu stanowią:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT BUDOWLANY ZESPÓŁ PROJEKTOWY Usługi Kosztorysowo projektowe Konrad i Dorota Szymańscy s.c. Rynek 13, 64-113 Osieczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT INWESTOR ADRES INWESTORA ADRES BUDOWY ŚWIETLICA GMINA GOSTYŃ RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ GOSTYŃ,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR 1 w Lublinie 20-950

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA EL projekt PROJ.NR : HI B / 4 INWESTOR : HIPODROM SOPOT Spółka z o.o. 81-745 Sopot ul.polna 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJA HIST. ZESPOŁU HIPODROMU W SOPOCIE WRAZ Z REMONTEM

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo