2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa"

Transkrypt

1 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami n.n. 3.5 wskazówki do montaŝu instalacji 3.6 instalacja RTV 3.7 instalacja telefoniczna 3.8 ochrona przeciwporaŝeniowa 3.9 ochrona przeciwprzepięciowa 3.10 uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne 4.1 dobór przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń 4.2 dobór zabezpieczenia przeciąŝeniowego linii zasilającej 4.3 sprawdzenie spadku napięcia w linii zasilającej 5. Przedmiar robót 6. Zestawienie materiałów 7. Zestawienie sprzętu 8. Rysunki - Schemat elektryczny zasilania - Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych piwnice - Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych - przyziemie - Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych - piętro - Schemat elektryczny rozdzielnicy RG - Schemat elektryczny rozdzielnicy R-1 - Schemat elektryczny rozdzielnicy R-2 - Schemat elektryczny rozdzielnicy R-3 - Schemat elektryczny rozdzielnicy R-4 - Schemat elektryczny rozdzielnicy RS - Schemat elektryczny rozdzielnicy RP - Schemat elektryczny rozdzielnicy RK 9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 10. Oświadczenie projektanta 11. Kopia uprawnień budowlanych i przynaleŝności do WIIB projektanta E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E - 12

2 3. Opis techniczny Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji elektrycznych wewnętrznych modernizowanych pomieszczeń budynku straŝnicy JRG i KP w ChodzieŜy przy ulicy Marcinkowskiego 6 - Inwestorem jest Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w ChodzieŜy ulica Marcinkowskiego ChodzieŜ. 3.1 Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Projekt techniczny architektury - Rozpoznanie własne w terenie - Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia 3.2 Zakres opracowania Projekt swym zakresem obejmuje: - wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami n.n. - instalacje elektryczne wewnętrzne - wskazówki do montaŝu instalacji - ochronę przeciwporaŝeniową - ochronę przeciwprzepięciową 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji Istniejącą instalację w części modernizowanej budynku zdemontować wraz z osprzętem instalacyjnym i oprawami. Bruzdy wykonane przy demontaŝu instalacji wykorzystać do układania nowej instalacji. Materiały z demontaŝu zdać właścicielowi obiektu. 3.4 Wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami Budynek zasilany jest przyłączem kablowym n.n. poprzez złącze kablowe ZK z sieci ENEA Operator Sp. z o.o. oraz posiada zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego. Przełączanie w tryb zasilania awaryjnego odbywa się poprzez układ SZR. WyŜej wymienione urządzenia zasilające pozostawić bez zmian. Głównym punktem rozdziału zasilania w modernizowanym budynku będzie rozdzielnica RG zamontowana na parterze budynku w miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznych wewnętrznych rysunek E-3. Rozdzielnicę RG wyposaŝyć zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy RG (rysunek E-5) oraz zasilić z SZR kablem

3 YKY5x25mm 2 układanym w rurze ochronnej PCV60 w bruździe pod tynkiem, lub w warstwie betonowej posadzki. Z rozdzielnicy RG zasilane będą odbiory w pomieszczeniach magazynowo-garaŝowym, oraz zasilane będą podrozdzielnie R-1, R-2, R-3, RS, RP i RK. Podrozdzielnie usytuować w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji elektrycznych wewnętrznych poszczególnych kondygnacji (rysunki E-2, E-3 i E-4) oraz wyposaŝyć zgodnie ze schematami elektrycznymi rozdzielnic rysunki od E-5 do E-12. Rozdzielnice R-1, R-2 i R-3 zasilić przewodami typu YDY5x16mm 2 układanymi w bruździe pod tynkiem w rurach ochronnych RVS47 z rozdzielnicy RG, rozdzielnicę serwerowni RS zasilić przewodem YDY5x10mm 2 układanym w bruździe pod tynkiem w rurze ochronnej RVS37, rozdzielnicę piwnic RP zasilić przewodem YDY5x6mm 2 układany w bruździe pod tynkiem w rurze RVS32 z rozdzielnicy RG, natomiast rozdzielnicę R-4 zasilić z rozdzielnicy R-2 przewodem YDY5x10mm 2 układanym w rurze ochronnej RVS37 pod tynkiem. Modułowe wyposaŝenie rozdzielnic zamontować w obudowach produkcji Legrand typu Atlantic. 3.5 Wskazówki do montaŝu instalacji Przewody instalacyjne układać pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach. Typ przewodów wg schematów elektrycznych rozdzielnic rysunki od E-5 do E Instalacja oświetleniowa Wykonać przewodem YDY2(3)x2.5 [YDYp2(3)x2.5] od rozdzielnic do puszek rozgałęźnych natomiast od puszek rozgałęźnych do łączników i opraw zastosować przewody YDY3x1,5 (YDYp3x1.5). Zastosować oprawy zgodnie z opisami na rysunkach instalacji elektrycznych wewnętrznych rysunki E-2, E-3 i E - 4. W pomieszczeniach wilgotnych ( łazienki, garaŝe, magazyny itp.) stosować oprawy oraz osprzęt bryzgoszczelny. Łączniki instalacyjne: wyłączniki i przełączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki Z obwodów oświetleniowych zasilić wentylatory wyciągowe w toaletach, które załączane będą jednocześnie z oprawami oświetleniowymi poprzez czujniki ruchu, oraz wentylatory w pozostałych pomieszczeniach załączane przyciskami instalacyjnymi oznaczonymi na rysunkach literą w. W puszkach przycisków instalacyjnych zamontować przekaźniki czasowe Legrand z opóźnieniem wyłączenia zasilania 6-12 minut. W oprawach oświetleniowych oznaczonych literami A zamontować człony zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2h. Dodatkowo przy wyjściach w miejscach wskazanych na schematach instalacji elektrycznych wewnętrznych zamontować kierunkowe oprawy oświetlenia ewakuacyjnego EXIT o czasie podtrzymania 2h.

4 W łazienkach oprawy oświetleniowe załączane będą za pomocą czujników ruchu, natomiast pozostałe oprawy oświetleniowe wewnątrz budynku załączane będą poprzez łączniki instalacyjne montowane na wysokości 1,4m podpoziomu posadzki. Oprawy oświetlenia zewnętrznego załączane będą poprzez zegary sterujące zamontowane w rozdzielnicach RG, R-1 i R-2 oraz czujniki ruchu zamontowane w naświetlaczach halogenowych nad bramami wjazdowymi Instalacja gniazd wtykowych Wykonać przewodami YDY3x2,5 (YDYp3x2.5) od rozdzielnic do puszek rozgałęźnych natomiast od puszek rozgałęźnych do gniazd wtykowych zastosować przewody YDY3x1,5 (YDYp3x1.5). W pomieszczeniach wilgotnych (garaŝe, magazyny, łazienki itp.) zastosować osprzęt bryzgoszczelny instalowany na wysokości 1,2m od posadzki. W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wysokości 0,2m od poziomu posadzki. Gniazda wtykowe 3P+N+PE zasilić przewodami YDY5x2,5mm 2, natomiast zestawy gniazd wtykowych 1P+N+PE i 3P+N+PE w pomieszczeniach garaŝowych zasilić przewodami YDY5x4mm Instalacja 24V Dla zasilania instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 24V w kanale garaŝu nr1 z rozdzielnicy RG z za transformatora bezpieczeństwa 24V wyprowadzić obwód zasilający przewodem YDY2x2,5mm 2. Przewód układać w warstwie betonowej posadzki w rurze ochronnej RVS22, oraz w bruździe pod tynkiem Wentylacja wywiewna Wentylatory wywiewne (wentylator z Ŝaluzja samozamykającą umieszczona w oknie) zasilić z rozdzielnic RG i R-1 przewodami YDY5x2,5mm 2. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi. Załączanie wentylatorów odbywać się będzie za pomocą przycisków sterowniczych zamontowanych w obudowach Osmoz Legrand i styczników. Przyciski usytuować przy wejściach do garaŝy i w PSK (stanowisko dowodzenia) w pomieszczeniu centrum zarządzania kryzysowego. Dla sterowania wentylatorami pomiędzy przyciskami w garaŝach, pomieszczeniu dowodzenia i rozdzielnicami RG i R-1 ułoŝyć przewody sterownicze YTKSY2x2x0,5mm Zasilanie bram wjazdowych Bramy wjazdowe zasilić przewodami YDY5x1,5mm 2 z rozdzielnic RG i R-1. Załączanie napędów bram odbywać się będzie za pomocą konsoli dostarczonych z napędami bram oraz za pomocą pilotów zdalnego sterowania z pomieszczeniu dowodzenia w części istniejącej budynku.

5 3.6 Instalacja RTV Wykonać ruraŝ umoŝliwiający wykonanie instalacji antenowej. W rurki wciągnąć przewód antenowy WL-75. Ewentualne rozgałęzienia wykonać stosując rozdzielacze sygnału. Gniazdka antenowe instalować na wysokości 0,2m od posadzki, w miejscach wskazanych przez inwestora. 3.7 Instalacja telefoniczna Gniazda telefoniczne zamontować w miejscach wskazanych przez inwestora, które zasilić z centrali telefonicznej części istniejącej budynku przewodami YTKSY3x2x0,6 układanymi w bruzdach pod tynkiem w rurach RVS. 3.8 Ochrona przeciwporaŝeniowa Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować: samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą wyłączników przeciwporaŝeniowych róŝnicowo-prądowych. Rozdział przewodu PEN na przewód ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu, dokonane zostanie w złączu kablowym. NaleŜy zwrócić uwagę na to, by nie łączyć poza tym punktem przewodów PE i N. Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych) naleŝy wykonać pomieszczeniu kotłowni połączenia wyrównawcze płaskownikiem FeZn4x25 (gł. szyna uziem. budynku), do którego przyłączyć: - uziemienie punktu PE w poszczególnych rozdzielnicach - obudowę rozdzielnic - rurociąg instalacji sanitarnej - rurociąg instalacji wodnej - rurociąg c.o. Przy drzwiach wejściowych zamontować wyłączniki przeciwpoŝarowe, które połączyć z wyzwalaczem napięciowym w rozłączniku głównym FRX w rozdzielnicy RG. Rolę wyłącznika głównego instalacji kotłowni pełnić będzie rozłącznik FR zamontowany w rozdzielnicy RK przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni. Rozłącznik FRX rozdzielnicy RG z wyłącznikami przeciwpoŝarowymi połączyć przewodami ognioodpornymi Flame X950 3x1,5mm 2. W pomieszczeniu serwerowni na podłodze ułoŝyć matę elektrostatyczną którą przyłączyć przewodem LY6mm 2 do głównej szyny uziemiającej budynku.

6 3.9 Ochrona przeciwprzepięciowa Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych wewnętrznych przed przepięciami zastosowano w rozdzielnicy RG dwustopniowy układ ochronników klasy A+B typu S314 C40A produkcji Legrand. Do ochrony szczególnie wraŝliwych urządzeń (komputery, faksy, telefony, telewizory) pracujących w rozległych systemach połączeń, zalecane jest zastosowanie dodatkowych układów ochronnych. Dla zabezpieczenia sprzętu radiowo telewizyjnego zastosować ochronniki typu HE Protector II, natomiast dla ochrony faksów i telefonów zastosować ochronniki typu FAX Protector. Ochronniki zamontować bezpośrednio przed chronionym urządzeniem. Komputery podłączone przez modemy do sieci telekomunikacyjnej zabezpieczyć ochronnikiem DATE-Protector. Zabezpieczenia ochrony dodatkowej montować w odległości min. 5m od rozdzielnicy RG. Nie stosować ochrony dodatkowej w przypadku, gdy niemoŝliwe jest zachowanie minimalnej odległości między poszczególnymi stopniami ochrony Uwagi końcowe Prace montaŝowe wykonać zgodnie z PBUE i PN-IEC Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezystancji uziemień, zgodnie z przepisami eksploatacji. Ochronę przeciwporaŝeniową zaprojektowano zgodnie z PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7 4. Obliczenia techniczne 4.1 Dobór przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń Rozdzielnica RG P szcz = 24,9 kw I szcz = 38A przy cosϕ = 0.95 Linię zasilającą RG wykonać kablem YKY5x25mm 2 o I dd = Zabezpieczenie RG - 98A WT-00 50A 4.2 Dobór zabezpieczenia przeciąŝeniowego linii zasilającej Zgodnie z PN - 91/E zabezpieczenie przeciąŝeniowe winno spełniać dwa warunki: I B < I n < I z Zasilanie rozdzielnicy RG I 2 < 1,45I z I B = 38A I n = 50A I 2 = 1.6x50= 80A Iz = 98A 38A < 50A < 98A 80A < 142A Zabezpieczenie dobrano prawidłowo. 4.3 Sprawdzenie spadku napięcia w linii zasilającej Dla rozdzielnicy RG 100* 24900* 26 U % = = 0,29% < U dop% 400 *55* 25 2 = Spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach. 1%

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo