Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)"

Transkrypt

1 Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana Lubiƒskiego i mgr. Grzegorza Stolcmana. Numer w zestawie DKW /99.

2 Spis treêci I. Charakterystyka programu 3 II. Uwagi o realizacji programu 3 III. Szczegó owe cele kszta cenia 4 IV. Materia nauczania 5 V. Rozk ad materia u z uwzgl dnieniem procedur osiàgania celów i osiàgni ç uczniów 7 VI. Metody oceny osiàgni ç uczniów 32

3 I. Charakterystyka programu Edukacja techniczna spe nia istotnà rol w rozwoju osobowoêci ucznia. Na lekcjach techniki uczeƒ zdobywa wiadomoêci i umiej tnoêci, które b dzie móg wykorzystaç w yciu codziennym. Celem tego przedmiotu w szkole podstawowej jest osiàgni cie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej. Aby go osiàgnàç, zadaniem nauczyciela i szko y jest: 1. Doprowadzenie ucznia do poznania i ocenienia swoich cech, mo liwoêci i predyspozycji technicznych. 2. Organizowanie wielostronnej aktywnoêci technicznej ucznia. Aby zrealizowaç te zadania, nauczyciel powinien: 1. Wpoiç uczniom nawyk bezpiecznego zachowania podczas wykonywania zadaƒ technicznych indywidualnie i zespo owo. 2. Nauczyç uczniów skutecznego post powania w zmieniajàcych si sytuacjach technicznych w yciu codziennym (aspekt pozytywny i negatywny). 3. UÊwiadomiç uczniom mo liwoêci rozwijania procesów poznawczych (myêlenie techniczne, wyobraênia techniczna, j zyk techniczny). 4. Pomóc uczniom w zrozumieniu potrzeby rozwiàzywania ró nego typu problemów zwiàzanych z technikà (zachowanie schematyczne i oryginalne). 5. Pokazaç uczniom wk ad twórców i wynalazców w rozwój techniki, a przez to jednoczeênie w rozwój kultury i cywilizacji. 6. Wpoiç uczniom nawyk bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. II. Uwagi o realizacji programu Poniewa liczba godzin do realizacji w cyklu trzyletnim wynosi 2 h na dwa przedmioty (technika, informatyka), wyboru, w której klasie b dzie realizowany program, dokonuje szko a. JeÊli program b dzie realizowany w liczbie 2 h na jeden przedmiot, np. w klasie IV jedna h, w klasie VI jedna h, to wówczas zwi kszonà liczb godzin nauczyciel przeznacza na zadania wytwórcze np. wykonanie znaków drogowych dla uczniów z m odszych klas. Realizacja tego programu jest mo liwa w ka dej szkole, niezale nie od tego, czy szko a posiada pracowni technicznà. Do jego realizacji wystarczy sala lekcyjna, poniewa program zak ada, e nauczyciel bazuje na tym, co uczeƒ mo e zaobserwowaç w swoim Êrodowisku w yciu codziennym. Koniecznym warunkiem realizacji programu jest korzystanie przez ucznia z zeszytu çwiczeƒ ( Technika i wychowanie komunikacyjne dla szko y podstawowej cz. I i II, Wyd. Nowa Era, Warszawa 1999). OczywiÊcie, sà równie zagadnienia, których realizacja wymaga Êrodków dydaktycznych, np. zestawów do elektrotechniki. Uczniowie podczas rozwiàzywania ró nego typu problemów i zadaƒ poznajà Êrodowisko techniczne cz owieka, poznajà i korzystajà z dost pnych im materia ów, narz dzi, urzàdzeƒ technicznych. Zwracamy uwag na kszta towanie postaw proekologicznych. Program zawiera równie zagadnienia zwiàzane z bezpieczeƒstwem 3

4 ruchu drogowego. Rolà nauczyciela jest zorganizowanie zaj ç w taki sposób, aby uczeƒ zdoby wiadomoêci, umiej tnoêci oraz naby okreêlone postawy. III. Szczegó owe cele kszta cenia: zapoznanie z zagro eniami dla zdrowia i ycia, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego korzystania z wytworów techniki, kszta towanie umiej tnoêci udzielania pierwszej pomocy, zapoznanie ze znakami bhp, ppo., powszechnej informacji, zapoznanie z zasadami organizacji miejsca pracy indywidualnie, kszta towanie umiej tnoêci organizowania i wykonywania zadaƒ technicznych indywidualnie i zespo owo, kszta towanie umiej tnoêci wykorzystania dost pnych êróde informacji, kszta towanie umiej tnoêci stosowania j zyka technicznego, kszta towanie umiej tnoêci analizowania rysunków (techniczne, poglàdowe) i schematów, zapoznanie z otrzymywaniem papieru, drewna, materia ów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, materia ów w ókienniczych, metalu, kszta towanie umiej tnoêci przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci podstawowych materia ów (papier, drewno, materia y drewnopochodne, tworzywa sztuczne, materia y w ókiennicze, metale), zapoznanie z zastosowaniem materia ów, zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia powierzchni materia ów, zapoznanie z narz dziami do formowania i dzielenia materia ów oraz przyrzàdami pomiarowymi ze zwróceniem uwagi na prawid owe nazwy, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego pos ugiwania si narz dziami, zapoznanie ze sposobami àczenia materia ów, kszta towanie umiej tnoêci manualnych podczas wykonywania zadaƒ wytwórczych, kszta towanie umiej tnoêci projektowania w asnych koncepcji z uwzgl dnieniem wymagaƒ techniczno-u ytkowych, estetycznych, ekonomicznych, kszta towanie umiej tnoêci monta u obwodów elektrycznych, poznanie form architektonicznych domów i ich elementów konstrukcyjnych, sposobów ocieplania, kszta towanie umiej tnoêci estetycznego i funkcjonalnego urzàdzenia mieszkania, zapoznanie ze sposobami wytwarzania energii elektrycznej (sposoby ekologiczne), kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z instalacji domowych (elektryczna, wodociàgowo-kanalizacyjna, gazowa, systemy grzewcze), poznanie zasad racjonalnego ywienia, kszta towanie umiej tnoêci sporzàdzania jad ospisu, zapoznanie ze sposobami przechowywania ywnoêci, kszta towanie umiej tnoêci korzystania z informacji zawartych w instrukcji obs ugi domowych urzàdzeƒ elektrycznych (pralka, ch odziarka, sokowirówka, mikser, odkurzacz, elazko, suszarka do w osów), zapoznanie z budowà roweru, 4

5 kszta towanie postaw proekologicznych, zapoznanie z wybranymi zawodami, kszta towanie umiej tnoêci oceny swoich zainteresowaƒ i zdolnoêci technicznych, kszta towanie umiej tnoêci bezpiecznego zachowania si jako pieszy, pasa er, rowerzysta. IV. Materia nauczania Bhp podczas zaj ç z techniki. Apteczka pierwszej pomocy. Przyczyny powstawania po arów, sposoby ich gaszenia. Znaki bhp, ppo., ewakuacyjne, powszechnej informacji. Podstawowe zasady rysunku technicznego (pismo techniczne, znaki wymiarowe, rysowanie i wymiarowanie przedmiotu, rysunek poglàdowy a rzut). Pomys y projekty. èród a informacji (rysunki, instrukcje, znaki, symbole, zdj cia, programy komputerowe, np. Jak to dzia a? ). Planowanie i wykonywanie zadaƒ indywidualnie i zespo owo. Organizacja miejsca pracy. Porzàdek i dyscyplina w czasie pracy. Otrzymywanie, w aêciwoêci, zastosowanie wybranych materia ów: papier (rola makulatury), drewno (rola lasów, zagro enia lasów), materia y drewnopochodne, tworzywa sztuczne (toksycznoêç, sk adowanie i unieszkodliwianie odpadów), materia y w ókiennicze (znaki konserwacji odzie y wszywki), metale (zabezpieczenie przed korozjà). Sposoby formowania i dzielenia materia ów. Narz dzia, przybory, przyrzàdy pomiarowe, ich nazwy, zastosowanie i pos ugiwanie si nimi. àczenie materia ów (roz àczne, nieroz àczne). Wiertarka r czna (rysunek poglàdowy, schemat). Zasady racjonalnego ywienia. Opakowania produktów spo ywczych. Uk adanie jad ospisu. Zasady sporzàdzania potraw. Sposoby przechowywania ywnoêci. Obwody elektryczne rysunki poglàdowe, schematy. Montowanie obwodów elektrycznych. Rodzaje obwodów elektrycznych szeregowy, równoleg y. Rodzaje zabudowy mieszkalnej (miasto, wieê). Elementy konstrukcyjne domu. Materia y budowlane (izolacja cieplna). Winda. Mieszkanie i wyposa enie. Wytwarzanie energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie. Budowa, u ytkowanie instalacji domowych: elektrycznej (elektryczne êród a Êwiat a), wodociàgowo-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczych (sposoby ekologiczne). Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Ogólna budowa, instrukcja obs ugi, u ytkowanie, tabliczka znamionowa urzàdzeƒ gospodarstwa domowego (pralka, ch odziarka, sokowirówka, mikser, odkurzacz, elazko, suszarka do w osów). 5

6 Zawody zwiàzane z: leênictwem, przemys em chemicznym, przemys em odzie owym, hutnictwem, naprawà instalacji domowych, naprawà urzàdzeƒ gospodarstwa domowego. Rower budowa, warunki techniczne, przek adnia aƒcuchowa, instalacja elektryczna. Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego: droga i jej elementy, rodzaje dróg, zachowanie si pieszych, pasa erów, pojazdów, rowerzystów, zasady poruszania si po drodze, przepisy porzàdkowe dotyczàce rowerzystów, manewry wykonywane przez rowerzystów, wypadki na drodze, udzielanie pierwszeƒstwa przejazdu, znaki drogowe pionowe, poziome.

7 VI. Rozk ad materia u z uwzgl dnieniem osiàgni ç uczniów (2 h w ciàgu trzech lat nauki) Uwaga: JeÊli na technik przeznaczono 1 h w ciàgu trzech lat nauki, to wówczas nauczyciel ustala, które zagadnienia b dà àczone. Nr lekcji Temat lekcji Uwagi o realizacji Procedury osiągania celów Treści nauczania Osiągnięcia uczniów 1. Zapoznanie z programem. Omówienie regulaminu i bhp na lekcjach analizowanie sytuacji mogàcych prowadziç do zagro enia zdrowia i ycia udzielanie pierwszej pomocy Przepisy bhp podczas zaj ç i regulamin pracowni. Apteczka pierwszej pomocy gdzie z technikà spotka si w yciu codziennym jakie zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujà podczas zaj ç gdzie znajduje si apteczka pierwszej pomocy jakie wymagania i sposób oceniania b dzie stosowa nauczyciel 7 stosowaç zasady bezpiecznej pracy udzieliç pierwszej pomocy przy skaleczeniu okreêliç kryteria ocen z techniki 2. Zapoznanie z instrukcjà ppo. i ewakuacyjnà okreêlenie przyczyn powstawania po arów oraz sposobów ich gaszenia okreêlenie zasad post powania podczas po aru w domu Przyczyny powstawania po arów. Sposoby gaszenia jakie sà przyczyny po arów jakie sà sposoby gaszenia po arów gdzie znajduje si instrukcja ppo., ewakuacyjna okreêliç zasady post powania podczas po aru w domu

8 zastosowaç odpowiednie barwy okreêliç treêç danego znaku okreêliç treêç danego znaku 3. Znaczenie kszta tu, barw, treêci znaków bhp przyporzàdkowanie kszta tu, barwy do treêci znaku Znaki bhp, ppo., ewakuacyjne jakie sà rodzaje znaków, kszta t, barwy gdzie si znajdujà znaki tego typu 4. OkreÊlenie znaczenia znaków informacyjnych rozpoznawanie znaków powszechnej informacji Znaki powszechnej informacji jaki jest kszta t, barwy znaków gdzie znaki tego typu si znajdujà 8 5. Rysowanie, wymiarowanie przedmiotu rysunek techniczny pos ugiwanie si pismem technicznym przyporzàdkowanie rzutu prostokàtnego do rysunku poglàdowego uzupe nianie rysunku technicznego Podstawowe zasady rysunku technicznego (pismo techniczne, znaki wymiarowe, rysowanie i wymiarowanie przedmiotu, rysunek poglàdowy a rzut) dlaczego istnia a potrzeba wprowadzenia rysunku i pisma technicznego jakie sà zasady rzutowania prostokàtnego, wymiarowania pos ugiwaç si pismem technicznym (litery du e) przyporzàdkowaç rzut do rysunku poglàdowego uzupe niç rysunek techniczny przedmiotu 6. Papier otrzymywanie, badanie w aêciwoêci prezentacja otrzymywania papieru okreêlenie roli makulatury Otrzymywanie, w aêciwoêci wybranych materia ów papier (rola makulatury) jakie surowce s u à do produkcji papieru jaki jest sposób otrzymywania papieru

9 badanie okreêlonych w aêciwoêci papieru sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza jakie sà nazwy i zastosowanie papieru okreêliç zwiàzek pomi dzy makulaturà a iloêcià Êci tych drzew dokonaç wyboru narz dzia, sposobu àczenia do danego rodzaju papieru 9 7. Wycinanie, formowanie, sklejanie cz Êci makiety przejazd kolejowy przygotowanie indywidualnego miejsca pracy okreêlenie nazw narz dzi, przyborów oraz ich przeznaczenia bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami wykonanie makiety èród a informacji (rysunki, instrukcje). Sposoby formowania, dzielenia materia ów. Narz dzia, ich nazwy i zastosowanie, pos ugiwanie si nimi. Organizacja indywidualnego miejsca pracy. Porzàdek i dyscyplina w czasie pracy jakie sà êród a informacji potrzebnej do wykonania zadania (rysunek, instrukcja post powania) jakie narz dzie zastosowaç do pracy jaki klej zastosowaç do po àczenia jakie sà zasady organizacji miejsca pracy znaleêç informacje potrzebne do wykonania zadania prawid owo zorganizowaç miejsce pracy bezpiecznie pos ugiwaç si narz dziem prawid owo zagiàç i skleiç materia 8. OkreÊlenie znaczenia i zagro enia lasów okreêlenie roli i zagro eƒ lasu prezentacja wybranych zawodów, np. leênik Drewno (rola, zagro enia lasów). Wybrane zawody zwiàzane z leênictwem jaka jest rola lasu jakie sà zagro enia lasu jakie sà drzewa (liêciaste, iglaste) jaka jest budowa wewn trzna drewna jakie zawody zwiàzane sà z lasem, otrzymywaniem drewna

10 rozró niç znaczenia lasów (gospodarcze, zdrowotno- -rekreacyjne, przyrodnicze) odpowiednio zachowaç si w lesie wskazaç ró nic mi dzy drzewem a drewnem 9. Otrzymywanie drewna, materia ów drewnopochodnych prezentacja otrzymywania drewna, materia ów drewnopochodnych prezentacja wybranych zawodów, np. pilarz Otrzymywanie drewna, materia ów drewnopochodnych Zawody zwiàzane z leênictwem w jaki sposób z drewna otrzymuje si pó fabrykaty drewna jakie sà sposoby suszenia drewna jaka jest ró nica mi dzy drewnem a materia em drewnopochodnym jakich substancji u ywa si do produkcji materia ów drewnopochodnych 10 wyró niç substancje ekologiczne u yte do produkcji materia ów drewnopochodnych porównaç drewno z materia em drewnopochodnym 10. Badanie w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych badanie okreêlonych w aêciwoêci drewna, materia ów drewnopochodnych sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza Planowanie i wykonywanie zadaƒ zespo owo. W aêciwoêci wybranych materia ów drewno, materia y drewnopochodne oraz ich zastosowanie na czym polega organizowanie pracy w zespole dlaczego istnieje potrzeba przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci materia u jakie cechy zalicza si do w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych jakie sà sposoby wykaƒczania powierzchni drewnianych

11 okreêliç kolejnoêç post powania przy klejeniu elementów drewnianych okreêliç zwiàzek pomi dzy Êrednicà otworu a Êrednicà wkr ta przedstawiç graficznie symbole przek adni z batych 11. Zastosowanie narz dzi, przyrzàdów pomiarowych i przyborów okreêlenie nazw narz dzi, przyrzàdów pomiarowych, przyborów oraz ich przeznaczenia Sposoby formowania i dzielenia materia ów. Narz dzia, przyrzàdy pomiarowe i przybory, ich nazwy i zastosowanie zorganizowaç prac w zespole przeprowadziç badania i omówiç w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych przyporzàdkowaç gatunek drewna do danego przedmiotu okreêliç zastosowanie drewna i materia ów drewnopochodnych jakie sà nazwy narz dzi, przyrzàdów pomiarowych i przyborów, które narz dzia i przybory wymagajà ostrzenia 11 dobraç narz dzia, przyrzàdy pomiarowe i przybory w zale noêci od potrzeb technologicznych 12. Po àczenia elementów drewnianych. Budowa i zasada dzia ania wiertarki r cznej pokazanie sposobów àczenia materia ów drewnianych porównanie rysunku poglàdowego i schematu rozró nianie przek adni àczenie materia ów (roz àczne, nieroz àczne). Wiertarka r czna (rysunek poglàdowy, schemat) jakie sà zasady wykonywania po àczeƒ elementów drewnianych jakie ruchy powinno wykonywaç wiert o przy wierceniu otworów jaka jest budowa wiertarki na czym polega konserwacja wiertarki

12 dobraç narz dzia do rodzaju tworzyw sztucznych okreêliç kolejnoêç post powania przy klejeniu tworzyw sztucznych dobraç sposób àczenia do rodzaju tworzywa sztucznego 13. Powtórzenie wiadomoêci drewno i materia y drewnopochodne Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np.: rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: okreêliç rol i zagro enia lasów jakie sà rodzaje drzew w jaki sposób otrzymujemy drewno i materia y drewnopochodne jakie sà gatunki drewna i materia ów drewnopochodnych okreêliç w aêciwoêci drewna i materia ów drewnopochodnych nazwaç narz dzia i przybory okreêliç podobieƒstwa i ró nice pomi dzy drewnem a materia ami drewnopochodnymi Otrzymywanie tworzyw sztucznych. Badanie w aêciwoêci prezentacja otrzymywania tworzyw sztucznych badanie okreêlonych w aêciwoêci tworzyw sztucznych bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza Otrzymywanie i w aêciwoêci wybranych materia ów: tworzywa sztuczne (toksycznoêç). Narz dzia, ich nazwy i zastosowanie, pos ugiwanie si nimi w jaki sposób otrzymuje si tworzywa sztuczne jakich substancji u ywa si do produkcji tworzyw sztucznych jakie sà nazwy podstawowych tworzyw sztucznych oraz ich symbole co to znaczy, e tworzywa sztuczne sà toksyczne

13 15. OkreÊlenie zalet i wad tworzyw sztucznych porównanie sposobu sk adowania i unieszkodliwiania odpadów graficzne przedstawienie zu ycia energii elektrycznej przy produkcji tworzyw sztucznych i metali Zastosowanie tworzyw sztucznych. Sk adowanie i unieszkodliwianie odpadów gdzie tworzywa sztuczne znalaz y zastosowanie w jaki sposób sk aduje si i unieszkodliwia odpady wyró niç zalety i wady tworzyw sztucznych wskazaç najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania tworzyw sztucznych przedstawiç graficznie zu ycie energii elektrycznej przy produkcji ró nych materia ów (tworzywa sztuczne, metale) Otrzymywanie i badanie w aêciwoêci w ókien prezentacja otrzymywania materia ów w ókienniczych badanie okreêlonych w aêciwoêci materia ów w ókienniczych sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza prezentacja wybranych zawodów, np. przàdka Otrzymywanie i badanie w aêciwoêci materia ów w ókienniczych. Zawody zwiàzane z przemys em odzie owym które w ókna sà naturalne, a które chemiczne jak powstaje tkanina i dzianina przyporzàdkowaç rodzaj w ókna do cech charakterystycznych i zastosowania wykonaç proste czynnoêci podczas badania w aêciwoêci w ókien sformu owaç obserwacje na podstawie przeprowadzonych badaƒ

14 korzystaç z informacji umieszczonych na wszywkach scharakteryzowaç cechy odzie y ochronnej i uzasadniç jej zastosowanie 17. Rozpoznawanie znaków dotyczàcych konserwacji odzie y. Zastosowanie odzie y ochronnej odczytywanie symboli dotyczàcych konserwacji odzie y Znaki dotyczàce konserwacji odzie y wszywki. Materia y w ókiennicze zastosowanie jakie informacje dotyczàce odzie y przedstawiajà symbole graficzne w jakich zawodach potrzebna jest odzie ochronna Otrzymywanie stali i eliwa. Zabezpieczenie przed korozjà prezentacja otrzymywania metali pokazanie przyk adów zabezpieczania metali prezentacja wybranych zawodów, np. in ynier metalurg, hutnik Otrzymywanie metali. Zabezpieczenie przed korozjà. Zawody zwiàzane z hutnictwem w jakiej postaci wyst pujà metale w skorupie ziemskiej na czym polega korozja metali jakie informacje zamieszczone sà na opakowaniach farb jakie sà zasady obowiàzujàce podczas malowania wyjaêniç istot otrzymywania stali i eliwa z rudy ustaliç kolejnoêç obowiàzujàcà podczas zabezpieczania metali przed korozjà

15 19. Badanie w aêciwoêci metali badanie okreêlonych w aêciwoêci metali okreêlenie nazw narz dzi i przyborów oraz ich przeznaczenia bezpieczne pos ugiwanie si narz dziami sporzàdzanie z obserwacji notatek i ich analiza W aêciwoêci wybranych materia ów metale oraz ich zastosowanie. Narz dzia i przybory, ich nazwy i zastosowanie dlaczego istnieje potrzeba przeprowadzenia badaƒ w aêciwoêci jakie cechy zalicza si do w aêciwoêci metali wykonaç doêwiadczenia wed ug podanej instrukcji przewidzieç rezultat doêwiadczenia omówiç w aêciwoêci metali okreêliç zastosowanie metali nazwaç narz dzia i przybory, okreêliç ich zastosowanie Powtórzenie przerobionego materia u metale Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np. rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: jakie sà nazwy metali w jaki sposób otrzymujemy metale nazwaç narz dzia i przybory okreêliç w aêciwoêci metali oraz ich zastosowanie 21. OkreÊlenie grup produktów spo ywczych. Zanieczyszczenia ywnoêci pokazanie przyk adów racjonalnego od ywiania wykrywanie szkodliwych dodatków chemicznych w ywnoêci prezentacja wybranych zawodów, np. technolog ywienia, kucharz Zasady racjonalnego ywienia. Opakowania produktów. Wybrane zawody na czym polega racjonalne od ywianie co to znaczy ywnoêç ekologiczna z jakich materia ów wykonane sà opakowania produktów spo ywczych jakie zawody zwiàzane sà z przemys em spo ywczym jakie informacje zawarte sà na opakowaniach produktów spo ywczych

16 okreêliç rol produktów zalecanych w racjonalnym ywieniu przyporzàdkowaç nazwy produktów spo ywczych do rodzaju opakowania odczytaç i wykorzystaç informacje umieszczone na opakowaniach produktów spo ywczych Planowanie ywienia. Uk adanie jad ospisu sporzàdzanie prawid owego jad ospisu okreêlenie zasad sporzàdzania potraw dobieranie sposobu przechowywania ywnoêci do produktu Uk adanie jad ospisu. Zasady sporzàdzania potraw. Sposoby przechowywania ywnoêci jakie sà zasady planowania ywienia z uwzgl dnieniem aspektu ekonomicznego jakie sà sposoby przechowywania ywnoêci dobraç produkty ze wzgl du na por roku oceniç jad ospis z uwzgl dnieniem aspektu zdrowotnego, estetycznego, ekonomicznego dobraç sposób przechowywania ywnoêci do produktu 23. Przypomnienie elementów i symboli obwód elektryczny analizowanie prostego obwodu elektrycznego Obwody elektryczne rysunki poglàdowe, schematy co to jest obwód elektryczny jakie sà symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego co to jest odbiornik energii elektrycznej, êród o energii elektrycznej, przewody àczàce obwód

17 wyjaêniç zwiàzek pomi dzy symbolami graficznymi elementów obwodu a schematem obwodu przyporzàdkowaç wyglàd elementu obwodu do jego symbolu graficznego wykazaç, jaka jest ró nica mi dzy obwodem szeregowym a równoleg ym uzupe niç schemat obwodu (szeregowy, równoleg y) 24. Montowanie obwodów szeregowych montowanie obwodów elektrycznych Montowanie obwodów elektrycznych na czym polega organizacja pracy w zespole jakie sà sposoby zamiany energii elektrycznej na inny rodzaj energii co to sà przewodniki i izolatory 17 zorganizowaç prac w zespole zbudowaç obwód pràdu elektrycznego uzupe niç schemat obwodu pràdu elektrycznego 25. Porównywanie obwodów szeregowych i równoleg ych okreêlenie ró nic pomi dzy obwodem szeregowym i równoleg ym Rodzaje obwodów elektrycznych szeregowe i równoleg e jakie sà sposoby àczenia odbiorników energii elektrycznej jakie elementy wchodzà w sk ad danego obwodu elektrycznego

18 26. Rozró nianie form architektonicznych domów rozpoznawanie form architektonicznych budynków mieszkalnych prezentacja wybranych zawodów, np. architekt, in ynier-konstruktor, murarz Rodzaje zabudowy mieszkalnej (miasto, wieê). Wybrane zawody jakie formy architektoniczne znajdujà si w mieêcie i na wsi jakie sà etapy budowy domu jakiego typu domy znajdujà si w jego miejscowoêci do danego etapu budowy domu przyporzàdkowaç zawody scharakteryzowaç formy architektoniczne domów Konstrukcja domu rozpoznawanie elementów. Budowa, u ytkowanie windy rozró nianie elemetów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych (materia y budowlane izolacja cieplna) omówienie budowy windy okreêlenie zasad u ytkowania windy Elementy konstrukcyjne domu. Materia y budowlane (izolacja cieplna). Winda z jakich elementów sk ada si dom z jakich materia ów budowane sà domy na czym polega ocieplenie Êciany z jakich elementów sk ada si winda i jaka jest ich rola rozpoznaç elementy konstrukcyjne domu okreêliç w aêciwoêci materia ów budowlanych opisaç zasady zachowania si w windzie

19 scharakteryzowaç sposoby wytwarzania energii elektrycznej oraz wyjaêniç, na czym polega jej przesy anie 28. Analizowanie planu poziomego mieszkania narysowanie wyposa enia mieszkania z zastosowaniem symboli gaficznych okreêlenie wykoƒczenia pod ogi, Êcian, drzwi i okien Mieszkanie i wyposa enie jaka jest rola planu poziomego mieszkania jakie sà symbole graficzne dotyczàce wyposa enia i urzàdzenia mieszkania Wytwarzanie energii elektrycznej i jej przesy anie omówienie sposobów wytwarzania energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie do domu Wytwarzanie energii elektrycznej (sposoby ekologiczne) i jej przesy anie rozpoznaç przeznaczenie pomieszczeƒ rozpoznaç umiejscowienie drzwi i okien obliczyç powierzchni mieszkania zaprojektowaç wyposa enie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych okreêliç wykoƒczenie pod ogi, Êcian, drzwi i okien jakie sà sposoby wytwarzania energii elektrycznej który sposób wytwarzania energii elektrycznej jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce które sposoby wytwarzania energii elektrycznej sà ekologiczne

20 odczytaç parametry i okreêliç zastosowanie elektrycznych êróde Êwiat a opisaç podobieƒstwa i ró nice mi dzy arówkà a Êwietlówkà kompaktowà, dobraç moc Êwietlówek kompaktowych do mocy arówek okreêliç znaczenie ekonomiczne i ekologiczne przy zastosowaniu Êwietlówek kompaktowych Budowa i u ytkowanie domowej instalacji elektrycznej opisywanie budowy i u ytkowania instalacji elektrycznej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. elektryk Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: elektryczna. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych z jakich elementów sk ada si domowa instalacja elektryczna jakie sà zasady bezpiecznego u ytkowania domowej instalacji elektrycznej jakie sà symbole graficzne przedstawiajàce schemat domowej instalacji elektrycznej przyporzàdkowaç domowà instalacj elektrycznà do rodzaju instalacji rozpoznaç symbole graficzne przedstawiajàce schemat domowej instalacji elektrycznej odczytaç z licznika zu ycie energii elektrycznej 31. Budowa, parametry, porównywanie elektrycznych êróde Êwiat a porównanie elektrycznych êróde Êwiat a z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego Elektryczne êród a Êwiat a; rachunek ekonomiczny na przyk adzie elektrycznych êróde Êwiat a jakie sà elektryczne êród a Êwiat a, z jakich elementów sk adajà si elektryczne êród a Êwiat a jakie sà parametry elektrycznych êróde Êwiat a

21 wyjaêniç, dlaczego zawory instaluje si w kilku miejscach zachowaç si w wypadku ulatniania si gazu Budowa i u ytkowanie instalacji wodociàgowo- -kanalizacyjnej Budowa i u ytkowanie instalacji gazowej opisywanie budowy i u ytkowania instalacji wodociàgowo-kanalizacyjnej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. hydraulik opisywanie budowy i u ytkowania instalacji gazowej z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. monter Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: wodociàgowo-kanalizacyjna. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: gazowa. Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych z jakich elementów sk ada si instalacja wodociàgowo-kanalizacyjna jakie sà sposoby zasilania mieszkania w zimnà i ciep à wod jaka jest rola zaworu, wodomierza, syfonu wyjaêniç, dlaczego zawory instaluje si w kilku miejscach wyjaêniç, w jaki sposób mo na ograniczyç zanieczyszczenia znajdujàce si w wodzie opisaç, w jaki sposób mo na ograniczyç zu ycie wody (czynnik ekonomiczny) z jakich elementów sk ada si instalacja gazowa jaka jest rola zaworu, licznika jakie sà zasady bezpiecznego u ytkowania instalacji gazowej

22 34. Budowa, u ytkowanie instalacji grzewczych opisywanie budowy i u ytkowania instalacji grzewczych z uwzgl dnieniem rachunku ekonomicznego prezentacja wybranych zawodów, np. monter Budowa i u ytkowanie instalacji domowych: grzewczych. Rachunek ekonomiczny na przyk adzie instalacji domowych (nazwy, zastosowanie mierników). Zawody zwiàzane z naprawà instalacji domowych jakie sà sposoby ogrzewania mieszkaƒ z jakich elementów sk ada si instalacja centralnego ogrzewania jakie substancje mogà byç spalane w palenisku i która z nich jest ekologiczna wyjaêniç zwiàzek pomi dzy termostatem, ciep omierzem, czynnikiem ekonomicznym okreêliç czynniki wp ywajàce na wzrost kosztów ogrzewania Powtórzenie wiadomoêci domowe instalacje Podsumowanie wiadomoêci i umiej tnoêci forma do wyboru przez nauczyciela, np. rozwiàzywanie krzy ówek Uczeƒ powinien wiedzieç i umieç: jakie elementy wchodzà w sk ad instalacji domowych scharakteryzowaç instalacje domowe okreêliç czynniki wp ywajàce na wzrost kosztów eksploatacji instalacji domowych 36. Zasady korzystania z urzàdzeƒ gospodarstwa domowego okreêlenie zasad bezpiecznego u ytkowania urzàdzeƒ gospodarstwa domowego prezentacja wybranych zawodów, np. elektromechanik Instrukcje obs ugi, tabliczki znamionowe urzàdzeƒ gospodarstwa domowego. èród a informacji (zdj cia). Zawody zwiàzane z naprawà urzàdzeƒ gospodarstwa domowego które urzàdzenia gospodarstwa domowego sà wyposa one w silnik elektryczny jakie sà zasady udzielania pomocy pora onemu pràdem elektrycznym które urzàdzenia muszà byç pod àczone do gniazdka ze stykiem ochronnym jakie informacje zawiera tabliczka znamionowa urzàdzenia

23 okreêliç zasady obowiàzujàce podczas u ytkowania urzàdzeƒ gospodarstwa domowego wyjaêniç, dlaczego urzàdzenia o metalowych obudowach muszà byç pod àczone do gniazdka ze stykiem ochronnym wyjaêniç, dlaczego mokrymi r kami nie wolno obs ugiwaç urzàdzeƒ elektrycznych Pralka budowa i u ytkowanie omówienie budowy pralki okreêlenie zasad u ytkowania Ogólna budowa, funkcjonowanie, instrukcja obs ugi, tabliczka znamionowa (pralka) èród a informacji (rysunki, program komputerowy Jak to dzia a? ) jakie sà rodzaje pralek z jakich elementów sk ada si pralka i jaka jest ich rola obs ugiwaç pralk zgodnie z instrukcjà obs ugi, porównaç pralk wirnikowà z pralkà automatycznà 38. Budowa i funkcjonowanie urzàdzeƒ do przechowywania produktów spo ywczych i sporzàdzania potraw omówienie budowy ch odziarki, sokowirówki, miksera okreêlenie zasad u ytkowania urzàdzeƒ Ogólna budowa, funkcjonowanie, instrukcje obs ugi, tabliczki znamionowe (ch odziarka, sokowirówka, mikser). èród a informacji (rysunki, program komputerowy Jak to dzia a? ). Rachunek ekonomiczny na przyk adzie ch odziarki jaka jest budowa ch odziarki, sokowirówki, miksera co to jest freon jakie jest zastosowanie ch odziarki, sokowirówki, miksera okreêliç czynniki wp ywajàce na zu ycie energii elektrycznej przez ch odziark

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo