Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji."

Transkrypt

1 Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji.

2 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego std bardzo czsto okrela si j jako serce całego urzdzenia. Zadaniem sprarki jest zasysanie pary czynnika chłodniczego o niskim cinieniu oraz niskiej temperaturze i spranie jej do wysokiej temperatury i wysokiego cinienia. Sprarki hermetyczne nazywane czsto kompresorami maj obudow spawan wykonan z blachy stalowej. Nie ma w nich dostpu do: mechanizmu napdu, zaworów roboczych i silnika a ich naprawy mona dokonywa tylko po rozciciu obudowy, std te z reguły takiej operacji si nie wykonuje. Wobec powyszego maszyny te przygotowane s do pracy na okres, co najmniej lat. 1.1 Ogólna charakterystyka agregatów skraplajcych budowanych na bazie sprarek hermetycznych. W celu uproszczenia i zmniejszenia kosztów i czasu trwania montau u odbiorcy urzdzenia chłodnicze lub ich zespoły dostarczane s w postaci agregatów skraplajcych w stanie niemal gotowym do eksploatacji, to znaczy zmontowane, osuszone i napełnione olejem oraz azotem. Agregaty chłodnicze firmy L Unite Hermetique ( Tecumseh ) mog pracowa na wszystkich dostpnych na rynku czynnikach chłodniczych. (HCFC,...), poza amoniakiem. 2. Zakres stosowania Sprarki produkowane przez koncern TECUMSECH przystosowane s do pracy w: - domowych i handlowych urzdzeniach chłodniczych do niskich temperatur (LBP) do czynników R 134a - handlowych urzdzeniach chłodniczych do niskich temperatur(lbp) do czynników R404A; R507; - handlowych i przemysłowych urzdzeniach chłodniczych do rednich temperatur (MHBP) do czynników R134a; R404A; R507; R 22 - klimatyzacji do czynników R 134a; R 22; R 407C Sprarki hermetyczne budowane s z silnikami 1 lub 3-fazowymi zabezpieczonymi przed przecieniami zewntrznym zabezpieczeniem termicznym zamontowanym na sprarce. 2

3 3. Oznaczenia sprarek i agregatów Symbole wystpujce przy oznaczeniach sprarek i agregatów maj nastpujce znaczenie: Oznaczenie agregatu T A J Z H R Oznaczenie sprarki Bez litery = z zaworami lub lutowane Litera R = ze zbiornikiem H = Zakres wysokotemperaturowy (-15 0 C do C) B = Zakres niskotemperaturowy (-40 0 C do C) M = Zakres niskotemperaturowy (-25 0 C do C) A, B, C i D = Czynnik R12 E, F, G i H = Czynnik R22 J, K, L = Czynnik R502 T = Czynnik R22 lub R502 Y = Czynnik R134a Z = Czynnik R404a lub R407c lub R507 Odpowiada 2 pierwszym cyfrom okrelajcym wydajno wyraon w BTU/h Przy 60Hz, zalen od warunków podanych na stronie 6 tego katalogu przykład: 19 poprzedzone cyfr 5 oznacza BTU/h Ilo cyfr tworzca wydajno chłodnicz Przykład: BTU/h Zastosowania: 1 = Niskie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. 2 = Niskie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 3 = Wysokie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. 4 = Wysokie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 5 = Klimatyzacja 6 = rednie i wysokie cinienie parowania. Silnik z podwyszonym prdem rozruchowym. 0 = rednie i wysokie cinienie parowania. Silnik z normalnym prdem rozruchowym. Rodziny: TH-AZ-AEZ-AE-AJ-FH-AH-AG-AN-RK-RGA Litera P oznacza sprarki przeznaczone do montau równoległego Np. TAHP, TAGP, TANP Litera D oznacza sprarki przeznaczone do pracy w układach podwójnych Litera S oznacza pojedyncze wentylatory w agregatach skraplajcych C lub bez litery T = jednofazowe = trójfazowe 3

4 SILNIKI JEDNOFAZOWE Z UZWOJENIEM ROZRUCHOWYM. P.T.C.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez P.T.C co zmienia opór P.T.C. wraz ze zmian temperatury. Czci elektryczne: -1 P.T.C. -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie 4

5 R.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny. Czci elektryczne: -1 przekanik elektromagnetyczny -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie C.S.I.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny i kondensator rozruchowy. Czci elektryczne: -1 przekanik elektromagnetyczny -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 kondensator rozruchowy -1 uziemienie 5

6 6

7 SILNIKI JEDNOFAZOWE Z KONDENSATOREM ROBOCZYM P.T.C.S.C.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez P.T.C., Co zmienia opór P.T.C wraz ze zmian temperatury Czci elektryczne: -1 P.T.C. -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 uziemienie -1 kondensator roboczy zamontowany na sprarce P.S.C. Uzwojenie rozruchowe takiego silnika jest zasilane poprzez kondensator roboczy. Czci elektryczne: -1 kondensator roboczy -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem nie zamontowane na sprarce -1 uziemienie 7

8 AEZ/AE 8

9 C.S.R. Podczas rozruchu, uzwojenie rozruchowe jest zasilane przez przekanik elektromagnetyczny i kondensator rozruchowy. Kondensator roboczy jest włczony midzy uzwojenie rozruchowe i robocze. Czci elektryczne: -1 zewntrzne zabezpieczenie przed przecieniem zamontowane na sprarce -1 puszka elektryczna zawierajca: -przekanik elektromagnetyczny -kondensator rozruchowy z opornikiem rozładowczym -listwa zaciskowa -1 uziemienie -1 zewntrzny kondensator roboczy z zamocowaniami. 9

10 10

11 4. Uruchamianie 4.1 Sprawdzanie szczelnoci. Sprawdzanie szczelnoci po zamontowaniu obejmuje nastpujce czynnoci: Montaowa próba cinieniowa na szczelno suchym azotem - ma na celu wykrycie i usunicie powaniejszych nieszczelnoci, które wystpiły na skutek wad i błdów podczas montau. Cinieniowa próba szczelnoci na przenikanie mieszanin azotu z czynnikiem chłodniczym - ma na celu wykrycie i usunicie nieszczelnoci, których nie mona wykry azotem. Nieszczelno tak mona wykry dziki temu, e czynnik chłodniczy ma wielk przenikliwo. Przy próbie tej instalacj uznajemy za szczeln, jeeli w czasie 24 godzin: nie stwierdzi si przenikania freonu z instalacji nie stwierdzi si zmian we wskazaniach cinienia na manometrach kontrolnych Próniowa próba na szczelno instalacji - ma na celu głównie usunicie wilgoci z wntrza instalacji i stwierdzenie, nieprzenikania powietrza atmosferycznego. Pomp próniow naley podłczy do strony ssawnej i tłocznej sprarki i dopiero wówczas otworzy zawory serwisowe. Przy odłczonej pompie i otwartych wszystkich zaworach w instalacji powinna utrzymywa si prónia. Instalacji nie mona uruchamia, gdy wewntrz panuje prónia. 4.2 Napełnianie czynnikiem chłodniczym. Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym instalacj naley dokładnie osuszy przez wielokrotne odsysanie azotu i pary wodnej przy pomocy pompy próniowej. Równie naley sprawdzi poziom oleju w sprarce oraz czy jest wyłczona grzałka w karterze. Napełnia naley przy włczonej sprarce bezporednio do skraplacza, bd zbiornika w formie płynu ( równie moliwe jest ładowanie do parownika w zalanym systemie).dodatkowo uzupełniajcy czynnik w formie gazu moe by ładowany po włczeniu sprarki po stronie sscej, bd, jeli to niezbdne ze wzgldów bezpieczestwa, do parownika (wlot) Uwaga! Nie wolno ładowa płynnego czynnika chłodzcego od strony sscej. 4.3 Kontrola przed uruchomieniem Przed uruchomieniem urzdzenia naley sprawdzi: poziom oleju w sprarce powinien -zawiera si w wyznaczonym zakresie na wzierniku temperatur oleju, musi mie ok 17K ponad temp otoczenia nastawy urzdze zabezpieczajcych nastawy przekaników czasowych nastawy presostatów niskiego i wysokiego cinienia 4.4 Próbne uruchomienie i regulacja urzdzenia. Przed uruchomieniem instalacji naley uaktualni schemat urzdzenia chłodniczego nanoszc zmiany powstałe podczas montau. Nastawienie i regulacja elementów instalacji chłodniczej ma na celu uzyskanie prawidłowej i ustabilizowanej pracy całego urzdzenia oraz uzyskanie wymaganych temperatur w rodowiskach chłodzonych przy zachowaniu maksymalnej sprawnoci obiegu chłodniczego. 11

12 5. Monta rurocigów i ich prowadzenie. Monta rurocigów zaczyna si od chłodnicy powietrza umieszczonej w komorze chłodniczej, lub od parownika i koczy si na agregacie skraplajcym lub sprarkowym. Instalacj naley wykonywa z przewodów miedzianych, a łuki wykonywa naley z gotowych kształtek lub w specjalnych przyrzdach (gitarkach). Rury powinny by mocowane do przegród budowlanych opaskami z wkładk gumow, w odstpach m dla rur o rednicach do 18 mm, dla rur o rednicach ponad 20 mm w odstpach m. Przejcia rurocigów przez ciany lub sufity zabezpiecza si osłonami i wypełnia piank poliuretanow. Rurocigi naley prowadzi dokładnie pionowo lub poziomo z wyjtkiem miejsc, w których naley wykona wymagane pochylenia. Rurocigi cieczowe. Naley tak montowa, aby nie wystpowało odparowanie czynnika pod wpływem wyszej temperatury otoczenia, lub pod wpływem duych oporów i spadków cinienia. Wynika z tego, e naley prowadzi je z dala od ródeł ciepła, aby nie powodowa parowania czynnika. Rurocigi ssawne. Na rurocigu ssawnym z parownika, za miejscem przewidzianym na zamontowanie czujnika termostatycznego zaworu rozprnego (TZR-u),wykonuje si płytki syfon, w którym zbiera si mieszanina olejowo-czynnikowa. Syfon rurocigu ssawnego zapewnia porywanie oleju do góry w przypadku długich rurocigów pionowych, jednak nie na wiksz wysoko ni 3 m. Syfony wykonuje si, co 4m dla małych urzdze, oraz co 9m dla instalacji rednich i duych przy pionowych rurocigach sscych. Rurocigów ssawnych nie izoluje si z wyjtkiem przewodów o długoci ponad 5m, gdy s one przyczyn wysokiego przegrzania par freonu. Poziome rurocigi ssawne musz mie spadek w kierunku sprarki i odpowiednie prdkoci 4m/s, a w rurocigach pionowych 8m/s. Rurocigi tłoczne. Para przegrzana freonu wytłaczana przez sprark powinna mie prdko ok 3m/s, aby zapewni porywanie kropli oleju razem z par czynnika. Dlatego rurocig tłoczny powinien by pochylony 2-3cm na długoci 1m. 12

13 Uwaga! Sprarka jest wypełniona gazem ochronnym pod cinieniem (suchym azotem). Zawory serwisowe naley pozostawi zamknite a do momentu zrobienia próni w instalacji. Podłczenia (króce) wykonane s w taki sposób, e pasuj do nich powszechnie stosowane rury calowe i metryczne. Do instalacji mona stosowa tylko rury i czci składowe hermetycznie zamknite, jak równie czyste i suche (wolne od ulu, rdzy i nalotu fosforanowego)., 6. Podłczenia elektryczne i zabezpieczenia. Instalacje elektryczne powinny by wykonane zgodnie ze schematem połcze, jak równie z odpowiednimi przepisami dotyczcymi bezpieczestwa. Napicie i czstotliwo prdu zaznaczone na tabliczce znamionowej powinny by zgodne z danymi sieci zasilajcej i tylko w takiej sytuacji naley wykona podłczenie. Podłczenie elektryczne sprarki powinno by wykonane zgodnie ze schematem znajdujcym si na puszce elektrycznej. Przy dobieraniu styczników, linii zasilajcych i zabezpiecze naley wzi pod uwag max prd pracy, max pobór mocy oraz napicie pracy. Silnik sprarki musi by zabezpieczony na kadej fazie bezpiecznikami. Przy doborze bezpieczników do obwodów sterowania naley bra pod uwag max dozwolony prd poszczególnych elementów. Dobór bezpiecznika determinuje z reguły dobór przewodu elektrycznego. Termiki naley dobiera nieco powyej prdu znamionowego silnika. Silniki sprarek musz by zabezpieczone wyłcznikami samoczynnymi 13

14 7. Wentylowanie w przemysłowych urzdzeniach chłodniczych z wbudowanym agregatem. Agregaty hermetyczne ze wzgldu na ich małe zapotrzebowanie miejsca oraz całkowite wyeliminowanie drga i hałasu nadaj si szczególnie do zabudowy w przemysłowych meblach chłodniczych (szafy, skrzynie, witryny itp.) Jednake agregat zabudowany w małej przestrzeni (w meblach chłodniczych chodzi oczywicie o uzyskanie maksymalnie duej przestrzeni uytkowej) musi by sprawnie wentylowany (chłodzony) W tym wzgldzie istniej pewne praktyczne i proste zasady: Chłodziarki domowe...i inne Chłodziarka domowa jest typowym przykładem sprztu z wbudowanym agregatem. Jest ona z zasady wykonana tak, aby mogła pracowa w kadym klimacie, równie w tropiku, przy temperaturach wynoszcych 40 C. Aby mona je było produkowa seryjnie, trzeba było przeprowadzi długotrwałe i dokładne badania. Szczególnie dokładnie przemylano rozwizanie wentylacji. W urzdzeniach przemysłowych z wbudowanym agregatem uwzgldnione zostały wszystkie czynniki ekonomicznego wykorzystania, lecz czsto nie doceniano problemu wentylacji. Niektóre dane dotyczce wentylowania agregatów Jeeli hermetyczny agregat chłodniczy zabudowany został w małej wnce, powietrze w tej przestrzeni musi by wymieniane. Załómy wymiary tej przestrzeni: 0,80x0,50x0,50 (w metrach) Objto całkowita wynosi 0,200m., Gdy wentylator bdzie miał wydajno 360m³/h tj.0,1m³/s, powietrze w tej wnce bdzie wymieniane całkowicie, co 2 sekundy. Temperatura wylotu powietrza z przestrzeni wentylowanej, nawet w najgorszych warunkach nie powinna by wysza od temperatury otoczenia o wicej ni 10 C.Jeli ta rónica jest wiksza to albo le obliczono wentylacje albo le j wykonano, lub te przepływ powietrza jest czciowo utrudniony. Pomiar rónicy temperatur jest prosty. Wystarczy kontrolowa przy pomocy dwóch termometrów temperatur otoczenia i temperatur we wnce agregatu. Rónica wskaza na tych dwóch termometrach nie powinna by wiksza ni 10 C. Dlaczego wentylowa? Najpierw musimy pamita, e zasysane przez wentylator powietrze powinno na pocztku przepływa przez skraplacz a nastpnie schładza powierzchni sprarki. Oba wspomniane warunki s nieodzowne. We wszystkich sprarkach hermetycznych silnik wbudowany jest w korpus sprarki. Sprarka ta musi by chłodzona, a funkcj t spełnia strumie powietrza, wywołany prac wentylatora, który zapewnia w czci to niezbdne chłodzenie. 14

15 Jak wentylowa? Nie jest to adnym problemem, gdy agregat znajduje si na wolnym powietrzu, poza meblem chłodniczym. Tym niemniej naley zawsze upewni si, e przepływ powietrza jest swobodny, nie ograniczony adnymi przeszkodami jak ciany, przegrody itp. oraz e miejsce ustawienia jest suche i wolne od pyłu. Jeli natomiast agregat jest zabudowany w meblu chłodniczym lub umieszczony w oddzielnej komorze maszynowej, wentylacja i przewietrzanie musz by zaprojektowane szczególnie starannie. SKRAPLACZ Z WYMUSZONYM PRZEZ WENTYLATOR OBIEGIEM POWIETRZA. Idealnym rozwizaniem jest obustronny wlot i wylot powietrza w komorze maszynowej. Zassane z zewntrz powietrze przepływa bezporednio przez skraplacz. Poza tym wewntrz komory maszynowej wytwarza si lekkie nadcinienie, powodujce wydostawanie si ogrzanego powietrza przez przeciwległe otwory. Naley pamita o dwóch rodkach ostronoci: - otwory wlotowe i wylotowe musza mie przekrój wynoszcy, co najmniej 80% czołowej powierzchni skraplacza. - aden z wymienionych otworów nie moe by zasłonity ani przestawiony przez ciank. Dopuszczalnym rozwizaniem jest usytuowanie wlotu powietrza z jednej strony mebla, natomiast wylotu na ciance przyległej. Oba otwory musz zapewni swobodny przepływ powietrza. Zwróci uwag w miejscu ustawienia. Innym, równie dopuszczalnym rozwizaniem byłby wlot powietrza usytuowany bezporednio przed skraplaczem, za wlot pod meblem, stojcym na 4-ch nókach. Powietrze musi mie jednak swobod cyrkulacji wokół mebla i nóek. Rónica temperatur pomidzy wlotem a wylotem nie moe przekroczy 10 C. Gdy tak si dzieje naley sprawdzi wentylacj. SKRAPLACZE STATYCZNE W okrelonych przypadkach, w sprarkach hermetycznych mog by zastosowane skraplacze statyczne. W tym przypadku wykorzystuje si naturaln cyrkulacje powietrza, chłodzcego skraplacz i sprark. Ta naturalna cyrkulacja powietrza musi by przy tym w maksymalnym stopniu ułatwiona, z zapewnieniem całkowicie swobodnego przepływu powietrza, od dołu do góry. Okrelone sprarki mog by przyłczone do wyej opisanych skraplaczy statycznych bezporednio, bez adnych przygotowa. Inne modele wyposaone s w chłodnice oleju. Nasze katalogi i opisy techniczne prezentuj takie modele. Czsto sprarki do zastosowania ze skraplaczem statycznym róni si od sprarki podobnego typu, lecz bez zastosowania w systemie cyrkulacji wymuszonej, dodatkowym jej wyposaeniem w specjalne zabezpieczenie termiczne silnika. 15

16 16

17 8. DOBÓR AGREGATU CHŁODNICZEGO ROZRÓ NIENIE I ZAKRESY STOSOWANIA AGREGATÓW DLA "WYSOKIEGO I "NISKIEGO" CINIENIA SSANIA Agregat chłodniczy okrela si iloci zasysanego przez sprark czynnika chłodniczego podczas jednego obrotu wału korbowego, czyli wielkoci jego pojemnoci skokowej. Wydajno chłodnicza okrelonego w ten sposób agregatu jest z kolei zalena od warunków pracy stawianych temu urzdzeniu i właciwoci czynnika chłodniczego w powyszych warunkach. Wiemy, e wydajno chłodnicza sprarki wzrasta wraz z temperatur parowania, i odwrotnie - spada im nisza jest temperatura parowania. Wiemy ponadto, e pobór prdu przez silnik sprarki ronie wraz ze wzrostem wydajnoci chłodniczej. Poza tym wydajno chłodnicza i pobór energii elektrycznej zmieniaj si w zalenoci od prdkoci obrotowej sprarki. Poniewa w przypadku zespołu hermetycznego sprarka sprzona jest na sztywno z jej silnikiem, wykorzystuje si zawsze jej najwysze obroty. Przy okrelonej pojemnoci skokowej sprarki, musimy, zatem dla wyszych temperatur parowania przewidzie silnik o mocy wikszej ni ten, który by był odpowiedni przy niszych temperaturach parowania. Przy jednakowych mocach znamionowych silników, te rónice w pojemnociach skokowych odróniaj sprarki stosowane generalnie przy stosunkowo wysokich temperaturach parowania (lub wysokim cinieniem ssania) od sprarek dla temperatur parowania relatywnie niskich (lub niskich cinie ssania). W wikszoci przypadków, sprarki z grupy "wysokocinieniowej" mog pracowa przy temperaturach parowania ponad -10 C, za sprarki z grupy "niskocinieniowych" -poniej tej temperatury. Jeli przewidywane zastosowanie prowadzi do temperatury parowania w poblie granicy pomidzy wysokim a niskim cinieniem ssania, ze wzgldu na bezpieczestwo ruchu, korzystne bdzie zawsze zastosowanie sprarki z grupy "wysokocinieniowych". Pomijajc ten szczególny przypadek, bezwzgldn koniecznoci jest stosowanie sprarek w takich zakresach pracy, do jakich s przewidywane. Jeeli na przykład dla zastosowania w zakresie niskiego cinienia ssania przyjmuje si sprark z grupy "wysokocinieniowych", wynikaj nastpujce niedogodnoci: Silnik elektryczny o niepotrzebnie duej mocy w stosunku do wymaganej wydajnoci chłodniczej a przez to nadmiernie wysoka cena jednostkowa kalorii. Zła sprawno silnika i niedostateczne chłodzenie gazu na ssaniu, powodujce nieprawidłowe chłodzenie silnika, a przez to wyłczenie silnika przez zadziałanie zabezpieczenia termicznego. I odwrotnie, gdy zastosujemy sprark z grupy "niskocinieniowej" w zakresie wysokiego cinienia, z powodu zbyt małej mocy silnika, spowoduje to równie przegrzanie i wyłczenie silnika wskutek zadziałania zabezpieczenia. Ogólnie mówic, sprarki z grupy "wysokocinieniowej" uywa si w nastpujcych celach: - Chłodzenie płynów i napojów - Jako sprzt klimatyzacyjny - Otwarte witryny chłodnicze, przewanie dla temperatur dodatnich - Meble i komory chłodnicze dla temperatur dodatnich, z wymuszonym obiegiem powietrza (z chłodnic o wymuszonej cyrkulacji powietrza) Sprarki dla niskiego cinienia stosuje si w przypadkach jak niej: - Urzdzenia z parownikiem przystosowanym do produkcji lodu - Urzdzenie z parownikiem lamelowym, konwekcyjne - Skrzynie zamraalnicze - Pojemniki do lodów spoywczych 17

18 - Komory zamraalnicze i chłodnicze do przechowywania zamroonych towarów - Witryny do przechowywania mroonek Oznaczenia agregatów i sprarek L'Unite Hermetique Oznaczenie agregatu odnosi si do przynalenej sprarki: z dodatkow liter "H" dla agregatu z grupy "wysokocinieniowej" z wymuszonym obiegiem powietrza lub "B" dla agregatu z grupy "niskocinieniowej" równie z wymuszonym obiegiem powietrza. Jeeli agregaty te s wyposaone w zbiornik cieczy, na kocu oznaczenia dochodzi jeszcze litera "R". Agregaty ze zbiornikiem cieczy stosowane s w instalacjach z zaworem ekspansyjnym (rozprnym). W instalacjach z wtryskiem poprzez rur kapilarn uzyskuje si szybko wyrównanie cinie przy zatrzymaniu sprarki. W przeciwiestwie, w instalacjach z zaworem ekspansyjnym nie nastpuje wyrównanie cinie przy zatrzymaniu sprarki. Przy tego rodzaju instalacji musi by zastosowany z koniecznoci agregat z silnikiem o duym momencie rozruchowym. Nasze informacje techniczne podaj dla kadego rodzaju agregatu typ organu wtryskowego dla odpowiedniego pod wzgldem zdolnoci rozruchowej agregatu. Ustawianie (zamontowanie) agregatu Agregat winien by ustawiony jak najbliej parownika i przewód ssania powinien by moliwie krótki. W urzdzeniu z rurk kapilarn naley jednak przewidzie minimaln długo przewodu ssawnego o długoci 1,00-1,20 m, na którym to odcinku bdzie wlutowana rurka kapilarna dla wymiany ciepła. Wentylacja agregatu musi by maksymalnie niezawodna. 9. WYPOSAENIE ELEKTRYCZNE Na pocztku silnik Silnik umieszczony jest w hermetycznie zamknitym korpusie. Jest on starannie dobrany do sprarki, któr ma napdza. Ponadto, przed wysyłk wszystkie silniki podawane s licznym próbom. Prosz dokładnie sprawdzi napicie. Nasze silniki pracuj i startuj niezawodnie, z tolerancj napicia +10% i -15%, przy normalnych napiciach znamionowych, stosowanych w Europie. Napicie sieciowe naley sprawdzi na zaciskach przyłczeniowych agregatu podczas jego ruchu. Dla sprawdzenia stabilnoci sieci jest jednak zawsze wskazane wykona pomiar równie podczas rozruchu sprarki. W ten sposób mona łatwiej dostrzec ewentualny spadek napicia. Faktycznie czsto si zdarza, e wystpuje utrudnienie rozruchu przy zanionym napiciu wskutek wadliwych przewodów zasilajcych (za długie, zbyt mały przekrój, powikszona oporno na stykach itp.). Przekanik rozruchowy Rozruch silnika nastpuje poprzez przekanik rozruchowy. W zalenoci od typu sprarki, moe to by przekanik prdowy lub napiciowy. Przedstawiamy tu schemat jednofazowego silnika asynchronicznego z przekanikiem prdowym (rys) A tak to działa: Wszystkie jednofazowe silniki asynchroniczne, oprócz uzwojenia głównego (P) maj uzwojenie pomocnicze (A), połczone równolegle z uzwojeniem głównym. Układ ten słuy do wytworzenia momentu obrotowego, umoliwiajcego rozruch silnika. W pewnych przypadkach w obwód pomocniczy włczony jest jeszcze kondensor, zwany kondensatorem rozruchowym, dla podwyszania momentu rozruchowego. Gdy silnik osignł ju obroty 70-80% obrotów synchronicznych, uzwojenie pomocnicze zostaje wyłczone. Uzwojenie to odłcza przekanik. 18

19 Gdy termostat zainstalowany szeregowo na L 1 zamknie obwód, na fazie głównej nieruchomego silnika wystpi duy pobór prdu. Ten duy prd przepływa przez cewk przekanika, wytwarzajc silne pole elektromagnetyczne. Znajdujca si w rodkowym punkcie cewki zwora zostaje podcignita ku górze, zwierajc styki pomidzy punktami A i L. Teraz pracuj obie fazy silnika, jak równie kondensor. Silnik rusza natychmiast i w bardzo krótkim czasie (ok. 1/10-1/4 s) osiga normalne obroty. W tym momencie prd, przepływajcy przez cewk przekanika, którego natenie maleje wraz ze wzrostem obrotów silnika, nie wystarcza ju do podtrzymania zwory przekanika, która opada, wspomagana spryn. Obwód uzwojenia pomocniczego jest przerwany, a silnik pracuje dalej na swoim uzwojeniu głównym. Znajdujcy si w obwodzie rozruchowym kondensator powoduje przesunicie fazy pomocniczej w stosunku do fazy głównej, wzmacniajc przez to moment rozruchowy. Kondensator odłczany jest wraz z faz pomocnicz. Ten przekanik rozruchowy, pomimo nieduych rozmiarów, jest instrumentem precyzyjnym. Dla kadego typu silnika stosowany jest odpowiedni przekanik. Przekanik ten nie moe by zastpiony innym modelem, gdy jest on nastawiony na bardzo cisłe natenie prdu. Rónice pomidzy rónymi typami przekaników wystpuj w uzwojeniu, ciarze ruchomych czci i w napiciu spryny. Wyej opisany przekanik posiada maksymaln sprawno łczeniow. Rozruch pewnych sprarek, w szczególnoci naszych modeli dwucylindrowych dla wszystkich cinie, o mocy 3/4 KM i powyej, sterowany jest dla odmiany przekanikiem napiciowym. Działanie przekanika napiciowego polega na tym, e napicie na zaciskach uzwojenia pomocniczego wzrasta, gdy sprarka zblia si do swoich normalnych obrotów. Cewka tego przekanika połczona jest z jednej strony do wspólnego zacisku fazy pomocniczej i głównej, z drugiej strony za strony z uzwojeniem pomocniczym i kondensatorem rozruchowym. Jest, zatem połczona równolegle z uzwojeniem pomocniczym. Styki robocze przekanika połczone s w szereg z kondensatorem rozruchowym. Gdy silnik nie jest pod napiciem - styki s zwarte. Jak tylko włczymy prd na pocztku napicie pomidzy zaciskami fazy pomocniczej nie jest dostatecznie due, aby rozerwa styki, lecz ono ronie wraz ze wzrostem obrotów silnika. Gdy prdko ta osignła w przyblieniu normalne obroty, napicie jest ju dostateczne dla rozwarcia styków i przerwania obwodu fazy pomocniczej. Dopóki silnik pracuje - napicie indukcyjne w uzwojeniu pomocniczym jest dostateczne dla podtrzymania styków w stanie otwartym. Wyłcznik zabezpieczajcy silniki Jest to Wasz wany "dozorca", którego zadaniem jest chroni Wasz silnik. Włcznik ten jest zamontowany na korpusie sprarki i wyłcza silnik, gdy jego temperatura osignie 120 C. Gdy silnik 19

20 zostanie wyłczony przez ten wyłcznik, naley szuka przyczyny. Istnieje zawsze tego jaki powód. Moe to by: - zbyt wysokie napicie - zbyt niskie napicie - zbyt due przeciwcinienie (za duo czynnika chłodniczego w obiegu lub nie dajcy si skropli gaz) - cinienie ssania nie odpowiednie do sprarki (sprarka z grupy "niskocinieniowej" zastosowana w zakresie wysokiego cinienia) - urzdzenia chłodnicze le obliczone (zbyt słaba sprarka lub przepełnienie układu chłodniczego) - zła wentylacja sprarki - zasadniczo rzadkie, moe jedno na tysic przypadków, uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne sprarki lub te uszkodzenie wyłcznika zabezpieczajcego. Jeeli Wasza instalacja została wykonana prawidłowo, napicie i natenie s normalne (odpowiadaj w przyblieniu wartociom podanym na tabliczce znamionowej sprarki) to z wyłcznikiem zabezpieczajcym nie bdzie adnych problemów. Kontrola układu elektrycznego. Czynno prosta, lecz niezbdna. Potrzebnymi przyrzdami s woltomierz i amperomierz. Dokładnie naley sprawdzi napicie. Napicie normalne, przewidziane dla sprarki jest wybite na tabliczce znamionowej. Przed włczeniem naley sprawdzi czy napicie sieciowe jest zgodne z podanym na sprarce. Przy pierwszym uruchomieniu upewni si, podczas pracy sprarki, czy napicie to mieci si równie w granicach dopuszczalnych tolerancji. Jeeli odczytane na woltomierzu napicie jest poniej dopuszczalnej wartoci minimalnej, naley szuka przyczyny. Czsto wystpuje spadek napicia w instalacji elektrycznej klienta. Mona to natychmiast sprawdzi przez pomiar napicia przy liczniku, podczas pracy sprarki. Jeeli napicie zmierzone przy liczniku jest normalne za przy sprarce za niskie, 'Wymieni naley instalacj midzy licznikiem a sprark na instalacj o dostatecznie duym przekroju. Jeli napicie sieci nie odpowiada napiciu wymaganemu dla sprarki (napicie sieci zmienione przez zakład energetyczny) i zachodzi konieczno zastosowania transformatora, naley zwróci uwag na potrzebn moc, która dla kadego przypadku podana jest w naszych podkładkach technicznych. Natanie prdu Amperomierz jest przyrzdem kontrolnym do pomiaru natenia prdu elektrycznego. Taka kontrola jest niezbdna dla wykrycia ewentualnych nieprawidłowoci w obcieniu prdowym. Normalny prd, pobierany przez silnik sprarki (In) oraz prd rozruchowy (Icc) podane s na tabliczce znamionowej sprarki. Jeli odczytane na amperomierz natenie, po osigniciu temperatury pracy, wyniosłoby wicej ni 20% normalnego prdu, naley szuka przyczyny. Moe ich by wiele: - nieodpowiednie napicie - nadmierny pobór prdu wskutek zbyt duego cinienia (le wentylowana sprarka lub skraplacz) - w obiegu znajduje si gaz, nie dajcy si skropli - zanieczyszczony skraplacz - zbyt due napełnienie czynnikiem chłodniczym - zbyt wysokie cinienie (w grupie "niskocinieniowej") - słabe zasilanie parownika, kapilara ze zbyt małym działaniem dławicym. 20

21 10. INSTALACJE Z RURK KAPILARN. 21

22 11. POSZUKIWANIE PRZYCZYN NIESPRAWNOCI Sprarka nie daje si uruchomi Brak napicia na zasilaniu sprarki: Sprawdzi bezpieczniki. Sprawdzi czy nie ma przerwy w przewodach zasilajcych. Wyłcznik zabezpieczajcy wyłcza po pewnym czasie silnik: Zbyt niskie napicie. Zbyt due przeciwcinienie w sprarce, spowodowane zbyt du iloci czynnika chłodniczego lub zawartoci nie dajcych si skropli gazów. le wentylowany skraplacz, nie działa wentylator chłodzenia skraplacza, skraplacz niedrony wskutek zanieczyszcze, zatarta sprarka Sprarka pracuje w zbyt krótkich cyklach Gdy sprarka zostaje wyłczona przez wyłcznik zabezpieczajcy: p. ustp jw. Parownik jest by moe za mały (zbyt małe cinienie parowania). Tolerancja łcze termostatów nastawiona zbyt wsko. Sprarka ma za mał moc. Sprarka pracuje w zbyt długim cyklu lub wcale si nie włcza Czciowo zatkany filtr, zawór rozprny lub rurka kapilarna. Zawór ekspansyjny le wyregulowany. Niedobór czynnika chłodniczego. Sprarka za słaba lub jej wydajno jest zmniejszona wskutek zbyt duej rónicy pomidzy wysokim a niskim cinieniem. Mebel chłodniczy nie domknity, przeładowany lub niedostatecznie izolowany. le obliczone urzdzenie chłodnicze. 12. USZKODZENIA ELEKTRYCZNE W przypadku uszkodzenia w czci elektrycznej urzdzenia, sprawdzi najpierw czy istniej wszystkie połczenia i czy s one dostatecznie pewne lub czy nie jest uszkodzony jaki zacisk lub przewód. Sprawdzi naley równie napicie robocze w skrzynce zaciskowej sprarki i wreszcie numery i oznakowania wyłcznika zabezpieczajcego, przekanika oraz kondensatora rozruchowego na podstawie naszych danych technicznych. Kontrola termostatu Zewrze oba styki O i F termostatu. Jeeli sprarka ruszy, to znaczy, e uszkodzony jest zestyk termostatu lub te istnieje przerwa w przewodzie lub na zaciskach. Sprawdzanie wyłcznika zabezpieczajcego Włczy lampk kontroln pomidzy zacisk wyjciowy 1 wyłcznika zabezpieczajcego, a zacisk sieciowy L1.Jeeli lampka si zawieci, obwód si zamyka. Sprark mona uruchomi, a przyczyn uszkodzenia nie jest wyłcznik. 22

23 Jeeli lampka si nie zapali istnieje prawdopodobiestwo, e wyłcznik zabezpieczajcy ma akurat przerwany obwód wskutek nieodpowiedniego napicia, natenia lub zbyt wysokiego cinienia. Naley odczeka 10 minut i prób powtórzy. Jeeli w dalszym cigu nie zapali si lampka znaczy, e wyłcznik zabezpieczajcy jest uszkodzony. Sprawdzenie kondensatora rozruchowego. Istniej specjalne przyrzdy do pomiaru pojemnoci kondensatora, lecz fachowcy chłodnictwa nie uywaj na ogół takich przyrzdów. Metoda próby polega na tym, e do kondensatora przyłcza si napicie, moliwie bliskie podanemu na obudowie, lecz nie przekraczajce tej wartoci. Przy pomocy amperomierza mierzymy prd przepływajcy przez ten kondensator, równoczenie mierzc woltomierzem napicie sieciowe, kondensator pozostawi pod napiciem nie dłuej jak 3 sekundy. Przedłuenie próby moe spowodowa zniszczenie kondensatora. Odczytanie na amperomierzu natenia, podzielone przez napicie i pomnoone przez daje pojemno w mikrofaradach i umoliwia stwierdzenie czy pojemno ta jest porównywalna z wartoci podan na kondensatorze. Współczynnik odnosi si tylko do jednofazowego prdu przemiennego o czstotliwoci 50 Hz. C= 3.185xI U Przekanik rozruchowy Nie jest praktycznie moliwe sprawdzenie przekanika rozruchowego bez specjalnych przyrzdów. Mona jednak zastosowa metod eliminowania braków. Zatem: Gdy lekko potrzniemy sprawnym przekanikiem w kierunku pionowym, usłyszymy grzechotanie ruchomych elementów. Jeli zatem termostat, wyłcznik zabezpieczajcy oraz kondensator rozruchowy zostały uznane jako sprawne i mimo to nie mona uruchomi sprarki to przyczyna moe tkwi w przekaniku lub silniku. Moemy poza tym spróbowa uruchomi sprark bez przekanika. W tym celu postpujemy nastpujco: Sprark włczy normalnie do sieci. Jeeli nie ruszy, połczy zacisk L i A (p. schemat) izolowanymi przewodami próbnymi, lecz tylko na ułamek sekundy. Czynic to symuluje si prac przekanika. Jeeli sprarka ruszy, to znaczy, e 23

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA HG 4/310-4 HG 4/310-4 S HG 4/385-4 HG 4/385-4 S HG 4/465-4 HG 4/465-4 S HG 4/555 4 HG 4/555-4 S HG 4/650 4 HG 4/650-4 S HA 4/310 4 HAX 4/310-4 HA 4/385 4 HAX 4/385-4 HA 4/465 4

Bardziej szczegółowo

Zakres średnio- i wysokotemperaturowy MBP-HBP, R404A / R507,

Zakres średnio- i wysokotemperaturowy MBP-HBP, R404A / R507, : PL 52 1370 1213 0000 2701 4797 0600 Agregaty skraplające o o o hermetyczne agregaty skraplające EMBRACO ASPERA, chłodzone powietrzem są przeznaczone do użytku w chłodziarkach, zamrażarkach, arkach, małych

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42. ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o.

DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42. ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o. DZIAŁ SPRZEDAY TEL. / FAX 022 844-87-10 05-500 PIASECZNO ul. Puławska 42 ZAKŁAD APARATÓW ŁCZENIOWYCH Sp. z o.o. 1. SPIS TRECI Rozdział Str. 1. Przeznaczenie 2 2. Dane techniczne 3 2.1 Dane techniczne napdu

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Zalecenia instalacyjne

Zalecenia instalacyjne Agregaty skraplające MGZDxxxC21E Zalecenia instalacyjne Zakres pracy: Zakres pracy agregatu opisany przez dopuszczalny zakres temperatur parowania i otoczenia dla Czynnika R407C dla punktu rosy został

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX

Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych TPU 4X.XX TPU 5X.XX TPU 6X.XX Instrukcja montau i eksploatacji przekładników prdowych Przedmiotem instrukcji s fabryczne zalecenia dotyczce eksploatacji

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE Seria oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE DANE TECHNICZNE Zastosowanie Termostatyczne zawory wtryskowe Honeywell serii oraz NMX są stosowane w instalacjach chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

.: ;< < =>*+8 !"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6

.: ;< < =>*+8 !#$%&'()' * +*,+-. /0 1( 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6 1!"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 6 7 75+8*-+59-9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6.: ;< < =>*+8? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? : ; /

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego

Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego Podstawowe elementy układu sterowania stycznikowego to: styczniki i przekaniki. Styczniki to elementy wykonawcze. Przekaniki steruj prac styczników,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA Temat : Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych Autor : Marcin Beczek

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zespół sprarkowy Szereg modeli HG 8 B O C K COMPRESSORS

Instrukcja obsługi Zespół sprarkowy Szereg modeli HG 8 B O C K COMPRESSORS B O C K COMPRESSORS Instrukcja obsługi dla chłodzonych gazem ssanym, półhermetycznych zespołów sprarkowych HG 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI E BUDYNKU GŁÓWNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Charakterystyka Atesty Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII TEST PRZED MATUR 007 MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ZAKRES ROZSZERZONY Numer zadania......3. Punktowane elementy rozwizania (odpowiedzi) za podanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ - 1

ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ - 1 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ - 1 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ - 2 ENERGIA CIEKU I MOC ELEKTROWNI WODNEJ - 3 OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ URZDZENIA I UKŁADY TECHNOLOGICZNE ELEKTROWNI WODNYCH

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych

Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych Politechnika Warszawska - Instytut IM w Płocku, Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych 1. Cel wiczenia Celem wiczenia jest

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA

AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA AEROGOR POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystuj energi zgromadzon w powietrzu w rodowisku. Mog one pracowa w temperaturach do -20 C. Poniewa temperatur łatwo odzyska z powietrza,

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Standardowe pompy obiegowe

Standardowe pompy obiegowe Ciepłownictwo/Wentylacja Klimatyzacja/Chłodnictwo Zaopatrzenie w wodę Ciepłownictwo.. / Wentylacja.. / Chłodnictwo.. Standardowe pompy obiegowe Więcej niź pompy a Czy znasz program pomp, który oferuje

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco wysokiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO OPISYWICZENIE 3 BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. 2. Prdnice prdu stałego. 2.1. Prdnice samowzbudne. 2.1.1. Prdnica samowzbudna bocznikowa. 3. Silniki prdu

Bardziej szczegółowo

9.1.11 Komunikaty alarmowe serwonapdu wrzeciona

9.1.11 Komunikaty alarmowe serwonapdu wrzeciona 9.1.11 Komunikaty alarmowe serwonapdu wrzeciona Nr A Nieprawidłowo działania pamici ROM dla programów (brak pamici). Program sterujcy nie został uruchomiony z powodu braku zainstalowanej pamici ROM itd.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym PODSTAWY TEORETYCZNE Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie. 1 Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania....3 2. Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.7 2 1. Termostatyczne zawory rozprężne Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS 4 KOTŁY EKOPAL RM S to kocioł niskotemperaturowe (maksymalna temperatura wody wynosi 95 C), przeznaczony do pracy w układzie otwartym ze zbiornikiem akumulacyjnym gorcej wody dla sieci grzewczej. Kotły

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 3/5/PL/3 Klapy zwrotne Typu ARK ARK1 Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 Spis treści Opis Opis 2 Budowa 3-4 Wielkoci standardowe Monta 5 Dane techniczne 6 Informacje do zamawiania 7 Klapy zwrotne typu ARK,

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo