PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA I PZEBUDOWA SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO DZ. 704/1 ADES BUDOWY: MOWLA GM. ŚWILCZA IWESTO: POWIAT ZESZOWSI zeszów ul. Grunwldzk 15 Projektowł: r uprwnień: Dt: Podpis: rzysztof Jnowski r upr. E-85/ r. Oprcowł: r uprwnień: Dt: Podpis: Witold Cynkrz r upr. E-190/ r.

2 SPIS TEŚCI POJETU - stron tytułow - spis treści projektu 1. ZAŁOśEIA 1.1 Podstw oprcowni 1. Zkres oprcowni 1.3 Projekty związne 1.4 Chrkterystyk energetyczn. OPIS TECHICZY.1 Uwgi ogólne. Zsilnie udynku.3 Tlic główn pomirow TGP.3.1. Pomir energii.3.. Główny wyłącznik zsilni.4 Wewnętrzne linie zsiljące (WLZ-ty).5 Instlcje elektryczne.5.1. Instlcj oświetleniow Instlcj oświetleni ogólnego Instlcj oświetleni ewkucyjnego.5.. Instlcj gnizd wtykowych Instlcj gnizd ogólnego uŝytku.5... Instlcj gnizd technologicznych.5.3. Instlcj rozgłoszeniow.5.4. Instlcj dzwonkow.5.5. Instlcj przyzywow.5.6. Instlcj strukturln i zsilni dedykownego.5.7. Instlcj AZAT.5.8. Instlcj oddymini.5.9. Instlcj odgromow.6 Instlcje kotłowni.6.1. Instlcj oświetleniow i gnizd wtykowych.6.. Instlcj siłow.6.3. Instlcj sterowni i utomtyki.6.4. Instlcj detekcji gzu.7 Instlcje połączeń wyrównwczych.7.1. Połączeni wyrównwcze główne.7.. Połączeni wyrównwcze miejscowe.8 Ochron od przepięć.9 Ochron od porŝeń.10 Oświetlenie terenu 3. OBLICZEIA 3.1 Ogólny ilns mocy 3. Oliczeni ntęŝeń oświetleni 3.3 Doór przekłdników 3.4 Doór zezpieczeń 3.5 Oliczenie spdku npięci 3.6 Anliz skuteczności ochrony od porŝeń 4. WYTYCZE DLA WYOAWCY AUTOMATYI OTLOWI I WETYLACJI SALI GOSPODASTWA DOMOWEGO I WIDY 4.1 otłowni 4. Sl gospodrstw domowego 4.3 Wind

3 SPIS YSUÓW 1. Sytucj rys. nr 1 1. Schemt ideowy zsilni rys. nr. Pln instlcji elektrycznych prter rys. nr 3 3. Pln instlcji elektrycznych I piętro rys. nr 4 4. Pln instlcji elektrycznych II piętro rys. nr 5 5. Pln instlcji elektrycznych strych rys. nr 6 6. Pln instlcji odgromowej dch rys. nr 7 7. Tlic piętrow TA1 rys. nr 8 8. Tlic piętrow TA rys. nr 9 9. Tlic piętrow TA3 rys. nr Tlic gospod. domowego TGD rys. nr Tlic piętrow TB1 rys. nr 1 1. Tlic piętrow TB rys. nr Tlic piętrow TB3 rys. nr Tlic serwerowni TS1 rys. nr Tlic serwerowni TS rys. nr Tlic kotłowni T rys. nr Tlic oświetleni terenu TOT rys. nr Schemt instlcji rozgłoszeniowej rys. nr Schemt instlcji strukturlnej rys. nr 0 0. Schemt instlcji oddymini rys. nr 1 1. DT centrlki oddymini rys. nr. Schemt ideowy instlcji TV rys. nr 3 3. Tlic główn pomirow TGP rys. nr 4 4. Projekt zgospodrowni rys. nr 5 3

4 1. ZAŁOśEIA 1.1 Podstw oprcowni Podstwą oprcowni jest zlecenie inwestor n oprcownie projektu instlcji elektrycznych wewnętrznych BUDYU DYDATYCZEGO Specjlnego Ośrodk Szkolno-Wychowwczego w Mrowli gm. Świlcz n dziłce nr 704/1. 1. Zkres oprcowni PoniŜszy projekt swoim zkresem oejmuje: główny WLZ tlic główn pomirow TGP tlice ezpiecznikowe piętrowe instlcje oświetleni ogólnego i ewkucyjnego instlcje gnizd wtykowych ogólnych i technologicznych instlcję rozgłoszeniową instlcję dzwonkową instlcję przyzywową instlcję strukturlną (komputerow i telefoniczn) i zsilni dedykownego instlcję AZAT instlcję oddymini instlcję odgromową ochronę od przepięć ochronę od porŝeń. OTLOWIA instlcję oświetleni i gnizd wtykowych instlcję siłową instlcję sterowni i utomtyki wytyczne do relizcji instlcję detekcji gzu instlcję połączeń wyrównwczych 1.3 Projekty związne Projekt zgospodrowni Projekt rchitektoniczno-udowlny Projekty rnŝowe instlcyjne 1.4 Chrkterystyk energetyczn (udynek dydktyczny) -moc zinstlown (szcunek) P=114,3kW -wsp. zpotrzeowni wynik. k z xk j =0,35 -moc zpotrzeown Psz=40,3kW 4

5 . OPIS TECHICZY.1 Uwgi ogólne iniejszy projekt dotyczy instlcji elektrycznych wewnętrznych Budynku Dydktycznego w rmch rozudowy i przeudowy Specjlnego Ośrodk Szkolno-Wychowwczego w Mrowli gm. Świlcz wrz z m przyległego terenu. Zsilnie udynku stnowi oddzielne oprcownie. dmieni się, Ŝe przeudowie uleg równieŝ zsilnie ud. istniejącego ITEATU: zsilnie to ędzie zrelizowne z nowoprojektownej tlicy TGP, któr ędzie tlicą główną zrówno dl projektownego udynku DYDATYCZEGO jk i istniejącego ITEATU. Do tlicy głównej ITEATU poprowdzony zostnie nowy WLZ, zgodnie ze schemtem zsilni.. Zsilnie udynku. Zsilnie projektownego udynku wykonne ędzie linią klową ze stcji trfo Mrowl 0, zgodnie z wrunkmi przyłączeni podnymi przez ZE Dystryucj Sp. z o.o., wg oddzielnego oprcowni..3 Tlic główn pomirow TGP Projektuje się tlicę główną pomirową TGP jko przyścienną w oudowie izolcyjnej (II kl. ochr.), usytuowną w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz udynku w części przyziemi. W tlicy TGP umieszczono elementy ukłdu pomirowego półpośredniego orz elementy zezpieczeń od przeciąŝeń, zwrć i przepięć. Schemt pokzno n rys. nr Pomir energii Projektuje się, zgodnie z TWZ, ukłd półpośredni energii czynnej i iernej w kierunku poór dl instlcji elektrycznych oświetleniowych i siłowych. Schemt opomirowni pokzno n schemcie ideowym zsilni..3.. Główny wyłącznik zsilni W tlicy głównej pomirowej TGP projektuje się główny wyłącznik zsilni w owodzie zlicznikowym, zdlnie wyłączny, z pośrednictwem cewki wzrosotowej, przyciskiem usytuownym przy głównym wejściu do udynku. Przycisk wyłączjący nleŝy zudowć we wnęce z przeszklonymi drzwiczkmi, w oudowie w II klsie ochronności. Spełni on rolę głównego wyłącznik zsilni ppoŝ. (GWZppoŜ)..4 Wewnętrzne linie zsiljące (WLZ-ty) Wewnętrzne linie zsiljące projektuje się od tlicy głównej TGP do tlic n poszczególnych kondygncjch udynku. WLZ-ty nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi ukłdjąc je w poziomie w korytkch instlcyjnych w pionch przewody kelkowe prowdzić w rurkch instlcyjnych pod tynkiem. Przekroje przewodów podno n schemcie zsilni. dmieni się, Ŝe zsilnie windy zrelizowne jest przewodem kelkowym nieplnym z przed głównego wyłącznik zsilni. 5

6 .5 Instlcje elektryczne Projektuje się instlcje elektryczne wewnętrzne w pomieszczenich dydktycznych przewodmi 1-Ŝyłowymi w rurkch giętkich pod tynkiem. Inny sposó wykonni instlcji podno n plnch instlcji. W przypdku sufitów podwiesznych (korytrze)instlcje prowdzić z pomocą przewodów kelkowych, które ukłdć nleŝy w korytkch instlcyjnych ułoŝonych n konstrukcji sufitu podwiesznego. dmieni się, Ŝe instlcje przechodzące przez ściny oddzieleni poŝrowego nleŝy zezpieczyć kołnierzmi lu msą ognioodporną o odporności ogniowej EI 10, tj. równej odporności ogniowej oddzieleń ppoŝ. Przepusty instlcji przez stropy i ściny - o odporności ogniowej EI tych przegród Instlcj oświetleniow Wszystkie instlcje elektryczne nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi w korytrzch orz jednoŝyłowymi w rurkch giętkich pod tynkiem w pozostłych pomieszczenich. Loklnie dopuszcz się inny sposó wykonni instlcji wynikjący z przyczyn technicznych jednkŝe z zchowniem przekrojów przewodów zgodnie ze schemtmi tlic Instlcj oświetleni ogólnego Instlcje oświetleniową projektuje się jko podtynkową w rurkch giętkich w pomieszczenich (kelkmi w korytrzch). Projektowne owody zsilne są z tlic piętrowych przynleŝnych wyrnym strefom udynku. Złącznie oświetleni wyłącznikmi przy drzwich wejściowych. W Budynku Dydktycznym zprojektowno oprwmi świetlówkowymi z rstrmi oprócz niektórych pomieszczeń snitritów gdzie zstosowno oprwy wyposŝone w energooszczędne świetlówki kompktowe z elektronicznymi zpłonnikmi. Oprwy nleŝy montowć do sufitów oprócz oprw świetlówkowych z niesymetrycznymi odłyśnikmi do oświetleni tlic klsowych. Oprwy te nleŝy podwiesić n zwieszkch wysokość zwieszeni nleŝy dokłdnie ustlić n udowie zchowując optymlne tlicy. Wszystkie owody oświetleniowe są chronione wyłącznikmi róŝnicowo-prądowymi o prądzie wyzwlni 30mA Instlcj oświetleni ewkucyjnego W owodch oświetleni podstwowego przewidzino oprwy wyposŝone w moduł zsilni wryjnego, co powoduje, Ŝe po zniku npięci w udynku to uruchomi się smoczynnie oświetljąc trkty komunikcyjne i pomieszczeni gdzie znik npięci moŝe yć nieezpieczny dl osó tm przeywjących. Dotyczy to tych prcowni technologicznych gdzie uruchomione mogą yć kuchenki gzowe i zchodzi prwdopodoieństwo poprzeni..5.. Instlcj gnizd wtykowych Instlcję gnizd wtykowych nleŝy wykonć podonie jk instlcję oświetleniową, lecz przewodmi DY,5mm w pomieszczenich (przewodmi kelkowymi w korytrzch). Wszystkie owody są chronione wyłącznikmi róŝnicowo-prądowymi o prądzie wyzwlni 30mA. 6

7 Gnizd ogólnego uŝytku Projektuje się instlcję gnizd ogólnie uŝytkowych, którą nleŝy wykonć nlogicznie jk instlcj oświetleniową. Zsilnie gnizd z tlic ezpiecznikowych przynleŝnych dnemu rejonowi kondygncji. Wszystkie gnizd z kołkmi ochronnymi nleŝy instlowć w odległości ok. 30cm od podłogi. Inne usytuownie gnizd podno n plnch instlcji Gnizd technologiczne Projektuje się instlcję gnizd wtykowych 1-fz. do zsilni odiorników technologicznych (pomieszczenie Gospodrstw Gomowego) podonie jk dl gnizd ogólnych lecz dl odiorów usytuownych pośrodku pomieszczeń owody nleŝy prowdzić w posdzce przewodem kelkowym w rurce L. Zsilnie i zezpieczenie owodów w tlicch piętrowych. Gnizd technologiczne montowć n ocznych ścinkch stołów technologicznych orz n ścinch n wys. 0,9m; ndmieni się Ŝe, w Sli Gospodrstw Domowego nuczyciel m moŝliwość szykiego wyłączeni prądu (gnizd technologiczne) w sytucjch wryjnych, z pomocą przycisku w tlicy WA Instlcj rozgłoszeniow Urządzenie ndwcze Projektuje się urządzenie ndwcze o prmetrch 100V i mocy wynikjącej z ilości zprojektownych głośników. Loklizcj urządzeni w pokoju Dyrekcji. Urządzenie umoŝliwi ndwnie komuniktów, udycji orz ngrywnie i odtwrznie udycji zrelizownych we włsnym zkresie. Instlcj rozgłoszeniow Projektuje się instlcję rozgłoszeniową od pomieszczeni Dyrektor, w którym zloklizowne jest urządzenie ndwcze, do sl lekcyjnych i sli gimnstycznej (etp II). Instlcję (przewód OMYx1,5) ukłdć w korytkch nn n konstrukcji stropu podwieszonego (wydzielone korytk instlcji niskonpięciowych), wspólnie z instlcją strukturlną i TV, orz w rurkch VL pod tynkiem w pomieszczenich. Instlcję zkończyć w pomieszczenich gnizdmi rdiofonicznymi orz głośnikmi 6W/100V Instlcj dzwonkow Projektuje się instlcję dl sygnlizcji przerw w szkole dzwonkmi zinstlownymi w korytrzu n poszczególnych kondygncjch. Instlcję nleŝy wykonć przewodmi kelkowymi ukłdnymi w korytkch n konstrukcji stropu podwiesznego w korytrzch. Sterownie instlcją relizuje się zegrem centrlnym elektronicznym usytuownym w pomieszczeniu Portier. zegrze moŝn ustlić smoczynne sygnlizownie przerw w szkole w oprciu o wewnętrzny zegr w zkresie tygodni czy miesiąc, jk równieŝ zrelizowć ręczne uruchomienie dzwonków Instlcj przyzywow Instlcję przyzywni pomocy projektuje się w pomieszczenich WC dl niepełnosprwnych i oejmuje sygnlizcję optyczną i kustyczną. elizuje się to z pomocą typowych elementów 7

8 przyzywowo-lrmowych: n zewnątrz, nd drzwimi pomieszczeni wskźnik lrmowy pomieszczeni optyczno-kustyczny, w środku przycisk przywołwczy i ksownik Instlcj strukturln i zsilni dedykownego W projektownym udynku wydzielono dw pomieszczeni (Serwerowni1 prter, Serwerowni Ip.), w których usytuowno centrlne punkty dystryucyjne, PD1 dl części prterowej orz PD dl piętr. Dl pomieszczeń dministrcyjnych zprojektowno instlcję strukturlną (komputerową i telefoniczną) podłączoną zsilną z do punktu PD1, ntomist dl sli komputerowej orz kls lekcyjnych w poliŝu punktu PD, zprojektowno instlcj strukturln jest typową instlcją logiczną (komputerową); nleŝy jednk ndmienić Ŝe cłość jest tk skonfigurown y w kŝdym momencie gnizdo komputerowe moŝn yło zmienić n gnizdko telefoniczne i odwrotnie wymg to jedynie przełączeni przewodów w punktch PD1 i PD. Sieci komputerowe strukturlne nleŝy ukłdć w korytkch nn n stropie podwieszonym w korytrzch orz wykonć jko podtynkowe w rurkch VL w pozostłych pomieszczenich. W Sli omputerowej instlcję nleŝy wykonć w knle instlcyjnym min 130x50mm, montownym do stropu i przy podłodze, orz z pomocą 3 słupków instlcyjnych jko zejści instlcji do komputerów uczniów; do pojedynczych łwek i iurk nuczyciel instlcję prowdzić w knle przypodłogowym. słupkch instlcyjnych orz n knłch, nleŝy zmontowć osprzęt gnizd komputerowych i zsilni dedykownego. W serwerownich 1 i instlcje nleŝy ukłdć w korytkch typu ABLOFIL pod stropem orz w knłch 130x50mm w pionch i przy podłodze. Stnowisk komputerowe zsilne ędą owodmi dedykownymi z wydzielonych tlic TS1 i TS (zsilnych ezpośrednio z tlicy głównej pomirowej TGP) orz z wydzielonych pól tlic piętrowych. Wszystkie komputery powinny yć zsilne poprzez listwy zsiljące wyposŝone w ochronniki przeciwprzepięciowe III stopni po stronie uŝytkownik (jko wyposŝenie zestwów komputerowych). Zsilnie poprzez listwy dotyczy równieŝ innych odiorników elektronicznych tkich jk rdioodiorniki, odiorniki TV, odtwrzcze itp. po stronie uŝytkowni. Instlcję strukturlną winn wykonć specjlistyczn f-m specjlizując się w montŝu uruchminiu tkich instlcji. Wykonwc instlcji strukturlnej m oowiązek wykonć tą instlcję n komponentch jednego producent i uzyskć od producent gwrncję min 0-letnią Instlcj AZAT Projektuje się instlcję AZAT oejmującą zestw nten TV orz elementy ktywne (wzmcnicze) i instlcję rozprowdzeni sygnłu TV do wytypownych pomieszczeń. Instlcję nleŝy wykonć przewodem koncentrycznym w korytkch nn w korytrzch orz w rurkch pod tynkiem (pozostłych pomieszczenich) i zkończyć gnizdmi TV. Instlcję AZAT winn wykonć specjlistyczn f-m specjlizując się w montŝu uruchminiu tkich instlcji. 8

9 .5.8. Instlcj oddymini W kltkch schodowych projektuje się instlcję oddymini Ŝd z kltek schodowych posid oddzielny system oddymini sterowny z pośrednictwem oddzielnej centrlki oddymijącej. W skłd instlcji oddymijącej wchodzą klpy dymowe (w części udowlnej projektu) z siłownikmi, okn npowietrzjące (w części udowlnej projektu) z siłownikmi, czujki dymu n stropie kltki schodowej orz przyciski ręcznego uruchmini oddymini montowne n kŝdej z kondygncji przy wyjściu z kltek schodowych. Po wykryciu dymu n kltce, centrlk oddymijąc otwier utomtycznie klpy oddymijące i okn npowietrzjące. Centrlki oddymijące wyposŝone zostną w terie kumultorów umoŝliwijące dziłnie instlcji oddymini po zniku npięci zsilni. Instlcję oddymini wykonć z pomocą przewodów kelkowych w rurkch VL pod tynkiem; siłowniki klp i okien zsilć przewodmi kelkowymi nieplnymi celem zchowni pewności dziłni Instlcj odgromow Celem ochrony oiektu od wyłdowń tmosferycznych projektuje się instlcję odgromową, której elementmi są: -Zwody: Jko zwody wykorzystuje się lszne pokrycie dchu. leŝy jedynie wykonć połączeni pomiędzy połcimi dchu n elementch udynku, które róŝnią się wysokością. kominkch wentylcyjnych nleŝy wykonć zwód pionowy o kącie ochrony 45 0 lu połączyć orókę lchrską z połcią dchu. Pondto z dchem nleŝy łączyć indywidulną ochronę odgromową - mszty odgromowe - tkich elementów n dchu jk nteny TV czy zespoły wentylcyjne. -Przewody odprowdzjące: Zprojektowno przewody odprowdzjące z drutu FeZnφ8 ukłdnego po ścinie zewnętrznej oiektu; ndmieni się, Ŝe dopuszczlne jest tkŝe ukłdnie przewodów odprowdzjących w rurch gruościennych (min 6,3mm) w wrstwie ociepljącej udynek. leŝy ndmienić, Ŝe między róŝnymi poziommi dchu nleŝy wykonć połączeni metliczne drutem FeZnφ8 lu ednrką FeZn5x4. -Uziemienie: Przewiduje się wykonnie uziomu otokowego z ednrki FeZn5x4 ułoŝonej w ziemi n głęokości min. 0,6m. Połączenie pomiędzy częścią ndziemną (przewody odprowdzjące) podziemną (uziom) nleŝy wykonć z pośrednictwem typowych złączy kontrolnych Z. Projektowny uziom otokowy łączyć z istniejącym uziomem udynku istniejącego..6 Instlcje kotłowni.6.1. Instlcj oświetleni i gnizd wtykowych Instlcję oświetleniową i gnizd wtykowych w kotłowni projektuje się przewodmi kelkowymi w rurkch L n uchwytch. Przekroje i typy przewodów podno n schemcie tlicy kotłowni T. 9

10 .6.. Instlcj siłow Instlcj siłow oejmuje owód zsiljący zestw gnizdowy 16A z rozłącznikiem n zsilniu. Gnizdo siłowe z rozłącznikiem n zsilniu, w oudowie izolcyjnej, nleŝy zinstlowć przy drzwich wejściowych do kotłowni Instlcj sterowni i utomtyki Prc ukłdu APiA relizown jest w cyklu utomtycznym w oprciu o regultor mikroprocesorowy (sterownik piec - SP). Wszystkie elementy wykonwcze i regulcyjne zsilne są ezpośrednio z regultor. onstrukcje do ich prowdzeni wykonć nleŝy n udowie po wykonniu instlcji rurowych. Wykonnie instlcji wrz z elementmi pomirowymi i regulcyjnymi orz uruchomienie nleŝy do wykonwcy kotłowni Instlcj detekcji gzu PoniewŜ projektown kotłowni opln gzem jest ez stłej osługi projektuje się system detekcji gzu. W projektownej kotłowni nleŝy zinstlowć detektory gzu wrz z centrlką sygnlizcyjną i sygnlizcją optyczno-kustyczną. Przy wystąpieniu stęŝeni 10% DGW /doln grnic wyuchowości/ ukłd sygnlizuje ten stn kustycznie i optycznie po wystąpieniu 30% DGW zsilnie gzem zostje odcięte przy pomocy zworu smozmykjącego MAG, ujętego w projekcie instlcji gzu. Instlcję detekcji gzu winn wykonć specjlistyczn f-m z odpowiednimi uprwnienimi..7 Instlcj połączeń wyrównwczych.7.1. Połączeni wyrównwcze główne W pomieszczeniu kotłowni projektuje się główną szynę uziemijącą GSU, do której nleŝy przyłączyć wszystkie instlcje wchodzące do udynku wykonne z mteriłów przewodzących. Do szyny GSU nleŝy dodtkowo przyłączyć szynę PE w tlicy głównej pomirowej orz uziom otokowy udynku i dostępne konstrukcje..7.. Połączeni wyrównwcze miejscowe Połączeni wyrównwcze miejscowe pwm projektuje się w snitritch z prysznicmi i wnną orz w Sli Gospodrstw Domowego. Do puszki pwm nleŝy przyłączyć przewodem DYŜo,5mm wszystkie instlcje z mteriłów przewodzących orz konstrukcje i punkt PE njliŝszej tlicy ezpiecznikowej. Instlcję wykonć jko podtynkową w łzienkch orz ntynkową n stołch w Sli Gospodrstw Domowego..8 Ochron od przepięć Ochronę od ezpośrednich wyłdowń tmosferycznych, równieŝ od strony zsilni, stnowi instlcj odgromow orz ochronniki kompktowe w tlicy głównej pomirowej TGP. Ochronę od przepięć indukownych i łączeniowych stnowić ędą projektowne ochronniki w tlicch ezpiecznikowych piętrowych. Projektowne ochronniki ogrniczją nieezpieczne npięci do stnu, jki wytrzymuje większość urządzeń. W przypdku urządzeń rdziej wrŝliwych nleŝy zstosowć ochronę indywidulną i oowiązkowe zsilnie 10

11 tych urządzeń poprzez listwę zsiljącą z wudownymi ochronnikmi III stopni lu zgodnie z wrunkmi podnymi przez producent urządzeń..9 Ochron od porŝeń Ukłd projektownej instlcji TT. Jko system ochrony przeciwporŝeniowej stosuje się szykie wyłącznie owodu w stnch wryjnych. elizuje się to przy pomocy wyłączników róŝnicowoprądowych w owodch odiorczych. Od strony zsilni, od tlicy TGP, wszystkie elementy owodów są zprojektowne w II klsie ochronności i nie wymgją dodtkowej ochrony. Po wykonniu instlcji skuteczność ochrony nleŝy sprwdzić przez pomir..10 Oświetlenie terenu Projektuje się terenu, jko uzupełnienie oświetleni istniejącego, n słupch prkowych oprwmi ze źródłmi sodowymi. Projektowny owód oświetleni terenu zsilny ędzie z projektownej tlicy TOT usytuownej w pomieszczeniu ozdzielni Elektrycznej, gdzie usytuown jest tlic główn pomirow TGP - w projektownym udynku. dmieni się, Ŝe rzem z klem oświetleniowym nleŝy ułoŝyć ednrkę Fezn5x4, do której nleŝy przyłączyć słupy oświetleniowe orz punkty PE n tliczkch ezpiecznikowych w słupch. 11

12 3. OBLICZEIA 3.1 Ogólny ilns mocy (TGP) Lp Wyszczególnienie A.Tlice TA1+TA3 Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz limtyzcj Pi /kw / 9,8 6,1 3,0 kz Psz /kw/ 0,6 0,3 0,4 5,9 1,8 1, Io /A/ AZEM TA1+TA3 18,9 0,53 8,9 14,4 B.Tlic TA Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz Wentylcj TABL. TGB C.Tlice TB1-TB3 Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz limtyzcj 4,3,9 0,5 4,9 0,8 0,4 0,8 0,4 3,4 1,1 0,4 10,0 AZEM TA 3,6 0,53 14,9 4,1 13,0 8,8 9,0 0,7 0,3 0,4 9,1,6 3,6 AZEM TB1+TB+TB3 30,8 0,53 15,3 4,7 D.Tlic T Oświetlenie Gnizd wtyk.1-fz Gnizd 3-fz. 0, 1,3 0,5 1,0 0,5 1,0 0, 0,6 0,5 AZEM T,0 0,53 1,3,1 E.Tlic TS1 Gnizd wtyk.1-fz 4,7 0,7 3,3 5,3 F.Tlic TS Gnizd wtyk.1-fz 9,5 0,7 6,6 10,6 G.Tlic TOT Oświetl. terenu 1,9 1,0 1,9 3,1 H.Wind 4,0 0,6,4 3,9 OGÓŁEM A-H (Budynek dydktyczny) 104,8 0,54 54,6 Dl wsp. jedn. k j =0,6 104,8 0,33 34,9 56,4 I.Tlic TSG (sl gimnstyczn - II etp) 9,5 0,57 5,4 OGÓŁEM A-I 114,3 0,35 40,3 J. Budynek istniej. (wg proj.-iii etp) 7,0 OGÓŁEM (TGP) 67,3 108,6 Uwgi WLZ1: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ3: YLY5x5mm Iod=68A / I=50A WLZ4: 5xYDY5x6mm Iod=36A / I=5A WLZ5: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ6: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ7: 5xYDY5x10mm Iod=43A / I=3A WLZ8: XH-JFE180/E90-5x16mm Iod=43A / I=3A WLZ7: YDY5x10mm Iod=43A / I=3A Zezpieczenie przedlicznmikowe WT-1/gF 15A Wnioski: 1. Moc przyłączeniow dl udynku dydktycznego wrz z slą gimnstyczną wg Wrunków przyłączeni wynosi: 40,0kW. Moc szczytow wg projektów wykonwczych wynosi: 40,3kW 3. Moc przyłączeniow dl udynku istniejącego wg umowy przyłączeniowej nr 60/175/99 wynosi: 7,0kW 1

13 3. Oliczeni ntęŝeń oświetleni Oliczeń ntęŝeń oświetleni dokonno z pomocą progrmu komputerowego. ZłoŜono średnie ntęŝenie oświetleni zgodnie z wymgnimi P wyniki podno n plnch instlcji. 3.3 Doór przekłdników prądowych Dne do oliczeń: Moc ociąŝeni Prąd ociąŝeni Psz=67,3kW Io=108,6A. Doór przekłdnik ze względu n ociąŝenie strony pierwotnej: Doierm przekłdnik do ociąŝeni mocą szczytową mjąc n uwdze dopuszczlne ciągłe przeciąŝenie przekłdnik 0%: Przekłdnik winien mieć przekłdnię 100/5 kl. 0,. Doór przekłdnik ze wzgl. n ociąŝenie strony wtórnej: - elementy ociąŝjące stronę wtórną: Licznik energii czynnej 0,5VA Liczniki energii iernej x0,5va=1,0va Strt mocy w przewodch (,5mm Cu; l=m.) I r=5 x 0,007 x =0,35VA Strt mocy n stykch I = 5 x0,05 = 1,5VA AZEM S o = 3,1 VA Doierm przekłdnik o mocy 5VA który spełni wrunek: 0,5 S n < S o < S n 0,5x5 < 3,1 < 5 1,5<3,1<5 Zstosowno przekłdniki typ: IWO 100/5; kl.0,; 5 VA; < 10; leglizowne 3.4 Doór zezpieczeń Dne do oliczeń: Prąd ociąŝeni) Io=108,6A Zezpieczenie przedlicznikowe w TGP Doierm zezpieczenie przedlicznikowe: WT-1/gF-15A > Io=108,6A Zezpieczenie w złączu klowym Biorąc pod uwgę wrunki selektywności zezpieczeń o róŝnych chrkterystykch wkłdek topikowych: gg/gg=1,6; gf/gf=1,6; gf/gg=,5; gg/gf=1 przyjmuję w złączu klowym zwiercze ezpiecznikowe 50A w stcji trfo WT-1/Gg15A Przyjęty ciąg zezpieczeń WT-1/gG 15A WT-1/F-15A spełni wrunek selektywności zdziłni zezpieczeń. 13

14 3.5 Oliczenie spdku npięci A. Zsilnie udynku (od st. trfo): Wg proj. przyłącz: u 1 =1,67% B. Instlcje odiorcze: jdłuŝszy owód oświetleniowy jest w sli gimnstycznej wg proj. Sli gimnstycznej u 1 =,74% Cłkowity spdek npięci wynosi: u=4,41%< u dop =5,0% Woec powyŝszego nie nlizuje się spdków npięć w instlcjch odiorczych w udynku dydktycznym ze względu n ich korzystniejszą konfigurcję ztem i mniejsze spdki npięć niŝ dl sli gimnstycznej. 3.6 Anliz skuteczności ochrony od porŝeń Ze względu n zstosownie w owodch zsiljących urządzeń w II kl. ochronności w projektownych owodch odiorczych wyłączników róŝnicowo-prądowych, skuteczności ochrony nie olicz się. Po wykonniu instlcji skuteczność ochrony nleŝy potwierdzić przez pomir. 14

15 4. WYTYCZE DLA WYOAWCY AUTOMATYI OTLOWI I WETYLACJI SALI GOSPODASTWA DOMOWEGO 4.1 OTŁOWIA 1) do zdń Wykonwcy utomtyki kotłowni nleŝy: - dostw, montŝ i oprzewodownie elementów utomtyki (czujniki, siłowniki, pompy) zgodnie ze schemtem technologicznym c.o. instlcji kotłowni ( w projekcie instlcji snitrnych) - montŝ i uruchomienie sterownik piec c.o. orz podłączenie wszystkich elementów utomtyki i pomp - ukłdnie przewodów kelkowych dl ww. elementów, w rurkch L n uchwytch - dokumentcj powykonwcz utomtyki ) do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - zsilnie sterownik piec przewód YDYŜo3x,5, zezpieczenie wyłącznikiem ndmirowym i róŝnicowporądowym P30/5/A + /. 4. SALA GOSPODASTWA DOMOWEGO 1) do zdń Wykonwcy wentylcji nleŝy: - dostw i montŝ kompletnie wyposŝonej tlicy centrli nwiewnej TC: tlic w II kl. Ochronności, wnękow; tlic ędzie sterowć i zsilć wszystkie elementy utomtyki centrli nwiewnej jk równieŝ sterowć wentyltorem wywiewnym - dostw i montŝ wszystkich elementów zsiljących i utomtyki centrli nwiewnej - oprzewodownie wszystkich elementów zsilnych z TC i elementów utomtyki: przewody ukłdć w rurkch pod tynkiem - włączenie w ukłd sterowni wentylcją wentyltor wywiewnego (przewód sterowniczy dostrcz wykonwc elektryki): w TC nleŝy przewidzieć styk ezpotencjłowy 30V (normlnie otwrty w stnie eznpięciowym) do złączni (styk zwrty) i wyłączni (styk rozwrty) wentyltor wywiewnego (wentyltor zsilny z tlicy TGD (zsilnie po stronie wykonwcy elektryki); w tlicy TGD przewidzino styki npięciowe 30V do wykorzystni w tlicy TC w ukłdzie sterowni wentylcją: sygnlizcj wrii wentyltor wywiewnego - styk normlnie zmknięty, orz sygnlizcj prcy wentyltor wywiewnego styk normlnie otwrty; cłość sterowni wentylcją (przyciski, lmpki) n drzwiczkch tlicy TC; schemt sterowni wentyltorem wywiewnym pokzno poniŝej - dokumentcj powykonwcz wentylcji w Sli Gospodrstw Domowego; 15

16 L1 ZAŁ-WYŁ - wentyltor wywiewny WD W F8 WD sygn. prcy wentyltor wywiewnego S sygn. wrii wentyltor wywiewnego 7.1 F7.1 (PS M50) TC TGD tlic gospodrstw domowego (ujęt w części elektrycznej) SCHEMAT STEOWAIA WETYLATOEM WYWIEWYM ) do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - zsilnie (i zezpieczenie w TGD) wentyltor wywiewnego z Sli Gospodrstw Domowego - doprowdzenie do TC (z tlicy TGD) przewodu sterowniczego YDY7x1,5, do sterowni i sygnlizcji prcą wentyltor wywiewnego (sygnlizcj w TC) - zsilnie tlicy TC przewodem YDYŜo5x,5; przewód zezpieczony ezpiecznikmi 16A. 4.3 WIDA 1. do zdń Wykonwcy instlcji elektrycznych nleŝy: - doprowdzenie zsilni elektrycznego do Wyłącznik Dźwigu ( wrz z wyłącznikiem dźwigu), n prterze ook drzwi windy ; (wind ędzie zsilon przewodem nieplnym XH-J-FE180/E90-5x16mm z przed wyłącznik głównego ppoŝ. udynku, przewód ędzie zezpieczony wkłdką ezpiecznikową zwłoczną gg/35a wg dnych projektu instl. elektrycznych); ukłd instlcji TT; - doprowdzenie 1 linii telefonicznej (zkończonej gnizdem J1) nd drzwi windy n prterze. do zdń Dostwcy (wykonwcy montŝu windy) nleŝy: - rozprowdzenie zsilni windy od Wyłącznik Dźwigu jk w pkt. 1 - podłączenie wryjnego wzywni pomocy z windy poprzez linię telefoniczną jk w pkt.1 - szyu windy. 16

17 ITEAT - ud. istniejący III Etp relizcji ud. DYDATYCZY (projektowny) - I Etp relizcji SALA GIMASTYCZA (projektown) - II Etp relizcji Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. Bud. istniejący i projektowny PLA BUDYU - SYTUACJA Skl: 1:500 1

18 PATE I PIĘTO II PIĘTO LgYżo35 GSU wod cwu c.o. gz komin konstrukcje inne TA1 ednrk FeZn5x4 Uziom otokowy 4G63A WD LgYżo5 Wyłącznik dźwigu (przeszkolny) GWZ ppoż. TGP(TP+TG) TABLICA GŁÓWA POMIAOWA II kl. ochr. / wyk. przyścienne (IP0 po otwrciu drzwiczek) B000 63A TP B000 50A u<30 YLYżo5x35 istn. tlic główn T1 istn. udynek TB TA YLYżo5x5 - tlic Serwerowni TA3 TG vrh Vrh TB3 Wh Pmx TB1 T 3xLS TS1 P31 A - zsilnie windy 4kW YLYżo5x5 YLYżo5x5 YDYżo5x6 - zsilnie Sli Gimnstycznej II Etp YDYżo5x10 YDYżo5x10 TS TOT YDYżo5x10 - tlic oświetleni terenu - tlic kotłowni - tlic Serwerowni 1 - owody włsne ozdzielni elektr. B000 3A B000 3A B000 50A B000 50A B000 5A B000 3A B000 3A (przeszkolny) rez. BILAS MOCY Cz. istniejąc Psz=7,0kW Io=43,6A Bud. dydkt. i sl gimnst. Pi=114,3kW kzxkj=0,35 Psz=40,3kW Io=65,1A istn. uziom rooczy OGÓŁEM Psz=67,3kW Io=108,6A I=15A XH-J FE180 E90-3x1,5 XH-J FE180/E90-5x16 3xLS P304 0,3A W SA 3x B6 B6 B000 35A 6 3xS311 B6 B1 15A/gF WG 50A S50 ww. 30V AC I=0,3A DEHventil TT 5 Uk<1,5kV PE IWO100/5; 5VA / kl.0, YY4x70 LgYżo70 Z Z Uziom otokowy u<30 50A 50A TT YAY4x95 - przyłącz wg oddzielnego oprcowni Budow: ozudow i przeudow Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Specjlnego Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. SCHEMAT IDEOWY ZASILAIA Skl:

19 MAG istn. przyłącz TT k - klimtyztor ścienny 3kW/30V k1 k1 k k uziom otokowy Y ACHIWUM 1xA/n.s. T TS1/1 TA1/1 j1 - TA1/9 T T T TS1/1 TA1/1 TS1/1 TA1/1 TA1/1 TS1/ TS1/ TA1/1 TA1/1 TA1/1 1xC/n.s. j ITEDET 4xA/580lx/n.s DYETO 3xA/550lx/n.s. - TA1/5 - TA1/5 TA1/ SEETA. 4xA/610lx/n.s. - TA1/5 TA1/1 - TA1/6 TS1/ PO1.3 - TA1/5 TA1/1 TA1/1 TA1/1 TA1/1 AV-1 TV TV1/ TA1/1 TA1/1 k1 k k1 k 1.30-POCZEALIA 1xA/n.s. TA1/ T/6 k - TA1/6 T 3 SP TA1/ TA1/ ST 1.6-OTŁOWIA. xc/50lx/n.s. k1 T/3 CDG k1 1xC/n.s. 1.9-SIĘGOWOŚĆ 3xA/540lx/n.s. TS1/3 T/5 TB1/10A DG TA1/8 T/4 T/ T/4 T/1 DG - TA1/6 W GSU TA1/ TS1/3 T/1 TA1 TA1/ SAO TA1/3 TA1/3 TA1/3 1 TA1/3 1 1 TA1/ TA1/ TA1/3 k 1.5-S.TE.POLISESO. k1: - TA1/8 TA1/ ednrk FeZn5x4 - TA1/7 TA1/3 k: - TA1/9 TA1/ uziom otokowy 1, c 1, 1, k1 1, 1.8-S.DOŚWIAD.ŚWIATA 1, 1, 1, c 1, c TA1/3 c TA1/ - TA1/7 k TA1/ SEWE1 1xA/340lx/n.s. TA1/4 LgYżo10 - TA1/7 k1 strop podwieszony 1.3-SZATIA xc/10lx/n.s. - TA1/8 TA1/11 - TA1/7 TA1/4 ednrk FeZn5x4 Z TA1/11 TA1/3 T PD1 TA1/10 TS1/7 TS1/8 STV1 TS P.TECH. TA1/8 k WD TT1 r5 TB1/8 r4 r5 - TA1/7 - TA1/7 T k1 k r7 r4 r6 TA1/11 1xC/n.s. r6 r OYTAZ 5xD/100lx/w.s. PO.3 GWZ ppoż. 1.0-POTIE 1xA/340lx/n.s. 1xC/n.s. 1.1-SZATIA P 1xC/n.s. 1.0-SZATIA xc/50lx/n.s. - TB1/ G.LOGOPED. 3xA/530lx/n.s G.PSYCH. 3xA/540lx/n.s. - TB1/5 TB G.LOGOPED. 3xA/530lx/n.s. - TB1/6 r1 r r1 r r1 r r1 r - TA1/6 - TB1/6 - TB1/6 - TB1/6 1 TGP 1.19-ZAPL.GAB. ciągi WLZ-tów 1 - TA1/6 TOT w korytkch x300 1xA/300lx/n.s. 1.3-ZAS.DY. T TA1/ oudowne płytmi g-k - TB1/6 TA1/1 3xA/550lx/n.s. T T TA1/ TA1/ TA1/ TA1/3 TB1/1 T TB1/1 TB1/1 TB1/1 T T T r7 TB1/8 TB1/8 TB1/8 TB1/8 1xC/n.s. TOT/3 - TB1/8 TB1/3 TB1/3 SSOT r5 TB1/8 TB1/3 EW 1.03-P.POZ. - TB1/5 r1 TV T TV1/1 r TB1/3 - TB1/5 TB1/10 TB1/4 TB1/4 TB1/4 - TB1/5 - TB1/5 - TB1/5 TB1/1 - TB1/5 TB1/4 PP1 TB1/11 - TB1/5 1xC/n.s. P1 WP1 ZAJĘTE TB1/5 r1, r: - TB1/7 TB1/1 TB1/1 TB1/1 TB1/3 TB1/3 TS1/4 - TB1/5 1 TB1/1 TB1/3 TS1/6 T TB1/3 TB1/3 TB1/1 TB1/1 T TB1/3 TB1/3 TS1/6 TB1/3 TB1/1 TB1/3 TB1/10A TB1/7 TB1/3 TB1/1 Y3. TB1/1 - TB1/9 r3 1xC/n.s. r3 TB1/7 TB1/ TB1/ PO3.3 TS1/4 TB1/ TB1/ TB1/ TS1/5 TB1/ 1.13-MAGAZY xc/170lx/n.s. - TB1/ P.POZ. TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ TB1/ r1 TS1/5 r1 r TB1/ TB1/ TB1/7 Instlcj wg II Etpu relizcji uziemienie prowdnic windy Z uziom otokowy ednrk FeZn5x4 Z 1xC Z CO -TOT/ OZDZ. ELET. 1xC/n.s. - przewody ukłdć w korytkch x300mm 1.17-G.PEDAG. xa/500lx/n.s G.LOGOP. 3xA/550lx/n.s G.LEA. 3xA/550lx/n.s. OZACZEIA: A B C D DD E - oprw świetl., rstrow PA, x36w/evg, np. typ S36.PA EVG - oprw świetl., rstrow V-AD, x36w/evg, np. typ SE36.V-AD EVG - oprw świetl., symetr. x36w, np. typ S136-A - oprw świetl., x36w/evg/ip65, np. typ COSMO1-36/EVG - oprw świetl. kompkt. do stropu podwiesznego, x36w, np. typ P36.WH EVG - oprw świetl. kompkt. x36w, np. typ P36.WH-S EVG - oprw świetl., rstrow VAD, 1x58W, np. typ S158.VAD F - oprw metlohlogenk. 50W/0000lm/IP65,+ rster+sitk ochr., np. PG50-H/ HQI-T 50/D - plfonier IP44, II kl. ochr., + świetl. komp. elektronicz., np. typ AV4 - oprw dekorcyjn 60W, np. serii CEILIG&WALL, nr 34981/31/10 (Mssive) - oprw ośw. zewn. hlogenkow, 1x35W, np. ZU oprw sufitow 1x60W-żr./x50W-hlog., np. serii CEILIG&WALL, nr 70803/3/47 (Mssive) CDG EXter 4z SCHEMAT POŁĄCZEŃ IST. DETECJI GAZU YDY4x1,5/L18 YDY4x1,5/L18 DG DG Detektor gzu typ EXpert (metn -10%/30% DGW) Detektor gzu typ EXpert (metn -10%/30% DGW) YDYx4/ listw 40x5 YDY4x1,5/L18 MAG Zwór odcinjący (w inst. snitrnej n ścinie ud. istniejącego; L~70m) SOA Sygnliztor kustyczno-optyczny typu SOA - oprwy z modułem ośw. wryjnego h n.s. w.s. WD W/T CDG WA TC SP ST SSOT - oprw ośw. wryjnego 8W/h - montż oprw n stropie - montż oprw w stropie podwiesznym - wyłącznik dźwigu - wyłącznik kotłowni / tlic kotłowni - centrlk detekcji gzu (np. EXter 4z + zsilnie kumultorowe) - wyłącznik wryjny tlicy TGD - tlic centrli nwiewnej Sli Gosp. Domowego dostrcz wykonwc wentylcji - sterownik piec c.o. - skrzynk telemetryczn (w instlcjch rurowych kotłowni) - skrzynk sterowni m terenu - wyłącznik schodowy podwójny - gnizdo zsil. dedykownego komputerów, x30v, DATA, z kluczem mechnicznym - wyłącznik oświetleni strychów nieużytkowych - wskźnik (sygnlizcyjny) pomieszczeni instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu instlcji przyzywowej - przycisk przywołwczy instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ksujący instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ręcznego oddymini PO inst. oddymini - optyczn czujk dymu inst. oddymini - siłownik (wrzecionowy) klpy dymowej inst. oddymini - siłownik (łńcuchowy) okn npowietrzjącego inst. oddymini UWAGI 1: 1. Instlcj ukłdć: w korytrzch przewodmi kelkowymi w korytkch elektroinst. ukłdnych n konstrukcji stropu podwieszonego, w pozostłych pomieszczenich przewodmi DY (inst. elektryczne) i przewodmi kelkowymi w rurkch VL pod tynkiem.. Wszystkie wyłączniki i gnizd 1-fz. 16A. 3. Przejści instlcji przez ściny oddzieleń pożrowych uszczelnić msmi ognioodpornymi 10min. 4. oordynowć wszystkie prce montżowe, w szczególności między różnymi rnżmi. UWAGI : 1. Oświetlenie szyu windy - dostwc windy.. W łzienkch przyciski przywołwcze instlcji przyzywowej montowć poz strefą 1 (wnny lu ntrysku), tj. n wys. min,35m; przyciski wyposżyć w linkę pociągową. 3. Automtyk kotłowni zsiln i sterown ze sterownik piec kotłowni; oprzewodownie elementów (pompy, czujniki, zwory, inne) dostrcz (wrz z elementmi utomtyki) i ukłd wykonwc utomtyki kotłowni wg schemtu kotłowni w projekcie instlcji snitrnych. 4. Oprwy symetryczne ( tlic) montowć n wys.,5m. 5. W Sli omputerowej.15, gniz DATA orz gnizd xj45 przy stnowiskch uczniów, montowć n słupkch elektroinstl. (3szt.); pozostłe gnizd montowć n knle przypodłogowym 130x50mm; słupki elektroinst. montowć między podłogą sufitem; w pom. 1.05,.14 i.15 instlcję zsilni dedykownego i skrętki UTP ukłdć w przypodłogowych knłch min 130x50mm. 6. Skrzynkę telemetryczną ST (w otłowni) łączyć przewodem LiYCY6x0,5 z rejestrtorem szczytów w skrzynce gzowej; przewód ukłdć rzem z przewodem do zworu odcinjącego gz (MAG) w korytku w ud. projektownym orz w listwie nściennej 40x5 w ud. istniejącym. 7. Z projektownej tlicy głównej TGP do tlicy głównej ud. istniejącego T1, ułożyć przewód YLYżo5x35, w korytku elektroinst. w ud. projektownym orz w knle PCV90x60mm w ud. istniejącym. 8. Wzdłuż wszystkich korytrzy ułożyć n stropie podwiesznym korytk: 300 (szer. 300mm) dl instlcji elektrycznych i nn( szer. 300mm) dl instlcji niskonpięciowych (inst. rozgłoszeniow, inst. strukturln, inst. TV; nn ujęto w mteriłch dl instlcji strukturlnej) 9. W serwerownich 1.05 i.14 montowć n stropie korytko ABLOFIL szer. 300, do prowdzeni skrętek UTP i kli telefonicznych. 10. Typy i przekroje przewodów wg schemtów tlic i schemtów instlcji. T - gnizdo inst. strukturlnej xj45, kt.6 - łączyć z punktem dystryucyjnym PD wg schemtu instlcji strukturlnej TV - gnizdo telewizyjne instlcji AZAT - gnizdo instl. rozgłoszeniowej + głośnik 6W/10V - instlcję ukłdć wg schemtu inst. rozgłoszeniowej - dzwonek szkolny instlcj dzwonkow EW - ELETOICZA WOŹA sterownie i zsilnie dzwonków szkolnych TA1/ - owód nr zsilny z tlicy TA1 TT Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. PLA ISTALACJI ELETYCZYCH Prter ud. DYDATYCZY (I Etp relizcji) Skl: 1:100 3

20 m1 m m1 m m1 j1 - TA1/9 j1 j1 PO1. j1.-l.sch. j1 TA/1 TA/5 m j1 1xC/n.s..1-P.TECH. TV3/7 TS/1 TA/1 TV TV3/6 TA/1 TA/1 T TV TA/ T TA/ TS/1 TA/1.0-PAC.TECH. 6xB/530lx/n.s. TA/5.19-PAC.PLAST. 6xB/550lx/n.s. TA/5 TA/ TA/ TA/1 TA/1 TA/ TA/ m1 m.18-mag. 1xC/n.s. TA/ C TA/3 TA/3 TA/3.17-ZAPL. GOSP. xc/n.s. TA/ TA/6 TA/6 TA.3-BIBLIOTEA 1xE/580lx/n.s. TA/7 T T T TA/ TA/ T WA TC 1 TGD TA/3 TA/3 T.16-PAC.GOSP.DOM. 1xC/540lx/n.s. TA/6 9 9 TGD/1 TGD/3 TGD/5 TGD/7 TGD/ TGD/4 TGD/6 TGD/8 9 9 TA/7 TA/3 TA/7 TA/4 TA/7 m1 m m1 m m1 m m1 TS/ m TB1/10A TGD/11 TGD/10 TGD/A TS/1 TS/ TA/9 TGD/9 TS/ TA/10 pwm TGD/0 TA/11 lodówk m1,m: TA/8 TS/3, TGD/9 TA/4 strop podwieszony 9 9 TA/4 TGD/9 TGD/9 m1 TGD/1 WD 0,18 TB/3 m TA/8 TB/3.0-P.AUCZ. 5xA/410lx/n.s. TB/9 TB/3 r7 r7 r7 1xC/n.s. r7 T r7 r7 TB/4 ZAJĘTE.01-OYTAZ WP TB/14 n1 0xD/100lx/w.s. n n1 n n1 n n1, PO. TS/3 - TB1/8 Y. Y.3 TB/3 TB/1 TB/9 TB/3 TB/4 T T TS/4 TS/4 TB/4 1 TB/9 TB/9 TB/1 T T TS/5 TS/5 TB/11 PP, TB/8 P T T TB/3 TB/3 n1,n: TB/10 TS/6 TS/6 TB/1.15-S.OMP. 8xA/500lx/n.s. TB/5 TS/6 3 T TB/3 TS/7 3 TB/1 1 TB/1 T TB/1 TB TB/1 TS TB/1 TB/3.08-S.EWALID.-WYCH. 4xB/500lx/n.s. TB/8 TB/3 1 3 TB/13 1, TB/3 T TS/7 1 1, TB/5 PD TB/1 TS/8 TB/5 1 TB1/10A r3 r3 r3 n1, TB/1 TB/1 - TB1/9 PO xC/n.s. n1 1, r3 1, r3 r3 TB/1 TB/1 1.1-S.EWALID.-WYCH. 3xB/500lx/n.s. TB/5 1 TB/ PP4/ PP4/1 TB/ PP3/ TB/1 TB/1 pwm pwm 1xC/n.s. TB/7 1xC/n.s. TB/0 TB/ TB/7 P4 PP3/1 TB/0 P3 : TB/6 TB/7 WP4.09-S.EHAB. 15xDD/310lx/n.s. TB/7 TB/14.09A-ZAPLECZE WP3 TB/14 1xA/n.s. TB/ TB/ TB/ TB/ TB/ Spis urządzeń PACOWI GOSPODASTWA DOMOWEGO: 1 - zmywrk,kw/30v - prlk,kw/30v 9 - kuchenk elektr.,5kw/30v 14 - lodówk 0,3kW/30V do gnizd n środku Sli prowdzić przewody kelkowe YDYżo3x,5 w rurkch L w posdzce - klimtyztor ścienny 3kW/30V.14-SEWE 1xA/300lx/n.s. OZACZEIA: A B C D DD E n.s. w.s. WD W/T CDG WA TC SP ST SSOT - oprw świetl., rstrow PA, x36w/evg, np. typ S36.PA EVG - oprw świetl., rstrow V-AD, x36w/evg, np. typ SE36.V-AD EVG - oprw świetl., symetr. x36w, np. typ S136-A - oprw świetl., x36w/evg/ip65, np. typ COSMO1-36/EVG - oprw świetl. kompkt. do stropu podwiesznego, x36w, np. typ P36.WH EVG - oprw świetl. kompkt. x36w, np. typ P36.WH-S EVG - oprw świetl., rstrow VAD, 1x58W, np. typ S158.VAD F - oprw metlohlogenk. 50W/0000lm/IP65,+ rster+sitk ochr., np. PG50-H/ HQI-T 50/D - plfonier IP44, II kl. ochr., + świetl. komp. elektronicz., np. typ AV4 - oprw dekorcyjn 60W, np. serii CEILIG&WALL, nr 34981/31/10 (Mssive) - oprw ośw. zewn. hlogenkow, 1x35W, np. ZU oprw sufitow 1x60W-żr./x50W-hlog., np. serii CEILIG&WALL, nr 70803/3/47 (Mssive) - oprwy z modułem ośw. wryjnego h - oprw ośw. wryjnego 8W/h - montż oprw n stropie - montż oprw w stropie podwiesznym - wyłącznik dźwigu - wyłącznik kotłowni / tlic kotłowni - centrlk detekcji gzu - wyłącznik wryjny tlicy TGD - tlic centrli nwiewnej Sli Gosp. Domowego dostrcz wykonwc wentylcji - sterownik piec c.o. - skrzynk telemetryczn (w instlcjch rurowych kotłowni) - skrzynk sterowni m terenu UWAGI 1: 1. Instlcj ukłdć: w korytrzch przewodmi kelkowymi w korytkch elektroinst. ukłdnych n konstrukcji stropu podwieszonego, w pozostłych pomieszczenich przewodmi DY (inst. elektryczne) i przewodmi kelkowymi w rurkch VL pod tynkiem.. Wszystkie wyłączniki i gnizd 1-fz. 16A. 3. Przejści instlcji przez ściny oddzieleń pożrowych uszczelnić msmi ognioodpornymi 10min. 4. oordynowć wszystkie prce montżowe, w szczególności między różnymi rnżmi. UWAGI : 1. Oświetlenie szyu windy - dostwc windy.. W łzienkch przyciski przywołwcze instlcji przyzywowej montowć poz strefą 1 (wnny lu ntrysku), tj. n wys. min,35m; przyciski wyposżyć w linkę pociągową. 3. Automtyk kotłowni zsiln i sterown ze sterownik piec kotłowni; oprzewodownie elementów (pompy, czujniki, zwory, inne) dostrcz (wrz z elementmi utomtyki) i ukłd wykonwc utomtyki kotłowni wg schemtu kotłowni w projekcie instlcji snitrnych. 4. Oprwy symetryczne ( tlic) montowć n wys.,5m. 5. W Sli omputerowej.15, gniz DATA orz gnizd xj45 przy stnowiskch uczniów, montowć n słupkch elektroinstl. (3szt.); pozostłe gnizd montowć n knle przypodłogowym 130x50mm; słupki elektroinst. montowć między podłogą sufitem; w pom. 1.05,.14 i.15 instlcję zsilni dedykownego i skrętki UTP ukłdć w przypodłogowych knłch min 130x50mm. 6. Skrzynkę telemetryczną ST (w otłowni) łączyć przewodem LiYCY6x0,5 z rejestrtorem szczytów w skrzynce gzowej; przewód ukłdć rzem z przewodem do zworu odcinjącego gz (MAG) w korytku w ud. projektownym orz w listwie nściennej 40x5 w ud. istniejącym. 7. Z projektownej tlicy głównej TGP do tlicy głównej ud. istniejącego T1, ułożyć przewód YLYżo5x35, w korytku elektroinst. w ud. projektownym orz w knle PCV90x60mm w ud. istniejącym. 8. Wzdłuż wszystkich korytrzy ułożyć n stropie podwiesznym korytk: 300 (szer. 300mm) dl instlcji elektrycznych i nn( szer. 300mm) dl instlcji niskonpięciowych (inst. rozgłoszeniow, inst. strukturln, inst. TV; nn ujęto w mteriłch dl instlcji strukturlnej) 9. W serwerownich 1.05 i.14 montowć n stropie korytko ABLOFIL szer. 300, do prowdzeni skrętek UTP i kli telefonicznych. 10. Typy i przekroje przewodów wg schemtów tlic i schemtów instlcji. - wyłącznik schodowy podwójny - gnizdo zsil. dedykownego komputerów, x30v, DATA, z kluczem mechnicznym - wyłącznik oświetleni strychów nieużytkowych - wskźnik (sygnlizcyjny) pomieszczeni instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu instlcji przyzywowej - przycisk przywołwczy instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ksujący instlcji przyzywowej, montowć wg schemtu - przycisk ręcznego oddymini PO inst. oddymini - optyczn czujk dymu inst. oddymini - siłownik (wrzecionowy) klpy dymowej inst. oddymini - siłownik (łńcuchowy) okn npowietrzjącego inst. oddymini T - gnizdo inst. strukturlnej xj45, kt.6 - łączyć z punktem dystryucyjnym PD wg schemtu instlcji strukturlnej TV - gnizdo telewizyjne instlcji AZAT - gnizdo instl. rozgłoszeniowej + głośnik 6W/10V - instlcję ukłdć wg schemtu inst. rozgłoszeniowej - dzwonek szkolny instlcj dzwonkow EW - ELETOICZA WOŹA sterownie i zsilnie dzwonków szkolnych TA1/ - owód nr zsilny z tlicy TA1 TT Budow: ozudow i przeudow Specjlnego Adres: Dz. 704/1 w Mrowli gm. Świlcz Ośrodk Szkolno - Wychowwczego Projektowł: r upr. Dt: Podpis: Sprwdził: r upr. Dt: Podpis: Loklizcj: ZYSZTOF JAOWSI E-85/ r. WITOLD CYAZ E-190/ r. PLA ISTALACJI ELETYCZYCH Ip. ud. DYDATYCZY (I Etp relizcji) Skl: 1:100 4

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo