ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja zasilająca 1.8 Instalacja elektryczne wnętrzowe 1.9 Zasilanie gniazd dla komputerów 1.10 Zasilanie wentylacji 1.11 Instalacje elektryczne kotłowni 1.12 Instalacja odgromowa 1.13 Ochrona przepięciowa 1.14 Ochrona przeciwporażeniowa 1.15 Ochrona pożarowa 1.16 Oświetlenie zewnętrzne 1.17 Uwagi końcowe 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 2.1 Zestawienie mocy dla obiektu 2.2 Obliczenie spadków napięcia 3. TABELE OBLICZEŃ 3.1 Tabela obliczeń nr 1 zestawienie mocy dla inwestycji 3.2 Tabela obliczeń nr 2 dobór zabezpieczeń, przewodów, spadki napięć 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1 warunki przyłączenia z umową, 4.2 zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów projektanta 4.3 zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i sprawdzającego 4.4 uprawnienia projektanta 4.5 uprawnienia sprawdzającego 5. WYKAZ RYSUNKÓW: 5.1 Plan linii kablowej oświetlenia terenu 5.2 Schemat ideowy zasilania obiektu 5.3 Instalacje elektryczne rzut parteru 5.4 Instalacje elektryczne rzut I piętra 5.5 Instalacje elektryczne rzut poddasza 5.6 Plan instalacji odgromowej 5.7 Schemat ideowy tablicy głównej TG 5.8 Schemat ideowy tablicy piętrowej TP1 5.9 Schemat ideowy tablicy piętrowej TP Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy RK 5.11 Schemat instalacji alarmowej kotłowni 5.12 Schemat połączeń urządzeń kotłowni 5.13 Schemat oświetlenia zewnętrznego 1

2 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA: - zlecenie inwestora, - warunki przyłączenia, - wizja lokalna, - aktualne podkłady budowlane, - aktualne normy, przepisy i opracowania związane z tematem. 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA: W zakres opracowania wchodzi zasilanie w energię elektryczną i instalacje elektryczne wnętrzowe w projektowanym Kulturalnym Centrum Gminy i Miasta w Sianowie. Budynek zlokalizowany będzie na dz. nr 72/2 przy Placu Pod Lipami 9 w Sianowie. 1.3 DANE ENERGETYCZNE Napięcie zasilania - 400/230V Moc zainstalowana Pi = 71.6kW Moc zapotrzebowana Ps = 50.0kW Prąd obliczeniowy Io = 76.8A Zabezpieczenie główne w złączu ZKP Ib =80A Układ sieci zasilającej TN-C-S. Ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączanie - wyłączniki różnicowoprądowe i połączenia wyrównawcze. 1.4 ZASILANIE Zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia zasilanie w energię elektryczną omawianego obiektu odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dla układu półpośredniego. Złącze zostanie zlokalizowane przy obiekcie. UWAGA: Złącze kablowo-pomiarowe ZKP wraz z zasilaniem zostało jęte w projekcie opracowywanym przez przez firmę dystrybucyjną ENERGA-Operator SA. Wobec powyższego niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu w ENERGA-Operator SA 1.5 INSTALACJA ODBIORCZA Ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP dla układu półpośredniego należy wyprowadzić linię zasilającą do tablicy głównej obiektu TG. Zasilanie wykonać kablem typu YKY 4 50mm 2. 2

3 Kabel na zewnątrz budynku układać w ziemi na głębokości 0,7m linią falistą, w warstwie piasku 2 10cm. Kabel na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego. Na kabel nałożyć oznaczniki opisując na nich typ i przekrój kabla, napięcie zasilania, rok budowy i właściciela. Przy skrzyżowaniu kabla z istniejącymi i projektowanymi sieciami podziemnymi typu wodociąg, kanalizacja, linia kablowa energetyczna itp. zachować minimalne odległości przewidziane normą. W budynku kabel układać w rurze pod tynkiem. Całość prac przy budowie linii kablowej wykonać zgodnie z normą PN-76/E Schemat zasilania pokazano na rys. nr 5.2, a plan trasy na rys. nr ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU Rozdział energii w budynku odbywać się będzie za pośrednictwem tablicy głównej TG. Tablica umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. Na tablicy TG zlokalizowano wyłącznik główny prądu. Z tablicy tej zasilone zostaną następujące tablice sekcyjne: - tablica piętrowa TP1 - piętro, - tablica piętrowa TP2 - piętro, - tablica RK kotłownia - tablica TD dźwig osobowy. - tablica TOZ oświetlenia zewnętrznego. Prócz tego z tablicy tej zasilone zostaną obwody oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych pomieszczeń na parterze oraz instalacje alarmu. Z tablic sekcyjnych przewiduje się zasilenie obwodów oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, urządzeń technologicznych oraz wentylacji. Tablice TG i RK zestawione zostaną w obudowach naściennych, pozostałe w obudowach wnękowych firmy LEGRAND lub analogicznych, przystosowując je do sieci 5-cio przewodowej. 1.7 INSTALACJA ZASILAJĄCA Przewiduje się ułożenie następujących linii zasilających: linie zasilające od tablicy TG do tablic TP1, TP2 - przewody 5 LgY 10mm 2 w BE50 przewody prowadzić w rurach izolacyjnych w ciągach instalacyjnych nad sufitem podwieszonym i pod tynkiem; linię zasilającą od tablicy TG do tablicy RK - przewód YDY 3x4mm 2 w RVS 38 przewód prowadzić w rurze izolacyjnej w ciągach instalacyjnych pod sufitem podwieszonym i pod tynkiem; 1.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE W obiekcie zaprojektowano następujące instalacje wnętrzowe: - oświetleniową 230V, 50Hz, - gniazd wtykowych 230V, 50Hz, - gniazd wtykowych 230V, 50Hz dla zasilania komputerów, - zasilania wentylacji, - zasilania urządzeń technologicznych kotłowni. 3

4 Instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp o przekroju 1.5(2.5)mm 2 - zgodnie ze schematami zasilania poszczególnych tablic. Przewody w pomieszczeniach w tynku oraz w przestrzeniach pomiędzy płytami gipsowo-kartonowym i nad sufitem podwieszonym. Stosować przewody o napięciu izolacji 750V. Stosować osprzęt odpowiedni dla danego sposobu układania przewodów oraz w zależności od wilgotności danego pomieszczenia (osprzęt zwykły lub szczelny ). W pomieszczeniach stosować oprawy oświetleniowe jarzeniowe i energooszczędne. We wszystkich ciągach komunikacyjnych zastosowano oprawy jarzeniowe. Wszystkie oprawy jarzeniowe stosować w wersji kompensowanej. W ciągach komunikacyjnych i części pomieszczeń wydzielono oprawy oznaczone AW /awaryjne/, w których zainstalować należy moduły bateryjne zasilania awaryjnego. Dla tych opraw w liniach zasilających instalować dodatkową żyłę zasilającą moduły awaryjne o czasie pracy 2h. Na planach podano tylko typ zastosowanych opraw. Producenta opraw dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem. Przy stolikach w bibliotece instalować gniazda wtykowe w podłodze gniazda do zasilania oświetlenia miejscowego. Przy układaniu przewodów zasilających gniazda instalowane w posadzce zwrócić uwagę na instalację centralnego ogrzewania układanego w posadzce. Przewody układać w rurach ochronnych winidurowych. Podświetlenie budynku zasilić obwodami wyprowadzonymi bezpośredni z tablicy TG. Załączanie oświetlenia przewidziano wyłącznikami przy wejściu głównym do budynku. 1.9 ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH DLA KOMPUTERÓW Obwody odbiorcze, zasilające gniazda elektryczne w PEL-ach zaprojektowano jako 1-fazowe. Dla każdego PEL-a przewidziano zainstalowanie jednego gniazda zasilającego elektrycznego z bolcem, nieodwracającego fazy, z blokadą, posiadającego świadectwo dopuszczenia do użytkowania na terenie RP. Gniazdo należy oznaczyć w sposób jednoznacznie wskazujący na jego przeznaczenie. Gniazda instalować w sposób analogiczny do gniazd sieci logicznej. Stosować zasadę podłączanie do tej samej fazy wszystkich gniazd znajdujących się w jednym pomieszczeniu. Przewidziano podłączenie maksimum 5 gniazd do jednego obwodu odbiorczego. Każdy obwód odbiorczy zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA, zblokowanym z wyłącznikiem nadmiarowo prądowym o charakterystyce C (zabezpieczenie przetężeniowe instalacji odbiorczej). Wszystkie obwody instalacji odbiorczej wykonać przewodami 3-żyłowym o przekroju 2,5mm 2 i napięciu znamionowym izolacji 750V Obwody elektryczne dedykowane wykonane będą w systemie sieci TN-S i zasilone zostaną bezpośrednio z tablic piętrowych i tablicy głównej. Przy układaniu przewodów zasilających gniazda instalowane w posadzce zwrócić uwagę na instalację centralnego ogrzewania układanego w posadzce. Przewody układać w rurach ochronnych winidurowych. 4

5 1.10 ZASILANIE WENTYLACJI Zasilanie wentylatorów w sanitariatach wykonać z obwodów oświetleniowych sanitariatów starowanie pracą za pośrednictwem czujników ruchu zainstalowanych na wentylatorach. Zasilanie centrali wentylacyjnej wykonać z tablicy TP2 za pośrednictwem stycznika KW.Centrala wyposażona jest we własną szafkę zasilająco-sterowniczą współpracującą z jej urządzeniami. Załączanie do pracy centrali zaprojektowano w części komunikacyjnej parteru w pobliżu klatki schodowej na piętro (ozn. SCW) INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI Zasilanie kotłowni wykonać z tablicy TG przewodem YDY 3x4 mm 2. Przewód zasilający poprzez wyłącznik WKz FRX-304 z cewką wzrostową, umieszczony przy drzwiach wejściowych na zewnątrz kotłowni, zasilać będzie rozdzielnicę RK zlokalizowaną wewnątrz kotłowni. Przy wyłączniku WKz (zewnętrznym) zabudować dwa wyłączniki samoczynne S301 zasilające moduł alarmowy i zabezpieczające układ sterowania wyłącznika FRX. Wyłącznik FRX i wyłączniki samoczynne zainstalować w obudowie wtynkowej o IP44. Moduł alarmowy zabudować obok wyłącznika FRX w skrzynce metalowej wtynkowej z pełnymi drzwiami (zamykanymi na klucz) o stopniu ochrony IP44. Rozdział energii elektrycznej w kotłowni odbywać się będzie za pośrednictwem rozdzielnicy RK. Rozdzielnicę zaprojektowano jako n/t w wykonaniu wewnętrznym, szczelnym o stopniu ochrony IP 65. Rozdzielnię tą należy wykonać w II klasie ochronności w skrzynkach prefabrykowanych firmy Legrand. Z rozdzielnicy RK zasilane będą następujące urządzenia: - Regulator kotłowy TK - oświetlenie ogólne, - gniazda wtykowe 230V, 50Hz, Instalacje wykonać przewodami typu YDY. Ilości i przekroje żył pokazano na załączonych schematach. Przewody układać: - w głównych ciągach w korytkach, - pojedyncze - bezpośrednio w na ścianach na uchwytach dystansowych i w rurkach winidurowych, - podejścia do urządzeń oddalonych od ścian - w rurkach ochronnych winidurowych lub korytkach prowadzonych w posadzce lub po konstrukcjach. Stosować osprzęt instalacyjny kroploszczelny. Oświetlenie pomieszczenia kotłowni wykonać oprawą jarzeniową OPK236. Podłączenia wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni należy wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Przewody sterownicze do czujnika temperatury LiYCY 2x1mm 2. Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na północno-wschodniej ścianie budynku i połączyć go przewodem LiYCY 3x1.5mm 2 z tablicą sterowania pracą kotła. Kotłownię należy dodatkowo wyposażyć w moduł alarmowy MD-2Z, współpracujący z detektorem metanu DEX 12. Moduł ten jest sprzężony z samozamykającą głowicą typu MAG, odcinającą zawór gazowy. W przypadku przekroczenia stężenia metanu w kotłowni moduł wysyła impuls wyzwalający sprężynę zamykającą głowicę zaworu gazowego MAG, podaje napięcie na cewkę wzrostową wyłącznika WKz, wyłączając zasilanie energetyczne kotłowni oraz 5

6 dodatkowo uruchamia sygnał alarmowy dźwiękowy(s3) i optyczny(sl21), który należy zainstalować w na zewnątrz budynku. Szczegóły połączeń aparatury alarmowej z wyłącznikiem podano na rys. nr INSTALACJA ODGROMOWA Na budynku należy wykonać instalację odgromową. Na dachu ułożyć zwód poziomy niski z drutu FeZn 8mm. Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika FeZn 30x4mm. Przewody prowadzić po zewnętrznych ścianach budynku pod tynkiem. Jako uziom poziomy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych. Zbrojenie ław fundamentowych winno tworzyć metaliczną ciągłość. Dodatkowo wzdłuż wykopów wokół ław fundamentowych ułożyć bednarkę FeZn 30 4mm 2, którą co 1m spawać do zbrojenia. Przy wykorzystaniu zbrojenia fundamentów jako uziomu zbędne jest montowanie złączy kontrolnych dla instalacji odgromowej. Zapewnić metaliczne (galwaniczne ) połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami pokrycia dachu i poszczególnymi elementami instalacji odgromowej DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W projektowanym obiekcie zapewnia się ochronę zgodnie z obowiązującą normą. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony. Uzupełnienie ww. ochrony spełniają także wyłączniki różnicowoprądowe instalowane na tablicach rozdzielczych. Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonać na tablicy TG. Do zacisku PE przyłączyć uziemienie, przewody ochronne oraz połączenia wyrównawcze główne, które wykonać bednarką FeZn 30 4mm 2. Szynę wyrównawczą główną prowadzić w pomieszczeniu rozdzielni i kotłowni. Do szyny podłączyć metalowe obudowy urządzeń, metalowe konstrukcje budynku. Ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączanie zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowoprądowe typu S300. Zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe spełniają również odpowiednie zapieczenie przed powstaniem pożaru OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W obiekcie instalować stosować ochronę przepięciową I i II stopnia w postaci ochronników przepięciowych DEHN ventil. Ochronniki instalować na tablicy TG OCHRONA POŻAROWA Na tablicy głównej obiektu TG zainstalowany będzie wyłącznik główny typu DPX-I, pozwalające na zdalne wyłączanie zasilania wymagane dla celów ppoż. Dla wyłącznika przewidziano przycisk sterujący WGpoż, który umieścić przy wejściu do 6

7 budynku. Przycisk umieścić w obudowie wnękowej, zamkniętej drzwiczkami z napisem wyłącznik główny prądu. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony pożarowej zasilanie do tablicy TG w budynku układać w rurze stalowej i osłonić płytą ognioodporną.o odporności ogniowej 2h. Do przycisku WGpoż ułożyć przewód ognioodporny HLGs. o odporności ogniowej 2h. W ciągach komunikacyjnych przewidziano montaż opraw oświetlenia awaryjnego, które muszą być wyposażone fabrycznie w moduły zasilania awaryjnego OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zasilanie oświetlenia terenu przy budynku odbywać się będzie z tablicy głównej TG. Na tablicy TG umieszczona zostanie tablica TOZ - zasilająca oświetlenie. Oświetlenie zaprojektowano na słupach stalowych parkowych o wysokości 4.0m (wysokość słupa nad ziemią) z oprawami oświetleniowymi typu URBANA z lampami sodowymi o mocy 70W. Na każdym słupie zainstalowana będzie jedna oprawa oświetleniowa. Każdy obwód zasilający oprawę w słupie od zabezpieczeń wykonać przewodem YDY 3x2,5mm 2. Obwód zabezpieczyć bezpiecznikiem 4A. Zabezpieczenia instalować na tabliczce umieszczonej we wnęce słupa. Zastosować oprawy wykonane w II klasie ochronności. Sterownie oświetleniem za pośrednictwem zegara astronomicznego lub ręcznie. Zasilanie oświetlenia wykonać obwodem kablowym wyprowadzonym z tablicy TOZ. Zastosować kable typu YKY 3x6mm 2. Wszystkie słupy stalowe powinny być ocynkowane i pokryte farbą (koloru czarnego) zapewniającą ochronę przed korozją. Słupy powinny być wyposażone w tabliczki z zaciskami do przyłączenia kabli w II klasie ochronności. Podziemne elementy betonowe i żelbetowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne pokrycie lepikiem na zimno lub asfaltem na gorąco. Kable w słupach zarabiać za pośrednictwem głowiczek termokurczliwych czteropalczastych SKE (3M) lub TLP-C-25/50. Linie kablowe, zasilające oświetlenie na zewnątrz budynków układać w ziemi na głębokości 0.7m linią falistą z zapasem (1 3% długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, a w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego. Na kable nałożyć oznaczniki opisując na nich typ i przekrój kabla, napięcie zasilania, rok budowy i właściciela. Przy skrzyżowaniu kabli z istniejącymi i projektowanymi sieciami podziemnymi typu wodociąg, kabel energetyczny, kanalizacja teletechniczna itp. zachować minimalne odległości przewidziane normą. Przy rozdzielni zostawić zapas kabla łącznie nie mniej niż 1m. W budynku kabel układać w rurach winidurowych n/t. Całość prac przy budowie linii kablowej wykonać zgodnie z normą PN-76/E

8 1.17 UWAGI KOŃCOWE Wszystkie instalacje wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych Instalacje elektryczne. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestów ( dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 2.1 ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU patrz tabela obliczeń nr DOBÓR ZABEZPIECZEŃ I KABLI ZASILAJĄCYCH Wyniki przedstawiono w tabeli obliczeń nr 2 poniżej. Do obliczeń przyjęto następujący wzór: prąd obliczeniowy przy zasilaniu 3-fazowym: prąd obliczeniowy przy zasilaniu 1-fazowym: OBLICZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA Wyniki przedstawiono w tabeli obliczeń nr 2 poniżej. Do obliczeń przyjęto następujący wzór: spadek napięcia przy zasilaniu 3-fazowym : spadek napięcia przy zasilaniu 1-fazowym :.. Spadek napięcia jest poniżej dopuszczalnego (5%). 8

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo