URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, Izabelin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, Izabelin INWESTOR Gmina Sterdyń ul. T. Kościuszki Sterdyń NAZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LEBIEDZIACH nr działki: 965, 966 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM V Część: elektryczna i AKPiA Projektant: inŝ. Janusz Karski BŁ 424/74 Współpraca: mgr inŝ. Karol Citkowski mgr inŝ. Sylwester Bukłaho Sebastian Sokolik Sprawdził: inŝ.. Grzegorz Kamiński BŁ 126/93 Kierownik zespołu: dr inŝ. Ryszard Wenda czerwiec 2007 r.

2 SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Warunki przyłączenia 1.2 Uzgodnienia 1.3 Wytyczne branŝowe i technologia 1.4 Opis techniczny 1.5 Obliczenia techniczne 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Plan sytuacyjny skala: Główny Schemat zasilania 3. Schemat rozdzielnicy R 4. Schemat rozdzielnicy R2 5. Schemat rozdzielnicy R3 6. Schemat rozdzielnicy R5 7. Schemat rozdzielnicy 1R 8. Instalacje elektryczne, rzut pomieszczeń technicznych 4 i Instalacje elektryczne, rzut przyziemia bud. nr 5 skala 1:50 skala 1:50 2

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, Ŝe projekt wykonawczy Instalacji i sieci elektrycznych obiektu Oczyszczalni ścieków w Lebiedziach gm. Sterydyń (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) technicznej. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy Projektant : inŝ. Janusz Karski (pieczęć i podpis) Sprawdzający : inŝ. Grzegorz Kamiński (pieczęć i podpis) 3

4 OPIS TECHNICZNY projektu instalacji i sieci elektrycznych modernizowanej Oczyszczalni ścieków w Lebiedziach Gm. Sterydyń 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Warunki przyłączenia 1.2 Umowa przyłączeniowa 1.3 Wytyczne branŝowe 1.4 Wytyczne technologiczne 1.5 Podkład geodezyjny z naniesionym zagospodarowaniem terenu 1.6 Zatwierdzona technologia 1.7 Obowiązujące przepisy i normy 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania są wewnętrzne 1 i 3 - fazowe instalacje elektryczne, instalacja sterowania oraz sieci kablowe. 3. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje następujące roboty: 3.1 Przebudowa układu pomiarowego 3.2 Rozbudowa istniejącej rozdzielni głównej 3.3 MontaŜ rozdzielni zasilania i sterowania zespołu oczyszczalni reaktor nr Budowa sieci elektrycznej i sterowania 4

5 4. STAN ISTNIEJĄCY Oczyszczalnia ścieków jest obiektem zlokalizowanym poza terenem zabudowanym miejscowości Lebiedzie. W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa. Oczyszczalnia ścieków zasilana jest siecią kablową. Układ pomiarowy wyniesiony jest na zewnątrz budynku. Pomiar bezpośredni. Moc szczytowa PS=26kW. Obiekt wyposaŝony jest w agregat prądotwórczy o mocy - rząd 35 40kVA. Moc osiągalna rzędu PS=25kW. Obiekty technologiczne zespołu, zasilane są sieciami kablowymi. Centralnym punktem technologicznym jest budynek socjalny. Zlokalizowana jest wewnątrz rozdzielnia główna i agregat. Pracuje on jako rezerwa. Załączanie zrealizowane jest przez układ SZR-u. Oświetlenie terenu oczyszczalni wykonane jest w oparciu o słupy stalowe, oprawy pojedyncze ze źródłem światła rtęciowym. Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony siatką stalową na metalowych słupkach. Wjazd na teren zamykany jest dwuskrzydłową bramą. Siec kablowa zasilająca pracuje w układzie TN-C. 5. PRZEBUDOWA POMIARU I WLZ-tu Zgodnie z tech. warunkami przyłączenia oraz umową przyłączeniową, układ pomiarowy ma być rozbudowany i dostosowany do przeniesienia obciąŝenia 40kW. Projektuję wymianę zabezpieczeń topikowych w złączu kablowym na wkładki WTN-1/100A gg. Za licznikiem instalować wyłącznik nadmiarowoprądowe typu S303/C63. Linię zasilającą między zabezpieczeniami głównymi a wyłącznikiem głównym w istn. rozdzielnicy R wymienić na 4xLgY50mm 2 /750V. Układać w osłonie z rury AROT Ø62. Równolegle ułoŝyć bednarkę FeZn 4x30. Połączyć z uziemieniem bud. Instalacja wewnętrzna pracuje w układzie TN-S i TN-C. 6. ROZDZIELNIE I TABLICE BEZPIECZNIKOWE Niniejsze opracowanie obejmuje zabezpieczenia prądowe układów wykonawczych, układów sterowania oraz pomiarów technologicznych. Automatyka oczyszczalni jest objęta oddzielny opracowaniem i dostawami fabrycznymi. 5

6 Wzrost mocy szczytowej związany z rozbudową oczyszczalni ścieków, wymusza stworzenie układu umoŝliwiającego podzielenie odbiorców. Konieczne jest to z uwagi na ograniczoną moc agregatu prądotwórczego do mocy około 25kW. W tym celu w rozdzielni R instaluję stycznik odciąŝający. W czasie pracy agregatu wyłączone będą odbiory poza technologiczne. Miejsce montaŝu 100A stycznika odciąŝającego pokazano na schemacie ideowym rozdzielni R. Rozdzielnię R wyposaŝyć dodatkowo w dwa pola odpływowe do zasilania rozdzielni R2 i R5 oraz układ zabezpieczenia odbiorów nowoprojektowanej wiaty magazynowej. Schemat rozbudowy rozdzielnicy o elementy modułowe pokazałem na rys. projektu. Nie wypowiadam się na tema producenta szaf. MoŜe to być wyrób np. LEGRAND, ABB, MOELLERA. Wyrób ten powinien odpowiadać wielkości modułowej i ochroną IP65 Rozdzielnice R2 montować odpowiednio na reaktorze nr 2, rozdzielnicę R5 w projektowanym budynku technologicznym nr 5 oraz rozdzielnicę R3 na przy zbiorniku retencyjno uśredniającym. Rozdzielnice te zmontować ze skrzynek poliestrowych o szczelności IP65. miejsce posadowienia jak i schematy ideowe pokazałem na rys. projektu. Na schematach ideowym uwidoczniam teŝ wielkości modułowe. Metalowe obudowy skrzynek, zamiennie z tworzyw sztucznych jak i wszystkie pkt. PE połączyć z systemem uziemień oczyszczalni ścieków. Rozdzielnie wolnostojące mocować do posadzki. Skrzynki rozdzielnic małych mocować bezpośrednio do ścian przy pomocy kotew metalowych. Lokalizację pokazano na rys. projektu 7. SIECI KABLOWE Projektowane sieci wykonać kablami doziemnymi z izolacją na 1000V. przebiegi, ilość i typy pokazałem na planie sytuacyjnym. Rowy kablowe wykonać ręcznie. Na Terenia oczyszczalni ścieków jest bardzo rozbudowana infrastruktura podziemna. Rowy wykonać o głębokości 0,8m. Oczyścić z kamieni i zbryleń. Dno rowu wyrównać 10cm warstwą piasku. UłoŜone kable przysypać 10cm warstwą piasku i 10cm warstwą gruntu rodzimego. Osłonić folią ochronną koloru niebieskiego. Rów kablowy zasypywać 20cm warstwami gruntu rodzimego. KaŜdą 6

7

8 8.4 Instalacja podstawowa. Instalacje w budynkach stacji dmuchaw i technicznym wykonać jako natynkowe przewodami kabelkowymi z izolacją na 750V. układać na uchwytach dystansowych. Instalację naleŝy wykonać przewodem YDY o przekroju 1,5mm2 dla obwodów oświetlenia, natomiast instalację gniazd wtykowych, elektrycznych ogrzewaczy wody oraz grzejników elektrycznych przewodem YDY o przekroju 2,5mm2. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych stanowią wyłączniki nadmiarowoprądowe typu B10. W obwodach gniazd wtykowych i grzewczych instalować wyłączniki B16. Obwody 3-fazowe wykonać przewodami pięcioŝyłowymi. Przekroje przewodów i zabezpieczenia zgodnie ze schematami ideowymi. 8.5 Instalacje sterownicze sygnalizacyjne. Dla wszystkich odbiorów technologicznych zastosowano system sterowania ręcznego i automatycznego. Wybór rodzaju sterowania zrealizowano za pomocą łączników programowych. Czas pracy dmuchaw uzaleŝniony jest od poziomu natlenienia ścieków /opcja programowa/, uruchamianie dmuchaw w cyklu automatycznym wg zaprogramowanego algorytmu pracy lub ręcznie. Proces technologiczny kontrolowany jest przez sterownik mikroprocesorowy. Praca napędów technologicznych, poziom ścieków w pompowni, poziom osadu, sygnalizowany jest świeceniem lampek sygnalizacyjnych zamontowanych na elewacji rozdzielni R Instalacja pomiarowa W pompowni ścieków i pompowni osadu przewidziano pomiar poziomu ścieków i osadu. Do pomiaru poziomu przewidziano sygnalizatory poziomu. Pomiar ilości ścieków zrealizowany jest za pomocą przepływomierza. Zestaw pomiarowy z sumatorem. Układ sterujący przygotowano do sterowania w funkcji poziomu tlenu rozpuszczonego. Pomiar tlenu /opcja technologiczna/ moŝe być zrealizowana za pomocą tlenomierza firmy ABB, pomiar ph za pomocą czujnika i przetwornika pomiarowego firmy TEL-EKO S.A. Wrocław. Układ AKP przygotowano do monitoringu procesów technologicznych. System sterowania i monitoringu dostarcza zakład EAP Józefów. Sterowanie oparto na sterowniku mikroprocesorowym typu PCD2/120 szwajcarskiej firmy SAIA. Wizualizację /opcja/ wykonano w oparciu o program WIZCON 5 8

9 8.7 Podział przewodów na grupy. Instalacja elektryczna i sterująca uŝytkowana będzie w warunkach przemysłowych, wszystkie obwody siłowe zabezpieczono przekaźnikami termicznymi, zaliczone do grupy 4-tej, pozostałe do grupy 3-ciej. 8.8 Instalacja ochrony od poraŝeń. Jako ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania u odbiorcy. Jako środek ochrony dodatkowej projektuję wyłączniki róŝnicowoprądowe. Obudowy silników i pozostałych urządzeń naleŝy połączyć do obwodu wyrównawczego. Obwody wyrównawcze do urządzeń wykonać przewodem Cu o średnicy 16mm 2 lub taśmą FeZn. 8.9 Dobór zabezpieczeń. Wszystkie obwody elektryczne zabezpieczono od zwarć i przeciąŝeń za pomocą wyłączników samoczynnych typu S300. Wartości i typy poszczególnych zabezpieczeń podano na schematach zasilania. UWAGI KOŃCOWE stosować osprzęt i aparaty posiadające certyfikaty jakości z zgodnie z P.N. po zakończonym montaŝu wykonać pomiary ochronne oraz pomiary natęŝenia oświetlenia. zmiany naleŝy uzgodnić z autorem opracowania. Zrównoleglam przewód piąty bednarką FeZn 4x30mm w instalacjach sieciach ze względu na występowanie instalacji cztero i pięcioprzewodową 9

10 LITERATURA 1. Zestaw arkuszy norm PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 2. Instalacje Elektryczne Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy wyd. COBO PROFIL, 1997r. 3. Brunon Lejdy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT Warszawa, wyd. I, 2003r. 4. Henryk Markiewicz Instalacje elektryczne, WNT Warszawa, wyd. V, 2003r. 5. Henryk Markiewicz Bezpieczeństwo w elektroenergetyce zagadnienia wybrane WNT Warszawa, wyd. II, 2002r. 6. Andrzej Sowa Ochrona odgromowa i przepięciowa, KONTEKST, Kraków, 1997r. 10

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo