SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZP-PNK/DU/2012/7/33 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. RODZAJE UBEZPIECZEŃ A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. A.1. Zakres ubezpie obejmuje: a) OC komunikacyjne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dla wszystkich pojazdów. Zakres ubezpie: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiech obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Suma gwarancyjna: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). b) ZK (Zielona Karta) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (na kraje, będące członkami Systemu Zielonej Karty), dla wszystkich pojazdów. c) NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, dla wszystkich pojazdów, poza przyczepą Tab. V,VI, IX. poz. 1. Zakres ubezpie : przedmiotem ubezpie jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu Suma ubezpie PLN na 1 osobę. d) Ass Assistance, na terenie Polski i w ruchu zagranicznym, w wariancie o maksymalnie rozszerzonym zakresie zgodnie z OWU, ze zniesieniem limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance, ubezpieczyć wszystkie pojazdy poza pojazdem Tab. V,VI, IX. poz. 1. Zakres ubezpie: ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu koszów naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części), dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży, bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku awarii pojazdu lub jego kradzieży, a także wypadku drogowego, na okres co najmniej min. 3 dni. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku. 1

2 e) AC autocasco, dla wszystkich pojazdów pojazdy poza pojazdem Tab.V,VI. poz. 1. Zakres ubezpie pełny (od zniszczeń, uszkodzeń, utraty i kradzieży). Zakres ubezpie winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, również wskutek upadku statku powietrznego; - uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji; - uszkodzenia w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, zatopienia, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi oraz nagłego działanie innych sił przyrody ; - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - uszkodzenia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego ; - powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie). Zakres terytorialny ubezpie autocasco - Polska i inne państwa Europy. Na całym obszarze wspomnianego zakresu terytorialnego ( również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR), obowiązuje taki sam zakres ochrony pełny rozszerzony o kradzież, omówiony wyżej. Wariant ubezpie warsztatowy/serwisowy, zniesiona amortyzacja w szkodach częściowych. Wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw., z uwzględnieniem podatku VAT. Akceptowana będzie naprawa pojazdów w autoryzowanych stacjach obsługi oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych. Zniesiony udział własny. Brak franszyzy redukcyjnej. Franszyza integralna 500,-PLN. Suma ubezpie nie ulega w okresie ubezpie pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe Suma ubezpie wg wartości rynkowej z VAT-em, ustalona na bazie katalogu Info- Ekspert ( wyceny dokonuje Broker), a odnośnie planowanego zakupu pojazdu fabrycznie nowego wg faktury zakupu. Przed zawarciem ubezpie AC, każdy pojazd będzie ponownie wyceniany, w celu aktualizacji sumy ubezpie. Nastąpi ponowne naliczenie składki przy stawce procentowej zgodnej z ofertą. Likwidacja szkód - dowód, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu, - Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, 2

3 A.2. Wykaz pojazdów, zawierający dane o numerze m, marce i rodzaju wg dowodu rejestracyjnego, liczbie miejsc, roku produkcji, pojemności/ładowności, zabezpiech, sumie ubezpie oraz okresie ubezpie każdego pojazdu. TABELA I pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO Volkswagen 7DB Transporter Kombi, 2,5 TDI osobowy, 9 osób. Rok prod r. 2461cm 3 olej napędowy 75kW immobiliser fabr., autoalarm ,- TABELA II pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO Peugeot Partner Combi Space, ciężarowy uniwersalny; furgon, 5 osób r cm kg benzyna 55kW autoalarm 7.200,- TABELA III pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO Skoda Fabia Combi Classic; 1,4 ; osobowy, 5 osób cm 3 50 kw benzyna immobiliser fabr ,- TABELA IV - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO 4350F Skoda 5J Fabia II Hatchback Fun 1.6 TDI, Manual, osobowy, 5 osób Rok prod r cm 3 olej napędowy 55 kw immobiliser fabr ,- 3

4 TABELA V pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO WIOLA W-4256/S, przyczepa lekka r 360 kg BRAK TABELA VI - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO NIEWIADÓW B H przyczepa lekka Rok prod r. 530 kg BRAK TABELA VII pojazd z okresem ubezpie: od r. do r. 1. NO 0827C Skoda Octavia II Sedan Classic 1.9 TDI, Manual; osobowy, 5 osób. Rok prod r. 1896cm 3 olej napędowy 77kW immobiliser fabr TABELA VIII pojazd specjalny z okresem ubezpie: od r. do r. Rok prod. 1. NO 6185G Mercedes Sprinter 313 CDI. przeznaczenie: laboratorium techniczne r. 2143cm 3 olej napędowy 95kW immobiliser fabr., autoalarm, w tym samochód ,- oraz aparatura badawcza zamontowana na stałe ,50 w tym komputer ,- 4

5 TABELA IX - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO 9647G przyczepa lekka SAM przeznaczenie: agregat elektryczny / spawalniczy r. 440 kg BRAK A.3. Zestawienie szkód w OC, AC i Ass 2007 r r r r. AC BRAK 5.190,- PLN 5.567,- PLN 5.200,-PLN (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) OC 1.135,- PLN ,- PLN 3.594,- PLN 246,-PLN (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) 2011 r r. AC 5.285,- PLN 1.147,- PLN (1 szkoda) (1 szkoda) OC BRAK BRAK B. UBEZPIECZENIE MIENIA. Okres ubezpie od r. do r. (dotyczy wszystkich pozycji w pkt. B.1., B.2.) B.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zakres ubezpie obejmuje zaistniałe w okresie ubezpie nagłe i niespodziewane, niezależnie od woli ubezpieczejącego szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w skutek zdarzenia losowego, powodujące konieczność restytucji, odbudowy, naprawy lub wymiany albo ponownego zakupu tego mienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodny z OWU z tym, że w przypadku ryzyk wymienionych poniżej wymogiem jest nie stosowanie limitów. 5

6 ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (również cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej), deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, śnieg uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpie mienia od wszystkich ryzyk nie może być węższy, niż zakres pełny w ramach ubezpie na ryzykach nazwanych, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpie wykonawcy. a / Budynki i budowle wg tabeli I (dzierżawione od PAN w Warszawie, umowa zobowiązuje dzierżawcę do ich ubezpie) oraz dwa pomiesz wynajmowane przez ZBiPRCz ( Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka) i ZPCHM (Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych) od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A - bez obowiązku ubezpie. Lokalizacja: 1- pomieszczenie piwniczne zaadaptowane do prac naukowo badawczych- 73,2 m²- ZPCHM, 2- pomieszczenie na parterze do prac naukowo badawczych- 101,45 m²-zbiprcz, Szpital wyposażony jest w gaśnice, hydranty, klapy dymne i sygnalizację dźwiękową. Pomieszczenie Zakładu jest otwierane zamkiem kodowym. Zestawienie szkód: 2006 r.- grupa ubezpieczeniowa 02 ogień i inne żywioły -mienie j.g. 1 szkoda ,00,-PLN 2009 r.- grupa ubezpieczeniowa K2 mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 2 szkody 7 826,00,-PLN 2011 r.- all risk (mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych) 1 szkoda ,00,- PLN Zamawiający nigdy nie miał szkód powodziowych. TABELA I rodzaj budynku/budowli rok wybud. SU w PLN Wartość A. ul. Tuwima X budynek laboratorium modernizacja dot. systemu p-poż ,38,- Księgowa brutto 6

7 2. ul. Tuwima latarnie oświetleniowe parkowe 8 szt parkingi i chodniki ( ok. 500m2 parking, 250 m2 chodnik) ,30, ,73,- -- linia telekomunikacyjna (światłowód) - -- stacja transformatorowa ,76, ,57,- -- linia energetyczna NN 0,4 kv dł. 0,115 km linia energetyczna -- sieć kanalizacyjna zewnetrzna dł. 97,5 mb linia kablowa NN ,80, ,00, ,86, ,62,- Księgowa brutto -- przewody przesyłowe gazowe ,40,- --- przewody kanalizacujne ,00,- --- przewody wodociągowe 5 907,00,- -- wiata rowerowa ,00,- B. ul. Bydgoska 7/7a/5/5a budynek laboratorium ul. Bydgoska 7/7a (dwie bryły połączone-nowa bryła dobudowana w 2009 roku) budynek laboratorium ul. Bydgoska 5a (tzw. zwierzętarnia) budynek biurowo mieszkalny ul. Bydgoska 5 po 1960 r r. remont kapitalny 2010r po 1960r. remont kapitalny 2010r po 1960 r. remonty; -2-ga polowa lat 90-tych -po roku ,53, ,32, ,76,- Księgowa brutto 7

8 4. ul. Bydgoska 7/7a/5/5a -ogrodzenie z siatki i elementów kutych ok. 600 mb, 2 bramy przesuwne i furtka z czytnikiem kart ,40, parkingi i place (ok m2) z polbruku i częściowo z trelinki kanał c.o. po 1960 r. remonty; -2-ga polowa lat 90-tych -po roku ,00, ,00,- Księgowa brutto -- wiata rowerowa ,00,- RAZEM , 43,- INFORMACJE DODATKOWE: Budynek laboratorium ul. Tuwima 10: -obiekt wolnostojący, ogrodzony, oświetlony, ok. 10m od posesji- domy jednorodzinne - rok budowy - X 1999; w roku 2010 modernizacja dot. systemu p-poż, (system oddymiania i podział na strefy dymowe), elewacja i docieplenie - piwnica użytkowa - tzw niski parter (siedziba administracji) - ilość kondygnacji 3 (parter + 2 piętra) z windą - przeznaczenie na laboratoria i część administracyjną + sala konferencyjna konstrukcja gazobeton gr. 24cm ściany szczytowe betonowe wylewane na mokro Konstrukcja stropu - Płyta żelbetowa wylewana na mokro Dach mansardowy. Konstrukcja drewniana płatwiowo kleszczowa -blachodachówka Zabezpieczenie poż- zgodnie z obowiązującymi przepisami: Alarm- połączenie automatycznie ze strażą pożarną za pośrednictwem jednostki ochrony mienia, budynek jest podzielony na strefy dymowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, klapy dymne otwierają się automatycznie, podręczny sprzęt gaśniczy, - dodatkowo rolety zewnętrzne w oknach w pomieszch z drogim sprzętem, - kamera przy bramie wjazdowej, - kraty w oknach - siedziba administracji - tzw niski parter - piwnica użytkowa - alarm połączony z jednostką ochrony mienia. Budynki przy ul. Bydgoskiej 7/7a/5/5a: -3 obiekty wolnostojące, ogrodzone, oświetlone, w sąsiedztwie- domy mieszkalne, ogródki działkowe, budynki oświatowe (Olsztyńska Szkoła Wyższa). -Budynek laboratorium- ul. Bydgoska 7/7a - budynek laboratorium (dwie bryły połączone) - stara bryła (ul. Bydgoska 7) z lat 60-tych, po remoncie kapitalnym zakończonym w 2010 r.; nowa bryła dobudowana (ul. Bydgoska 7a) w 2009 r. - obie bryły podpiwniczone, użytkowe (laboratoria i sala seminaryjna) - winda w nowej bryle - 3 kondygnacje (parter, piętro i poddasze użytkowe w obu bryłach) - przeznaczenie na laboratoria i pomiesz administracyjne + sala seminaryjna Konstrukcja gazobeton na zaprawie M-5 Cegła wapienno piaskowa na zaprawie M5 Konstrukcja stropu gęsto-żebrowe pustaki żużlowo-betonowe 8

9 Dach Konstrukcja drewniana dachówka ceramiczna Zabezpieczenie poż : budynek jest podzielony na strefy dymowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, klapy dymne otwierają się automatycznie, podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami. - alarm połączony z jednostką ochrony mienia, - wejście do budynku na kartę magnetyczną. Budynek Zwierzętarnia - ul. Bydgoska 5a (dawniej na parterze były przetrzymywane zwierzęta, obecnie są sale laboratoryjne) - budynek z lat 60-tych po remoncie kapitalnym - wnętrza w 2010 r., dach i elewacja końcówka lat 90-tych. - bez podpiwni i bez windy - 2 kondygnacje: parter i poddasze użytkowe - pomiesz biurowe i laboratoria. Konstrukcja cegła wapienno piaskowa pełna Konstrukcja stropu gęstożebrowe typ DZ na belkach żebrowych Dach Konstrukcja drewniana płatwiowo krokwiowa- blachodachówka Zabezpieczenie poż : podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami, - alarm połączony z jednostką ochrony mienia, - wejście do budynku na kartę magnetyczną. Budynek biurowy garaż ul. Bydgoska 5 budynek biurowo - mieszkalny - budynek z lat 60-tych, część mieszkalna po remoncie kapitalnym ok. 10 lat, pozostała część remontowana pod koniec lat 90-tych, - budynek jednokondygnacyjny zbudowany na skarpie (od strony ulicy wygląda jak barak, od podwórka jest posadowiony na części garażowej), - przeznaczenie: pomiesz przystosowane na cele mieszkalne: pokoje dla doktorantów i garaże od podwórka. Konstrukcja Cegła pełna wapienno piaskowa Konstrukcja stropów gęsto-żebrowe typu DZ Dach Stropodach dwuspadowy, żelbetowy prefabryk. typu DZ Zabezpieczenie poż : podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami. Alarm wewnętrzny- bez połą z jednostką ochrony mienia. UWAGA! 1.We wszystkich budynkach, oprócz biurowo-mieszkalnego (a właściwie mieszkalnego) są usytuowane butle z gazami technicznymi. W budynku mieszkalnym butla do kuchenki gazowej. 2.Teren przy budynkach monitorowany jest przez 5 kamer: 2 od strony ogródków działkowych, 3 od ul. Bydgoskiej (2 przy bramach wjazdowych, 1 ogólna). * * * - Żaden z w/w obiektów nie jest przeznaczony do rozbiórki, stan techniczny dobry, obiekty nadają się do użytkowania. Dachy na budynkach są w dobrym stanie technicznym, otwory okienne i drzwiowe są zabezpieczone. Stan techniczny obiektów jest stale kontrolowany, a drobne usterki natychmiast usuwane. 9

10 - Zastosowane systemy zabezpieczeń p-poż są adekwatne do aktualnego zagrożenia ubezpieczonych obiektów, zgodne z przepisami p-poż ( klapy dymne i sygnalizator dźwiękowy, hydranty, gaśnice) - teren łatwo dostępny dla jednostek ratowniczych, - zaopatrzenie w wodę - sieć publiczna, b / Maszyny, urządzenia, wyposażenie: m. in.: aparatura specjalna (zestawy laboratoryjne do prac naukowo- badawczych) oraz cała gama pozostałych sprzętów laboratoryjnych, profesjonalny sprzęt chłodniczy, mikroskopy, wirówki, autoklawy, autolaby, liczniki do komórek, inkubatory, klatki, regały na klatki, pompy infuzyjne, laboratoryjne, próżniowe, wytrząsarki, zamrażarki, cieplarki, komory chłodnicze i laminarne, spektrometry, mieszadła, sterylizatory, ultrasonografy, aparaty do elektroforezy, narkozy, odwadniania tkanek, pasteryzacji, termocyklery, dejonizatory it Jednym słowem wyposażenie profesjonalnych laboratoriów badawczych. SU ,41,-PLN w tym: - aparatura specjalna: ,23,- PLN (w tym Białystok ,72,-PLN) - sprzęt komputerowy: ,12,- PLN (rok produkcji 2007 i starszy) w tym: sprzęt stacjonarny: ,54,- PLN sprzęt przenośny: ,58,- PLN c / Nisko cenne składniki majątku: m.in. : wyposażenie: meble, sprzęt agd, drobny sprzęt laboratoryjny i biurowy. Zgodnie polityką rachunkowości IRZiBŻ PAN na ewidencję ilościową przyjęto te przedmioty, które kosztują jednostkowo powyżej 1500 zł. Bez względu na wartość ewidencjonuje się: meble, sprzęt agd, sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, które pomimo niższej wartości są "atrakcyjne". SU ,84,- PLN d/ Planowane zakupy w 2012r. aparatura naukowo badawcza ,00,- PLN Dla pkt. B1. obowiązują klauzule: - Reprezentantów, - Huragan, - Trzęsienie ziemi, - Automatycznego pokrycia (klauzula inwestycyjna), 10

11 - Przepięć - limit ,- PLN, - Terroryzm limit ,- PLN, - Strajki i rozruchy, zamieszki / lub niepokoje społeczne limit ,- PLN, - Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku urządzeń i wyposażenia obowiązują limity: wyposażenie techniczne pomieszczeń wg wartości rzeczywistej-głównie sprzęt laboratoryjny ( rok produkcji 2012 i starszy sprzęt) i komputerowy (rok produkcji 2007 i starszy sprzęt) : - limit dla Olsztyna ,- PLN - limit dla Białegostoku ,- PLN wyposażenie pozostałe pomieszczeń wg księgowej brutto : - limit dla Olsztyna ,- PLN - limit dla Białegostoku ,- PLN - Dla ryzyka wandalizmu/dewastacji limit ,-PLN - Szkód estetycznych (grafitti)- limit ,-PLN - Stłu szyb w budynkach ubezpieczenie na I ryzyko na sumę ,- PLN ( obejmuje wszystkie lokalizacje wymienione w SIWZ) Brak franszyzy integralnej, udział własny 0%. Franszyza redukcyjna 500,-PLN, również przy ubezpieczeniu budynków. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu franszyza redukcyjna w wysokości 500,-PLN. Dla ryzyka stłu szyb w budynkach brak franszyzy redukcyjnej, wprowadzić franszyzę integralną w wysokości 100,- PLN. - B.2.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. SU wg wartości odtworzeniowej (nowej). Zakres ubezpie winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpie, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm - działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (n gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, - szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych 11

12 - koszty zabezpie ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. a/ Wyposażenie techniczne biurowe (sprzęt stacjonarny komputery, drukarki, kserokopiarki, serwery), rok produkcji od 2008 do SU ,27,- PLN (w tym Białystok ,88,-PLN) b/ Klauzula dot. sprzętu przenośnego na terenie Polski należy go ubezpieczyć jako stacjonarny i przenośny - Zestawy komputerowe przenośne gł. Typu Notebook, aparaty cyfrowe, projektory, kamery, sprzęt audio (rok produkcji od 2008 do 2012) SU ,85,- PLN (w tym Białystok ,35,-PLN) c/ oprogramowanie SU ,12,- PLN d/ PLANOWANE ZAKUPY nowego sprzętu elektronicznego w 2012r. okres ubezpie od r. do r ,-PLN ,-PLN Dla pkt. B2. obowiązują klauzule: - Reprezentantów; - Huragan; - Automatycznego pokrycia (klauzula inwestycyjna); - Trzęsienie ziemi wprowadzić limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku; - Terroryzm limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku, Strajki i rozruchy, zamieszki/ lub niepokoje społeczne - limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego 150 USD Udział własny dla sprzętu przenośnego znajdującego się poza miejscem ubezpie 15% wartości szkody, nie mniej niż 150 USD. Brak franszyzy integralnej. Zabezpie j.w. - 12

13 C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Okres ubezpie od r. do r. Zestawienie szkód: Za ostatnie 10 lat nie odnotowano żadnych szkód ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA deliktowa i kontraktowa w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (siedziby, posesje i inne miejsca w Polsce, główne PKD 7219Z prace naukowo-badawcze). 1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa (włączyć stosowną klauzulę jeżeli brak w podstawie). Suma Gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,- PLN 2. Obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości (wszystkie pozycje użytkowane i wynajmowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN., plus przylegające chodniki). W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 3. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za zniszczenie lub uszkodzenie ruchomości stanowiących własność najemcy, gdzie Instytut. występuje jako najemca W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 4. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 5. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach (OC najemcy nieruchomości) i w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości). Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC najemcy nieruchomości ,- PLN Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC najemcy ruchomości ,- PLN (w przypadku gdy OC najem. nieruchomości i OC najem. ruchomości, zgodnie z opisanym zakresem ujęte jest w jednej klauzuli należy przyjąć limit dla tej klauzuli ,- PLN, nie zastosowano/ zastosowano * ). * niewłaściwe skreślić 6. Obejmuje odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. (liczba pracowników 160 osób) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC pracodawcy ,- PLN 7. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ,- PLN 8. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprez (seminariów naukowych, odczytów, wykładów, kongresów, sympozjów). Wstęp na każdą imprezę będzie nie odpłatny. Żadna impreza nie będzie miała charakteru imprezy masowej, czyli nie będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla organizatora imprez masowych na bazie rozporządzenia MF. Powyższe rozszerzenie ma objąć działalność statutową z zakresu prac naukowo-badawczych, prowadzonych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Kilka imprez rocznie. Liczba uczestników trudna do określenia, zależna od zainteresowania; mają najczęściej charakter otwarty/zamknięty, są skierowane do zainteresowanych pracami Instytutu. Instytut za każdym razem będzie podpisywał z profesjonalnymi firmami umowy zlecenia, jeżeli przy współorganizowaniu danej imprezy będzie potrzebna specjalistyczna wiedza i sprzęt ( dot. n organizacji kongresów, przygotowania sali, oświetlenia, nagłośnienia it). Przestrzegane jest, że umowy zlecenia podpisywane są tylko z firmami, które posiadają ważną własną polisę obejmującą ochroną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności przez tę firmę. 13

14 Nie wystąpiła nigdy żadna szkoda z tytułu współorganizowania imprez, brak roszczeń. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC współorganizatora imprez ,- PLN. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej 250,-PLN, w przypadku szkód do 2.000,-PLN franszyza redukcyjna 5%. Brak franszyz w OC pracodawcy. Brak franszyzy integralnej i udziału własnego. II. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 1. Nie mają zastosowania zapisy w ogólnych warunkach ubezpie, z których wynika, iż zakres ubezpie jest węższy, niż zakres opisany powyżej. Do ochrony zostają włączone automatycznie wszelkie dodatkowe uregulowania znajdujące się w ogólnych warunkach ubezpie, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od opisanego powyżej. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych powyżej całe mienie wymienione do ubezpie w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpie. 2. Sumy ubezpie określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT w całości lub części lub nie zawierają podatku VAT. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w zależności od powyższego, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury. 3. Wyliczając składkę należy uwzględnić ewentualną zwyżkę za wprowadzenie klauzul ujętych w pkt. III. 4. Sposób płatności składki (pkt. A,B i C). Składkę należy wyliczyć przyjmując płatność jednorazową, płatną w terminie 28 dni od dnia wystawienia polisy, z tym że za pierwsze polisy nie wcześniej niż do dnia r. Informacja dodatkowa- Zamawiający prowadzi badania na zwierzętach. III. KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpie strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji 14

15 Uwaga! psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 3. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpie rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpie danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 5. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (n centrala telefoniczna, serwer it) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyli odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 6. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpie skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (n sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpie. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (n w okresie przerwy urlopowej) Brzmienie klauzul Wykonawcy może zawierać postanowienia odbiegające na korzyść Zamawiającego. IV. UDZIAŁ BROKERA Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy zawartej w rezultacie przedmiotowego postępowania wskazuje się Warmiński Dom Brokerski S z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 15

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2013/08/71 Specyfikacja przedmiotu zamówienia PROGRAM UBEZPIECZENIA I. RODZAJE UBEZPIECZEŃ A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. A.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie ubezpieczeń służbowych samochodów Ministerstwa Zdrowia: - od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA MODR 14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo