Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów praktycznych i teoretycznych, interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, wymienia skutki działania prądu elektrycznego opisuje sposoby zabezpieczenia przed porażeniem prądem charakteryzuje osiągnięcia wybranych wynalazców w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki wyjaśnia, na czym polega postęp techniczny rozpoznaje rodzaj elektrowni, analizując jej zalety i wady wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym analizuje i rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregoworównoległe rysuje schematy obwodów elektrycznych, dokonuje pomiarów wielkości fizycznych rysuje symbole graficzne rezystorów, kondensatorów, diod, tranzystorów, zwojnic odczytuje informacje na tabliczce znamionowej wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne, przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowotechnologiczną, wyjaśnia zasadę działania silnika elektrycznego wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie elektrycznym wyjaśnia zasadę działania mikrofonu, głośnika wyjaśnia na czym polega nadawanie i odbieranie fal radiowych wyjaśnia zasadę działania telewizorów wyjaśnia zasadę działania odtwarzacza CD, DVD analizuje schemat elektryczny domowej instalacji elektrycznej opisuje zasadę działania elektrycznych źródeł światła określa elementy budowy wybranego sprzętu elektromechanicznego oraz ich funkcje właściwie organizuje stanowisko pracy, prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, pracuje systematycznie i efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach, stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, wyjaśnia parametry techniczne urządzeń, efektywnie współdziała w grupie, zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, wymienia czynniki, od których zależy działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka wymienia najważniejszych wynalazców w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki wie co to jest postęp techniczny wymienia sposoby wytwarzania energii elektrycznej wymienia elementy obwodu elektrycznego rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregoworównoległe wymienia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego wyjaśnia rolę rezystorów, kondensatorów, diod, tranzystorów, zwojnic obwodzie prądu elektrycznego odczytuje informacje na tabliczce znamionowej charakteryzuje przewodniki, izolatory, półprzewodniki montuje obwód elektryczny na podstawie schematu wymienia elementy budowy mikrofonu, głośnika wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość wymienia rodzaje telewizorów

2 wymienia sposoby zapisywania, odtwarzania dźwięków wymienia elementy domowej instalacji elektrycznej wymienia elektryczne źródła światła opisuje zasady użytkowania wybranego sprzętu elektromechanicznego właściwie organizuje stanowisko pracy, poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych, przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, w sposób zadowalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym, jest pracowity i chętny do pracy, jest przygotowany do realizacji tematu. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, zna zasady udzielania pierwszej pomocy zna nazwy podstawowych jednostek fizycznych wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych wymienia rodzaje prądu elektrycznego wymienia elementy obwodu elektrycznego zna zastosowanie niektórych elementów obwodu elektrycznego wie co to jest przewodnik, półprzewodnik, izolator potrafi zmontować prosty obwód elektryczny wie do czego służy bezpiecznik zna sposoby przesyłania dźwięku i obrazu zna sposoby zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale z błędami lub nie staranną, pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu, stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności, zadania wykonuje z opóźnieniem, pracuje niesystematycznie, wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, niezbędnych w dalszej nauce, nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.

3 ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów praktycznych i teoretycznych, interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania przyporządkowuje narzędzia ręczne do określonej czynności opisuje na czym polega pomiar wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym rysuje rzuty prostokątne przedmiotów przedstawionych w Demetrii ukośnej wymiaruje przedmioty ze ściętymi krawędziami stosuje zasady rysowania i wymiarowania określa różnice między wałem a osią, łożyskiem ślizgowym a tocznym opisuje sposoby połączeń metali wymienia czynniki wpływające na rozwój mechaniki, transportu, motoryzacji charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie; mechanika, transport, motoryzacja opisuje różnego typu maszyny opisuje cykle pracy silnika czterosuwowego i dwusuwowego wymienia dane techniczne motoroweru zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym opisuje podstawowe manewry wykonywane przez kierujących charakteryzuje rodzaje skrzyżowań wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne, przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowotechnologiczną, właściwie organizuje stanowisko pracy, prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, pracuje systematycznie i efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach, stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, wyjaśnia parametry techniczne urządzeń, efektywnie współdziała w grupie, zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych, określa zalety i wady materiałów konstrukcyjnych wymienia czynniki wpływające na błąd pomiaru rysuje przedmioty w izometrii, Demetrii ukośnej i prostokątnej wie jakie informacje zamieszcza się w tabliczce znamionowej przyporządkowuje rodzaj połączenia do konstrukcji charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie mechaniki, transportu, motoryzacji zna podział środków transportu zna podział silników zna niektóre pojęcia dotyczące ruchu drogowego opisuje prawidłowe zachowanie pieszego zna kolejność przejazdu przez skrzyżowania przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, w sposób zadowalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, pracowity i chętny do pracy, jest przygotowany do realizacji tematu.

4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, wymienia właściwości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych przyporządkowuje narzędzia do materiału wymienia nazwy narzędzi pomiarowych rysuje przedmioty w Demetrii ukośnej rozróżnia rodzaje rzutowania prostokątnego sporządza rysunek techniczny wyjaśnia w jakich wypadkach stosuje się przekroje podaje przykład zastosowania wału, osi wyjaśnia zadania połączeń zna podział połączeń wymienia najważniejszych wynalazców w dziedzinie motoryzacji wymienia silniki podaje przykłady zastosowania silników opisuje budowę silnika czterosuwowego i dwusuwowego wymienia elementy motoroweru odczytuje treści znaków drogowych określa zasady postępowania na miejscu wypadku przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale z błędami lub niestaranną, pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu, stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności, zadania wykonuje z opóźnieniem, pracuje niesystematycznie, wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, niezbędnych w dalszej nauce, nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.

5 ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów praktycznych i teoretycznych, interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, wymienia odkrycia i wynalazki, dzięki którym praca w kuchni jest wydajniejsza i łatwiejsza rozróżnia rolę poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu człowieka omawia żywienie swojej rodziny, analizuje i komentuje prawidłowości i nieprawidłowości w stosunku do zasad określonych przez naukowców oblicza wartość energetyczną potraw określa rodzaje diet, nazywa je wymienia wynalazki i odkrycia mające wpływ na sposoby przechowywania i konserwacji żywności weryfikuje z tabelami i analizuje wpływ konserwantów na organizm człowieka przedstawia argumenty za genetyczną modyfikacją organizmów(gmo) i przeciw niej, uzasadnia swoją opinię określa tradycyjne i symboliczne znaczenie niektórych potraw wyszukuje i przedstawia informacje dotyczące badań naukowców nad pracą organizmu człowieka i systemu zarządzania energetyką ustroju opisuje działania organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami niedożywienia i głodu, próby rozwiązania problemu oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych związanych z wadliwym odżywianiem się uzasadnia konieczność sprawdzania dostawców żywności i rozwiązań zapewniających bezpieczny import żywności oblicza wartość energetyczną przygotowywanych potraw porównuje wartości energetyczne przygotowanych potraw z zapotrzebowaniem energetycznym konsumentów właściwie organizuje stanowisko pracy, pracuje systematycznie i efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach, stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, efektywnie współdziała w grupie, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych, demonstruje prawidłowe i zgodne z BHP metody postępowania w wypadku awarii urządzenia wyjaśnia na czym polegają trudności w opracowaniu wzorca optymalnego żywienia się wymienia korzyści zdrowotne jakie niesie karmienie piersią niemowląt dla matek i dzieci wyjaśnia znaczenie działań w zakresie ekologii związanych z gospodarstwem domowym i przetwarzaniem żywności identyfikuje zagrożenia i zyski ze stosowania GMO rozpoznaje zasady rządzące rynkiem, sprzyjające maksymalizacji zysków wytwórców żywności wymienia i opisuje zasady przygotowywania posiłków ze względu na uniknięcie zachorowań właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, jest pracowity i chętny do pracy, jest przygotowany do realizacji tematu. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, wymienia zasady BHP przy korzystaniu ze sprzętu AGD i stosuje się do nich odczytuje wyjaśnia i korzysta z instrukcji obsługi urządzeń wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów odczytuje tabele i wyjaśnia różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od

6 wieku, płci, trybu życia, zawodu projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności umieszczane na opakowaniach wyjaśnia znaczenie pojęcia zdrowa żywność, żywność ekologiczna wyjaśnia istotę modyfikacji genetycznej żywności zna charakterystyczne cech kuchni regionalnych zna zasady zachowania się przy stole pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu, stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności, zadania wykonuje z opóźnieniem, pracuje niesystematycznie, wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, niezbędnych w dalszej nauce, nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.

7 ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów praktycznych i teoretycznych, interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowotechnologiczną, omawia normy techniczne i ich znaczenie podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice wykonuje przekroje brył wykonuje rzuty przedmiotów o skomplikowanej budowie wykreśla skomplikowane bryły na podstawie rzutu prostokątnego zna sposoby wykorzystania surowców wtórnych omawia historię papieroplastyki wymienia jej gatunki omawia historię modelarstwa omawia zastosowanie modelarstwa w przemyśle i podaje przykłady porównuje podstawowe właściwości drewna rozpoznaje i nazywa podstawowe przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna właściwie organizuje stanowisko pracy, prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, pracuje systematycznie i efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach, stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, efektywnie współdziała w grupie, Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych, przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, definiuje pojęcie normalizacja zna zasady wykonywania rysunku technicznego zna symbole stosowane w rysunku technicznym zna i stosuje zasady wymiarowania zna i stosuje pojęcie aksonometrii i rzutu aksonometrycznego omawia znaczenie papieru dla człowieka zna surowce do produkcji papieru omawia etapy produkcji papieru charakteryzuje podstawowe właściwości papieru zna różne techniki papieroplastyki omawia rodzaje modelarstwa i sposoby wykonania modeli kartonowych omawia etapy obróbki drewna zna rodzaje połączeń drewna właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, w sposób zadowalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, jest pracowity i chętny do pracy, jest przygotowany do realizacji tematu. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, przedstawia dokumentację rysunkowotechnologiczną, ale z błędami lub niestaranną, zna i stosuje zasady wymiarowania zna rodzaje rzutów zna zasady rzutowania

8 potrafi wykonać siatkę bryły wymienia i charakteryzuje produkty i półprodukty powstałe podczas produkcji papieru zna ozdoby z papieru charakterystyczne dla swojego regionu zna i stosuje narzędzia i materiały do obróbki papieru określa materiały i sposoby wykonania modeli wymienia rodzaje połączeń drewna pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu, stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności, zadania wykonuje z opóźnieniem, pracuje niesystematycznie, wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, niezbędnych w dalszej nauce, nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a) Formy ustne (np. aktywność na lekcji, odpowiedź) wg potrzeb b) Formy pisemne: -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo