... Piechowice, dnia r. Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax , tel. sekretariat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900"

Transkrypt

1 ... Piechowice, dnia r. Znak sprawy: SP.ZP Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax , tel. sekretariat realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami) Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie usługi przewozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego łącznie z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej): Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznie lub przesłana faksem, Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, Ma obejmować całość zamówienia 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego, zgodnie z art. 14a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm) z ulicy Szkolnej nr 9 w Piechowicach do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 14 w Jeleniej Górze, przy ulicy Junaków 2a w Jeleniej Górze zwanego w dalszej części Przedszkolem, łącznie z zapewnieniem opieki przez opiekuna w trakcie przewozu. 2) Przewozy obejmują dowiezienie ucznia/wychowanka wraz z opiekunem z Piechowic do Przedszkola i powrót po zajęciach, tj.: a) wyjazd z ulicy Szkolnej nr 9 w Piechowicach i przyjazd do Przedszkola na godzinę 9:00, b) powrót ok godziny 15:00 z Przedszkola i przyjazd na ulicę Szkolną nr 9 w Piechowicach. umowy. Konkretne godziny wyjazdu z Piechowic do Przedszkola ustalane zostaną przy zawarciu 3) Usługa objęta przedmiotem zamówienia będzie świadczona w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i przerw świątecznych oraz ewentualnie innych nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanych np. chorobą ucznia/wychowanka w łącznej ilości ok. 148 dni. O nieobecnościach spowodowanych np. chorobą ucznia/wychowanka lub brakiem zajęć dydaktycznych innych niż w związku z przerwą świąteczną wykonawca usługi będzie informowany telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. 4) Obowiązkiem wykonawcy usługi objętej przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki przez opiekuna w czasie przewozu. Oferent jest obowiązany w składanej propozycji cenowej (ofertowej) wskazać imię i nazwisko osoby, która będzie pełniła czynności opiekuna. Do zadań opiekuna należeć będzie: - sprawowanie opieki nad uczniem/wychowankiem w czasie przewozu, a w razie potrzeby udzielenie mu pomocy,

2 - pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz zajmowaniu miejsca w pojeździe, - zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się ucznia/wychowanka w czasie przejazdu, - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dowożonego ucznia/wychowanka nie dopuszczenie go do przewozu, - przejmowanie ucznia/wychowanka od rodzica o ustalonej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia dydaktyczne przekazywanie pod opiekę nauczyciela w Przedszkolu, -po zakończeniu zajęć odbieranie ucznia/wychowanka od nauczyciela i po dowiezieniu pod dom (Piechowice, ul.szkolna9) przekazywanie pod opiekę rodzica. Nie dopuszcza się przekazywania ucznia/wychowanka w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym. 5) Osoba, która będzie pełnić funkcję opiekuna musi spełniać następujące wymagania: - posiadać obywatelstwo polskie, - mieć ukończony 18 rok życia, - mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, - posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków opiekuna zgodnie z niniejszym zaproszeniem, - być nie karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, - cieszyć się nieposzlakowaną opinią, być obowiązkowym, sumiennym i odpowiedzialnym, - posiadać umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole. 6) Wykonawca usługi objętej przedmiotem zamówienia jest obowiązany: a) zapewnić przewóz ucznia/wychowanka i opiekuna środkiem transportu na warunkach określonych w projekcie umowy a w składanej propozycji cenowej (ofertowej) wskazać typ, markę, ilość miejsc siedzących, numer rejestracyjny pojazdu, którym będą wykonywane przewozy, b) posiadać na czas świadczenia usług objętych zamówieniem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także ubezpieczenie opiekuna. 7) Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym integralną część przedmiotu zamówienia Załącznik nr2. 8) Rozliczenie za wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznej ilości dni, w których wykonywana była usługa i ceny za jeden dzień świadczenia usług zaoferowanej w złożonej propozycji cenowej (ofertowej). 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 stycznia 2013 r. 31lipca 2013 r. 4. Propozycja cenowa (ofertowa) ma być sporządzona na Formularzu propozycji cenowej (ofertowej) wg załączonego wzoru Załącznik nr Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): Zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać cenę brutto w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena oferty (brutto wraz z podatkiem) jest ceną za jeden dzień świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także ubezpieczenie opiekuna. 6. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: CENA 100%.

3 Cena A(X): Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: C A(x) = min 100 C ( x) gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny C min cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte nn. zamówieniem, C(x) cena zawarta w ofercie x 7. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów najniższa cena oferty. 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. do godz. 10:00 w jednej z wybranych form: a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego Piechowice, ul. Żymierskiego 49 b) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Piechowice ul. Żymierskiego 49, Piechowice, c) faksem pod numerem d) drogą elektroniczną - adres 9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest Marta Głowala, tel , O wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej (cenowej) oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni faksem lub em. 11. Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 31 grudnia 2012 r. Oferent, którego propozycja cenowa (ofertowa) została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy zwycięski oferent jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpis lub kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność w oparciu o który prowadzona jest działalność gospodarcza (stosownie do formy prowadzonej działalności gospodarczej np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z ewidencji działalności gospodarczej) i z którego wynika kto w imieniu oferenta jest upoważniony do reprezentowania i zaciągania zobowiązań. Jeżeli w/w dokument jest wystawiony wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przedłożenia go zamawiającemu to wymagane jest złożenie oświadczenia dot. aktualności danych zawartych w dokumencie. 12. Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór propozycji cenowej (ofertowej). Załącznik nr 2 Projekt umowy. /-/ Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf

4 Załączn ik nr 1 do zaproszenia do złożen ia propozycji cenowej (ofertow ej), znak SP.ZP z r. (Nazwa i adres oferenta) Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 dnia... PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) znak SP.ZP z dnia r. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie usługi przewozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego łącznie z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze oferuję wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty z dnia 20 grudnia 2012 r., znak SP.ZP za cenę za jeden dzień świadczenia usług: 1. Cena brutto...zł (słownie złotych:...), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 8 %. 2. Funkcję opiekuna w trakcie przewozu pełnić będzie:... (imię i nazwisko) i oświadczam(-y), że w/w osoba spełnia warunki postawione w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) znak SP.ZP z dnia r.. 3. Oświadczam(-y), że przedmiotowe zamówienie wykonam/y w terminie: 2 styczeń 2013 r. 31 sierpień 2013 r. 4. Usługę przewozu będę wykonywać następującym samochodem osobowym: - typ... - marka... - ilość miejsc siedzących... - numer rejestracyjny Oświadczam(-y), że w razie wyboru mojej (naszej) oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję (-emy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) znak SP.ZP z dnia r.. Załączniki: (podpis i pieczątka oferenta)

5 Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) znaksp.zp , z r. UMOWA o przewóz ucznia/wychowanka niepełnosprawnego Zawarta dnia.. w Piechowicach pomiędzy Gminą Miejską Piechowice, z siedzibą w Piechowicach, ul. Żymierskiego 49, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przy kontrasygnacie NIP , Regon a Firmą.. zwaną dalej w treści umowy Przewoźnikiem, reprezentowaną przez.. NIP..., Regon... O następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi polegające na przewozie 1 ucznia/wychowanka wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu, na obszarze kraju świadczone na rzecz Zleceniodawcy przez Przewoźnika w zakresie wskazanym w ust Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu i sprawowania opieki z miejsca zamieszkania ucznia/wychowanka tj. ulicy Szkolnej 9 do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze przy ulicy Junaków 2a w Jeleniej Górze i z powrotem 2 Przewozy odbywać się będą na trasie określonej 1 dwa razy dziennie tj. a) wyjazd z ulicy Szkolnej nr 9 w Piechowicach i przyjazd do Przedszkola na godzinę 9:00, b) powrót ok godziny 15:00 z Przedszkola i przyjazd na ulicę Szkolną nr 9 w Piechowicach w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych i nieobecności dziecka w przedszkolu Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Przewoźnikowi kwotę zł brutto za dzień usługi /słownie:../, 2. Płatność odbywać się będzie po miesiącu wykonanej usługi, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT wraz z harmonogramem przewozów, przelewem na rachunek bankowy Przewoźnika podany na fakturze. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie miesięczny harmonogram przewozów, w którym opiekun codziennie będzie potwierdzał własnoręcznym podpisem fakt powrotu ucznia/wychowanka z przedszkola. 4 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 2 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r Przewoźnik oświadcza, iż będzie świadczyć usługę własnym samochodem osobowym o nr rejestracyjnym o liczbie miejsc siedzących. 2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym uczestników przewozu, Zleceniodawcę oraz zapewnić zastępstwo innego przewoźnika. 3. W wyniku działania siły wyższej Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej trasie przewozu lub jej części (przewóz zastępczy) jednakże Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje. Przy czym przewoźnik

6 zastępczy musi dysponować samochodem osobowym o standardzie nie niższym niż samochód osobowy Przewoźnika. 4. Przewoźnik oświadcza, iż posiada samochód osobowy odpowiadający warunkom technicznym wymaganym przez przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz przepisom wydanym na podstawie w/w ustawy. 5. Przewoźnik oświadcza, iż kierowcy działający w imieniu i na jego rzecz posiadają aktualne badania lekarskie i psychologiczne wymagane przez ustawę o ruchu drogowym. 6. Przewoźnik oświadcza, iż posiada aktualne polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty. na jednego uczestnika oraz inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. 6 Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w samochodzie osobowym z winy uczestników przewozu Przewoźnik zobowiązuje się do: 1. podanie do wiadomości Zleceniodawcy numerów telefonów komórkowych kierowców na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi przewozu, 2. posiadania i utrzymania w samochodzie osobowym urządzeń technicznych, w tym tachografów, wymaganych odrębnymi przepisami, 3. utrzymania samochód osobowy w czystości i porządku, 4. zapewnienie podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny przewozu, 5. posiadania środków płatniczych w ilości wystarczającej do zapłacenia należności za usunięcie ewentualnej awarii pojazdu. 8 W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w 5 i 7 Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości zł (tysiąc złotych), a w przypadku udowodnienia wykonywania usługi przez kierowcę po spożyciu alkoholu w wysokości zł (dwa tysiące złotych), za każde zdarzenie. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałą z jego winy szkodę przenoszącą wysokość zastrzeżonej kary umownej Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie prawo przewozowe, kodeks cywilny, kodeks drogowy. 3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony oddają do rozstrzygnięcia Sądowi Rejonowemu i Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze. 10 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przewoźnika i dwa dla Zleceniodawcy. 11 Integralną częścią umowy jest propozycja cenowa (ofertowa) znak SP.ZP z dnia r. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie usługi przewozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego łącznie z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze Zleceniodawca: Przewoźnik

7

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660 Nr konkursu: ZSPP.IV.8030.1.2014 Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Rodzaj zadnia: zadanie edukacyjno-profilaktyczne Termin składania ofert: 14 sierpnia 2014r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo