Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)"

Transkrypt

1 Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana Lubiƒskiego i mgr. Grzegorza Stolcmana. Numer w zestawie DKW /99.

2 Spis treêci I. Charakterystyka programu 3 II. Uwagi o realizacji programu 3 III. Szczegó owe cele kszta cenia 4 IV. Materia nauczania 5 V. Rozk ad materia u z uwzgl dnieniem procedur osiàgania celów i osiàgni ç uczniów 7 VI. Metody oceny osiàgni ç uczniów 32

3 I. Charakterystyka programu Edukacja techniczna spe nia istotnà rol w rozwoju osobowoêci ucznia. Na lekcjach techniki uczeƒ zdobywa wiadomoêci i umiej tnoêci, które b dzie móg wykorzystaç w yciu codziennym. Celem tego przedmiotu w szkole podstawowej jest osiàgni cie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej. Aby go osiàgnàç, zadaniem nauczyciela i szko y jest: 1. Doprowadzenie ucznia do poznania i ocenienia swoich cech, mo liwoêci i predyspozycji technicznych. 2. Organizowanie wielostronnej aktywnoêci technicznej ucznia. Aby zrealizowaç te zadania, nauczyciel powinien: 1. Wpoiç uczniom nawyk bezpiecznego zachowania podczas wykonywania zadaƒ technicznych indywidualnie i zespo owo. 2. Nauczyç uczniów skutecznego post powania w zmieniajàcych si sytuacjach technicznych w yciu codziennym (aspekt pozytywny i negatywny). 3. UÊwiadomiç uczniom mo liwoêci rozwijania procesów poznawczych (myêlenie techniczne, wyobraênia techniczna, j zyk techniczny). 4. Pomóc uczniom w zrozumieniu potrzeby rozwiàzywania ró nego typu problemów zwiàzanych z technikà (zachowanie schematyczne i oryginalne). 5. Pokazaç uczniom wk ad twórców i wynalazców w rozwój techniki, a przez to jednoczeênie w rozwój kultury i cywilizacji. 6. Wpoiç uczniom nawyk bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. II. Uwagi o realizacji programu Poniewa liczba godzin do realizacji w cyklu trzyletnim wynosi 2 h na dwa przedmioty (technika, informatyka), wyboru, w której klasie b dzie realizowany program, dokonuje szko a. JeÊli program b dzie realizowany w liczbie 2 h na jeden przedmiot, np. w klasie IV jedna h, w klasie VI jedna h, to wówczas zwi kszonà liczb godzin nauczyciel przeznacza na zadania wytwórcze np. wykonanie znaków drogowych dla uczniów z m odszych klas. Realizacja tego programu jest mo liwa w ka dej szkole, niezale nie od tego, czy szko a posiada pracowni technicznà. Do jego realizacji wystarczy sala lekcyjna, poniewa program zak ada, e nauczyciel bazuje na tym, co uczeƒ mo e zaobserwowaç w swoim Êrodowisku w yciu codziennym. Koniecznym warunkiem realizacji programu jest korzystanie przez ucznia z zeszytu çwiczeƒ ( Technika i wychowanie komunikacyjne dla szko y podstawowej cz. I i II, Wyd. Nowa Era, Warszawa 1999). OczywiÊcie, sà równie zagadnienia, których realizacja wymaga Êrodków dydaktycznych, np. zestawów do elektrotechniki. Uczniowie podczas rozwiàzywania ró nego typu problemów i zadaƒ poznajà Êrodowisko techniczne cz owieka, poznajà i korzystajà z dost pnych im materia ów, narz dzi, urzàdzeƒ technicznych. Zwracamy uwag na kszta towanie postaw proekologicznych. Program zawiera równie zagadnienia zwiàzane z bezpieczeƒstwem 3

4 ruchu drogowego. Rolà nauczyciela jest zorganizowanie zaj ç w taki sposób, aby uczeƒ zdoby wiadomoêci, umiej tnoêci oraz naby okreêlone postawy. III. Szczegó owe cele kszta cenia: zapoznanie z zagro eniami dla zdrowia i ycia, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego korzystania z wytworów techniki, kszta towanie umiej tnoêci udzielania pierwszej pomocy, zapoznanie ze znakami bhp, ppo., powszechnej informacji, zapoznanie z zasadami organizacji miejsca pracy indywidualnie, kszta towanie umiej tnoêci organizowania i wykonywania zadaƒ technicznych indywidualnie i zespo owo, kszta towanie umiej tnoêci wykorzystania dost pnych êróde informacji, kszta towanie umiej tnoêci stosowania j zyka technicznego, kszta towanie umiej tnoêci analizowania rysunków (techniczne, poglàdowe) i schematów, zapoznanie z otrzymywaniem papieru, drewna, materia ów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, materia ów w ókienniczych, metalu, kszta towanie umiej tnoêci przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci podstawowych materia ów (papier, drewno, materia y drewnopochodne, tworzywa sztuczne, materia y w ókiennicze, metale), zapoznanie z zastosowaniem materia ów, zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia powierzchni materia ów, zapoznanie z narz dziami do formowania i dzielenia materia ów oraz przyrzàdami pomiarowymi ze zwróceniem uwagi na prawid owe nazwy, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego pos ugiwania si narz dziami, zapoznanie ze sposobami àczenia materia ów, kszta towanie umiej tnoêci manualnych podczas wykonywania zadaƒ wytwórczych, kszta towanie umiej tnoêci projektowania w asnych koncepcji z uwzgl dnieniem wymagaƒ techniczno-u ytkowych, estetycznych, ekonomicznych, kszta towanie umiej tnoêci monta u obwodów elektrycznych, poznanie form architektonicznych domów i ich elementów konstrukcyjnych, sposobów ocieplania, kszta towanie umiej tnoêci estetycznego i funkcjonalnego urzàdzenia mieszkania, zapoznanie ze sposobami wytwarzania energii elektrycznej (sposoby ekologiczne), kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z instalacji domowych (elektryczna, wodociàgowo-kanalizacyjna, gazowa, systemy grzewcze), poznanie zasad racjonalnego ywienia, kszta towanie umiej tnoêci sporzàdzania jad ospisu, zapoznanie ze sposobami przechowywania ywnoêci, kszta towanie umiej tnoêci korzystania z informacji zawartych w instrukcji obs ugi domowych urzàdzeƒ elektrycznych (pralka, ch odziarka, sokowirówka, mikser, odkurzacz, elazko, suszarka do w osów), zapoznanie z budowà roweru, 4

5 kszta towanie postaw proekologicznych, zapoznanie z wybranymi zawodami, kszta towanie umiej tnoêci oceny swoich zainteresowaƒ i zdolnoêci technicznych, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego zachowania si jako pieszy, pasa er, rowerzysta. IV. Materia nauczania Bhp podczas zaj ç z techniki. Apteczka pierwszej pomocy. Przyczyny powstawania po arów, sposoby ich gaszenia. Znaki bhp, ppo., ewakuacyjne, powszechnej informacji. Podstawowe zasady rysunku technicznego (pismo techniczne, znaki wymiarowe, rysowanie i wymiarowanie przedmiotu, rysunek poglàdowy a rzut). Pomys y projekty. èród a informacji (rysunki, instrukcje, znaki, symbole, zdj cia, programy komputerowe, np. Jak to dzia a? ). Planowanie i wykonywanie zadaƒ indywidualnie i zespo owo. Organizacja miejsca pracy. Porzàdek i dyscyplina w czasie pracy. Otrzymywanie, w aêciwoêci, zastosowanie wybranych materia ów: papier (rola makulatury), drewno (rola lasów, zagro enia lasów), materia y drewnopochodne, tworzywa sztuczne (toksycznoêç, sk adowanie i unieszkodliwianie odpadów), materia y w ókiennicze (znaki konserwacji odzie y wszywki), metale (zabezpieczenie przed korozjà). Sposoby formowania i dzielenia materia ów. Narz dzia, przybory, przyrzàdy pomiarowe, ich nazwy, zastosowanie i pos ugiwanie si nimi. àczenie materia ów (roz àczne, nieroz àczne). Wiertarka r czna (rysunek poglàdowy, schemat). Zasady racjonalnego ywienia. Opakowania produktów spo ywczych. Uk adanie jad ospisu. Zasady sporzàdzania potraw. Sposoby przechowywania ywnoêci. Obwody elektryczne rysunki poglàdowe, schematy. Montowanie obwodów elektrycznych. Rodzaje obwodów elektrycznych szeregowy, równoleg y. Rodzaje zabudowy mieszkalnej (miasto, wieê). Elementy konstrukcyjne domu. Materia y budowlane (izolacja cieplna). Winda. Mieszkanie i wyposa enie. Wytwarzanie energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie. Budowa, u ytkowanie instalacji domowych: elektrycznej (elektryczne êród a Êwiat a), wodociàgowo-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczych (sposoby ekologiczne). Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Ogólna budowa, instrukcja obs ugi, u ytkowanie, tabliczka znamionowa urzàdzeƒ gospodarstwa domowego (pralka, ch odziarka, sokowirówka, mikser, odkurzacz, elazko, suszarka do w osów). 5

6 Zawody zwiàzane z: leênictwem, przemys em chemicznym, przemys em odzie owym, hutnictwem, naprawà instalacji domowych, naprawà urzàdzeƒ gospodarstwa domowego. Rower budowa, warunki techniczne, przek adnia aƒcuchowa, instalacja elektryczna. Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego: droga i jej elementy, rodzaje dróg, zachowanie si pieszych, pasa erów, pojazdów, rowerzystów, zasady poruszania si po drodze, przepisy porzàdkowe dotyczàce rowerzystów, manewry wykonywane przez rowerzystów, wypadki na drodze, udzielanie pierwszeƒstwa przejazdu, znaki drogowe pionowe, poziome.

7 VI. Rozk ad materia u z uwzgl dnieniem osiàgni ç uczniów (2 h w ciàgu trzech lat nauki) Uwaga: JeÊli na technik przeznaczono 1 h w ciàgu trzech lat nauki, to wówczas nauczyciel ustala, które zagadnienia b dà àczone. Nr lekcji Temat lekcji Uwagi o realizacji Procedury osiągania celów Treści nauczania Osiągnięcia uczniów 1. Zapoznanie z programem. Omówienie regulaminu i bhp na lekcjach analizowanie sytuacji mogàcych prowadziç do zagro enia zdrowia i ycia udzielanie pierwszej pomocy Przepisy bhp podczas zaj ç i regulamin pracowni. Apteczka pierwszej pomocy gdzie z technikà spotka si w yciu codziennym jakie zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujà podczas zaj ç gdzie znajduje si apteczka pierwszej pomocy jakie wymagania i sposób oceniania b dzie stosowa nauczyciel 7 stosowaç zasady bezpiecznej pracy udzieliç pierwszej pomocy przy skaleczeniu okreêliç kryteria ocen z techniki 2. Zapoznanie z instrukcjà ppo. i ewakuacyjnà okreêlenie przyczyn powstawania po arów oraz sposobów ich gaszenia okreêlenie zasad post powania podczas po aru w domu Przyczyny powstawania po arów. Sposoby gaszenia jakie sà przyczyny po arów jakie sà sposoby gaszenia po arów gdzie znajduje si instrukcja ppo., ewakuacyjna okreêliç zasady post powania podczas po aru w domu

8 zastosowaç odpowiednie barwy okreêliç treêç danego znaku okreêliç treêç danego znaku 3. Znaczenie kszta tu, barw, treêci znaków bhp przyporzàdkowanie kszta tu, barwy do treêci znaku Znaki bhp, ppo., ewakuacyjne jakie sà rodzaje znaków, kszta t, barwy gdzie si znajdujà znaki tego typu 4. OkreÊlenie znaczenia znaków informacyjnych rozpoznawanie znaków powszechnej informacji Znaki powszechnej informacji jaki jest kszta t, barwy znaków gdzie znaki tego typu si znajdujà 8 5. Rysowanie, wymiarowanie przedmiotu rysunek techniczny pos ugiwanie si pismem technicznym przyporzàdkowanie rzutu prostokàtnego do rysunku poglàdowego uzupe nianie rysunku technicznego Podstawowe zasady rysunku technicznego (pismo techniczne, znaki wymiarowe, rysowanie i wymiarowanie przedmiotu, rysunek poglàdowy a rzut) dlaczego istnia a potrzeba wprowadzenia rysunku i pisma technicznego jakie sà zasady rzutowania prostokàtnego, wymiarowania pos ugiwaç si pismem technicznym (litery du e) przyporzàdkowaç rzut do rysunku poglàdowego uzupe niç rysunek techniczny przedmiotu 6. Papier otrzymywanie, badanie w aêciwoêci prezentacja otrzymywania papieru okreêlenie roli makulatury Otrzymywanie, w aêciwoêci wybranych materia ów papier (rola makulatury) jakie surowce s u à do produkcji papieru jaki jest sposób otrzymywania papieru

9 badanie okreêlonych w aêciwoêci papieru sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza jakie sà nazwy i zastosowanie papieru okreêliç zwiàzek pomi dzy makulaturà a iloêcià Êci tych drzew dokonaç wyboru narz dzia, sposobu àczenia do danego rodzaju papieru 9 7. Wycinanie, formowanie, sklejanie cz Êci makiety przejazd kolejowy przygotowanie indywidualnego miejsca pracy okreêlenie nazw narz dzi, przyborów oraz ich przeznaczenia bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami wykonanie makiety èród a informacji (rysunki, instrukcje). Sposoby formowania, dzielenia materia ów. Narz dzia, ich nazwy i zastosowanie, pos ugiwanie si nimi. Organizacja indywidualnego miejsca pracy. Porzàdek i dyscyplina w czasie pracy jakie sà êród a informacji potrzebnej do wykonania zadania (rysunek, instrukcja post powania) jakie narz dzie zastosowaç do pracy jaki klej zastosowaç do po àczenia jakie sà zasady organizacji miejsca pracy znaleêç informacje potrzebne do wykonania zadania prawid owo zorganizowaç miejsce pracy bezpiecznie pos ugiwaç si narz dziem prawid owo zagiàç i skleiç materia 8. OkreÊlenie znaczenia i zagro enia lasów okreêlenie roli i zagro eƒ lasu prezentacja wybranych zawodów, np. leênik Drewno (rola, zagro enia lasów). Wybrane zawody zwiàzane z leênictwem jaka jest rola lasu jakie sà zagro enia lasu jakie sà drzewa (liêciaste, iglaste) jaka jest budowa wewn trzna drewna jakie zawody zwiàzane sà z lasem, otrzymywaniem drewna

10 rozró niç znaczenia lasów (gospodarcze, zdrowotno- -rekreacyjne, przyrodnicze) odpowiednio zachowaç si w lesie wskazaç ró nic mi dzy drzewem a drewnem 9. Otrzymywanie drewna, materia ów drewnopochodnych prezentacja otrzymywania drewna, materia ów drewnopochodnych prezentacja wybranych zawodów, np. pilarz Otrzymywanie drewna, materia ów drewnopochodnych Zawody zwiàzane z leênictwem w jaki sposób z drewna otrzymuje si pó fabrykaty drewna jakie sà sposoby suszenia drewna jaka jest ró nica mi dzy drewnem a materia em drewnopochodnym jakich substancji u ywa si do produkcji materia ów drewnopochodnych 10 wyró niç substancje ekologiczne u yte do produkcji materia ów drewnopochodnych porównaç drewno z materia em drewnopochodnym 10. Badanie w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych badanie okreêlonych w aêciwoêci drewna, materia ów drewnopochodnych sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza Planowanie i wykonywanie zadaƒ zespo owo. W aêciwoêci wybranych materia ów drewno, materia y drewnopochodne oraz ich zastosowanie na czym polega organizowanie pracy w zespole dlaczego istnieje potrzeba przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci materia u jakie cechy zalicza si do w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych jakie sà sposoby wykaƒczania powierzchni drewnianych

11 okreêliç kolejnoêç post powania przy klejeniu elementów drewnianych okreêliç zwiàzek pomi dzy Êrednicà otworu a Êrednicà wkr ta przedstawiç graficznie symbole przek adni z batych 11. Zastosowanie narz dzi, przyrzàdów pomiarowych i przyborów okreêlenie nazw narz dzi, przyrzàdów pomiarowych, przyborów oraz ich przeznaczenia Sposoby formowania i dzielenia materia ów. Narz dzia, przyrzàdy pomiarowe i przybory, ich nazwy i zastosowanie zorganizowaç prac w zespole przeprowadziç badania i omówiç w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych przyporzàdkowaç gatunek drewna do danego przedmiotu okreêliç zastosowanie drewna i materia ów drewnopochodnych jakie sà nazwy narz dzi, przyrzàdów pomiarowych i przyborów, które narz dzia i przybory wymagajà ostrzenia 11 dobraç narz dzia, przyrzàdy pomiarowe i przybory w zale noêci od potrzeb technologicznych 12. Po àczenia elementów drewnianych. Budowa i zasada dzia ania wiertarki r cznej pokazanie sposobów àczenia materia ów drewnianych porównanie rysunku poglàdowego i schematu rozró nianie przek adni àczenie materia ów (roz àczne, nieroz àczne). Wiertarka r czna (rysunek poglàdowy, schemat) jakie sà zasady wykonywania po àczeƒ elementów drewnianych jakie ruchy powinno wykonywaç wiert o przy wierceniu otworów jaka jest budowa wiertarki na czym polega konserwacja wiertarki

12 dobraç narz dzia do rodzaju tworzyw sztucznych okreêliç kolejnoêç post powania przy klejeniu tworzyw sztucznych dobraç sposób àczenia do rodzaju tworzywa sztucznego 13. Powtórzenie wiadomoêci drewno i materia y drewnopochodne Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np.: rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: okreêliç rol i zagro enia lasów jakie sà rodzaje drzew w jaki sposób otrzymujemy drewno i materia y drewnopochodne jakie sà gatunki drewna i materia ów drewnopochodnych okreêliç w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych nazwaç narz dzia i przybory okreêliç podobieƒstwa i ró nice pomi dzy drewnem a materia ami drewnopochodnymi Otrzymywanie tworzyw sztucznych. Badanie w aêciwoêci prezentacja otrzymywania tworzyw sztucznych badanie okreêlonych w aêciwoêci tworzyw sztucznych bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza Otrzymywanie i w aêciwoêci wybranych materia ów: tworzywa sztuczne (toksycznoêç). Narz dzia, ich nazwy i zastosowanie, pos ugiwanie si nimi w jaki sposób otrzymuje si tworzywa sztuczne jakich substancji u ywa si do produkcji tworzyw sztucznych jakie sà nazwy podstawowych tworzyw sztucznych oraz ich symbole co to znaczy, e tworzywa sztuczne sà toksyczne

13 15. OkreÊlenie zalet i wad tworzyw sztucznych porównanie sposobu sk adowania i unieszkodliwiania odpadów graficzne przedstawienie zu ycia energii elektrycznej przy produkcji tworzyw sztucznych i metali Zastosowanie tworzyw sztucznych. Sk adowanie i unieszkodliwianie odpadów gdzie tworzywa sztuczne znalaz y zastosowanie w jaki sposób sk aduje si i unieszkodliwia odpady wyró niç zalety i wady tworzyw sztucznych wskazaç najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania tworzyw sztucznych przedstawiç graficznie zu ycie energii elektrycznej przy produkcji ró nych materia ów (tworzywa sztuczne, metale) Otrzymywanie i badanie w aêciwoêci w ókien prezentacja otrzymywania materia ów w ókienniczych badanie okreêlonych w aêciwoêci materia ów w ókienniczych sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza prezentacja wybranych zawodów, np. przàdka Otrzymywanie i badanie w aêciwoêci materia ów w ókienniczych. Zawody zwiàzane z przemys em odzie owym które w ókna sà naturalne, a które chemiczne jak powstaje tkanina i dzianina przyporzàdkowaç rodzaj w ókna do cech charakterystycznych i zastosowania wykonaç proste czynnoêci podczas badania w aêciwoêci w ókien sformu owaç obserwacje na podstawie przeprowadzonych badaƒ

14 korzystaç z informacji umieszczonych na wszywkach scharakteryzowaç cechy odzie y ochronnej i uzasadniç jej zastosowanie 17. Rozpoznawanie znaków dotyczàcych konserwacji odzie y. Zastosowanie odzie y ochronnej odczytywanie symboli dotyczàcych konserwacji odzie y Znaki dotyczàce konserwacji odzie y wszywki. Materia y w ókiennicze zastosowanie jakie informacje dotyczàce odzie y przedstawiajà symbole graficzne w jakich zawodach potrzebna jest odzie ochronna Otrzymywanie stali i eliwa. Zabezpieczenie przed korozjà prezentacja otrzymywania metali pokazanie przyk adów zabezpieczania metali prezentacja wybranych zawodów, np. in ynier metalurg, hutnik Otrzymywanie metali. Zabezpieczenie przed korozjà. Zawody zwiàzane z hutnictwem w jakiej postaci wyst pujà metale w skorupie ziemskiej na czym polega korozja metali jakie informacje zamieszczone sà na opakowaniach farb jakie sà zasady obowiàzujàce podczas malowania wyjaêniç istot otrzymywania stali i eliwa z rudy ustaliç kolejnoêç obowiàzujàcà podczas zabezpieczania metali przed korozjà

15 19. Badanie w aêciwoêci metali badanie okreêlonych w aêciwoêci metali okreêlenie nazw narz dzi i przyborów oraz ich przeznaczenia bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza W aêciwoêci wybranych materia ów metale oraz ich zastosowanie. Narz dzia i przybory, ich nazwy i zastosowanie dlaczego istnieje potrzeba przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci jakie cechy zalicza si do w aêciwoêci metali wykonaç doêwiadczenia wed ug podanej instrukcji przewidzieç rezultat doêwiadczenia omówiç w aêciwoêci metali okreêliç zastosowanie metali nazwaç narz dzia i przybory, okreêliç ich zastosowanie Powtórzenie przerobionego materia u metale Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np. rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: jakie sà nazwy metali w jaki sposób otrzymujemy metale nazwaç narz dzia i przybory okreêliç w aêciwoêci metali oraz ich zastosowanie 21. OkreÊlenie grup produktów spo ywczych. Zanieczyszczenia ywnoêci pokazanie przyk adów racjonalnego od ywiania wykrywanie szkodliwych dodatków chemicznych w ywnoêci prezentacja wybranych zawodów, np. technolog ywienia, kucharz Zasady racjonalnego ywienia. Opakowania produktów. Wybrane zawody na czym polega racjonalne od ywianie co to znaczy ywnoêç ekologiczna z jakich materia ów wykonane sà opakowania produktów spo ywczych jakie zawody zwiàzane sà z przemys em spo ywczym jakie informacje zawarte sà na opakowaniach produktów spo ywczych

16 okreêliç rol produktów zalecanych w racjonalnym ywieniu przyporzàdkowaç nazwy produktów spo ywczych do rodzaju opakowania odczytaç i wykorzystaç informacje umieszczone na opakowaniach produktów spo ywczych Planowanie ywienia. Uk adanie jad ospisu sporzàdzanie prawid owego jad ospisu okreêlenie zasad sporzàdzania potraw dobieranie sposobu przechowywania ywnoêci do produktu Uk adanie jad ospisu. Zasady sporzàdzania potraw. Sposoby przechowywania ywnoêci jakie sà zasady planowania ywienia z uwzgl dnieniem aspektu ekonomicznego jakie sà sposoby przechowywania ywnoêci dobraç produkty ze wzgl du na por roku oceniç jad ospis z uwzgl dnieniem aspektu zdrowotnego, estetycznego, ekonomicznego dobraç sposób przechowywania ywnoêci do produktu 23. Przypomnienie elementów i symboli obwód elektryczny analizowanie prostego obwodu elektrycznego Obwody elektryczne rysunki poglàdowe, schematy co to jest obwód elektryczny jakie sà symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego co to jest odbiornik energii elektrycznej, êród o energii elektrycznej, przewody àczàce obwód

17 wyjaêniç zwiàzek pomi dzy symbolami graficznymi elementów obwodu a schematem obwodu przyporzàdkowaç wyglàd elementu obwodu do jego symbolu graficznego wykazaç, jaka jest ró nica mi dzy obwodem szeregowym a równoleg ym uzupe niç schemat obwodu (szeregowy, równoleg y) 24. Montowanie obwodów szeregowych montowanie obwodów elektrycznych Montowanie obwodów elektrycznych na czym polega organizacja pracy w zespole jakie sà sposoby zamiany energii elektrycznej na inny rodzaj energii co to sà przewodniki i izolatory 17 zorganizowaç prac w zespole zbudowaç obwód pràdu elektrycznego uzupe niç schemat obwodu pràdu elektrycznego 25. Porównywanie obwodów szeregowych i równoleg ych okreêlenie ró nic pomi dzy obwodem szeregowym i równoleg ym Rodzaje obwodów elektrycznych szeregowe i równoleg e jakie sà sposoby àczenia odbiorników energii elektrycznej jakie elementy wchodzà w sk ad danego obwodu elektrycznego

18 26. Rozró nianie form architektonicznych domów rozpoznawanie form architektonicznych budynków mieszkalnych prezentacja wybranych zawodów, np. architekt, in ynier-konstruktor, murarz Rodzaje zabudowy mieszkalnej (miasto, wieê). Wybrane zawody jakie formy architektoniczne znajdujà si w mieêcie i na wsi jakie sà etapy budowy domu jakiego typu domy znajdujà si w jego miejscowoêci do danego etapu budowy domu przyporzàdkowaç zawody scharakteryzowaç formy architektoniczne domów Konstrukcja domu rozpoznawanie elementów. Budowa, u ytkowanie windy rozró nianie elemetów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych (materia y budowlane izolacja cieplna) omówienie budowy windy okreêlenie zasad u ytkowania windy Elementy konstrukcyjne domu. Materia y budowlane (izolacja cieplna). Winda z jakich elementów sk ada si dom z jakich materia ów budowane sà domy na czym polega ocieplenie Êciany z jakich elementów sk ada si winda i jaka jest ich rola rozpoznaç elementy konstrukcyjne domu okreêliç w aêciwoêci materia ów budowlanych opisaç zasady zachowania si w windzie

19 scharakteryzowaç sposoby wytwarzania energii elektrycznej oraz wyjaêniç, na czym polega jej przesy anie 28. Analizowanie planu poziomego mieszkania narysowanie wyposa enia mieszkania z zastosowaniem symboli gaficznych okreêlenie wykoƒczenia pod ogi, Êcian, drzwi i okien Mieszkanie i wyposa enie jaka jest rola planu poziomego mieszkania jakie sà symbole graficzne dotyczàce wyposa enia i urzàdzenia mieszkania Wytwarzanie energii elektrycznej i jej przesy anie omówienie sposobów wytwarzania energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie do domu Wytwarzanie energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie rozpoznaç przeznaczenie pomieszczeƒ rozpoznaç umiejscowienie drzwi i okien obliczyç powierzchni mieszkania zaprojektowaç wyposa enie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych okreêliç wykoƒczenie pod ogi, Êcian, drzwi i okien jakie sà sposoby wytwarzania energii elektrycznej który sposób wytwarzania energii elektrycznej jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce które sposoby wytwarzania energii elektrycznej sà ekologiczne

20 odczytaç parametry i okreêliç zastosowanie elektrycznych êróde Êwiat a opisaç podobieƒstwa i ró nice mi dzy arówkà a Êwietlówkà kompaktowà, dobraç moc Êwietlówek kompaktowych do mocy arówek okreêliç znaczenie ekonomiczne i ekologiczne przy zastosowaniu Êwietlówek kompaktowych Budowa i u ytkowanie domowej instalacji elektrycznej opisywanie budowy i u ytkowania instalacji elektrycznej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. elektryk Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: elektryczna. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych z jakich elementów sk ada si domowa instalacja elektryczna jakie sà zasady bezpiecznego u ytkowania domowej instalacji elektrycznej jakie sà symbole graficzne przedstawiajàce schemat domowej instalacji elektrycznej przyporzàdkowaç domowà instalacj elektrycznà do rodzaju instalacji rozpoznaç symbole graficzne przedstawiajàce schemat domowej instalacji elektrycznej odczytaç z licznika zu ycie energii elektrycznej 31. Budowa, parametry, porównywanie elektrycznych êróde Êwiat a porównanie elektrycznych êróde Êwiat a z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego Elektryczne êród a Êwiat a; rachunek ekonomiczny na przyk adzie elektrycznych êróde Êwiat a jakie sà elektryczne êród a Êwiat a, z jakich elementów sk adajà si elektryczne êród a Êwiat a jakie sà parametry elektrycznych êróde Êwiat a

21 wyjaêniç, dlaczego zawory instaluje si w kilku miejscach zachowaç si w wypadku ulatniania si gazu Budowa i u ytkowanie instalacji wodociàgowo- -kanalizacyjnej Budowa i u ytkowanie instalacji gazowej opisywanie budowy i u ytkowania instalacji wodociàgowo-kanalizacyjnej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. hydraulik opisywanie budowy i u ytkowania instalacji gazowej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. monter Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: wodociàgowo-kanalizacyjna. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: gazowa. Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych z jakich elementów sk ada si instalacja wodociàgowo-kanalizacyjna jakie sà sposoby zasilania mieszkania w zimnà i ciep à wod jaka jest rola zaworu, wodomierza, syfonu wyjaêniç, dlaczego zawory instaluje si w kilku miejscach wyjaêniç, w jaki sposób mo na ograniczyç zanieczyszczenia znajdujàce si w wodzie opisaç, w jaki sposób mo na ograniczyç zu ycie wody (czynnik ekonomiczny) z jakich elementów sk ada si instalacja gazowa jaka jest rola zaworu, licznika jakie sà zasady bezpiecznego u ytkowania instalacji gazowej

22 34. Budowa, u ytkowanie instalacji grzewczych opisywanie budowy i u ytkowania instalacji grzewczych z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. monter Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: grzewczych. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych jakie sà sposoby ogrzewania mieszkaƒ z jakich elementów sk ada si instalacja centralnego ogrzewania jakie substancje mogà byç spalane w palenisku i która z nich jest ekologiczna wyjaêniç zwiàzek pomi dzy termostatem, ciep omierzem, czynnikiem ekonomicznym okreêliç czynniki wp ywajàce na wzrost kosztów ogrzewania Powtórzenie wiadomoêci domowe instalacje Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np. rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: jakie elementy wchodzà w sk ad instalacji domowych scharakteryzowaç instalacje domowe okreêliç czynniki wp ywajàce na wzrost kosztów eksploatacji instalacji domowych 36. Zasady korzystania z urzàdzeƒ gospodarstwa domowego okreêlenie zasad bezpiecznego u ytkowania urzàdzeƒ gospodarstwa domowego prezentacja wybranych zawodów, np. elektromechanik Instrukcje obs ugi, tabliczki znamionowe urzàdzeƒ gospodarstwa domowego. èród a informacji (zdj cia). Zawody zwiàzane z naprawà urzàdzeƒ gospodarstwa domowego które urzàdzenia gospodarstwa domowego sà wyposa one w silnik elektryczny jakie sà zasady udzielania pomocy pora onemu pràdem elektrycznym które urzàdzenia muszà byç pod àczone do gniazdka ze stykiem ochronnym jakie informacje zawiera tabliczka znamionowa urzàdzenia

23 okreêliç zasady obowiàzujàce podczas u ytkowania urzàdzeƒ gospodarstwa domowego wyjaêniç, dlaczego urzàdzenia o metalowych obudowach muszà byç pod àczone do gniazdka ze stykiem ochronnym wyjaêniç, dlaczego mokrymi r kami nie wolno obs ugiwaç urzàdzeƒ elektrycznych Pralka budowa i u ytkowanie omówienie budowy pralki okreêlenie zasad u ytkowania Ogólna budowa, funkcjonowanie, instrukcja obs ugi, tabliczka znamionowa (pralka) èród a informacji (rysunki, program komputerowy Jak to dzia a? ) jakie sà rodzaje pralek z jakich elementów sk ada si pralka i jaka jest ich rola obs ugiwaç pralk zgodnie z instrukcjà obs ugi, porównaç pralk wirnikowà z pralkà automatycznà 38. Budowa i funkcjonowanie urzàdzeƒ do przechowywania produktów spo ywczych i sporzàdzania potraw omówienie budowy ch odziarki, sokowirówki, miksera okreêlenie zasad u ytkowania urzàdzeƒ Ogólna budowa, funkcjonowanie, instrukcje obs ugi, tabliczki znamionowe (ch odziarka, sokowirówka, mikser). èród a informacji (rysunki, program komputerowy Jak to dzia a? ). Rachunek ekonomiczny na przyk adzie ch odziarki jaka jest budowa ch odziarki, sokowirówki, miksera co to jest freon jakie jest zastosowanie ch odziarki, sokowirówki, miksera okreêliç czynniki wp ywajàce na zu ycie energii elektrycznej przez ch odziark

Zapoznanie z programem. Omówienie regulaminu i bhp na lekcjach

Zapoznanie z programem. Omówienie regulaminu i bhp na lekcjach VI. Rozk ad materia u z uwzgl dnieniem osiàgni ç uczniów (2 h w ciàgu trzech lat nauki) Uwaga: JeÊli na technik przeznaczono 1 h w ciàgu trzech lat nauki, to wówczas nauczyciel ustala, które zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki

Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy z techniki na podstawie podr cznika Technika. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLAS 5-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLAS 5-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLAS 5-6 Technika. Program nauczania dla klas IV VI szkoły podstawowej, DKOW- 5002-34/08 Autor: Wiesław Korpikiewicz, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Podręcznik: Technika-

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach techniki. 1.2. Ochrona przeciwpożarowa na lekcjach techniki. 1.3. Alarm w szkole. Plan wynikowy z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego jest: WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Klasa IV 1. Wdrażanie do: - zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze, - kształtowanie postaw zgodnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ. W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ. W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 190 w Warszawie 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. 2. Do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych klas.

Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych klas. Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych klas. 1. Szczegółowe kryteria oceniania w klasie IV. Zna: - regulamin pracowni technicznej, - podstawowe gatunki papieru, - różne gatunki drzew, - wskazuje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej. Wymagania podstawowe (oceny dopuszczająca i dostateczna)

Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej. Wymagania podstawowe (oceny dopuszczająca i dostateczna) Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja) Wymagania podstawowe (oceny dopuszczająca i dostateczna)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu)

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Program nauczania techniki w szkole podstawowej DKW-4014-292/99 Tematyka lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Uczeń w szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wirtualna wycieczka do biblioteki Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Liczba godz. Temat jednostki lekcyjnej. Materiał nauczania. L.p.

Wymagania edukacyjne: Liczba godz. Temat jednostki lekcyjnej. Materiał nauczania. L.p. TECHNIKA PLAN DYDAKTYCZNY KLASA III GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: - Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum - Programu nauczania: DKW-404-4/99 L.p... Temat jednostki lekcyjnej Program

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU TECHNIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU TECHNIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU TECHNIKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą zna zasady BHP i

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

WIES AW KORPIKIEWICZ TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

WIES AW KORPIKIEWICZ TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ WIES AW KORPIKIEWICZ TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Grzegorz Szczepaniak Redakcja j zykowa: Piotr Salewski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki Przedmiotowy system oceniania z techniki Spis treści I. Uczeń klasy czwartej powinien zdobyć następujące umiejętności:... 2 II. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia.... 2 III. Kryteria ocen z techniki w klasie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.)

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) 2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) Dzia VII: ELEKTROSTATYKA (11 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL. 4 6 WSiP

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL. 4 6 WSiP PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL. 4 6 WSiP WSTEP Zasadniczym aktem prawnym regulującym działania edukacyjne jest Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3)

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 2 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. -

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH l.p Temat Odniesienie do podstawy programowej 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Regulaminy w szkole. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

PISMO TECHNICZNE, WIADOMOŚCI WSTĘPNE PROCEDURY OSIĄGANIA TREŚCI NAUCZANIA. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - Analizowanie sytuacji mogących.

PISMO TECHNICZNE, WIADOMOŚCI WSTĘPNE PROCEDURY OSIĄGANIA TREŚCI NAUCZANIA. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - Analizowanie sytuacji mogących. I TREŚCI PODSTAWOWE I PONADPOPSTAWOWE ORAZ KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA ZAJĘCIACH Z TECHNIKI 1. Na zajęciach z informatyki obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zaj technicznych

Program nauczania zaj technicznych 2. Cele kszta cenia wymagania ogólne Program nauczania zaj technicznych Modu : O bezpiecze stwie w przestrzeni drogowej 1. Wst p Aktem inspiruj cym i reguluj cym opracowanie niniejszego programu jest nowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej Akty prawne obowiązujące przy wydawaniu karty rowerowej albo Podstawy prawne: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów

Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów Proponowany sposób notowania spostrze eƒ w kartach obserwacji: A poziom wysoki: uczeƒ biegle korzysta ze zdobytych wiadomoêci w ró nych sytuacjach, twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h)

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) ROZDZIAŁ Zasady poruszania się po drogach NUMER LEKCJI 1 2 3 4 5 6 TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo