SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, Łowicz NIP , REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na wybranych ulicach miasta Łowicza. RODZAJ ZAMÓWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwaną dalej Ustawą. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. Ustawy. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński Łowicz 15 lipca 2013 r.

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Miasto Łowicz, Plac Stary Rynek 1, Łowicz NIP , tel. (46) , fax. (46) Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na wybranych ulicach miasta Łowicza w okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV Usługi w zakresie obsługi parkingów CPV Liczniki czasu i tym podobne; parkometry, CPV Parkometry, CPV Usługi instalowania parkometrów. Strefa Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/192/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania, obejmuje drogi publiczne przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek (dr. gm e). 1. Strefa Płatnego Parkowania, objęta postępowaniem posiada łącznie ok. 330 miejsc postojowych. 2. W Strefie Płatnego Parkowania opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty w godz. od 9.00 do W Strefie Płatnego Parkowania wykonawca będzie pobierał będą opłaty za parkowanie pojazdów w poniższej wysokości: 1) opłata za pierwsze pół godziny 1,00 zł, 2) opłata za pierwszą godzinę 2,00 zł, 3) opłata za drugą godzinę 2,20 zł 4) opłata za trzecią godzinę 2,40 zł 5) opłata za czwartą i kolejne godziny 2,00 zł 4. Zwolnione z opłat są pojazdy: 1) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, 2) zarządów dróg, 3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, 5) autobusy przewożące dzieci do szkoły.

3 5. Zerowa stawka za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania obejmuje: 1) pojazdy jednośladowe; 2) pojazdy należące do osób niepełnosprawnych lub przewożące osobę niepełnosprawną, parkujące wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D - 18 parking z tabliczką T 29 i znakiem poziomym P - 24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ; 3) oznakowane pojazdy służb miejskich; 4) pojazdy komunikacji zbiorowej, zatrzymujące się na wyznaczonych przystankach, 5) taksówki parkujące na wyznaczonych dla nich postojach pomiędzy znakami D 19 postój taksówek i D 20 koniec postoju taksówek ; oraz taksówki poza wyznaczonymi postojami w czasie oczekiwania na pasażera nie dłużej niż 15 min., 6) pojazdy dostarczające zaopatrzenie do pobliskich sklepów i zakładów usługowych przez czas rozładunku nie dłużej niż 30 minut; 7) pojazdy należące do Honorowych Obywateli Miasta Łowicza; 8) pojazdy należące do posłów i senatorów RP; 9) pojazdy przewożące osoby niewidome i ociemniałe; 10) pojazdy należące do Honorowych Krwiodawców w dniu oddania krwi oraz pojazdy osób posiadających odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża Zasłużony Dawca Krwi ; 11) pojazdy należące, lub przewożące kombatantów, członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę i Związek Radziecki. 6. Powyższe opłaty będą wnoszone w sposób podany w 3 ust 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Łowiczu. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) Montażu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 10 sztuk fabrycznie nowych parkometrów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża (akty wandalizmu) o niżej wymienionych parametrach: 1. obudowa odporna na próby zniszczenia i włamania, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor stalowo szary, zapewnienie możliwości pracy w temperaturach od 20 o C do + 50 o C i wilgotności względnej powietrza do 95%. 2. całkowicie autonomiczny system zasilania urządzenia (bez podłączenia do sieci elektrycznej i nie wymagający osobnego ładowania) urządzenie musi być wyposażone w akumulator z automatycznym doładowaniem i panel solarny, 3. akceptowanie tradycyjnych środków płatniczych (bilonu 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł), 4. wolnostojące, 5. wbudowany system diagnostyczny umożliwiający sprawdzenie i identyfikację ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy parkometru, 6. możliwość wyboru języka obsługi (polskiego, angielskiego, niemieckiego), 7. możliwość zaprogramowania dni powszednich, sobót, świąt oraz okresów czasu letniego i zimowego, 8. wyposażenie w drukarkę i automatyczna obcinarkę biletów, 9. możliwość drukowania na bilecie informacji o wniesieniu opłaty: data, godzina i minuta w której upływa ważność biletu, data, godzina i minuta w której wniesiono opłatę i kwota wniesionej opłaty, numer parkometru i biletu. 2) Pobierania opłat za parkowanie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania przy wykorzystaniu zamontowanych parkometrów na zasadach i wg stawek ustalonych Uchwałą, 3) Kontrolowania pojazdów parkujących na obszarze parkingu pod kątem wniesienia opłaty za parkowanie oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności naliczenia opłaty dodatkowej w wypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie, 4) Zapewnienia dozoru technicznego i administracyjnego oraz kompleksowego serwisu gwarantującego stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych,

4 5) Sprawdzania poprawności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym za stanem faktycznym, 6) Nadzoru nad odpowiednim ustawianiem pojazdów samochodowych na miejscach postojowych, 7) Utworzenia komputerowej bazy dokumentacji potwierdzającej konieczność naliczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w SPP bez uiszczenia opłaty parkingowej, dostosowanej do systemu informatycznego Zamawiającego, umożliwiającej Zamawiającemu windykację opłat dodatkowych, 8) Utworzenia bazy fotograficznej potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu, za który nie została uiszczona opłata za parkowanie, każdorazowo dokumentującej konieczność wystawienia wezwania, 9) Kontrolowania oznakowania pionowego i poziomego na obszarze parkingu oraz zgłaszania ewentualnych zniszczeń i koniecznych napraw do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, 10)Współpracy z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Łowiczu polegającej na przekazaniu w okresach tygodniowych wykazu pojazdów parkujących bez wniesionej opłaty wraz z dokumentacją fotograficzną. Przekazywane informacje powinny zawierać markę pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, datę, godzinę i miejsce postoju. Zdjęcia powinny posiadać oznaczenie dnia i godziny postoju, uwidaczniać czytelną tablicę rejestracyjną oraz miejsce parkowania, 11) Współpracy z Policją. 8. Wszystkie urządzenia techniczne służące Wykonawcy do obsługi SPP przez cały czas obowiązywania umowy są własnością Wykonawcy i traktuje się je jako narzędzia do wykonywania zamówienia. Dla potrzeb oferentów do niniejszej SIWZ załączono Uchwałę Nr XXVII/192/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Łódzk. z 2012 r. poz i Dz. U. Woj. Łódzkiego z 19 kwietnia 2013 r. poz. 2221). 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie 3 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na zorganizowaniu i zarządzania strefą płatnego parkowania obejmującą co najmniej 100 miejsc parkingowych. Fakt należytego wykonania usługi należy udokumentować stosownym dowodem. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5 W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dzień otwarcia ofert dysponował co najmniej: a) stosownie przeszkolonymi pracownikami biurowymi oraz inspektorami do realizacji kontroli w terenie; b) wyposażeniem inspektorów w identyfikatory i przenośne urządzenia rejestrujące wraz z oprogramowaniem dostosowanym do systemu informatycznego Zamawiającego spełniające następujące warunki: oprogramowanie urządzeń rejestrujących musi umożliwić zapisywanie w pamięci dane dotyczące wykroczeń drogowych polegających na postoju bez wniesienia opłaty (z przekroczonym czasem opłaconego parkowania) takich jak numer rejestracyjny pojazdu typ pojazdu, marka i kolor pojazdu, c) niezbędnymi służbami serwisowymi. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przy czym ważność polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia, musi obejmować co najmniej dzień składania oferty. Wykonawca, który zostanie wybrany na Wykonawcę przedmiotu zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Obowiązek ten nie dotyczy Wykonawcy, którego polisa lub inny dokument ubezpieczenia złożony wraz z ofertą obejmuje okres objęty realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) nieobejmującego całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ten zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kolejnych opłaconych polis lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, 2) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

6 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przy czym ważność polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej dzień składania oferty. Uwagi: 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 2. Wykonawca, który zostanie wybrany na Wykonawcę przedmiotu zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Obowiązek ten nie dotyczy Wykonawcy, którego polisa lub inny dokument ubezpieczenia złożony wraz z ofertą obejmuje okres objęty realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) nieobejmującego całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ten zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kolejnych opłaconych polis lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1. pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

7 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 Ustawy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Uwagi: 1. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, muszą zawierać aktualne informacje o okolicznościach w nich zawartych na dzień złożenia oferty; 2. Kopie dokumentów winny być potwierdzone co do zgodności z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, kodeksie cywilnym lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 3. Kopie dokumentów mogą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dla którego zamieszczono w ofercie upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów jest karalne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania zostaje wykluczony z postępowania. Gdy fakt podania nieprawdziwych informacji wyjdzie na jaw po zawarciu umowy umowa taka jest nieważna z mocy prawa; 5. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia dokumentów wymienionych w Rozdz. VI, ust 1 i ust. 2. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta z osobna; 6. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum należy złożyć dodatkowo: 1) wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2) pełnomocnictwo udzielone jednemu ze wspólników lub konsorcjantów lub innej osobie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum regulującą ich współpracę. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wymaganych dokumentów ma zastosowanie 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w języku polskim; 2) Zamawiający ustala, że oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania, o których mowa w art. 26 ust 3 Ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie; 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod

8 warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku; 6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na swojej stronie internetowej; 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zasadach określonych w art. 38ust. 4-6 Ustawy; 8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) sekretarz Komisji przetargowej Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu Paweł Gawroński w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1, budynek C, pok. 48 tel. (0-46) , w godz w zakresie formalno-prawnym; 2) członek Komisji przetargowej Inspektor zatrudniony w Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu Sławomir Gromada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, budynek C, pok. Nr 47, tel. (0-46) , codziennie w godz w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia. 8.Wadium nie dotyczy. 9. Termin związania ofertą Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję, a jej treść musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty; 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej; 3. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, natomiast musi być poświadczone przez Wykonawcę; 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 6. Oferta musi zawierać: 1) imię, nazwisko i adres Wykonawcy lub nazwę i siedzibę firmy, jeśli Wykonawcą jest osoba prawna; 3) oferowaną jedną cenę ryczałtową ogółem brutto za miesięczny okres wykonywania usługi podaną cyfrowo i słownie; 4) termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego (odpowiadający terminowi wymaganemu, tzn. okresowi r.); 5) komplet oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Oferta oraz załączone oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez Wykonawcę

9 zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, kodeksie cywilnym lub w ewidencji działalności gospodarczej (wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę) pod rygorem nieważności; Oferta oraz załączone oświadczenia i dokumenty mogą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy to osoba, dla której zamieszczono w ofercie upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; Uwaga: W przypadkach określonych w art. 23 Ustawy (wspólne złożenie oferty przez kilku Wykonawców) ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik. Do oferty załącza się pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców o treści jak w art. 23 ust. 2 Ustawy w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Sposób składania oświadczeń i dokumentów szczegółowo określa Rozdz. VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. Dowód wpłaty/wniesienia wadium zgodny z zapisem Rozdz. VIII niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 11. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona hasłem: Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na wybranych ulicach miasta Łowicza oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia jej po wyznaczonym terminie; Dodatkowo ofertę, która składana jest do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej jak wyżej z dopiskiem "Nie otwierać przed terminem (podać termin składania ofert). Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: Wskazane jest, aby: 12. Oferta opatrzona była datą jej sporządzenia; 13. Wszystkie stronice oferty były ponumerowane; 14. Oferta była trwale zszyta lub spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1, budynek A, pok.7 do dnia r. do godz Złożona oferta opatrzona zostanie datą oraz godziną wpływu. 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed terminem składania ofert. 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych, dodatkowo z dopiskiem ZMIANA. 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 7. Koperty z napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wraz ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

10 8. Koperty z napisem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, a następnie dołączone do oferty Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Urzędzie Miejskim w Łowiczu Plac Stary Rynek 1, budynek "A" pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 12.Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie brutto wykonawcy za miesięczny okres wykonywania usługi. 2. Wynagrodzenie to będzie niezmienne przez cały okres wykonywania usługi to jest do r. W objętej niniejszą Specyfikacją Strefie Płatnego Parkowania znajduje się około 330 miejscach parkingowych. 3. Podana miesięczna wartość wynagrodzenia brutto powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia, a w szczególności: koszty związane z zatrudnieniem pracowników, zakupem parkometrów i wyposażenia, podatku VAT itp. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 1. Opis kryteriów i ich znaczenie. a) złożenie ważnej oferty warunek konieczny, b) kompletność i aktualność dokumentów warunek konieczny, c) wartość nominalna miesięcznej prowizji brutto jako cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100% Sposób oceny ofert. 1. Wg niżej podanego wzoru, SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU OBLICZENIA PUNKTACJI Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zamówienia otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru jak niżej: C min. C = x 100 % x 100 pkt C x gdzie: C liczba punktów za kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, C min. najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, C x cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty rozpatrywanej, 2. Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, których oferty zawierają wyższe wartości nominalne prowizji brutto przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zawiera najniższą cenę brutto za wykonanie usługi. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo