PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) NIP Regon Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Instalacja elektryczne wewnętrzne Obiekt: Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku B i C z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć Ginekologiczno PołoŜniczą, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Poradnię Ginekologiczną Adres: SPSK Nr 1, Lublin, ul. Staszica 16 BranŜa: Elektryczna Funkcja Imię i nazwisko Data Upraw. Bud. Podpis Projektował mgr inŝ. A. Gębka /Lb/ /Lb/92 Sprawdził inŝ. R. Basak /Lb/86 Dyrektor mgr inŝ. S. Kurkiewicz Lublin, listopad 2006 r

2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Obliczenia techniczne 4. Rysunki: - Oznaczenie opraw rys nr 0 - Plan sytuacyjny rys nr 1 - Schemat główny zasilania rys nr 2 - Rozdzielnica RGN i RGR wyposaŝenie rys nr 3 - Rozdzielnica RGN i RGR - elewacja rys nr 4 - Schemat zasilania tablicy TON-1 (parter) rys nr 5 - Schemat zasilania tablicy TOR-1 (parter) rys nr 6 - Schemat zasilania tablicy TSN-1 (parter) rys nr 7 - Schemat zasilania tablicy TSR-1 (parter) rys nr 8 - Schemat zasilania tablicy TON-2 (parter) rys nr 9 - Schemat zasilania tablicy TOR-2 (parter) rys. nr 10 - Schemat zasilania tablicy TSN-2 (parter) rys nr 11 - Schemat zasilania tablicy TSR-2 (parter) rys nr 12 - Schemat zasilania tablicy TON-3 (I piętro) rys nr 13 - Schemat zasilania tablicy TOR-3 (I piętro) rys nr 14 - Schemat zasilania tablicy TSN-3 (I piętro) rys nr 15 - Schemat zasilania tablicy TSR-3 (I piętro) rys nr 16 - Schemat ideowy zasilania tablicy TSP-1 rys nr 17 - Schemat ideowy zasilania tablicy TSP-2) rys nr 18 - Plan instalacji oświetleniowej rzut parteru rys nr 19 - Plan instalacji siłowej rzut parteru rys nr 20 - Plan instalacji oświetleniowej rzut piętra rys nr 21 - Plan instalacji siłowej rzut piętra rys nr 22 - Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budynku B rys nr 23 - Plan instalacji odgromowej rzut dachu budynku C rys. nr 24 - WyposaŜenie szachtu TON-1 + TOR-1 + TSN-1 + TSR-1 rys nr 25 - Kaseta lamp bakteriobójczych rys nr 26 - Schemat instalacji elektrycznej systemu oddymiania i usuwania ciepła na klatce schodowej rys nr 27 - Schemat zasilania wentylacji rys nr 28 - Lista kablowa elementów zasilająco sterowniczych układów wentylacyjnych szafa,,sak rys nr 29

3 2 Lublin, listopad 2006 r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 270, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe: Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w adaptowanych i modernizowanych budynkach B i C szpitala SPSK 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzający: Projektant: inŝ. Roman Basak mgr inŝ. Alicja Gębka

4 3 ROZDZ. 3 OPIS TECHNICZNY 3.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi: - Zlecenie Inwestora - Inwentaryzacja stanu istniejącego - PBW technologiczny - PBW instalacji sanitarnych - Uzgodnienia międzybranŝowe - Obowiązujące normy i przepisy 3.2. Stan istniejący Budynki B i C Szpitala SPSK1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 zasilone są poprzez złącza kablowe z istniejącej stacji transformatorowej K-21 znajdującej się na terenie szpitala. W związku z obecną modernizacją budynków oraz modernizacją placu manewrowego istniejące kable zostaną zdemontowane. Projekt zasilania stanowi oddzielne opracowanie. Istniejący układ sieci - TT Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Na poszczególnych kondygnacjach znajdować się będzie: - Izba przyjęć ginekologiczno-połoŝniczych - Zakład diagnostyki i terapii endoskopowej - Poradnia ginekologiczna Projektowane instalacje: - instalacja oświetlenia podstawowego nierezerwowana - instalacja oświetlenia podstawowego rezerwowana - instalacja lamp bakteriobójczych - instalacja oświetlenia awaryjnego 220 V prądu przemiennego (oprawy wyposaŝone w moduł pracy awaryjnej) - instalacja gniazd wtyczkowych rezerwowana - instalacja gniazd wtyczkowych nierezerwowana - instalacja zasilania w systemie IT - instalacja siłowa - instalacja uziemień specjalnych - instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych - instalacja przeciwprzepięciowa

5 4 - instalacja odgromowa Projekt instalacji teletechnicznych stanowi oddzielne opracowanie Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne. - napięcie zasilania U= 400/230V - moc zainstalowana Pi=125,9 kw -moc szczytowa Ps=59,9 kw w tym: - moc zainstalowana odbiorników grupy 1 Pi=62,2 kw - moc szczytowa odbiorników grupy 1 Ps=43,8 kw - współczynnik mocy cos fi = 0,93 - współczynnik zapotrzebowania mocy szczytowej k z = 0,48 - układ sieci zasilającej TT - system dodatkowej ochrony od poraŝeń - samoczynne wyłaczenie zasilania - pomiar energii elektrycznej centralny dla całego Szpitala w stacji transformatorowej Charakterystyka pomieszczeń i rygory ich zasilania Pomieszczenia szpitalne dzielą się na 3 grupy uŝytkowania elektromedycznego: - grupa 0 - pomieszczenia w których pacjent nie styka się z urządzeniami elektromedycznymi np. pokoje lekarzy, punkty pielęgniarskie itp. - grupa 1 - pomieszczenia w których mogą być stosowane aparaty elektromedyczne mające bezpośrednią styczność z ciałem pacjenta pod warunkiem, Ŝe Ŝadne części urządzenia nie mogą stykać się lub znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie serca np. pokoje badań endoskopowych, sale zabiegowe - grupa 2 - pomieszczenia gdzie są lub mogą być stosowane aparaty elektromedyczne których elementy mogą stykać się z sercem w modernizowanych budynkach nie przewiduje się takich pomieszczeń. Niemniej jednak ze względu na rodzaj badań, w salach badań endoskopowych oraz w pokoju wybudzeń zastosowano separację odbiorników. Oświetlenie ewakuacyjne będzie realizowane przez oprawy oświetleniowe z modułem pracy awaryjnej. Pozostałe odbiorniki zasila się z sieci ogólnej nierezerwowanej i rezerwowanej pracą agregatu 3.6. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej Zasilanie pomieszczeń grupy 0 i 1 przewiduje się z tablic piętrowych. Na parterze budynku przewidziano tablicę główną RGN (nierezerwowaną praca agregatu) i RGR (rezerwowaną pracą agregatu).

6 5 Z tablic tych będą zasilone wszystkie odbiory modernizowanych kondygnacji nowymi WLZ W/w zasilanie przewiduje się z rozdzielnicy głównej Szpitala. Z tablicy RGR przewiduje się zasilenie: - tablic TOR, TSR i TSP Z tablicy RGN przewiduje się zasilenie tablic rozdzielczych TON i TSN Wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze Linie zasilające projektuje się kablami miedzianymi YKY 0,6 kv oraz przewodami DY i LgY 750 V. Doprowadzenie zasilania z poziomu parteru do I piętra przewiduje się w szachcie instalacyjnym. Poza wnęką kable prowadzić w rurach ochronnych w przestrzeni stropu podwieszonego.. Tablice rozdzielcze piętrowe projektuje się we wnękach przewidzianych w projekcie architektonicznym. Aparatura rozdzielcza będzie instalowana na szynach TH mocowanych na typowej, modułowej konstrukcji stalowej z kształtowników. Wnęki naleŝy zamknąć drzwiami. WyposaŜenie tablic TSP (systemu IT) zaprojektowano w oddzielnych wnękach w skrzynkach izolacyjnych. Wnęki naleŝy zamknąć drzwiami wyposaŝonymi w Ŝaluzje dolne i górne w celu odprowadzenia ciepła wydzielanego przez transformatory izolujące Instalacje wewnętrzne oświetlenia i siłowe Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi miedzianymi w izolacji 750 V typu YDY w korytkach i nt oraz YDYp pt o przekrojach opisanych na schematach ideowych tablic piętrowych. W pomieszczeniach przewody układać (prowadzić) w tynku. W pomieszczeniach grupy 2 zasilanych w układzie IT instalacje projektuje się przewodami DY w izolacji 750 V w rurkach instalacyjnych RVS w podłoŝu lub w bruzdach pt Instalacja oświetleniowa 230 V prądu przemiennego W skład instalacji oświetleniowych wchodzą: a) Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowana i nierezerwowana - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja oświetlenia miejscowego - instalacja lamp bakteriobójczych - instalacja oświetlenia zasilania napięciem bezpiecznym Zasilanie instalacji obwodami wewnętrznymi z wydzielonych tablic piętrowych: TON oświetlenie nie rezerwowane i TOR oświetlenie rezerwowane.

7 6 Zasilenie instalacji lamp bakteriobójczych przewidziano z tablic oświetlenia rezerwowanego TOR. Obwody oświetleniowe korytarza zasilone z tablic piętrowych wykonać przewodem YDYp 3,4,5 x1,5 2. Podejścia do opraw wykonać przewodami YDYp 3 x 1,5. b) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Do oświetlenia ewakuacyjnego przewidziano w korytarzach wydzielone oprawy z modułem pracy awaryjnej podtrzymującym pracę lampy przy zaniku napięcia przez okres 3 h. Do oświetlenia kierunkowego zastosowano oprawy typu TICINQUE 18 SE 3P / RM. c) Oprawy i sprzęt instalacyjny Jako źródło oświetlenia zastosowano oświetlenie fluorescencyjne. Typ opraw podano na rzutach instalacyjnych, opis na rys. nr 0. Oprawy nad umywalkami montować na wysokości 2,25 m od podłogi. Łączniki instalacyjne na wys. 1,4 m a łączniki do lamp bakteriobójczych na wys. 1,7 m od podłogi. W zaleŝności od charakteru pomieszczeń naleŝy instalować osprzęt zwykły pt a dla pomieszczeń wilgotnych i w pobliŝu umywalek bryzgoszczelny. Do załączania lamp bakteriobójczych przewidziano zestaw prod. firmy ABB zgodnie z rys. nr 26. W skład zestawu wchodzi : - mechanizm łącznika - mechanizm sygnalizatora świetlnego - licznik czasu pracy Grosin W celu ułatwienia eksploatacji łączniki przynaleŝne do instalacji rezerwowanej zaleca się wyróŝnić innym odmiennym kolorem jednolitym. Puszki instalacyjne rozgałęźne pt naleŝące do tej instalacji oznaczyć przez pomalowanie wewnątrz czerwoną farbą. Puszki instalacyjne naleŝące do obwodów oświetlenia awaryjnego pomalować wewnątrz na Ŝółto Instalacje siłowe Instalacje siłowe obejmują wykonanie wypustów dla gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych dla aparatów elektromedycznych podłączonych do sieci na stałe. Zasilanie instalacji z wydzielonych tablic siłowych piętrowych TSN i TSR. Cześć odbiorów niezbędnych dla utrzymania normalnej pracy szpitala w czasie awarii zasilania podstawowego zasilono z tablic rezerwowanych TSR. Obwody gniazd dla podłączenia przewoźnych aparatów RTG zaprojektowano przewodem YDY 3x6 2 zabezpieczone wyłącznikiem róŝnicowo-prądowym krótkozwłocznym P 302 kv 25, 30 ma i wyłącznikami nadprądowymi S 311 C20 Obwody gniazdowe projektuje się przewodami YDYp pt. w pomieszczeniach i korytkach kablowych w korytarzach. Przekroje przewodów wg schematów ideowych tablic.

8 7 Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach instalować na wysokości 1 m, na korytarzach na wysokości 0,3 m od podłogi. Łączniki krzywkowe do dezynfektora endoskopowego na wysokości 1,3 m. W salach badań endoskopowych oraz pokoju wybudzeń zastosowano osprzęt POLO typ REGINA. PowyŜsze wynika z występowania w serii POLO zacisków uziemiających Instalacja zdalnych sterowań Zdalne wyłączanie urządzeń elektrycznych w przypadku poŝaru Przy wejściach do budynków projektuje się główne wyłączniki poŝarowe tj: - wyłączenie zasilania tablic RGR i RGN a) Sygnalizacja pracy transformatorów separowanych Ze względu na rodzaj wykonywanych badań endoskopowych przyjęto,ŝe urządzenia w tych pomieszczeniach będą zasilane z transformatorów izolujących pracujących w układzie SZR po stronie wtórnej. Przewidziano, Ŝe przegrzanie transformatora oraz obniŝenie poziomu izolacji sygnalizują sygnalizatory przyporządkowane do kaŝdego transformatora Instalacja oddymiająca klatkę schodową. W celu oddymiania klatki schodowej zaprojektowano okno oddymiające z siłownikiem. Na najwyŝszych kondygnacji klatki schodowej naleŝy zainstalować czujkę dymową OCD, która w czasie zadziałania spowoduje poprzez centralkę systemu oddymiania MCR 9705 zadziałanie siłownika i otwarcie okna. Schematy zasilania układu załączono do projektów rys. nr Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Dla potrzeb wentylacji wybranych pomieszczeń na piętrze budynku przewidziano jeden zespół nawiewno wywiewny. Zespół nawiewno-wywiewny zostanie zainstalowany na poddaszu budynku B. Zespół wentylacyjny wraz z niezbędną automatyką zasilany będzie z szafy sterowniczo wentylacyjnej SAK dostarczonej wraz z urządzeniami wentylacyjnymi. W niniejszym projekcie ujęto jedynie zasilenie poszczególnych zespołu i urządzeń zgodnie z listą kablową przedłoŝoną przez dostawcę urządzeń. Na parterze budynku w sanitariatach przewidziano wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem przy pomocy wentylatorów kanałowych.załaczenie wentylacji odbywać się będzie łacznie z oświetleniem, natomiast wyłączenie ze zwłoką czasową ok. 3 min. po wyłaczeniu oświetlenia.

9 Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa ochrona od poraŝeń) Instalacje elektryczne generalnie zaprojektowano w układzie TT. Wyjątek stanowią pomieszczenia takie jak: - sale badań endoskopowych - sala wybudzeniowa gdzie dla obwodów gniazdowych zastosowano system IT w którym wszystkie odbiorniki są zasilane z transformatorków izolujących z rozdzielonymi uzwojeniami w wyniku czego przewody robocze są odizolowane od ziemi Układ sieci TT Jako system ochrony od poraŝeń zastosowano dostatecznie szybkie wyłączenie realizowane przez samoczynne wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŝnicowoprądowe zabezpieczające pojedynczo lub grupowo obwody wyprowadzone z tablic piętrowych. We wszystkich tablicach przewiduje się szynę PE do połączenia przewodów PE instalacji odbiorczej. Oznakowanie Ŝył powinno być zgodne z wymogami tj. niebieskie do Ŝył N i zielono-ŝółte dla PE Połączenie wyrównawcze miejscowe Zgodnie z normą PN-91/E-05009/701 w pomieszczeniach wyposaŝonych w wannę lub natrysk naleŝy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Połączeniom wyrównawczym podlegają części przewodzące obce znajdujące się w strefie 1,2,3 tj. instalacja wodociągowa, obudowa niecki prysznica, wanna, instalacja c.o. Połączenia te projektuje się w pomieszczeniach sanitarnych przewodem DY4 2 który naleŝy podłączyć do szyny PE. Instalowane w korytarzach drabinki i korytka powinny mieć metaliczne połączenia. Ciąg korytek podłączyć do szyn PE rozdzielnic TGR i TGN. Połączeniami wyrównawczymi naleŝy objąć równieŝ kanały wentylacyjne, w tym celu ułoŝyć bednarkę Fe/Zn 25x4 na ścianie i połączyć wszystkie metalowe masy z szyną PE rozdzielnic Układ sieci IT (izolowana sieć medyczna) Do zasilania pomieszczeń naleŝących do grupy 2-ej wg klasyfikacji pomieszczeń uŝytkowanych medycznie (norma IEC 364-7, 710 a takŝe niemiecka VDE 0107) zastosowano układ sieci IT który charakteryzuje się pewnością zasilania i daje większe bezpieczeństwo dla pacjentów. Pomieszczenia te muszą mieć podłogi antyelektrostatyczne o rezystancji minimum 50 Ω z uwagi na to, Ŝe wyładowania ładunków elektryczności statycznej mogą prowadzić do zakłócenia pracy aparatury elektronicznej, a takŝe wywołać skurcz mięśni pacjenta niebezpieczny w czasie zabiegów chirurgicznych.

10 9 Wykładziny PVC antyelektrostatyczne powinny być ułoŝone na miedzianych uziemionych taśmach co umoŝliwi szybki spływ ładunków. Do realizacji układu IT zastosowano transformatorni, sygnalizatory stanu izolacji oraz układ SZR prod. BENDER. Dla zmniejszenia prądów upływu a takŝe dla zapewnienia wymienialności, całość instalacji w tych pomieszczeniach projektuje się w rurkach RVS. Przewody PE do części przewodzących dostępnych o przekroju takim jak zasilające tj. 2,5 2 (gniazda). Przewody PE do części przewodzących obcych o przekroju zaleŝnym od długości. Napięcie znamionowe izolacji tych przewodów powinno wynosić 750 V. Połączenia od sieci przewodzących dostępnych łączyć do szyny PE, natomiast od części przewodzących obcych (nieelektrycznych) łączyć do szyny EC patrz schematy ideowe rys. nr 17,18. Szynę PE i EC mocować w szachcie na izolatorach na ścianie. Dla wyrównania potencjału szynę PE rozdzielnicy TOR/TON połączyć przewodem DY 10 z szynami PE systemu IT. Przewody ochronne powinny być trwale opisane na tablicach jakich elementów lub obwodów dotyczą. Zaleca się aby przewody ochronne były jak najkrótsze. Rezystancja połączeń z szyną PE nie powinna przekraczać 0,2 Ω, a rezystancja połączeń z szyną EC 0,1 Ω. Dlatego do połączeń wyrównawczych EC przewidziano połączenia o większym przekroju. Uziemienie przewodów ochronnych sieci IT wykonać jako niezaleŝne, wyprowadzając linkę LY 25 2 przez korytarz a następnie zejść do poziomu parteru na zewnątrz do uziomu wykonanego z 3-ch rur stalowych ocynkowanych φ 2,5 długości 8 m, połączonych bednarką Fe/Zn 50x4. Wykonując uziom zwrócić uwagę na uzbrojenie istniejące. Szynę ekwipotencjalną EC zmostkować z szyną ochronną PE przewodem LY 25 mm 2 (mostek powinien być rozłączalny). Całość prac związanych z ochroną naleŝy wykonać ze szczególną starannością. Przewody ochronne i wyrównawcze powinny mieć izolację zielono-ŝółtą. Całość wykonać zgodnie z normą PN/E Ochrona przeciwprzepięciowa Ochronę j.w. przewiduje się jako 2-u stopniową. W rozdzielnicy głównej RNN zainstalowano odgromniki DEHN port jako 1 szy stopień ochrony, 2-gi stopień ochrony to ochronniki DEHN guard T + DEHN gap C które przewidziano na tablicach rozdzielczych Urządzenie piorunochronne (LPS). Dach budynku pokryty będzie papą termozgrzewalną. Obróbki ścianek i kominów z blachy stalowej powlekanej.

11 10 Zwody poziome niskie na dachu i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn ø 8 mm w systemie naciągowym. Do zwodów przyłączyć metalowe obudowy wywietrzaków dachowych. Przewody odprowadzające od zwodów poziomych do zacisków probierczych ZK montować do ścian w systemie naciągowym. Zaciski probiercze montować na wysokości 1,8 m od poziomu terenu. Od zacisków ZK ułoŝyć na uchwytach na ścianie przewody odprowadzające FeZn 20x4 mm do uziomu otokowego. Uziom otokowy ułoŝyć w odległości 1 m od fundamentów na głębokości 0,6 m. Projektowany uziom otokowy oraz zwody poziome na dachu podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej na sąsiednich budynkach.rezystancja uziemienia otokowego nie moŝe być większa od 10 omów. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-IEC : Uwagi końcowe Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. Dla wykonanej instalacji przeprowadzić próby pomontaŝowe i obowiązujące pomiary: - rezystancji uziemień - rezystancji izolacji - prądu upływu działania wyłączników róŝnicowo-prądowych skuteczności ochrony p.poraŝeniowej. Opracowała mgr inŝ. Alicja Gębka

12 11 ROZDZ. 4. OBLICZENIA TECHNICZNE 4.1. Oświetlenie - ilość opraw i moc punktów świetlnych dobrano tak aby uzyskać natęŝenie oświetlenia wymagane normą PN-EN obliczenia natęŝenia oświetlenia wykonano na programie komputerowym Sigmar, a wyniki dołączono do projektu - ilość i typy źródła światła oraz uzyskane natęŝenie oświetlenia podano na planach instalacyjnych - dla opraw jarzeniowych przyjęto świetlówki trójpasmowe o barwie Dobór kabli nn i WLZ tów Doboru kabla i WLZ-ów dokonano w oparciu o normę PN IEC ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów uwzględniając dwa warunki: I B < I n < I z oraz I 2 < 1,45 I z gdzie: I B prąd obciąŝenia obwodu elektrycznego I n znamionowy prąd zabezpieczenia przeciąŝeniowego I 2 prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających dla 1 Ö godzin jako maksymalny prąd zadziałania I z dopuszczalna obciąŝalność prądowa przewodów

13 Ochrona od poraŝeń. Jako środek dodatkowej ochrony od poraŝeń zastosowano wyłączniki róŝnicowoprądowe o czułości I n = 30 ma. Aby w warunkach zakłóceniowych nastąpiło samoczynne odłączenie zasilania, rezystancja uziemienia części dostępnych nie moŝe przekroczyć wartości : R A U I L a gdzie : U L = 50 V I a = 1,2 x I n = 1,2 x 30 ma = 0,036 A R A < 50 0,036 = 1388 Ω Opracowała: mgr inŝ. Alicja Gębka

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo