Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu

2 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego jest mowa o: a) Spółka należy rozumieć przez to Spółkę TK Telekom sp. z o.o. b) Zbywającym - należy przez to rozumieć Spółkę w imieniu, której działa Dyrektor Biura Administracji na podstawie posiadanego pełnomocnictwa; c) zakres umocowania Zbywającego podlega ocenie stosownie do wartości zbywanego środka transportu, przy czym wartość środków transportu zbywanych w ramach jednego postępowania nie podlega sumowaniu, d) osobie bliskiej - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonka, który nie pozostaje we wspólności ustawowej, oraz osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. e) środek transportu wszelkie pojazdy mechaniczne z własnym napędem, służące do transportu osób i materiałów oraz samobieżne i ciągnione urządzenia specjalistyczne (wózki akumulatorowe, koparki, przyczepy, lawety itp.). 1. ZBYWAJĄCY 1.1 Nazwa Zbywającego i numery identyfikacyjne: TK Telekom sp. z o.o. Wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON: KRS: Adres Zbywającego TK Telekom sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12A Warszawa 1.3 Adres strony internetowej: 2. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu elektronicznego nieograniczonego w formie konkursu ofert. 2

3 3. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Przedmiotem postępowania jest sprzedaż środków transportu będących własnością Spółki. Szczegółowy opis środków transportu będących przedmiotem niniejszego postępowania przedstawiony został w ogłoszeniu do postępowania przetargowego. 4. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZBYWAJĄCEGO Z NABYWCAMI 4.1 Wszelkiego rodzaju korespondencja, która może powstać w związku z prowadzonym postępowaniem prowadzona będzie pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. 4.2 Oferent kieruje korespondencję do Zbywającego na adres osoby kontaktowej (adres podany w ogłoszeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6) ze strony Zbywającego. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 W przetargu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani za wyjątkiem: a) Zbywającego, b) osób wchodzących w skład komisji przetargowo-likwidacyjnej, c) osób bliskich osobom, o których mowa w ust. a i b. 5.2 Zbywający odrzuci ofertę, która: a) nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki, b) została złożona przez Oferenta, który w okresie ostatnich 12 m-cy od dnia ogłoszenia niniejszego przetargu nie wykonał zobowiązań związanych z przejęciem jego oferty w zorganizowanym przetargu na zbycie środka transportu w Spółce. 6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci będą związani ofertą przez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert, o którym mowa w ogłoszeniu do postępowania przetargowego. 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 7.1 Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Regulaminie postępowania przetargowego i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 7.2 Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zbywający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7.3 Oferty należy składać na Formularzu oferty przygotowanym zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 (osoby fizyczne) lub Załączniku Nr 2 (osoby prawne) do niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Cena nabycia musi być podana w PLN. 3

4 7.4 Wypełniony i podpisany przez Oferenta lub jego pełnomocnika formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 7.5 Nabywca nie może wprowadzać zmian w złożonej ofercie lub jej wycofać. 8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Informacje dotyczące terminu, składania oraz otwarcia ofert przedstawione zostały w ogłoszeniu postępowania przetargowego. 9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 9.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zakupu przedstawiona przez Oferenta. 9.2 Zbywający sprzeda środek transportu temu Oferentowi, którego oferta będzie zawierała najwyższą cenę. 9.3 W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie na ten sam środek transportu, przyjęta będzie oferta tego z Oferentów, który złożył ją najwcześniej. 9.4 Decydującym będzie kolejność wpływu oferty na konto W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy Zbywającemu przysługuje prawo do zaoferowania środka transportu innemu Oferentowi, który złożył ofertę następną w kolejności według kryterium zaoferowanej ceny. 9.6 Oferent, którego oferta została wybrana, a który odmówił podpisania umowy, przez okres 12 miesięcy od daty ogłoszenia przetargu, nie będzie mógł ubiegać się o możliwość zakupu środków transportu na innym przetargu organizowanym przez Spółkę. 10. WADIUM Zbywający nie przewiduje wniesienia wadium. 11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY SPRZEDAŻY 11.1 Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zbywającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o Zbywający wystawi fakturę sprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy Opłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Zbywającego wskazany na fakturze VAT Termin płatności faktury w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury Nabywca odbierze przedmiot zakupu na swój koszt i we własnym zakresie W dniu podpisania umowy sprzedaży Nabywca podpisze oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. 4

5 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 12.1 Przetarg może się odbyć, jeśli wpłynie choć jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli nie zostanie złożona żadna ważna oferta albo żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od ceny wywoławczej Zbywający zawiadomi uczestników przetargu drogą ową o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu Zbywający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie zawiadomi drogą mailową uczestników przetargu. Uczestnikom przetargu nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie do Zbywającego Zawiadomienie uczestnika przetargu, o którym mowa w pkt. 9.2, o wygraniu przetargu, stanowi przyjęcie jego oferty. W w/w zawiadomieniu Zbywający powiadomi Oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży Zbywający nie przewiduje rozłożenia płatności na raty Decyzje Zbywającego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 13. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu: Załącznik nr 1 Formularz oferty (osoba fizyczna) Załącznik nr 2 Formularz oferty (osoba prawna) Załącznik nr 3 Wzór umowy sprzedaży Załącznik nr 4 Oświadczenie o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC Załącznik nr 5 Protokół przekazania pojazdu Załącznik nr 6 Ogłoszenie o przetargu 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór FORMULARZ OFERTY (Osoba fizyczna) A. Dane Oferenta: Nazwisko i imię:... Adres zamieszkania:.. Seria i numer dowodu osobistego:... Numer NIP:..... B. Przedmiot oferty Marka, nr rej. środka transportu: Oferowana cena zakupu (w PLN): (słownie) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom spółka z o.o. i przyjmuję zawarte w nim warunki bez zastrzeżeń.. (Miejscowość, dnia)... (Podpis Oferenta) Załącznik nr 2 6

7 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór FORMULARZ OFERTY (Osoba prawna) A. Dane adresowe Oferenta: Nazwa Oferenta:..... Adres: Numer KRS lub REGON:... Numer NIP:..... B. Przedmiot oferty Marka, nr rej. środka transportu: Oferowana cena zakupu (w PLN):... (słownie)... W imieniu Oferenta oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. i przyjmuję zawarte w nim warunki bez zastrzeżeń. Do niniejszego formularza ofertowego załączam: - aktualny odpis KRS/REGON* - pełnomocnictwo*..... (Miejscowość, dnia)..... (Podpis Oferenta) *niepotrzebne skreślić Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży 7

8 środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór UMOWA SPRZEDAŻY NR Zawarta w dniu pomiędzy: Spółką TK Telekom spółka. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, reprezentowaną przez: zwaną dalej Sprzedającym, a... zamieszkałym/z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się dowodem osobistym nr... wydanym przez.../ zarejestrowanym w... pod numerem KRS/REGON., NIP, zwanym dalej Kupującym Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki, model.., nr rejestracyjny...., nr VIN, nr silnika, rok produkcji......, kolor., przebieg, rodzaj paliwa. 2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 2 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w 1 ust. 1 pojazd za kwotę brutto... PLN (słownie:...). 3 Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu. Kupujący oświadcza, że nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 8

9 4 1. Kupujący zapłaci za przedmiot sprzedaży opisany w 1 ust. 1 kwotę wskazaną w 2 na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, na rachunek wskazany w tej fakturze, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od daty wystawienia faktury. 2. Sprzedający wystawi fakturę sprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3. Sprzedający przekaże Kupującemu przedmiot sprzedaży protokołem przekazania, na podstawie dokumentu potwierdzenia dokonania wpłaty. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 4. W dniu podpisania umowy Kupujący podpisze oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC oraz upoważni Sprzedającego do przesłania ww. oświadczenia do zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Kupujący odbierze przedmiot zakupu na swój koszt i we własnym zakresie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zapłaty. 2. W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy w terminie wskazanym powyżej, Sprzedający nie odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu umowy i jest uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przekazania. 3. Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 6 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego, jeden dla Kupującego. (Podpis Sprzedającego)... (Podpis Kupującego) 9

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór Wypowiedzenie nabywcy ubezpieczenia OC Grupa Ergo Hestia ul. Hestii Sopot Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami) Wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych z dniem.. dla Pojazd marki. nr rej.. Numer polisy OC.. ważną do dnia. Pojazd został zakupiony dnia.. DANE NABYWCY POJAZDU Imię i Nazwisko / Nazwa: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Seria i nr dowodu tożsamości/ NIP DANE ZBYWCY POJAZDU Imię i Nazwisko / Nazwa: TK Telekom spółka z o.o. Miejscowość: Warszawa Ulica: Kijowska 10/12A Kod pocztowy: NIP Ponadto oświadczam, że w momencie składania niniejszego wypowiedzenia jestem w prawach i obowiązkach do przedmiotowego pojazdu pojazd ten jest moją własnością w załączeniu kopia umowy sprzedaży nr.. z dnia.. Jednocześnie upoważniam sprzedającego do złożenia niniejszego oświadczenia do zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy (Miejscowość, dnia)..... (Podpis Oferenta) 10

11 Załącznik nr 5 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór 1 Przyjmujący Kod poczt. Miasto Adres 2 Wydający Nazwa Firmy TK Telekom Sp. z o.o. Kod poczt. Miasto Warszawa Adres 3 Miejsce wydania pojazdu Adres 4 Nazwa pojazdu 5 Marka i typ 6 Rok produkcji 7 Rodzaj silnika 8 Numer podwozia (nadw.) 9 Numer rejestracyjny 10 Rodzaj i marka opony 11 Wymiar opony Gaśnica Apteczka samochodowa Podnośnik Trójkąt ostrzegawczy Klucz do kół Koło zapasowe Lusterka wsteczne Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa Radioodtwarzacz z głośnikami Autoalarm Antena Centralny zamek Reling dachowy z-kłuczykamt Uchwyt do telefonu komórkowego Adapter do telefonu Klucze do pojazdu 28 Inne - wymienić PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Homologacja typ nr ewid. rodz. paliwa kolor Wyposażenie pojazdu przekazywanego Ilość ul. Kijowska 10/12A UWAGI 29 Stan licznika w km. 31 Wydano następujące dokumenty: Stan paliwa 32 Uwagi 33 WYDAJĄCY PRZYJMUJĄCY Podpis Podpis 11

12 Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. wzór OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1. Nazwa i adres Zbywającego. TK Telekom Sp. z o.o. Wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: Tryb postępowania przetargowego Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu elektronicznego nieograniczonego w formie konkursu ofert na podstawie Regulaminu postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Oferent ma obowiązek zapoznać się z wyżej wymienionym Regulaminem. 3. Adres strony internetowej, na której udostępniony jest Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością TK Telekom Sp. z o.o. to: 4. Osoba kontaktowa Imię i nazwisko:. Adres Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży środki transportu będące własnością Spółki. Podane poniżej ceny wywoławcze są cenami brutto. Zbywający nie przewiduje jazd próbnych. Zdjęcia zamieszczone są w Galerii zdjęć. Dane techniczne środków transportu 1. Marka, model nr rejestracyjny XX XXXXX - cena wywoławcza. zł. Rok prod., wersja, data pierwszej rejestracji., ważność badania technicznego., rodzaj paliwa:.. Przebieg..km, kolor powłoki lak:., rodzaj nadwozia:., poj. silnika... Wyposażenie:.. Stan techniczny:.. Miejsce postoju:.. Zdjęcia zamieszczone są w Galerii zdjęć. 12

13 6. Opis warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W przetargu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani za wyjątkiem: a) Zbywającego, b) osób wchodzących w skład komisji przetargowo-likwidacyjnej, c) osób bliskich osobom, o których mowa w ust. a i b. 6.2 Zbywający odrzuci ofertę, która: a) nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki, b) została złożona przez Oferenta, który w okresie ostatnich 12 m-cy od dnia ogłoszenia niniejszego przetargu nie wykonał zobowiązań związanych z przejęciem jego oferty w zorganizowanym przetargu na zbycie środka transportu w Spółce. 7. Miejsce i termin składania ofert. 7.1 Oferty należy składać pocztą elektroniczną w terminie do dnia. do godz na adres podany w ogłoszeniu. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 7.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zbywającego na podany w ogłoszeniu adres , a nie data i godzina jej wysłania. 7.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu.. o godz poprzez udostępnienie konta pocztowego członkom komisji. 8. Termin związania ofertą 21 dni liczone od dnia otwarcia ofert. 13

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo