OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Sprawa nr KZ-9/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie... (Nazwa i adres Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. Ignacego Jana Paderewskiego Wrocław NIP: Regon: Strona internetowa: 2. Miejsce ubezpieczenia: Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław oraz wszystkie lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego. 3. Okres ubezpieczenia: a/ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pożądanym terminie: roku. b/ ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów: zgodnie z Tabelą nr XI. 4. Płatność składki: a/ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - w ramach rocznych polis - cztery równe raty: a) I rata do r. b) II rata do r. c) III rata do r. d) IV rata do r. b/ ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów: za każdy rok kalendarzowy jednorazowo. B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Pełny zakres ubezpieczenia mienia od ognia i wszystkich zdarzeń losowych obejmujący w szczególności następujące zdarzenia: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego oraz niezidentyfikowanych obiektów, wybuch (eksplozja), powódź, deszcz nawalny, szkody wodociągowe, szkody powstałe wskutek nieszczelnych rynien, dachów i rur spustowych, huragan, podmuchy wiatru, trąby powietrzne, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, uderzenie pojazdu, dym, Załącznik nr 3 do SIWZ 1 Załącznik nr 3 do Umowy

2 sadza, huk ponaddźwiękowy, grad, śnieg, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, terroryzm, zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty, szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, katastrofa budowlana Dodatkowe obligatoryjne wymogi Łączny limit na powódź na wszystkie lokalizacje i wszystkie zdarzenia związane z powodzią w okresie ubezpieczenia: PLN w tym na jedno zdarzenie do 40 % wartości środka trwałego i wyposażenia Łączny limit na terroryzm, zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty w okresie ubezpieczenia: PLN Łączny limit na katastrofy budowlane w okresie ubezpieczenia: PLN Wysokość franszyzy: a) budynki i budowle 0 PLN b) wyposażenie, pozostałe środki trwałe oraz przedmioty nisko cenne: 100 PLN c) gotówka: wykupiona Klauzule obligatoryjne. a) Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z włączeniem jego prokurentów. Wyłącznie odpowiedzialności winy umyślnej i rażącego niedbalstwa nie dotyczy osób nie będących reprezentantami ubezpieczającego. b) Klauzula wartości księgowej brutto Odszkodowanie wypłacane wg cen odtworzeniowych (nowych), księgowych lub zgodnie z wyceną (Tabela nr I, VI, VII, VIII, IX). c) Klauzula braku potrącania zużycia technicznego Odszkodowanie wypłacane zgodnie z podstawą szacowania wartości mienia określoną w polisie bez względu na wartość zużycia technicznego mienia. Oznacza to, że stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania, pod warunkiem, iż mienie będzie naprawiane lub odtwarzane. d) Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca (dotyczy lokalizacji w Olejnicy - Ośrodek dydaktyczno-sportowy AWF wyłączony jest z eksploatacji od 01.X. 30.IV; w tym też okresie obiekty znajdujące się na terenie Ośrodka dozorowane są przez 24 godziny przez pracowników zatrudnionych w AWF). e) Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji na zasadach jak w budynkach i obiektach użytkowanych z wyłączeniem obiektów remontowanych w ramach umów na kompleksowy remont. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 2

3 f) Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Niniejsze rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie dwunastu miesięcy ubezpieczenia. g) Klauzula odzysku danych Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje koszty odzysku danych z nośników (komputery stacjonarne, stacje dysków, laptopy) o ile do uszkodzenia danych doszło wskutek zdarzenia szkodowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Limit ubezpieczenia na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowego ubezpieczenia Klauzule dodatkowe (wymagane): a) Termin powiadomienia o szkodzie Pięć dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o szkodzie. b) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. c) Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym mieniu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż PLN i jest wypłacane ponad sumę ubezpieczenia. d) Klauzula miejsca ubezpieczenia Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe mienie, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski. maksymalny limit odpowiedzialności na jedną lokalizację ,- PLN Limit na wszystkie lokalizacje PLN. e) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i po pisemnym powiadomieniu przez Zakład Ubezpieczeń o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia następnego po zapłaceniu zaległej składki. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić nie wcześniej niż na siedem dni od pisemnego powiadomienia. f) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. g) Klauzula szyb, tablic reklamowych oraz przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynków Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 3

4 Z zachowaniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym szybach, tablicach, szyldach reklamowych oraz innych przedmiotach zamocowanych lub osadzonych na zewnątrz budynków. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie w okresie dwunastu miesięcy ubezpieczenia. h) Klauzula zmiany wartości mienia ubezpieczanego. W przypadku zmiany wartości mienia wskutek przeszacowania lub innych okoliczności nowa wartość będzie obowiązywała od dnia zgłoszenia. Korekta składki nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z terminem płatności 14 dni od daty obliczenia składki, a w przypadku zmniejszenia składki zwrot nastąpi w ciągu 14 dni na konto Zamawiającego. W przypadku nowo budowanego lub kupowanego mienia, ochrona następuje od dnia odbioru lub dostawy PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA. TABELA NR I Lp. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA (ZŁ BRUTTO) wartość 1. BUDYNKI I BUDOWLE odtworzeniowa, ,80 PLN (zgodnie z tabelą nr VI) księgowa brutto lub wycena WYPOSAŻENIE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ PRZEDMIOTY NISKO CENNE (zgodnie z tabelą nr VII i VIII) SPRZĘT ELEKTRONICZNY (zgodnie z tabelą nr IX) ,60 PLN ,51 PLN wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto wartość księgowa brutto 4. GOTÓWKA OD OGNIA ,00 PLN nominalna RAZEM ,91 PLN 1.5. System ubezpieczenia: a) pierwsze ryzyko: gotówka, b) sumy stałe: pozostały przedmiot ubezpieczenia. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) Ubezpieczona działalność: Prowadzenie szkoły wyższej w tym kształcącej w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich, kursów przygotowawczych, instruktorskich, trenerskich; prowadzenie m.in. basenu krytego, komory kriogenicznej, gabinetu badań wytrzymałościowych, przystani żeglarsko kajakowej, zajęć tenisa, squasza, sportów ekstremalnych, organizowanie treningów sportowych, posiadanie klubo kawiarni, organizacja zawodów sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych, olimpiad sportowych, festiwali nauki, tańca towarzyskiego, targów, zjazdów, kursokonferencji, kursów i szkoleń. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 4

5 2.2. Zakres ubezpieczenia i limity odpowiedzialności: TABELA NR II L.p ZAKRES UBEZPIECZENIA LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu PLN prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 2. OC za produkt (dotyczy produktu Podlimit PLN gastronomicznego); 3. OC za szkody w rzeczach osób trzecich, Podlimit PLN znajdujących się pod pieczą, dozorem lub kontrolą (między innymi OC z tytułu prowadzenia szatni); 4. OC pracodawcy; Podlimit PLN 5. OC w zakresie szkód w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom; Podlimit PLN 6. OC za szkody na osobie zatrudnionej przez Podlimit PLN ubezpieczonego, a powstałe w wyniku pobicia, bójki, rozboju i niepokojów społecznych; 7. OC organizatora, współorganizatora imprezy; Podlimit PLN 8. OC za szkody wodociągowo-kanalizacyjne w tym za szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, niedrożności; 9. OC za podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu; 10. OC w zakresie działalności uczelni polegającej na kierowaniu własnych studentów do Zakładów Opieki Zdrowotnej, w celu odbycia praktyki zawodowej lub ćwiczeń praktycznych w zakresie rehabilitacji pacjentów pokierunkiem pracowników ZOZ (odpowiedzialność cywilna AWF wobec ZOZ za działania/zaniechania studentów w trakcie odbywania praktyki); 11. OC w zakresie odpowiedzialności uczelni za zakażenia wewnątrz szpitalne podczas praktyk i ćwiczeń praktycznych studentów oraz badań wykonywanych przez pracowników uczelni w obiektach służby zdrowia; Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 5

6 12. OC w zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działań przy pacjencie, podczas praktyk i ćwiczeń praktycznych studentów oraz badań wykonywanych przez pracowników uczelni w obiektach służby zdrowia; 13. OC w zakresie wykonywanych badań medycznych, wytrzymałościowych, wydolnościowych, badań psychotechnicznych przy użyciu monitora i innych prowadzonych pracowniach Uczelni (między innymi: fizjologicznego monitoringu treningu sportowego, ocenę zdolności wysiłkowej, ocenę predyspozycji energetycznych do uprawiania sportu, ocenę oddziaływania fizjoterapii na ustrój człowieka, aktywności w procesie starzenia człowieka; 14. OC w zakresie działalności uczelni polegającej na kierowaniu własnych studentów na praktyczną naukę zawodu w zakresie usług kosmetycznych oraz terapii zajęciowej. Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Uwaga: podane limity i podlimity dotyczą dwunastu miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. OC obejmuje badania wykonywane przez pracowników Uczelni, pracowników kontraktowych, doktorantów, studentów realizujących program nauki oraz osoby wykonujące prace w ramach umów o dzieło i umów zleceń oraz wolontariuszy z którymi została podpisana umowa o wolontariacie. Działalność Pracowni nie obejmuje leczenia Dodatkowe obligatoryjne wymogi Wysokość franszyzy na szkody rzeczowe: 100 PLN Klauzule obligatoryjne a) Kwotacja na bazie sumy gwarancyjnej Odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. b) Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że każda nowa lokalizacja firmy są automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi Zakres terytorialny: Polska 2.5. Klauzule dodatkowe: a) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. b) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. c) Klauzula kosztów obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców oraz działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 6

7 W przypadku, gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa niż suma ubezpieczenia określona w umowie, zakład ubezpieczeń pokrywa koszty obrony sądowej w takiej samej proporcji, która odpowiada proporcji sumy ubezpieczenia do wysokości roszczeń, również wtedy, kiedy jedno zdarzenie szkodowe prowadzi do kilku procesów sądowych Informacje dodatkowe. TABELA NR III LP. INFORMACJE OGÓLNE DANE NA ROK 2014/ Aktualna ilość studentów uczelni (z podziałem na studentów dziennych, zaocznych) 2. Aktualna ilość pracowników uczelni z podziałem na dydaktycznych i administracyjnych stacjonarne 2729 niestacjonarne 984 podyplomowe 177 doktoranckie 163 razem: 4053 dydaktyczni 319 pozostali 274 razem: Posiadanie własnych stołówek jedna, dzierżawiona przez firmę prywatną DANE DOTYCZĄCE BASENU 1. Przewidywana liczba osób korzystających z basenu w dni powszednie śr. 600 osób/dz. w weekend 550 osób/dz. 2. Grupy użytkowników 3. Godziny otwarcia 4. Obsługa infrastruktury 5. ochrona obiektu, usługi porządkowe zajęcia dydaktyczne i sportowe 40 % wynajem komercyjny 60 % dni powszednie sobota niedziela System mieszany: firma zewnętrzna i pracownicy AWF System mieszany: wyspecjalizowane firmy ochroniarskie i porządkowe wyłonione w drodze przetargu oraz wykonywanie prac porządkowych i ochrony obiektów przez własnych pracowników 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna: Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z póżn. zm.) Przedmiot ubezpieczenia: Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika. 4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 7

8 4.1. Suma ubezpieczenia: PLN 4.2. Zakres ubezpieczenia: Śmierć w wyniku NNW, Trwały uszczerbek w wyniku NNW Lista pojazdów: Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika. 5. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO 5.1 Zakres ochrony AC: Pełny, obejmujący co najmniej ryzyka: a) działanie siły mechanicznej w momencie uderzenia pojazdu w przedmiot, człowieka lub zwierzę; b) zderzenie pojazdów; c) powódź, huragan, grad, zatopienie, pożar, opad atmosferyczny, opadanie i osuwanie się ziemi, działanie innych sił przyrody oraz uszkodzenie przez osoby trzecie; d) kradzież pojazdu lub jego części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w ramach AC w poniższych przypadkach, gdy : a. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub b. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego; wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a lub b, nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu; c. powstałe w wyposażeniu (radia, odtwarzacze audio, radioodtwarzacze i odtwarzacze video), wskutek włamania lub kradzieży, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel radioodtwarzacza; d. wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia; e. wskutek utraty kluczyków lub sterowników w okolicznościach innych niż kradzież; f. kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. e) działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 5.2. Liczba, rodzaj, wartość pojazdów. Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika Klauzule obligatoryjne. a) udział własny w szkodach zniesiony, b) odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych, c) zakres terytorialny Europa (nie dotyczy rozszerzenia o ryzyko Kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy), d) zawieranie umów ubezpieczenia bez dokonywania oględzin dla pojazdów posiadających czynne ubezpieczenie auto-casco. Dla pojazdów nieposiadających czynnego ubezpieczenia auto-casco wymagane jest przeprowadzenie oględzin pojazdu na terenie siedziby Zamawiającego, w celu przyjęcia do ubezpieczenia auto-casco, Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 8

9 e) naprawy uszkodzeń mogą być dokonywane przez autoryzowane stacje serwisowe Klauzule dodatkowe: a) Klauzula aktualność ochrony ubezpieczeniowej Pomimo nieopłacenia składki w terminie pod warunkiem, że składka została opłacona maksymalnie 14 dni po wyznaczonym terminie oraz w okresie tym nie nastąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. b) Termin zgłaszania szkody. Siedem dni, w przypadku kradzieży 2 dni robocze. c) Brak redukcji sumy ubezpieczeniowej po szkodzie. d) Akceptacja informacji o rodzajach zabezpieczeń w formie oświadczenia klienta (dla pojazdów nowo zakupionych), e) Aktualność ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów, które zostały przerejestrowane (nowy numer rejestracyjny). Pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni od przerejestrowania pojazdu. f) Zawieranie umów ubezpieczenia na podstawie wniosku bez konieczności jego wypełniania na drukach Wykonawcy. 6. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY WŁAMANIEM, RABUNKU I DEWASTACJI Zakres ubezpieczenia pełny OWU mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji obejmujący co najmniej następujące zdarzenia: kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana), rabunek (usiłowany lub dokonany), wandalizm (dewastację), naprawę zniszczonych zabezpieczeń antywłamaniowych Dodatkowe obligatoryjne wymogi. akceptacja aktualnych zabezpieczeń zakład ubezpieczeń zapozna się ze sposobem zabezpieczenia kas i po ewentualnym wprowadzeniu zaleceń przez ubezpieczającego uzna je za wystarczające Klauzule dodatkowe: a) Termin powiadomienia o szkodzie Siedem dni od dnia jej powstania lub 3 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie. b) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. c) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i związanego z tym wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia następnego po zapłaceniu zaległej składki. d) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 9

10 e) Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z włączeniem jego prokurentów. f) Klauzula miejsca ubezpieczenia Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe mienie, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez Zamawiającego (Ubezpieczanego) na terenie Polski maksymalny limit odpowiedzialności na jedną lokalizację ,- PLN Limit na wszystkie lokalizacje PLN. g) Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem limit ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: wszystkie limity dotyczą dwunastu miesięcy Przedmiot ubezpieczenia. TABELA NR IV Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma Wartość ubezpieczenia (zł brutto) (zł brutto) Gotówka od kradzieży ,00 PLN nominalna z włamaniem 2. Gotówka od rabunku ,00 PLN nominalna 3. Gotówka w transporcie ,00 PLN nominalna Sprzęt elektroniczny od ,10 PLN księgowa brutto 4. kradzieży i rabunku (zgodnie z Tabelą nr X niniejszego Załącznika) 6.5. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 6.6. Franszyza: wykupiona 7. INFORMACJE O SZKODOWOŚCI Lp. TABELA NR V PRZEBIEG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASIE TRWANIA UMOWY AWF NR 101/2013 (OD DO ROKU) STAN NA DZIEŃ R. Miejsce szkody Opis szkody Data Nr szkody Kwota odszkodowania (zł brutto) Stan aktualny Al. I. J. Uszkodzenie Zlikwidowano - 1. Paderewskiego samochodu przez WR50/2085/14 0 odmowa 35 szlaban Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 10

11 2. Banacha Al..I. J. Paderewskiego 35 Rzeźbiarska 4 Uszkodzenie sprzętu telewizji dozorowanej Uszkodzenie samochodu kamieniem Uszkodzenie sprzętu elektronicznego WR50/3333/ , WR50/4069/ WR50/2633/ ,77 Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie 5. Pawilon P-2 6. DS. Spartakus 7. Pawilon P-3 8. Hala Sportów Walki 9. Pawilon P Feichten-Austria Zarzut niewłaściwie przeprowadzonego zabiegu mikrodermabrazji podczas zajęć dydaktycznych Uraz ciała na skutek pobicia w miejscu pracy Zalanie pomieszczeń Zalanie pomieszczeń Uszkodzenie szklanego panelu zewnętrznej elewacji Uraz prawego barku WR50/5520/ WR50/5946/ WR50/2338/15 473, WR50/2640/ , WR50/2109/ WR50/3376/14 0 W trakcie likwidacji Zlikwidowanoodmowa Zlikwidowanowypłacono odszkodowanie Zlikwidowanowypłacono odszkodowanie Zlikwidowanoodmowa W trakcie likwidacji TABELA NR VI WYKAZ BUDYNKÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Środka Trwałego Adres Wartość Grupa Bar Zacisze ul. Mickiewicza ,82 zł III 2. Barak kontenery szatniowe Stadion LA 7 500,00 zł III 3. Bieżnia treningowa LA (tartan) Stadion LA ,93 III 4. Brama Główna Strona lewa ,33 zł III 5. Brama Główna Strona prawa ,42 zł III 6. Budynek dydaktyczny P-5 Pola Marsowe ,36 zł III 7. Budynek Biblioteka ul. Mickiewicza ,55 zł I 8. Budynek dydaktyczny Witelona ,04 zł I 9. Budynek dydaktyczny Witelona 25a ,62 zł I 10. Budynek dydaktyczny - barak ul. Banacha 9a ,01 zł III Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 11

12 11. Budynek Fizjoterapii P-4 Stadion ,50 zł III 12. Budynek kortowy Stadion Olim ,06 zł III 13. Budynek przy bramie bocznej ul. Mickiewicza ,00 zł III 14. Budynek Rektoratu Banacha ,24 zł III 15. Budynek sanitarny Olejnica ,40 zł I 16. Budynek warsztatowy Kompleks Stadionu ,99 zł III 17. Budynek Zameczek Rzeźbiarska ,00 zł II 18. Dom Studencki + stołówka ul. Mickiewicza ,66 zł I 19. Domek camping. - socjalny 97/98 Olejnica ,04 zł I 20. Domek camping. - socjalny 99/100 Olejnica ,04 zł I 21. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 22. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 23. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 24. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 25. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 26. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 27. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 28. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,71 zł III 29. Domek noclegowy - szałas Olejnica ,60 zł I 30. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 31. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 32. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 33. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 34. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 35. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 36. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 37. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 38. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 39. Garaż blaszany ul. Witelona ,00 zł III 40. Hala Sportów Walki Kompleks Stadionu ,00 zł I 41. Hala Sportowa - WOSS Kompleks Stadionu ,88 zł I 42. Wielofunkcyjna Hala Sportowa Kompleks Stadionu ,00 zł I 43. Hala Tenisowa z zapleczem Kompleks Stadionu ,00 zł I do remontu lub 44. Hangar sprzętu pływackiego Rzeźbiarska ,00 zł odtworzenia 45. Hangar sprzętu pływackiego Olejnica ,13 zł III 46. Hotel "Olimpia" Kompleks Stadionu ,05 zł III Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 12

13 47. Komplet boisk do gier otwartych wraz z przynależną do niego infrastrukturą w granicach terenu tych boisk Pola Marsowe ,78 III 48. Kotłownia gazowa Kompleks Stadionu ,05 zł III 49. Kryta Pływalnia Kompleks Stadionu ,21 zł III 50. Łącznik Pawilon P-2, P-3 Kompleks Stadionu ,57 zł I 51. Magazyn budowlany Baza transp ,00 zł III 52. Magazyn w skarpie wschodniej Pola Marsowe ,30 zł III 53. Magazyn w skarpie zachodniej Pola Marsowe ,30 zł III 54. Pawilon dydaktyczny P-1 Kompleks Stadionu ,61 zł I 55. Pawilon dydaktyczny P-2 Kompleks Stadionu ,61 zł I 56. Pawilon dydaktyczny P-3 Kompleks Stadionu ,10 zł I 57. Pawilon noclegowy Olejnica ,16 zł III 58. Pawilon sanitarno-socjalny Olejnica ,18 zł III 59. Pawilon sportowy Stadion LA ,69 zł III 60. Pawilon stołówki - Olejnica Olejnica ,13 zł III 61. Pomieszczenie pod trybunami Stadion LA ,12 zł I 62. Stacja Trafo Brama boczna 5 082,00 zł III III 63. Warsztat samochodowy Kompleks Stadionu ,00 zł 64. Wiata garażowa Baza transp ,51 zł III 65. Wiata magazynowa Baza transp ,01 zł III RAZEM ,80 zł * W okresie realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość likwidacji działalności w lokalizacji przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu. Uwaga: 1. wartość obiektów grupy I służących do podstawowej działalności oraz działalności socjalnej podano jako wartość odtworzeniową (nową) i niezależną od stopnia technicznego zużycia, 2. wartość obiektów grupy II wg aktualnej wyceny, 3. wartość obiektów grupy III wg wartości początkowej środka trwałego i należy traktować jako wartość odtworzeniową, 4. poz. 17 Budynek Zameczek - przeznaczony do sprzedaży wraz z poz. 44- Hangar sprzętu pływackiego, 5. wszystkie obiekty z wyłączeniem poz. 44 (obiekt częściowo wyłączony z eksploatacji) są obiektami użytkowymi i użytkowanymi, 6. poz. 41 budynek Hali Sportowej WOSS nie posiada instalacji odgromowej, 7. wszystkie obiekty są w dobrym stanie technicznym z wyłączeniem części obiektu dot. poz. nr 4 - Brama Główna, strona lewa. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 13

14 Lp. TABELA NR VII WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW (stan na dzień r.) Lokalizacja/obiekt Kwota (zł brutto) ul. Banacha 11a ,90 2. ul. Banacha - Rektorat ,37 3. Baza Transportowa ,56 4. Biblioteka ,14 5. Camping ,07 6. DS. Spartakus ,37 7. Hala Sportowa Wielofunkcyjna ,85 8. Hala Tenisowa ,17 9. Kryta Pływalnia , Olejnica , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Rejon Administracyjny Stadion Olimpijski , Stadion LA , WOSS , ul. Witelona , ul. Witelona 25a + Sale Sportowe , Budynek Zameczek , Pola Marsowe , Księgozbiór (Biblioteka) , Ogrodzenia (wszystkie lokalizacje) , Przedmioty nisko cenne (ryczałt do 1 % wartości wyposażenia)* , Wyposażenie meblowe (wszystkie lokalizacje zgodnie z Tabelą nr VIII) , Wyposażenie placu zabaw w Olejnicy ,40 * Przedmioty nisko cenne bez ewidencji (telefony, kosze na śmieci, wentylatory, lampki stołowe itp.). Razem ,60 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 14

15 TABELA NR VIII WYPOSAŻENIE MEBLOWE* OBIEKTÓW (stan na dzień r.) Lp. Lokalizacja Kwota (zł brutto) ul. Banacha ,90 2. Baza Transportowa ,09 3. Biblioteka ,14 4. DS. Spartakus ,26 5. Hala Wielof ,77 6. Hala Tenisowa ,00 7. Kryta Pływalnia ,47 8. Pawilon P ,00 9. Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , WOSS , ul. Witelona , ul. Witelona 25a , Zameczek , Eksploatacja ,37 Razem ,69 * Wartość mebli podano w wartości odtworzeniowej uproszczony wykaz mebli jest prowadzony w Dziale Administracyjno Gospodarczym. TABELA NR IX WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Kwota (zł brutto) Sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki, skanery) ,41 2. Notebooki, projektory sprzęt przenośny ,99 3. Projektory, rzutniki ,11 Razem ,51 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 15

16 TABELA NR X WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM od KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Kwota (zł brutto) Notebooki, projektory (sprzęt przenośny) ,10 Razem ,10 TABELA NR XI WYKAZ POJAZDÓW SEKCJI ZAOPATRZENIA I SPRZĘTU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (stan na dzień r.) Lp. Marka pojazdu Nr. Rej. Rodzaj pojazdu Poj. silnika (w cm³) Liczba miejsc wraz z kierowcą Rok produkcji Numer nadwozia Suma ubezpieczenia (zł brutto) Zakres ubezpieczenia Termin ubezpieczenia OC/AC/NNW od- do SB1BJ56 Toyota AC/OC/N DW 1429 T osobowy XOEO Avensis NW VSA6381 OC/NNW Mercedes DW 420 AR osobowy Vito AC Renault Trafic DW 414 CH ciężarowy VF1FLAB OC/NNW uniwersalny A53Y AC Ursus C-360 DW 2598 ciągnik OC/NNW Ursus C-360 DW 036N ciągnik OC/NNW P Sanok D DW 5083P przyczepa OC 7. Sanok D-47A DW 5921P przyczepa OC Rak 7A Rak 7a podnośnik widłowy OC Castelgarden 10. Craftsman Nr fabryczny Model kosiarka - traktorek kosiarka - traktorek E G Seria D OC - OC Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 16

17 11. MELEX Model AGT Model CRASFTMAN Model Przyczepa samochodowa DW410 EP 15. Melex Model Club Car Carryall Beczka asenizacyjna 18. Mecalac wózek elektry. ciągnik rolniczy kosiarka - traktorek przyczepa ciężarowa wózek akumun. elektry. wózek elektry OC OC Seria D PGS na os w mieniu OC OC OC Ford Mondeo DW 364LM osobowy MTD Model LF 130 Alpina Model A-102 HB 22. Paragan DW172RP Sabo 23. Kontinen Typ 480 Model SXG 24. Iseki 323H Kukje 25. Branson DW589H przyczepa lekka kosiarka wrzecion OC /86 OC OC kosiarka 2014 ciągnik rolniczy Makita kosiarka Ford Transit DW309YU ciężarowy uniwersalny WFOEXX GBBEAJ OC/NNW AC TK9PFN1 CZC1PP 7119 OC OC DH OC CMKD OC WFOXXX TTFXAA OC OC/NNW AC koparkoładowarka kosiarkatraktorek kosiarka - traktorek / (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 17

Zestawienie cenowe OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA BUDYNKI I BUDOWLE (ZGODNIE Z TABELĄ NR VI ZAŁ. NR 3 DO SIWZ)

Zestawienie cenowe OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA BUDYNKI I BUDOWLE (ZGODNIE Z TABELĄ NR VI ZAŁ. NR 3 DO SIWZ) Zestawienie cenowe Nazwa i adres Wykonawcy:. I. OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. OPIS PRZEDMIOTU SUMA 1 2 3 4 5 SKŁADKA 1) BUDYNKI I BUDOWLE (ZGODNIE Z TABELĄ NR VI ZAŁ. NR 3 DO SIWZ) 205 075 410,80

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE Sprawa nr KZ-9/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy... (Nazwa i adres Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. Ignacego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE Sprawa nr KZ-19/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy... (Nazwa i adres Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 do SIWZ Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZŁĄZNIK NR do SIWZ FORMULRZ OFRTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r.

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r. PROGRAM OCHRONY DLA CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA LISTOPAD 2014 r. 2 ZAMAWIAJĄCY: Spała, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo