PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH"

Transkrypt

1 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: Budynek zabytkowy dworu - MGOK ADRES BUDOWY: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Jedwabne ul. Piękna 8 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPR. DATA PODPIS mgr inŝ. Jacek Filipkowski inŝ. Antoni Wachowski inst. elektr. Upr. bud UAN II /76/94 ŁomŜa 2009

2 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 3. RYSUNKI : Schemat elektryczny R-G rys.1 Schemat elektryczny R-P rys.2 Schemat elektryczny R-D rys.3 Schemat elektryczny R-1 rys.4 Schemat elektryczny R-2 rys.5 Schemat elektryczny R-3 rys.6 Schemat elektryczny R-5 rys.7 Elewacja rozdzielnic rys.8 Elewacje rozdzielnic rys.9 Instalacje elektryczne piwnica rys.10 Instalacje elektryczne parter rys.11 Instalacje elektryczne piętro rys.12 Linie zasilające piwnica rys.13 Linie zasilające parter rys.14 Linie zasilające piętro rys.15 Instalacja odgromowa rys.16 Linia kablowa rys.17

3 2 1. OPIS TECHNICZNY Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz linii kablowych zasilających w budynku zabytkowego dworu - MGOK w Jedwabnym Podstawa opracowania. - zlecenia Inwestora, - projekt urbanistyczno - architektoniczny, - projekt sanitarny, - obowiązujące normy i przepisy Dane instalacyjne. Rozdzielnica Główna: - moc zainstalowana Pi = 69,44kW - moc szczytowa Ps = 55,55kW - prąd szczytowy Is = 86,21A Rozdzielnica R-P: - moc zainstalowana Pi = 14,76kW - moc szczytowa Ps = 11,81kW - prąd szczytowy Is = 18,32A Rozdzielnica R-D: - moc zainstalowana Pi = 54,68kW - moc szczytowa Ps = 43,74kW - prąd szczytowy Is = 67,88A Rozdzielnica R-1: - moc zainstalowana Pi = 7,19kW - moc szczytowa Ps = 5,75kW - prąd szczytowy Is = 8,92A Rozdzielnica R-2: - moc zainstalowana Pi = 14,81kW - moc szczytowa Ps = 11,85kW - prąd szczytowy Is = 18,39A Rozdzielnica R-3: - moc zainstalowana Pi = 6,82kW - moc szczytowa Ps = 5,45kW - prąd szczytowy Is = 8,45A

4 3 Rozdzielnica R-5: - moc zainstalowana Pi = 25,86kW - moc szczytowa Ps = 20,68kW - prąd szczytowy Is = 32,09A Zasilanie budynku - linie kablowe nn-0,4kv. Zasilanie budynku odbywać się będzie linią kablową: YKY 4x70mm 2 z istniejącego słupa energetycznego. Kable układać w rowie kablowym o głębokości 0,9m o szerokości dna wykopu 0,5m na podsypce z piasku, następnie ułoŝone kable naleŝy zasypać warstwą piasku o grubości 25cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuŝ całej trasy kabli. SkrzyŜowanie kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych. Kable pod drogą oraz ciągami pieszych ułoŝyć w rurze osłonowej typu AROT. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E UWAGA! NaleŜy dokonać odbioru kabla przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela przedstawiciela Inwestora oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej Złącza kablowe. Projektuje się złącze kablowe zgodne z rys nr 1, umieszczone na fundamencie, zlokalizowane w projekcie architektonicznym Rozdzielnice i tablice elektryczne. Rozdzielnica główna została zlokalizowana w przedsionku wejścia do pomieszczeń policji na parterze budynku. Wszystkie rozdzielnice zostały zaprojektowane na podstawie katalogu firmy "Legrand". Przy rozdzielnicach: R-P, R-D oraz R-3 naleŝy zamontować tablice licznikowe n/t w celu zamontowania i zaplombowania liczników poboru energii elektrycznej przez RE. Piony do tablic w piwnicy na parterze i na piętrze budynku naleŝy prowadzić w rurkach winidurowych Wyłącznik p. poŝarowy. Zaprojektowano przyciski wyłączników p. poŝarowych we wnękach przy wyjściach z budynku z drzwiczkami i z szybką z napisem Wyłącznik główny prądu. Przyciski wyłączają strefy budynku zasilane przez odpowiednie rozdzielnice. Wyłącznik Główny całego budynku znajduje się w rozdzielnicy głównej R-G naleŝy odpowiednio oznakować Instalacje oświetleniowe. Instalację oświetleniową naleŝy wykonać przewodem YDY/YDYp 3x1,5mm 2 750V. Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie podano na etapie projektu wykonawczego. Stosować osprzęt szczelny w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 1,45m od posadzki. Załączanie oświetlenia sceny oraz oświetlenia

5 4 sali kinowej odbywać się będzie za pomocą wyłączników z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych w tablicy sterującej T-S. W miejscach, gdzie instalacja wykonywana będzie na podłoŝu palnym np. drewnianym naleŝy: - uŝywać przewodów elektrycznych YDYŜo 750V, - przewody prowadzić w listwach PCV, - stosować sprzęt i osprzęt elektryczny wykonany z materiałów niepalnych lub niezapalnych, - na podłoŝu palnym stosować oprawy oświetleniowe spełniające normy PN - 83/E i PN - 91/E /482. Część opraw oświetlenia ogólnego wykorzystana będzie do oświetlenia awaryjnego. Oprawy te będą posiadały wbudowane moduły zasilania awaryjnego. Do opraw tych doprowadzić dodatkową Ŝyłę fazową./ 4-tą /, co umoŝliwi zmianę połoŝenia opraw w razie potrzeby. Oprawy załączają się automatycznie w chwili zaniku napięcia w obwodzie, z którego są zasilane. Czas świecenia minimum 3 godz. Projektuje się równieŝ oprawy ewakuacyjne z piktogramami Instalacje gniazd 1-fazowych. Gniazda w pokojach instalować na wysokości 0,9 m / uzgodnić z uŝytkownikiem w trakcie wykonywania robót ewentualną inną wysokość /. Na korytarzach wysokość gniazd 0,25m od posadzki. Instalację wykonać przewodem YDY/YDYp 3x2,5 mm 2-750V. Stosować osprzęt szczelny w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności Instalacje siły. Projektuje się zestaw siłowy oraz rozdzielnicę R-4 z zestawem gniazd 1-fazowych i siłowych z odpowiednimi zabezpieczeniami nad-prądowymi oraz róŝnicowoprądowymi - rozdzielnica wykonana na zamówienie, zgodnie z obowiązującymi normami Ochrona od poraŝeń (wg. normy PN - 91/E ) Przewód ochronno-neutralny PEN naleŝy rozdzielić na przewód neutralny N oraz ochronny PE w złączach kablowych. Wewnętrzną linię zasilającą do tablicy głównej wykonać jako pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE). W instalacjach odbiorczych zastosować wyłączniki róŝnicowoprądowe o prądzie róŝnicowym 30mA.Wykonać połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody muszą posiadać Ŝyłę ochronną. Po wykonaniu instalacji naleŝy zbadać skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim Połączenia wyrównawcze główne Połączenia wyrównawcze główne naleŝy zrealizować przez umieszczenie w budynku głównej szyny uziemiającej,do której będą przyłączone: - przewody uziemiające, - przewody ochronne, - metalowe rury wody i kanalizacji, - uziemienie sztuczne budynku.

6 Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). W pomieszczeniach o szczególnym zagroŝeniu poraŝeniem prądem elektrycznym : w łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe obejmujące : - części przewodzące dostępne, - części przewodzące obce, - przewody ochronne, - połączenia ochronne, W łazienkach naleŝy zainstalować miejscowe zaciski wyrównawcze, do których naleŝy przyłączyć: przewód ochronny, wannę lub basen natryskowy,rury wodne,kanalizacyjne. oraz inne części przewodzące dostępne i obce. Zaciski miejscowe w łazienkach muszą być połączone z szyną PE w tablicach piętrowych przewodem DY 4mm 2 w RL18. W UWAGA : Przy podłączaniu do rur stosować obejmy z podkładami z metalu miękkiego w celu zapewnienia trwałego i pewnego połączenia. Połączenia chronić przed korozją Instalacja odgromowa. Zwody poziome na dachu budynku gospodarczego MGOK i Policji wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn φ8mm. Wszystkie przewodzące elementy dachu naleŝy połączyć ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnią dachu, naleŝy wyposaŝyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody naleŝy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie moŝe być mniejszy niŝ 10 cm). Do mocowania zwodów naleŝy stosować wsporniki, uchwyty i złączki. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamocowaniu naleŝy uszczelnić miejsca zainstalowania. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn φ8mm naleŝy instalować na stałe. Odległość przewodów odprowadzających od wejść do budynku nie moŝe być mniejsza niŝ 2m. W przypadku, gdyby nie moŝna było zapewnić wymaganej odległości naleŝy umieścić przewód w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niŝ 5 mm. Rura osłonowa powinna wtedy sięgać na wysokość 2,5m i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi. Przy montaŝu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niŝ 1,0m. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami naleŝy wykonać jako spawane lub śrubowe. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym naleŝy wykonać przez spawanie, miejsce spawów chronić antykorozyjnie przez malowanie. Między przewodem odprowadzającym a uziemiającym naleŝy zainstalować zacisk probierczy (złącze kontrolne) na wysokości 0,5m od ziemi. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe. Przewody uziemiające naleŝy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. Część naziemną przewodów uziemiających naleŝy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą kątownika lub ceownika do wysokości 1,5m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Osłonę (kątownik lub ceownik) naleŝy połączyć na obydwu końcach z przewodem uziemiającym przez spawanie, a następnie oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną. Zgodnie z zaleceniami normy PN-86/E-05003/01 (brak zbrojeń fundamentowych dla budynku istniejącego) zaprojektowano uziom poziomy otokowy. Uziom otokowy naleŝy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm ułoŝonej w ziemi na głębokości 0,9m. Rów, w którym ułoŝony zostanie uziom otokowy naleŝy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, Ŝwiru, ŜuŜla lub gruzu. Uziomu nie wolno

7 6 zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. W przypadku skrzyŝowania uziomu z istniejącymi kablami naleŝy na kabel nałoŝyć rurę PCV dwudzielną o grubości co najmniej 5mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Elementy instalacji odgromowej. Osprzęt instalacji odgromowej według normy PN-78/E wsporniki (SWW ), - uchwyty (SWW ) do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających, - zaciski (SWW ) do łączenia przewodów z innymi elementami urządzeń odgromowych, - złączki (SWW ) do łączenia przewodów, - osłony (SWW ) do osłony przewodów, - osprzęt róŝny (SWW ) powinien odpowiadać następującym wymaganiom: - powierzchnie osprzętu powinny być czyste i gładkie a krawędzie stępione, - spoiny powinny być wykonane bez przepaleń, zwęŝeń, przerw, kraterów, pęknięć i przetopień materiałów, - połączenia śrubowe powinny mieć podkładki spręŝyste,odginacze lub przeciwnakrętki, a śruby powinny być dokręcane momentem wg PN-63/H-82056, - do połączeń śrubowych naleŝy stosować śruby o wielkości co najmniej M6, - powierzchnie zewnętrzne osprzętu powinny być pokryte cynkiem ogniowo lub elektrolitycznie o grubości co najmniej 50µm, - elementy osprzętu powinny wytrzymać maksymalne obciąŝenie siłą występującą w zwodach i przewodach odprowadzających 1000 N w przypadku osprzętu do urządzeń piorunochronnych zwykłych oraz w przypadku osprzętu do urządzeń piorunochronnych z przewodami napręŝanymi N. MontaŜ oraz badania instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normami PN-86/E /01/02. UWAGI KOŃCOWE: 1. Opis niniejszy stanowi integralną część projektu. 2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 3. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami BHP. 2. OBLICZENIA TECHNICZNE. Spadek napięcia na kablu YKY 4x70mm 2 dla L=20m: 100 x P x L U = = 0,01% γ x S x Un 2 0,01% < 5% - warunek spełniony

8 7 Maksymalny prąd płynący w kablu zasilającym P I B = = 86,21A 3*Un*cosᵩ I B I n I Z I n 1,25*I B k 2 *I n I Z ,45 86,21A 125A 184A Warunek spełniony. Opracował :...

9 8 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: INWESTOR ADRES BUDOWY: Budynek zabytkowego dworu - MGOK Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Jedwabne ul. Piękna 8 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPR. DATA PODPIS Asystent mgr inŝ. Jacek Filipkowski projektanta inŝ. Antoni Wachowski inst. elektr. Upr. bud UAN II /76/94 ŁomŜa 2009

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MODERNIZACJI INSTALACJI ODGROMOWEJ GRUPA : 45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo