Politechnika Białostocka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Białostocka"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE UKŁADY STEROWANIA OŚWIETLENIEM Ćwiczenie nr: 2 Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki Kod: Opracował: mgr inż. Zbigniew Skibko 2006

2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stosowanymi rodzajami instalacji elektrycznych, ich budową oraz podstawowymi wytycznymi dotyczącymi ich wykonania. 2. Wprowadzenie 2.1. Wiadomości ogólne Instalacje elektroenergetyczne są to urządzenia elektryczne pracujące na napięcia do 1kV prądu przemiennego. Podstawowym celem instalacji elektrycznych jest doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Głównymi elementami instalacji elektrycznych są: przewody elektryczne, elektrotechniczny osprzęt instalacyjny, rozdzielnice, urządzenia automatyki i sterowania. W zależności od rodzaju zasilanych odbiorników instalacje elektryczne dzielą się na: - oświetleniowe zasilające źródła światła, gniazda wtyczkowe, oraz inne urządzenia małej mocy, - siłowe zasilające silniki elektryczne, urządzenia grzejne o dużych mocach, oraz inne urządzenia o charakterze przemysłowym Przewody elektryczne Przewody elektryczne służą do dostarczenia (przesyłu) prądu do urządzeń elektrycznych. Przewód elektryczny, w ogólnym przypadku, składa się z następujących elementów konstrukcyjnych: - żyły (fazowe, neutralne i ochronne), - izolacja (polwinitowa lub gumowa), - powłoka (polwinitowa lub gumowa). W zależności od ilości żył rozróżnia się przewody: jednożyłowe i wielożyłowe. Przewody jednożyłowe zbudowane są z pojedynczej żyły miedzianej osłoniętej izolacją. Powszechnie stosowane są dwa typy przewodów jednożyłowych: DY oraz LY. Przewody typu DY posiadają 3

3 żyłę wykonaną z pojedynczego drutu miedzianego w izolacji z polichlorku winylu (PVC). W przewodach typu LY żyła miedziana osłonięta izolacją polwinitową wykonana jest jako wielodrutowa (tzw. linka). Przekroje znamionowe żył przewodów typu DY zawierają się w granicach od 0,5 do 10 mm 2, natomiast pojedyncze przewody typu LY produkowane są z żyłami o przekrojach od 0,5 do 240 mm 2. Do grupy przewodów wielożyłowych zalicza się między innymi przewody typu YDY. Żyły takich przewodów wykonane są w izolacji polwinitowej oraz osłonięte powłoką polwinitową. W zależności od rodzaju przewodu wielożyłowego (YDY(t,p)żo) przewody te przyjmują różne kształty (rys 1). Powszechnie spotykane są przewody dwu, trzy, cztero- i pięciożyłowe o przekroju żył od 1 do 10 mm 2. Przewody wielożyłowe mogą być wykonywane z żyłami w postaci pojedynczych drutów miedzianych (YDY) lub też z żyłami w postaci linki miedzianej (YLY). a) b) c) Rys. 1. Przewód trójżyłowy a) płaski typu YDYpżo, b) wtynkowy - YDYtżo, c) okrągły - YDYżo 2.3. Łączniki instalacyjne Łączniki instalacyjne pod względem budowy i sposobu montażu dzielą się podobnie jak przewody na: - natynkowe (do montowania na tynku lub murze), - podtynkowe ( do instalacji podtynkowych), - wtynkowe ( do instalacji wtynkowych). 4

4 W zależności od liczby biegunów i sposobu załączania odbiorników, rozróżnia się łączniki: - jednobiegunowe - dwubiegunowe - trójbiegunowe - grupowe - szeregowe - krzyżowe 2.4. Wykonanie instalacji elektrycznej Sposób wykonania instalacji elektrycznej musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Dobrze zaprojektowane i wykonane instalacje elektryczne powinne zapewnić ciągłą dostawę do odbiorników energii elektrycznej o określonych parametrach technicznych oraz ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi a także innymi zagrożeniami związanymi z pracą urządzeń elektrycznych. Wykonanie instalacji elektrycznych powinno spełnić następujące warunki: - przewody o przekroju żył do 10 mm 2 muszą mieć żyły miedziane, - jako zabezpieczenia, w obwodach odbiorczych, należy stosować nadprądowe wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowoprądowe, - przewody elektroenergetyczne powinny być układane w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku, - trasy ułożenia kabli powinny przebiegać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, - główne, pionowe ciągi instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych lub użyteczności publicznej należy prowadzić poza lokalami mieszkalnymi w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, - instalacje elektryczne powinne być prowadzone w sposób zapewniający ich bezkolizyjną pracę z innymi instalacjami w budynku, w celu uniknięcia ich wzajemnego na siebie oddziaływania, - w instalacjach odbiorczych należy stosować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, - instalacje odbiorcze powinny być wyposażone w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, chronione przed uszkodzeniami i dostępem osób nieupoważnionych. 5

5 2.5. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia Prawidłowe projektowanie, budowa i eksploatacja sieci elektroenergetycznych powinny być poprzedzone w każdym przypadku ustaleniem następujących parametrów: - przeznaczenie instalacji elektrycznej, - zasilanie i struktura, - ocena wpływów środowiskowych, - szkodliwości wzajemnego oddziaływania wyposażenia instalacji, - częstość i zakres konserwacji aby umożliwić osiągnięcie założonego okresu użytkowania instalacji. Aby scharakteryzować sieć należy podać: - rodzaj układu przewodów czynnych sieci (liczba przewodów), - rodzaj uziemienia układu sieci. Sposób połączenia sieci z ziemią oznaczony jest za pomocą liter. Przy czym istotnym jest, na którym miejscu w zapisie występuje dana litera. Pierwsza litera określa związek między układem sieci a ziemią: T oznacza bezpośrednie połączenie jednego punktu z ziemią; I wszystkie części czynne izolowane od ziemi lub jeden punkt połączony jest z ziemią poprzez impedancję. Druga litera określa związek między częściami przewodzącymi dostępnymi instalacji a ziemią: T oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z ziemią, niezależnie od uziemienia któregokolwiek układu; N - bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem układu sieci (w sieci prądu przemiennego, uziemionym punktem sieci jest zazwyczaj punkt neutralny). Następne litery określają związek przewodu neutralnego z przewodem ochronnym: S - funkcję przewodu ochronnego pełni przewód PE oddzielony od przewodu neutralnego albo uziemionego przewodu roboczego; C funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego pełni jeden wspólny przewód PEN. Układ sieci TN ma jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone do tego punktu za pomocą przewodów ochronnych. 6

6 Wyróżnia się następujące układy sieci: - TN-S, w którym stosowany jest oddzielny przewód ochronny, - TN-C-S, w którym w części sieci funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego pełni jeden przewód; - TN-C, w którym w całej sieci funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego pełni jeden przewód. Układ TT na jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone do uziomu niezależnego elektrycznie od uziomu układu sieci. Układ sieci IT ma wszystkie części czynne odizolowane od ziemi albo jeden punkt przyłączony do ziemi poprzez impedancję a części przewodzące dostępne instalacji elektrycznej są uziemione lub przyłączone są do uziemienia układu sieci. Rys. 2. Schematy układów sieci: a) TN-C, b) TN-S, c) TN-C-S, d) TT, e) IT; UKSI urządzenie kontroli izolacji 7

7 3. Przebieg ćwiczenia Na podstawie poniższych schematów należy dokonać połączenia następujących układów elektrycznych: 1) Wyłącznik jednobiegunowy włączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego w jednym punkcie. Rys. 2. Układy połączeń (montażowy uproszczony i montażowy) łącznika jednobiegunowego 2) Przełącznik szeregowy (świecznikowy) włączanie i wyłączanie dwóch odbiorników: - pierwszy odbiór włączony, drugi wyłączony; - drugi odbiór włączony, pierwszy wyłączony; - obydwa odbiory włączone lub wyłączone. Rys. 3. Układy połączeń (montażowy uproszczony i montażowy) łącznika szeregowego 8

8 3) Przełącznik zmienny (schodowy) włączanie i wyłączanie odbioru z dwóch miejsc. Rys. 4. Układy połączeń (montażowy uproszczony i montażowy) łącznika schodowego 4) Świetlówka W skład układu łączeniowego świetlówki wchodzą: rura świetlówki (R ś ), zapłonnik (starter) (Z), element indukcyjny (dławik) (D), kondensator przeciwzakłóceniowy (C k ), oraz włącznik jednobiegunowy (W) do sterowania zasilaniem świetlówki. UWAGA! Poniższy układ należy połączyć przy wykorzystaniu puszek łączeniowych. Rys. 5. Schemat połączenia świetlówki 9

9 5) Automat schodowy urządzenie służące do wyłączania zasilania, po określonym (nastawionym przez użytkownika) czasie. UWAGA! Poniższy układ należy połączyć przy wykorzystaniu puszek łączeniowych. Rys. 6. Schemat połączenia automatu schodowego, W łącznik typu dzwonkowego, Z - żarówka 4. Opracowanie wyników badań - Narysować schematy połączeń układów wykonanych w trakcie ćwiczenia. - Opisać przeznaczenie montowanych układów, z zaznaczeniem, gdzie powszechnie są one stosowane. - Opisać zasadę działania zapłonnika (starteru) wchodzącego w skład układu świetlówki. - Opisać funkcje poszczególnych elementów wchodzących w skład układu świetlówki oraz zasadę działania tego układu. 5. Literatura 1. Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Warszawa 2005, 2. Lejdy B.: Laboratorium urządzeń elektroenergetycznych, WPB, Białystok 1999, 3. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 1996, 4. Poradnik Inżyniera Elektryka, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1997, 10

10 6. Wymagania BHP Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium należy przestrzegać następujących zasad: 1. Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy dokonać oględzin przydzielonej aparatury i urządzeń. Stwierdzone uszkodzenia powinny być zgłaszane prowadzącemu ćwiczenia. 2. Ze stanowiska pomiarowego należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty a zwłaszcza niepotrzebne przewody montażowe. 3. Włączenie badanego układu do napięcia może odbywać się jedynie w obecności i za zgodą prowadzącego ćwiczenia, po sprawdzeniu przez niego układu. Przed załączeniem układu trzeba upewnić się, czy nikt nie manipuluje przy układzie pomiarowym. Za uszkodzenie przyrządów i inne straty wynikłe z winy ćwiczących odpowiadają oni materialnie. 4. Po załączeniu napięcia nie wolno wykonywać żadnych przełączeń w układzie. Rozmontowanie i ewentualne przełączenia mogą być robione po wyłączeniu napięcia i za zgodą prowadzącego ćwiczenia. 5. Wykonywanie ćwiczeń może odbywać się tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego. Nie wolno używać innego sprzętu i aparatów niż te, które przydzielił prowadzący ćwiczenia. 6. Niedozwolona jest samowolna obsługa rozdzielnic głównych w laboratorium, a zwłaszcza załączanie napięcia na stanowiska pomiarowe. 11

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI Dr inż. Edward MUSIAŁ Katedra Elektroenergetyki Politechnika Gdańska BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być elementem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo