SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZP-PNK/DU/2012/7/33 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. RODZAJE UBEZPIECZEŃ A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. A.1. Zakres ubezpie obejmuje: a) OC komunikacyjne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dla wszystkich pojazdów. Zakres ubezpie: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiech obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Suma gwarancyjna: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). b) ZK (Zielona Karta) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (na kraje, będące członkami Systemu Zielonej Karty), dla wszystkich pojazdów. c) NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, dla wszystkich pojazdów, poza przyczepą Tab. V,VI, IX. poz. 1. Zakres ubezpie : przedmiotem ubezpie jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu Suma ubezpie PLN na 1 osobę. d) Ass Assistance, na terenie Polski i w ruchu zagranicznym, w wariancie o maksymalnie rozszerzonym zakresie zgodnie z OWU, ze zniesieniem limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance, ubezpieczyć wszystkie pojazdy poza pojazdem Tab. V,VI, IX. poz. 1. Zakres ubezpie: ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu koszów naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części), dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży, bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku awarii pojazdu lub jego kradzieży, a także wypadku drogowego, na okres co najmniej min. 3 dni. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku. 1

2 e) AC autocasco, dla wszystkich pojazdów pojazdy poza pojazdem Tab.V,VI. poz. 1. Zakres ubezpie pełny (od zniszczeń, uszkodzeń, utraty i kradzieży). Zakres ubezpie winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, również wskutek upadku statku powietrznego; - uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji; - uszkodzenia w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, zatopienia, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi oraz nagłego działanie innych sił przyrody ; - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - uszkodzenia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego ; - powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie). Zakres terytorialny ubezpie autocasco - Polska i inne państwa Europy. Na całym obszarze wspomnianego zakresu terytorialnego ( również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR), obowiązuje taki sam zakres ochrony pełny rozszerzony o kradzież, omówiony wyżej. Wariant ubezpie warsztatowy/serwisowy, zniesiona amortyzacja w szkodach częściowych. Wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw., z uwzględnieniem podatku VAT. Akceptowana będzie naprawa pojazdów w autoryzowanych stacjach obsługi oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych. Zniesiony udział własny. Brak franszyzy redukcyjnej. Franszyza integralna 500,-PLN. Suma ubezpie nie ulega w okresie ubezpie pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe Suma ubezpie wg wartości rynkowej z VAT-em, ustalona na bazie katalogu Info- Ekspert ( wyceny dokonuje Broker), a odnośnie planowanego zakupu pojazdu fabrycznie nowego wg faktury zakupu. Przed zawarciem ubezpie AC, każdy pojazd będzie ponownie wyceniany, w celu aktualizacji sumy ubezpie. Nastąpi ponowne naliczenie składki przy stawce procentowej zgodnej z ofertą. Likwidacja szkód - dowód, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu, - Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, 2

3 A.2. Wykaz pojazdów, zawierający dane o numerze m, marce i rodzaju wg dowodu rejestracyjnego, liczbie miejsc, roku produkcji, pojemności/ładowności, zabezpiech, sumie ubezpie oraz okresie ubezpie każdego pojazdu. TABELA I pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO Volkswagen 7DB Transporter Kombi, 2,5 TDI osobowy, 9 osób. Rok prod r. 2461cm 3 olej napędowy 75kW immobiliser fabr., autoalarm ,- TABELA II pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO Peugeot Partner Combi Space, ciężarowy uniwersalny; furgon, 5 osób r cm kg benzyna 55kW autoalarm 7.200,- TABELA III pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO Skoda Fabia Combi Classic; 1,4 ; osobowy, 5 osób cm 3 50 kw benzyna immobiliser fabr ,- TABELA IV - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO 4350F Skoda 5J Fabia II Hatchback Fun 1.6 TDI, Manual, osobowy, 5 osób Rok prod r cm 3 olej napędowy 55 kw immobiliser fabr ,- 3

4 TABELA V pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO WIOLA W-4256/S, przyczepa lekka r 360 kg BRAK TABELA VI - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. 1. NO NIEWIADÓW B H przyczepa lekka Rok prod r. 530 kg BRAK TABELA VII pojazd z okresem ubezpie: od r. do r. 1. NO 0827C Skoda Octavia II Sedan Classic 1.9 TDI, Manual; osobowy, 5 osób. Rok prod r. 1896cm 3 olej napędowy 77kW immobiliser fabr TABELA VIII pojazd specjalny z okresem ubezpie: od r. do r. Rok prod. 1. NO 6185G Mercedes Sprinter 313 CDI. przeznaczenie: laboratorium techniczne r. 2143cm 3 olej napędowy 95kW immobiliser fabr., autoalarm, w tym samochód ,- oraz aparatura badawcza zamontowana na stałe ,50 w tym komputer ,- 4

5 TABELA IX - pojazd z okresem ubezpie od: r. do r. Rok prod. 1. NO 9647G przyczepa lekka SAM przeznaczenie: agregat elektryczny / spawalniczy r. 440 kg BRAK A.3. Zestawienie szkód w OC, AC i Ass 2007 r r r r. AC BRAK 5.190,- PLN 5.567,- PLN 5.200,-PLN (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) OC 1.135,- PLN ,- PLN 3.594,- PLN 246,-PLN (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) (1 szkoda) 2011 r r. AC 5.285,- PLN 1.147,- PLN (1 szkoda) (1 szkoda) OC BRAK BRAK B. UBEZPIECZENIE MIENIA. Okres ubezpie od r. do r. (dotyczy wszystkich pozycji w pkt. B.1., B.2.) B.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zakres ubezpie obejmuje zaistniałe w okresie ubezpie nagłe i niespodziewane, niezależnie od woli ubezpieczejącego szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w skutek zdarzenia losowego, powodujące konieczność restytucji, odbudowy, naprawy lub wymiany albo ponownego zakupu tego mienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodny z OWU z tym, że w przypadku ryzyk wymienionych poniżej wymogiem jest nie stosowanie limitów. 5

6 ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (również cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej), deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, śnieg uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpie mienia od wszystkich ryzyk nie może być węższy, niż zakres pełny w ramach ubezpie na ryzykach nazwanych, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpie wykonawcy. a / Budynki i budowle wg tabeli I (dzierżawione od PAN w Warszawie, umowa zobowiązuje dzierżawcę do ich ubezpie) oraz dwa pomiesz wynajmowane przez ZBiPRCz ( Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka) i ZPCHM (Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych) od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A - bez obowiązku ubezpie. Lokalizacja: 1- pomieszczenie piwniczne zaadaptowane do prac naukowo badawczych- 73,2 m²- ZPCHM, 2- pomieszczenie na parterze do prac naukowo badawczych- 101,45 m²-zbiprcz, Szpital wyposażony jest w gaśnice, hydranty, klapy dymne i sygnalizację dźwiękową. Pomieszczenie Zakładu jest otwierane zamkiem kodowym. Zestawienie szkód: 2006 r.- grupa ubezpieczeniowa 02 ogień i inne żywioły -mienie j.g. 1 szkoda ,00,-PLN 2009 r.- grupa ubezpieczeniowa K2 mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych 2 szkody 7 826,00,-PLN 2011 r.- all risk (mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych) 1 szkoda ,00,- PLN Zamawiający nigdy nie miał szkód powodziowych. TABELA I rodzaj budynku/budowli rok wybud. SU w PLN Wartość A. ul. Tuwima X budynek laboratorium modernizacja dot. systemu p-poż ,38,- Księgowa brutto 6

7 2. ul. Tuwima latarnie oświetleniowe parkowe 8 szt parkingi i chodniki ( ok. 500m2 parking, 250 m2 chodnik) ,30, ,73,- -- linia telekomunikacyjna (światłowód) - -- stacja transformatorowa ,76, ,57,- -- linia energetyczna NN 0,4 kv dł. 0,115 km linia energetyczna -- sieć kanalizacyjna zewnetrzna dł. 97,5 mb linia kablowa NN ,80, ,00, ,86, ,62,- Księgowa brutto -- przewody przesyłowe gazowe ,40,- --- przewody kanalizacujne ,00,- --- przewody wodociągowe 5 907,00,- -- wiata rowerowa ,00,- B. ul. Bydgoska 7/7a/5/5a budynek laboratorium ul. Bydgoska 7/7a (dwie bryły połączone-nowa bryła dobudowana w 2009 roku) budynek laboratorium ul. Bydgoska 5a (tzw. zwierzętarnia) budynek biurowo mieszkalny ul. Bydgoska 5 po 1960 r r. remont kapitalny 2010r po 1960r. remont kapitalny 2010r po 1960 r. remonty; -2-ga polowa lat 90-tych -po roku ,53, ,32, ,76,- Księgowa brutto 7

8 4. ul. Bydgoska 7/7a/5/5a -ogrodzenie z siatki i elementów kutych ok. 600 mb, 2 bramy przesuwne i furtka z czytnikiem kart ,40, parkingi i place (ok m2) z polbruku i częściowo z trelinki kanał c.o. po 1960 r. remonty; -2-ga polowa lat 90-tych -po roku ,00, ,00,- Księgowa brutto -- wiata rowerowa ,00,- RAZEM , 43,- INFORMACJE DODATKOWE: Budynek laboratorium ul. Tuwima 10: -obiekt wolnostojący, ogrodzony, oświetlony, ok. 10m od posesji- domy jednorodzinne - rok budowy - X 1999; w roku 2010 modernizacja dot. systemu p-poż, (system oddymiania i podział na strefy dymowe), elewacja i docieplenie - piwnica użytkowa - tzw niski parter (siedziba administracji) - ilość kondygnacji 3 (parter + 2 piętra) z windą - przeznaczenie na laboratoria i część administracyjną + sala konferencyjna konstrukcja gazobeton gr. 24cm ściany szczytowe betonowe wylewane na mokro Konstrukcja stropu - Płyta żelbetowa wylewana na mokro Dach mansardowy. Konstrukcja drewniana płatwiowo kleszczowa -blachodachówka Zabezpieczenie poż- zgodnie z obowiązującymi przepisami: Alarm- połączenie automatycznie ze strażą pożarną za pośrednictwem jednostki ochrony mienia, budynek jest podzielony na strefy dymowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, klapy dymne otwierają się automatycznie, podręczny sprzęt gaśniczy, - dodatkowo rolety zewnętrzne w oknach w pomieszch z drogim sprzętem, - kamera przy bramie wjazdowej, - kraty w oknach - siedziba administracji - tzw niski parter - piwnica użytkowa - alarm połączony z jednostką ochrony mienia. Budynki przy ul. Bydgoskiej 7/7a/5/5a: -3 obiekty wolnostojące, ogrodzone, oświetlone, w sąsiedztwie- domy mieszkalne, ogródki działkowe, budynki oświatowe (Olsztyńska Szkoła Wyższa). -Budynek laboratorium- ul. Bydgoska 7/7a - budynek laboratorium (dwie bryły połączone) - stara bryła (ul. Bydgoska 7) z lat 60-tych, po remoncie kapitalnym zakończonym w 2010 r.; nowa bryła dobudowana (ul. Bydgoska 7a) w 2009 r. - obie bryły podpiwniczone, użytkowe (laboratoria i sala seminaryjna) - winda w nowej bryle - 3 kondygnacje (parter, piętro i poddasze użytkowe w obu bryłach) - przeznaczenie na laboratoria i pomiesz administracyjne + sala seminaryjna Konstrukcja gazobeton na zaprawie M-5 Cegła wapienno piaskowa na zaprawie M5 Konstrukcja stropu gęsto-żebrowe pustaki żużlowo-betonowe 8

9 Dach Konstrukcja drewniana dachówka ceramiczna Zabezpieczenie poż : budynek jest podzielony na strefy dymowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, klapy dymne otwierają się automatycznie, podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami. - alarm połączony z jednostką ochrony mienia, - wejście do budynku na kartę magnetyczną. Budynek Zwierzętarnia - ul. Bydgoska 5a (dawniej na parterze były przetrzymywane zwierzęta, obecnie są sale laboratoryjne) - budynek z lat 60-tych po remoncie kapitalnym - wnętrza w 2010 r., dach i elewacja końcówka lat 90-tych. - bez podpiwni i bez windy - 2 kondygnacje: parter i poddasze użytkowe - pomiesz biurowe i laboratoria. Konstrukcja cegła wapienno piaskowa pełna Konstrukcja stropu gęstożebrowe typ DZ na belkach żebrowych Dach Konstrukcja drewniana płatwiowo krokwiowa- blachodachówka Zabezpieczenie poż : podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami, - alarm połączony z jednostką ochrony mienia, - wejście do budynku na kartę magnetyczną. Budynek biurowy garaż ul. Bydgoska 5 budynek biurowo - mieszkalny - budynek z lat 60-tych, część mieszkalna po remoncie kapitalnym ok. 10 lat, pozostała część remontowana pod koniec lat 90-tych, - budynek jednokondygnacyjny zbudowany na skarpie (od strony ulicy wygląda jak barak, od podwórka jest posadowiony na części garażowej), - przeznaczenie: pomiesz przystosowane na cele mieszkalne: pokoje dla doktorantów i garaże od podwórka. Konstrukcja Cegła pełna wapienno piaskowa Konstrukcja stropów gęsto-żebrowe typu DZ Dach Stropodach dwuspadowy, żelbetowy prefabryk. typu DZ Zabezpieczenie poż : podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z obowiązującymi przepisami. Alarm wewnętrzny- bez połą z jednostką ochrony mienia. UWAGA! 1.We wszystkich budynkach, oprócz biurowo-mieszkalnego (a właściwie mieszkalnego) są usytuowane butle z gazami technicznymi. W budynku mieszkalnym butla do kuchenki gazowej. 2.Teren przy budynkach monitorowany jest przez 5 kamer: 2 od strony ogródków działkowych, 3 od ul. Bydgoskiej (2 przy bramach wjazdowych, 1 ogólna). * * * - Żaden z w/w obiektów nie jest przeznaczony do rozbiórki, stan techniczny dobry, obiekty nadają się do użytkowania. Dachy na budynkach są w dobrym stanie technicznym, otwory okienne i drzwiowe są zabezpieczone. Stan techniczny obiektów jest stale kontrolowany, a drobne usterki natychmiast usuwane. 9

10 - Zastosowane systemy zabezpieczeń p-poż są adekwatne do aktualnego zagrożenia ubezpieczonych obiektów, zgodne z przepisami p-poż ( klapy dymne i sygnalizator dźwiękowy, hydranty, gaśnice) - teren łatwo dostępny dla jednostek ratowniczych, - zaopatrzenie w wodę - sieć publiczna, b / Maszyny, urządzenia, wyposażenie: m. in.: aparatura specjalna (zestawy laboratoryjne do prac naukowo- badawczych) oraz cała gama pozostałych sprzętów laboratoryjnych, profesjonalny sprzęt chłodniczy, mikroskopy, wirówki, autoklawy, autolaby, liczniki do komórek, inkubatory, klatki, regały na klatki, pompy infuzyjne, laboratoryjne, próżniowe, wytrząsarki, zamrażarki, cieplarki, komory chłodnicze i laminarne, spektrometry, mieszadła, sterylizatory, ultrasonografy, aparaty do elektroforezy, narkozy, odwadniania tkanek, pasteryzacji, termocyklery, dejonizatory it Jednym słowem wyposażenie profesjonalnych laboratoriów badawczych. SU ,41,-PLN w tym: - aparatura specjalna: ,23,- PLN (w tym Białystok ,72,-PLN) - sprzęt komputerowy: ,12,- PLN (rok produkcji 2007 i starszy) w tym: sprzęt stacjonarny: ,54,- PLN sprzęt przenośny: ,58,- PLN c / Nisko cenne składniki majątku: m.in. : wyposażenie: meble, sprzęt agd, drobny sprzęt laboratoryjny i biurowy. Zgodnie polityką rachunkowości IRZiBŻ PAN na ewidencję ilościową przyjęto te przedmioty, które kosztują jednostkowo powyżej 1500 zł. Bez względu na wartość ewidencjonuje się: meble, sprzęt agd, sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, które pomimo niższej wartości są "atrakcyjne". SU ,84,- PLN d/ Planowane zakupy w 2012r. aparatura naukowo badawcza ,00,- PLN Dla pkt. B1. obowiązują klauzule: - Reprezentantów, - Huragan, - Trzęsienie ziemi, - Automatycznego pokrycia (klauzula inwestycyjna), 10

11 - Przepięć - limit ,- PLN, - Terroryzm limit ,- PLN, - Strajki i rozruchy, zamieszki / lub niepokoje społeczne limit ,- PLN, - Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku urządzeń i wyposażenia obowiązują limity: wyposażenie techniczne pomieszczeń wg wartości rzeczywistej-głównie sprzęt laboratoryjny ( rok produkcji 2012 i starszy sprzęt) i komputerowy (rok produkcji 2007 i starszy sprzęt) : - limit dla Olsztyna ,- PLN - limit dla Białegostoku ,- PLN wyposażenie pozostałe pomieszczeń wg księgowej brutto : - limit dla Olsztyna ,- PLN - limit dla Białegostoku ,- PLN - Dla ryzyka wandalizmu/dewastacji limit ,-PLN - Szkód estetycznych (grafitti)- limit ,-PLN - Stłu szyb w budynkach ubezpieczenie na I ryzyko na sumę ,- PLN ( obejmuje wszystkie lokalizacje wymienione w SIWZ) Brak franszyzy integralnej, udział własny 0%. Franszyza redukcyjna 500,-PLN, również przy ubezpieczeniu budynków. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu franszyza redukcyjna w wysokości 500,-PLN. Dla ryzyka stłu szyb w budynkach brak franszyzy redukcyjnej, wprowadzić franszyzę integralną w wysokości 100,- PLN. - B.2.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. SU wg wartości odtworzeniowej (nowej). Zakres ubezpie winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpie, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm - działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (n gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, - szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych 11

12 - koszty zabezpie ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. a/ Wyposażenie techniczne biurowe (sprzęt stacjonarny komputery, drukarki, kserokopiarki, serwery), rok produkcji od 2008 do SU ,27,- PLN (w tym Białystok ,88,-PLN) b/ Klauzula dot. sprzętu przenośnego na terenie Polski należy go ubezpieczyć jako stacjonarny i przenośny - Zestawy komputerowe przenośne gł. Typu Notebook, aparaty cyfrowe, projektory, kamery, sprzęt audio (rok produkcji od 2008 do 2012) SU ,85,- PLN (w tym Białystok ,35,-PLN) c/ oprogramowanie SU ,12,- PLN d/ PLANOWANE ZAKUPY nowego sprzętu elektronicznego w 2012r. okres ubezpie od r. do r ,-PLN ,-PLN Dla pkt. B2. obowiązują klauzule: - Reprezentantów; - Huragan; - Automatycznego pokrycia (klauzula inwestycyjna); - Trzęsienie ziemi wprowadzić limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku; - Terroryzm limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku, Strajki i rozruchy, zamieszki/ lub niepokoje społeczne - limit ,- PLN dla Olsztyna, ,- PLN dla Białegostoku Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego 150 USD Udział własny dla sprzętu przenośnego znajdującego się poza miejscem ubezpie 15% wartości szkody, nie mniej niż 150 USD. Brak franszyzy integralnej. Zabezpie j.w. - 12

13 C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Okres ubezpie od r. do r. Zestawienie szkód: Za ostatnie 10 lat nie odnotowano żadnych szkód ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA deliktowa i kontraktowa w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (siedziby, posesje i inne miejsca w Polsce, główne PKD 7219Z prace naukowo-badawcze). 1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa (włączyć stosowną klauzulę jeżeli brak w podstawie). Suma Gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,- PLN 2. Obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości (wszystkie pozycje użytkowane i wynajmowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN., plus przylegające chodniki). W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 3. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za zniszczenie lub uszkodzenie ruchomości stanowiących własność najemcy, gdzie Instytut. występuje jako najemca W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 4. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. W ramach w/w sumy gwarancyjnej ,- PLN. 5. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach (OC najemcy nieruchomości) i w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości). Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC najemcy nieruchomości ,- PLN Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC najemcy ruchomości ,- PLN (w przypadku gdy OC najem. nieruchomości i OC najem. ruchomości, zgodnie z opisanym zakresem ujęte jest w jednej klauzuli należy przyjąć limit dla tej klauzuli ,- PLN, nie zastosowano/ zastosowano * ). * niewłaściwe skreślić 6. Obejmuje odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. (liczba pracowników 160 osób) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC pracodawcy ,- PLN 7. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ,- PLN 8. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprez (seminariów naukowych, odczytów, wykładów, kongresów, sympozjów). Wstęp na każdą imprezę będzie nie odpłatny. Żadna impreza nie będzie miała charakteru imprezy masowej, czyli nie będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla organizatora imprez masowych na bazie rozporządzenia MF. Powyższe rozszerzenie ma objąć działalność statutową z zakresu prac naukowo-badawczych, prowadzonych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Kilka imprez rocznie. Liczba uczestników trudna do określenia, zależna od zainteresowania; mają najczęściej charakter otwarty/zamknięty, są skierowane do zainteresowanych pracami Instytutu. Instytut za każdym razem będzie podpisywał z profesjonalnymi firmami umowy zlecenia, jeżeli przy współorganizowaniu danej imprezy będzie potrzebna specjalistyczna wiedza i sprzęt ( dot. n organizacji kongresów, przygotowania sali, oświetlenia, nagłośnienia it). Przestrzegane jest, że umowy zlecenia podpisywane są tylko z firmami, które posiadają ważną własną polisę obejmującą ochroną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności przez tę firmę. 13

14 Nie wystąpiła nigdy żadna szkoda z tytułu współorganizowania imprez, brak roszczeń. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dot. OC współorganizatora imprez ,- PLN. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej 250,-PLN, w przypadku szkód do 2.000,-PLN franszyza redukcyjna 5%. Brak franszyz w OC pracodawcy. Brak franszyzy integralnej i udziału własnego. II. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 1. Nie mają zastosowania zapisy w ogólnych warunkach ubezpie, z których wynika, iż zakres ubezpie jest węższy, niż zakres opisany powyżej. Do ochrony zostają włączone automatycznie wszelkie dodatkowe uregulowania znajdujące się w ogólnych warunkach ubezpie, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od opisanego powyżej. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych powyżej całe mienie wymienione do ubezpie w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpie. 2. Sumy ubezpie określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT w całości lub części lub nie zawierają podatku VAT. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w zależności od powyższego, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury. 3. Wyliczając składkę należy uwzględnić ewentualną zwyżkę za wprowadzenie klauzul ujętych w pkt. III. 4. Sposób płatności składki (pkt. A,B i C). Składkę należy wyliczyć przyjmując płatność jednorazową, płatną w terminie 28 dni od dnia wystawienia polisy, z tym że za pierwsze polisy nie wcześniej niż do dnia r. Informacja dodatkowa- Zamawiający prowadzi badania na zwierzętach. III. KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpie strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji 14

15 Uwaga! psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 3. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpie rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpie danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 5. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (n centrala telefoniczna, serwer it) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyli odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 6. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpie skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (n sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpie. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (n w okresie przerwy urlopowej) Brzmienie klauzul Wykonawcy może zawierać postanowienia odbiegające na korzyść Zamawiającego. IV. UDZIAŁ BROKERA Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy zawartej w rezultacie przedmiotowego postępowania wskazuje się Warmiński Dom Brokerski S z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 15

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo