ERT C ERT C ERT C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C"

Transkrypt

1 SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora - V /6Hz o o Temperatura otoczenia (pracy) - od + do + Wilgotnoœæ - od % do 8 % RH Stopieñ ochrony - regulator - IP Stopieñ ochrony - panel przedni - IP6 - dla monta u na panelu przy zastosowaniu uszczelki bci¹ enie maksymalne: ERT--- ERT--- ERT--- sprê arka -,6 kw sprê arka - kw sprê arka -, HP grza³ka odszr. -,6 kw wyjœcie programowane - kw wyjœcie programowane - kw wyjœcie programowane -,6 kw Maksymalny pr¹d p³yn¹cy przez przy³¹cza - A Regulator po wbudowaniu spe³nia klasê II ochrony przed pora eniem. Regulator przeznaczony jest do wbudowania do urz¹dzeñ klasy I, I, i II. SEMIL MP DEF SET PRG. Przycisk MP/UP - Naciœniêcie przez d³u ej ni sekund aktywuje jeden z zaprogramowanych trybów specjalnych pracy sprê arki (parametr fn). Ponowne naciœniêcie (krótkie) przywraca normaln¹ pracê sprê arki. Podœwietlanie przycisku MP okreœla stan pracy sprê arki: brak podœwietlenia - sprê arka wy³¹czona, przycisk podœwietlony - sprê arka w³¹czona. W³¹czony tryb specjalny pracy sprê arki sygnalizowany jest miganiem podœwietlenia klawisza MP. W trybie zmiany nastawy (podœwietlony przycisk SET) naciœniêcie powoduje zwiêkszenie nastawianej temperatury. W trybie modyfikacji parametrów naciœniêcie powoduje wyœwietlenie nastêpnego symbolu parametru lub zwiêkszenie jego wartoœci. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje zwiêkszenie kodu.. Przycisk DEF/DWN - Naciœniêcie przez d³u ej ni sekund aktywuje rêczne odszranianie. Sygnalizowane jest ono miganiem podœwietlenia. Automatyczne w³¹czenie odszraniania dla odró nienia sygnalizowane jest ci¹g³ym podœwietlaniem. W trybie zmiany nastawy (podœwietlony przycisk SET) naciœniêcie powoduje zmniejszenie nastawianej temperatury. W trybie modyfikacji parametrów naciœniêcie powoduje wyœwietlenie poprzedniego symbolu parametru lub zmniejszenie jego wartoœci. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje zmniejszenie kodu.. Przycisk SET - Naciœniêcie przez d³u ej ni sekundê aktywuje tryb zmiany nastawy sygnalizowany podœwietleniem klawisza SET. W trybie modyfikacji parametrów naciœniêcie prze³¹cza miêdzy wyœwietlaniem symbolu parametru a jego wartoœci¹. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie zatwierdza wybrany kod. Naciskany d³u ej ni sekund, razem z klawiszem PRG umo liwia wejœcie w tryb modyfikacji wszystkich dostêpnych parametrów (poprzedzone jest to procedur¹ wprowadzenia poprawnego kodu serwisowego).. Przycisk PRG/ - Naciskany d³u ej ni sekund umo liwia wejœcie w tryb modyfikacji wybranych parametrów, niewymagaj¹cych wprowadzania kodu serwisowego. W przypadku ustawienia funkcji wyjœcia programowanego jako oœwietlenie, krótkie naciskanie przycisku powoduje w³¹czanie i wy³¹czanie przekaÿnika. W trybie modyfikacji parametrów naciskanie d³u ej ni sekundê powoduje zapamiêtanie zmodyfikowanych parametrów i powrót do normalnej pracy sterownika. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje powrót do normalnej pracy sterownika. Przytrzymanie przycisku PRG w trakcie w³¹czania zasilania do momentu pojawienia siê komunikatu Std powoduje powrót do fabrycznych nastaw parametrów.

2 . Wyœwietlacz LED ( - cyfrowy) - W normalnym trybie wyœwietla temperaturê czujnika okreœlonego parametrem SdL ( - czujnik regulatora, - czujnik odszraniania). Zakres wyœwietlanej temperatury wynosi - do +. Temperatura poni ej - wyœwietlana jest z rozdzielczoœci¹, a temperatura powy ej wyœwietlana jest z rozdzielczoœci¹.. W trybie zmiany nastawy (podœwietlony przycisk SET ) wyœwietlana jest nastawiona temperatura. W trybie programowania - modyfikacji parametrów wyœwietlany jest symbol parametru lub jego wartoœæ. Wyœwietlane s¹ tak e kody alarmów i wprowadzany kod serwisowy (w trybie weryfikacji wprowadzanego kodu serwisowego). Wymiary i monta Wymiary obudowy za panelem monta owym z za³o onymi bocznymi zaczepami i demontowanymi zaciskami œrubowymi Szerokoœæ - 8, mm, wysokoœæ - 7 mm, g³êbokoœæ - 8 mm Pod³¹czenie i wyprowadzenia ERT--- ALARM Wg parametru rl A A A ERT--- ERT--- twór monta owy 7x9 mm ALARM Wg parametru rl A 6A, HP Panel regulatora 77,x6 mm ERT--- ERT--- Klucz programuj¹cy Klucz programuj¹cy Vac zujnik zujnik regulatora odszraniania N L Vac zujnik zujnik regulatora odszraniania N L zujnik regulatora i odszraniania s¹ tego samego typu - kolory przewodów s³u ¹ jedynie u³atwieniu monta u. Klucz programuj¹cy - z³¹cze do pod³¹czenia PRGRAMMING KEY SK- S³u y do przenoszenia parametrów miêdzy regulatorami serii ERT-. Niezbêdny przy wielkoseryjnej produkcji. Programowanie temperatury nastawy W celu wyœwietlenia lub modyfikacji nastawy nale y: ) Nacisn¹æ przycisk SET przez czas d³u szy ni sekundê - na wyœwietlaczu pojawi siê nastawiana temperatura, przycisk zostanie podœwietlony. ) Za pomoc¹ przycisków UP lub DWN ustawiamy ¹dan¹ temperaturê. ) Ponowne naciœniêcie przycisku SET zatwierdza ustawion¹ temperaturê, wy³¹czane jest podœwietlenie przycisku SET i nastêpuje powrót do wyœwietlania aktualnej temperatury. Je eli przez sekund nie naciœniemy przycisku SET, wówczas sterownik przywraca poprzedni¹ nastawê. Rêczne odszranianie Istnieje mo liwoœæ rêcznego w³¹czenia odszraniania. Warunkiem niezbêdnym jest, aby temperatura czujnika odszraniania by³a ni sza ni ( det (temperatura koñca odszraniania) - st). W celu w³¹czenia odszraniania naciœnij przycisk DWN/DEF przez czas d³u szy, ni sekund. Rêcznie w³¹czone odszraniania sygnalizowane jest miganiem podœwietlania przycisku DWN/DEF, w przypadku automatycznego w³¹czenia odszraniania, podœwietlanie przycisku jest ci¹g³e. Dostêp do parametrów konfiguracji ogólnodostêpnych, bez has³a serwisowego Przez czas d³u szy ni sekund przytrzymaj przycisk PRG, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê kod pierwszego, ogólnodostêpnego parametru. Dostêp do wszystkich parametrów konfiguracji ) Przez czas d³u szy ni sekund przytrzymaj jednoczeœnie przyciski PRG i SET, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê numer. ) Naciskaj przycisk UP lub DWN, a na wyœwietlaczu pojawi siê (has³o, które daje dostêp do wszystkich parametrów konfiguracji. Przyciskiem PRG mo na powróciæ do normalnego trybu pracy sterownika. ) ZatwierdŸ has³o przyciskiem SET. Zatwierdzenie b³êdnego has³a powoduje ponowne wyœwietlenie. ) Prawid³owe has³o - na wyœwietlaczu pojawi siê kod pierwszego modyfikowanego parametru. Modyfikacja parametrów Po wyœwietleniu kodu pierwszego parametru, przeprowadzamy nastêpuj¹ce czynnoœci: ) Naciskaj przycisk UP lub DWN, a na wyœwietlaczu pojawi siê kod parametru przeznaczonego do modyfikacji. ) Naciœnij SET, aby wyœwietliæ wartoœæ parametru. ) Naciskaj przycisk UP lub DWN aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wartoœæ parametru. ) Naciœnij SET aby wstêpnie zapisaæ now¹ wartoœæ parametru i powróciæ do wyœwietlania kodu parametru. ) hc¹c zmodyfikowaæ inne parametry, powtórz czynnoœci od punktu do. Zapisanie nowych wartoœci parametru W celu ostatecznego zapisania zmodyfikowanych wartoœci parametrów przytrzymaj przycisk PRG(w trybie wyœwietlania kodu parametru) przez czas d³u szy ni sekundê, a nast¹pi wyjœcie z procedury programowania.

3 Tryby specjalne pracy sprê arki W celu wejœcia w tryb specjalny sprê arki naciskaj przycisk MP przez czas d³u szy ni sekund. Tryb 'sprê arka zawsze wy³¹czona' ( Fn=) sygnalizowany jest krótkimi migniêciami podœwietlenia przycisku MP. Tryby 'sprê arka zawsze w³¹czona' ( Fn= lub ) sygnalizowany jest d³ugimi migniêciami podœwietlenia przycisku MP. Funkcje specjalne ) Przytrzymanie klawisza PRG w trakcie w³¹czania regulatora (przez ca³y czas migania kropki) powoduje zaprogramowanie regulatora nastawami fabrycznymi. Sygnalizowane jest to wyœwietlaniem przez, sekundy komunikatu Std. ) Przytrzymanie klawisza DWN w trakcie w³¹czania regulatora (przez ca³y czas migania kropki) powoduje wejœcie regulatora w tryb 'serwisowy'. harakteryzuje siê on eliacj¹ ograniczeñ czasowych dotycz¹cych sterowania sprê ark¹, co przydaje siê w trakcie testowania i uruchamiania urz¹dzenia ch³odniczego. Alarmy Std - Wyœwietlany jest podczas inicjalizowania regulatora nastawami fabrycznymi EE - Sygnalizuje b³¹d zwi¹zany z zapisem i odczytem danych z pamiêci EEPRM E - Sygnalizacja uszkodzenia czujnika regulatora E - Sygnalizacja uszkodzenia czujnika oszraniania HI - Sygnalizacja alarmu wysokiej temperatury (wyœwietlany jest na przemian z temperatur¹ czujnika okreœlonego przez parametr SdL) L - Sygnalizacja alarmu niskiej temperatury (wyœwietlany jest na przemian z temperatur¹ czujnika okreœlonego przez parametr SdL) Nr Kod Parametr J.M. Typ N.F. Min Max Parametry sondy ofs Wzorcowanie sondy (czujnik regulatora) Stb Stabilnoœæ/opóŸnienie pomiaru (opóÿnienie miêdzy kolejnymi wyœwietlaniami temperatury - co,s, -cos, -cos... SdL Wartoœæ wskazywana na wyœwietlaczu - temperatura - czujnik regulatora - czujnik odszraniania Parametry sterowania HYS Histereza SLo Minimalna wartoœæ nastawy SHI Maksymalna wartoœæ nastawy Parametry sprê arki of Minimalny czas postoju sprê arki (-brak ograniczenia ) on Maksymalny czas pracy sprê arki ( - brak ograniczenia ) ofe zas postoju sprê arki - uszkodzona czujnik regulatora one zas pracy sprê arki - uszkodzona czujnik regulatora Fn Specjalne tryby pracy sprê arki - przycisk MP (wejœcie w specjalny tryb wymaga co najmniej -sekundowego przytrzymania przycisku MP - wyjœcie z trybu specjalnego - krótkie przyciœniêcie przycisku MP ) - brak sterowania przyciskiem MP - zawsze wy³¹czony - sygn. krótkimi migniêciami podœwietlenia przycisku MP - zawsze w³¹czony - sygn. d³ugimi migniêciami podœwietlenia przycisku MP - zawsze w³¹czony z ograniczeniem temperatury - parametr st Sprê arka jest wy³¹czana po osi¹gniêciu temperatury okreœlonej parametrem st i w³¹czana przy wzroœcie temperatury do st + AHS W trybach iaktywne s¹ ograniczenia: imalnego czasu postoju sprê arki i maksymalnego czasu pracy sprê arki. St Temperatura wy³¹czenia sprê arki w -cim specjalnym trybie sprê arki (fn = ) SHI + SLo Parametry odszraniania dty Typ odszraniania - grza³ka odszraniania - koniec na bazie temperatury lub po przekroczeniu czasu - gor¹cy gaz (sprê arka w³¹czona) - koniec na bazie temperatury lub po przekroczeniu czasu - grza³ka odszraniania - koniec po przekroczeniu czasu - gor¹cy gaz - koniec po przekroczeniu czasu - bez odszraniania JeœliFFn=totryb, i nie wymagaj¹ pod³¹czenia czujnika - brak alarmu braku czujnika.

4 Nr Kod Parametr dl det dlt dad ddl FFn FSt Fco FdF FSd AHS ALo AHI AdL rl Parametry odszraniania (cd) zas miêdzy kolejnymi odszronieniami Temperatura koñca odszraniania Maksymalny czas trwania odszraniania Dla trybu i odszraniania jest to czas odszraniania - brak ograniczenia czasu odszraniania zas ociekania - opóÿnienie w³¹czenia sprê arki po odszranianiu Wartoœæ wskazywana na wyœwietlaczu podczas odszraniania - rzeczywista temperatura - temperatura jak w momencie startu odszraniania - powrót do normalnych wskazañ po osi¹gniêciu temperatury z przed odszraniania lub osi¹gniêciu nastawionej temperatury Parametry wentylatora parownika Sposób sterowania wentylatorem - praca wentylatora nie zale y od temperatury czujnika parownika (odszraniania) - praca wentylatora zale y od temperatury czujnika parownika (odszraniania) Nastawa w³¹czenia wentylatora wentylator w³¹czony gdy: temp. parownika < nast. wentylatora - hist. alarmu (FSt - AHS) wentylator wy³¹czony gdy: temp.parownika > nast. wentylatora (FSt) Wy³¹czenie wentylatora gdy wy³¹czana jest sprê arka - nie jest wy³¹czany - jest wy³¹czany Praca wentylatora w trakcie odszraniania i ociekania - jest w³¹czony - jest wy³¹czony zas przestoju wentylatorów po fazie ociekania Parametry alarmu Histereza alarmu temperatury i wentylatorów W³¹czenie alarmu wysokiej temperatury = nastawa + AHI Wy³¹czenie alarmu wysokiej temperatury = nastawa + AHI - AHS W³¹czenie alarmu niskiej temperatury = nastawa - ALo Wy³¹czenie alarmu niskiej temperatury = nastawa - ALo +AHS Alarm niskiej temperatury - odchylenie od nastawy ALo = - alarm wy³¹czony Alarm wysokiej temperatury - odchylenie od nastawy AHI = - alarm wy³¹czony póÿnienie alarmu temperatury Inne ustawienia 8 rl Funkcja -go przekaÿnika: - nieaktywny (wy³¹czony) - wentylator tylko w ERT--- i ERT--- - oœwietlenie - klawisz PRG - alarm HI - przekaÿnik w³¹czany w trakcie komunikatu HI - alarm L - przekaÿnik w³¹czany w trakcie komunikatu L - alarmy L lub HI - przekaÿnik w³¹czany w trakcie wyœw. komunikatu L lub HI 6 - odszranianie Funkcja -go przekaÿnika: tylko w ERT--- - nieaktywny (wy³¹czony) - wentylator - oœwietlenie - klawisz PRG - alarm HI - przekaÿnik w³¹czany w trakcie komunikatu HI - alarm L - przekaÿnik w³¹czany w trakcie komunikatu L - alarmy L lub HI - przekaÿnik w³¹czany w trakcie wyœw. komunikatu L lub HI J.M. Typ N.F. Min Max godz. Typ parametru - Parametry dostêpne bez wprowadzania has³a serwisowego - Parametry dostêpne po wprowadzeniu has³a serwisowego (wszystkie parametry)

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo