Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+"

Transkrypt

1 MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

2 Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub obsługi urządzenia. Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału. (Dyrektywa 2006/42/WE) Copyright Danfoss A/S

3 1 Informacje na temat dokumentów i etykiet Wstęp Symbole stosowane w dokumentacji Symbole stosowane na etykietach Ważne informacje/przepisy bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa Przyłącze elektryczne Jakość wody Rozruch Transport, rozpakowywanie i ustawianie Transport pompy ciepła Rozpakowywanie Ustawianie pompy ciepła Ustawianie modułu zewnętrznego Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia Instalacja połączeń z rurociągami Zawory bezpieczeństwa Przyłączanie c.o. i CWU Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego Maksymalna długość kolektorów Informacje dotyczące warunków akustycznych Instalacja elektryczna Elementy elektryczne Wartość zabezpieczenia Przyłączanie napięcia zasilającego Miejsce montażu i przyłączenie czujników zewnętrznych Przyłączanie modułu zewnętrznego Przyłączanie czujnika temperatury CWU Wybór rozwiązania systemowego i przyłączanie zewnętrznego podgrzewacza pomocniczego Informacje o menu Menu IFORMACJE Podmenu TR PRACY Podmenu KRZYWA GRZEWCZA Podmenu KRZYWA GRZEW Podmenu TEMPERATURA Podmenu CZAS PRACY Podmenu ODSZRAIAIE Podmenu JĘZYK Menu SERWIS Podmenu CWU Podmenu POMPA CIEPŁA Podmenu PODGRZ POMOC Podmenu TEST RĘCZY Podmenu USTAWIEIA Podmenu ODSZRAIAIE Podmenu OPTIMUM Podmenu HGW Rozruch Sprawdzanie rurociągów i instalacji elektrycznej Konfiguracja sterownika apełnianie oraz odpowietrzanie zasobnika CWU i instalacji grzewczej apełnianie i odpowietrzanie układu płynu niezamarzającego Test ręczny Uruchomienie Protokół z instalacji Informacja dla klienta Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 3

4 1 Informacje na temat dokumentów i etykiet 1.1 Wstęp Z niniejszym produktem są powiązane następujące dokumenty: Schemat elektryczny pompy ciepła przydatny podczas wyszukiwania przyczyn usterek i serwisowania. Schemat elektryczny można pobrać z podanej poniżej strony internetowej. Instrukcja użytkownika, którą klient końcowy otrzymuje i omawia wraz z instalatorem. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Zgodnie z obowiązującymi wymogami dołączane są także wymagane w danym kraju instrukcje i etykiety. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Etykieta z przetłumaczonym tekstem. ależy ją umieścić na tabliczce znamionowej podczas instalacji. Ten element jest dostarczany z pompą ciepła. Instrukcję serwisową i schemat elektryczny można pobrać tutaj: 1.2 Symbole stosowane w dokumentacji Instrukcja zawiera różne symbole ostrzegawcze, które, oprócz informacji podanych w tekście, zwracają uwagę czytelnika na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami. Symbole znajdują się po lewej stronie tekstu. Stosowane są trzy symbole, z których każdy reprezentuje inny poziom zagrożenia: Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu, które prowadzi do niebezpiecznych dla życia lub poważnych szkód, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Ryzyko odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie o możliwym ryzyku powstania obrażeń, które mogą być niebezpieczne dla życia lub poważne, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Ryzyko uszkodzenia urządzenia. Informacja o potencjalnym ryzyku, które może prowadzić do powstania szkód materialnych, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania. Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczące sposobu wykonania danej czynności. Informacja ułatwiająca obsługę urządzenia lub informacja o możliwym negatywnym oddziaływaniu na pracę urządzenia. 1.3 Symbole stosowane na etykietach a etykietach naklejanych na różne elementy pompy ciepła mogą pojawiać się podane niżej symbole. Zastosowane symbole są uzależnione od modelu pompy ciepła. 4 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

5 1.3.1 Ogólne! Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo!! Przeczytaj dołączoną dokumentację. Przeczytaj dołączoną dokumentację. Ostrzeżenie, gorące powierzchnie! Ostrzeżenie, ruchome części! Ostrzeżenie, ryzyko zmiażdżenia części ciała! Ostrzeżenie, niebezpieczne napięcie elektryczne! Elementy elektryczne 3 Moduł zewnętrzny 50 Czujnik zewnętrzny 54 Czujnik CWU 55 Górny czujnik CWU 71 Czujnik przepływu 353 Taca ociekowa 362 Zawór 3-drogowy 406 Czujnik temperatury pomieszczenia lub Okresowe osłabienie ogrzewania (EVU) Czujnik odszraniania Objaśnienie Komponent, normalna dostawa zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych Komponent, akcesoria zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych Przyłącza rurowe Woda z kranu Instalacja grzewcza Układ płynu niezamarzającego Zbiornik odszraniania aczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa, płyn niezamarzający Odpowietrzanie Grupa bezpieczeństwa Moduł zewnętrzny Zasobnik CWU Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 5

6 2 Ważne informacje/przepisy bezpieczeństwa 2.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa Ryzyko odniesienia obrażeń! ie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Temperatura wody w pompach DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + i DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + może być wysoka (do 95 C), dlatego między rurociągami wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawór mieszający, dzięki któremu woda pobierana będzie miała bezpieczną temperaturę. Innym rozwiązaniem jest obniżenie maksymalnej temperatury CWU w menu Serwis. Pompy ciepła Danfoss SP (1-fazowe) są fabrycznie wyposażone w zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (10 barów, C) spełniający wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Zawór ten umieszczony jest w zbiorniku wody i nie można go używać do innych celów niż przyłączenie rury przelewowej. Ponadto w przypadku pomp ciepła DHP-H Opti Pro SP i DHP-L Opti Pro SP jest konieczna zmiana ustawienia fabrycznego temperatury CWU z 95 C na 85 C. Instalację pompy ciepła należy zlecić uprawnionemu instalatorowi. Instalacja musi spełniać obowiązujące lokalne przepisy i rozporządzenia oraz musi być zgodna z niniejszą instrukcją montażu. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej bądź osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, o ile nie otrzymały one uprzednio instrukcji lub nie są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Pompę ciepła należy umieścić w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu! Pompę ciepła należy umieścić w pomieszczeniu z odpływem w podłodze. Pompę ciepła należy umieścić na stabilnym podłożu. Podłoże musi mieć nośność wytrzymującą całkowitą masę pompy ciepła z napełnionym zasobnikiem CWU (patrz Dane techniczne). ależy sprawdzić, czy w rurociągach podłączeniowych nie dochodzi do naprężeń, aby uniknąć wycieków! ależy pamiętać o odpowietrzeniu instalacji grzewczej po instalacji. Zawory odpowietrzające są zamontowane w odpowiednich miejscach. a zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpieczeństwa. 6 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

7 Instalacje grzewcze z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy również zaopatrzyć w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa. Rurociąg wody zimnej i ciepłej oraz rury przelewowe zaworów bezpieczeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zaworu bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wykluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad odpływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury. Rura łącząca zawór bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym powinna wznosić się na całej długości. Oznacza to, że w żadnym punkcie nie powinna opadać poniżej domyślnej linii poziomu. Jeśli istnieje ryzyko, że przez przepusty ścienne na rurociągi płynu niezamarzającego przedostaną się wody gruntowe, należy zastosować przepusty wodoszczelne. Oprócz przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów i rozporządzeń instalację należy przeprowadzić w sposób wykluczający przenoszenie do budynku wibracji generowanych przez pompę ciepła, które powodują hałas. 2.2 Czynnik chłodniczy Czynnik chłodniczy Prace związane z obiegiem czynnika chłodniczego mogą wykonywać jedynie osoby posiadające certyfikat potwierdzający ich wiedzę na temat techniki chłodniczej. System chłodzenia pompy ciepła (obieg czynnika chłodniczego) jest napełniony czynnikiem chłodniczym niezawierającym chloru, który jest przyjazny dla środowiska i nie wpływa na warstwę ozonową, jednak prace przy systemie należy zlecać osobom o odpowiednich kwalifikacjach Zagrożenie pożarowe W normalnych warunkach czynnik nie jest palny ani wybuchowy Toksyczność W normalnych warunkach prawidłowo stosowany czynnik chłodniczy jest niskotoksyczny. Mimo tego może powodować obrażenia (lub stanowić zagrożenie dla życia) w sytuacjach nietypowych lub w razie świadomego zastosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko odniesienia obrażeń! W pomieszczeniach, w których mogą zbierać się ciężkie opary wypierające powietrze, należy zapewnić dobrą wentylację. Opary czynnika chłodniczego są cięższe od powietrza i w razie wycieku w małych pomieszczeniach lub w pomieszczeniu położonym np. poniżej drzwi może dojść do silnego stężenia oparów, co prowadzi do uduszenia na skutek braku tlenu. Ryzyko odniesienia obrażeń! W kontakcie z otwartym ogniem czynnik chłodniczy tworzy trujący i drażniący gaz. Można go łatwo poznać po zapachu nawet przy stężeniu znacznie niższym od dopuszczalnej granicy. W takim przypadku należy ewakuować ludzi i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 7

8 2.2.4 Prace przy obiegu czynnika chłodniczego Podczas napraw obiegu czynnika chłodniczego czynnik chłodniczy nie może wydostać się z pompy ciepła. ależy postępować z nim w odpowiedni sposób. Do opróżniania i uzupełniania czynnika chłodniczego służą zawory serwisowe (informacje o typie i ilości czynnika znajdują się na tabliczce znamionowej). Użycie czynnika chłodniczego innego niż zalecany przez firmę Danfoss A/S spowoduje utratę gwarancji udzielanej przez firmę Danfoss, jeśli ten czynnik nie został uprzednio pisemnie zatwierdzony jako odpowiedni zamiennik podczas zgłaszania innych działań Złomowanie W razie złomowania pompy ciepła należy zutylizować czynnik chłodniczy. ależy przestrzegać lokalnych przepisów i rozporządzeń regulujących jego utylizację. 2.3 Przyłącze elektryczne iebezpieczne napięcie elektryczne! Listwy zaciskowe są pod niebezpiecznym napięciem grożą porażeniem elektrycznym. Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się zasadniczo do podłączenia zasilania. Instalację elektryczną powinien wykonać wyłącznie uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Instalacja elektryczna musi być instalacją stałą. W linii zasilającej urządzenia należy zainstalować zabezpieczenie w postaci serwisowego wyłącznika wielobiegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. Maksymalne obciążenie jednostek przyłączonych zewnętrznie to 2 A. 2.4 Jakość wody Standardowa instalacja grzewcza zawsze zawiera pewną ilość produktów korozji i osadu z tlenku wapnia. Powstają one w wyniku kwaśnego odczynu naturalnie występującego w świeżej wodzie podawanej do instalacji grzewczej podczas jej napełniania. Konieczność regularnego napełniania instalacji grzewczej nie jest dobrym objawem, dlatego wszelkie wycieki w instalacji grzewczej należy niezwłocznie eliminować. Szczelna instalacja grzewcza nie wymaga dopełniania. Konieczność dopełniania może świadczyć o jej nieszczelności Woda w instalacji grzewczej powinna być możliwie najczystsza. Filtr zanieczyszczeń na rurociągu powrotnym od strony instalacji grzewczej należy zawsze ustawić w kierunku pompy ciepła i możliwie najbliżej pompy ciepła. Twarda woda: Zazwyczaj instalacja pompy ciepła w miejscach z twardą wodą nie stanowi problemu, ponieważ standardowa temperatura pracy CWU nie przekracza 60 C. W miejscach, w których panują wyjątkowe warunki dotyczące wody, można zainstalować domową stację uzdatniania wody, która zmiękcza wodę, eliminuje wszelkie zanieczyszczenia i zapobiega odkładaniu kamienia w zasobniku. 8 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

9 2.5 Rozruch Rozruch instalacji można przeprowadzić dopiero po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji grzewczej i układu płynu niezamarzającego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pomp obiegowych. Jeśli podczas instalacji urządzenie będzie obsługiwane tylko przez grzałkę nurkową, najpierw należy sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest napełniona oraz czy jest zablokowana pompa płynu niezamarzającego i sprężarka. W tym celu należy wybrać tryb pracy PODGRZ POMOC. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 9

10 3 Transport, rozpakowywanie i ustawianie 3.1 Transport pompy ciepła Podczas transportu oraz podnoszenia całej pompy ciepła osłona czołowa zawsze musi być zamontowana, ponieważ stanowi zamknięcie pozostałej blaszanej konstrukcji. Pompę ciepła należy zawsze transportować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. a czas transportu należy zabezpieczyć pompę ciepła przed przewróceniem się. Pompę ciepła należy zawsze transportować i przechowywać w pozycji stojącej i w suchym pomieszczeniu. Ustawienie pompy ciepła w niewłaściwy sposób może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia, ponieważ olej w sprężarce może wydostać się przez rurę ciśnieniową i uniemożliwić prawidłowe działanie pompy. Podczas transportu wewnątrz budynku do miejsca instalacji konieczne może być położenie pompy ciepła tylną częścią do dołu. Czas transportu leżącej pompy ciepła powinien być możliwie najkrótszy. Po ponownym ustawieniu pompy ciepła w pozycji stojącej należy ją zostawić na co najmniej godzinę i dopiero wtedy uruchomić. 3.2 Rozpakowywanie Rozpakowywanie pompy ciepła 1. Sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do uszkodzeń urządzenia. 2. Zdejmij opakowanie Kontrola zakresu dostawy 1. Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy dodatkowe: 4-10 kw kw kw Zawór bezpieczeństwa 9 barów ½ Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara ½ lub 3 bary 1/ Czujnik zewnętrzny aczynie wzbiorcze i odpowietrzające lub naczynie wzbiorcze z manometrem 2 Dławik gumowy na rurociąg mm Wąż gumowy R20 L= Wąż gumowy R25 L= Urządzenie napełniające D Urządzenie napełniające D Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym D Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym D Uchwyt na instrukcje ie dotyczy modelu DHP-C Opti W/W 2 Brak w zestawie modelu DHP-C Opti W/W 10 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

11 3.3 Ustawianie pompy ciepła Zalecane miejsce montażu Aby uniknąć problemu skraplania na rurociągach płynu niezamarzającego, zaleca się poprowadzenie rurociągu wewnątrz budynku na możliwie najkrótszym odcinku. Pompę ciepła należy umieścić na stabilnym podłożu najlepiej na podłodze betonowej. W razie ustawiania pompy na podłodze drewnianej należy wzmocnić podłogę, tak aby wytrzymała masę pompy i napełnionego zasobnika CWU patrz dane techniczne danej pompy ciepła. Wzmocnienie może mieć postać grubej blachy (grubość min. 6 mm) umieszczonej pod pompą ciepła. Blacha powinna rozpościerać się na kilka elementów nośnych budynku i tym samym rozkładać masę pompy ciepła na większą powierzchnię. Jeśli pompa ciepła ma być zainstalowana w nowo wybudowanym budynku, należy uwzględnić to podczas budowy i dostosować elementy nośne w miejscu ustawienia pompy ciepła. ależy zawsze sprawdzać, czy zostało to uwzględnione podczas instalowania pompy w nowo wybudowanych budynkach. ie należy ustawiać pompy ciepła w rogu, ponieważ otaczające ją ściany mogą zwiększać emitowany przez nią hałas. Ważne jest również, aby skorygować ustawienie pompy ciepła za pomocą regulowanych nóżek, tak aby pompa stała na podłożu poziomo Wymagana przestrzeń Pompy ciepła nie można zabudowywać, ponieważ temperatura wewnątrz zabudowy będzie zbyt wysoka. Aby ułatwić czyszczenie, instalację oraz późniejsze prace kontrolne i konserwacyjne, należy zapewnić wokół pompy ciepła wolną przestrzeń zgodnie z poniższymi wymiarami: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 11

12 3.3.3 Ustawianie pompy ciepła Pompa ciepła posiada nóżki o regulowanej wysokości, które należy ustawić w celu zniwelowania nierówności podłoża. Jeśli na podłożu znajdują się większe nierówności, których nie można zniwelować za pomocą nóżek, instalator powinien zlikwidować te nierówności. Zaleca się zamontowanie odpływu kondensatu przy rurze odpływowej tacy ociekowej przez położenie pompy ciepła. Rura odpływowa jest wyprowadzona przez otwór w dolnej osłonie i ma przyłącze na wąż o średnicy Ø 10 mm. Jeśli pompa znajdowała się w pozycji leżącej, przed uruchomieniem zaleca się ustawienie jej w pozycji pionowej na co najmniej godzinę Demontaż osłony czołowej 1 Podczas zdejmowania osłony czołowej należy uważać na przewody wyświetlacza Przytrzymaj osłonę czołową i obróć zamek o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją poluzować. 2. Wychyl osłonę czołową na zewnątrz. 3. Podnieś osłonę, aby odczepić ją od pompy ciepła Ustawianie modułu zewnętrznego Zalecane miejsce montażu Podczas ustawiania modułu zewnętrznego należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: Woda powstająca podczas odszraniania modułu zewnętrznego będzie kapać prosto pod urządzenie. Dlatego wokół modułu zewnętrznego musi być zainstalowany odpowiedni system drenażowy, który będzie odbierał wydostającą się wodę (ok. 6 l w trakcie każdego odszraniania). ależy pamiętać o tym, że moduł zewnętrzny należy umieścić na stałym podłożu, np. na drewnianych deskach, płytkach chodnikowych lub na wylanym fundamencie. ie ma potrzeby ustawiania modułu zewnętrznego w określonym kierunku geograficznym. Miejsce ustawienia modułu zewnętrznego należy wybrać tak, aby ograniczyć do minimum przedostawanie się hałasu do własnego domu oraz ewentualnych sąsiadów. 12 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

13 3.4.2 Ustawianie modułu zewnętrznego 1. Moduł zewnętrzny należy ustawić na zewnątrz budynku na stabilnym podłożu, które wytrzyma jego całkowitą masę, patrz Dane techniczne. 2. Ustaw wszystkie cztery punkty montażowe na stabilnym podłożu, na przykład na wylanym fundamencie mm a b ~900 mm c 6 Wymiary 6-12 kw mm mm mm mm 5 65 mm 6 ~1200 mm 7 ~720 mm 8 Ø 65 mm Pozycja a b c Opis Otwór odwadniający Fundament Żwir Rozmiar gwintu 6-12 kw M12 (4x) Taca ociekowa służy do zbierania i odprowadzania wody powstałej podczas odszraniania. ależy podłączyć wąż lub rurę wraz z przewodem grzejnym między wyjściem tacy ociekowej i odpływem lub wolną przestrzenią odpływową. Przewód grzejny należy podłączyć do dołączonej listwy. Zapobiega on powstawaniu zatorów lodowych. ależy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy moduł zewnętrzny jest wypoziomowany. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 13

14 iewłaściwe położenie modułu zewnętrznego może obniżyć wydajność. Moduł zewnętrzny i jego otoczenie nie mogą być pokryte śniegiem, lodem, liśćmi itp. Wokół modułu zewnętrznego należy zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca na potrzeby właściwego działania i serwisowania. W przeciwnym razie powietrze z wylotu może dostać się do dolotu. Aby uniknąć takiego zagrożenia, należy przestrzegać poniższych wymiarów Wymagana przestrzeń >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Rozpakowywanie Moduł zewnętrzny jest dostarczany w skrzyni. 1. Wyjmij moduł ze skrzyni. 2. Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy: Moduł zewnętrzny Zestaw naczynia wzbiorczego: Zawór bezpieczeństwa Manometr aczynie wzbiorcze Węże gumowe (2 części) Izolacja rury (2 części) Instrukcje dotyczące podnoszenia Aby podnieść moduł zewnętrzny, należy odkręcić osłony boczne przez poluzowanie śrub (1). astępnie należy podnieść moduł, chwytając za podłużnice znajdujące się za panelami bocznymi. 14 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

15 1 Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 15

16 4 Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-H Opti Pro +, DHP-C, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W 1845 (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu (DHP-C: Odpływ płynu niezamarzającego) 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu (DHP-C: Dopływ płynu niezamarzającego) 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6-8kW, 28 Cu: kw ) 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6-8kW, 28 Cu: kw ) 5 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 6 Rurociąg CWU, 22 mm 7 Rurociąg zimnej wody, 22 mm 8 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 9 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 528 Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła ± VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

17 DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 8 kw,28 Cu: kw) 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 8kW, 28 Cu: kw) 5 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 6 Rurociąg zasilający zasobnika CWU, 22 Cu (dotyczy tylko modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro +) 7 Rurociąg powrotny zasobnika CWU, 22 (wąż elastyczny) ± Rurociągi płynu niezamarzającego (1), (2) i rurociąg powrotny zasobnika CWU (7) można podłączyć po lewej lub prawej stronie Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 17

18 4.1 DWH DHP-L z DWH 300 DHP-L z DWH (±10) 40± (±10) ± (±10) Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw 4 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 4 10 kw, 28 Cu: kw 5 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 6 Rurociąg powrotny z zasobnika CWU do pompy ciepła Ø 22 mm 7 CWU Ø 22 mm 8 Zimna woda Ø 22 mm 9 Rurociąg zasilający z pompy ciepła o średnicy 22 mm 10 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 11 Połączona grupa bezpieczeństwa Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła. 18 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

19 DHP-A Opti 1845 (±10) ± Dopływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 2 Odpływ płynu niezamarzającego, 28 Cu 3 Przepust na zasilanie, czujnik i przewód komunikacyjny 4 Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 22 Cu: 6 10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 Cu 7 Rurociąg CWU, 22 mm 8 Rurociąg zimnej wody, 22 mm 9 Wyjście rozszerzenia obiegu płynu niezamarzającego, R25 wew. 10 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rurociągi płynu niezamarzającego można podłączyć po lewej lub prawej stronie pompy ciepła Pozycja Opis 6-12 kw 1 Szerokość 1,016 mm 2 Głębokość 564 mm 3 Odległość między wężem VMGFQ201 gumowym a bokiem modułu zewnętrznego Danfos s Heating 285 mmsolutions 4 Wysokość 1,477 mm 5 Wysokość do przewodu zasilającego, 28 mm Cu mm 6 Wysokość do przewodu powrotnego, 28 mm Cu 96.5 mm Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 19

20 5 Instalacja połączeń z rurociągami Temperatura wody w pompach DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + i DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + może być wysoka (do 95 C), dlatego między rurociągami wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawór mieszający, dzięki któremu woda pobierana będzie miała bezpieczną temperaturę. Innym rozwiązaniem jest obniżenie maksymalnej temperatury CWU w menu Serwis. Pompy ciepła Danfoss SP (1-fazowe) są fabrycznie wyposażone w zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (10 barów, C) spełniający wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Zawór ten umieszczony jest w zbiorniku wody i nie można go używać do innych celów niż przyłączenie rury przelewowej. Ponadto w przypadku pomp ciepła DHP-H Opti Pro SP i DHP-L Opti Pro SP jest konieczna zmiana ustawienia fabrycznego temperatury CWU z 95 C na 85 C. Instalację połączeń z rurociągami należy przeprowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. a zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpieczeństwa. ależy sprawdzić, czy w rurociągach podłączeniowych nie dochodzi do naprężeń, aby uniknąć wycieków! ależy pamiętać o odpowietrzeniu instalacji grzewczej po instalacji. Zawory odpowietrzające są zamontowane w odpowiednich miejscach. Rurociągi należy zainstalować w sposób zgodny z wymiarami i ze schematami podłączeń. W menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC. należy skonfigurować pompę ciepła odpowiednio dla wybranego rozwiązania systemowego. 5.1 Zawory bezpieczeństwa W układzie instalacji c.o. z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy zaopatrzyć ten układ w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa z ciśnieniem otwarcia wynoszącym co najmniej D 20, 1,5 bara lub dostosowanym do określonych wymagań. Rurociąg wody zimnej i ciepłej oraz rury przelewowe zaworów bezpieczeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zaworu bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wykluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad odpływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury. Rura łącząca zawór bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym powinna wznosić się na całej długości. Oznacza to, że w żadnym punkcie nie powinna opadać poniżej domyślnej linii poziomu. 5.2 Przyłączanie c.o. i CWU 20 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

21 5.2.1 Rozwiązanie systemowe 1 Opis W rozwiązaniu systemowym 1 ciepło na potrzeby c.o. i CWU jest wytwarzane przez pompę ciepła przy użyciu sprężarki i wbudowanej grzałki nurkowej. Ciepło na potrzeby c.o. i CWU nie może być wytwarzane jednocześnie, ponieważ zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony za grzałką nurkową. Wbudowana grzałka nurkowa przeprowadza przegrzew dezynfekcyjny (funkcja ochrony przed bakteriami Legionellozy) w trybach pracy, w których jest możliwe stosowanie podgrzewacza pomocniczego. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 1, należy wybrać ustawienie fabryczne w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\EXTERAL ADDITIO: ZEW. PODGRZ. POMOC. = 0 (wył.) ZAWÓR ZM KIE CWU = WEW Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 21

22 Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 22 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

23 Przykład rozwiązania systemowego 1 Rozwiązanie systemowe w modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rozwiązanie systemowe 2 Opis W rozwiązaniu systemowym 2 ciepło na potrzeby c.o. i CWU może być wytwarzane przez pompę ciepła, a zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy (kocioł na olej, kocioł elektryczny, ciepło z ciepłowni itp.) umożliwia tylko wytwarzanie ciepła. Zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony przed zewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU. Wbudowana grzałka nurkowa umożliwia wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU oraz ochronę przed bakteriami Legionellozy. Za pomocą wartości integrowanych A2 i A3 można określić, czy zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy ma uruchamiać się przed wbudowaną grzałką nurkową czy po niej. Komputer sterujący pompy ciepła steruje również dodatkowym zaworem 3-drogowym umieszczonym za zewnętrznym podgrzewaczem. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 2, należy wybrać w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC.: ZEW. PODGRZ. POMOC. = WŁ. ZAWÓR ZM KIE CWU = WEW Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 23

24 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) 24 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

25 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 25

26 Przykład rozwiązania systemowego 2 Rozwiązanie systemowe w modelu DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Rozwiązanie systemowe 3 Opis W rozwiązaniu systemowym 3 ciepło na potrzeby c.o. i CWU jest wytwarzane przez pompę ciepła oraz zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy (kocioł na olej, kocioł elektryczny, ciepło z ciepłowni itp.), który umożliwia zarówno dostarczanie ciepła c.o., jak i CWU, ale może również wspomagać funkcję ochrony przed bakteriami Legionellozy. Zawór przełączający c.o./cwu jest umieszczony za zewnętrznym podgrzewaczem pomocniczym, co uniemożliwia jednoczesne wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU. Wbudowana grzałka nurkowa umożliwia wytwarzanie ciepła na potrzeby c.o. i CWU oraz ochronę przed bakteriami Legionellozy. Za pomocą parametru PRZEGRZ POD POM można określić, czy funkcję ochrony przed bakteriami Legionellozy obsługuje zewnętrzna czy wewnętrzna grzałka nurkowa. Za pomocą wartości integrowanych A2 i A3 można określić, czy zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy ma uruchamiać się przed wbudowaną grzałką nurkową czy po niej. Komputer sterujący pompy ciepła steruje również dodatkowym zaworem 3-drogowym umieszczonym za zewnętrznym podgrzewaczem. Aby wybrać rozwiązanie systemowe 3, należy wybrać w menu SERWIS\PODGRZ POMOC\ZEW. PODGRZ. POMOC.: ZEW. PODGRZ. POMOC. = WŁ. ZAWÓR ZM KIE CWU = ZEW 26 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

27 Przykład rozwiązania systemowego 3 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W i DHP-A Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 77 Zawór przełączający 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 85 Zawór odpowietrzający 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 27

28 Przykład rozwiązania systemowego 3 Rozwiązanie systemowe w modelach DHP-L i DHP-L Opti. 1 Pompa ciepła 10 Rurociąg zasilający 11 Rurociąg powrotny 12 Woda zimna 13 CWU 18 Zasobnik CWU 36 Pompa obiegowa 51 Czujnik rurociągu zasilającego, przeniesiony z pompy ciepła 72 Zawór 3-drogowy 77 Zawór przełączający 80 Zawór odcinający 83 Zawór zwrotny 86 Zawór bezpieczeństwa elementu wzbiorczego instalacji grzewczej 87 Zawór bezpieczeństwa, zimna woda, 9 barów 89 Zawór próżniowy 91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym 96 Wąż elastyczny 113 Element wzbiorczy instalacji grzewczej 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 118 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara 126 Zawór bezpieczeństwa reagujący na temperaturę i ciśnienie (tylko w niektórych modelach) Przyłączanie rurociągów zimnej i ciepłej wody 1. Przyłącz rurociągi zimnej i ciepłej wody wraz ze wszystkimi potrzebnymi elementami zgodnie ze schematem połączeń danej instalacji Przyłączanie rurociągu zasilającego i powrotnego instalacji grzewczej Informacje na temat sposobu montażu węży elastycznych można znaleźć w sekcji Węże elastyczne. 1. Przyłącz rurociąg zasilający wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy. 2. Przyłącz rurociąg zasilający wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy, w tym filtr. 3. Zaizoluj rurociąg zasilający i rurociąg powrotny. 4. Przyłącz zawór odpowietrzający do wyjścia (22 mm Cu) znajdującego się na górze pompy ciepła. 5.3 Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego 28 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

29 5.3.1 Przyłączanie rurociągów płynu niezamarzającego Obieg płynu niezamarzającego obsługuje maksymalne ciśnienie 1,5 bara w przypadku modeli DHP-H, DHP-L i DHP-C oraz 0,8 bara w przypadku modelu DHP-A Opti. Przyłączanie obiegu płynu niezamarzającego w modelach DHP-H, DHP-L i DHP-C Opti Zawór odcinający 94 Urządzenie napełniające 100 Zawór bezpieczeństwa 111 aczynie odpowietrzające i wzbiorcze 121 Wejście dolnego źródła 122 Wyjście dolnego źródła A Zawór odcinający (część elementu 94) B Zawór odcinający (część elementu 94) C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) 122 C A B Przyłączenie płynu niezamarzającego w modelu DHP-C 121 C Zawór odcinający 94 Urządzenie napełniające 100 Zawór bezpieczeństwa 111 aczynie odpowietrzające i wzbiorcze 121 Wejście dolnego źródła 122 Wyjście dolnego źródła A Zawór odcinający (część elementu 94) B Zawór odcinający (część elementu 94) C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) A B Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 29

30 Przyłączanie modułu zewnętrznego do modelu DHP-A Opti C A B Moduł zewnętrzny 112 aczynie wzbiorcze 80 Zawór odcinający 121 Wejście dolnego źródła 84 Manometr 122 Wyjście dolnego źródła 85 Zawór odpowietrzający A Zawór odcinający (część elementu 94) 94 Urządzenie napełniające B Zawór odcinający (część elementu 94) 96 Węże elastyczne C Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym (część elementu 94) 100 Zawór bezpieczeństwa Przyłączanie obiegu płynu niezamarzającego w modelu DHP-C Opti W/W 71 Czujnik przepływu 73 Zawór 2-drogowy 85 Zawór odpowietrzający VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

31 5.3.2 Wykonywanie otworów na rurociągi płynu niezamarzającego ależy pamiętać o rozmieszczeniu otworów na rurociągi tak, aby pozostawić miejsce na pozostałe instalacje. Rurociągi płynu niezamarzającego należy poprowadzić przez oddzielne przepusty ścienne. Jeśli przepusty zostaną zamontowane poniżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, należy zastosować przepusty wodoszczelne. Odcinek, na którym zostaną poprowadzone rurociągi płynu niezamarzającego, należy zaizolować na całej długości: od pompy ciepła przez ściany, na zewnątrz budynku aż do kolektora. Zapobiegnie to skraplaniu oraz stratom ciepła. Jeśli rurociągi mają przebiegać nad ziemią, należy wykonać otwory w ścianach. Jeśli rurociągi mają przebiegać pod ziemią, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1 1 Rura osłonowa 2 Rurociąg płynu niezamarzającego 3 Ściana 4 Masa uszczelniająca Wykonaj w ścianie otwory na rury osłonowe (1) rurociągów płynu niezamarzającego. Zastosuj odpowiednie wymiary i wykonaj przyłącza zgodnie ze schematami. Jeśli istnieje ryzyko przenikania wód gruntowych, należy zastosować specjalne przepusty wodoszczelne. 2. Umieść rury osłonowe (1) w otworach i ustaw je nachylone w dół. achylenie musi wynosić co najmniej 1 cm na 30 cm. Odetnij je ukośnie do środka (jak pokazano na rysunku), tak aby do wnętrza rur nie przedostawała się deszczówka. 3. Poprowadź rurociągi płynu niezamarzającego (2) przez rury osłonowe do pomieszczenia, w którym jest ustawiona pompa. 4. Zamuruj ścianę wokół rur (3). 5. Sprawdź, czy rurociągi płynu niezamarzającego (2) są umieszczone centralnie w rurach osłonowych (1), tak aby izolacja termiczna miała z każdej strony taką samą grubość. 6. Uszczelnij rury osłonowe (1) za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej (pianki) (4). Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 31

32 5.3.3 Montaż rurociągów płynu niezamarzającego Jeśli rurociągi płynu niezamarzającego są przyłączane z prawej strony modelu DHP-A Opti, rurociąg wylotu płynu niezamarzającego należy poprowadzić nad pompą płynu niezamarzającego, pod przewodem ssącym sprężarki i pod wężem elastycznym kondensatora, jak pokazano na poniższym rysunku. Dotyczy modelu DHP-A Opti: Kiedy zamarznięta ziemia będzie się rozmrażać, może dojść do poruszenia modułu zewnętrznego. Do końcówki rury wychodzącej z pompy ciepła i rury znajdującej się na module zewnętrznym należy przyłączyć węże gumowe. Węże gumowe znajdują się wewnątrz modułu zewnętrznego (w dolnej części). Przy podłączaniu węży elastycznych należy użyć tulei podporowych. 1. Ustal, po której stronie będą przyłączane rurociągi płynu niezamarzającego. 2. Wyprowadź rurociąg wlotu płynu niezamarzającego przez odpowiednie otwory (z gumowymi dławikami) znajdujące się z boku pompy ciepła. 3. Zamontuj na rurociągu wszystkie potrzebne elementy. Pamiętaj o zamontowaniu zespołu do napełniania i odpowietrzania w takiej pozycji, aby pokrywa filtra była skierowana ku górze. 4. Wyprowadź rurociąg wylotu płynu niezamarzającego przez odpowiednie otwory (z gumowymi dławikami) znajdujące się z boku pompy ciepła. 5. Zamontuj rurociąg wylotowy wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami. 6. Zamontuj naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa. 7. Umieść na obu rurociągach płynu niezamarzającego paroszczelną izolację cieplną na całym odcinku od pompy ciepła do przepustu ściennego. Rurociągi płynu niezamarzającego, które są poprowadzone do kolektora poza budynkiem, należy zakopać w ziemi, dobrze je przy tym izolując. 32 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

33 5.3.4 Przyłączanie modułu zewnętrznego Obieg płynu niezamarzającego jest przyłączany między pompą ciepła a modułem zewnętrznym za pomocą rur lub węży. Określona jest granica maksymalnej długości przyłączenia w zależności od wybranego przyłączenia oraz jego średnicy. Wartości maksymalnej długości podane w poniższej tabeli obliczono na podstawie glikolu etylenowego (wymieszanego w odpowiednich proporcjach zapewniających ochronę przed temperaturami do -32±1 C). DHP-A Opti Dostępne ciśnienie zewnętrzne Obliczona maksymalna długość obiegu między pompą ciepła a modułem zewnętrznym w metrach Rozmiar kpa Cu22Øi = 20,0 Cu28Øi = 25,6 PEM D 25Øi = 21,0 PEM D 32Øi = 28, (2 x 17) 60(2 x 30) 48(2 x 24) 60(2 x 30) (2 x 10.5) 60(2 x 30) 30(2 x 15) 60(2 x 30) *(2 x 5.5) 47(2 x 23.5) 13 *(2 x 6.5) 60(2 x 30) *(2 x 2.5) 26(2 x 13) 8 *(2 x 4) 44(2 x 22) *) Wartość niezalecana ze względu na ryzyko korozji i hałasu w związku z dużą prędkością przepływu cieczy. Dostawa obejmuje dwa węże gumowe i izolację pompy przechowywane wewnątrz modułu zewnętrznego. Węże należy podłączyć z jednej strony do modułu zewnętrznego, a z drugiej strony do obiegu płynu niezamarzającego, jak pokazano na poniższym rysunku. Aby uzyskać dostęp do rurociągu płynu niezamarzającego, należy zdjąć panel boczny. 5.4 Maksymalna długość kolektorów Informacje o produkcie Zalecana długość kolektorów przedstawiona w poniższej tabeli może zostać zwiększona niezależnie od źródła ciepła używanego z pompą ciepła. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 33

34 Jeśli zalecane długości zostaną zwiększone, wartość ΔT może się zwiększyć, przez co współczynnik efektywności zmniejszy się. Współczynnik efektywności zmniejszy się o klika procent nawet wtedy, gdy wartość ΔT wzrośnie do 6 C. Długości kolektorów są podane przy założeniu, że stosowany jest etanol 30% przy 0 C. Kolektor typu PEM D 32, Øi=28 DHP-H, DHP-C, DHP-L Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 <390 <2 x <300 <2 x <270 <2 x <190 <2 x <70 <2 x 175 <3 x x 197 DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 <390 <2 x <320 <2 x <250 <2 x <170 <2 x <80 <2 x 200 <3 x x 225 DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory >2 x <2 x <2 x <2 x 255 <3 x <2 x 105 <3 x x 210 Kolektor typu PEM D 40, Øi=35,2 DHP-H, DHP-C, DHP-L Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 < < < <700 <2 x <220* <2 x DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 < < VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

35 DHP-H Opti, DHP-L Opti Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 10 < <630 <2 x <250* <2 x DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Obliczona maksymalna długość kolektora (m) Rozmiar (kw) 1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory 4 kolektory 6 > <2 x ** <2 x 500 <3 x ** <2 x 470 <3 x 500 <4 x 475 *) W przypadku rozmiaru 16 kw często konieczny jest kolektor przekraczający tę wartość zalecaną. W takich przypadkach należy użyć dwóch równoległych kolektorów. **) W przypadku rozmiarów 13 kw i 17 kw często konieczny jest kolektor przekraczający tę wartość zalecaną. W takich przypadkach należy użyć 2 lub 3 równoległych kolektorów. Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 35

36 5.5 Informacje dotyczące warunków akustycznych Instalacja pompy ciepła W celu wykluczenia hałasu generowanego przez pompę ciepła należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami: Jeśli pompa ciepła jest ustawiona na delikatnym podłożu, należy zamortyzować drgania. Amortyzatory drgań muszą mieć właściwy rozmiar dostosowany do masy pompy ciepła, tak aby we wszystkich punktach montażowych uzyskać statyczną sprężystość o wartości co najmniej 2 mm. Czynnik grzewczy należy przyłączyć do pompy ciepła za pomocą węża elastycznego pozwoli to uniknąć przenoszenia drgań na konstrukcję budynku i instalację grzewczą (patrz Węże elastyczne). Przeprowadzane przez ściany rurociągi nie powinny przylegać do ścian. Przewód zasilania prądem nie powinien stanowić mostka wibracyjnego, nie powinien być więc zbyt mocno naprężony Węże elastyczne Wszystkie rurociągi należy położyć w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań z pompy ciepła przez układ rur do budynku. Dotyczy to również przewodu wzbiorczego. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się drgań, zaleca się zastosowanie wężów elastycznych we wszystkich połączeniach rur. Węże elastyczne można nabyć jako wyposażenie dodatkowe. a poniższych rysunkach przedstawiono prawidłowy i nieprawidłowy sposób instalacji przy użyciu wężów elastycznych. 36 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

37 6 Instalacja elektryczna apięcie elektryczne! Listwy zaciskowe są pod niebezpiecznym napięciem grożą porażeniem elektrycznym. Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się zasadniczo do podłączenia zasilania. Instalację elektryczną powinien wykonać wyłącznie uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Instalacja elektryczna musi być instalacją stałą. W linii zasilającej urządzenia należy zainstalować zabezpieczenie w postaci serwisowego wyłącznika wielobiegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. Maksymalne obciążenie jednostek przyłączonych zewnętrznie to 2 A. 6.1 Elementy elektryczne Listwa zaciskowa (dotyczy modułu sterowania) 2 Listwa zaciskowa (dotyczy modelu DHP-A Opti) 3 Moduł odszraniania (dotyczy modelu DHP-A Opti) 4 Listwa zaciskowa 5 Miejsce na dodatek Danfoss Online 7 Miejsce na moduł sterowania 8 Zabezpieczenie silnika sprężarki 9 Transformator zabezpieczający 230 V/24 V (dotyczy niektórych modeli) 10 Automatyczne bezpieczniki 11 Zabezpieczenie przed przegrzaniem kasowanie alarmu 12 Komputer sterujący 13 Moduł płynnego rozruchu 14 Kondensator (dotyczy tylko modeli ze sprężarką 230 V) 15 Miejsce na listwę zaciskową (dotyczy tylko niektórych modeli) Wartość zabezpieczenia DHP-H, DHP-H Opti, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400 V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /25 2 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 37

38 DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro + 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 17 kw 400 V, 3- A 10 1 /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / /25 2 /32 3 DHP-C Opti DHP-C Opti W/W 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 400 V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400 V, 3- A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /20 2 /25 3 /20 4 /25 5 /30 6 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Pompa ciepła z grzałką nurkową 3 kw (1-1,5 kw) 2. Pompa ciepła z grzałką nurkową 6 kw (1-3 kw) 3. Pompa ciepła z grzałką nurkową 9 kw (1-4,5 kw) 4. Pompa ciepła z grzałką nurkową 12 kw i wyłączoną sprężarką 5. Pompa ciepła z grzałką nurkową 15 kw i wyłączoną sprężarką 6. Pompa ciepła z grzałką nurkową 12 kw 7. Pompa ciepła z grzałką nurkową 15 kw 8. Bezpiecznik fazy L1 (rozmiar 4 ma sprężarkę jednofazową) 9. Pompa ciepła 6.3 Przyłączanie napięcia zasilającego Przyłączanie napięcia zasilającego apięcie elektryczne! Przewód zasilający można podłączyć tylko do przeznaczonej do tego celu listwy zaciskowej. ie można stosować żadnych innych listew zaciskowych. 1. Przeciągnij przewód zasilający do listew zaciskowych przez otwór w górnej osłonie pompy ciepła. 2. Przyłącz przewody zasilające w opisany niżej sposób. 38 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

39 6.3.2 Przyłącze 400 V, 3- Kabel zasilający Odłącznik Listwa zaciskowa pompy ciepła 3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE Przyłącze 230 V, 1 faza z dwoma rurociągami zasilającymi Odłącznik Listwa zaciskowa pompy ciepła 6 mm 2 Zasilanie 230 V pompy ciepła L1 2 PE1 Zasilanie 230 V przez grzałkę nurkową L1, 2L1, 3 PE4 2L1 2L2 Danfoss Heating Solutions VMGFQ249 39

40 6.3.4 Przyłącze 230 V, inne rozwiązania Patrz krajowe instrukcje elektryczne. 6.4 Miejsce montażu i przyłączenie czujników zewnętrznych Zalecane położenie --> ieprawidłowe położenie --> Czujnik zewnętrzny należy przyłączyć za pomocą przewodu dwużyłowego. Przewód o maksymalnej długości 50 m ma przekrój 0,75 mm 2. Dłuższe przewody (do 120 m) mają przekrój 1,5 mm W przypadku wysokich budynków czujnik należy umieścić między drugą a trzecią kondygnacją. Miejsce montażu nie powinno być całkowicie osłonięte od wiatru ani narażone na bezpośredni przewiew. ie należy montować czujnika na ścianie pokrytej odbijającą światło blachą. Czujnik należy umieścić w odległości co najmniej 1 m od otworów w ścianie budynku, przez które może wydostawać się ciepłe powietrze. Jeśli przewód czujnika prowadzony jest w rurociągu, należy go uszczelnić, tak aby wydostające się powietrze nie miało wpływu na wskazanie czujnika. 1. Zamontuj czujnik zewnętrzny po północnej lub północno-zachodniej stronie budynku. 2. Przyłącz czujnik do układu sterowania pompy ciepła. 6.5 Przyłączanie modułu zewnętrznego Przyłączanie modułu zewnętrznego dla modelu DHP-A Opti Przewód zasilający można podłączyć tylko do przeznaczonej do tego celu listwy zaciskowej. ie można stosować żadnych innych listew zaciskowych. 40 VMGFQ249 Danfoss Heating Solutions

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści

Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści Instrukcja Instalacji 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści...1 2.0 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu...2 3.0 Opis systemu...2 3.1 Ogólne informacje o węzłach cieplnych...2 3.2...2 3.3 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo