OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Sprawa nr KZ-9/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie... (Nazwa i adres Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. Ignacego Jana Paderewskiego Wrocław NIP: Regon: Strona internetowa: 2. Miejsce ubezpieczenia: Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław oraz wszystkie lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego. 3. Okres ubezpieczenia: a/ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pożądanym terminie: roku. b/ ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów: zgodnie z Tabelą nr XI. 4. Płatność składki: a/ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - w ramach rocznych polis - cztery równe raty: a) I rata do r. b) II rata do r. c) III rata do r. d) IV rata do r. b/ ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów: za każdy rok kalendarzowy jednorazowo. B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Pełny zakres ubezpieczenia mienia od ognia i wszystkich zdarzeń losowych obejmujący w szczególności następujące zdarzenia: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego oraz niezidentyfikowanych obiektów, wybuch (eksplozja), powódź, deszcz nawalny, szkody wodociągowe, szkody powstałe wskutek nieszczelnych rynien, dachów i rur spustowych, huragan, podmuchy wiatru, trąby powietrzne, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, uderzenie pojazdu, dym, Załącznik nr 3 do SIWZ 1 Załącznik nr 3 do Umowy

2 sadza, huk ponaddźwiękowy, grad, śnieg, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, terroryzm, zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty, szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z w/w zdarzeniami, katastrofa budowlana Dodatkowe obligatoryjne wymogi Łączny limit na powódź na wszystkie lokalizacje i wszystkie zdarzenia związane z powodzią w okresie ubezpieczenia: PLN w tym na jedno zdarzenie do 40 % wartości środka trwałego i wyposażenia Łączny limit na terroryzm, zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty w okresie ubezpieczenia: PLN Łączny limit na katastrofy budowlane w okresie ubezpieczenia: PLN Wysokość franszyzy: a) budynki i budowle 0 PLN b) wyposażenie, pozostałe środki trwałe oraz przedmioty nisko cenne: 100 PLN c) gotówka: wykupiona Klauzule obligatoryjne. a) Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z włączeniem jego prokurentów. Wyłącznie odpowiedzialności winy umyślnej i rażącego niedbalstwa nie dotyczy osób nie będących reprezentantami ubezpieczającego. b) Klauzula wartości księgowej brutto Odszkodowanie wypłacane wg cen odtworzeniowych (nowych), księgowych lub zgodnie z wyceną (Tabela nr I, VI, VII, VIII, IX). c) Klauzula braku potrącania zużycia technicznego Odszkodowanie wypłacane zgodnie z podstawą szacowania wartości mienia określoną w polisie bez względu na wartość zużycia technicznego mienia. Oznacza to, że stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania, pod warunkiem, iż mienie będzie naprawiane lub odtwarzane. d) Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca (dotyczy lokalizacji w Olejnicy - Ośrodek dydaktyczno-sportowy AWF wyłączony jest z eksploatacji od 01.X. 30.IV; w tym też okresie obiekty znajdujące się na terenie Ośrodka dozorowane są przez 24 godziny przez pracowników zatrudnionych w AWF). e) Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji na zasadach jak w budynkach i obiektach użytkowanych z wyłączeniem obiektów remontowanych w ramach umów na kompleksowy remont. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 2

3 f) Klauzula przepięć Z zachowaniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Niniejsze rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie dwunastu miesięcy ubezpieczenia. g) Klauzula odzysku danych Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje koszty odzysku danych z nośników (komputery stacjonarne, stacje dysków, laptopy) o ile do uszkodzenia danych doszło wskutek zdarzenia szkodowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Limit ubezpieczenia na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowego ubezpieczenia Klauzule dodatkowe (wymagane): a) Termin powiadomienia o szkodzie Pięć dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o szkodzie. b) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. c) Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym mieniu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż PLN i jest wypłacane ponad sumę ubezpieczenia. d) Klauzula miejsca ubezpieczenia Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe mienie, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski. maksymalny limit odpowiedzialności na jedną lokalizację ,- PLN Limit na wszystkie lokalizacje PLN. e) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i po pisemnym powiadomieniu przez Zakład Ubezpieczeń o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia następnego po zapłaceniu zaległej składki. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić nie wcześniej niż na siedem dni od pisemnego powiadomienia. f) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. g) Klauzula szyb, tablic reklamowych oraz przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynków Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 3

4 Z zachowaniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym szybach, tablicach, szyldach reklamowych oraz innych przedmiotach zamocowanych lub osadzonych na zewnątrz budynków. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie w okresie dwunastu miesięcy ubezpieczenia. h) Klauzula zmiany wartości mienia ubezpieczanego. W przypadku zmiany wartości mienia wskutek przeszacowania lub innych okoliczności nowa wartość będzie obowiązywała od dnia zgłoszenia. Korekta składki nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z terminem płatności 14 dni od daty obliczenia składki, a w przypadku zmniejszenia składki zwrot nastąpi w ciągu 14 dni na konto Zamawiającego. W przypadku nowo budowanego lub kupowanego mienia, ochrona następuje od dnia odbioru lub dostawy PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA. TABELA NR I Lp. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA (ZŁ BRUTTO) wartość 1. BUDYNKI I BUDOWLE odtworzeniowa, ,80 PLN (zgodnie z tabelą nr VI) księgowa brutto lub wycena WYPOSAŻENIE I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ PRZEDMIOTY NISKO CENNE (zgodnie z tabelą nr VII i VIII) SPRZĘT ELEKTRONICZNY (zgodnie z tabelą nr IX) ,60 PLN ,51 PLN wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto wartość księgowa brutto 4. GOTÓWKA OD OGNIA ,00 PLN nominalna RAZEM ,91 PLN 1.5. System ubezpieczenia: a) pierwsze ryzyko: gotówka, b) sumy stałe: pozostały przedmiot ubezpieczenia. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) Ubezpieczona działalność: Prowadzenie szkoły wyższej w tym kształcącej w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich, kursów przygotowawczych, instruktorskich, trenerskich; prowadzenie m.in. basenu krytego, komory kriogenicznej, gabinetu badań wytrzymałościowych, przystani żeglarsko kajakowej, zajęć tenisa, squasza, sportów ekstremalnych, organizowanie treningów sportowych, posiadanie klubo kawiarni, organizacja zawodów sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych, olimpiad sportowych, festiwali nauki, tańca towarzyskiego, targów, zjazdów, kursokonferencji, kursów i szkoleń. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 4

5 2.2. Zakres ubezpieczenia i limity odpowiedzialności: TABELA NR II L.p ZAKRES UBEZPIECZENIA LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu PLN prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 2. OC za produkt (dotyczy produktu Podlimit PLN gastronomicznego); 3. OC za szkody w rzeczach osób trzecich, Podlimit PLN znajdujących się pod pieczą, dozorem lub kontrolą (między innymi OC z tytułu prowadzenia szatni); 4. OC pracodawcy; Podlimit PLN 5. OC w zakresie szkód w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom; Podlimit PLN 6. OC za szkody na osobie zatrudnionej przez Podlimit PLN ubezpieczonego, a powstałe w wyniku pobicia, bójki, rozboju i niepokojów społecznych; 7. OC organizatora, współorganizatora imprezy; Podlimit PLN 8. OC za szkody wodociągowo-kanalizacyjne w tym za szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, niedrożności; 9. OC za podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu; 10. OC w zakresie działalności uczelni polegającej na kierowaniu własnych studentów do Zakładów Opieki Zdrowotnej, w celu odbycia praktyki zawodowej lub ćwiczeń praktycznych w zakresie rehabilitacji pacjentów pokierunkiem pracowników ZOZ (odpowiedzialność cywilna AWF wobec ZOZ za działania/zaniechania studentów w trakcie odbywania praktyki); 11. OC w zakresie odpowiedzialności uczelni za zakażenia wewnątrz szpitalne podczas praktyk i ćwiczeń praktycznych studentów oraz badań wykonywanych przez pracowników uczelni w obiektach służby zdrowia; Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 5

6 12. OC w zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działań przy pacjencie, podczas praktyk i ćwiczeń praktycznych studentów oraz badań wykonywanych przez pracowników uczelni w obiektach służby zdrowia; 13. OC w zakresie wykonywanych badań medycznych, wytrzymałościowych, wydolnościowych, badań psychotechnicznych przy użyciu monitora i innych prowadzonych pracowniach Uczelni (między innymi: fizjologicznego monitoringu treningu sportowego, ocenę zdolności wysiłkowej, ocenę predyspozycji energetycznych do uprawiania sportu, ocenę oddziaływania fizjoterapii na ustrój człowieka, aktywności w procesie starzenia człowieka; 14. OC w zakresie działalności uczelni polegającej na kierowaniu własnych studentów na praktyczną naukę zawodu w zakresie usług kosmetycznych oraz terapii zajęciowej. Podlimit PLN Podlimit PLN Podlimit PLN Uwaga: podane limity i podlimity dotyczą dwunastu miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. OC obejmuje badania wykonywane przez pracowników Uczelni, pracowników kontraktowych, doktorantów, studentów realizujących program nauki oraz osoby wykonujące prace w ramach umów o dzieło i umów zleceń oraz wolontariuszy z którymi została podpisana umowa o wolontariacie. Działalność Pracowni nie obejmuje leczenia Dodatkowe obligatoryjne wymogi Wysokość franszyzy na szkody rzeczowe: 100 PLN Klauzule obligatoryjne a) Kwotacja na bazie sumy gwarancyjnej Odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. b) Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że każda nowa lokalizacja firmy są automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi Zakres terytorialny: Polska 2.5. Klauzule dodatkowe: a) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. b) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. c) Klauzula kosztów obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców oraz działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 6

7 W przypadku, gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa niż suma ubezpieczenia określona w umowie, zakład ubezpieczeń pokrywa koszty obrony sądowej w takiej samej proporcji, która odpowiada proporcji sumy ubezpieczenia do wysokości roszczeń, również wtedy, kiedy jedno zdarzenie szkodowe prowadzi do kilku procesów sądowych Informacje dodatkowe. TABELA NR III LP. INFORMACJE OGÓLNE DANE NA ROK 2014/ Aktualna ilość studentów uczelni (z podziałem na studentów dziennych, zaocznych) 2. Aktualna ilość pracowników uczelni z podziałem na dydaktycznych i administracyjnych stacjonarne 2729 niestacjonarne 984 podyplomowe 177 doktoranckie 163 razem: 4053 dydaktyczni 319 pozostali 274 razem: Posiadanie własnych stołówek jedna, dzierżawiona przez firmę prywatną DANE DOTYCZĄCE BASENU 1. Przewidywana liczba osób korzystających z basenu w dni powszednie śr. 600 osób/dz. w weekend 550 osób/dz. 2. Grupy użytkowników 3. Godziny otwarcia 4. Obsługa infrastruktury 5. ochrona obiektu, usługi porządkowe zajęcia dydaktyczne i sportowe 40 % wynajem komercyjny 60 % dni powszednie sobota niedziela System mieszany: firma zewnętrzna i pracownicy AWF System mieszany: wyspecjalizowane firmy ochroniarskie i porządkowe wyłonione w drodze przetargu oraz wykonywanie prac porządkowych i ochrony obiektów przez własnych pracowników 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna: Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z póżn. zm.) Przedmiot ubezpieczenia: Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika. 4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 7

8 4.1. Suma ubezpieczenia: PLN 4.2. Zakres ubezpieczenia: Śmierć w wyniku NNW, Trwały uszczerbek w wyniku NNW Lista pojazdów: Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika. 5. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO 5.1 Zakres ochrony AC: Pełny, obejmujący co najmniej ryzyka: a) działanie siły mechanicznej w momencie uderzenia pojazdu w przedmiot, człowieka lub zwierzę; b) zderzenie pojazdów; c) powódź, huragan, grad, zatopienie, pożar, opad atmosferyczny, opadanie i osuwanie się ziemi, działanie innych sił przyrody oraz uszkodzenie przez osoby trzecie; d) kradzież pojazdu lub jego części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w ramach AC w poniższych przypadkach, gdy : a. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub b. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego; wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a lub b, nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu; c. powstałe w wyposażeniu (radia, odtwarzacze audio, radioodtwarzacze i odtwarzacze video), wskutek włamania lub kradzieży, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel radioodtwarzacza; d. wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia; e. wskutek utraty kluczyków lub sterowników w okolicznościach innych niż kradzież; f. kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. e) działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 5.2. Liczba, rodzaj, wartość pojazdów. Zgodnie z Tabelą nr XI niniejszego Załącznika Klauzule obligatoryjne. a) udział własny w szkodach zniesiony, b) odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych, c) zakres terytorialny Europa (nie dotyczy rozszerzenia o ryzyko Kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy), d) zawieranie umów ubezpieczenia bez dokonywania oględzin dla pojazdów posiadających czynne ubezpieczenie auto-casco. Dla pojazdów nieposiadających czynnego ubezpieczenia auto-casco wymagane jest przeprowadzenie oględzin pojazdu na terenie siedziby Zamawiającego, w celu przyjęcia do ubezpieczenia auto-casco, Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 8

9 e) naprawy uszkodzeń mogą być dokonywane przez autoryzowane stacje serwisowe Klauzule dodatkowe: a) Klauzula aktualność ochrony ubezpieczeniowej Pomimo nieopłacenia składki w terminie pod warunkiem, że składka została opłacona maksymalnie 14 dni po wyznaczonym terminie oraz w okresie tym nie nastąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. b) Termin zgłaszania szkody. Siedem dni, w przypadku kradzieży 2 dni robocze. c) Brak redukcji sumy ubezpieczeniowej po szkodzie. d) Akceptacja informacji o rodzajach zabezpieczeń w formie oświadczenia klienta (dla pojazdów nowo zakupionych), e) Aktualność ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów, które zostały przerejestrowane (nowy numer rejestracyjny). Pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni od przerejestrowania pojazdu. f) Zawieranie umów ubezpieczenia na podstawie wniosku bez konieczności jego wypełniania na drukach Wykonawcy. 6. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY WŁAMANIEM, RABUNKU I DEWASTACJI Zakres ubezpieczenia pełny OWU mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji obejmujący co najmniej następujące zdarzenia: kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana), rabunek (usiłowany lub dokonany), wandalizm (dewastację), naprawę zniszczonych zabezpieczeń antywłamaniowych Dodatkowe obligatoryjne wymogi. akceptacja aktualnych zabezpieczeń zakład ubezpieczeń zapozna się ze sposobem zabezpieczenia kas i po ewentualnym wprowadzeniu zaleceń przez ubezpieczającego uzna je za wystarczające Klauzule dodatkowe: a) Termin powiadomienia o szkodzie Siedem dni od dnia jej powstania lub 3 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie. b) Jurysdykcja Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. c) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i związanego z tym wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia następnego po zapłaceniu zaległej składki. d) Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego na przelewie bankowym, o ile przelew został zrealizowany. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 9

10 e) Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z włączeniem jego prokurentów. f) Klauzula miejsca ubezpieczenia Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe mienie, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez Zamawiającego (Ubezpieczanego) na terenie Polski maksymalny limit odpowiedzialności na jedną lokalizację ,- PLN Limit na wszystkie lokalizacje PLN. g) Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem limit ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: wszystkie limity dotyczą dwunastu miesięcy Przedmiot ubezpieczenia. TABELA NR IV Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma Wartość ubezpieczenia (zł brutto) (zł brutto) Gotówka od kradzieży ,00 PLN nominalna z włamaniem 2. Gotówka od rabunku ,00 PLN nominalna 3. Gotówka w transporcie ,00 PLN nominalna Sprzęt elektroniczny od ,10 PLN księgowa brutto 4. kradzieży i rabunku (zgodnie z Tabelą nr X niniejszego Załącznika) 6.5. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 6.6. Franszyza: wykupiona 7. INFORMACJE O SZKODOWOŚCI Lp. TABELA NR V PRZEBIEG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASIE TRWANIA UMOWY AWF NR 101/2013 (OD DO ROKU) STAN NA DZIEŃ R. Miejsce szkody Opis szkody Data Nr szkody Kwota odszkodowania (zł brutto) Stan aktualny Al. I. J. Uszkodzenie Zlikwidowano - 1. Paderewskiego samochodu przez WR50/2085/14 0 odmowa 35 szlaban Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 10

11 2. Banacha Al..I. J. Paderewskiego 35 Rzeźbiarska 4 Uszkodzenie sprzętu telewizji dozorowanej Uszkodzenie samochodu kamieniem Uszkodzenie sprzętu elektronicznego WR50/3333/ , WR50/4069/ WR50/2633/ ,77 Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie Zlikwidowano wypłacono odszkodowanie 5. Pawilon P-2 6. DS. Spartakus 7. Pawilon P-3 8. Hala Sportów Walki 9. Pawilon P Feichten-Austria Zarzut niewłaściwie przeprowadzonego zabiegu mikrodermabrazji podczas zajęć dydaktycznych Uraz ciała na skutek pobicia w miejscu pracy Zalanie pomieszczeń Zalanie pomieszczeń Uszkodzenie szklanego panelu zewnętrznej elewacji Uraz prawego barku WR50/5520/ WR50/5946/ WR50/2338/15 473, WR50/2640/ , WR50/2109/ WR50/3376/14 0 W trakcie likwidacji Zlikwidowanoodmowa Zlikwidowanowypłacono odszkodowanie Zlikwidowanowypłacono odszkodowanie Zlikwidowanoodmowa W trakcie likwidacji TABELA NR VI WYKAZ BUDYNKÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Środka Trwałego Adres Wartość Grupa Bar Zacisze ul. Mickiewicza ,82 zł III 2. Barak kontenery szatniowe Stadion LA 7 500,00 zł III 3. Bieżnia treningowa LA (tartan) Stadion LA ,93 III 4. Brama Główna Strona lewa ,33 zł III 5. Brama Główna Strona prawa ,42 zł III 6. Budynek dydaktyczny P-5 Pola Marsowe ,36 zł III 7. Budynek Biblioteka ul. Mickiewicza ,55 zł I 8. Budynek dydaktyczny Witelona ,04 zł I 9. Budynek dydaktyczny Witelona 25a ,62 zł I 10. Budynek dydaktyczny - barak ul. Banacha 9a ,01 zł III Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 11

12 11. Budynek Fizjoterapii P-4 Stadion ,50 zł III 12. Budynek kortowy Stadion Olim ,06 zł III 13. Budynek przy bramie bocznej ul. Mickiewicza ,00 zł III 14. Budynek Rektoratu Banacha ,24 zł III 15. Budynek sanitarny Olejnica ,40 zł I 16. Budynek warsztatowy Kompleks Stadionu ,99 zł III 17. Budynek Zameczek Rzeźbiarska ,00 zł II 18. Dom Studencki + stołówka ul. Mickiewicza ,66 zł I 19. Domek camping. - socjalny 97/98 Olejnica ,04 zł I 20. Domek camping. - socjalny 99/100 Olejnica ,04 zł I 21. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 22. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 23. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 24. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 25. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 26. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 27. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,04 zł I 28. Domek letniskowy socjalny Olejnica ,71 zł III 29. Domek noclegowy - szałas Olejnica ,60 zł I 30. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 31. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 32. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 33. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 34. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 35. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 36. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 37. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 38. Domek noclegowy szałas Olejnica ,60 zł I 39. Garaż blaszany ul. Witelona ,00 zł III 40. Hala Sportów Walki Kompleks Stadionu ,00 zł I 41. Hala Sportowa - WOSS Kompleks Stadionu ,88 zł I 42. Wielofunkcyjna Hala Sportowa Kompleks Stadionu ,00 zł I 43. Hala Tenisowa z zapleczem Kompleks Stadionu ,00 zł I do remontu lub 44. Hangar sprzętu pływackiego Rzeźbiarska ,00 zł odtworzenia 45. Hangar sprzętu pływackiego Olejnica ,13 zł III 46. Hotel "Olimpia" Kompleks Stadionu ,05 zł III Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 12

13 47. Komplet boisk do gier otwartych wraz z przynależną do niego infrastrukturą w granicach terenu tych boisk Pola Marsowe ,78 III 48. Kotłownia gazowa Kompleks Stadionu ,05 zł III 49. Kryta Pływalnia Kompleks Stadionu ,21 zł III 50. Łącznik Pawilon P-2, P-3 Kompleks Stadionu ,57 zł I 51. Magazyn budowlany Baza transp ,00 zł III 52. Magazyn w skarpie wschodniej Pola Marsowe ,30 zł III 53. Magazyn w skarpie zachodniej Pola Marsowe ,30 zł III 54. Pawilon dydaktyczny P-1 Kompleks Stadionu ,61 zł I 55. Pawilon dydaktyczny P-2 Kompleks Stadionu ,61 zł I 56. Pawilon dydaktyczny P-3 Kompleks Stadionu ,10 zł I 57. Pawilon noclegowy Olejnica ,16 zł III 58. Pawilon sanitarno-socjalny Olejnica ,18 zł III 59. Pawilon sportowy Stadion LA ,69 zł III 60. Pawilon stołówki - Olejnica Olejnica ,13 zł III 61. Pomieszczenie pod trybunami Stadion LA ,12 zł I 62. Stacja Trafo Brama boczna 5 082,00 zł III III 63. Warsztat samochodowy Kompleks Stadionu ,00 zł 64. Wiata garażowa Baza transp ,51 zł III 65. Wiata magazynowa Baza transp ,01 zł III RAZEM ,80 zł * W okresie realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość likwidacji działalności w lokalizacji przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu. Uwaga: 1. wartość obiektów grupy I służących do podstawowej działalności oraz działalności socjalnej podano jako wartość odtworzeniową (nową) i niezależną od stopnia technicznego zużycia, 2. wartość obiektów grupy II wg aktualnej wyceny, 3. wartość obiektów grupy III wg wartości początkowej środka trwałego i należy traktować jako wartość odtworzeniową, 4. poz. 17 Budynek Zameczek - przeznaczony do sprzedaży wraz z poz. 44- Hangar sprzętu pływackiego, 5. wszystkie obiekty z wyłączeniem poz. 44 (obiekt częściowo wyłączony z eksploatacji) są obiektami użytkowymi i użytkowanymi, 6. poz. 41 budynek Hali Sportowej WOSS nie posiada instalacji odgromowej, 7. wszystkie obiekty są w dobrym stanie technicznym z wyłączeniem części obiektu dot. poz. nr 4 - Brama Główna, strona lewa. Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 13

14 Lp. TABELA NR VII WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW (stan na dzień r.) Lokalizacja/obiekt Kwota (zł brutto) ul. Banacha 11a ,90 2. ul. Banacha - Rektorat ,37 3. Baza Transportowa ,56 4. Biblioteka ,14 5. Camping ,07 6. DS. Spartakus ,37 7. Hala Sportowa Wielofunkcyjna ,85 8. Hala Tenisowa ,17 9. Kryta Pływalnia , Olejnica , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Rejon Administracyjny Stadion Olimpijski , Stadion LA , WOSS , ul. Witelona , ul. Witelona 25a + Sale Sportowe , Budynek Zameczek , Pola Marsowe , Księgozbiór (Biblioteka) , Ogrodzenia (wszystkie lokalizacje) , Przedmioty nisko cenne (ryczałt do 1 % wartości wyposażenia)* , Wyposażenie meblowe (wszystkie lokalizacje zgodnie z Tabelą nr VIII) , Wyposażenie placu zabaw w Olejnicy ,40 * Przedmioty nisko cenne bez ewidencji (telefony, kosze na śmieci, wentylatory, lampki stołowe itp.). Razem ,60 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 14

15 TABELA NR VIII WYPOSAŻENIE MEBLOWE* OBIEKTÓW (stan na dzień r.) Lp. Lokalizacja Kwota (zł brutto) ul. Banacha ,90 2. Baza Transportowa ,09 3. Biblioteka ,14 4. DS. Spartakus ,26 5. Hala Wielof ,77 6. Hala Tenisowa ,00 7. Kryta Pływalnia ,47 8. Pawilon P ,00 9. Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , Pawilon P , WOSS , ul. Witelona , ul. Witelona 25a , Zameczek , Eksploatacja ,37 Razem ,69 * Wartość mebli podano w wartości odtworzeniowej uproszczony wykaz mebli jest prowadzony w Dziale Administracyjno Gospodarczym. TABELA NR IX WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Kwota (zł brutto) Sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki, skanery) ,41 2. Notebooki, projektory sprzęt przenośny ,99 3. Projektory, rzutniki ,11 Razem ,51 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 15

16 TABELA NR X WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM od KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU (stan na dzień r.) Lp. Nazwa Kwota (zł brutto) Notebooki, projektory (sprzęt przenośny) ,10 Razem ,10 TABELA NR XI WYKAZ POJAZDÓW SEKCJI ZAOPATRZENIA I SPRZĘTU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (stan na dzień r.) Lp. Marka pojazdu Nr. Rej. Rodzaj pojazdu Poj. silnika (w cm³) Liczba miejsc wraz z kierowcą Rok produkcji Numer nadwozia Suma ubezpieczenia (zł brutto) Zakres ubezpieczenia Termin ubezpieczenia OC/AC/NNW od- do SB1BJ56 Toyota AC/OC/N DW 1429 T osobowy XOEO Avensis NW VSA6381 OC/NNW Mercedes DW 420 AR osobowy Vito AC Renault Trafic DW 414 CH ciężarowy VF1FLAB OC/NNW uniwersalny A53Y AC Ursus C-360 DW 2598 ciągnik OC/NNW Ursus C-360 DW 036N ciągnik OC/NNW P Sanok D DW 5083P przyczepa OC 7. Sanok D-47A DW 5921P przyczepa OC Rak 7A Rak 7a podnośnik widłowy OC Castelgarden 10. Craftsman Nr fabryczny Model kosiarka - traktorek kosiarka - traktorek E G Seria D OC - OC Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 16

17 11. MELEX Model AGT Model CRASFTMAN Model Przyczepa samochodowa DW410 EP 15. Melex Model Club Car Carryall Beczka asenizacyjna 18. Mecalac wózek elektry. ciągnik rolniczy kosiarka - traktorek przyczepa ciężarowa wózek akumun. elektry. wózek elektry OC OC Seria D PGS na os w mieniu OC OC OC Ford Mondeo DW 364LM osobowy MTD Model LF 130 Alpina Model A-102 HB 22. Paragan DW172RP Sabo 23. Kontinen Typ 480 Model SXG 24. Iseki 323H Kukje 25. Branson DW589H przyczepa lekka kosiarka wrzecion OC /86 OC OC kosiarka 2014 ciągnik rolniczy Makita kosiarka Ford Transit DW309YU ciężarowy uniwersalny WFOEXX GBBEAJ OC/NNW AC TK9PFN1 CZC1PP 7119 OC OC DH OC CMKD OC WFOXXX TTFXAA OC OC/NNW AC koparkoładowarka kosiarkatraktorek kosiarka - traktorek / (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie 17

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo