Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU"

Transkrypt

1 FORMULARZ WNIOSKU Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy wniosek [nazwa usługodawcy] w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie usług finansowych dla dostawców danych. SEKCJA 1. - IDENTYFIKACJA 1.1 Identyfikacja usługodawcy 1 Wnioskodawcy wypełniają formularz podmiotów prawnych, który znajduje się pod następującym adresem strony internetowej: lub [adres strony] Dane osobowe Osoba upoważniona do podpisania umowy w imieniu wnioskodawcy TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA ADRES: Pan/Pani/Dr/inni (niepotrzebne skreślić lub odpowiednio uzupełnić) Nazwisko (drukowanymi literami):... Imię:... DANE KONTOWE Telefon bezpośredni:... Faks bezpośredni:... Adres Osoba udzielająca informacji (jeżeli inna od osoby wskazanej w pkt 1) TYTUŁ Pan/Pani/Dr/inni (niepotrzebne skreślić lub odpowiednio uzupełnić) IMIĘ I NAZWISKO Nazwisko (drukowanymi literami):... Imię:... FUNKCJA ADRES POCZTOWY 1 W przypadku konsorcjum, niniejsza sekcja musi zostać wypełniona w odniesieniu do każdego członka konsorcjum. 2 W przypadku konsorcjum, tylko jedna osoba jest upoważniona do złożenia podpisu

2 DANE KONTOWE Telefon bezpośredni:... Faks bezpośredni:... Adres Informacje dotyczące podwykonawcy 3 IMIĘ I NAZWISKO ADRES: DANE KONTOWE FORMA PRAWNA REJESTR HANDLOWY, ITD. INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI OSOBY FIZYCZNE VAT KRÓTKI OPIS PRAC OBJĘTYCH PODWYKONAWSTWEM Telefon:... Faks:... Adres ... Nazwa rejestru:... Data rejestracji:... Kraj rejestracji:... Numer rejestracji:... Dowód tożsamości [nr + data ważności]... LUB Paszport lub inny dokument tożsamości [nr + data ważności]... Numer rejestracji:... lub Oświadczenie o zwolnieniu wydane przez krajowy urząd podatkowy (VAT) z dnia...załączone pod numerem referencyjnym... Wydane przez... SEKCJA 2. - KWESTIE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Podpisując niniejszy formularz, zaświadczam, że żadna z poniższych sytuacji nie dotyczy wnioskodawcy: a) Podmiot znajduje się w stanie upadłości lub podlega likwidacji, jego sprawami 3 Niniejsza sekcja musi zostać wypełniona w odniesieniu do każdego podwykonawcy, jeżeli występują lub jeżeli jest ich więcej niż jeden.

3 zarządzają sądy, zawarł ugodę z wierzycielami, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych spraw, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie lub regulacjach krajowych b) Podmiot został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową c) Podmiot jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które organy zamawiające mogą udowodnić w dowolny sposób d) Podmiot nie wypełnił zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne lub zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę, lub z przepisami prawa kraju instytucji zamawiającej lub kraju, w którym umowa ma być wykonywana. e) Podmiot podlega prawomocnemu wyrokowi za nadużycie finansowe, korupcję, zaangażowanie w działalność przestępczą lub każdą inną działalność niezgodną z prawem, naruszającą finansowe interesy Wspólnoty. f) W następstwie innej procedury przetargowej lub procedury przyznania dotacji finansowanej z budżetu wspólnotowego uznano, że podmiot w sposób istotny naruszył warunki umowy lub nie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych Wnioskodawca zobowiązuje się do przedstawienia na wniosek Komisji odpowiednich dowodów, jeżeli zostałby zaproszony do złożenia oferty. SEKCJA 3. KWESTIE DOTYCZĄCE WYBORU USŁUGODAWCY Zdolność finansowa Dokumenty przedstawione w celu udowodnienia zdolności ekonomicznej i finansowej 1) 2) Załącznik/N r strony Segmenty rynku objęte działalnością ze wskazaniem serii i zakresu danych (okres i kraje), określonych umiejętności w tym segmencie rynku oraz usług, które mogą być świadczone. Wnioskodawca musi być w stanie wykazać się koniecznym zasięgiem i częstotliwością w odniesieniu do serii danych. OBJĘTE DZIEDZINY 1. Rynki papierów wartościowych Rynek obligacji Rynek akcji Rynek transakcji repo Rynek bonów skarbowych Rynek papierów komercyjnych 2. Rynek instrumentów pochodnych towarowych SZCZEGÓŁY (w tym serie danych, zakres pod względem objętego okresu, częstotliwości i zasięgu geograficznego)

4 walutowych opartych na stopie procentowej kredytowych 3. Fundusze Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) Inne fundusze inwestycyjne (w tym fundusze zabezpieczające, fundusze kapitału prywatnego, zarządzanie funduszami inwestującymi w nieruchomości) 4. Usługi płatnicze 5. Bankowość Bankowość hurtowa Bankowość detaliczna (w tym kredyty hipoteczne, konsumenckie, rachunki bankowe...) Bankowość inwestycyjna Usługi brokerskie i dealerskie Bankowość elektroniczna 6. Ubezpieczenia Na życie Inne niż na życie Reasekuracja Pośrednictwo ubezpieczeniowe Dane związane z wypłacalnością II (rezerwy techniczne, wymagania kapitałowe oraz portfele inwestycyjne) Dane związane z systemami gwarancyjnymi 7. Instytucje pracowniczych programów emerytalnych 8. Konglomeraty finansowe SEKCJA 4. IDENTYFIKACJA BANKOWA Wnioskodawcy wypełniają danymi dotyczącymi rachunku bankowego formularz, który znajduje się pod następującym adresem strony internetowej: lub [adres strony]... (Podpis upoważnionego przedstawiciela 4 ) Imię:...Nazwisko:...Stanowisko......Data:... 4 Wszystkie strony formularza również powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela.

5

6 ZAŁĄCZNIK TREŚĆ WNIOSKU Wnioskodawca przedstawi wszystkie dowody wymagane poniżej. W przypadku konsorcjum, wszyscy jego członkowie przedstawią wymienione dowody. UWAGI OGÓLNE Wnioski muszą być złożone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Wnioskodawcy muszą prawidłowo wypełnić powyższy formularz wniosku, wskazując wszystkie wymagane informacje. Ponadto, wnioski muszą zawierać przynajmniej wszystkie dokumenty wyszczególnione w niniejszej sekcji. Inne informacje, które należy przedstawić we wniosku: o dowód, który jest zwykle akceptowany zgodnie z ustawodawstwem wnioskodawcy, potwierdzający rejestrację w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej; dowód potwierdzający nie jest wymagany w przypadku podwykonawców; o Jeśli wnioskodawca nie jest osobą fizyczną: kopia dowodu tożsamości, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu, który może być oficjalnie wykorzystywany do celów identyfikacji. Ponadto, wnioski przedkładane przez konsorcja: o wyraźnie wskazują rolę, kwalifikacje i doświadczenie każdego z członków proponowanego konsorcjum; o zawierają pismo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdej z innych stron wskazujące przedsiębiorstwo i/lub osobę, która będzie reprezentować konsorcjum do celów podpisania ewentualnych umów z Komisją w okresie obowiązywania niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. DOSTĘP DO RYNKU Wnioski zawierają następujące dokumenty: Oświadczenie o braku konfliktu interesów. Wnioskodawca musi podpisać oświadczenie wskazujące jego niezależność w stosunku do zainteresowanych stron i podmiotów w dziedzinach objętych niniejszym zaproszeniem. Dowód, iż wnioskodawca jest upoważniony do wykonania zamówienia zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o czym świadczy wpis do rejestru handlowego lub zawodowego, lub zaprzysiężone oświadczenie, zaświadczenie, członkostwo w konkretnej organizacji, wyraźne zezwolenie; wpis do rejestru VAT (tj. numer rejestracyjny VAT) lub oficjalny dowód zwolnienia z podatku VAT;

7 KRYTERIA WYBORU Zdolności ekonomiczne i finansowe Zdolności techniczne Dokumenty, które powinny zostać przedstawione Dowody zdolności ekonomicznych i finansowych mogą zostać dostarczone w formie jednego lub kilku spośród następujących dokumentów: 1) W przypadku osób prawnych i w odniesieniu do każdej z nich, jeżeli jest ich więcej niż jedna: odpowiednie oświadczenia banku albo dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu; przedstawienie bilansów i wyciągów z bilansów co najmniej za ostatnie dwa lata, dla których rozliczenia zostały zamknięte, w przypadku gdy publikacja bilansów jest wymagana na mocy prawa spółek kraju, w którym podmiot gospodarczy prowadzi działalność; oświadczenie o całkowitym obrocie i obrocie dotyczącym usług objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania w okresie, który nie może być dłuższy niż ostatnie trzy lata budżetowe. 2) W przypadku osób fizycznych: Odpowiednie oświadczenia banku albo dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Należy dostarczyć wszystkie następujące dowody: 1. Szczegółowa prezentacja wnioskodawcy wyraźnie wskazująca jego doświadczenie w dziedzinach objętych niniejszym zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania; 2.Wnioskodawca musi być w stanie wykazać, że: 2.1 ma potwierdzony poziom i historię wyników w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie dostarczania danych; 2.2. może zapewniać pomoc techniczną i rozwiązania w przypadku problemów w korzystaniu z danych; 3. Potwierdzone zdolności techniczne i zawodowe: wnioskodawca będzie musiał złożyć oświadczenie dotyczące wewnętrznej procedury zarządzania jakością oraz listę ważniejszych klientów. KRYTERIA WYKLUCZENIA Ponadto wnioskodawcy zobowiązują się do przedstawienia, na wniosek Komisji, odpowiednich dokumentów, jeżeli zostaliby zaproszeni do złożenia oferty. Dokumenty, które powinny zostać przedstawione

8 Dowód potwierdzający, iż wnioskodawca nie znajduje się w żadnej z sytuacji wskazanych w sekcji 2 lit. a), b) i e) powyższego formularza wniosku. Dowód potwierdzający, iż wnioskodawca nie znajduje się w żadnej z sytuacji wskazanych w sekcji 2 lit. d), powyższego formularza wniosku. Aktualne zaświadczenie o niekaralności lub jeżeli to niemożliwe, aktualny równoważny dokument wydany przez organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia, wykazujący, że wymogi te są spełnione. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną a ustawodawstwo w kraju, w którym wnioskodawca ma siedzibę nie pozwala na wydanie takich dokumentów osobom prawnym, wymienione dokumenty powinny zostać przedstawione w odniesieniu do osób fizycznych, takich jak dyrektor przedsiębiorstwa lub osoba o uprawnieniach do reprezentowania, podejmowania decyzji lub prowadzenia kontroli w odniesieniu do wnioskodawcy. Wymagane są aktualne zaświadczenia lub pisma wydane przez właściwe organy zainteresowanego państwa. Wymienione dokumenty muszą zawierać dowody na wypełnienie wszystkich zobowiązań wnioskodawcy w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, włącznie z np: VAT, podatkiem dochodowym (dotyczy tylko osób fizycznych), podatkiem od przedsiębiorstw (dotyczy tylko przedsiębiorstw) i składkami na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli żaden dokument opisany powyżej nie jest wydawany w danym kraju, może on być zastąpiony zaprzysiężonym lub, jeżeli to niemożliwe, uroczystym oświadczeniem, złożonym przez zainteresowaną stronę przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub wykwalifikowanym organem zawodowym w kraju pochodzenia.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo