PROJEKT JEDNOSTKI METODYCZNEJ Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi. (PROJEKTOWANIE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT JEDNOSTKI METODYCZNEJ Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi. (PROJEKTOWANIE)"

Transkrypt

1 1 PROJEKT JEDNOSTKI METODYCZNEJ Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi. (PROJEKTOWANIE) Andrzej Rosiek

2 2 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I. Istota edukacji ogólnotechnicznej 1. Charakterystyka kształcenia technicznego w szkole ogólnokształcącej Wypisy z podstawy programowej dla szkół podstawowych... 4 II. Projekt dydaktyczny jednostki metodycznej kaŝdemu człowiekowi (projektowanie) Dom miejsce najbliŝsze 1. Charakterystyka jednostki metodycznej Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi (projektowanie) Propozycje rozwiązań metodycznych konspekt lekcji - Poznajemy instalacje potrzebne w naszych domach...9 Podsumowanie...15 Bibliografia...15

3 3 Wstęp Prezentowane opracowanie dydaktyczne jest przeznaczone jako narzędzie pracy dla nauczyciela techniki w szkole podstawowej. MoŜe teŝ dostarczyć nauczycielom innych przedmiotów informacji o zagadnieniach realizowanych na zajęciach techniki. Jest to zbiór informacji pochodzących z róŝnych źródeł uzupełnionych o własne obserwacje i analizy materiałów źródłowych. Pozwoli zaprezentować uczniom nowoczesne rozwiązania w dziedzinie projektowania domów i ich wyposaŝenia w urządzenia ułatwiające codzienne Ŝycie. Omawiana tematyka jest okazją do wprowadzenia zagadnień zawodoznawczych, które doskonale nadają się do realizacji metodą projektu przy współpracy z wychowawcą klasy. Zadania do samodzielnego rozwiązania opracowane przez uczniów mogą być prezentowane na forum klasy. Z przygotowanych przez uczniów prac moŝna wykonać album zawodoznawczy, a następnie wykorzystać go na lekcjach wychowawczych. Tematykę zawodoznawczą warto poszerzyć o inne zawody, niekoniecznie związane z budownictwem, zwłaszcza na wyraźne Ŝyczenie ucznia. Asortyment urządzeń gospodarstwa domowego zaleŝy od zasobności środowiska, w którym uczeń funkcjonuje. Omawiając tę tematykę, nauczyciel powinien tak prowadzić dyskusję, aby Ŝaden uczeń nie poczuł się niezręcznie, poniewaŝ jego rodzice nie posiadają np. skomplikowanego robota czy pralki automatycznej. Warto zorganizować wycieczkę do sklepu ze sprzętem gospodarstwa domowego, w którym sprzedawca zaprezentuje najchętniej kupowane prze klientów urządzenia. Po realizacji tych zagadnień uczeń powinien mieć świadomość, Ŝe sprzęt AGD kupuje się na lata, więc naleŝy przemyśleć jego wybór i zakup. Robiąc zakupy naleŝy zwrócić uwagą na jakość kupowanego produktu, aby uniknąć zbędnego wydawania pieniędzy i rozczarowań z powodu zakupu wadliwego produktu. Realizując tę jednostkę metodyczną warto skorzystać z internetowych stron firm prezentujących domy, ogrody przydomowe, dokumentację techniczną domów oraz urządzenia gospodarstwa domowego. I. ISTOTA EDUKACJI OGÓLNOTECHNICZNEJ 1. Charakterystyka kształcenia technicznego w szkole ogólnokształcącej Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do Ŝycia we współczesnym świecie. Kontakt dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym z techniką wpływa na jego osobowość i decyduje o jego przyszłym stosunku do świata techniki. Realizacja treści z wychowania komunikacyjnego przyczyni się do ukształtowania prawidłowej postawy młodego uczestnika ruchu drogowego. Zdobywane wiadomości i umiejętności z zakresu techniki nauczą myślenia technicznego, planowania, projektowania i organizacji pracy oraz rozbudzą chęć poznawania najnowszych zdobyczy techniki. Wobec tak postawionych zadań nauczyciel jest zobowiązany do: 1. wprowadzenie uczniów w świat techniki, 2. przekazanie uczniom podstawowych wiadomości i wykształcenie umiejętności, które są przydatne w Ŝyciu codziennym,

4 4 3. rozbudzenie u uczniów dociekliwości poznawczej dotyczącej techniki i społecznych skutków jej rozwoju, 4. wdraŝanie uczniów do racjonalnego i bezpiecznego korzystania z róŝnego rodzaju wytworów techniki oraz skutecznego komunikowania się, 5. uświadomienie uczniom odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Technika w Ŝyciu człowieka jest nieodłączną towarzyszką. Rozwój społeczeństw w przeszłości jak i obecnie warunkuje poziom rozwoju techniki oraz posiadanie przez nie nowoczesnych technologii. Te dwa zdania opisują znaczenie tego przedmiotu pośród innych nauczanych w szkole. 2. Wypisy z podstawy programowej Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r Nr 157, poz.1100). Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym realizowaniu przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równowaŝne wymiary pracy kaŝdego nauczyciela. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności: 1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym w językach obcych, 2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umoŝliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 4) rozwijanie zdolności dostrzegania róŝnego rodzaju związków i zaleŝności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i Ŝycia społecznego, 8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności, 2) skutecznego porozumiewania się w róŝnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień,

5 5 3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 3) mieli świadomość Ŝyciowej uŝyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dąŝeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dąŝenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 5) poszukiwali, odkrywali i dąŝyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów Ŝyciowych i wartości waŝnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy Ŝycia społecznego oraz przygotowywali się do Ŝycia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli moŝliwość doskonalenia się, 8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. Podstawa programowa technika klasy IV VI szkoły podstawowej Cele edukacyjne 1) Osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji i kultury ogólnotechnicznej. 2) Rozwijanie zdolności, zainteresowań i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach publicznych. Zadania szkoły 1) Doprowadzenie ucznia do poznania i oceniania swoich cech, moŝliwości i predyspozycji technicznych. 2) Organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia. 3) Tworzenie warunków do kształtowania kultury i bezpiecznego postępowania w środowisku technicznym. 4) UmoŜliwienie zdobycia karty rowerowej od 10 roku Ŝycia.

6 6 Treści nauczania 1) Analiza środowiska ucznia z punktu widzenia technicznego (dom, mieszkanie, miejsce pracy i zabawy, miasto, wieś). 2) Teksty, dokumentacje techniczne oraz kalkulacje ekonomiczne (pojęcia, symbole, znaki i rysunki); normalizacja w technice i w Ŝyciu codziennym. 3) RóŜnorodne materiały, ich cechy i zastosowania; zaleŝność właściwości materiałów od surowców i sposobu wytwarzania. 4) Prace wytwórcze z róŝnych materiałów planowanie, wykonanie, ocena. 5) Technologie; podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe stosowane w środowisku ucznia; technologie ekologiczne w środowisku ucznia. 6) Maszyny i instalacje (urządzenia gospodarstwa domowego); bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne postępowanie uczniów w środowisku technicznym. 7) Bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasaŝerów i rowerzystów. Osiągnięcia 1) Racjonalne i bezpieczne postępowanie w środowisku technicznym. 2) Ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych. 3) Opisywanie i wartościowanie wytworów i działań technicznych (za pomocą obrazów, rysunków, symboli i tekstów; wykorzystywanie technologii informacyjnej) z róŝnych punktów widzenia (ekologicznego, ekonomicznego, estetycznego). 4) Opracowywanie pomysłów technicznych w formie dokumentacji technicznej (z wykorzystaniem eksperymentowania, modelowania technicznego oraz technologii informacyjnej; dokonywanie podstawowych pomiarów). 5) Planowanie i wykonywanie zadań technicznych indywidualnie i zespołowo; organizowanie miejsca pracy. 6) Bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami gospodarstwa domowego; czytanie ze zrozumieniem róŝnych instrukcji technicznych. 7) Korzystanie z dróg zgodnie z obowiązującymi zasadami. Stosowanie elementów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym pasaŝerów, pieszych i rowerzystów. Dbanie o prawidłowy stan techniczny roweru z uwzględnieniem elementów obowiązkowego wyposaŝenia.

7 7 II. Projekt dydaktyczny jednostki metodycznej Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi (projektowanie). 1. Charakterystyka jednostki metodycznej Dom miejsce najbliŝsze kaŝdemu człowiekowi (projektowanie). Jednostki tematyczne: 1. Temat: Poznajemy podstawowe układy przestrzenne domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. 2. Temat: Poznajemy podstawowe układy funkcjonalne domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. 3. Temat: Poznajemy instalacje potrzebne w naszych domach. 4. Temat: Poznajemy urządzenia usprawniające prace domowe. Analiza teleologiczna System zadań, jakie pojawiać się będą w poszczególnych jednostkach tematycznych ma rozwijać wyobraźnię techniczną i konstrukcyjną a takŝe wspomagać rozumienie zasad działania i funkcjonowania struktur technicznych, co w konsekwencji doprowadzi do rozwoju myślenia technicznego wyobraŝeniowego oraz pojęciowego. Bardzo waŝnym celem tej jednostki jest rozwijanie semantyki słownika technicznego uczniów. Realizacja tych celów będzie się odbywać podczas sytuacji dydaktyczno - wychowawczych, w trakcie których uczniowie będą wyraŝać swoje opinie o róŝnych znanych im rozwiązaniach technicznych. Treściowo jednostki się wzajemnie uzupełniają. W trakcie realizacji jednostki powinniśmy doprowadzić do zrozumienia przez uczniów zasad celowości i racjonalności w przyjętych rozwiązaniach technicznych oraz uświadomienia, Ŝe budowane przez człowieka wyposaŝenie techniczne jego domu ma sprzyjać zmianie jakości Ŝycia. Analiza metodyczna Strategie działania: Informacyjna, operacyjna, problemowa Metody: Pogadanka informacyjna, pokaz informacyjny, praca z podręcznikiem Pokaz, ćwiczenia Pogadanka problemowa, dyskusja problemowa Środki dydaktyczne: Dokumentacja techniczna domu, plany poziome i pionowe domów, mieszkań i pomieszczeń, tablica symboli stosowanych w rysunku instalacji elektrycznej, osprzęt do instalacji elektrycznej, podręcznik, katalog urządzeń AGD, instrukcje obsługi niektórych urządzeń AGD.

8 Uczniowie na wstępie tej jednostki dowiadują się jak i z czego zbudowany jest dom oraz jakie są zasady jego urządzania. Na podstawie prostej dokumentacji: odróŝniają rysunek przekroju poziomego od pionowego określają co przedstawiają poszczególne przekroje odczytują z przekroju informacje przedstawione w postaci symboli, np. wskazują, gdzie znajdują się okna, drzwi, ściany nośne, działowe, schody urządzenia w które zostało wyposaŝone mieszkanie, np. kuchenkę, wannę, umywalki oraz odczytują symbole stosowane w rysunku elektrycznym, np. gniazdko, przewód, punkt świetlny odczytują na przekroju urządzenia naleŝące do danej instalacji, wysokość pomieszczeń, liczbę kondygnacji odczytują wskazania liczników energii (przynajmniej jednego) znajdujących się w domu obliczają ilość zuŝytej energii proponują sposoby racjonalnego gospodarowania przynajmniej jednym rodzajem energii wykorzystywanej w domu uświadamiają sobie zagroŝenia związane z niesprawnym działaniem instalacji. (Proponuję, aby uczniowie dowiedzieli się od rodziców, gdzie w ich domach znajdują się zawory umoŝliwiające zamknięcie dopływu wody i gazu oraz bezpieczniki odcinające dopływ energii elektrycznej.) poznają numery alarmowe policji, straŝy poŝarnej, pogotowia gazowego i ratunkowego. zagospodarowują mieszkanie tak, aby kaŝdy domownik czuł się w nim dobrze urządzają swój pokój i organizują stanowisko pracy funkcjonalnie zagospodarowują szafki nazywają rodzaj budynku, w którym mieszkają wymieniają elementy konstrukcyjne występujące w domu i podają ich rolę wymieniają materiały, z których zbudowany jest dom wymieniają etapy powstawania domu projektują ustawienie mebli w swoim pokoju i porównują z dotychczasowym ich rozmieszczeniem organizują swoje stanowisko pracy podejmują próbę rozwiązania problemu, jak dostosować wysokość biurka lub krzesła do swojego wzrostu przestrzegają przepisów BHP podczas posługiwania się urządzeniem elektrycznym prezentują informacje zawodoznawcze 8

9 9 2. Propozycje rozwiązań metodycznych Konspekt lekcji Nauczyciel: Andrzej Rosiek Szkoła: Szkoła Podstawowa Przedmiot: Technika. Klasa: V Liczba godzin: 2 x 45 min Temat: Poznajemy instalacje potrzebne w naszych domach. Temat poprzedni: Poznajemy podstawowe układy funkcjonalne domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Temat następny: Poznajemy urządzenia usprawniające prace domowe. Układ celów operacyjnych lekcji A. Operacyjne cele instrumentalne 1. Wiadomości 1.1. Wiadomości do zapamiętania uczeń zapamięta pojęcia: wyłącznik główny, bezpiecznik, licznik 1.2. Wiadomości do zrozumienia uczeń wyjaśni funkcje: wyłącznika głównego, bezpiecznika, licznika 2. Umiejętności 2.1. umiejętności teoretyczne uczeń nazwie zasadnicze elementy instalacji elektrycznej uczeń prześledzi drogę przesyłania energii elektrycznej umiejętności praktyczne uczeń przeczyta schemat instalacji elektrycznej uczeń narysuje schemat instalacji elektrycznej na planie poziomym pokoju B. Operacyjne cele kierunkowe 1. Działania 1.1. Uczestnictwo w działaniu uczeń wykorzysta przygotowane przez nauczyciela materiały do: rysowania schematu instalacji elektrycznej na planie poziomym pokoju, poznania osprzętu instalacyjnego Podejmowanie działań uczeń samodzielnie przygotuje niezbędne materiały do rozwiązania problemów bezpiecznego uŝywania odbiorników energii elektrycznej i bezpiecznego posługiwania się instalacją elektryczną.

10 10 2. Postawy 2.1. Nastawienie na działania uczeń będzie rozwiązywał kolejne zadania stawiane przez nauczyciela i oczekiwał takiej ich liczby aby opanował ćwiczone umiejętności: czytania, rysowania schematów instalacji elektrycznej System działań uczeń samodzielnie zbierze materiały potrzebne do: ułoŝenia zasad bezpiecznego korzystania z instalacji elektrycznej, czytania schematów instalacji domowych. Metody i środki działania dydaktycznego 1. Podstawowa strategia dydaktyczna: informacyjna 2. Metody uczenia się i nauczania: pokaz połączony z pogadanką 3. Środki dydaktyczne: podręcznik szkolny, plansza symboli stosowanych w schematach elektrycznych, osprzęt instalacji elektrycznej, instrukcje obsługi urządzeń AGD. Struktura lekcji 1. Czynności organizacyjne (2 min) 2. Uświadomienie celu lekcji, przygotowanie do ćwiczeń (3 min) 3. Faza realizacyjna (80 min) 3.1. Sd. 1. RozróŜnienie podstawowych instalacji domowych czas (10 min) 3.2. Sd. 2.Odróznianie elementów domowej instalacji elektrycznej. Praca z podręcznikiem czas (15 min) 3.3. Sd. 3. Wprowadzenie symboli i oznaczeń stosowanych na schematach elektrycznych czas (25 min) 3.4 Sd. 4. Prezentacja osprzętu instalacji elektrycznej (15 min) 3.5 Sd. 5. Ustalenie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z instalacji elektrycznej (15 min) 4. Podsumowanie lekcji (5 min). Przebieg lekcji (opis kolejnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych Sd) Sd. 1. RozróŜnienie podstawowych instalacji domowych czas (10 min) N. Obecnie domy wyposaŝone są w róŝnego rodzaju instalacje. Wymieńcie instalacje jakie są w domach. U. Wodno kanalizacyjna. U. Elektryczna. U. Centralnego ogrzewania. U. Gazowa. U. (Telefoniczna, telewizji kablowej, wentylacyjna, alarmowa, klimatyzacyjna, zsypowa, domofonowa) N. Które instalacje zaliczylibyście do podstawowych? U. Te, które zaspakajają najwaŝniejsze potrzeby człowieka. N. Pozostałe instalacje czynią komfortowe warunki mieszkania. N. Na lekcji przyrody dowiedzieliście się, gdzie jest wytwarzana energia elektryczna i jak się ją przesyła. U. Jest wytwarzana w elektrowni. Poprzez transformator przesyłana jest liniami wysokiego napięcia do odległych miejscowości. Później poprzez stacje transformatorowe liniami niskiego napięcia doprowadzana jest kablami do naszych domów.

11 11 Sd. 2.OdróŜnianie elementów domowej instalacji elektrycznej. Praca z podręcznikiem czas (15 min) N. W podręczniku na stronie 46 widać rysunek, a na nim podziemny kabel, który doprowadza energię elektryczną do domu. Przez jakie urządzenia przechodzi kabel? U. Kabel zasilający przechodzi przez główny bezpiecznik, licznik i trafia do tablicy rozdzielczej. N. Na ile obwodów rozchodzi się instalacja wewnątrz budynku? U. Z tablicy rozdzielczej odchodzą cztery obwody. N. Ile jest odbiorników w poszczególnych obwodach? U. Jeden obwód zasila kuchenkę elektryczną. U. Drugi obwód zasila grzejnik wody. U. Trzeci zasila kilka odbiorników (telewizor, lampkę). U. Czwarty zasila górne oświetlenie. N. Czym róŝnią się poszczególne odbiorniki? U. Te odbiorniki pobierają róŝną ilość energii elektrycznej. N. Jakie urządzenia powinny mieć osobne obwody elektryczne? U. Te, które pobierają duŝo energii elektrycznej (kuchenka i grzejnik). N. Zwróćcie uwagę na zasadnicze urządzenia w instalacji elektrycznej (wyłącznik główny, bezpiecznik, licznik): wyłącznik główny odcina instalację od napięcia, bezpiecznik automatycznie przerywa dopływ prądu gdy instalacja jest przeciąŝona, licznik rejestruje zuŝycie energii elektrycznej. Sd. 3. Wprowadzenie symboli i oznaczeń stosowanych na schematach elektrycznych czas (25 min) N. Prezentuje tablicę znaków i symboli oraz planszę, która przedstawia schemat domowej instalacji elektrycznej. U. Rysują symbole elektryczne w zeszytach. N. Wewnątrz mieszkania znajdują się zazwyczaj końcowe bezpieczniki instalacyjne, które zabezpieczają wyodrębnione dla nich obwody elektryczne. U. Rysują schemat instalacji elektrycznej na planie poziomym pokoju. Sd. 4. Prezentacja osprzętu instalacji elektrycznej (15 min) N. Przedmioty, które wam prezentuję słuŝą do wykonania instalacji elektrycznej; są to: puszka łączeniowa, łączniki (jednobiegunowy, dwubiegunowy, dzwonkowy-niestabilny), gniazdko z bolcem ochronnym, kostka łącznikowa, oprawa oświetleniowa, wkładka bezpiecznikowa topikowa (inne przyniesione i prezentowane przez uczniów ). U. Oglądają osprzęt. Sd. 5. Ustalenie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z instalacji elektrycznej (15 min) N. W celu uniknięcia awarii instalacji elektrycznej nie wolno: załączać zbyt wielu odbiorników energii elektrycznej jednocześnie, uŝywać niesprawnych urządzeń elektrycznych,

12 12 przyłączać do gniazd nie posiadających bolców ochronnych odbiorników wymagających uziemienia, dotykać będąc w wannie, urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, pozostawiać bez dozoru załączonych urządzeń elektrycznych, uŝywać do prac naprawczych nieizolowanych narzędzi, naprawiać urządzeń elektrycznych, manipulować przy osprzęcie i przewodach bez uprzedniego odcięcia napięcia, naprawiać wkładek bezpieczników topikowych. Załączniki: Tablica symboli stosowanych w schematach elektrycznych Osprzęt do instalacji elektrycznej.

13 13 Schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu. 1. Licznik energii elektrycznej 2. Tablica rozdzielcza (skrzynka z bezpiecznikami) 3. Puszki rozdzielcze 4. Przewody zasilające 5. Wyłączniki 6. Punkty świetlne (lampy) 7. Gniazda ścienne 8. Gniazda ścienne ze stykiem ochronnym

14 14 Plan poziomy pokoju do narysowania schematu instalacji elektrycznej. Przykładowo wykonana praca ucznia.

15 15 Uwagi metodyczne Zastosowanie w drugiej sytuacji dydaktycznej zadania technicznego polegającego na czytaniu schematu instalacji elektrycznej prowadzi do rozwinięcia umiejętności korzystania z dokumentacji budowlanej domu mieszkalnego. W sytuacji trzeciej od ucznia wymagana jest aktywność twórcza, uczeń rysuje schemat instalacji elektrycznej na planie poziomym pokoju. NaleŜy zwrócić uwagę na estetykę wykonanego rysunku i poprawność zastosowanych symboli elektrycznych. Bardzo waŝnym zadaniem jest ułoŝenie przez uczniów podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z domowej instalacji elektrycznej. Przy kolejnym powtórzeniu tematu moŝna podjąć próbę zastosowania w lekcji komputera do prezentacji schematów i tablic oraz wykonania przez ucznia projektu instalacji elektrycznej na planie poziomym pokoju (gdy szkoła posiada pracownię komputerową i nauczyciel zdobył juŝ doświadczenie w realizacji tej lekcji). Podsumowanie Mam nadzieję, Ŝe przygotowane rozwiązanie metodyczne będzie dobrym narzędziem stosowanym w pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela techniki. Myślę, Ŝe pomimo niedoskonałości tego opracowania będzie ono impulsem do dalszych prac projektowych zmierzających do optymalizacji rozwiązań niezbędnych w powszechnej, obowiązkowej i nowoczesnej edukacji technicznej w polskim systemie oświatowym. Bibliografia 1. W. Furmanek, W. Walat, Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki informatyki, klasa 6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów W. Furmanek, W. Walat, Technika - Informatyka zeszyt ćwiczeń 6, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów W. Furmanek, W. Walat, Technika - Informatyka podręcznik 6, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów E. Bubak, E. Królicka, W. Sochański, Technika na co dzień, poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2005r. 5. H. Józefowicz, E. Kaczmarek, Technika wokół ciebie, poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwo Nowa Era SP. z o.o., Warszawa 2003r. 6. Strona

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym realizowana w latach 2014 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym realizowana w latach 2014 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym realizowana w latach 2014 2017 Przyjęta uchwałą nr 3 z dnia 27. 08. z 2014 r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym. Koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach Program wychowawczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach W naszej szkole przyjęto następującą interpretację definicji wychowania: Wychowanie w szkole jest to sekwencja działań

Bardziej szczegółowo

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest.

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. WYCHOWANIE Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. (Janusz Korczak) Przemoc, złość i chciwość otaczają nas ze wszystkich stron. Dobijają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Wydział Nadzoru Pedagogicznego Raport z diagnozy problemowej dotyczącej organizacji i efektów realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Zajęcia nr 3 Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Instalacje elektryczne niskiego napięcia są powszechnie stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach przemysłowych. Instalacja ta

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOZÓWCE (obowiązuje od 01.09.2015r.)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOZÓWCE (obowiązuje od 01.09.2015r.) SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOZÓWCE (obowiązuje od 01.09.2015r.) I. Założenia podstawowe 1. Wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej. 2. Wdrażanie do samodzielności działania. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 I MISJA SZKOŁY Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Stworzenie dziecku możliwości rozwoju intelektualnego 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki Przedmiotowy system oceniania z techniki Spis treści I. Uczeń klasy czwartej powinien zdobyć następujące umiejętności:... 2 II. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia.... 2 III. Kryteria ocen z techniki w klasie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU Chciałbyś dać dzieciom swobodę harmonijnego rozwoju wszystkich władz duchowych, wydobyć pełnię ukrytych sił, wychowywać w czci dla dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

Cele i zakres koncepcji zajęć lekcyjnych

Cele i zakres koncepcji zajęć lekcyjnych KONCEPCJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH O TEMATYCE GAZU ZIEMNEGO W ŁUPKACH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA: PODSTAWOWEGO, GIMNAZJALNEGO I PONADGIMNAZJALNEGO Informacje wstępne W

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania I. Cele edukacyjne 1. Cele ogólne Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na rowerze. Program wychowania komunikacyjnego dla uczniów zdobywających kartę rowerową

Bezpieczni na rowerze. Program wychowania komunikacyjnego dla uczniów zdobywających kartę rowerową Bezpieczni na rowerze Program wychowania komunikacyjnego dla uczniów zdobywających kartę rowerową Koordynator wychowania komunikacyjnego Ryszard Szymanek Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu Technika z dnia23. VIII.2007r. nową podstawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ministerstwo Edukacji Narodowej REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Jeśli chcemy obniŝyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment tys. 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Liczba

Bardziej szczegółowo

do karmnika i budeczki, zajęcia Przysposabiające do Pracy w klasach I i II b ZSS nr 105 w Poznaniu.

do karmnika i budeczki, zajęcia Przysposabiające do Pracy w klasach I i II b ZSS nr 105 w Poznaniu. Projekt edukacyjny: Technika w słuŝbie ekologii od deseczki do karmnika i budeczki, zajęcia Przysposabiające do Pracy w klasach I i II b ZSS nr 105 w Poznaniu. Autor: Robert Dąbrowski Poznań 2009/10 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU

ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 15 ZASADY ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO WSZECHSTRONNYM ROZWOJU SPIS TREŚCI: ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 CELE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI Autor Wojciech Janeczek Celem nauczania każdego przedmiotu jest nie tylko kształcić, ale również wychowywać. Dotyczy to oczywiście także matematyki.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY - ZESPOŁU

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY - ZESPOŁU ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY - ZESPOŁU 1. Cele szkoły: Szkoła powinna dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym)

Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym) Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z kl. I III wykazujących zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną (praca z uczniem zdolnym) Program przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2003/04

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

WY H C OWA W N A I N E

WY H C OWA W N A I N E Co nauczyciel wiedzieć powinien? WaŜne pojęcia WaŜne pojęcia WYCHOWANIE to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W jego wyniku uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Rydzewie. Program "Wychowanie komunikacyjne w klasach 0-III"

Szkoła Podstawowa w Rydzewie. Program Wychowanie komunikacyjne w klasach 0-III Szkoła Podstawowa w Rydzewie Program "Wychowanie komunikacyjne w klasach 0-" Wychowanie komunikacyjne w klasach 0- stanowi pierwszy etap kształtowania świadomego obywatela - uczestnika ruchu, który potrafi

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE STOSOWANE W RYSUNKU TECHNICZNYM ELEKTRYCZNYM NA PRZYKŁADZIE DOMOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SYMBOLE STOSOWANE W RYSUNKU TECHNICZNYM ELEKTRYCZNYM NA PRZYKŁADZIE DOMOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Bożena Piekarska Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP SYMBOLE STOSOWANE W RYSUNKU TECHNICZNYM ELEKTRYCZNYM NA PRZYKŁADZIE DOMOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ III etap edukacji (klasa I) Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Moduł II. Mój dom przytulny i bezpieczny. Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności (treści)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa. Poznanie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drodze

KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa. Poznanie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drodze 27.10.2015r. 10.11.2015r. mgr Alina Skapczyk KONSPEKT LEKCJI ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IVa CELE LEKCJI: Realizacja podstawy programowej Stosowanie elementów oceniania kształtującego cele lekcji; informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI

DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI Teresa Makowska Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI III etap edukacji (klasy I, II, III) Obszar kształcenia: Kształcenie ogólnotechniczne,

Bardziej szczegółowo

W Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego znalazł się zapis:

W Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego znalazł się zapis: Marianna Szpakowska PCDZN W Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego znalazł się zapis: Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1. Planowania, organizowania i oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY mgr Anna Grzywacz. Nauczanie historii odbywa się według programu Historia program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SULEJOWIE Wstęp Główne cele programu zgodne są z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół (Rozp. MEN.,Dz.U. z dn. 15.01.2009) 1.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo