Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Program inwestycyjny w wysok. 6 miliard. EUR na rok 2007/08 w układzie regionalnym Stan na dzień r. Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) 23,9% Punkt ciężkości inwestycji rozszerza się z Europy Centralnej i Wschodniej na kraje poludniowo europejskie, Bułgarię i Rumunię oraz do Rosji i na Ukrainę. Europa Środkowa i Wschodnia (CEE) 32,8% 43,3% Europa Połud.-Wschod. (SEE) Podział progr. inwestycyjnego 2007/08 o wart. 6 mld EUR według rodzaju inwestycji Stan na dzień r Strategiczni partnerzy 9,0% W celu zabezpieczenia rentowności blisko 1/3 planowanych inwestycji przypada na projekty deweloperskie. Obj. zakończone 25,0% 66,0% Objekty deweloperskie Podział progr. inwestycyjnego 2007/08 o wart. 6 mld EUR według sektorów Stan na dzień r. Pow. mieszkalne 4,0% Pow. logistyczne 5,0% Udział powierzchni biurowych w portfelu zmniejsza się na rzecz powierzchni usługowych powierzchnie mieszkalne i logistyczne pozostają nadal ważnymi sektorami. Pow. biurowe 30,0% 61,0% Pow. handlowe Szczegółowe informacje o wzroście IMMOEAST znajdą Państwo w rozdziale "Plany rozwojowe na pszyszłość" od strony 56 niniejszego raportu. My nie spoglądamy w przyszłość my ją tworzymy. Także rok obrotowy 2007/08 będzie pozostawał pod znakiem wzrostu. Dlatego też IMMOEAST zrealizuje program inwestycyjny na rekordowym poziomie aż 6 miliardów euro. Jego finansowanie zapewnią środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału dokonanego w maju 2007 r. Przeprowadzona emisja pozwoliła zwiększyć dostępne środki własne do 2,84 miliarda euro. Oznacza to, przyjmując przeciętny udział finansowania zewnętrznego na poziomie 50%, że spółka zapewniła w całości sfinansowanie przewidywanego zakresu inwestycji. Wszystkie uwzględnione w programie przedsięwzięcia inwestycyjne zostały też na początku roku obrotowego skontrolowane przez Asset Management IMMOEAST i zatwierdzone przez jej Rade Nadzorczą. Realizacja tych inwestycji wyraźnie zmieni ukierunkowanie portfela inwestycyjnego IMMOEAST. Geograficzny środek ciężkości inwestycji przesunie się z Europy Środkowej i Wschodniej do Europy Południowo-Wschodniej. W układzie sektorowym wzrośnie znaczenie powierzchni handlowych a udział w portfelu powierzchni biurowych wyraźnie się zmniejszy. Intensywnie wzrasta także udział inwestycji w projekty deweloperskie, na które przypada około dwóch trzecich łącznej wartości.

7 Inwestujemy dla zysku naszych inwestorów. Program inwestycyjny 2007/08

8 Powyżej przedstawiliśmy 385 naszych obiektów, naszą ekspansję na rynkach w 13 krajach, 6 wybranych przez nas sektorów nieruchomości i nasz program inwestycyjny o wartości 6 miliardów euro.

9 Ale jakie korzyści wynikają stąd dla inwestorów? Może spełni oczekiwania uzyskanie rocznej stopy zwrotu na poziomie 19,3% od czasu wejścia IMMOEAST AG na giełdę w grudniu 2003 r.

10 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 IMMOEAST AG - Wskaźniki finansowe 2006/07 Zmiana w % 2005/06 Wskaźniki finansowe dotyczące Spółki Obrót w mln EUR 192,9 141,1% 80,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w mln EUR 541,3 246,4% 156,3 Wynik przed opodatkowaniem (EBT) w mln EUR 645,5 252,8% 182,9 Przepływy środków pieniężnych w mln EUR 63,4 154,9% 24,9 Rentowność kapitału własnego (ROE) w % 10,9% 24,6% 8,7% Rentowność zaangażowanego kapitału własnego (ROCE) 1) w % 9,3% 3,9% 8,9% Kapitał własny w mln EUR (włącznie z udziałami obcymi) 4.923,1 196,2% 1.662,0 Udział kapitału własnego w sumie bilansowej % 73,2% 18,3% 61,8% Udział kapitału własnego (w oparciu o ustalone umownie inwestycje) w % 46,8% 38,9% 33,7% Suma bilansowa w mln EUR 6.728,2 150,4% 2.687,5 Wartość aktywów netto przypadających na akcję w EUR 10,2 20,4%,4 Wskaźniki dotyczące nieruchomości Ilość nieruchomości ,9% 116 z tego udziały 2) ,0% 47 Powierzchnia użytkowa w m² ,7% z tego udziały 2) ,8% Wartość godziwa nieruchomości (włącznie z inwestycjami ustalonymi umownie) 9.019,2 115,7% 4.181,0 z tego udziały 2) 786,9 345,3% 176,7 Inwestycje w mln EUR 4.857,6 46,9% 3.305,7 Wskaźniki dotyczące akcji Zysk w EUR przypadający na akcję 1,02 34,8% 0,76 Wskaźnik ceny do zysku przypadającego na akcję (C/Z) 10,2-11,0 Kurs akcji na dzień bilansowy 10,4 20,9%,6 Ilość akcji w mln 555,9 150,0% 222,4 Kapitalizacja Spółki w mln EUR 5.781,2 202,3% 1.912,2 1) Zysk z działalności operacyjnej po opodatkowaniu w stosunku do zaangażowanego kapitału 2) Udziały obejmują jednotski stowarzyszone wycenione metodą praw własności, jak również spółki ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako instrumenty finansowe w rozumieniu MSR 39.

11 Komentarz Zarządu Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomośc Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Spis treści Komentarz Zarządu 11 Highlights 2006/07 12 Przegląd najważniejszych inwestycji 14 IMMOEAST na tle branży europejskiej 18 Strategia i model działalności 20 Dywersyfikacja portfela nieruchomości 21 Udziały strategiczne 22 Umowa o zarządzaniu z Constantia Privatbank 26 Wycena nieruchomości 28 Perspektywy i cele strategiczne 29 Struktura portfela w układzie regionalnym 30 Działalność w regionach 32 Struktura portfela w układzie sektorowym 36 Szeroka dywersyfikacja obejmująca różne klasy nieruchomości 36 Relacje inwestorskie 46 Rynek kapitałowy i zmiany wartości akcji 47 Corporate Governance 51 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 54 Plany rozwojowe 56 Program inwestycyjny na rok 2007/08 57 Po zakończeniu okresu sprawozdawczego 59 Portfel nieruchomości 62 Analiza prowadzonej działalności 69 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 101 Skonsolidowany bilans 102 Skonsolidowany rachunek wyników 103 Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym 104 Skonsolidowany rachunek przepływów finansowych 105 Sprawozdania z segmentów 106 Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego 116 Opinia biegłego rewidenta 242 Sprawozdanie Zarządu 244 Ekspertyzy 257 Dane serwisowe i Glosariusz 264

12 Komentarz Zarządu Zenit działalności IMMOEAST wciąż jeszcze przed nami Dr Karl Petrikovics, Prezes Zarządu (z prawej) i mgr Norbert Gertner, Członek Zarządu, o sukcesie firmy IMMOEAST.

13 Kommentarz Zarządu 11 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Szanowni Akcjonariusze! Cele, których osiągnięcie wyznaczyła sobie spółka IMMOEAST na rok 2006/07, można bez zastrzeżeń uznać za zamierzenia ambitne. Pakiet inwestycyjny o wartości 5 mld EUR stanowi zdecydowanie największy program rozwojowy, jaki dotychczas był kiedykolwiek realizowany przez podmiot z branży nieruchości w Europie Środkowej i Wschodniej. Mimo to wszystkie wyznaczone cele zostały nie tylko osiągnięte, ale po części nawet znacznie przekroczone. Szczegółowe przygotowanie całego programu inwestycyjnego zaraz na początku roku obrotowego umożliwiło jego całkowitą realizację już w okresie pierwszych trzech kwartałów. Dzięki temu firma IMMOEAST mogła wyraźnie umocnić swoją wiodącą pozycję na rynku. Wskutek wzrostu wartości nieruchomości wchodzących w skład aktywów o 115,7% do kwoty 9,0 mld EUR znacznie wyprzedziła całą działającą w tym regionie konkurencję. Podobnie istotne jak wzrost ilościowy nadal ważne jest dalsze doskonalenie jakościowe portfela nieruchomości. Kontynuowano dywersyfikację geograficzną, ale także sektorową, dodatkowo polepszając w ten sposób stabilność warunków osiągania zysków. Zwiększono udział części deweloperskiej i znacząco rozbudowano obecność na rozwojowych i bardzo rentownych rynkach Europy Południowo-Wschodniej. Powodzeniem zakończył się także start w bardzo rozwojowej i nadzwyczaj dochodowej branży mieszkaniowej. Wszystkie wymienione działania w decydujący sposób przyczyniły się do zabezpieczenia na przyszłe lata wysokich zysków osiąganych w przeszłości. Dalekosiężne znaczenie strategiczne ma nabycie udziałów w kilku renomowanych firmach deweloperskich, w szczególności w TriGránit, które w kolejnych latach będzie realizować portfel inwestycji deweloperskich o wartości kilku miliardów euro. Nabycie tych udziałów otwiera firmie IMMOEAST perspektywy korzystnych zysków, a jako inwestorowi zabezpiecza preferencyjny dostęp do powstających obiektów. Dynamiczny wzrost wywołał bardzo znaczną poprawę wskaźników finansowych, i to mimo faktu, że zwiększone zaangażowanie w działalność deweloperską przyniesie zauważalne efekty dopiero w na stępnych latach. Obrót zwiększył się o 141,1% do 192,9 mln EUR, EBIT wzrósł o 246,4%, do 541,3 mln EUR. Najważniejszy dla akcjonariuszy wskaźnik, czyli zysk z jednej akcji, wzrósł z 0,76 EUR do 1,02 EUR. Trwałe utrzymywanie pozytywnego kierunku rozwoju zostało także uhonorowane przez rynek kapitałowy. Dokonane na początku roku obrotowego podwyższenie kapitału w wysokości 2,75 mld EUR zostało bez większych trudności przyjęte przez giełdę, mimo ogólnie panującego niekorzystnego klimatu. W roku obrotowym odnotowano wzrost kursu akcji spółki IMMOEAST o prawie 21%. Bardzo obiecująco przedstawiają się także dalsze perspektywy rozwojowe. Skuteczne uplasowanie na początku roku obrotowego 2007/08 podwyższenia kapitału w wysokości 2,84 mld EUR stworzyło podstawy finansowe dla kontynuacji kursu wzrostowego. Z planowanego zakresu inwestycji o ogólnej wartości 6 mld EUR do końca czerwca zrealizowano już 2,3 mld EUR. Do końca roku obrotowego wartość nieruchomości wchodzących w skład aktywów, łącznie z inwestycjami, których realizacja została już zabezpieczona poprzez zawarcie stosownych umów, wyniesie 13 mld EUR. Firma IMMOEAST zapewniła tym samym warunki do długoterminowego utrzymania i umocnienia zajmowanej już przez nią dominującej pozycji w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo- Wschodniej, to jest obecnie na jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej rozwojowych rynków nieruchomości na świecie. Jesteśmy przekonani, że dynamiczny rozwój firmy IMMOEAST przyniesie korzyści także naszym Akcjonariuszom. Wszystkie cele zostały osiągnięte, częściowo znacznie przekroczone Wyraźna poprawa wszystkich wskaźników zysku Roczny wzrost wartości akcji wyniósł niemal 21% Podwyższenie kapitału w maju 2007 r. tworzy podstawy dalszego dynamicznego rozwoju mgr Norbert Gertner, Członek Zarządu dr Karl Petrikovics, Prezes Zarządu

14 Highlights 2006/07 Nabycie udziału w TriGránit Największe podwyższenie kapitału w europejskiej branży nieruchomości Dokonane przez IMMOEAST udane podwyższenie kapitału w czerwcu 2006 r. pozwoliło spółce stworzyć podstawy dla intensywnego rozwoju w roku obrotowym 2006/07. Jego wartość, wynosząca 2,75 mld EUR, oznacza, że była to jak dotychczas największa operacja kapitałowa europejskiej firmy z branży nieruchomości, większą wartość osiągnęło jedynie podwyższenie kapitału IMMOEAST w maju 2007 r. Zainwestowano 5 mld EUR W roku obrotowym 2006/07 zrealizowano rekordowy program inwestycyjny o wartości 5 mld EUR. Zakończenie programu inwestycyjnego, szczegółowo przygotowanego na początku roku obrotowego, mogło nastąpić wcześniej, już po trzech kwartałach. Dzięki osiągniętemu w ten sposób wzrostowi firma IMMOEAST stała się najintensywniej rozwijającą się firmą w swojej branży w całym regionie, powiększając jednocześnie dystans w stosunku do konkurencji. W sierpniu 2006 r. firma IMMOEAST nabyła 25% udziałów w węgierskiej spółce deweloperskiej TriGránit, będącej branżowym leaderem w całej Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo- Wschodniej. TriGránit dysponuje obecnie portfelem projektów deweloperskich o wartości około 8 mld EUR zlokalizowanych w jedenastu krajach, specjalizuje się w dużych projektach, w szczególności wielofunkcyjnych projektach rozwoju miast. Wszystkie wybudowane obiekty będą wstępnie oferowane firmie IMMOEAST, co otwiera przed spółką znakomite możliwości inwestycyjne i rozwojowe, zarówno w perspektywie najbliższych lat jak i długoterminowo. Numer 2 w Europie kontynentalnej Podwyższenie kapitału i bardzo pozytywny rozwój kursu akcji spowodowały dalsze przesunięcie firmy IMMOEAST w kierunku czołówki rankingu największych europejskich firm giełdowych z branży nieruchomości. Kapitalizacja lączna na poziomie 5,78 mld EUR na koniec roku obrotowego przyniosła jej 4 miejsce w Europie kontynentalnej. Z końcem czerwca 2007 r. firma IMMOEAST, wykazując ponad 8,73 mld EUR, przesunęła się już na drugą pozycję. Start na Ukrainie, w Rosji i byłej Jugosławii Znacznie zwiększyło się geograficzne rozproszenie portfela nieruchomości. Dokonano pierwszych bezpośrednich inwestycji na rynkach charakteryzujących się dużymi wzrostami i zyskami, zarówno na Ukrainie i w Rosji jak i w państwach byłej Jugosławii Słowenii, Chorwacji i Serbii. W ten sposób IMMOEAST jest obecna już w 13 krajach, a tym samym na wszystkich ważnych rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego. Nabycie udziału w Adama Nabycie udziałów spółki Adama, wiodącego rumuńskiego dewelopera mieszkaniowego, pozwoliło znacznie zintensyfikować zaangażowanie w szczególnie zyskownej dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Adama zamierza rozszerzyć swoją działalność z Rumunii na cały region. Konkretne projekty inwestycyjne w sąsiednich państwach, w szczególności na Ukrainie, w Republice Mołdawii i Serbii, są już w przygotowaniu. Adama dysponuje portfelem deweloperskim liczącym mieszkań; trwają przygotowania do kolejnych 20 projektów. Inwestycje mieszkaniowe nie są inwestycjami długoterminowymi i po ich realizacji są odsprzedawane w formie mieszkań własnościowych. Wzrost kursu o 20,9% Akcjonariusze spółki IMMOEAST w roku 2006/07 ponownie mogli osiągnąć bardzo dobrą stopę zwrotu. Wzrost kursu o 20,9% oznacza, że ten rok obrotowy przyniósł właścicielom przedsiębiorstwa najlepsze dotychczas wyniki. Średni roczny wynik akcji od chwili wejścia na giełdę w grudniu 2003 r. wzrósł do 19,3%.

15 Kommentarz Zarządu 13 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz EBIT: +246,4% w mln EUR Stan: Net Asset Value: +21,4% w EUR na każdą akcję Stan: Przychody ze sprzedaży: +141,1% w mln EUR Stan: Cash-flow z wyniku: +154,9% w mln EUR Stan: / / / / / / / / / / / / / / / /07 W związku z intensywnym wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz rosnącymi cenami nieruchomości osiągnięto wzrost EBIT w wysokości 541,3 mln EUR, czyli ponad 246%. Dzięki temu EBIT po raz drugi został podwojony. Pomimo wydania ponad 333,5 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału Net Asset Value (wzrost netto aktywów) wzrosła o 21,4% do 10,2 mld EUR na akcję. Wartośc absolutna Net Asset Value potroiła się i wynosi 5,6 mld EUR. Dzięki wzrostowi przychodów z tytułu najmu o 146% do kwoty 146,2 mln EUR, łączna wartośc przychodów ze sprzedaży, w tym koszty operacyjne oraz pozostałe koszty, podwoiła się i wynosi 192,9 mln EUR. Cash-flow z wyniku wzrostu o 154,9% do kwoty 63,4 mln EUR świadczy o poprawie zdolności samofinansowania IMMOEAST.

16 14 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 Przegląd najważniejszych inwestycji roku 2006/07 IMMOEAST w roku obrotowym 2006/07 wypracowała rekordowy poziom inwestycji. W tym okresie zawarto łącznie 269 transakcji o wartości całkowitej 5 mld EUR. Punkt ciężkości dokonywanych przejęć stanowiły obiekty bardzo duże, przy nie mniej niż 21 transakcji osiągnięto wartość inwestycji przekraczającą 100 mln EUR. Pod względem geograficznym zasadniczym kierunkiem nowych inwestycji była Europa Południowo-Wschodnia. W podziale sektorowym dominowały inwestycje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej. i 1 i Haller Gardens Na początku roku obrotowego firma IMMOEAST kupiła budapeszteński projekt biurowy Haller Gardens o powierzchni użytkowej m 2. Obiekt ten został wybudowany przez AIG Lincoln, jednego z najbardziej renomowanych światowych deweloperów. Zakończenie budowy nastąpi latem 2008 r., łączna wartość inwestycji sięga 80 mln EUR. 1 i 2 i Antim Tower W grudniu 2006 r. firma IMMOEAST nabyła nieruchomość wielofunkcyjną o powierzchni użytkowej m 2 w stolicy Bułgarii, Sofii. Do 2012 r. na tej działce powstanie w kilku etapach dodatkowe m 2 nowoczesnych powierzchni biurowych i handlowych. Wartość inwestycji w projekcie Antim Tower o łącznej powierzchni użytkowej ponad m 2 wyniesie około 150 mln EUR. 2 4 i 3 i Golden Babylon i 4 i portfel IMAK W czerwcu 2006 r. IMMOEAST dokonała swojej pierwszej inwestycji bezpośredniej w Rosji nabywając dwa centra handlowe w Moskwie. Shopping Center działające pod firmą Golden Babylon mają w sumie niemal m 2 powierzchni użytkowej i są w całości wynajęte. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 198 mln EUR. W czerwcu 2006 r. IMMOEAST przejęła pozostałe udziały w IMAK CEE, w której dotychczas posiadała już udział 56,6%. Jednostka ta dysponuje portfelem jedenastu całkowicie wynajętych obiektów logistycznych i biurowych na Węgrzech i w Polsce. Wartość rynkowa portfela, w którego skład wchodzi m 2 powierzchni użytkowej, wynosi 280 mln EUR. 3 Udział w TriGránit W sierpniu 2006 r. doszła do skutku największa inwestycja roku: Za łączną kwotę około 400 mln EUR IMMOEAST nabyła 25% udziałów w wiodącej spółce deweloperskiej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w węgierskiej spółce Tri- Gránit. Jednostka ta jest bardzo dochodowa i wyspecjalizowana w bardzo dużych inwestycjach, prowadziło także liczne prestiżowe projekty w dziedzinie rozwoju miast. TriGránit dysponuje portfelem inwestycji deweloperskich o wartości 8 mld EUR w jedenastu krajach.

17 Najważniejsze inwestycje Kommentarz Zarządu 15 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz W sierpniu 2006 firma IMMOEAST nabyła większościowy udział w jednym z największych projektów deweloperskich powierzchni biurowych w stolicy Polski. Equator Office w stale rozwijającym się ciągu businesowym Alei Jerozolimskich liczącym sobie m 2 łącznej powierzchni użytkowej, w tym m 2 powierzchni biurowej. W skład obiektu wchodzą również powierzchnie magazynowe, powierzchnie sklepowe oraz garaże podziemne. 5 Łączna wartość inwestycji wynosi 190 mln EUR. W sierpniu 2006 r. firma IMMOEAST rozpoczęła we współpracy z partnerami lokalnymi realizacje czterech projektów mieszkaniowych w Polsce, Słowacji, Rumunii i Bułgarii na ogólną liczbę mieszkań. W ten sposób po raz pierwszy na dużą skalę zainwestowano w budowę zespołów mieszkań własnościowych. Łączna wartość inwestycyjna tych czterech projektów wynosi 180 mln EUR. i 5 i Equator Projekty mieszkaniowe na mieszkań 6 7 Kolejną dużą inwestycją w sierpniu 2006 r. był zakup projektu inwestycyjnego powierzchni biurowych Jandermeriei Office w Bukareszcie. Do r powstanie około m 2 powierzchni użytkowej, wartość całej inwestycji wyniesie 80 mln EUR. W sąsiadującym z tą inwestycją projekcie Jandermeriei Residential, który również zostanie nabyty przez firmę IMMOEAST, powstanie ok. 360 mieszkań. We wrześniu 2006 r. zakup dwóch marketów specjalistycznych stanowił pierwszą inwestycję w Słowenii. Oba obiekty, w Kranj i Nove Mesto, mają łącznie pow. użytkową m 2 i są w całości wynajęte. Łączna wartość inwestycji wyniosła 22,5 mln EUR. i 6 i Jandermeriei Office Markety specjalistyczne w Słowenii Jesienią 2006 r. został przejęty obiekt biurowy Diamond Point w Pradze. Łączna powierzchnia użytkowa tego wynajętego już długoterminowo renomowanym przedsiębiorstwom obiektu wynosi m 2. Łączna wartość tej inwestycji wynosi około 70 mln EUR. W dalszej kolejności nastąpi odsprzedaż 49% udziałów jednemu z głównych najemców, Grupie Allianz. i 7 i Diamond Point Jesienią 2006 r. firma IMMOEAST powiększyła swój udział w dużym projekcie MesterBusiness Park, w którym obejmuje już 75% udziałów (przedtem 45%). Projekt ten posiada centralną lokalizację i do roku 2010 ma powstać w nim do m 2 powierzchni użytkowej. Realizację pierwszego etapu budowy Mester Park ukończono wkrótce po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Projektem budownictwa mieszkaniowego Galerija Apartmani (Francuska) IMMOEAST zrealizowała w sierpniu 2006 r. swój debiut na dobrze zapowiadającym się serbskim rynku nieruchomości. W bardzo korzystnej, centralnej lokalizacji powstanie do końca 2008 r. łącznie ponad 100 mieszkań, m 2 powierzchni biurowej, m 2 powierzchni uslugowej oraz 184 miejsc w garażu podziemnym. Łączna wartość inwestycji wynosi 13,3 mln EUR, wszystkie mieszkania są przeznaczone do sprzedaży jako mieszkania własnościowe. Objęcie większościowego udziału w Mester Park Projekt mieszkaniowy Francuska

18 16 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 i 8 i Polus Center Cluj W listopadzie 2006 r. IMMOEAST sfinalizowała swoją największą inwestycję w Rumunii przejmując projekt centrum handlowego Polus Center w Cluj w przeżywającej boom Transylwanii. Liczące m 2 łącznej powierzchni użytkowej centrum handlowe należy do największych w Rumunii. Łączna wartość inwestycji wynosi 210 mln EUR. Już na kilka miesięcy przed zakończeniem budowy wynajęte jest 88% powierzchni. 8 i 9 i Mokotow Business Park W ramach jont venture 50:50 z firmą Heitman European Property Partners (w której firma IMMOEAST posiada 7,13 % udziałów) w listopadzie 2006 r. nabyty został największy zespół biurowy w Warszawie, Mokotów Business Park. Składa się on z dziewięciu budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej m 2, które są już bardzo korzystnie wynajęte. Kolejną część tego pakietu stanowi zatwierdzony już projekt budowy Vega Tower. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 260 mln EUR. 9 i 10 i 5th Avenue i 11 i Brama Zachodnia W listopadzie 2006 r. zostało zakupione centrum handlowe 5th Avenue w Moskwie. Obiekt położony jest w dzielnicy Szukino na północnym zachodzie Moskwy, dysponuje łączną powierzchnią użytkową m 2 i został w całości wynajęty znanym międzynarodowym sieciom handlowym. Wartość inwestycji wynosi 114 mln EUR. Jesienią 2006 r. IMMOEAST zakupiła obiekt biurowy Brama Zachodnia w Warszawie. Ten położony w biznesowym ciągu Alei Jerozolimskich obiekt dysponuje łącznie m 2 powierzchni użytkowej i jest w całości wynajęty znanym koncernom międzynarodowym. Łączna wartość inwestycji IMMO- EAST wynosi 80 mln EUR. 10 i 12 i Grand Center Zagreb Grand Center Pardubice W listopadzie 2006 r. doszła do skutku pierwsza inwestycja w Chorwacji. W stolicy kraju Zagrzebiu został zakupiony ukończony właśnie obiekt Grand Center. Obiekt ten ma łącznie m 2 powierzchni użytkowej i jest w całości wynajęty, największymi najemcami są koncerny międzynarodowe, takie jak Generali i Strabag. Wartość inwestycji wyniosła 40 mln EUR. W listopadzie 2006 r. miał miejsce zakup centrum handlowo-biurowego Grand Center Pardubice w Pardubicach, w Północnych Czechach. Łączna powierzchnia użytkowa całkowicie wynajętego już obiektu wynosi m 2, a cała wartość inwestycji wynosi 28 mln EUR. 11

19 Najważniejsze inwestycje Kommentarz Zarządu 17 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz 13 W grudniu 2006 r. IMMOEAST nabyła trzy w pełni wynajęte obiekty o powierzchni całkowitej m 2 w zespole biurowym BB Centrum, posiadającym jedną z najlepszych lokalizacji biurowych w Pradze. Wartość inwestycji wynosi 160 mln EUR. i 13 i BB Centrum W marcu 2007 r. IMMOEAST nabyła Polus Center Constanta. Wielkość powierzchni m 2 oznacza, że obiekt, którego zakończenie nastąpi jesienią 2008 r., będzie największym centrum handlowym położonej nad Morzem Czarnym rumuńskiej metropolii (ponad mieszkańców). Łączna wartość inwestycji IMMOEAST wyniesie 185 mln EUR. i 14 i Polus Center Constanta 16 W marcu 2007 r. IMMOEAST nabyła duży portfel pięciu obiektów w Pradze i Brnie. Około dwóch trzecich całej powierzchni użytkowej, liczącej m 2, przypada na biura, pozostała część to powierzchnie handlowe. Dwa z tych obiektów znajdują się jeszcze w budowie. Łączna wartość inwestycji wynosi 210 mln EUR, a więc jest to największa dotychczas inwestycja firmy IMMOEAST w Czechach. i 15 i Portfele w Pradze i Brnie W marcu 2007 r. firma IMMOEAST nabyła za 60 mln EUR udział strategiczny wielkości 25% w działającej Europie Południowo-Wschodniej grupie budownictwa mieszkaniowego Adama. Spółka zrealizowała dotychczas projekty o wartości 600 mln EUR i dysponuje portfelem deweloperskim liczącym mieszkań. Trwają przygotowania do kolejnych 20 projektów w Rumunii, na Ukrainie, w Serbii i Republice Mołdawii. Na krótko przed zakończeniem roku obrotowego, w kwietniu 2007 r., IMMOEAST przejęła ukończony właśnie Viktoria Park w Bukareszcie. Ten posiadający znakomitą lokalizację między centrum miasta a lotniskiem międzynarodowym obiekt o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej prawie m2 został w całości wynajęty międzynarodowym koncernom. Łączna wartość inwestycji wyniosła 60 mln EUR. Udziały w Adama i 16 i Viktoria Park Kolejne inwestycje, przeprowadzone po dniu 30 kwietnia 2007 r., omówiono w rozdziale Po zakończeniu okresu sprawozdawczego str. 59 i następne.

20 IMMOEAST na tle branży europejskiej Selektywny wzrost i stabilne podstawy Celem IMMOEAST nie jest rozwój za wszelką cenę, stawiamy natomiast na zrównoważony potencjał dochodowy naszego portfela, podobnie jak przy zakupie obiektu biurowego Diamond Point w Pradze, wynajętego renomowanym przedsiębiorstwom na długi okres.

21 IMMOEAST na tle branży europejskiej Kommentarz Zarządu 19 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Numer 2 w Europie kontynentalnej IMMOEAST w roku obrotowym 2006/07, podobnie jak w latach poprzednich, nadal pięła się do góry w rankingu branży, stale poprawiając swoją pozycję. Na koniec roku obrotowego firma IMMOEAST była, pod względem poziomu kapitalizacji giełdowej, czwartym co do wielkości przedsiębiorstwem działającym w branży nieruchomości w Europie kontynentalnej. W końcu czerwca 2007 r. osiągnęła już drugie miejsce, bezpośrednio za olbrzymem powstałym z połączenia Unibail i Rodamco, znacznie wyprzedzając wszystkich pozostałych uczestników rynku. IMMOEAST w ciągu kilku lat ugruntowała swoją pozycję w grupie renomowanych deweloperów europejskich ,0 9,2 4,8 4,4 3,9 2,9 2,7 2,5 2,2 1,9 IMMOEAST na tle Europy kontynentalnej Kapitalizacja rynku Free Float w mld EUR Na dzień r. 0 Unibail- Rodamco IMMOFINANZ- Grupa IMMOFINANZ IMMOEAST Corio Klepierre Rodamco Europe IVG Immobilien Wereldhave PSP Swiss Property Także cała grupa kapitałowa, składająca się z IMMOEAST i macierzystej spółki IMMOFINANZ, umocniła swoją pozycję na tle branży europejskiej. Grupa ta na koniec czerwca 2007 r. osiągnęła skumulowany poziom kapitalizacji giełldowej na poziomie 9,2 mld EUR. Numer 1 w Europie Wschodniej Zarówno ofensywny rozwój jak i aktywna strategia wzrostu przedsiębiorstwa odzwierciedlają zdecydowanie rosnące znaczenie rynku nieruchomosci na wschodzie Europy. Podczas gdy przedsiębiorstwa deweloperskie na Zachodzie działają na rynkach bardzo rozwiniętych, rynki wschodnie nadal przechodzą burzliwy proces nadrabiania zaległości, umożliwiający obecnym tam przedsiębiorstwom odpowiednio wysokie stopy wzrostu. O ile ogólne porównania z własnej perspektywy na tle całej branży w Europie mają raczej charakter współzawodnictwa, to porównania z innymi uczestnikami rynku w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej mają wielkie znaczenie ekonomiczne. Pod względem kapitalizacji giełdowej IMMOEAST wyprzedza znacznie najblizszych konkurentów, a wielkość każdego z pozostałych nie odpowiada nawet połowie jej wielkości. Jeszcze większą przewagę wykazuje porównanie portfela inwestycyjnego i zakresu inwestycji. Przedsiębiorstwo wyraźnie zajmuje wiodącą pozycję rynkową nie tylko w skali ogólnej, ale także na poszczególnych rynkach regionu, w tym w tak ważnych metropoliach jak Bukareszt, Budapeszt czy Praga. Dominująca pozycja rynkowa powoduje, że IMMOEAST uważana jest za najpoważniejszego partnera przy nawiązywaniu kontaktów przez renomowanych deweloperów i otrzymuje w związku z tym bardzo wiele ofert atrakcyjnych projektów. Poprawia to dodatkowo możliwości przyszłego wzrostu i osiągania zysków przez firmę IMMOEAST. Wielkość portfela umożliwia również intensywniejszą dywersyfikację i lepsze, bardziej skoordynowane kształtowanie jej w układzie regionalnym i sektorowym. Odznaczenia za znakomitą pracę Skuteczna strategia ekspansji i inwestycji IMMOEAST cieszy się obecnie wielkich uznaniem w branży nieruchomości. Dowodem tego były także liczne odznaczenia przyznane spółce w roku obrotowym 2006/07. Przedsiębiorstwo to zdobyło dwie spośród najważniejszych nagród przyznawanych firmom działającym w branży nieruchomości, przyznawanych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W ramach konkursu Southeastern Europe Real Estate Awards 2007 przerpowadzanego przez magazyn branżowy Europaproperty IMMOEAST zdobyła tytuł Inwestora Roku w Europie Południowo-Wschodniej, a w ogólnej klasyfikacji dla wszystkich kategorii w obrocie nieruchomościami (inwestorzy, deweloperzy, banki, pośrednicy, usługi) wybrano ją Przedsiębiorstwem Roku w Europie Południowo-Wschodniej. Także kilka tygodni wcześniej, w ramach konkursu Central & Eastern Europe Real Estate Quality Awards w Warszawie, IMMOEAST otrzymała nagrodę jako Inwestor Roku.

22 Strategia i model działalności Rozproszenie ryzyka dzięki dywersyfikacji regionalnej i sektorowej Firma IMMOEAST nie tylko działa na rynku nieruchomości w 13 krajach, lecz jest także obecna we wszystkich jego ważnych sektorach. Waga tych sektorów nie jest stała, jest ona zależna od kształtowania się warunków rynkowych. W ten sposób udział powierzchni biurowych został zredukowany na korzyść obiektów przemysłowych i mieszkalnych, podobnie jak w przypadku zakupu obiektu Harborside w Rumunii.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2015 ROKU

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2015 ROKU OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Warimpex uzyskał dodatni wynik finansowy za rok 2013

KOMUNIKAT PRASOWY. Warimpex uzyskał dodatni wynik finansowy za rok 2013 KOMUNIKAT PRASOWY Warimpex uzyskał dodatni wynik finansowy za rok 2013 EBITDA i EBIT wzrosły do 14,8 mln Euro wzgl. 12,1 mln Euro (+ 31 % wzgl. + 53 %) Wynik finansowy w wysokości 2,4 mln Euro Większa

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok.

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok. akwizycja NetTravel przez Invia.cz 30 czerwca 2009 MCI a Invia MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJII FIINANSOWEJ TUP S..A.. W 2008 ROKU Warszawa,8 maja 2009 str. 1 Spis treści Finansowanie majątku Spółki... 3 Struktura majątku Spółki... 3 Wycena majątku Spółki... 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów z wynajmu we wszystkich segmentach

Wzrost przychodów z wynajmu we wszystkich segmentach Sprawozdanie z działalności w roku 2007/08 Wzrost przychodów z wynajmu we wszystkich segmentach Konsekwentna realizacja projektów inwestycyjnych Strategiczna rozbudowa procesu tworzenia wartości oraz internalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Zgodnie z Zasadą III

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Zgodnie z Zasadą III

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo