SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO"

Transkrypt

1 ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Specyfikacja niniejsza zawiera: Nazwa części SIWZ Nr strony/zał. Instrukcja dla Wykonawców 1-26 Wykaz budynków do ubezpieczenia Część nr 1 Zał. Nr 1 Wykaz budynków mieszkalnych Część nr 1 Zał. Nr 1a Wykaz stanu technicznego dachów budynków Część nr 1 Zał. Nr 1b Wykaz placów zabaw Część 1 Zał. nr 2 Opis placów zabaw, boisk i skateparku Zał. Nr 2a Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia Część nr 1 Zał. Nr 3 Wykaz komputerów w programie unijnym Część nr 1 Zał. Nr 3a Wykaz pojazdów do ubezpieczenia Część nr 2 Zał. Nr 4 Zaświadczenie o szkodowości komunikacyjnej- Część nr 2 Zał. Nr 4a Wzór Formularza Oferty Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Zał. Nr 7 Wzór informacji składanej przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy Zał. Nr 8 Wzór umowy generalnej Zał. Nr 9 Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych Zał. Nr 10 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Zamawiający GMINA BRWINÓW, BRWINÓW, Ul. GRODZISKA 12 NIP ; REGON strona Fax: II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 136), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.1692).

2 III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: Część nr 1: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka casco; -.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od uszkodzenia. - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; Część nr 2: ubezpieczenie pojazdów w zakresie: - Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), autocasco w ruchu i postoju (AC) oraz kradzież bez udziału własnego (KR) i następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) oraz (ASS) Assistance dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Gminy w Brwinowie i jednostki organizacyjne. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka, usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w zależności od części, na którą jest składana, oferta musi zawierać następujące dokumenty: A) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; B) Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; C) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; D) Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń; E) Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od uszkodzeń, F) Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco; G) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. H) Ogólne warunki ubezpieczenia assistance. Zaleca się ułożenie dokumentów w kolejności od A) do H). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. - Ubezpieczający: Gmina Brwinów, Brwinów, ul. Grodziska 12 - Ubezpieczony: 1.Gmina Brwinów, Brwinów, ul. Grodziska 12 2.Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brwinów 3.Straż Miejska w Gminie Brwinów - Miejsce ubezpieczenia: teren RP CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (bez ubezpieczeń komunikacyjnych). Zakres ubezpieczenia: 2

3 A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Warunki ubezpieczenia: a) Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, a także zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia. b) Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, wod-kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie ubezpieczenia. Dotyczy również instalacji znajdujących się wewnątrz budynków. Limit ,00 zł. na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. c) Katastrofa budowlana szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części. Limit ,00 zł. d) Koszt uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. e) Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej f) Dewastacja - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Przedmiot, system, rodzaj wartości i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Budynki komunalne Wartość odtworzeniowa ,47 2 Budynki komunalne Wartość księgowa brutto ,03 3. Budynki techniczne Wartość księgowa brutto ,40 4. Budynki techniczne Wartość odtworzeniowa ,64 5. Budynki sportowe Wartość rzeczywista ,39 6. Budynki sportowe Wartość odtworzeniowa ,00 7. Budynki OSP Wartość odtworzeniowa ,40 8. Budynki kulturalno-oświatowe Wartość rzeczywista ,00 9. Budynki szkół i przedszkoli Wartość odtworzeniowa , Budynki szkół i przedszkoli Wartość księgowa brutto , Place zabaw, skatepark, stadion miejski, boiska szkolne Wartość księgowa brutto 13. Urządzenia i wyposażenie Wartość księgowa brutto 13a. 15. Urządzenia i wyposażenie: monitoring w Parku Miejskim w Brwinowie, oświetlenie parkowe, tablice informacyjne 8 szt. Wiaty przystankowe 43 szt. na terenie Gminy Brwinów Wartość odtworzeniowa , , ,85 Wartość księgowa brutto , Fontanna w Brwinowie Wartość odtworzeniowa , Sprzęt elektroniczny (data produkcji do 2009 r. włącznie) Wartość księgowa brutto , Pompownie wody Wartość księgowa brutto ,92 3

4 Franszyzy i udziały własne: zniesione. Budynki i budowle: Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 1 i 1a do niniejszej specyfikacji, w którym występują następujące części składowe: I. Budynki komunalne i budowle - od poz. 1 do poz. 54, II. Budynki i budowle techniczne - od poz. 1 do poz. 7, III. Budynki sportowe od poz. 1 do poz. 2, IV. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej od poz. 1 do poz. 4, V. Budynki Kulturalno-Oświatowe poz. 1 VI. Wykaz budynków szkół i przedszkoli od poz. 1 do poz. 13 Opis stanu technicznego oraz wykonanych remontów stanowi Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji - Wykaz budynków mieszkalnych. W związku z przyjęciem różnych systemów ubezpieczenia w zależności od wieku budynków, do SIWZ zostają wprowadzone następujące warunki wyłączające odpowiednie zapisy OWU dotyczące sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania, gwarantujące wypłatę odszkodowania wg poniższego zestawienia: I. Budynki i budowle komunalne: budynki z poz. 19, 0d poz ,34, 40-45,54 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto, budynki i budowle z poz. od 1 do 18, od 20 do 24, od 30 do 35, od 35 do 39,od 46 do 53 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w budynkach i w budowlach wyłączonych z eksploatacji oraz w znajdującym się w nich mieniu, spełniających następujące warunki: lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres, co najmniej 30 dni, odcięty jest dopływ wody i prądu, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalny jest dopływ prądu do urządzeń monitorujących, teren jest na stałe ogrodzony. II. Budynki i budowle techniczne: budynki z poz. 2,3,7 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto, budynki z poz.1,4,5,6 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej. III. Budynki sportowe: z poz.1 zostaną ubezpieczone wg wartości rzeczywistej, z poz.2 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, IV. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej: zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej. V. Budynki kulturalno-oświatowe: budynek z poz. 1 ze względu na wiek, zostanie ubezpieczony wg wartości szacunkowej, o opracowanej na podstawie danych z rynku nieruchomości przy założeniu, że jest to budynek zabytkowy, w należytym stanie technicznym. VI. Budynki szkół i przedszkoli: budynki z poz. od 1do 5 i od 7 do 13 (hala sportowa, łącznik) zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, budynki z poz. 6 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto. Informacje dodatkowe: żadna z lokalizacji podlegających ubezpieczeniu nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią, Place zabaw, boiska i skatepark: Opis wyposażenia w załączniku nr 3a. Monitorowane są: - kompleks boisk na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 4

5 - kompleks boisk Orlik w Żółwinie, - Zespół Szkół Nr 1 wraz z kompleksem boisk, - Park Miejski wraz z Placem zabaw, - Rynek w Brwinowie i Rondo Kowalskiego, - OSP Moszna, - budynek komunalny Moszna 39, - budynek komunalny Otrębusy ul. Wiejska 1. Pompownie wody: 1.Pompownia sieciowa w Otrębusach: Średnia wydajność 112,36m3/h, ogrodzenie z siatki 81 m, chodnik z kostki betonowej 267,15m2 Wartość księgowa brutto: ,41 zł 2. Pompownia wody przy ulicy Biskupickiej: Średnia wydajność 77,11m3/h, ogrodzenie z siatki 66,2m, chodnik z kostki brukowej 214,8m2 Wartość księgowa brutto: ,00 zł 3.Strefowa Pompownia wody w Żółwinie. Wartość księgowa brutto: ,51zł. Wiaty przystankowe (łącznie 43 szt): 1. Lokalizacja na terenie Gminy Brwinów- 43 szt. Wartość księgowa brutto ,87 zł. Zakres ubezpieczenia: dewastacja, (wandalizm), ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Limity sum ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej, przepięć Ubezpieczenie obejmować musi następujący zakres: 1) Rabunek (rozbój) tj. zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: a) zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi odpowiedzialność; b) zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 2) Kradzież z włamaniem w lokalu zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: a) zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; b) zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym. 3) Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu na terenie Gminy Brwinów - przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu Ubezpieczyciel odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym transport ochronę powierzonego mienia: a) nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport, b) ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła, c) w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. 5

6 4) Dewastacja jest to zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie, przy czym: Umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek aktów dewastacji. Odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się we wnętrzu (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego i udokumentowane koszty: a) wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 10% ustalonej wysokości szkody; b) odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Limit sumy ubezpieczenia dotyczący dewastacji placów zabaw, boisk, skaterparku, tj. zdarzeń polegających na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie: ,00 zł. Limit sumy ubezpieczenia dotyczy dewastacji mienia innego niż place zabaw: ,00 zł. Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 1. Urządzenia i wyposażenie Pierwsze ryzyko Zakres ubezpieczenia Kradzież z włamaniem, rabunek, 2. Urządzenia i wyposażenie Pierwsze ryzyko Dewastacja Urządzenia i wyposażenie placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku Urządzenia i wyposażenie placów zabaw, boisk, skaterparku Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Kradzież zwykła Dewastacja 5. *Gotówka w transporcie Pierwsze ryzyko Rabunek 6. Przepięcia Pierwsze ryzyko Zgodnie z zapisem rozszerzenia zakresu szkody powstałe w wyniku przepięć Suma ubezpieczenia w zł , , , , , ,00 *Opis ryzyka : Jeden raz w miesiącu odbywa się transport gotówki o wartości maksymalnej ,00 zł. Cztery razy w tygodniu odbywa się transport w wysokości od ,00 do ,00 zł. Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna): W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, oraz w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem. Limit dotyczący przepięć: ,00 zł. Ryzyko kradzieży zwykłej urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku - ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 6

7 szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. Ryzyko kradzieży zwykłej elementów stałych budynków i budowli między innymi taki jaki poszycia dachowego np. blachy, obróbek blacharski rynien pionowych i poziomych, elementów dachu, okien, drzwi, ościeżnic okiennych i drzwiowych, elementów znajdujących się na budynku które można zdemontować np. kamery, itp. - ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - dot. sprzętu zakupionego w 2009 roku i później. Lokalizacja sprzętu: a) budynki Urzędu, jednostki podlegające Urzędowi, Ochotnicze Straże Pożarne; b) lokalizacje zgodnie z załącznikiem 3a dla sprzętu elektronicznego w projekcie unijnym; c) teren RP. Zakres ubezpieczenia: Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowanych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym, jeżeli: 1) ubezpieczone mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia losowego w sposób uniemożliwiający pełnienie funkcji, do których było przeznaczone; 2) ubezpieczone mienie zostało utracone wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju. Do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową zalicza się w szczególności szkody spowodowane przez: 1) niewłaściwą obsługę tj. zaniedbanie, brak kwalifikacji, nieostrożność, błąd operatora, 2) uszkodzenie przez osoby trzecie, 3) kradzież z włamaniem, rozbój, 4) pożar, eksplozję, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, sztorm, upadek statku powietrznego oraz akcję ratowniczą w związku z wydarzeniem objętym ubezpieczeniem, 5) wodę wodociągową, wodę gruntową, parę, mróz, wilgoć, powódź oraz inne rodzaje cieczy a także korozję powstałą w wyniku ich oddziaływania, 6) grad, lawinę, osuwiska skalne, przypływy sztormowe, 7) zmianę parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz pośrednie oddziaływanie pioruna (np.: indukcję, przepięcie, zwarcie), 8) błędy konstrukcyjne, produkcyjne, defekty materiałowe. 7

8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o: 1. Ryzyko kradzieży zwykłej. Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. *Z ubezpieczenia w ramach ryzyka kradzieży zwykłej wyłączony jest sprzęt komputerowy stacjonarny w programie unijnym. 2. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji. Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie kosztów odtworzenia oprogramowania. Przedmiot, system, rodzaj wartości i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 1a. Sprzęt elektroniczny stacjonarny w programie unijnym 2. Centrale telefoniczne i sieć komputerowa 3. Sprzęt elektroniczny przenośny 4. Monitorowanie parametrów instalacji pompowni ścieków Gminy Brwinów SUW 5. Monitoring Rynek i Rondo Kowalskiego Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości odtworzeniowej Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Suma ubezpieczenia w zł , ,00* , , , ,70 Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 oraz 3a do SIWZ. Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. Przedmiotem ubezpieczenia w punkcie 1a powyższej tabeli jest sprzęt komputerowy stacjonarny (jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) zakupiony przez Zamawiającego w ramach projektu Internet w zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów o numerze POIG /12-00, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ainclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka , którego beneficjentem jest Gmina Brwinów. Ubezpieczenie obejmuje 58 sztuk komputerów stacjonarnych o wartości jednostkowej zestawu (monitora, jednostki centralnej, klawiatury, myszy) 3015,00 zł. Wskazany powyżej sprzęt komputerowy użytkowany będzie w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brwinów - wykaz lokalizacji znajduje się w załączniku nr 3a cz. 1. Wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na skutek rezygnacji beneficjenta, zaprzestania spełniania warunków udziału w projekcie lub z innych przyczyn. 8

9 C. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji m.in. szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń: Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, Kradzież z włamaniem, rabunek lub usiłowanie ich dokonania, Wypadek drogowy- nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spadnięcie. Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Piaskarko - posypywarka 2. Rębak SCORPION 250R 3. Kosiarka samojezdna WESTWOOD 4. Mini traktor Kubota z osprzętem (pojazd wolnobieżny) 5. Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX 270 Odśnieżarka Wirnikowa Kosiarka bijakowa AGL Zamiatarka do mikrociągnika Pasquali P Mini Traktor Kubota model GL 23 (wraz z osprzętem) Opis doczepna, na kołach, spełniająca następujące warunki: napęd przystosowany do ciągnięcia przez ciągniki, pracuje niezależnie od sprzętu ciągnącego, przystosowana do rozsypywania: soli, piasku, mieszanki sól-piasek, środków chemicznych, nawozów itp. regulacja ilości rozsypywanego materiału, zabezpieczenia antykorozyjne, pojemność zasobnika 1,6 m 3 Data produkcji 2004r. (rozdrabniarka do gałęzi). Numer fabryczny: 035/2005. Data produkcji 2005r. z osprzętem (w zależności od zamocowania urządzenia dodatkowego może służyć jako spycharka, glebogryzarka itd.). Data produkcji 2005 r. Z osprzętem: Pług do śniegu Posypywarka profesjonalna 300L, kabina ogrzewana, System ubezpieczenia Wartość księgowa brutto Suma ubezpieczeni a w zł ,68 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość księgowa brutto ,04 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość odtworzeniowa 4 500,00 Wartość odtworzeniowa 40 90,00 9

10 wałek WOM cm, cięgno, hydraulika do kosiarki Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. D. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od uszkodzenia Zakres ubezpieczenia: Ochroną objęte są stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Elewacja zewnętrzna budynku (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia mechaniczne) 2. Szyby i przedmioty szklane do ubezpieczenia z włączeniem dewastacji 3. Drzwi wejściowe oszklone 4. Koszty ustawienia rusztowań System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia: ,00 zł Franszyza redukcyjna: zniesiona E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakres prowadzonej działalności: 1) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; 2) samorządowa i państwowa administracja terenowa; 3) sprawowanie nadzoru nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich utrzymanie; 4) prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i budowy zieleni komunalnej, konserwacji zadrzewień; 5) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników, mostów i placów; 6) prowadzenie i utrzymanie placów zabaw; boisk, skateparku; 7) wykonywanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 8) usuwanie wywóz nieczystości stałych i płynnych; 9) oczyszczanie terenu miasta i gminy, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; 10) utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Brwinów; 11) czynności wykonywane przez Straż Miejską np. nieumyślne uszkodzenie samochodu przy zakładaniu lub zdejmowaniu blokad na koła samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami drogowymi. Warunki ubezpieczenia: 1. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową lub rzeczową, powstałym w okresie ubezpieczenia i związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia określonymi w umowie ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia przez Urząd Gminy w Brwinowie oraz wszystkie jednostki organizacyjne. 10

11 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC z tytułu posiadania mienia, w tym budynków Urzędu Gminy oraz budynków podlegających Urzędowi Gminy w Brwinowie oraz prowadzenia działalności przez Urząd Gminy, Straż Miejską i Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brwinów. Liczba pracowników: 164 osób. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci oraz zakładem utylizacji odpadów. 4. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody: a) wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, placów, mostów, b) spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikających z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, c) spowodowane stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem drogi, jezdni, placów, chodników i mostów (śliskość nawierzchni), e) powstałe na skutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, f) powstałe wskutek przeszkód znajdujących się na jezdni, tj. wszelkich przedmiotów, materiałów i cieczy porzuconych lub naniesionych na jezdnię, pod warunkiem, że zalegają nie dłużej niż 3 dni robocze, g) powstałe z powodu spadających i zalegających na jezdniach, poboczach i chodnikach liści, konarów, gałęzi i drzew, h) spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i mostów, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania terenu robót, i) spowodowane oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, j) spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, k) spowodowane przez urządzenia znajdujące się w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem lub nieszczelnością pokrywy studzienki kanalizacyjnej, wodociągowej lub wpustu ulicznego, l) spowodowane zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego; m) spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowana zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową; n) spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowana zadrzewieniem. Łączna długość dróg utrzymywanych przez Urząd Gminy Brwinów 119,72 km - drogi asfaltowe - 57,91 km. - drogi gruntowe i gruntowe o utwardzonej nawierzchni - 61,81 km. Podział dróg ze względu na klasę zimowego utrzymania: I klasa utrzymania drogi asfaltowe. II klasa utrzymania drogi gruntowe. 5. Rozszerzenie o odpowiedzialność z tytułu posiadania placów zabaw, boisk szkolnych, skaterparku. 6. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji gazowych i centralnego ogrzewania. 7. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalań przez nieszczelne dachy budynków komunalnych, za szkody powstałe wskutek przecieków przez nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz za szkody powstałe w wyniku przepięć spowodowanych zwarciem międzyprzewodowym spowodowanym niewłaściwą konserwacją instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy w Brwinowie. Franszyzy i udziały własne: - w szkodach z tytułu utrzymania dróg 300,00 zł, 11

12 - w pozostałych szkodach 200,00 zł. KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA (W CZĘŚCI I) Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, nie będących reprezentantami Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia (dokonanych lub usiłowanych) oraz dewastacji. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości zadeklarowanej na wniosku ubezpieczeniowym (polisie), bez potrącania umorzenia księgowego lub zużycia technicznego. Klauzula likwidacji drobnych szkód z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza zł na dzień jej powstania Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji i dane protokolanta, datę i przyczynę wystąpienia szkody (najbardziej prawdopodobną przyczynę), wykaz uszkodzonego mienia, opis zdarzenia i okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody, dokumentację fotograficzną. Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody dokonujący naprawy dostarczy do ubezpieczyciela ww. protokół oraz dokumentację potwierdzającą wielkość szkody i koszy jej naprawy. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązki powiadomienia ubezpieczyciela, a jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała na skutek przestępstwa Policji. (budynki i urządzenia). Klauzula szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, wod -kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie ubezpieczenia. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Klauzula terminu zgłaszania szkód zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 12

13 Klauzula objęcia ochroną mienia nie przygotowanego do pracy ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany. Klauzula przezorności (na nowe inwestycje) automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu ,00 zł. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na bazie pro rata temporis. Jeśli wartość nowo nabytego mienia przekroczy powyższy limit, Ubezpieczający powiadomi o tym Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia poczynienia danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis. Klauzula likwidacyjna (w sprzęcie elektronicznym) - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula ubezpieczenia sprzętu (elektronicznego) zamontowanego poza budynkami - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym poza budynkami wskazanymi w lokalizacjach. Klauzula błąd operatora zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu (przede wszystkim sprzęcie elektronicznym) spowodowane błędną/nieprawidłową obsługą operatora, odpowiedzialnością nie są objęte szkody wynikające z naturalnego zużycia- eksploatacyjne, limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (urządzenia). Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego są ubezpieczone. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Ponadto, jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula zgłaszania nowych lokalizacji poza lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) wymienionymi w polisie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także mienie we wszystkich aktualnych i przyszłych 13

14 lokalizacjach wynajmowanych, dzierżawionych lub w jakikolwiek inny udokumentowany sposób użytkowanych na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Ubezpieczycielowi każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia składowania mienia. Każda nowa lokalizacja będzie spełniać wymogi co do minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych Ubezpieczyciel w momencie zawierania polisy oświadcza, że stan zabezpieczeń uważa za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji. W przypadku stwierdzenia braku wystarczających zabezpieczeń Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego, wyznaczając mu odpowiedni termin do uzupełnienia stanu zabezpieczeń, jednakże tylko do stanu zgodnego z wymaganym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Klauzula automatycznego doubezpieczenia w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia lub limitów określonych w polisie po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni je do poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula rozliczenia składki w przypadku pomniejszenia wartości ubezpieczonego majątku lub jego części (sprzedaż, przekazanie itp.) w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego dokona w ciągu 30 dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania dodatkowych opłat, na zasadzie pro rata temporis. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochroną ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych prac remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i konserwacyjnych pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i nie będą naruszały elementów konstrukcji nośnej budynku jak i konstrukcji dachu. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne jest normalne użytkowanie lokali. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia Klauzula nieprzerwanego czasu ochrony brak wpłaty przez któregokolwiek Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie będzie powodował rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla danej jednostki oraz nie będzie miał wpływu na ochronę ubezpieczeniową pozostałych jednostek. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel prześle pismo do Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy, przynajmniej 14-sto dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ochrona ubezpieczeniowa dla danej jednostki zostaje zawieszona do momentu opłacenia brakującej składki. Klauzula Leeway 120% (pozostały majątek poza budynkami) - ustala się, że zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI I. Szkodowość: Okres ubezpieczenia 2010/2011: 1 szkoda z OC, wypłacono 300,41 zł. 14

15 1 szkoda z majątku, wypłacono 2.009,49 zł. Okres ubezpieczenia 2011/2012: 2 szkody z majątku, wypłacono 4.383,74 zł. 3 szkody z OC, wypłacono 1.496,79 zł. Okres ubezpieczenia 2012/2013: brak szkód Okres ubezpieczenia 2013/2014: 2 szkody z OC: 1 szkoda z OC dróg rezerwa w wys. 492,00 zł. i 1 szkoda z OC działalności wypłacono 1.000,00 zł. 4 szkody z majątku: 1 rezerwa w wys. 652,38 zł. i 3 szkody wypłacone 4.332,70 zł. CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy zgodnie z Załącznikiem nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia: A) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna zgodna z Ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz z późn. zm). B) Ubezpieczenie Auto Casco. Zakres ubezpieczenia: pełny w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu polegające na: 1) uszkodzeniu pojazdu w związku z jego ruchem i/lub postojem (AC) wskutek: - nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami itp., - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, - działania osób trzecich, - pożaru i/lub wybuchu, - działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, - użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, 2) kradzieży (KR) pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI: 1) Sumy ubezpieczenia od ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Ubezpieczyciela w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Przygotowanie ofert na bazie podanych sum ubezpieczenia pozwoli na ich rzetelne porównanie w kryterium cena. W przypadku wyboru oferty, Ubezpieczyciel ustali aktualną wartość pojazdu sumę ubezpieczenia autocasco na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych pojazdów. 2) Wszystkie pojazdy Zamawiającego są garażowane w garażu zamkniętym lub na parkingu strzeżonym lub w miejscach niestrzeżonych, posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ilość oryginalnych kluczyków tak jak podano w wykazie pojazdów do ubezpieczenia. 3) Suma ubezpieczenia zostaje automatycznie podwyższona o wartość wyposażenia dodatkowego. 4) Przyjęcie do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, przy założeniu takiej samej stawki jak w AC: - wyposażenie dodatkowe montowane fabrycznie; - wyposażenie dodatkowe zamontowane w czasie trwania polisy; - wyposażenie specjalistyczne. 5) Strony ustalają, że naprawy uszkodzonych pojazdów przeprowadzone będą w autoryzowanych stacjach obsługi odpowiadających marce uszkodzonego pojazdu lub w warsztatach uzgodnionych z Ubezpieczycielem. 6) Likwidacja szkód odbywać się będzie w formie bezgotówkowej pomiędzy uprawnionym serwisem a Ubezpieczycielem. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Ubezpieczyciel przejmuje uszkodzony pojazd. 15

16 7) Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia udziałów własnych, franszyz oraz amortyzacji części. 8) W przypadku wypłaty odszkodowań Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, w terminach innych niż określone w umowie ubezpieczenia. 9) Wypłata odszkodowań nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 10) Przebieg dla poszczególnych pojazdów zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ w zakresie dotyczącym Części 2 został podany wg danych na r. Zakres terytorialny odpowiedzialności Polska. Dla samochodu Skoda Octavia II Combi o numerze rejestracyjnym WPR zakres odpowiedzialności Polska i Europa. C) Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia: szkody będące następstwem nieszczęśliwego wypadku kierowców i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów. Sumą ubezpieczenia ,00 zł od osoby 100% sumy ubezpieczenia. D) Ubezpieczenie Assistance. Zakres ubezpieczenia: w ramach ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel gwarantuje kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc techniczną w przypadku awarii, kolizji lub wypadku, unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia przedniej szyby, urazu ciała, nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy bez względu na miejsce wystąpienia zdarzenia. Pomoc techniczna obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów: 1) udzielenia informacji o telefonach pomocy drogowej, lokalnej sieci warsztatów naprawczych, 2) holowanie lub naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, 3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego lub do siedziby ubezpieczonego, 4) odwiezienie kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia lub zapewnienie noclegu. OPIS WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia OC, ASS, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału własnego i NNW (kierowcy i pasażerów) dla pojazdów będących własnością Gminy Brwinów, eksploatowanych przez Urząd Gminy w Brwinowie, jednostki podległe, oraz Straż Pożarną. 2. Wykaz samochodów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie dotyczącym Części 2 wg podziału na pojazdy Urzędu Gminy w Brwinowie i pojazdy Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. 3. Ubezpieczenie pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia, użytkowanych przez Urząd Gminy Brwinów, Jednostki Podległe, Straż Pożarną i Straż Miejską musi obejmować roczne pełne ubezpieczenie OC, AC w ruchu i postoju oraz KR i NNW (kierowcy i pasażerów). 4. Ubezpieczenie pojazdów poz. 3 i 11 załącznika nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia, nie obejmuje ubezpieczenia NNW. DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pojazdów podlegających ubezpieczeniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania przesunięć w ilości samochodów do ubezpieczenia w ramach załącznika Nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie następuje na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń bez dokonania oględzin. 4. W przypadku szkody komunikacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do oględzin pojazdu w ciągu 72 godzin (maksymalnie 3 dni robocze) od momentu zgłoszenia szkody. W przypadku nie wywiązania się z tego terminu Ubezpieczający ma prawo przystąpić do naprawy samochodu. 5. W przypadku sprzedaży lub przekazania ubezpieczonego pojazdu w trakcie trwania umowy 16

17 ubezpieczenia Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego dokona w ciągu 30 dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda i wypłata odszkodowania w okresie ubezpieczenia. SZKODOWOŚĆ: Zaświadczenie o szkodowości komunikacyjnej znajduje się w załączniku nr 4a. OKRES UBEZPIECZENIA : zgodnie z załącznikiem nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE ZAKRES UBEZPIECZENIA OKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk r r. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk r r. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń r r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej r r. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od uszkodzeń r r. CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAKRES UBEZPIECZENIA OKRES UBEZPIECZENIA Pojazdy zgodnie z załącznikiem nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. Zgodnie z załącznikiem nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela w dwóch ratach. Pierwsza rata w ciągu 14 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w każdym roku trwania umowy (rata za ubezpieczenie okresu od czerwca do grudnia 2014 r. będzie płatna w czerwcu 2014r., natomiast rata za ubezpieczenie okresu od stycznia do czerwca 2014r. płatna do 14 stycznia 2014r.) CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela w dwóch ratach. Pierwsza rata w ciągu 14 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia, druga rata po 6 miesiącach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej danego pojazdu. IV. Oferty częściowe/wariantowe 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na Część I i Część II. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. VI. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (oddzielnie dla Części nr 1 i Części nr 2) i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Na zamówienia uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. VII. Termin realizacji zamówienia 17

18 Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z zawartą umową generalną oraz umową ubezpieczeń komunikacyjnych. Część I - Polisy ubezpieczeń majątkowych zostaną wystawione zgodnie z okresami ubezpieczenia opisanymi w SIWZ tj. w okresie r r., płatne w dwóch ratach. Uwaga: dla sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 3a należy wystawić polisę oddzielnie. Część II - Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych zostaną zawarte każdorazowo na okres 12 miesięcy zgodnie z okresami ubezpieczenia opisanymi w załączniku nr 4 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia, płatne w dwóch ratach. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.66 ze zm.) lub dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r., Nr 11, poz. 62) i utrzymane jego ważności na podstawie powołanych ustaw. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 6; 2) kopia dokumentu potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej; 3.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 18

19 wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: Zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz.1760) samodzielnie pobrane wydruki komputerowe mają moc równoważną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Warunkiem jest aby wydruki miały cechy określone w rozporządzeniu umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS. 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) informacji składanej przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy Pzp o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy, aktualna na dzień składania ofert; Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.3.1 pkt.2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Wyżej wymienione dokumenty oraz uzupełnione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 19

20 kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących bezpośrednio Wykonawcy mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 1) nie wykażą braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 3) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 5) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 6) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U.Nr 50, poz.331, ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 7) nie złożyli wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5, oraz wykonawców, którzy nie złożyli listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy. 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 20

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo