SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO"

Transkrypt

1 ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Specyfikacja niniejsza zawiera: Nazwa części SIWZ Nr strony/zał. Instrukcja dla Wykonawców 1-26 Wykaz budynków do ubezpieczenia Część nr 1 Zał. Nr 1 Wykaz budynków mieszkalnych Część nr 1 Zał. Nr 1a Wykaz stanu technicznego dachów budynków Część nr 1 Zał. Nr 1b Wykaz placów zabaw Część 1 Zał. nr 2 Opis placów zabaw, boisk i skateparku Zał. Nr 2a Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia Część nr 1 Zał. Nr 3 Wykaz komputerów w programie unijnym Część nr 1 Zał. Nr 3a Wykaz pojazdów do ubezpieczenia Część nr 2 Zał. Nr 4 Zaświadczenie o szkodowości komunikacyjnej- Część nr 2 Zał. Nr 4a Wzór Formularza Oferty Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Zał. Nr 7 Wzór informacji składanej przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy Zał. Nr 8 Wzór umowy generalnej Zał. Nr 9 Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych Zał. Nr 10 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY I. Zamawiający GMINA BRWINÓW, BRWINÓW, Ul. GRODZISKA 12 NIP ; REGON strona Fax: II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 136), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.1692).

2 III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: Część nr 1: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka casco; -.Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od uszkodzenia. - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; Część nr 2: ubezpieczenie pojazdów w zakresie: - Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), autocasco w ruchu i postoju (AC) oraz kradzież bez udziału własnego (KR) i następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) oraz (ASS) Assistance dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Gminy w Brwinowie i jednostki organizacyjne. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka, usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w zależności od części, na którą jest składana, oferta musi zawierać następujące dokumenty: A) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; B) Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; C) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; D) Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń; E) Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od uszkodzeń, F) Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco; G) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. H) Ogólne warunki ubezpieczenia assistance. Zaleca się ułożenie dokumentów w kolejności od A) do H). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. - Ubezpieczający: Gmina Brwinów, Brwinów, ul. Grodziska 12 - Ubezpieczony: 1.Gmina Brwinów, Brwinów, ul. Grodziska 12 2.Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brwinów 3.Straż Miejska w Gminie Brwinów - Miejsce ubezpieczenia: teren RP CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (bez ubezpieczeń komunikacyjnych). Zakres ubezpieczenia: 2

3 A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Warunki ubezpieczenia: a) Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, a także zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia. b) Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, wod-kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie ubezpieczenia. Dotyczy również instalacji znajdujących się wewnątrz budynków. Limit ,00 zł. na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. c) Katastrofa budowlana szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części. Limit ,00 zł. d) Koszt uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. e) Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej f) Dewastacja - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Przedmiot, system, rodzaj wartości i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1. Budynki komunalne Wartość odtworzeniowa ,47 2 Budynki komunalne Wartość księgowa brutto ,03 3. Budynki techniczne Wartość księgowa brutto ,40 4. Budynki techniczne Wartość odtworzeniowa ,64 5. Budynki sportowe Wartość rzeczywista ,39 6. Budynki sportowe Wartość odtworzeniowa ,00 7. Budynki OSP Wartość odtworzeniowa ,40 8. Budynki kulturalno-oświatowe Wartość rzeczywista ,00 9. Budynki szkół i przedszkoli Wartość odtworzeniowa , Budynki szkół i przedszkoli Wartość księgowa brutto , Place zabaw, skatepark, stadion miejski, boiska szkolne Wartość księgowa brutto 13. Urządzenia i wyposażenie Wartość księgowa brutto 13a. 15. Urządzenia i wyposażenie: monitoring w Parku Miejskim w Brwinowie, oświetlenie parkowe, tablice informacyjne 8 szt. Wiaty przystankowe 43 szt. na terenie Gminy Brwinów Wartość odtworzeniowa , , ,85 Wartość księgowa brutto , Fontanna w Brwinowie Wartość odtworzeniowa , Sprzęt elektroniczny (data produkcji do 2009 r. włącznie) Wartość księgowa brutto , Pompownie wody Wartość księgowa brutto ,92 3

4 Franszyzy i udziały własne: zniesione. Budynki i budowle: Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 1 i 1a do niniejszej specyfikacji, w którym występują następujące części składowe: I. Budynki komunalne i budowle - od poz. 1 do poz. 54, II. Budynki i budowle techniczne - od poz. 1 do poz. 7, III. Budynki sportowe od poz. 1 do poz. 2, IV. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej od poz. 1 do poz. 4, V. Budynki Kulturalno-Oświatowe poz. 1 VI. Wykaz budynków szkół i przedszkoli od poz. 1 do poz. 13 Opis stanu technicznego oraz wykonanych remontów stanowi Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji - Wykaz budynków mieszkalnych. W związku z przyjęciem różnych systemów ubezpieczenia w zależności od wieku budynków, do SIWZ zostają wprowadzone następujące warunki wyłączające odpowiednie zapisy OWU dotyczące sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania, gwarantujące wypłatę odszkodowania wg poniższego zestawienia: I. Budynki i budowle komunalne: budynki z poz. 19, 0d poz ,34, 40-45,54 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto, budynki i budowle z poz. od 1 do 18, od 20 do 24, od 30 do 35, od 35 do 39,od 46 do 53 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w budynkach i w budowlach wyłączonych z eksploatacji oraz w znajdującym się w nich mieniu, spełniających następujące warunki: lokalizacja jest wyłączona z eksploatacji na okres, co najmniej 30 dni, odcięty jest dopływ wody i prądu, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalny jest dopływ prądu do urządzeń monitorujących, teren jest na stałe ogrodzony. II. Budynki i budowle techniczne: budynki z poz. 2,3,7 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto, budynki z poz.1,4,5,6 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej. III. Budynki sportowe: z poz.1 zostaną ubezpieczone wg wartości rzeczywistej, z poz.2 zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, IV. Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej: zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej. V. Budynki kulturalno-oświatowe: budynek z poz. 1 ze względu na wiek, zostanie ubezpieczony wg wartości szacunkowej, o opracowanej na podstawie danych z rynku nieruchomości przy założeniu, że jest to budynek zabytkowy, w należytym stanie technicznym. VI. Budynki szkół i przedszkoli: budynki z poz. od 1do 5 i od 7 do 13 (hala sportowa, łącznik) zostaną ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej, budynki z poz. 6 zostaną ubezpieczone wg wartości księgowej brutto. Informacje dodatkowe: żadna z lokalizacji podlegających ubezpieczeniu nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią, Place zabaw, boiska i skatepark: Opis wyposażenia w załączniku nr 3a. Monitorowane są: - kompleks boisk na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 4

5 - kompleks boisk Orlik w Żółwinie, - Zespół Szkół Nr 1 wraz z kompleksem boisk, - Park Miejski wraz z Placem zabaw, - Rynek w Brwinowie i Rondo Kowalskiego, - OSP Moszna, - budynek komunalny Moszna 39, - budynek komunalny Otrębusy ul. Wiejska 1. Pompownie wody: 1.Pompownia sieciowa w Otrębusach: Średnia wydajność 112,36m3/h, ogrodzenie z siatki 81 m, chodnik z kostki betonowej 267,15m2 Wartość księgowa brutto: ,41 zł 2. Pompownia wody przy ulicy Biskupickiej: Średnia wydajność 77,11m3/h, ogrodzenie z siatki 66,2m, chodnik z kostki brukowej 214,8m2 Wartość księgowa brutto: ,00 zł 3.Strefowa Pompownia wody w Żółwinie. Wartość księgowa brutto: ,51zł. Wiaty przystankowe (łącznie 43 szt): 1. Lokalizacja na terenie Gminy Brwinów- 43 szt. Wartość księgowa brutto ,87 zł. Zakres ubezpieczenia: dewastacja, (wandalizm), ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Limity sum ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej, przepięć Ubezpieczenie obejmować musi następujący zakres: 1) Rabunek (rozbój) tj. zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: a) zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi odpowiedzialność; b) zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 2) Kradzież z włamaniem w lokalu zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: a) zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; b) zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym. 3) Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu na terenie Gminy Brwinów - przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu Ubezpieczyciel odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym transport ochronę powierzonego mienia: a) nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport, b) ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła, c) w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. 5

6 4) Dewastacja jest to zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie, przy czym: Umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek aktów dewastacji. Odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się we wnętrzu (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego i udokumentowane koszty: a) wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 10% ustalonej wysokości szkody; b) odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Limit sumy ubezpieczenia dotyczący dewastacji placów zabaw, boisk, skaterparku, tj. zdarzeń polegających na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie: ,00 zł. Limit sumy ubezpieczenia dotyczy dewastacji mienia innego niż place zabaw: ,00 zł. Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 1. Urządzenia i wyposażenie Pierwsze ryzyko Zakres ubezpieczenia Kradzież z włamaniem, rabunek, 2. Urządzenia i wyposażenie Pierwsze ryzyko Dewastacja Urządzenia i wyposażenie placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku Urządzenia i wyposażenie placów zabaw, boisk, skaterparku Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Kradzież zwykła Dewastacja 5. *Gotówka w transporcie Pierwsze ryzyko Rabunek 6. Przepięcia Pierwsze ryzyko Zgodnie z zapisem rozszerzenia zakresu szkody powstałe w wyniku przepięć Suma ubezpieczenia w zł , , , , , ,00 *Opis ryzyka : Jeden raz w miesiącu odbywa się transport gotówki o wartości maksymalnej ,00 zł. Cztery razy w tygodniu odbywa się transport w wysokości od ,00 do ,00 zł. Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna): W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, oraz w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem. Limit dotyczący przepięć: ,00 zł. Ryzyko kradzieży zwykłej urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk szkolnych, skateparku - ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 6

7 szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. Ryzyko kradzieży zwykłej elementów stałych budynków i budowli między innymi taki jaki poszycia dachowego np. blachy, obróbek blacharski rynien pionowych i poziomych, elementów dachu, okien, drzwi, ościeżnic okiennych i drzwiowych, elementów znajdujących się na budynku które można zdemontować np. kamery, itp. - ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - dot. sprzętu zakupionego w 2009 roku i później. Lokalizacja sprzętu: a) budynki Urzędu, jednostki podlegające Urzędowi, Ochotnicze Straże Pożarne; b) lokalizacje zgodnie z załącznikiem 3a dla sprzętu elektronicznego w projekcie unijnym; c) teren RP. Zakres ubezpieczenia: Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowanych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym, jeżeli: 1) ubezpieczone mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia losowego w sposób uniemożliwiający pełnienie funkcji, do których było przeznaczone; 2) ubezpieczone mienie zostało utracone wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju. Do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową zalicza się w szczególności szkody spowodowane przez: 1) niewłaściwą obsługę tj. zaniedbanie, brak kwalifikacji, nieostrożność, błąd operatora, 2) uszkodzenie przez osoby trzecie, 3) kradzież z włamaniem, rozbój, 4) pożar, eksplozję, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, sztorm, upadek statku powietrznego oraz akcję ratowniczą w związku z wydarzeniem objętym ubezpieczeniem, 5) wodę wodociągową, wodę gruntową, parę, mróz, wilgoć, powódź oraz inne rodzaje cieczy a także korozję powstałą w wyniku ich oddziaływania, 6) grad, lawinę, osuwiska skalne, przypływy sztormowe, 7) zmianę parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz pośrednie oddziaływanie pioruna (np.: indukcję, przepięcie, zwarcie), 8) błędy konstrukcyjne, produkcyjne, defekty materiałowe. 7

8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o: 1. Ryzyko kradzieży zwykłej. Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł. *Z ubezpieczenia w ramach ryzyka kradzieży zwykłej wyłączony jest sprzęt komputerowy stacjonarny w programie unijnym. 2. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji. Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie kosztów odtworzenia oprogramowania. Przedmiot, system, rodzaj wartości i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 1a. Sprzęt elektroniczny stacjonarny w programie unijnym 2. Centrale telefoniczne i sieć komputerowa 3. Sprzęt elektroniczny przenośny 4. Monitorowanie parametrów instalacji pompowni ścieków Gminy Brwinów SUW 5. Monitoring Rynek i Rondo Kowalskiego Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości odtworzeniowej Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Sumy stałe wg wartości księgowej brutto Suma ubezpieczenia w zł , ,00* , , , ,70 Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 oraz 3a do SIWZ. Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. Przedmiotem ubezpieczenia w punkcie 1a powyższej tabeli jest sprzęt komputerowy stacjonarny (jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) zakupiony przez Zamawiającego w ramach projektu Internet w zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów o numerze POIG /12-00, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ainclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka , którego beneficjentem jest Gmina Brwinów. Ubezpieczenie obejmuje 58 sztuk komputerów stacjonarnych o wartości jednostkowej zestawu (monitora, jednostki centralnej, klawiatury, myszy) 3015,00 zł. Wskazany powyżej sprzęt komputerowy użytkowany będzie w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brwinów - wykaz lokalizacji znajduje się w załączniku nr 3a cz. 1. Wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na skutek rezygnacji beneficjenta, zaprzestania spełniania warunków udziału w projekcie lub z innych przyczyn. 8

9 C. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka CASCO Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji m.in. szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń: Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, Kradzież z włamaniem, rabunek lub usiłowanie ich dokonania, Wypadek drogowy- nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spadnięcie. Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Piaskarko - posypywarka 2. Rębak SCORPION 250R 3. Kosiarka samojezdna WESTWOOD 4. Mini traktor Kubota z osprzętem (pojazd wolnobieżny) 5. Mikrociągnik jednoosiowy XB40GX 270 Odśnieżarka Wirnikowa Kosiarka bijakowa AGL Zamiatarka do mikrociągnika Pasquali P Mini Traktor Kubota model GL 23 (wraz z osprzętem) Opis doczepna, na kołach, spełniająca następujące warunki: napęd przystosowany do ciągnięcia przez ciągniki, pracuje niezależnie od sprzętu ciągnącego, przystosowana do rozsypywania: soli, piasku, mieszanki sól-piasek, środków chemicznych, nawozów itp. regulacja ilości rozsypywanego materiału, zabezpieczenia antykorozyjne, pojemność zasobnika 1,6 m 3 Data produkcji 2004r. (rozdrabniarka do gałęzi). Numer fabryczny: 035/2005. Data produkcji 2005r. z osprzętem (w zależności od zamocowania urządzenia dodatkowego może służyć jako spycharka, glebogryzarka itd.). Data produkcji 2005 r. Z osprzętem: Pług do śniegu Posypywarka profesjonalna 300L, kabina ogrzewana, System ubezpieczenia Wartość księgowa brutto Suma ubezpieczeni a w zł ,68 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość księgowa brutto ,04 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość księgowa brutto ,00 Wartość odtworzeniowa 4 500,00 Wartość odtworzeniowa 40 90,00 9

10 wałek WOM cm, cięgno, hydraulika do kosiarki Franszyzy i udziały własne: 200,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. D. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od uszkodzenia Zakres ubezpieczenia: Ochroną objęte są stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Elewacja zewnętrzna budynku (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia mechaniczne) 2. Szyby i przedmioty szklane do ubezpieczenia z włączeniem dewastacji 3. Drzwi wejściowe oszklone 4. Koszty ustawienia rusztowań System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia: ,00 zł Franszyza redukcyjna: zniesiona E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakres prowadzonej działalności: 1) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; 2) samorządowa i państwowa administracja terenowa; 3) sprawowanie nadzoru nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich utrzymanie; 4) prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i budowy zieleni komunalnej, konserwacji zadrzewień; 5) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników, mostów i placów; 6) prowadzenie i utrzymanie placów zabaw; boisk, skateparku; 7) wykonywanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 8) usuwanie wywóz nieczystości stałych i płynnych; 9) oczyszczanie terenu miasta i gminy, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; 10) utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Brwinów; 11) czynności wykonywane przez Straż Miejską np. nieumyślne uszkodzenie samochodu przy zakładaniu lub zdejmowaniu blokad na koła samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami drogowymi. Warunki ubezpieczenia: 1. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową lub rzeczową, powstałym w okresie ubezpieczenia i związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia określonymi w umowie ubezpieczenia Ubezpieczony jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia przez Urząd Gminy w Brwinowie oraz wszystkie jednostki organizacyjne. 10

11 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC z tytułu posiadania mienia, w tym budynków Urzędu Gminy oraz budynków podlegających Urzędowi Gminy w Brwinowie oraz prowadzenia działalności przez Urząd Gminy, Straż Miejską i Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brwinów. Liczba pracowników: 164 osób. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci oraz zakładem utylizacji odpadów. 4. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody: a) wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, placów, mostów, b) spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikających z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, c) spowodowane stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem drogi, jezdni, placów, chodników i mostów (śliskość nawierzchni), e) powstałe na skutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, f) powstałe wskutek przeszkód znajdujących się na jezdni, tj. wszelkich przedmiotów, materiałów i cieczy porzuconych lub naniesionych na jezdnię, pod warunkiem, że zalegają nie dłużej niż 3 dni robocze, g) powstałe z powodu spadających i zalegających na jezdniach, poboczach i chodnikach liści, konarów, gałęzi i drzew, h) spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i mostów, pod warunkiem odpowiedniego oznakowania terenu robót, i) spowodowane oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, j) spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, k) spowodowane przez urządzenia znajdujące się w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem lub nieszczelnością pokrywy studzienki kanalizacyjnej, wodociągowej lub wpustu ulicznego, l) spowodowane zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego; m) spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowana zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową; n) spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowana zadrzewieniem. Łączna długość dróg utrzymywanych przez Urząd Gminy Brwinów 119,72 km - drogi asfaltowe - 57,91 km. - drogi gruntowe i gruntowe o utwardzonej nawierzchni - 61,81 km. Podział dróg ze względu na klasę zimowego utrzymania: I klasa utrzymania drogi asfaltowe. II klasa utrzymania drogi gruntowe. 5. Rozszerzenie o odpowiedzialność z tytułu posiadania placów zabaw, boisk szkolnych, skaterparku. 6. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji gazowych i centralnego ogrzewania. 7. Rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalań przez nieszczelne dachy budynków komunalnych, za szkody powstałe wskutek przecieków przez nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz za szkody powstałe w wyniku przepięć spowodowanych zwarciem międzyprzewodowym spowodowanym niewłaściwą konserwacją instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy w Brwinowie. Franszyzy i udziały własne: - w szkodach z tytułu utrzymania dróg 300,00 zł, 11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo