Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji."

Transkrypt

1 Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji.

2 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego std bardzo czsto okrela si j jako serce całego urzdzenia. Zadaniem sprarki jest zasysanie pary czynnika chłodniczego o niskim cinieniu oraz niskiej temperaturze i spranie jej do wysokiej temperatury i wysokiego cinienia. Sprarki hermetyczne nazywane czsto kompresorami maj obudow spawan wykonan z blachy stalowej. Nie ma w nich dostpu do: mechanizmu napdu, zaworów roboczych i silnika a ich naprawy mona dokonywa tylko po rozciciu obudowy, std te z reguły takiej operacji si nie wykonuje. Wobec powyszego maszyny te przygotowane s do pracy na okres, co najmniej lat. 1.1 Ogólna charakterystyka agregatów skraplajcych budowanych na bazie sprarek hermetycznych. W celu uproszczenia i zmniejszenia kosztów i czasu trwania montau u odbiorcy urzdzenia chłodnicze lub ich zespoły dostarczane s w postaci agregatów skraplajcych w stanie niemal gotowym do eksploatacji, to znaczy zmontowane, osuszone i napełnione olejem oraz azotem. Agregaty chłodnicze firmy L Unite Hermetique ( Tecumseh ) mog pracowa na wszystkich dostpnych na rynku czynnikach chłodniczych. (HCFC,...), poza amoniakiem. 2. Zakres stosowania Sprarki produkowane przez koncern TECUMSECH przystosowane s do pracy w: - domowych i handlowych urzdzeniach chłodniczych do niskich temperatur (LBP) do czynników R 134a - handlowych urzdzeniach chłodniczych do niskich temperatur(lbp) do czynników R404A; R507; - handlowych i przemysłowych urzdzeniach chłodniczych do rednich temperatur (MHBP) do czynników R134a; R404A; R507; R 22 - klimatyzacji do czynników R 134a; R 22; R 407C Sprarki hermetyczne budowane s z silnikami 1 lub 3-fazowymi zabezpieczonymi przed przecieniami zewntrznym zabezpieczeniem termicznym zamontowanym na sprarce. 2

3 3. Oznaczenia sprarek i agregatów Symbole wystpujce przy oznaczeniach sprarek i agregatów maj nastpujce znaczenie: Oznaczenie agregatu T A J Z H R Oznaczenie sprarki Bez litery = z zaworami lub lutowane Litera R = ze zbiornikiem H = Zakres wysokotemperaturowy (-15 0 C do C) B = Zakres niskotemperaturowy (-40 0 C do C) M = Zakres niskotemperaturowy (-25 0 C do C) A, B, C i D = Czynnik R12 E, F, G i H = Czynnik R22 J, K, L = Czynnik R502 T = Czynnik R22 lub R502 Y = Czynnik R134a Z = Czynnik R404a lub R407c lub R507 Odpowiada 2 pierwszym cyfrom okrelajcym wydajno wyraon w BTU/h Przy 60Hz, zalen od warunków podanych na stronie 6 tego katalogu przykład: 19 poprzedzone cyfr 5 oznacza BTU/h Ilo cyfr tworzca wydajno chłodnicz Przykład: BTU/h Zastosowania: 1 = Niskie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. 2 = Niskie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 3 = Wysokie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. 4 = Wysokie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 5 = Klimatyzacja 6 = rednie i wysokie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 0 = rednie i wysokie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. Rodziny: TH-AZ-AEZ-AE-AJ-FH-AH-AG-AN-RK-RGA Litera P oznacza sprarki przeznaczone do montau równoległego Np. TAHP, TAGP, TANP Litera D oznacza sprarki przeznaczone do pracy w układach podwójnych Litera S oznacza pojedyncze wentylatory w agregatach skraplajcych C lub bez litery T = jednofazowe = trójfazowe 3

4 SILNIKI JEDNOFAZOWE Z UZWOJENIEM ROZRUCHOWYM. P.T.C.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez P.T.C co zmienia opór P.T.C. wraz ze zmian temperatury. Czci elektryczne: -1 P.T.C. -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie 4

5 R.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny. Czci elektryczne: -1 przekanik elektromagnetyczny -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie C.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny i kondensator rozruchowy. Czci elektryczne: -1 przekanik elektromagnetyczny -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 kondensator rozruchowy -1 uziemienie 5

6 6

7 SILNIKI JEDNOFAZOWE Z KONDENSATOREM ROBOCZYM P.T.C.S.C.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez P.T.C., Co zmienia opór P.T.C wraz ze zmian temperatury Czci elektryczne: -1 P.T.C. -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie -1 kondensator roboczy zamontowany na sprarce P.S.C. Uzwojenie rozruchowe takiego silnika jest zasilane poprzez kondensator roboczy. Czci elektryczne: -1 kondensator roboczy -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem nie zamontowane na sprarce -1 uziemienie 7

8 AEZ/AE 8

9 C.S.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny i kondensator rozruchowy. Kondensator roboczy jest włczony midzy uzwojenie rozruchowe i robocze. Czci elektryczne: -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 puszka elektryczna zawierajca: -przekanik elektromagnetyczny -kondensator rozruchowy z opornikiem rozładowczym -listwa zaciskowa -1 uziemienie -1 zewntrzny kondensator roboczy z zamocowaniami. 9

10 10

11 4. Uruchamianie 4.1 Sprawdzanie szczelnoci. Sprawdzanie szczelnoci po zamontowaniu obejmuje nastpujce czynnoci: Montaowa próba cinieniowa na szczelno suchym azotem - ma na celu wykrycie i usunicie powaniejszych nieszczelnoci, które wystpiły na skutek wad i błdów podczas montau. Cinieniowa próba szczelnoci na przenikanie mieszanin azotu z czynnikiem chłodniczym - ma na celu wykrycie i usunicie nieszczelnoci, których nie mona wykry azotem. Nieszczelno tak mona wykry dziki temu, e czynnik chłodniczy ma wielk przenikliwo. Przy próbie tej instalacj uznajemy za szczeln, jeeli w czasie 24 godzin: nie stwierdzi si przenikania freonu z instalacji nie stwierdzi si zmian we wskazaniach cinienia na manometrach kontrolnych Próniowa próba na szczelno instalacji - ma na celu głównie usunicie wilgoci z wntrza instalacji i stwierdzenie, nieprzenikania powietrza atmosferycznego. Pomp próniow naley podłczy do strony ssawnej i tłocznej sprarki i dopiero wówczas otworzy zawory serwisowe. Przy odłczonej pompie i otwartych wszystkich zaworach w instalacji powinna utrzymywa si prónia. Instalacji nie mona uruchamia, gdy wewntrz panuje prónia. 4.2 Napełnianie czynnikiem chłodniczym. Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym instalacj naley dokładnie osuszy przez wielokrotne odsysanie azotu i pary wodnej przy pomocy pompy próniowej. Równie naley sprawdzi poziom oleju w sprarce oraz czy jest wyłczona grzałka w karterze. Napełnia naley przy włczonej sprarce bezporednio do skraplacza, bd zbiornika w formie płynu ( równie moliwe jest ładowanie do parownika w zalanym systemie).dodatkowo uzupełniajcy czynnik w formie gazu moe by ładowany po włczeniu sprarki po stronie sscej, bd, jeli to niezbdne ze wzgldów bezpieczestwa, do parownika (wlot) Uwaga! Nie wolno ładowa płynnego czynnika chłodzcego od strony sscej. 4.3 Kontrola przed uruchomieniem Przed uruchomieniem urzdzenia naley sprawdzi: poziom oleju w sprarce powinien -zawiera si w wyznaczonym zakresie na wzierniku temperatur oleju, musi mie ok 17K ponad temp otoczenia nastawy urzdze zabezpieczajcych nastawy przekaników czasowych nastawy presostatów niskiego i wysokiego cinienia 4.4 Próbne uruchomienie i regulacja urzdzenia. Przed uruchomieniem instalacji naley uaktualni schemat urzdzenia chłodniczego nanoszc zmiany powstałe podczas montau. Nastawienie i regulacja elementów instalacji chłodniczej ma na celu uzyskanie prawidłowej i ustabilizowanej pracy całego urzdzenia oraz uzyskanie wymaganych temperatur w rodowiskach chłodzonych przy zachowaniu maksymalnej sprawnoci obiegu chłodniczego. 11

12 5. Monta rurocigów i ich prowadzenie. Monta rurocigów zaczyna si od chłodnicy powietrza umieszczonej w komorze chłodniczej, lub od parownika i koczy si na agregacie skraplajcym lub sprarkowym. Instalacj naley wykonywa z przewodów miedzianych, a łuki wykonywa naley z gotowych kształtek lub w specjalnych przyrzdach (gitarkach). Rury powinny by mocowane do przegród budowlanych opaskami z wkładk gumow, w odstpach m dla rur o rednicach do 18 mm, dla rur o rednicach ponad 20 mm w odstpach m. Przejcia rurocigów przez ciany lub sufity zabezpiecza si osłonami i wypełnia piank poliuretanow. Rurocigi naley prowadzi dokładnie pionowo lub poziomo z wyjtkiem miejsc, w których naley wykona wymagane pochylenia. Rurocigi cieczowe. Naley tak montowa, aby nie wystpowało odparowanie czynnika pod wpływem wyszej temperatury otoczenia, lub pod wpływem duych oporów i spadków cinienia. Wynika z tego, e naley prowadzi je z dala od ródeł ciepła, aby nie powodowa parowania czynnika. Rurocigi ssawne. Na rurocigu ssawnym z parownika, za miejscem przewidzianym na zamontowanie czujnika termostatycznego zaworu rozprnego (TZR-u),wykonuje si płytki syfon, w którym zbiera si mieszanina olejowo-czynnikowa. Syfon rurocigu ssawnego zapewnia porywanie oleju do góry w przypadku długich rurocigów pionowych, jednak nie na wiksz wysoko ni 3 m. Syfony wykonuje si, co 4m dla małych urzdze, oraz co 9m dla instalacji rednich i duych przy pionowych rurocigach sscych. Rurocigów ssawnych nie izoluje si z wyjtkiem przewodów o długoci ponad 5m, gdy s one przyczyn wysokiego przegrzania par freonu. Poziome rurocigi ssawne musz mie spadek w kierunku sprarki i odpowiednie prdkoci 4m/s, a w rurocigach pionowych 8m/s. Rurocigi tłoczne. Para przegrzana freonu wytłaczana przez sprark powinna mie prdko ok 3m/s, aby zapewni porywanie kropli oleju razem z par czynnika. Dlatego rurocig tłoczny powinien by pochylony 2-3cm na długoci 1m. 12

13 Uwaga! Sprarka jest wypełniona gazem ochronnym pod cinieniem (suchym azotem). Zawory serwisowe naley pozostawi zamknite a do momentu zrobienia próni w instalacji. Podłczenia (króce) wykonane s w taki sposób, e pasuj do nich powszechnie stosowane rury calowe i metryczne. Do instalacji mona stosowa tylko rury i czci składowe hermetycznie zamknite, jak równie czyste i suche (wolne od ulu, rdzy i nalotu fosforanowego)., 6. Podłczenia elektryczne i zabezpieczenia. Instalacje elektryczne powinny by wykonane zgodnie ze schematem połcze, jak równie z odpowiednimi przepisami dotyczcymi bezpieczestwa. Napicie i czstotliwo prdu zaznaczone na tabliczce znamionowej powinny by zgodne z danymi sieci zasilajcej i tylko w takiej sytuacji naley wykona podłczenie. Podłczenie elektryczne sprarki powinno by wykonane zgodnie ze schematem znajdujcym si na puszce elektrycznej. Przy dobieraniu styczników, linii zasilajcych i zabezpiecze naley wzi pod uwag max prd pracy, max pobór mocy oraz napicie pracy. Silnik sprarki musi by zabezpieczony na kadej fazie bezpiecznikami. Przy doborze bezpieczników do obwodów sterowania naley bra pod uwag max dozwolony prd poszczególnych elementów. Dobór bezpiecznika determinuje z reguły dobór przewodu elektrycznego. Termiki naley dobiera nieco powyej prdu znamionowego silnika. Silniki sprarek musz by zabezpieczone wyłcznikami samoczynnymi 13

14 7. Wentylowanie w przemysłowych urzdzeniach chłodniczych z wbudowanym agregatem. Agregaty hermetyczne ze wzgldu na ich małe zapotrzebowanie miejsca oraz całkowite wyeliminowanie drga i hałasu nadaj si szczególnie do zabudowy w przemysłowych meblach chłodniczych (szafy, skrzynie, witryny itp.) Jednake agregat zabudowany w małej przestrzeni (w meblach chłodniczych chodzi oczywicie o uzyskanie maksymalnie duej przestrzeni uytkowej) musi by sprawnie wentylowany (chłodzony) W tym wzgldzie istniej pewne praktyczne i proste zasady: Chłodziarki domowe...i inne Chłodziarka domowa jest typowym przykładem sprztu z wbudowanym agregatem. Jest ona z zasady wykonana tak, aby mogła pracowa w kadym klimacie, równie w tropiku, przy temperaturach wynoszcych 40 C. Aby mona je było produkowa seryjnie, trzeba było przeprowadzi długotrwałe i dokładne badania. Szczególnie dokładnie przemylano rozwizanie wentylacji. W urzdzeniach przemysłowych z wbudowanym agregatem uwzgldnione zostały wszystkie czynniki ekonomicznego wykorzystania, lecz czsto nie doceniano problemu wentylacji. Niektóre dane dotyczce wentylowania agregatów Jeeli hermetyczny agregat chłodniczy zabudowany został w małej wnce, powietrze w tej przestrzeni musi by wymieniane. Załómy wymiary tej przestrzeni: 0,80x0,50x0,50 (w metrach) Objto całkowita wynosi 0,200m., Gdy wentylator bdzie miał wydajno 360m³/h tj.0,1m³/s, powietrze w tej wnce bdzie wymieniane całkowicie, co 2 sekundy. Temperatura wylotu powietrza z przestrzeni wentylowanej, nawet w najgorszych warunkach nie powinna by wysza od temperatury otoczenia o wicej ni 10 C.Jeli ta rónica jest wiksza to albo le obliczono wentylacje albo le j wykonano, lub te przepływ powietrza jest czciowo utrudniony. Pomiar rónicy temperatur jest prosty. Wystarczy kontrolowa przy pomocy dwóch termometrów temperatur otoczenia i temperatur we wnce agregatu. Rónica wskaza na tych dwóch termometrach nie powinna by wiksza ni 10 C. Dlaczego wentylowa? Najpierw musimy pamita, e zasysane przez wentylator powietrze powinno na pocztku przepływa przez skraplacz a nastpnie schładza powierzchni sprarki. Oba wspomniane warunki s nieodzowne. We wszystkich sprarkach hermetycznych silnik wbudowany jest w korpus sprarki. Sprarka ta musi by chłodzona, a funkcj t spełnia strumie powietrza, wywołany prac wentylatora, który zapewnia w czci to niezbdne chłodzenie. 14

15 Jak wentylowa? Nie jest to adnym problemem, gdy agregat znajduje si na wolnym powietrzu, poza meblem chłodniczym. Tym niemniej naley zawsze upewni si, e przepływ powietrza jest swobodny, nie ograniczony adnymi przeszkodami jak ciany, przegrody itp. oraz e miejsce ustawienia jest suche i wolne od pyłu. Jeli natomiast agregat jest zabudowany w meblu chłodniczym lub umieszczony w oddzielnej komorze maszynowej, wentylacja i przewietrzanie musz by zaprojektowane szczególnie starannie. SKRAPLACZ Z WYMUSZONYM PRZEZ WENTYLATOR OBIEGIEM POWIETRZA. Idealnym rozwizaniem jest obustronny wlot i wylot powietrza w komorze maszynowej. Zassane z zewntrz powietrze przepływa bezporednio przez skraplacz. Poza tym wewntrz komory maszynowej wytwarza si lekkie nadcinienie, powodujce wydostawanie si ogrzanego powietrza przez przeciwległe otwory. Naley pamita o dwóch rodkach ostronoci: - otwory wlotowe i wylotowe musza mie przekrój wynoszcy, co najmniej 80% czołowej powierzchni skraplacza. - aden z wymienionych otworów nie moe by zasłonity ani przestawiony przez ciank. Dopuszczalnym rozwizaniem jest usytuowanie wlotu powietrza z jednej strony mebla, natomiast wylotu na ciance przyległej. Oba otwory musz zapewni swobodny przepływ powietrza. Zwróci uwag w miejscu ustawienia. Innym, równie dopuszczalnym rozwizaniem byłby wlot powietrza usytuowany bezporednio przed skraplaczem, za wlot pod meblem, stojcym na 4-ch nókach. Powietrze musi mie jednak swobod cyrkulacji wokół mebla i nóek. Rónica temperatur pomidzy wlotem a wylotem nie moe przekroczy 10 C. Gdy tak si dzieje naley sprawdzi wentylacj. SKRAPLACZE STATYCZNE W okrelonych przypadkach, w sprarkach hermetycznych mog by zastosowane skraplacze statyczne. W tym przypadku wykorzystuje si naturaln cyrkulacje powietrza, chłodzcego skraplacz i sprark. Ta naturalna cyrkulacja powietrza musi by przy tym w maksymalnym stopniu ułatwiona, z zapewnieniem całkowicie swobodnego przepływu powietrza, od dołu do góry. Okrelone sprarki mog by przyłczone do wyej opisanych skraplaczy statycznych bezporednio, bez adnych przygotowa. Inne modele wyposaone s w chłodnice oleju. Nasze katalogi i opisy techniczne prezentuj takie modele. Czsto sprarki do zastosowania ze skraplaczem statycznym róni si od sprarki podobnego typu, lecz bez zastosowania w systemie cyrkulacji wymuszonej, dodatkowym jej wyposaeniem w specjalne zabezpieczenie termiczne silnika. 15

16 16

17 8. DOBÓR AGREGATU CHŁODNICZEGO ROZRÓ NIENIE I ZAKRESY STOSOWANIA AGREGATÓW DLA "WYSOKIEGO I "NISKIEGO" CINIENIA SSANIA Agregat chłodniczy okrela si iloci zasysanego przez sprark czynnika chłodniczego podczas jednego obrotu wału korbowego, czyli wielkoci jego pojemnoci skokowej. Wydajno chłodnicza okrelonego w ten sposób agregatu jest z kolei zalena od warunków pracy stawianych temu urzdzeniu i właciwoci czynnika chłodniczego w powyszych warunkach. Wiemy, e wydajno chłodnicza sprarki wzrasta wraz z temperatur parowania, i odwrotnie - spada im nisza jest temperatura parowania. Wiemy ponadto, e pobór prdu przez silnik sprarki ronie wraz ze wzrostem wydajnoci chłodniczej. Poza tym wydajno chłodnicza i pobór energii elektrycznej zmieniaj si w zalenoci od prdkoci obrotowej sprarki. Poniewa w przypadku zespołu hermetycznego sprarka sprzona jest na sztywno z jej silnikiem, wykorzystuje si zawsze jej najwysze obroty. Przy okrelonej pojemnoci skokowej sprarki, musimy, zatem dla wyszych temperatur parowania przewidzie silnik o mocy wikszej ni ten, który by był odpowiedni przy niszych temperaturach parowania. Przy jednakowych mocach znamionowych silników, te rónice w pojemnociach skokowych odróniaj sprarki stosowane generalnie przy stosunkowo wysokich temperaturach parowania (lub wysokim cinieniem ssania) od sprarek dla temperatur parowania relatywnie niskich (lub niskich cinie ssania). W wikszoci przypadków, sprarki z grupy "wysokocinieniowej" mog pracowa przy temperaturach parowania ponad -10 C, za sprarki z grupy "niskocinieniowych" -poniej tej temperatury. Jeli przewidywane zastosowanie prowadzi do temperatury parowania w poblie granicy pomidzy wysokim a niskim cinieniem ssania, ze wzgldu na bezpieczestwo ruchu, korzystne bdzie zawsze zastosowanie sprarki z grupy "wysokocinieniowych". Pomijajc ten szczególny przypadek, bezwzgldn koniecznoci jest stosowanie sprarek w takich zakresach pracy, do jakich s przewidywane. Jeeli na przykład dla zastosowania w zakresie niskiego cinienia ssania przyjmuje si sprark z grupy "wysokocinieniowych", wynikaj nastpujce niedogodnoci: Silnik elektryczny o niepotrzebnie duej mocy w stosunku do wymaganej wydajnoci chłodniczej a przez to nadmiernie wysoka cena jednostkowa kalorii. Zła sprawno silnika i niedostateczne chłodzenie gazu na ssaniu, powodujce nieprawidłowe chłodzenie silnika, a przez to wyłczenie silnika przez zadziałanie zabezpieczenia termicznego. I odwrotnie, gdy zastosujemy sprark z grupy "niskocinieniowej" w zakresie wysokiego cinienia, z powodu zbyt małej mocy silnika, spowoduje to równie przegrzanie i wyłczenie silnika wskutek zadziałania zabezpieczenia. Ogólnie mówic, sprarki z grupy "wysokocinieniowej" uywa si w nastpujcych celach: - Chłodzenie płynów i napojów - Jako sprzt klimatyzacyjny - Otwarte witryny chłodnicze, przewanie dla temperatur dodatnich - Meble i komory chłodnicze dla temperatur dodatnich, z wymuszonym obiegiem powietrza (z chłodnic o wymuszonej cyrkulacji powietrza) Sprarki dla niskiego cinienia stosuje si w przypadkach jak niej: - Urzdzenia z parownikiem przystosowanym do produkcji lodu - Urzdzenie z parownikiem lamelowym, konwekcyjne - Skrzynie zamraalnicze - Pojemniki do lodów spoywczych 17

18 - Komory zamraalnicze i chłodnicze do przechowywania zamroonych towarów - Witryny do przechowywania mroonek Oznaczenia agregatów i sprarek L'Unite Hermetique Oznaczenie agregatu odnosi si do przynalenej sprarki: z dodatkow liter "H" dla agregatu z grupy "wysokocinieniowej" z wymuszonym obiegiem powietrza lub "B" dla agregatu z grupy "niskocinieniowej" równie z wymuszonym obiegiem powietrza. Jeeli agregaty te s wyposaone w zbiornik cieczy, na kocu oznaczenia dochodzi jeszcze litera "R". Agregaty ze zbiornikiem cieczy stosowane s w instalacjach z zaworem ekspansyjnym (rozprnym). W instalacjach z wtryskiem poprzez rur kapilarn uzyskuje si szybko wyrównanie cinie przy zatrzymaniu sprarki. W przeciwiestwie, w instalacjach z zaworem ekspansyjnym nie nastpuje wyrównanie cinie przy zatrzymaniu sprarki. Przy tego rodzaju instalacji musi by zastosowany z koniecznoci agregat z silnikiem o duym momencie rozruchowym. Nasze informacje techniczne podaj dla kadego rodzaju agregatu typ organu wtryskowego dla odpowiedniego pod wzgldem zdolnoci rozruchowej agregatu. Ustawianie (zamontowanie) agregatu Agregat winien by ustawiony jak najbliej parownika i przewód ssania powinien by moliwie krótki. W urzdzeniu z rurk kapilarn naley jednak przewidzie minimaln długo przewodu ssawnego o długoci 1,00-1,20 m, na którym to odcinku bdzie wlutowana rurka kapilarna dla wymiany ciepła. Wentylacja agregatu musi by maksymalnie niezawodna. 9. WYPOSAENIE ELEKTRYCZNE Na pocztku silnik Silnik umieszczony jest w hermetycznie zamknitym korpusie. Jest on starannie dobrany do sprarki, któr ma napdza. Ponadto, przed wysyłk wszystkie silniki podawane s licznym próbom. Prosz dokładnie sprawdzi napicie. Nasze silniki pracuj i startuj niezawodnie, z tolerancj napicia +10% i -15%, przy normalnych napiciach znamionowych, stosowanych w Europie. Napicie sieciowe naley sprawdzi na zaciskach przyłczeniowych agregatu podczas jego ruchu. Dla sprawdzenia stabilnoci sieci jest jednak zawsze wskazane wykona pomiar równie podczas rozruchu sprarki. W ten sposób mona łatwiej dostrzec ewentualny spadek napicia. Faktycznie czsto si zdarza, e wystpuje utrudnienie rozruchu przy zanionym napiciu wskutek wadliwych przewodów zasilajcych (za długie, zbyt mały przekrój, powikszona oporno na stykach itp.). Przekanik rozruchowy Rozruch silnika nastpuje poprzez przekanik rozruchowy. W zalenoci od typu sprarki, moe to by przekanik prdowy lub napiciowy. Przedstawiamy tu schemat jednofazowego silnika asynchronicznego z przekanikiem prdowym (rys) A tak to działa: Wszystkie jednofazowe silniki asynchroniczne, oprócz uzwojenia głównego (P) maj uzwojenie pomocnicze (A), połczone równolegle z uzwojeniem głównym. Układ ten słuy do wytworzenia momentu obrotowego, umoliwiajcego rozruch silnika. W pewnych przypadkach w obwód pomocniczy włczony jest jeszcze kondensor, zwany kondensatorem rozruchowym, dla podwyszania momentu rozruchowego. Gdy silnik osignł ju obroty 70-80% obrotów synchronicznych, uzwojenie pomocnicze zostaje wyłczone. Uzwojenie to odłcza przekanik. 18

19 Gdy termostat zainstalowany szeregowo na L 1 zamknie obwód, na fazie głównej nieruchomego silnika wystpi duy pobór prdu. Ten duy prd przepływa przez cewk przekanika, wytwarzajc silne pole elektromagnetyczne. Znajdujca si w rodkowym punkcie cewki zwora zostaje podcignita ku górze, zwierajc styki pomidzy punktami A i L. Teraz pracuj obie fazy silnika, jak równie kondensor. Silnik rusza natychmiast i w bardzo krótkim czasie (ok. 1/10-1/4 s) osiga normalne obroty. W tym momencie prd, przepływajcy przez cewk przekanika, którego natenie maleje wraz ze wzrostem obrotów silnika, nie wystarcza ju do podtrzymania zwory przekanika, która opada, wspomagana spryn. Obwód uzwojenia pomocniczego jest przerwany, a silnik pracuje dalej na swoim uzwojeniu głównym. Znajdujcy si w obwodzie rozruchowym kondensator powoduje przesunicie fazy pomocniczej w stosunku do fazy głównej, wzmacniajc przez to moment rozruchowy. Kondensator odłczany jest wraz z faz pomocnicz. Ten przekanik rozruchowy, pomimo nieduych rozmiarów, jest instrumentem precyzyjnym. Dla kadego typu silnika stosowany jest odpowiedni przekanik. Przekanik ten nie moe by zastpiony innym modelem, gdy jest on nastawiony na bardzo cisłe natenie prdu. Rónice pomidzy rónymi typami przekaników wystpuj w uzwojeniu, ciarze ruchomych czci i w napiciu spryny. Wyej opisany przekanik posiada maksymaln sprawno łczeniow. Rozruch pewnych sprarek, w szczególnoci naszych modeli dwucylindrowych dla wszystkich cinie, o mocy 3/4 KM i powyej, sterowany jest dla odmiany przekanikiem napiciowym. Działanie przekanika napiciowego polega na tym, e napicie na zaciskach uzwojenia pomocniczego wzrasta, gdy sprarka zblia si do swoich normalnych obrotów. Cewka tego przekanika połczona jest z jednej strony do wspólnego zacisku fazy pomocniczej i głównej, z drugiej strony za strony z uzwojeniem pomocniczym i kondensatorem rozruchowym. Jest, zatem połczona równolegle z uzwojeniem pomocniczym. Styki robocze przekanika połczone s w szereg z kondensatorem rozruchowym. Gdy silnik nie jest pod napiciem - styki s zwarte. Jak tylko włczymy prd na pocztku napicie pomidzy zaciskami fazy pomocniczej nie jest dostatecznie due, aby rozerwa styki, lecz ono ronie wraz ze wzrostem obrotów silnika. Gdy prdko ta osignła w przyblieniu normalne obroty, napicie jest ju dostateczne dla rozwarcia styków i przerwania obwodu fazy pomocniczej. Dopóki silnik pracuje - napicie indukcyjne w uzwojeniu pomocniczym jest dostateczne dla podtrzymania styków w stanie otwartym. Wyłcznik zabezpieczajcy silniki Jest to Wasz wany "dozorca", którego zadaniem jest chroni Wasz silnik. Włcznik ten jest zamontowany na korpusie sprarki i wyłcza silnik, gdy jego temperatura osignie 120 C. Gdy silnik 19

20 zostanie wyłczony przez ten wyłcznik, naley szuka przyczyny. Istnieje zawsze tego jaki powód. Moe to by: - zbyt wysokie napicie - zbyt niskie napicie - zbyt due przeciwcinienie (za duo czynnika chłodniczego w obiegu lub nie dajcy si skropli gaz) - cinienie ssania nie odpowiednie do sprarki (sprarka z grupy "niskocinieniowej" zastosowana w zakresie wysokiego cinienia) - urzdzenia chłodnicze le obliczone (zbyt słaba sprarka lub przepełnienie układu chłodniczego) - zła wentylacja sprarki - zasadniczo rzadkie, moe jedno na tysic przypadków, uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne sprarki lub te uszkodzenie wyłcznika zabezpieczajcego. Jeeli Wasza instalacja została wykonana prawidłowo, napicie i natenie s normalne (odpowiadaj w przyblieniu wartociom podanym na tabliczce znamionowej sprarki) to z wyłcznikiem zabezpieczajcym nie bdzie adnych problemów. Kontrola układu elektrycznego. Czynno prosta, lecz niezbdna. Potrzebnymi przyrzdami s woltomierz i amperomierz. Dokładnie naley sprawdzi napicie. Napicie normalne, przewidziane dla sprarki jest wybite na tabliczce znamionowej. Przed włczeniem naley sprawdzi czy napicie sieciowe jest zgodne z podanym na sprarce. Przy pierwszym uruchomieniu upewni si, podczas pracy sprarki, czy napicie to mieci si równie w granicach dopuszczalnych tolerancji. Jeeli odczytane na woltomierzu napicie jest poniej dopuszczalnej wartoci minimalnej, naley szuka przyczyny. Czsto wystpuje spadek napicia w instalacji elektrycznej klienta. Mona to natychmiast sprawdzi przez pomiar napicia przy liczniku, podczas pracy sprarki. Jeeli napicie zmierzone przy liczniku jest normalne za przy sprarce za niskie, 'Wymieni naley instalacj midzy licznikiem a sprark na instalacj o dostatecznie duym przekroju. Jeli napicie sieci nie odpowiada napiciu wymaganemu dla sprarki (napicie sieci zmienione przez zakład energetyczny) i zachodzi konieczno zastosowania transformatora, naley zwróci uwag na potrzebn moc, która dla kadego przypadku podana jest w naszych podkładkach technicznych. Natanie prdu Amperomierz jest przyrzdem kontrolnym do pomiaru natenia prdu elektrycznego. Taka kontrola jest niezbdna dla wykrycia ewentualnych nieprawidłowoci w obcieniu prdowym. Normalny prd, pobierany przez silnik sprarki (In) oraz prd rozruchowy (Icc) podane s na tabliczce znamionowej sprarki. Jeli odczytane na amperomierz natenie, po osigniciu temperatury pracy, wyniosłoby wicej ni 20% normalnego prdu, naley szuka przyczyny. Moe ich by wiele: - nieodpowiednie napicie - nadmierny pobór prdu wskutek zbyt duego cinienia (le wentylowana sprarka lub skraplacz) - w obiegu znajduje si gaz, nie dajcy si skropli - zanieczyszczony skraplacz - zbyt due napełnienie czynnikiem chłodniczym - zbyt wysokie cinienie (w grupie "niskocinieniowej") - słabe zasilanie parownika, kapilara ze zbyt małym działaniem dławicym. 20

21 10. INSTALACJE Z RURK KAPILARN. 21

22 11. POSZUKIWANIE PRZYCZYN NIESPRAWNOCI Sprarka nie daje si uruchomi Brak napicia na zasilaniu sprarki: Sprawdzi bezpieczniki. Sprawdzi czy nie ma przerwy w przewodach zasilajcych. Wyłcznik zabezpieczajcy wyłcza po pewnym czasie silnik: Zbyt niskie napicie. Zbyt due przeciwcinienie w sprarce, spowodowane zbyt du iloci czynnika chłodniczego lub zawartoci nie dajcych si skropli gazów. le wentylowany skraplacz, nie działa wentylator chłodzenia skraplacza, skraplacz niedrony wskutek zanieczyszcze, zatarta sprarka Sprarka pracuje w zbyt krótkich cyklach Gdy sprarka zostaje wyłczona przez wyłcznik zabezpieczajcy: p. ustp jw. Parownik jest by moe za mały (zbyt małe cinienie parowania). Tolerancja łcze termostatów nastawiona zbyt wsko. Sprarka ma za mał moc. Sprarka pracuje w zbyt długim cyklu lub wcale si nie włcza Czciowo zatkany filtr, zawór rozprny lub rurka kapilarna. Zawór ekspansyjny le wyregulowany. Niedobór czynnika chłodniczego. Sprarka za słaba lub jej wydajno jest zmniejszona wskutek zbyt duej rónicy pomidzy wysokim a niskim cinieniem. Mebel chłodniczy nie domknity, przeładowany lub niedostatecznie izolowany. le obliczone urzdzenie chłodnicze. 12. USZKODZENIA ELEKTRYCZNE W przypadku uszkodzenia w czci elektrycznej urzdzenia, sprawdzi najpierw czy istniej wszystkie połczenia i czy s one dostatecznie pewne lub czy nie jest uszkodzony jaki zacisk lub przewód. Sprawdzi naley równie napicie robocze w skrzynce zaciskowej sprarki i wreszcie numery i oznakowania wyłcznika zabezpieczajcego, przekanika oraz kondensatora rozruchowego na podstawie naszych danych technicznych. Kontrola termostatu Zewrze oba styki O i F termostatu. Jeeli sprarka ruszy, to znaczy, e uszkodzony jest zestyk termostatu lub te istnieje przerwa w przewodzie lub na zaciskach. Sprawdzanie wyłcznika zabezpieczajcego Włczy lampk kontroln pomidzy zacisk wyjciowy 1 wyłcznika zabezpieczajcego, a zacisk sieciowy L1.Jeeli lampka si zawieci, obwód si zamyka. Sprark mona uruchomi, a przyczyn uszkodzenia nie jest wyłcznik. 22

23 Jeeli lampka si nie zapali istnieje prawdopodobiestwo, e wyłcznik zabezpieczajcy ma akurat przerwany obwód wskutek nieodpowiedniego napicia, natenia lub zbyt wysokiego cinienia. Naley odczeka 10 minut i prób powtórzy. Jeeli w dalszym cigu nie zapali si lampka znaczy, e wyłcznik zabezpieczajcy jest uszkodzony. Sprawdzenie kondensatora rozruchowego. Istniej specjalne przyrzdy do pomiaru pojemnoci kondensatora, lecz fachowcy chłodnictwa nie uywaj na ogół takich przyrzdów. Metoda próby polega na tym, e do kondensatora przyłcza si napicie, moliwie bliskie podanemu na obudowie, lecz nie przekraczajce tej wartoci. Przy pomocy amperomierza mierzymy prd przepływajcy przez ten kondensator, równoczenie mierzc woltomierzem napicie sieciowe, kondensator pozostawi pod napiciem nie dłuej jak 3 sekundy. Przedłuenie próby moe spowodowa zniszczenie kondensatora. Odczytanie na amperomierzu natenia, podzielone przez napicie i pomnoone przez daje pojemno w mikrofaradach i umoliwia stwierdzenie czy pojemno ta jest porównywalna z wartoci podan na kondensatorze. Współczynnik odnosi si tylko do jednofazowego prdu przemiennego o czstotliwoci 50 Hz. C= 3.185xI U Przekanik rozruchowy Nie jest praktycznie moliwe sprawdzenie przekanika rozruchowego bez specjalnych przyrzdów. Mona jednak zastosowa metod eliminowania braków. Zatem: Gdy lekko potrzniemy sprawnym przekanikiem w kierunku pionowym, usłyszymy grzechotanie ruchomych elementów. Jeli zatem termostat, wyłcznik zabezpieczajcy oraz kondensator rozruchowy zostały uznane jako sprawne i mimo to nie mona uruchomi sprarki to przyczyna moe tkwi w przekaniku lub silniku. Moemy poza tym spróbowa uruchomi sprark bez przekanika. W tym celu postpujemy nastpujco: Sprark włczy normalnie do sieci. Jeeli nie ruszy, połczy zacisk L i A (p. schemat) izolowanymi przewodami próbnymi, lecz tylko na ułamek sekundy. Czynic to symuluje si prac przekanika. Jeeli sprarka ruszy, to znaczy, e 23

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo