PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach"

Transkrypt

1 PROFIL STUDIO PROJEKTOWE SŁUPSK Ul.Braci Gierymskich 1 TEL/FAX PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno Sławno ul. Mireckiego 15 PROJEKTOWAŁ: PROFIL s.c Słupsk, ul. Braci Gierymskich mgr inż. Wojciech Klekotka AN/8346/154/85 grudzień

2 CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA A) TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu i przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku leśniczówki zlokalizowanej w Łętowie Zakres opracowania obejmuje instalacje: - linie wewnętrznego zasilania, - oświetlenia wewnętrznego, - gniazd wtykowych, - zasilania innych urządzeń elektrycznych, - zasilania urządzeń wentylacji i ogrzewania, Opracowania powiązane: 1. projekt budowlany część Architektura, 2. projekt budowlany instalacji sanitarnych. B) PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt opracowano w oparciu o: zlecenie i wytyczne inwestora, projekt budowlany - architektura budynku, obowiązujące normy i przepisy przy założeniu, że energia elektryczna będzie użytkowana do zasilania: urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń ogrzewania i wentylacji, oświetlenia, innego sprzętu technicznego. 2

3 Spis treści SPIS RYSUNKÓW...3 OŚWIADCZENIE...4 ZAŚWIADCZENIE POIIB OPIS TECHNICZNY ZASILANIE ELEKTRYCZNE Stan istniejący Stan projektowany OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM ZABEZPIECZENIA PRZETĘŻENIOWE INSTALACJA OŚWIETLENIA INSTALACJA WENTYLACJI WSKAZÓWKI MONTAŻOWE INSTALACJA UZIEMIAJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA OBLICZENIA KLASY OCHRONNOŚCI ODGROMOWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO...11 Spis rysunków 1E. Rzut piwnicy plan instalacji elektrycznej, 2E. Rzut parteru plan instalacji elektrycznej, 3E. Rzut poddasza plan instalacji elektrycznej, 4E. Rzut przyziemia instalacja uziemiająca, 5E. Rozdzielnica RG schemat zasadniczy, 6E. Rozdzielnica R1 schemat zasadniczy, 7E. Rozdzielnica RK schemat zasadniczy. 3

4 Oświadczenie Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 207; poz.2016 z późniejszymi zmianami) Oświadczam, że projekt budowlany Remont i przebudowa leśniczówki w Janowicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. Wojciech Klekotka elektryk upr. AN/8346/154/85 4

5 Zaświadczenie POIIB 5

6 6

7 1. Opis Techniczny Projekt obejmuje wewnętrzne instalacje elektryczne budynku leśniczówki zlokalizowanego w Janowicach 1.1 Zasilanie elektryczne Stan istniejący Budynek leśniczówki jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej należącej do operatora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Słupsku poprzez złącze kablowolicznikowe usytuowane przy słupie na terenie działki. Instalacja wewnętrzna jest wyeksploatowana i wymaga daleko idących zmian związanych z przebudową budynku. Przewiduje się całkowitą wymianę instalacji na nową Stan projektowany Nie przewiduje się zmian w warunkach przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Nowy w.l.z. Będzie przyłączony w zlączu kablowym w miejsce istniejącego. Instalacja wewnętrzna będzie pracować w układzie TNS o napięciu 230/400V 1.2 Ochrona przepięciowa instalacji Do ochrony przepięciowej instalacji zastosowano ochronniki klasy B i C typu DEHNventil w rozdzielnicy głównej 1.2 Połączenia wyrównawcze Rozdzielenie przewodu PEN na neutralny N i na ochronny PE następuje w rozdzielnicy głównej tam też należy umieścić główną szynę wyrównania potencjałów elektrycznych do której należy przyłączyć: uziemienie otokowe, przewód PE wodociągiem, kanalizacją, 7

8 instalacją CO przewodzącymi elementami budowli. Po rozdzieleniu przewodu PEN na N i PE należy: przewód PE łączyć we wszystkich możliwych miejscach z obcymi elementami przewodzącymi, Przewód N traktować jak przewód roboczy tzn. całkowicie odizolowany od przewodów roboczych, ziemi i przewodu PE. Łączniki w tablicach rozdzielczych przerywają przewód N. W pomieszczeniach mokrych ( brodzik, łazienki, węzeł cieplny) należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze Szynę połączenia umieścić w miejscu niewidocznym, ale dostępnym (np. za podporą umywalki). Przewody połączenia wyrównawczego należy prowadzić trasą nie narażającą ich na uszkodzenia mechaniczne, końcówki przewodów należy wyposażyć w trwały adres przyłączenia. W łazience na parterze miejscowe połączenie wyrównawcze należy połączyć z uziemieniem otokowym. 1.3 Ochrona przed porażeniem elektrycznym. W obiekcie zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania jako ochronę przed skutkami dotyku pośredniego, oraz dodatkowo system ochrony różnicowoprądowej przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych ΔJ<30mA Wszystkie przewody instalacji posiadają przewód ochronny bez względu na rodzaj zasilanych odbiorników. Zapewnia to pełną ochronę nie tylko urządzeń, ale także tras przewodów wykluczając także możliwość pożaru od instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku porażenia jak brodzik, łazienki, węzeł cieplny, zastosowano: - ekwipotencjalizację części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych poprzez wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych, - wysokoczułe zabezpieczenia różnicowoprądowe o prądzie ΔJ<30mA, które stanowią uzupełniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i dodatkową, szybkodziałającą ochronę przy zakłóceniu. Uziemione połączenia wyrównawcze, obejmujące wszystkie części przewodzące obce zapewniają obniżenie ewentualnych napięć dotykowych poniżej wartości dopuszczalnych. 8

9 W obwodach odbiorczych, zabezpieczenia nadprądowo zwłoczne stanowią drugi, rezerwowy środek zabezpieczenia porażeniowego, nie zawsze jednak zapewniający wyłączenia z wymaganym czasem. Wymagana jest wyjątkowa staranność wykonania instalacji, każde uszkodzenie izolacji przewodów, zabrudzenie lub zawilgocenie puszek i rozdzielnic spowoduje wyłączenie. Również próba włączenia do gniazda niesprawnego urządzenia pozbawi obwód napięcia. Ze względów ekonomicznych niektóre obwody są zgrupowane na jednym wyłączniku różnicowoprądowym. Zastosowanie na każdym obwodzie wyłączników przewodu neutralnego sprzężonych z zabezpieczeniami przetężeniowymi pozwala na szybką lokalizację uszkodzonego obwodu wyłączonego przez zabezpieczenie różnicowoprądowe. Zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe oraz odpowiednio dobrane zabezpieczenia nadprądowe, a także połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, zapewniają bardzo wysoki poziom ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 1.4 Zabezpieczenia przetężeniowe Obwody odbiorcze z rozdzielnicy zabezpieczono samoczynnymi wyłącznikami nadprądowymi o charakterystykach działania i wartościach prądowych dobranych do specyfiki odbiorników. Każdy wyłącznik przerywa przewód (przewody) roboczy i neutralny. Uwaga! Tor neutralny wyłącznika nie jest wyposażony w zabezpieczenie przetężeniowe oraz jest tak skonstruowany aby: przy otwieraniu wyłącznika przerywał ciąg jako ostatni, przy zamykaniu wyłącznika zmykał ciąg jako pierwszy. Zabrania się stosowania innych typów wyłączników oraz należy przestrzegać oznaczeń torów prądowych wyłącznika. 1.5 Instalacja oświetlenia W obiekcie przewidziano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie świetlówkowe, halogenowe i LED owe. 9

10 W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych przewidziano oprawy o podwyższonej odporności na wilgoć o stopniu ochrony IPX4 lub IP 65 ( np. węzeł cieplny). 1.6 Instalacja wentylacji Budowę instalacji nawiewowo - wyciągowej przedstawiono w osobnym tomie. Niniejsze opracowanie przewiduje jedynie obwody zasilania tych urządzeń. Obwody zasilające przedstawiono na schemacie zasadniczym rozdzielnicy. Wentylacja pomieszczeń WC, będzie wykonana przy zastosowaniu wentylatorów kanałowych np. firmy MAJCO lub Danfoss. Należy je podłączyć do obwodów oświetlenia pomieszczeń WC poprzez regulator obrotów wentylatora. Uwaga! Należy zwracać uwagę aby urządzenia elektryczne nie były zainstalowane w I strefie ochronnej kabiny natryskowej i wanny tzn. poziomo - 60cm od krawędzi brodzika i wanny, pionowo 250cm od dna brodzika i wanny. 1.7 Instalacja uziemiająca W obiekcie należy wykonać uziom otokowy przy użyciu bednarki FeZn 20x4 celem uzyskania uziemienia przewodu ochronnego PE oraz połączenia wyrównawczego w łazience na parterze. 1.8 Wskazówki montażowe Przewody instalacji wewnętrznej przewiduje się prowadzić w kanałach kablowych, w tynku lub pod tynkiem a także w rurkach osłonowych. Każdy obwód posiada osobne zabezpieczenie przetężeniowe, natomiast poszczególne obwody są zgrupowane na wspólnych zabezpieczeniach różnicowoprądowych (schemat rozdzielnicy). Wszystkie połączenia przewodów wykonywać złączkami sprężystymi np. firmy WAGO. Przepusty przez ściany i stropy należy wykonać w stalowych rurkach osłonowych o średnicy nie mniejszej niż 1,5 razy średnica chronionego przewodu. Szczególnie starannie wykonać przejścia przewodów przez ściany z dylatacją. Przy wyposażaniu rozdzielnic należy pamiętać, że ochronniki przepięciowe zainstalowane w tablicy rozdzielczej należą do aparatów, które przy zadziałaniu mogą wydzielać produkty gaszenia łuku elektrycznego. Należy umieszczać je z jednomodułową przerwą od innych aparatów oraz nie prowadzić przewodów pod i obok 10

11 ochronników. Montaż aparatury rozdzielczej należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac budowlanych aby nie narażać ich na zabrudzenia i zakurzenia. Przy wyposażaniu opraw w źródła światła należy zwracać uwagę na barwę światła. W jednym pomieszczeniu wszystkie źródła powinny mieć tę samą barwę. Po zakończeniu montażu instalację należy poddać próbom i badaniom. Do najważniejszych pomiarów należy : pomiar rezystancji izolacji przewodów ( pomiar należy wykonać dla każdej żyły do pozostałych zwartych i uziemionych), pomiar skuteczności ochrony przetężeniowej, tj. wyłączenie obwodu przez zabezpieczenia nadprądowo-zwłoczne, badanie sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, próby funkcjonalne działania obwodów, pomiar natężenia oświetlenia. Szczegółowy zakres wymaganych badań odbiorczych określa norma PN-HD , natomiast dla urządzeń elektrycznych PN-E 04700:1998, Zabrania się podawania napięcia na obwody bez pisemnej zgody inspektora nadzoru lub kierownika budowy. 1.9 Instalacja odgromowa W projektowanym obiekcie nie przewiduje się instalacji odgromowej a jedynie ochronę przepięciową. 11

12 1.10 Obliczenia klasy ochronności odgromowej budynku głównego 12

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo