Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+"

Transkrypt

1 MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

2 Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub obsługi urządzenia. Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału. (Dyrektywa 2006/42/WE) Copyright Danfoss A/S

3 1 Informacje na temat dokumentów i etykiet Wstęp Symbole stosowane w dokumentacji Symbole stosowane na etykietach Ważne informacje/przepisy bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa Przyłącze elektryczne Jakość wody Rozruch Transport, rozpakowywanie i ustawianie Transport pompy ciepła Rozpakowywanie Ustawianie pompy ciepła Ustawianie modułu zewnętrznego Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia Instalacja połączeń z rurociągami Zawory bezpieczeństwa Przyłączanie c.o. i CWU Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego Maksymalna długość kolektorów Informacje dotyczące warunków akustycznych Instalacja elektryczna Elementy elektryczne Wartość zabezpieczenia Przyłączanie napięcia zasilającego Miejsce montażu i przyłączenie czujników zewnętrznych Przyłączanie modułu zewnętrznego Przyłączanie czujnika temperatury CWU Wybór rozwiązania systemowego i przyłączanie zewnętrznego podgrzewacza pomocniczego Informacje o menu Menu IFORMACJE Podmenu TR PRACY Podmenu KRZYWA GRZEWCZA Podmenu KRZYWA GRZEW Podmenu TEMPERATURA Podmenu CZAS PRACY Podmenu ODSZRAIAIE Podmenu JĘZYK Menu SERWIS Podmenu CWU Podmenu POMPA CIEPŁA Podmenu PODGRZ POMOC Podmenu TEST RĘCZY Podmenu USTAWIEIA Podmenu ODSZRAIAIE Podmenu OPTIMUM Podmenu HGW Rozruch Sprawdzanie rurociągów i instalacji elektrycznej Konfiguracja sterownika apełnianie oraz odpowietrzanie zasobnika CWU i instalacji grzewczej apełnianie i odpowietrzanie układu płynu niezamarzającego Test ręczny Uruchomienie Protokół z instalacji Informacja dla klienta Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 3

4 1 Informacje na temat dokumentów i etykiet 1.1 Wstęp Z niniejszym produktem są powiązane następujące dokumenty: Schemat elektryczny pompy ciepła przydatny podczas wyszukiwania przyczyn usterek i serwisowania. Schemat elektryczny można pobrać z podanej poniżej strony internetowej. Instrukcja użytkownika, którą klient końcowy otrzymuje i omawia wraz z instalatorem. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Zgodnie z obowiązującymi wymogami dołączane są także wymagane w danym kraju instrukcje i etykiety. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Etykieta z przetłumaczonym tekstem. ależy ją umieścić na tabliczce znamionowej podczas instalacji. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Instrukcję serwisową i schemat elektryczny można pobrać tutaj: 1.2 Symbole stosowane w dokumentacji Instrukcja zawiera różne symbole ostrzegawcze, które, oprócz informacji podanych w tekście, zwracają uwagę czytelnika na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami. Symbole znajdują się po lewej stronie tekstu. Stosowane są trzy symbole, z których każdy reprezentuje inny poziom zagrożenia: Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu, które prowadzi do niebezpiecznych dla życia lub poważnych szkód, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Ryzyko odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie o możliwym ryzyku powstania obrażeń, które mogą być niebezpieczne dla życia lub poważne, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Ryzyko uszkodzenia urządzenia. Informacja o potencjalnym ryzyku, które może prowadzić do powstania szkód materialnych, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczące sposobu wykonania danej czynności. Informacja ułatwiająca obsługę urządzenia lub informacja o możliwym negatywnym oddziaływaniu na pracę urządzenia. 1.3 Symbole stosowane na etykietach a etykietach naklejanych na różne elementy pompy ciepła mogą pojawiać się podane niżej symbole. Zastosowane symbole są uzależnione od modelu pompy ciepła. 4 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

5 1.3.1 Ogólne! Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo!! Przeczytaj dołączoną dokumentację. Przeczytaj dołączoną dokumentację. Ostrzeżenie, gorące powierzchnie! Ostrzeżenie, ruchome części! Ostrzeżenie, ryzyko zmiażdżenia części ciała! Ostrzeżenie, niebezpieczne napięcie elektryczne! Elementy elektryczne 3 Moduł zewnętrzny 50 Czujnik zewnętrzny 54 Czujnik CWU 55 Górny czujnik CWU 71 Czujnik przepływu 353 Taca ociekowa 362 Zawór 3-drogowy 406 Czujnik temperatury pomieszczenia lub Okresowe osłabienie ogrzewania (EVU) Czujnik odszraniania Objaśnienie Komponent, normalna dostawa zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych Komponent, akcesoria zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych Przyłącza rurowe Woda z kranu Instalacja grzewcza Układ płynu niezamarzającego Zbiornik odszraniania aczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa, płyn niezamarzający Odpowietrzanie Grupa bezpieczeństwa Moduł zewnętrzny Zasobnik CWU Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 5

6 2 Ważne informacje/przepisy bezpieczeństwa 2.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa Ryzyko odniesienia obrażeń! ie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Temperatura wody w pompach DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + i DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + może być wysoka (do 95 C), dlatego między rurociągami wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawór mieszający, dzięki któremu woda pobierana będzie miała bezpieczną temperaturę. Innym rozwiązaniem jest obniżenie maksymalnej temperatury CWU w menu Serwis. Pompy ciepła Danfoss SP (1-fazowe) są fabrycznie wyposażone w zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (10 barów, C) spełniający wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Zawór ten umieszczony jest w zbiorniku wody i nie można go używać do innych celów niż przyłączenie rury przelewowej. Ponadto w przypadku pomp ciepła DHP-H Opti Pro SP i DHP-L Opti Pro SP jest konieczna zmiana ustawienia fabrycznego temperatury CWU z 95 C na 85 C. Instalację pompy ciepła należy zlecić uprawnionemu instalatorowi. Instalacja musi spełniać obowiązujące lokalne przepisy i rozporządzenia oraz musi być zgodna z niniejszą instrukcją montażu. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej bądź osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, o ile nie otrzymały one uprzednio instrukcji lub nie są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Pompę ciepła należy umieścić w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu! Pompę ciepła należy umieścić w pomieszczeniu z odpływem w podłodze. Pompę ciepła należy umieścić na stabilnym podłożu. Podłoże musi mieć nośność wytrzymującą całkowitą masę pompy ciepła z napełnionym zasobnikiem CWU (patrz Dane techniczne). ależy sprawdzić, czy w rurociągach podłączeniowych nie dochodzi do naprężeń, aby uniknąć wycieków! ależy pamiętać o odpowietrzeniu instalacji grzewczej po instalacji. Zawory odpowietrzające są zamontowane w odpowiednich miejscach. a zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpieczeństwa. 6 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

7 Instalacje grzewcze z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy również zaopatrzyć w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa. Rurociąg wody zimnej i ciepłej oraz rury przelewowe zaworów bezpieczeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zaworu bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wykluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad odpływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury. Rura łącząca zawór bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym powinna wznosić się na całej długości. Oznacza to, że w żadnym punkcie nie powinna opadać poniżej domyślnej linii poziomu. Jeśli istnieje ryzyko, że przez przepusty ścienne na rurociągi płynu niezamarzającego przedostaną się wody gruntowe, należy zastosować przepusty wodoszczelne. Oprócz przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów i rozporządzeń instalację należy przeprowadzić w sposób wykluczający przenoszenie do budynku wibracji generowanych przez pompę ciepła, które powodują hałas. 2.2 Czynnik chłodniczy Czynnik chłodniczy Prace związane z obiegiem czynnika chłodniczego mogą wykonywać jedynie osoby posiadające certyfikat potwierdzający ich wiedzę na temat techniki chłodniczej. System chłodzenia pompy ciepła (obieg czynnika chłodniczego) jest napełniony czynnikiem chłodniczym niezawierającym chloru, który jest przyjazny dla środowiska i nie wpływa na warstwę ozonową, jednak prace przy systemie należy zlecać osobom o odpowiednich kwalifikacjach Zagrożenie pożarowe W normalnych warunkach czynnik nie jest palny ani wybuchowy Toksyczność W normalnych warunkach prawidłowo stosowany czynnik chłodniczy jest niskotoksyczny. Mimo tego może powodować obrażenia (lub stanowić zagrożenie dla życia) w sytuacjach nietypowych lub w razie świadomego zastosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko odniesienia obrażeń! W pomieszczeniach, w których mogą zbierać się ciężkie opary wypierające powietrze, należy zapewnić dobrą wentylację. Opary czynnika chłodniczego są cięższe od powietrza i w razie wycieku w małych pomieszczeniach lub w pomieszczeniu położonym np. poniżej drzwi może dojść do silnego stężenia oparów, co prowadzi do uduszenia na skutek braku tlenu. Ryzyko odniesienia obrażeń! W kontakcie z otwartym ogniem czynnik chłodniczy tworzy trujący i drażniący gaz. Można go łatwo poznać po zapachu nawet przy stężeniu znacznie niższym od dopuszczalnej granicy. W takim przypadku należy ewakuować ludzi i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 7

8 2.2.4 Prace przy obiegu czynnika chłodniczego Podczas napraw obiegu czynnika chłodniczego czynnik chłodniczy nie może wydostać się z pompy ciepła. ależy postępować z nim w odpowiedni sposób. Do opróżniania i uzupełniania czynnika chłodniczego służą zawory serwisowe (informacje o typie i ilości czynnika znajdują się na tabliczce znamionowej). Użycie czynnika chłodniczego innego niż zalecany przez firmę Danfoss A/S spowoduje utratę gwarancji udzielanej przez firmę Danfoss, jeśli ten czynnik nie został uprzednio pisemnie zatwierdzony jako odpowiedni zamiennik podczas zgłaszania innych działań Złomowanie W razie złomowania pompy ciepła należy zutylizować czynnik chłodniczy. ależy przestrzegać lokalnych przepisów i rozporządzeń regulujących jego utylizację. 2.3 Przyłącze elektryczne iebezpieczne napięcie elektryczne! Listwy zaciskowe są pod niebezpiecznym napięciem grożą porażeniem elektrycznym. Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się zasadniczo do podłączenia zasilania. Instalację elektryczną powinien wykonać wyłącznie uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Instalacja elektryczna musi być instalacją stałą. W linii zasilającej urządzenia należy zainstalować zabezpieczenie w postaci serwisowego wyłącznika wielobiegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. Maksymalne obciążenie jednostek przyłączonych zewnętrznie to 2 A. 2.4 Jakość wody Standardowa instalacja grzewcza zawsze zawiera pewną ilość produktów korozji i osadu z tlenku wapnia. Powstają one w wyniku kwaśnego odczynu naturalnie występującego w świeżej wodzie podawanej do instalacji grzewczej podczas jej napełniania. Konieczność regularnego napełniania instalacji grzewczej nie jest dobrym objawem, dlatego wszelkie wycieki w instalacji grzewczej należy niezwłocznie eliminować. Szczelna instalacja grzewcza nie wymaga dopełniania. Konieczność dopełniania może świadczyć o jej nieszczelności Woda w instalacji grzewczej powinna być możliwie najczystsza. Filtr zanieczyszczeń na rurociągu powrotnym od strony instalacji grzewczej należy zawsze ustawić w kierunku pompy ciepła i możliwie najbliżej pompy ciepła. Twarda woda: Zazwyczaj instalacja pompy ciepła w miejscach z twardą wodą nie stanowi problemu, ponieważ standardowa temperatura pracy CWU nie przekracza 60 C. W miejscach, w których panują wyjątkowe warunki dotyczące wody, można zainstalować domową stację uzdatniania wody, która zmiękcza wodę, eliminuje wszelkie zanieczyszczenia i zapobiega odkładaniu kamienia w zasobniku. 8 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

9 2.5 Rozruch Rozruch instalacji można przeprowadzić dopiero po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji grzewczej i układu płynu niezamarzającego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pomp obiegowych. Jeśli podczas instalacji urządzenie będzie obsługiwane tylko przez grzałkę nurkową, najpierw należy sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest napełniona oraz czy jest zablokowana pompa płynu niezamarzającego i sprężarka. W tym celu należy wybrać tryb pracy PODGRZ POMOC. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 9

10 3 Transport, rozpakowywanie i ustawianie 3.1 Transport pompy ciepła Podczas transportu oraz podnoszenia całej pompy ciepła osłona czołowa zawsze musi być zamontowana, ponieważ stanowi zamknięcie pozostałej blaszanej konstrukcji. Pompę ciepła należy zawsze transportować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. a czas transportu należy zabezpieczyć pompę ciepła przed przewróceniem się. Pompę ciepła należy zawsze transportować i przechowywać w pozycji stojącej i w suchym pomieszczeniu. Ustawienie pompy ciepła w niewłaściwy sposób może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia, ponieważ olej w sprężarce może wydostać się przez rurę ciśnieniową i uniemożliwić prawidłowe działanie pompy. Podczas transportu wewnątrz budynku do miejsca instalacji konieczne może być położenie pompy ciepła tylną częścią do dołu. Czas transportu leżącej pompy ciepła powinien być możliwie najkrótszy. Po ponownym ustawieniu pompy ciepła w pozycji stojącej należy ją zostawić na co najmniej godzinę i dopiero wtedy uruchomić. 3.2 Rozpakowywanie Rozpakowywanie pompy ciepła 1. Sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzeń urządzenia. 2. Zdejmij opakowanie Kontrola zakresu dostawy 1. Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy dodatkowe: 4-10 kw kw kw Zawór bezpieczeństwa 9 barów ½ Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara ½ lub 3 bary 1/ Czujnik zewnętrzny aczynie wzbiorcze i odpowietrzające lub naczynie wzbiorcze z manometrem 2 Dławik gumowy na rurociąg mm Wąż gumowy R20 L= Wąż gumowy R25 L= Urządzenie napełniające D Urządzenie napełniające D Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym D Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym D Uchwyt na instrukcje ie dotyczy modelu DHP-C Opti W/W 2 Brak w zestawie modelu DHP-C Opti W/W 10 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

11 3.3 Ustawianie pompy ciepła Zalecane miejsce montażu Aby uniknąć problemu skraplania na rurociągach płynu niezamarzającego, zaleca się poprowadzenie rurociągu wewnątrz budynku na możliwie najkrótszym odcinku. Pompę ciepła należy umieścić na stabilnym podłożu najlepiej na podłodze betonowej. W razie ustawiania pompy na podłodze drewnianej należy wzmocnić podłogę, tak aby wytrzymała masę pompy i napełnionego zasobnika CWU patrz dane techniczne danej pompy ciepła. Wzmocnienie może mieć postać grubej blachy (grubość min. 6 mm) umieszczonej pod pompą ciepła. Blacha powinna rozpościerać się na kilka elementów nośnych budynku i tym samym rozkładać masę pompy ciepła na większą powierzchnię. Jeśli pompa ciepła ma być zainstalowana w nowo wybudowanym budynku, należy uwzględnić to podczas budowy i dostosować elementy nośne w miejscu ustawienia pompy ciepła. ależy zawsze sprawdzać, czy zostało to uwzględnione podczas instalowania pompy w nowo wybudowanych budynkach. ie należy ustawiać pompy ciepła w rogu, ponieważ otaczające ją ściany mogą zwiększać emitowany przez nią hałas. Ważne jest również, aby skorygować ustawienie pompy ciepła za pomocą regulowanych nóżek, tak aby pompa stała na podłożu poziomo Wymagana przestrzeń Pompy ciepła nie można zabudowywać, ponieważ temperatura wewnątrz zabudowy będzie zbyt wysoka. Aby ułatwić czyszczenie, instalację oraz późniejsze prace kontrolne i konserwacyjne, należy zapewnić wokół pompy ciepła wolną przestrzeń zgodnie z poniższymi wymiarami: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 11

12 3.3.3 Ustawianie pompy ciepła Pompa ciepła posiada nóżki o regulowanej wysokości, które należy ustawić w celu zniwelowania nierówności podłoża. Jeśli na podłożu znajdują się większe nierówności, których nie można zniwelować za pomocą nóżek, instalator powinien zlikwidować te nierówności. Zaleca się zamontowanie odpływu kondensatu przy rurze odpływowej tacy ociekowej przez położenie pompy ciepła. Rura odpływowa jest wyprowadzona przez otwór w dolnej osłonie i ma przyłącze na wąż o średnicy Ø 10 mm. Jeśli pompa znajdowała się w pozycji leżącej, przed uruchomieniem zaleca się ustawienie jej w pozycji pionowej na co najmniej godzinę Demontaż osłony czołowej 1 Podczas zdejmowania osłony czołowej należy uważać na przewody wyświetlacza Przytrzymaj osłonę czołową i obróć zamek o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją poluzować. 2. Wychyl osłonę czołową na zewnątrz. 3. Podnieś osłonę, aby odczepić ją od pompy ciepła Ustawianie modułu zewnętrznego Zalecane miejsce montażu Podczas ustawiania modułu zewnętrznego należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: Woda powstająca podczas odszraniania modułu zewnętrznego będzie kapać prosto pod urządzenie. Dlatego wokół modułu zewnętrznego musi być zainstalowany odpowiedni system drenażowy, który będzie odbierał wydostającą się wodę (ok. 6 l w trakcie każdego odszraniania). ależy pamiętać o tym, że moduł zewnętrzny należy umieścić na stałym podłożu, np. na drewnianych deskach, płytkach chodnikowych lub na wylanym fundamencie. ie ma potrzeby ustawiania modułu zewnętrznego w określonym kierunku geograficznym. Miejsce ustawienia modułu zewnętrznego należy wybrać tak, aby ograniczyć do minimum przedostawanie się hałasu do własnego domu oraz ewentualnych sąsiadów. 12 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

13 3.4.2 Ustawianie modułu zewnętrznego 1. Moduł zewnętrzny należy ustawić na zewnątrz budynku na stabilnym podłożu, które wytrzyma jego całkowitą masę, patrz Dane techniczne. 2. Ustaw wszystkie cztery punkty montażowe na stabilnym podłożu, na przykład na wylanym fundamencie mm a b ~900 mm c 6 Wymiary 6-12 kw mm mm mm mm 5 65 mm 6 ~1200 mm 7 ~720 mm 8 Ø 65 mm Pozycja a b c Opis Otwór odwadniający Fundament Żwir Rozmiar gwintu 6-12 kw M12 (4x) Taca ociekowa służy do zbierania i odprowadzania wody powstałej podczas odszraniania. ależy podłączyć wąż lub rurę wraz z przewodem grzejnym między wyjściem tacy ociekowej i odpływem lub wolną przestrzenią odpływową. Przewód grzejny należy podłączyć do dołączonej listwy. Zapobiega on powstawaniu zatorów lodowych. ależy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy moduł zewnętrzny jest wypoziomowany. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 13

14 iewłaściwe położenie modułu zewnętrznego może obniżyć wydajność. Moduł zewnętrzny i jego otoczenie nie mogą być pokryte śniegiem, lodem, liśćmi itp. Wokół modułu zewnętrznego należy zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca na potrzeby właściwego działania i serwisowania. W przeciwnym razie powietrze z wylotu może dostać się do dolotu. Aby uniknąć takiego zagrożenia, należy przestrzegać poniższych wymiarów Wymagana przestrzeń >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Rozpakowywanie Moduł zewnętrzny jest dostarczany w skrzyni. 1. Wyjmij moduł ze skrzyni. 2. Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy: Moduł zewnętrzny Zestaw naczynia wzbiorczego: Zawór bezpieczeństwa Manometr aczynie wzbiorcze Węże gumowe (2 części) Izolacja rury (2 części) Instrukcje dotyczące podnoszenia Aby podnieść moduł zewnętrzny, należy odkręcić osłony boczne przez poluzowanie śrub (1). astępnie należy podnieść moduł, chwytając za podłużnice znajdujące się za panelami bocznymi. 14 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

15 1 Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 15

16 4 Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-H Opti Pro +, DHP-C, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W 1845 (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu (DHP-C: Odpływ płynu niezamarzającego) 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu (DHP-C: Dopływ płynu niezamarzającego) 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6-8kW, 28 Cu: kw ) 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6-8kW, 28 Cu: kw ) 5 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 6 Rurociąg CWU, 22 mm 7 Rurociąg zimnej wody, 22 mm 8 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 9 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 528 Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła ± VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

17 DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 8 kw,28 Cu: kw) 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 8kW, 28 Cu: kw) 5 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 6 Rurociąg zasilający zasobnika CWU, 22 Cu (dotyczy tylko modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro +) 7 Rurociąg powrotny zasobnika CWU, 22 (wąż elastyczny) ± Rurociągi płynu niezamarzającego (1), (2) i rurociąg powrotny zasobnika CWU (7) można podłączyć po lewej lub prawej stronie Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 17

18 4.1 DWH DHP-L z DWH 300 DHP-L z DWH (±10) 40± (±10) ± (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw 5 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 6 Rurociąg powrotny z zasobnika CWU do pompy ciepła Ø 22 mm 7 CWU Ø 22 mm 8 Zimna woda Ø 22 mm 9 Rurociąg zasilający z pompy ciepła o średnicy 22 mm 10 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 11 Połączona grupa bezpieczeństwa Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła. 18 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

19 DHP-A Opti 1845 (±10) ± Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 4 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 7 Rurociąg CWU, 22 mm 8 Rurociąg zimnej wody, 22 mm 9 Wyjście rozszerzenia obiegu płynu niezamarzającego, R25 wew. 10 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła Pozycja Opis 6-12 kw 1 Szerokość 1,016 mm 2 Głębokość 564 mm 3 Odległość między wężem VMGFQ201 gumowym a bokiem modułu zewnętrznego Danfos s Heating 285 mmsolutions 4 Wysokość 1,477 mm 5 Wysokość do przewodu zasilającego, 28 mm Cu mm 6 Wysokość do przewodu powrotnego, 28 mm Cu 96.5 mm Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 19

20 5 Instalacja połączeń z rurociągami Temperatura wody w pompach DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + i DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + może być wysoka (do 95 C), dlatego między rurociągami wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawór mieszający, dzięki któremu woda pobierana będzie miała bezpieczną temperaturę. Innym rozwiązaniem jest obniżenie maksymalnej temperatury CWU w menu Serwis. Pompy ciepła Danfoss SP (1-fazowe) są fabrycznie wyposażone w zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (10 barów, C) spełniający wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Zawór ten umieszczony jest w zbiorniku wody i nie można go używać do innych celów niż przyłączenie rury przelewowej. Ponadto w przypadku pomp ciepła DHP-H Opti Pro SP i DHP-L Opti Pro SP jest konieczna zmiana ustawienia fabrycznego temperatury CWU z 95 C na 85 C. Instalację połączeń z rurociągami należy przeprowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. a zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpieczeństwa. ależy sprawdzić, czy w rurociągach podłączeniowych nie dochodzi do naprężeń, aby uniknąć wycieków! ależy pamiętać o odpowietrzeniu instalacji grzewczej po instalacji. Zawory odpowietrzające są zamontowane w odpowiednich miejscach. Rurociągi należy zainstalować w sposób zgodny z wymiarami i ze schematami podłączeń. W menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC. należy skonfigurować pompę ciepła odpowiednio dla wybranego rozwiązania systemowego. 5.1 Zawory bezpieczeństwa W układzie instalacji c.o. z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy zaopatrzyć ten układ w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa z ciśnieniem otwarcia wynoszącym co najmniej D 20, 1,5 bara lub dostosowanym do określonych wymagań. Rurociąg wody zimnej i ciepłej oraz rury przelewowe zaworów bezpieczeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zaworu bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wykluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad odpływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury. Rura łącząca zawór bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym powinna wznosić się na całej długości. Oznacza to, że w żadnym punkcie nie powinna opadać poniżej domyślnej linii poziomu. 5.2 Przyłączanie c.o. i CWU 20 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

21 5.2.1 Rozwiązanie systemowe 1 Opis W rozwiązaniu systemowym 1 ciepło na potrzeby c.o. i CWU jest wytwarzane przez pompę ciepła przy użyciu sprężarki i wbudowanej grzałki nurkowej. Ciepło na potrzeby c.o. i CWU nie może być wytwarzane jednocześnie, ponieważ zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony za grzałką nurkową. Wbudowana grzałka nurkowa przeprowadza przegrzew dezynfekcyjny (funkcja ochrony przed bakteriami Legionellozy) w trybach pracy, w których jest możliwe stosowanie podgrzewacza pomocniczego. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 1, należy wybrać ustawienie fabryczne w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\EXTERAL ADDITIO: ZEW. PODGRZ. POMOC. = 0 (wył.) ZAWÓR ZM KIE CWU = WEW Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 21

22 Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 22 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

23 Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rozwiązanie systemowe 2 Opis W rozwiązaniu systemowym 2 ciepło na potrzeby c.o. i CWU może być wytwarzane przez pompę ciepła, a zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy (kocioł na olej, kocioł elektryczny, ciepło z ciepłowni itp.) umożliwia tylko wytwarzanie ciepła. Zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony przed zewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU. Wbudowana grzałka nurkowa umożliwia wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU oraz ochronę przed bakteriami Legionellozy. Za pomocą wartości integrowanych A2 i A3 można określić, czy zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy ma uruchamiać się przed wbudowaną grzałką nurkową czy po niej. Komputer sterujący pompy ciepła steruje również dodatkowym zaworem 3-drogowym umieszczonym za zewnętrznym podgrzewaczem. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 2, należy wybrać w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC.: ZEW. PODGRZ. POMOC. = WŁ. ZAWÓR ZM KIE CWU = WEW Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 23

24 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 24 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

25 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 25

26 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rozwiązanie systemowe 3 Opis W rozwiązaniu systemowym 3 ciepło na potrzeby c.o. i CWU jest wytwarzane przez pompę ciepła oraz zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy (kocioł na olej, kocioł elektryczny, ciepło z ciepłowni itp.), który umożliwia zarówno dostarczanie ciepła c.o., jak i CWU, ale może również wspomagać funkcję ochrony przed bakteriami Legionellozy. Zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony za zewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym, co uniemożliwia jednoczesne wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU. Wbudowana grzałka nurkowa umożliwia wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU oraz ochronę przed bakteriami Legionellozy. Za pomocą parametru PRZEGRZ POD POM można określić, czy funkcję ochrony przed bakteriami Legionellozy obsługuje zewnętrzna czy wewnętrzna grzałka nurkowa. Za pomocą wartości integrowanych A2 i A3 można określić, czy zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy ma uruchamiać się przed wbudowaną grzałką nurkową czy po niej. Komputer sterujący pompy ciepła steruje również dodatkowym zaworem 3-drogowym umieszczonym za zewnętrznym podgrzewaczem. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 3, należy wybrać w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC.: ZEW. PODGRZ. POMOC. = WŁ. ZAWÓR ZM KIE CWU = ZEW 26 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

27 Przykład rozwiązania systemowego 3 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 77 Zawór przełączający 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 27

28 Przykład rozwiązania systemowego 3 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 77 Zawór przełączający 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Przyłączanie rurociągów zimnej i ciepłej wody 1. Przyłącz rurociągi zimnej i ciepłej wody wraz ze wszystkimi potrzebnymi elementami zgodnie ze schematem połączeń danej instalacji Przyłączanie rurociągu zasilającego i powrotnego instalacji grzewczej Informacje na temat sposobu montażu węży elastycznych można znaleźć w sekcji Węże elastyczne. 1. Przyłącz rurociąg zasilający wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy. 2. Przyłącz rurociąg zasilający wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy, w tym filtr. 3. Zaizoluj rurociąg zasilający i rurociąg powrotny. 4. Przyłącz zawór odpowietrzający do wyjścia (22 mm Cu) znajdującego się na górze pompy ciepła. 5.3 Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego 28 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

29 5.3.1 Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego Obieg płynu niezamarzającego obsługuje maksymalne ciśnienie 1,5 bara w przypadku modeli DHP-H, DHP-L i DHP-C oraz 0,8 bara w przypadku modelu DHP-A Opti. Przyłączanie obiegu płynu niezamarzającego w modelach DHP-H, DHP-L i DHP-C Opti Zawór odcinający 94 Urządzenie napełniające 100 Zawór bezpieczeństwa 111 aczynie odpowietrzające i wzbiorcze 121 Wejście dolnego źródła 122 Wyjście dolnego źródła A Zawór odcinający (część elementu 94) B Zawór odcinający (część elementu 94) C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) 122 C A B Przyłączenie płynu niezamarzającego w modelu DHP-C 121 C Zawór odcinający 94 Urządzenie napełniające 100 Zawór bezpieczeństwa 111 aczynie odpowietrzające i wzbiorcze 121 Wejście dolnego źródła 122 Wyjście dolnego źródła A Zawór odcinający (część elementu 94) B Zawór odcinający (część elementu 94) C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) A B Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 29

30 Przyłączanie modułu zewnętrznego do modelu DHP-A Opti C A B Moduł zewnętrzny 112 aczynie wzbiorcze 80 Zawór odcinający 121 Wejście dolnego źródła 84 Manometr 122 Wyjście dolnego źródła 85 Zawór odpowietrzający A Zawór odcinający (część elementu 94) 94 Urządzenie napełniające B Zawór odcinający (część elementu 94) 96 Węże elastyczne C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) 100 Zawór bezpieczeństwa Przyłączanie obiegu płynu niezamarzającego w modelu DHP-C Opti W/W 71 Czujnik przepływu 73 Zawór 2-drogowy 85 Zawór odpowietrzający VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

31 5.3.2 Wykonywanie otworów na rurociągi płynu niezamarzającego ależy pamiętać o rozmieszczeniu otworów na rurociągi tak, aby pozostawić miejsce na pozostałe instalacje. Rurociągi płynu niezamarzającego należy poprowadzić przez oddzielne przepusty ścienne. Jeśli przepusty zostaną zamontowane poniżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, należy zastosować przepusty wodoszczelne. Odcinek, na którym zostaną poprowadzone rurociągi płynu niezamarzającego, należy zaizolować na całej długości: od pompy ciepła przez ściany, na zewnątrz budynku aż do kolektora. Zapobiegnie to skraplaniu oraz stratom ciepła. Jeśli rurociągi mają przebiegać nad ziemią, należy wykonać otwory w ścianach. Jeśli rurociągi mają przebiegać pod ziemią, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1 1 Rura osłonowa 2 Rurociąg płynu niezamarzającego 3 Ściana 4 Masa uszczelniająca Wykonaj w ścianie otwory na rury osłonowe (1) rurociągów płynu niezamarzającego. Zastosuj odpowiednie wymiary i wykonaj przyłącza zgodnie ze schematami. Jeśli istnieje ryzyko przenikania wód gruntowych, należy zastosować specjalne przepusty wodoszczelne. 2. Umieść rury osłonowe (1) w otworach i ustaw je nachylone w dół. achylenie musi wynosić co najmniej 1 cm na 30 cm. Odetnij je ukośnie do środka (jak pokazano na rysunku), tak aby do wnętrza rur nie przedostawała się deszczówka. 3. Poprowadź rurociągi płynu niezamarzającego (2) przez rury osłonowe do pomieszczenia, w którym jest ustawiona pompa. 4. Zamuruj ścianę wokół rur (3). 5. Sprawdź, czy rurociągi płynu niezamarzającego (2) są umieszczone centralnie w rurach osłonowych (1), tak aby izolacja termiczna miała z każdej strony taką samą grubość. 6. Uszczelnij rury osłonowe (1) za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej (pianki) (4). Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 31

32 5.3.3 Montaż rurociągów płynu niezamarzającego Jeśli rurociągi płynu niezamarzającego są przyłączane z prawej strony modelu DHP-A Opti, rurociąg wylotu płynu niezamarzającego należy poprowadzić nad pompą płynu niezamarzającego, pod przewodem ssącym sprężarki i pod wężem elastycznym kondensatora, jak pokazano na poniższym rysunku. Dotyczy modelu DHP-A Opti: Kiedy zamarznięta ziemia będzie się rozmrażać, może dojść do poruszenia modułu zewnętrznego. Do końcówki rury wychodzącej z pompy ciepła i rury znajdującej się na module zewnętrznym należy przyłączyć węże gumowe. Węże gumowe znajdują się wewnątrz modułu zewnętrznego (w dolnej części). Przy podłączaniu węży elastycznych należy użyć tulei podporowych. 1. Ustal, po której stronie będą przyłączane rurociągi płynu niezamarzającego. 2. Wyprowadź rurociąg wlotu płynu niezamarzającego przez odpowiednie otwory (z gumowymi dławikami) znajdujące się z boku pompy ciepła. 3. Zamontuj na rurociągu wszystkie potrzebne elementy. Pamiętaj o zamontowaniu zespołu do napełniania i odpowietrzania w takiej pozycji, aby pokrywa filtra była skierowana ku górze. 4. Wyprowadź rurociąg wylotu płynu niezamarzającego przez odpowiednie otwory (z gumowymi dławikami) znajdujące się z boku pompy ciepła. 5. Zamontuj rurociąg wylotowy wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami. 6. Zamontuj naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa. 7. Umieść na obu rurociągach płynu niezamarzającego paroszczelną izolację cieplną na całym odcinku od pompy ciepła do przepustu ściennego. Rurociągi płynu niezamarzającego, które są poprowadzone do kolektora poza budynkiem, należy zakopać w ziemi, dobrze je przy tym izolując. 32 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

33 5.3.4 Przyłączanie modułu zewnętrznego Obieg płynu niezamarzającego jest przyłączany między pompą ciepła a modułem zewnętrznym za pomocą rur lub węży. Określona jest granica maksymalnej długości przyłączenia w zależności od wybranego przyłączenia oraz jego średnicy. Wartości maksymalnej długości podane w poniższej tabeli obliczono na podstawie glikolu etylenowego (wymieszanego w odpowiednich proporcjach zapewniających ochronę przed temperaturami do -32±1 C). DHP-A Opti Dostępne ciśnienie zewnętrzne Obliczona maksymalna długość obiegu między pompą ciepła a modułem zewnętrznym w metrach Rozmiar kpa Cu22Øi = 20,0 Cu28Øi = 25,6 PEM D 25Øi = 21,0 PEM D 32Øi = 28, (2 x 17) 60(2 x 30) 48(2 x 24) 60(2 x 30) (2 x 10.5) 60(2 x 30) 30(2 x 15) 60(2 x 30) *(2 x 5.5) 47(2 x 23.5) 13 *(2 x 6.5) 60(2 x 30) *(2 x 2.5) 26(2 x 13) 8 *(2 x 4) 44(2 x 22) *) Wartość niezalecana ze względu na ryzyko korozji i hałasu w związku z dużą prędkością przepływu cieczy. Dostawa obejmuje dwa węże gumowe i izolację pompy przechowywane wewnątrz modułu zewnętrznego. Węże należy podłączyć z jednej strony do modułu zewnętrznego, a z drugiej strony do obiegu płynu niezamarzającego, jak pokazano na poniższym rysunku. Aby uzyskać dostęp do rurociągu płynu niezamarzającego, należy zdjąć panel boczny. 5.4 Maksymalna długość kolektorów Informacje o produkcie Zalecana długość kolektorów przedstawiona w poniższej tabeli może zostać zwiększona niezależnie od źródła ciepła używanego z pompą ciepła. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 33

34 Jeśli zalecane długości zostaną zwiększone, wartość ΔT może się zwiększyć, przez co współczynnik efektywności zmniejszy się. Współczynnik efektywności zmniejszy się o klika procent nawet wtedy, gdy wartość ΔT wzrośnie do 6 C. Długości kolektorów są podane przy założeniu, że stosowany jest etanol 30% przy 0 C. Kolektor typu PEM D 32, Øi=28 DHP-H, DHP-C, DHP-L Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 <390 <2 x <300 <2 x <270 <2 x <190 <2 x <70 <2 x 175 <3 x x 197 DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 <390 <2 x <320 <2 x <250 <2 x <170 <2 x <80 <2 x 200 <3 x x 225 DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory >2 x <2 x <2 x <2 x 255 <3 x <2 x 105 <3 x x 210 Kolektor typu PEM D 40, Øi=35,2 DHP-H, DHP-C, DHP-L Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 < < < <700 <2 x <220* <2 x DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 < < VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

35 DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 10 < <630 <2 x <250* <2 x DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 > <2 x ** <2 x 500 <3 x ** <2 x 470 <3 x 500 <4 x 475 *) W przypadku rozmiaru 16 kw często konieczny jest kolektor przekraczający tę wartość zalecaną. W takich przypadkach należy użyć dwóch równoległych kolektorów. **) W przypadku rozmiarów 13 kw i 17 kw często konieczny jest kolektor przekraczający tę wartość zalecaną. W takich przypadkach należy użyć 2 lub 3 równoległych kolektorów. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 35

36 5.5 Informacje dotyczące warunków akustycznych Instalacja pompy ciepła W celu wykluczenia hałasu generowanego przez pompę ciepła należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami: Jeśli pompa ciepła jest ustawiona na delikatnym podłożu, należy zamortyzować drgania. Amortyzatory drgań muszą mieć właściwy rozmiar dostosowany do masy pompy ciepła, tak aby we wszystkich punktach montażowych uzyskać statyczną sprężystość o wartości co najmniej 2 mm. Czynnik grzewczy należy przyłączyć do pompy ciepła za pomocą węża elastycznego pozwoli to uniknąć przenoszenia drgań na konstrukcję budynku i instalację grzewczą (patrz Węże elastyczne). Przeprowadzane przez ściany rurociągi nie powinny przylegać do ścian. Przewód zasilania prądem nie powinien stanowić mostka wibracyjnego, nie powinien być więc zbyt mocno naprężony Węże elastyczne Wszystkie rurociągi należy położyć w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań z pompy ciepła przez układ rur do budynku. Dotyczy to również przewodu wzbiorczego. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się drgań, zaleca się zastosowanie wężów elastycznych we wszystkich połączeniach rur. Węże elastyczne można nabyć jako wyposażenie dodatkowe. a poniższych rysunkach przedstawiono prawidłowy i nieprawidłowy sposób instalacji przy użyciu wężów elastycznych. 36 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

37 6 Instalacja elektryczna apięcie elektryczne! Listwy zaciskowe są pod niebezpiecznym napięciem grożą porażeniem elektrycznym. Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się zasadniczo do podłączenia zasilania. Instalację elektryczną powinien wykonać wyłącznie uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Instalacja elektryczna musi być instalacją stałą. W linii zasilającej urządzenia należy zainstalować zabezpieczenie w postaci serwisowego wyłącznika wielobiegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. Maksymalne obciążenie jednostek przyłączonych zewnętrznie to 2 A. 6.1 Elementy elektryczne Listwa zaciskowa (dotyczy modułu sterowania) 2 Listwa zaciskowa (dotyczy modelu DHP-A Opti) 3 Moduł odszraniania (dotyczy modelu DHP-A Opti) 4 Listwa zaciskowa 5 Miejsce na dodatek Danfoss Online 7 Miejsce na moduł sterowania 8 Zabezpieczenie silnika sprężarki 9 Transformator zabezpieczający 230 V/24 V (dotyczy niektórych modeli) 10 Automatyczne bezpieczniki 11 Zabezpieczenie przed przegrzaniem kasowanie alarmu 12 Komputer sterujący 13 Moduł płynnego rozruchu 14 Kondensator (dotyczy tylko modeli ze sprężarką 230 V) 15 Miejsce na listwę zaciskową (dotyczy tylko niektórych modeli) Wartość zabezpieczenia DHP-H, DHP-H Opti, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400 V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /25 2 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 37

38 DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro + 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 17 kw 400 V, 3- A 10 1 /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / /25 2 /32 3 DHP-C Opti DHP-C Opti W/W 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 400 V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400 V, 3- A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /20 2 /25 3 /20 4 /25 5 /30 6 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Pompa ciepła z grzałką nurkową 3 kw (1-1,5 kw) 2. Pompa ciepła z grzałką nurkową 6 kw (1-3 kw) 3. Pompa ciepła z grzałką nurkową 9 kw (1-4,5 kw) 4. Pompa ciepła z grzałką nurkową 12 kw i wyłączoną sprężarką 5. Pompa ciepła z grzałką nurkową 15 kw i wyłączoną sprężarką 6. Pompa ciepła z grzałką nurkową 12 kw 7. Pompa ciepła z grzałką nurkową 15 kw 8. Bezpiecznik fazy L1 (rozmiar 4 ma sprężarkę jednofazową) 9. Pompa ciepła 6.3 Przyłączanie napięcia zasilającego Przyłączanie napięcia zasilającego apięcie elektryczne! Przewód zasilający można podłączyć tylko do przeznaczonej do tego celu listwy zaciskowej. ie można stosować żadnych innych listew zaciskowych. 1. Przeciągnij przewód zasilający do listew zaciskowych przez otwór w górnej osłonie pompy ciepła. 2. Przyłącz przewody zasilające w opisany niżej sposób. 38 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

39 6.3.2 Przyłącze 400 V, 3- Kabel zasilający Odłącznik Listwa zaciskowa pompy ciepła 3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE Przyłącze 230 V, 1 faza z dwoma rurociągami zasilającymi Odłącznik Listwa zaciskowa pompy ciepła 6 mm 2 Zasilanie 230 V pompy ciepła L1 2 PE1 Zasilanie 230 V przez grzałkę nurkową L1, 2L1, 3 PE4 2L1 2L2 Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 39

40 6.3.4 Przyłącze 230 V, inne rozwiązania Patrz krajowe instrukcje elektryczne. 6.4 Miejsce montażu i przyłączenie czujników zewnętrznych Zalecane położenie --> ieprawidłowe położenie --> Czujnik zewnętrzny należy przyłączyć za pomocą przewodu dwużyłowego. Przewód o maksymalnej długości 50 m ma przekrój 0,75 mm 2. Dłuższe przewody (do 120 m) mają przekrój 1,5 mm W przypadku wysokich budynków czujnik należy umieścić między drugą a trzecią kondygnacją. Miejsce montażu nie powinno być całkowicie osłonięte od wiatru ani narażone na bezpośredni przewiew. ie należy montować czujnika na ścianie pokrytej odbijającą światło blachą. Czujnik należy umieścić w odległości co najmniej 1 m od otworów w ścianie budynku, przez które może wydostawać się ciepłe powietrze. Jeśli przewód czujnika prowadzony jest w rurociągu, należy go uszczelnić, tak aby wydostające się powietrze nie miało wpływu na wskazanie czujnika. 1. Zamontuj czujnik zewnętrzny po północnej lub północno-zachodniej stronie budynku. 2. Przyłącz czujnik do układu sterowania pompy ciepła. 6.5 Przyłączanie modułu zewnętrznego Przyłączanie modułu zewnętrznego dla modelu DHP-A Opti Przewód zasilający można podłączyć tylko do przeznaczonej do tego celu listwy zaciskowej. ie można stosować żadnych innych listew zaciskowych. 40 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

Instrukcja montażu DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Instrukcja montażu DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Instrukcja montażu DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1049 W razie niestosowania się do postanowień niniejszej instrukcji podczas

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Rozruch DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Rozruch DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Rozruch www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub obsługi

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 SOLAR 40 Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 Instrukcja instalatora SOLAR 40 Informacje ogólne Niniejsze wyposażenie dodatkowe jest stosowane kiedy pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu DHP-AQ

Instrukcja montażu DHP-AQ Instrukcja montażu DHP-AQ VMGFD149 W razie niestosowania się do postanowień niniejszej instrukcji podczas montażu i serwisowania urządzenia, zobowiązania firmy Danfoss A/S w rozumieniu obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Źródła ciepła darmowego

Źródła ciepła darmowego Źródła ciepła darmowego Woda gruntowa Pionowy wymiennik gruntowy Poziomy wymiennik gruntowy Powietrze Efektywność Dostępność VDI 4640 1 Temperatury y dolnych źródeł ciepła 30 o 15 o Powietrze zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Instrukcja serwisowa DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Instrukcja serwisowa DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC349 W razie niestosowania się do postanowień niniejszej instrukcji podczas

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro +

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podręcznik użytkownika DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Oryginalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

Części pompy ciepła DHP. Części pompy ciepła DHP 1 Części pompy ciepła DHP 2 Sprężarka spiralna 3 4 Części pompy ciepła DHP 5 Filtr - osuszacz Niezależnie od precyzji, z jaką wykonana jest instalacja czynnika znajduje się w niej

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444 Instrukcja montaŝu Karta rozszerzeń IHB GB 0935-1 031444 Spis Treści 1 Informacje ogólne...2 Zawartość...2 Rozmieszczenie elementów...2 2 Uniwersalne przyłącza elektryczne...3 Podłączanie zasilania...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Pompy ciepła. DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA

Instrukcja Obsługi. Pompy ciepła. DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA Instrukcja Obsługi Pompy ciepła DHP-H, DHP-H Opti PRO DHP-L, DHP-L Opti DHP-C DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL POMPY CIEPŁA Do poruszania się po menu sterownika służą: Do zwiększania i zmniejszania ustawień służy:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa ciepła Danfoss DHP-R

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa ciepła Danfoss DHP-R INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa ciepła Danfoss DHP-R VUBME149 VUBME149 Spis treści 1 Ważne informacje.... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa...4 1.2 Zabezpieczenia...4 2 Podstawowe informacje o pompie ciepła...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

PCM 40/42. Instrukcja instalatora Modułu chłodzenia pasywnego dla pomp ciepła NIBE F1145, F1245 IHB

PCM 40/42. Instrukcja instalatora Modułu chłodzenia pasywnego dla pomp ciepła NIBE F1145, F1245 IHB PCM 40/42 Instrukcja instalatora Modułu chłodzenia pasywnego dla pomp ciepła NIBE F1145, F1245 IHB 1019-1 031471 Instrukcja instalatora PCM 40/42 Informacje ogólne PCM 40/42 umożliwia pasywne chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Pompa ciepła Danfoss DHP-R

Instrukcja montażu Pompa ciepła Danfoss DHP-R Instrukcja montażu Pompa ciepła Danfoss DHP-R Spis treści DHP-R 1 Ważne informacje.... 5 1.1 Czynnik chłodniczy...5 1.2 Hałas i drgania...5 1.3 Przyłącze elektryczne...6 2 Podstawowe informacje o pompie

Bardziej szczegółowo

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT 5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT W trybie pracy pompy ciepła maksymalna temp c.w.u. 50ºC 50 Podłączenia oraz rozruchu pompy ciepła może dokonać jedynie serwis fabryczny producenta lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Danfoss Vent

Instrukcja instalacji i konserwacji. Danfoss Vent Instrukcja instalacji i konserwacji Danfoss Vent 1 Budowa urządzenia... 2 2 Projekt i instrukcja instalacji... 3 2.1 Wentylacja...3 2.2 Połączenie z instalacjami...3 2.3 Przewód kondensacyjny...4 2.4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Skrócona instrukcja obsługi Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo