Szkoły Policji w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoły Policji w Katowicach"

Transkrypt

1 1 Szkoła Policji w Katowicach Sprawdzenie i weryfikacja numeru identyfikacyjnego pojazdu podczas kontroli drogowej Opracowanie: st. asp. Tomasz Sibiela Zakład Służby Prewencyjnej SZKOŁA POLICJI Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2010

2 2 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Policji w Katowicach 2010 Książki nie wolno reprodukować (adaptować) ani w całości, ani w części, niezależnie od zastosowanej techniki (druk, fotografia, komputer, kserograf, fonografia itd.), bez pisemnej zgody Wydawcy. Druk i oprawa: Szkoła Policji w Katowicach

3 3 SPIS TREŚCI Wstęp 5 1. Zatrzymanie pojazdu do kontroli 7 2. Wiadomości ogólne o oznaczeniach identyfikacyjnych w pojazdach Podstawy prawne znakowania pojazdów Numer identyfikacyjny pojazdu VIN Numer nadwozia, podwozia lub ramy Tabliczki znamionowe Techniki nanoszenia oznaczeń w pojazdach Miejsce umieszczenia numeru VIN i tabliczki znamionowej w pojeździe Metody fałszerstw oznaczeń identyfikacyjnych w pojazdach Sfałszowanie przez podrobienie Sfałszowanie przez przerobienie Podstawowe czynności w trakcie sprawdzania numeru VIN Sprawdzenie uzyskanych danych w Policyjnych Systemach Informatycznych 39 Zakończenie 40 Wykaz zdjęć i ich źródeł 41 Bibliografia 43

4 4

5 5 Wstęp Kradzieże samochodów są obecnie nie tylko zjawiskiem kryminologicznym, ale także problemem społecznym. Wynika to ze skali dokonywania takich przestępstw, wielości ofiar oraz powstałych dla nich z tego powodu dolegliwości materialnych i psychicznych. W ostatnich latach w Polsce notuje się nasilenie tego zjawiska. Odrębnym zagadnieniem jest niestety, niska wykrywalność takich przestępstw oraz dokonywanie towarzyszących kradzieżom innych czynów przestępczych, takich jak fałszerstwa dokumentów, paserstwa, czy oszustwa podatkowe. Do powyższego przyczynia się również niekompletna, rutynowa kontrola pojazdów dokonywana przez funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na drogach, którzy często ograniczają się do sprawdzenia kontrolowanego samochodu w policyjnych systemach informatycznych, tylko po numerach rejestracyjnych lub numerze nadwozia odczytanego z dowodu rejestracyjnego. Niejednokrotnie sytuacja taka wynika z ewidentnego braku wiedzy policjantów dotyczących weryfikacji danych pojazdu z okazanymi podczas kontroli dokumentami. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na drogach, postaram się w niniejszym opracowaniu przybliżyć powyższą tematykę i wskazać, jak bardzo ważną czynnością podczas kontroli pojazdu jest dokładne jego sprawdzenie i zweryfikowanie numerów identyfikacyjnych pojazdu z informacjami zawartymi w okazanych do kontroli dokumentach. Jednocześnie należy pamiętać, że podane w tej publikacji dane nie mogą samoistnie stanowić podstawy do zabezpieczenia pojazdu, bez uprzedniej konsultacji z Wydziałem Informatyki lub z Laboratorium Kryminalistyki KWP. Materiały przedstawione w publikacji powinny posłużyć policjantom odbywającym zarówno szkolenie podstawowe, jak i specjalistyczne, a także doskonalącym swój warsztat zawodowy w zakresie kontroli drogowej, czynności na pozór tylko administracyjno-porządkowej, ale jakże istotnej z perspektywy wykrywalności przestępstw. Mogą one zatem z powodzeniem służyć zarówno jako pomoc dydaktyczna w zakresie zajęć z ruchu drogowego, jak również podczas

6 omawiania tematyki w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. 6

7 7 1. Zatrzymanie pojazdu do kontroli Zatrzymywanie pojazdów do kontroli to czynność, jaką funkcjonariusze Policji pełniący służbę w terenie wykonują na co dzień. Pojazdy zatrzymywane są do kontroli w różnych sytuacjach gdy kierujący popełnia wykroczenie, gdy zachodzi podejrzenie, że kierujący pojazdem jest w stanie po spożyciu alkoholu, lub na podstawie informacji, że pojazdem tym poruszają się sprawcy przestępstw. W większości przypadków czynności związane z kontrolowaniem pojazdów są następstwem zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, zdarzeń naruszających porządek prawny, wymagających szybkich i zdecydowanych działań ze strony interweniujących policjantów. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym mówi o tym, że policjant jest uprawniony do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi, lub używania pojazdu. W związku z powyższym policjant ma prawo zatrzymać do kontroli pojazd uczestniczący w ruchu drogowym, jak również dokonać sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; 2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia; 4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2; 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. Podczas kontroli dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

8 8 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu należy zwrócić uwagę na: 1) rodzaj ubezpieczenia; 2) strony umowy ubezpieczenia; 3) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia; 4) markę i typ pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy; 5) numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa dotyczy; 6) numer nadwozia, podwozia pojazdu mechanicznego, którego umowa dotyczy; 7) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta; 8) przedmiot umowy ubezpieczenia; 9) sumę gwarancyjną ubezpieczenia; 10) wysokość składki ubezpieczeniowej. W trakcie kontroli prawa jazdy należy sprawdzić, czy: 1) zawarte w nim zdjęcie (zdjęcia) odpowiada wizerunkowi osoby kontrolowanej; 2) kategoria prawa jazdy odpowiada pojazdowi, który prowadził; 3) nie upłynął termin ważności prawa jazdy; 4) prawo jazdy nie nosi cech świadczących o jego sfałszowaniu; w razie uzasadnionego podejrzenia zweryfikować zawarte w nim dane z innym dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport). Przy sprawdzaniu dowodu rejestracyjnego należy ustalić, czy: 1) zapisany w nim numer pojazdu zgadza się z numerem znajdującym się na tablicach rejestracyjnych pojazdu i nalepką kontrolną naklejoną od wewnątrz w dolnym rogu przedniej szyby pojazdu; 2) nalepka legalizacyjna naklejona na czwartej stronie dowodu rejestracyjnego jest identyczna z naklejkami legalizacyjnymi umieszczonymi w środkowych częściach tablic rejestracyjnych w pojeździe; 3) dane pojazdu (marka, typ pojazdu) zgadzają się ze stanem faktycznym; 4) zapisany w nim numer identyfikacyjny pojazdu VIN jest identyczny z numerem nadwozia lub podwozia, tabliczki znamionowej znajdujących się na pojeździe;

9 9 5) pojazd został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został przekroczony; 6) badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego upoważnioną, 7) dowód rejestracyjny nie nosi cech świadczących o jego sfałszowaniu (podrobieniu lub przerobieniu). 2. Wiadomości ogólne o oznaczeniach identyfikacyjnych w pojazdach 2.1. Podstawy prawne znakowania pojazdów Nanoszenie oznaczeń, pozwalających odróżnić pojazdy takiej samej marki, typu, modelu, rocznika i koloru, wynika nie tylko ze względów praktycznych, ale również z obowiązku prawnego. Polska podpisując i ratyfikując w 1958 r. Konwencję genewską o ruchu drogowym, zobowiązała się dostosować przepisy wewnętrzne do norm międzynarodowych. Jedną z takich norm jest norma ISO , która określa budowę numeru identyfikacyjnego pojazdów. Tłumaczeniem angielskiej wersji normy jest Polska Norma 92/S ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 31 grudnia 1992 r. Jako norma obowiązującą od 1 lipca 1993 r. wprowadziła ona międzynarodowy system znakowania pojazdów VIN (skrót od angielskiej nazwy Vehicle Identification Number). Drugą normą, która jest ściśle związana z wcześniej wymienianą, jest norma ISO 4030 (polskie tłumaczenie PN-92/S-02061). Obecnie podstawą prawną nakładającą obowiązek nanoszenia w pojazdach oznaczeń identyfikacyjnych jest art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta z zastrzeżeniem art 66a, cechy identyfikacyjne: numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Na podstawie przepisu blankietowego, jakim jest art. 66 ust. 5 ww. ustawy, minister infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z 11 tego przepisu pojazd samochodowy wyposaża się w numer

10 10 identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną, w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdów z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami. Art. 66a. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jasno informuje, że: 1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent. 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu: a) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako SAM ; b) w którym dokonano wymiany ramy, podwozia lub silnika na odpowiednio ramę, podwozie lub silnik bez numeracji fabrycznej; c) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu; d) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu; e) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu; f) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy. 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6, powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać

11 11 ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania. 4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana Numer identyfikacyjny pojazdu VIN Numer identyfikacyjny VIN to kombinacja 17 znaków, nadana pojazdowi przez jego producenta w celach identyfikacyjnych. Ma on umożliwić w sposób jednoznaczny, bez konieczności dalszych informacji, identyfikację każdego pojazdu wytworzonego na świecie przez 30 lat od daty produkcji. Producent to osoba, firma, lub korporacja, która ponosi odpowiedzialność za kompletny pojazd, stanowiąc jednostkę gotową do jazdy. Producent jest odpowiedzialny za oznakowanie pojazdu numerem VIN. Do VIN są używane tylko cyfry arabskie: i wielkie litery alfabetu łacińskiego: ABCDEFGHJKLMNPRSTUVW XYZ. Nie należy używać liter I, Ł, O, Q. W dokumentacji VIN powinien być napisany w jednej linii, jednym ciągiem znaków, bez pustych miejsc. Wyjątkowo z przyczyn technicznych, może zawierać się w dwóch wierszach, jednak w takim przypadku nie może być przerw między członami, nie może być także pustych miejsc między znakami. Na pojeździe lub tabliczce znamionowej producenta VIN powinien być podany albo w jednej, albo w dwóch linijkach bez wolnych miejsc, przy czym żadem człon nie może być podzielony. W celu oddzielenia członów VIN lub zaznaczenia jego granic (początek, koniec) można stosować rozdzielacze, mające postać symbolu, znaku lub obwódki. Rozdzielacze nie mogą być literami alfabetu łacińskiego lub cyframi arabskimi. Wybór rozdzielacza zależy od producenta, ale nie może to być znak używany w VIN lub inny znak, który mógłby się mylić ze znakami VIN. Rozdzielacz może być używany przy granicy każdej linii VIN, a także między członami. Rozdzielacze nie powinny być stosowane w dokumentacji. W praktyce rozdzielacze mają najczęściej uproszczoną postać znaku firmowego producenta lub po prostu kreski, gwiazdki (załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji pojazdów).

12 12 Części składowe i budowa numeru VIN Numer identyfikacyjny utworzony jest z 17 znaków podzielonych na trzy człony przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 1. Podział numerów identyfikacji Źródło: 5Lks_xZUJ:www.autocentrum.pl/go/450 VIS_-_Czlon_identyfikujacy_pojazd WMI (World Manufacturer Identifier) Pierwszy człon numeru identyfikacyjnego pojazdu oznacza producenta pojazdu, co umożliwia jego identyfikację. Kod oznaczenia składa się z trzech znaków. Pierwsze dwa znaki kodu przyznawane są przez Międzynarodową Agencję działającą z upoważnienia ISO. Pierwszy znak oznacza strefę geograficzną, w której samochód został wyprodukowany, drugi kraj producenta, trzeci znak przyznaje organizacja kraju, w którym producent ma swoją siedzibę (najczęściej wskazuje firmę). W Polsce taką organizacją jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji. UWAGA: dla producentów wyrobów poniżej 500 szt. rocznie, w kodzie WMI jako trzeci znak przyznawana jest cyfra 9. W takim przypadku producentowi trzeci, czwarty i piąty znak VIS powinien być przyznany przez Narodową Organizację w celach identyfikacji konkretnego producenta.

13 AMERYKA AZJA EUROPA S T U V W X Y Z J 13 Tabela 2. Oznaczenie kraju producenta w systemie VIN (pierwszy i drugi znak numeru nadwozia) PIERWSZY ZNAK DRUGI ZNAK A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z WIELKA BRYTANIA NRD POLSKA * SZWAJCARIA CZECHOSŁOWACJA WĘGRY PORTUGALIA * * DANIA IRLANDIA RUMUNIA * AUSTRIA FRANCJA * HISZPANIA JUGOSŁAWIA * NIEMCY BUŁGARIA GRECJA HOLANDIA ZSRR * BELGIA FINLANDIA MALTA SZWECJA * WŁOCHY * JAPONIA K KOREA I lub 4 STANY ZJEDNOCZONE 2 KANADA 3 MEKSYK Źródło:

14 14 Tabela 3. Najpopularniejsze kraje produkcji WMI Region Uwagi A-H Afryka AA-AH = RPA J-R Azja J = Japonia, KL-KR = Korea Płd., L = Chiny MA-ME = India, MF-MK = Indonezja ML-MR = Thailandia, PA-PE = Filipiny PL-PR = Malezja S-Z Europa SA-SM = Zjednoczone Królestwo SN-ST, W = Niemcy, SU-SZ = Polska TA-TH = Szwajcaria, TJ-TP = Republika Czeska TR-TV = Węgry, VA-VE = Austria VF-VR = Francja, VS-VW = Hiszpania, VX-V2 = Jugosławia, XS-XW = ZSRR, X3-X0 = Rosja, YA-YE = Belgia,, YF-YK = Finlandi, YS-YW = Szwecja, ZA-ZR = Włochy 1-5 Ameryka Północna 1, 4, 5 = Stany Zjednoczone, 2 = Kanada, 3 = Meksyk 6-7 Oceania 6A-6W = Australia, 7A-7E = Nowa Zealandia 8-0 Ameryka Południowa 8A-8E = Argentyna, 8X-82 = Wenezuela, 9A-9E, = Brazylia, 9F-9J = Kolumbia Źródło: identyfikacja_producenta_2_ html-22k Tabela 4. Przykłady międzynarodowych kodów producentów systemie VIN Źródło: Latusek Krzysztof prezentacja Identyfikacja pojazdów

15 15 Kod WMI Producent Tabela 5. Przykładowe kody WMI przyznane producentom Polski wytwarzającym powyżej 500 sztuk rocznie SUA Sanocka Fabryka Autobusów - Sanoka Wyrób autobusy, przyczepy, naczepy SUB ZPUPS "TRAMP-TRAIL" - Słupsk przyczepy samochodowe SUC Serwis Przyczep "WIOLA" Gliwice przyczepy samochodowe SUD WIELTON Trading przyczepy SUE OBR SM "BOSMAL" Bielsko-Biała samochód osobowy Cabrio 660 SUF FIAT AUTO POLAND S.A. Bielsko-Biała samochody osobowe SUJ Jelczańskie Zakłady Samochodowe - Jelcz samochody ciężarowe, autobusy SUK Fabryka Samochodów Specjalizowanych Kielce samochody ciężarowe, specjalizowane SUL DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o. Lublin samochody dostawcze SUM NOVA TRAIL SUSEK Sp. z o.o. Bytom SUN Fabryka Samochodów Dostawczych Nysa naczepy samochody dostawcze SUP DAEWOO - FSO MOTOR Sp. z o.o. Warszawa samochody osobowe SUS STAR TRUCKS Sp. z o.o. Starachowice samochody ciężarowe SUW WESNA Agencja Handlowa Holding Warszawa SUU SOLARIS Bolechowo SUX Pryzmat Nadwozia Samochodowe Słupsk SUZ ciągniki rolnicze autobusy nadwozia samochodowe ZASŁAW" Sp. z o.o. Z-d Przyczep i Naczep Zagórz przyczepy, naczepy SVZ Mercedes Benz Sobiesław Zasada Warszawa samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe Źródło: przykl adowe_kody_wmi_polskich_producentow VDS (Vehicle Descriptor Saction) Człon określający pojazd VDS to druga część numeru identyfikacyjnego opisująca pojazd, składająca się z sześciu znaków, przeznaczona do jego opisu. Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez producenta i powinny charakteryzować konstrukcję pojazdu, rodzaj nadwozia, typ silnika, bądź inne istotne cechy. Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie panuje absolutna dowolność. Nawet ten sam producent w zależności od modelu, roku produkcji czy kraju odbiorcy stosuje często inne oznakowanie pojazdu. Stosunkowo jasne kryteria oraz konsekwentne znakowanie realizuje np. firma Mercedes czy BMW. Mercedes do określenia typu pojazdu wykorzystuje wszystkie sześć znaków VDS, przy

16 16 czym pierwsze trzy znaki jednoznacznie określają model, trzy ostatnie typ i ewentualnie rodzaj paliwa. BMW wykorzystuje cztery pierwsze znaki na określenie typu, ostatni znak VDS zarezerwowany jest na liczbę kontrolną, piąta niewykorzystana pozycja wypełniona jest znakiem 0 (zero). Ford uparcie trzyma się swojego systemu i w jego pojazdach pierwszy znak określa rodzaj nadwozia, dwa kolejne niewykorzystane miejsca wypełnione są XX, dalej podawany jest kraj produkcji, zakład montażowy oraz model. Fiat zrezygnował z potencjalnej możliwości szerszego informowania i wykorzystuje we współcześnie produkowanych modelach jedynie pierwsze trzy znaki, wolne miejsca zaś wypełnia zerami. Opel podobnie jak Fiat, w starszych modelach cztery pierwsze miejsca zapełniał zerami, model zaś był kodowany na piątym i szóstym miejscu. Przyjęto zasadę, że pozycje nieużywane przez producenta wypełniane są wybranymi przez niego znakami bez określonego znaczenia. Samochody sprzedawane na rynku amerykańskim muszą spełniać przepisy federalne, np. dotyczące umieszczania na dziewiątym miejscu VIN u (ostatnim VDS u) tzw. liczby kontrolnej. Liczba ta obliczana każdorazowo wg specjalnego algorytmu stanowi zabezpieczenie przed próbami ingerencji w treść oznakowania, ponieważ jakakolwiek zmiana VIN u pociąga za sobą również zmianę liczby kontrolnej. Z racji tych przepisów, oznakowania pojazdów tego samego typu wyprodukowanych w Europie lub Azji i sprzedawanych w USA mogą zdecydowanie różnić się w treści członu VDS. Odwrotna sytuacja w zasadzie nie zachodzi, co najwyżej dotyczyć może treści tabliczek znamionowych. VIS (Vehicle Indicator Section) - Człon identyfikujący pojazd To trzeci człon nr VIN identyfikujący pojazd. Stanowi on kombinację ośmiu znaków ustalonych przez producenta. Numer ten w połączeniu z VDS stanowi jednoznaczne oznaczenie wszystkich pojazdów produkowanych przez każdego producenta w okresie 30 lat. Pierwszy znak tego członu (a dziesiąty kodu VIN) określa rok produkcji lub rok modelu pojazdu. Gdy nie jest wymagany, wpisuje się 0. Rok

17 17 produkcji powinien odpowiadać kodowi według poniższej tabeli. Tabela 6. Kodyfikacja roku produkcji samochodu Źródło: 5Lks_xZUJ:www.autocentrum.pl/go/450 VIS_-_Czlon_identyfikujacy_pojazd Drugi znak tego członu może być przeznaczony dla oznaczenia zakładu montującego (producenta). Dalsze znaki tworzą kolejny numer pojazdu, w którym cztery ostatnie muszą być cyframi. Jeżeli chodzi o oznaczenie roku produkcji, norma ISO nie nakłada obowiązku określenia daty produkcji pojazdu, a jedynie zalecenie. Dlatego niektórzy producenci nie stosują się do tego zalecenia, np. Mercedes, Fiat. Wyjątkiem od opisanej wyżej zasady są pojazdy marki Ford. Symbol roku produkcji w tych pojazdach podaje się na jedenastym miejscu, a na dwunastym symbol miesiąca, w którym pojazd został wyprodukowany.

18 18 Rys 1. Przykładowe oznaczenie identyfikacyjne stosowane przez firmę Mitsubishi Źródło: Latusek Krzysztof prezentacja Identyfikacja pojazdów 2.3. Numer nadwozia, podwozia lub ramy Numer nadwozia, podwozia lub ramy określa załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji pojazdów. 1. Numer nadwozia, podwozia lub ramy to nadana przez producenta lub organ rejestrujący kombinacja znaków przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby dany pojazd mógł być jednoznacznie zidentyfikowany. 2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez organ rejestrujący powinien spełniać następujące wymagania: 1) numer składa się z dwunastu znaków i obejmuje trzy człony: a) człon pierwszy (3 znaki) - kod organu rejestrującego (literowy wyróżnik województwa i powiatu, przy dwóch literach, ostatni znak uzupełnia litera X), b) człon drugi (3 znaki) - numer upoważnienia stacji do wykonywania badań technicznych (przy numerze dwucyfrowym uzupełniony na pierwszej pozycji cyfrą zero), c) człon trzeci (6 znaków) - sześciocyfrowy kolejny numer porządkowy, w którym pierwsze dwie cyfry stanowią ostatnie dwie cyfry roku nadania

19 19 numeru; Sposób tworzenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy przedstawia poniższy schemat: 2) powinien być umieszczony na nadwoziu, podwoziu lub ramie po prawej stronie pojazdu, a także na tabliczce znamionowej; 3) powinien zawierać się w jednym wierszu, jako ciąg znaków bez miejsc przerwy pomiędzy członami numeru; 4) powinien być umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu za pomocą wybicia lub wyciskania w taki sposób, aby nie uległ zatarciu lub zniszczeniu. 3. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany jest przez producenta, jeżeli w drodze odrębnych przepisów zwolniony jest on ze stosowania numeru VIN. Stanowi określoną kombinację cyfr i liter tworzącą ciąg znaków w ilości 7 do 9. Numer powinien zawierać dwa człony: 1) człon pierwszy (3 znaki) - oznaczenie charakterystyczne, określone przez producenta pojazdu; 2) człon drugi (do 6 znaków) - numer porządkowy wyprodukowanego pojazdu, w którym pierwsze dwie cyfry stanowią ostatnie dwie cyfry roku nadania i umieszczenia numeru.

20 Tabliczki znamionowe Wymagania dotyczące tabliczki znamionowej określa załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 1. Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: 1) nazwa producenta (marka); 2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu; 3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu; 4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w db (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min; 5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy; 6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu; 7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające; 8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne po lewej i maksymalne po prawej stronie; 9) producent może podać dodatkowe dane, zamieszczając je poniżej lub obok, poza wyraźnie zaznaczonym prostokątem zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1-8.

21 21 2. W przypadku motocykli i motorowerów obowiązuje umieszczenie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, przy czym dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być umieszczone poza tabliczką znamionową. Zgodnie z Polską Normą tabliczka znamionowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego odporność na korozję w zmiennych warunkach atmosferycznych. Jako materiał podstawowy zaleca się stosować blachę z metali nieżelaznych. Wysokość liter i cyfr w polach podstawowych powinna wynosić 4 mm. Tabliczka powinna być zamocowana w miejscu dostępnym na części trwałej i niewymienialnej pojazdu. Tabliczka znamionowa ze swej natury nie jest trwale połączona z pojazdem i może stosunkowo łatwo ulec uszkodzeniu. Zachodzą również sytuacje, gdy w okolicy tabliczki znamionowej przeprowadzane są naprawy blacharsko-lakiernicze. Wykonujący takie czynności rzemieślnicy często odłączają tabliczkę, aby po naprawie przymocować ją ponownie. Zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów, dopuszczony do ruchu pojazd musi posiadać tabliczkę znamionową producenta. W przypadku jej braku właściciel zobowiązany jest wykonać tabliczkę zastępczą w upoważnionej Stacji Kontroli Pojazdów. Oznakowanie zastępcze zgodnie z art. 66a ustawy Prawo o ruchu drogowym zostaje przyznane w drodze decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy w ściśle określonych warunkach doszło do trwałego uszkodzenia oznakowania fabrycznego. Podstawą do wydania takiej decyzji jest pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego stwierdzająca brak śladów świadczących o ingerencji w oznakowanie identyfikacyjne. Oznakowanie zastępcze wykonuje się także w przypadku pojazdów odzyskanych po kradzieży, posiadających przerobione oznakowanie identyfikacyjne. Oznakowanie zastępcze wykonywane jest przez upoważnione Stacje Kontroli Pojazdów zarówno w zakresie znakowania nadwozia, tabliczek zastępczych, jak i oznakowania silnika. Zastępcze tabliczki znamionowe wykonywane są najczęściej z blachy aluminiowej lub papieru przyklejonego do nadwozia za pomocą bezbarwnej folii samoprzylepnej, stanowiącej jednocześnie ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych.

22 22 Przykładowe oznaczenie tabliczki znamionowej Rys 2. Tabliczka znamionowa pojazdu z Renault Megane Źródło: Latusek Krzysztof prezentacja Identyfikacja pojazdów 1 numer homologacji ECE, 2 numer VIN, 3 dopuszczalna masa całkowita, 4 dopuszczalna masa pojazdu z przyczepą z hamulcem najazdowym, 5 dopuszczalny maksymalny nacisk osi przedniej, 6 dopuszczalny maksymalny nacisk osi tylnej, A oznaczenie kodowe typu obić tapicerskich, B cechy szczególne pojazdu, C typ techniczny pojazdu, D numer oryginalnego lakieru, E numer wyposażenia, F numer fabryczny, G wyposażenie dodatkowe, H wersja, I cechy wyposażenia.

23 23 Rys 3. Objaśnienie tabliczki znamionowej pojazdu Lanos Źródło: Objaśnienie tabliczki znamionowej 1 numer homologacji, 2 nr VIN, 3 dopuszczalna masa całkowita, 4 dopuszczalna masa całkowita z przyczepą z hamulcami, 5 dopuszczalny nacisk osi przedniej, 6 dopuszczalny nacisk osi tylnej.

24 24 Rys 4. Objaśnienie tabliczki znamionowania pojazdu Matiz Źródło: Objaśnienie tabliczki znamionowej 1 numer homologacji, 2 nr VIN, 3 dopuszczalna masa całkowita, 4 dopuszczalna masa całkowita z przyczepą z hamulcami, 5 dopuszczalny nacisk osi przedniej, 6 dopuszczalny nacisk osi tylnej.

25 Techniki nanoszenia oznaczeń w pojazdach Norma ISO określa jedynie, że wysokość liter i cyfr tworzących numer nadwozia (ramy) nie powinna być mniejsza niż 7 mm (nie dotyczy to motocykli motorowerów). Numery nanoszone na tabliczkach nie powinny być mniejsze niż 4 mm. Znaki VIN we wszystkich przypadkach powinny być, czytelne, trwałe i niedające się łatwo zmienić. Pozostałe elementy zależą od producenta. Producenci tworzą normy zakładowe, w których określają, jaki będzie kształt, wymiary znaków, ich układ i rozmieszczenie oraz technika wykonania. W praktyce wyróżnia się następujące techniki znakowania. Nabijanie ręczne Najstarszą i najtańszą metodą oznakowania jest mechaniczne, ręczne wybijanie cechy (za pomocą młotka i pobijaka z wyżłobionym rewersem cechy). Ta metoda znakowania oferuje najniższą jakość, małą wydajność i elastyczność. Obecnie ręczne nabijanie numerów praktycznie nie jest stosowane przy znakowaniu pojazdów. Wytłaczanie mechaniczne Do wytłaczania stosuje się prasy ręczne lub o napędzie pneumatycznym, wyposażone w kasetkę z czcionkami lub numerator. Tak wykonane znaki mają zawsze jednakową głębokość, są ustawione w linii, a przy wykorzystaniu znakowania na gorąco mogą też mieć duży kontrast. Zastosowanie takiego znakowania jest możliwe tylko na powierzchniach płaskich. Operacja ta zazwyczaj wykonywana jest przed lakierowaniem nadwozia (ramy) co zapewnia pełną ochronę naniesionego oznakowania przed korozją spowodowaną warunkami atmosferycznymi. Wytłaczanie numerów ma zastosowanie zarówno przy znakowaniu blach nadwozi samonośnych, jak i ram, obecnie jest najczęściej stosowane, daje dokładne odwzorowanie i zapewnia dobrą czytelność oraz trwałość oznakowania. Ma jednak pewne niedogodności, wymaga bowiem kompletu indywidualnych znaczników i jest stosunkowo kłopotliwe jeśli chodzi o automatyzację. Odmianą tej metody jest wytłaczanie oznakowania od spodniej strony tak, że jest ono wypukłe w stronę obserwatora. Oczywiście

26 26 oznakowanie takie nanosi się tylko na elementy wykonane z blach karoseryjnych. Oznakowanie tłoczone wykonywane jest przed lakierowaniem blach nadwozia. Obecnie ta metoda znakowania ma najszersze zastosowanie do sporządzania tabliczek znamionowych. Znakowanie mikropunktowe Dużym skokiem w technice znakowania są maszyny mikropunktowe. Elementem roboczym jest tu sterowana elektronicznie igła napędzana sprężonym powietrzem, która uderza w znakowaną powierzchnię. Metoda mikropunktowa umożliwia szybką zmianę cechy oraz znakowanie grafiki (np. logo firmy). Maszyny mikropunktowe dzięki elektronicznemu sterowaniu umożliwiają zautomatyzowanie zmiany numeru seryjnego oraz włączenie urządzenia w linię produkcyjną. Znakowanie mikroudarowe W zasadzie podobne jest do znakowania mikropunktowego, z tym że element znakujący wykonuje szybkie wibracje o częstotliwości do 300 uderzeń w ciągu sekundy, co pozwala na kreślenie praktycznie ciągłych linii. Znakowanie mikroudarowe polega na wygniataniu w materiale punktów za pomocą igły wykonanej z węglika spiekanego, która jest wprawiana w ruch przez sprężone powietrze lub elektromagnes. Urządzenia znakujące są sterowane komputerowo i pozwalają na oznaczanie wyrobów znakami alfanumerycznymi oraz grafiką. Grawerowanie Wykonywane jest maszynami sterowanymi komputerowo przy użyciu obracającego się frezu. Metoda ta w zasadzie stosowana była do znakowania tabliczek znamionowych. Żłobienie Bardzo ciche, trwałe i estetyczne znakowanie polega na głębokim rysowaniu materiału igłą z węglika spiekanego lub końcówką diamentową. Jakość i trwałość znakowania jest bardzo wysoka, jednak wymaga solidnego zamocowania detalu.

Numer VIN (Vehicle Identification Number)

Numer VIN (Vehicle Identification Number) Numer VIN (Vehicle Identification Number) Numer VIN składa się z 17 liter oraz cyfr z wyłączeniem znaków I, O oraz Q, by nie myliły się z jedynkami i zerami. Informacje dotyczące pojazdu zakodowane są

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia Załącznik nr 2b WZORY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Niniejszy załącznik określa następujące wzory wniosków związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II (Pieczęć firmowa lub nagłówek) Strona 1 Maksymalny format: A4 (210 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych Ja niżej podpisany,... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KM - 02

KARTA USŁUGI Nr KM - 02 KARTA USŁUGI Nr KM - 02 Urząd Miasta Włocławek Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów Wymagane dokumenty: Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169) Załącznik nr 1 WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów Serwisy firmy Lellek w Opolu-Sławicach i Nysie dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status

2. Nr dokumentu 3. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3.

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

C :J. p), I. 1III1IIIil ~ I. ~j:; -łiiiil t...--_łt-_ -_... ~_!:====:t==~, ==j. Strona 7. Strona 2. Dziennik Ustaw Nr 58-3132 - Poz.

C :J. p), I. 1III1IIIil ~ I. ~j:; -łiiiil t...--_łt-_ -_... ~_!:====:t==~, ==j. Strona 7. Strona 2. Dziennik Ustaw Nr 58-3132 - Poz. Dziennik Ustaw Nr 58-3132 - Poz. 619 i 620 WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH Załącznik nr 5 Uwaga: Odznaka służbowa ma tło czarne, obrzeże i haft "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH"

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania

Bardziej szczegółowo

DT-1 DT-1 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DANE PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

DT-1 DT-1 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DANE PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 3 udnia 205 r. Poz. 2025 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 9 listopada 205 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r.

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r. Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP Związek Banków Polskich oferuje i rozwija następujące Systemy Wczesnego Ostrzegania: - AKCEPTANCI, - BANKOWY REJESTR, - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, - POJAZDY, - POSIADACZE,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) 1 of 5 2015-07-01 09:48 Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Ramy pojazdów samochodowych

Ramy pojazdów samochodowych Ramy pojazdów samochodowych Opracował: Robert Urtbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Nadwozie ramowe- nieniosące Nadwozie ramowe (nieniosące) oparte jest na sztywnej ramie, która przenosi całość obciążeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8740 Poz. 846 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa):a8, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 4E, E. Odmiany: BD, F. Rodzaj: samochód osobowy, M1,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W ODNIESIENIU DO PYTAŃ KIEROWANYCH DO RESORTU PRZEZ ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI POJAZDÓW

STANOWISKO W ODNIESIENIU DO PYTAŃ KIEROWANYCH DO RESORTU PRZEZ ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI POJAZDÓW STANOWISKO W ODNIESIENIU DO PYTAŃ KIEROWANYCH DO RESORTU PRZEZ ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI POJAZDÓW 1. Rejestracja ciągników rolniczych posiadających wyciągi ze świadectwa homologacji na zgodność

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1 z dnia 22 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 Tabela opłat za badania techniczne pojazdów zasady naliczania Stan prawny na dzień: 15-11 2002 r. Opracował: mgr inż. Andrzej Damm,

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/22 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. NIP PESEL 2. Nr dokumentu... 3. Status... DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 4. Na rok Podstawa prawna: Art. 9 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów

Dane techniczno diagnostyczne pojazdów Ark. 1 Arkuszy 8 A. Marka pojazdu: AUDI, B. VIN (3 pierwsze znaki): WAU, C. Typ, model, (nazwa handlowa): A3, D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): 8P, E. Odmiany: hatchback 5-drzwiowy, F. Rodzaj:

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 4. Rok Podstawa prawna: Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146948/4/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19083/16/04/06 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-05-2016

Bardziej szczegółowo

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów:

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów: Fragment instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych Pakiet W drodze I. Inspekcja pojazdu (oględziny pojazdu) przed zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco i umowy ubezpieczenia szyb Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 154656/9/16-9527 Robert Wójcik inż. Michał Dzik ML(DZS)/GDA/55042/16/09/19 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 26-09-2016 23-09-2016 Miejsce oględzin

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Or-0150/00157/11 2011/081467 UCHWAŁA NR 186/XV/2011 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Dziennik Ustaw Nr 59-3205- Poz. 632 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Na podstawie art. 72 ust. 3 i art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. oznakowania autobusów. MPK w Tarnowie

Instrukcja. oznakowania autobusów. MPK w Tarnowie Instrukcja oznakowania autobusów MPK w Tarnowie Tarnów 18.12. 2015 1. Numery taborowe, logo MPK 1. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Tarnowie stosuje się w oznakowaniu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r.

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych UCHWAŁA NR XXXIX/1199/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Nr certyfikatu zgodności B EURO4 bezpieczny pojazdu :...

Nr certyfikatu zgodności B EURO4 bezpieczny pojazdu :... Załącznik nr 4 WZÓR CERTYFIKATU B POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA POJAZDÓW EURO 4 BEZPIECZNY (format A 4, kolor jasnozielony) Nr certyfikatu zgodności B

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane.

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane. SERT Wprowadzenie Organy przyznające pozwolenia wymagają często bardziej szczegółowych informacji o pojeździe niż te, które są dostępne na dowodzie rejestracyjnym. Mogą one potrzebować dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów 4 4. Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2562/Renault Master/RZ5759J Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 124 7482 Poz. 702 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 3 udnia 2015 r. Poz. 2025 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kraj Ogumienie zimowe Łańcuchy Dodatkowo Opony zimowe: kiedy?

Kraj Ogumienie zimowe Łańcuchy Dodatkowo Opony zimowe: kiedy? Kraj Ogumienie zimowe Łańcuchy Dodatkowo Opony zimowe: kiedy? Austria Pojazdy powyżej 3,5 t: opony M+S przynajmniej na jednej osi napędzanej; głębokość bieżnika 6 mm. pokrytych śniegiem muszą je ze sobą

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2015/11/18 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 282/FIAT D/DW675XA Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia:

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ADR ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ADR ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ADR - konwencja dotycząca drodowego przewózu towarów i ładunków niebezpiecznych (franc. L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). W międzynarodowym transporcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania Nr zlecenia:cb49n z dnia: Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-08 Baranowo k/poznania Rzeczoznawca: mgr inż.ireneusz Grzegolec - RS 000402 OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SKARBOWY IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Mgr inż. Sławomir Abczyński

BIEGŁY SKARBOWY IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Mgr inż. Sławomir Abczyński Strona 1 opinii biegłego skarbowego BIEGŁY SKARBOWY IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Mgr inż. Sławomir Abczyński 96-313 Budy Zosine 16A, tel. 0501 39 28 69 ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Fabryczna 11, 96-313 Jaktorów

Bardziej szczegółowo