Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 Program inwestycyjny w wysok. 6 miliard. EUR na rok 2007/08 w układzie regionalnym Stan na dzień r. Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) 23,9% Punkt ciężkości inwestycji rozszerza się z Europy Centralnej i Wschodniej na kraje poludniowo europejskie, Bułgarię i Rumunię oraz do Rosji i na Ukrainę. Europa Środkowa i Wschodnia (CEE) 32,8% 43,3% Europa Połud.-Wschod. (SEE) Podział progr. inwestycyjnego 2007/08 o wart. 6 mld EUR według rodzaju inwestycji Stan na dzień r Strategiczni partnerzy 9,0% W celu zabezpieczenia rentowności blisko 1/3 planowanych inwestycji przypada na projekty deweloperskie. Obj. zakończone 25,0% 66,0% Objekty deweloperskie Podział progr. inwestycyjnego 2007/08 o wart. 6 mld EUR według sektorów Stan na dzień r. Pow. mieszkalne 4,0% Pow. logistyczne 5,0% Udział powierzchni biurowych w portfelu zmniejsza się na rzecz powierzchni usługowych powierzchnie mieszkalne i logistyczne pozostają nadal ważnymi sektorami. Pow. biurowe 30,0% 61,0% Pow. handlowe Szczegółowe informacje o wzroście IMMOEAST znajdą Państwo w rozdziale "Plany rozwojowe na pszyszłość" od strony 56 niniejszego raportu. My nie spoglądamy w przyszłość my ją tworzymy. Także rok obrotowy 2007/08 będzie pozostawał pod znakiem wzrostu. Dlatego też IMMOEAST zrealizuje program inwestycyjny na rekordowym poziomie aż 6 miliardów euro. Jego finansowanie zapewnią środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału dokonanego w maju 2007 r. Przeprowadzona emisja pozwoliła zwiększyć dostępne środki własne do 2,84 miliarda euro. Oznacza to, przyjmując przeciętny udział finansowania zewnętrznego na poziomie 50%, że spółka zapewniła w całości sfinansowanie przewidywanego zakresu inwestycji. Wszystkie uwzględnione w programie przedsięwzięcia inwestycyjne zostały też na początku roku obrotowego skontrolowane przez Asset Management IMMOEAST i zatwierdzone przez jej Rade Nadzorczą. Realizacja tych inwestycji wyraźnie zmieni ukierunkowanie portfela inwestycyjnego IMMOEAST. Geograficzny środek ciężkości inwestycji przesunie się z Europy Środkowej i Wschodniej do Europy Południowo-Wschodniej. W układzie sektorowym wzrośnie znaczenie powierzchni handlowych a udział w portfelu powierzchni biurowych wyraźnie się zmniejszy. Intensywnie wzrasta także udział inwestycji w projekty deweloperskie, na które przypada około dwóch trzecich łącznej wartości.

7 Inwestujemy dla zysku naszych inwestorów. Program inwestycyjny 2007/08

8 Powyżej przedstawiliśmy 385 naszych obiektów, naszą ekspansję na rynkach w 13 krajach, 6 wybranych przez nas sektorów nieruchomości i nasz program inwestycyjny o wartości 6 miliardów euro.

9 Ale jakie korzyści wynikają stąd dla inwestorów? Może spełni oczekiwania uzyskanie rocznej stopy zwrotu na poziomie 19,3% od czasu wejścia IMMOEAST AG na giełdę w grudniu 2003 r.

10 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 IMMOEAST AG - Wskaźniki finansowe 2006/07 Zmiana w % 2005/06 Wskaźniki finansowe dotyczące Spółki Obrót w mln EUR 192,9 141,1% 80,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w mln EUR 541,3 246,4% 156,3 Wynik przed opodatkowaniem (EBT) w mln EUR 645,5 252,8% 182,9 Przepływy środków pieniężnych w mln EUR 63,4 154,9% 24,9 Rentowność kapitału własnego (ROE) w % 10,9% 24,6% 8,7% Rentowność zaangażowanego kapitału własnego (ROCE) 1) w % 9,3% 3,9% 8,9% Kapitał własny w mln EUR (włącznie z udziałami obcymi) 4.923,1 196,2% 1.662,0 Udział kapitału własnego w sumie bilansowej % 73,2% 18,3% 61,8% Udział kapitału własnego (w oparciu o ustalone umownie inwestycje) w % 46,8% 38,9% 33,7% Suma bilansowa w mln EUR 6.728,2 150,4% 2.687,5 Wartość aktywów netto przypadających na akcję w EUR 10,2 20,4%,4 Wskaźniki dotyczące nieruchomości Ilość nieruchomości ,9% 116 z tego udziały 2) ,0% 47 Powierzchnia użytkowa w m² ,7% z tego udziały 2) ,8% Wartość godziwa nieruchomości (włącznie z inwestycjami ustalonymi umownie) 9.019,2 115,7% 4.181,0 z tego udziały 2) 786,9 345,3% 176,7 Inwestycje w mln EUR 4.857,6 46,9% 3.305,7 Wskaźniki dotyczące akcji Zysk w EUR przypadający na akcję 1,02 34,8% 0,76 Wskaźnik ceny do zysku przypadającego na akcję (C/Z) 10,2-11,0 Kurs akcji na dzień bilansowy 10,4 20,9%,6 Ilość akcji w mln 555,9 150,0% 222,4 Kapitalizacja Spółki w mln EUR 5.781,2 202,3% 1.912,2 1) Zysk z działalności operacyjnej po opodatkowaniu w stosunku do zaangażowanego kapitału 2) Udziały obejmują jednotski stowarzyszone wycenione metodą praw własności, jak również spółki ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako instrumenty finansowe w rozumieniu MSR 39.

11 Komentarz Zarządu Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomośc Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Spis treści Komentarz Zarządu 11 Highlights 2006/07 12 Przegląd najważniejszych inwestycji 14 IMMOEAST na tle branży europejskiej 18 Strategia i model działalności 20 Dywersyfikacja portfela nieruchomości 21 Udziały strategiczne 22 Umowa o zarządzaniu z Constantia Privatbank 26 Wycena nieruchomości 28 Perspektywy i cele strategiczne 29 Struktura portfela w układzie regionalnym 30 Działalność w regionach 32 Struktura portfela w układzie sektorowym 36 Szeroka dywersyfikacja obejmująca różne klasy nieruchomości 36 Relacje inwestorskie 46 Rynek kapitałowy i zmiany wartości akcji 47 Corporate Governance 51 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 54 Plany rozwojowe 56 Program inwestycyjny na rok 2007/08 57 Po zakończeniu okresu sprawozdawczego 59 Portfel nieruchomości 62 Analiza prowadzonej działalności 69 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 101 Skonsolidowany bilans 102 Skonsolidowany rachunek wyników 103 Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym 104 Skonsolidowany rachunek przepływów finansowych 105 Sprawozdania z segmentów 106 Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego 116 Opinia biegłego rewidenta 242 Sprawozdanie Zarządu 244 Ekspertyzy 257 Dane serwisowe i Glosariusz 264

12 Komentarz Zarządu Zenit działalności IMMOEAST wciąż jeszcze przed nami Dr Karl Petrikovics, Prezes Zarządu (z prawej) i mgr Norbert Gertner, Członek Zarządu, o sukcesie firmy IMMOEAST.

13 Kommentarz Zarządu 11 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Szanowni Akcjonariusze! Cele, których osiągnięcie wyznaczyła sobie spółka IMMOEAST na rok 2006/07, można bez zastrzeżeń uznać za zamierzenia ambitne. Pakiet inwestycyjny o wartości 5 mld EUR stanowi zdecydowanie największy program rozwojowy, jaki dotychczas był kiedykolwiek realizowany przez podmiot z branży nieruchości w Europie Środkowej i Wschodniej. Mimo to wszystkie wyznaczone cele zostały nie tylko osiągnięte, ale po części nawet znacznie przekroczone. Szczegółowe przygotowanie całego programu inwestycyjnego zaraz na początku roku obrotowego umożliwiło jego całkowitą realizację już w okresie pierwszych trzech kwartałów. Dzięki temu firma IMMOEAST mogła wyraźnie umocnić swoją wiodącą pozycję na rynku. Wskutek wzrostu wartości nieruchomości wchodzących w skład aktywów o 115,7% do kwoty 9,0 mld EUR znacznie wyprzedziła całą działającą w tym regionie konkurencję. Podobnie istotne jak wzrost ilościowy nadal ważne jest dalsze doskonalenie jakościowe portfela nieruchomości. Kontynuowano dywersyfikację geograficzną, ale także sektorową, dodatkowo polepszając w ten sposób stabilność warunków osiągania zysków. Zwiększono udział części deweloperskiej i znacząco rozbudowano obecność na rozwojowych i bardzo rentownych rynkach Europy Południowo-Wschodniej. Powodzeniem zakończył się także start w bardzo rozwojowej i nadzwyczaj dochodowej branży mieszkaniowej. Wszystkie wymienione działania w decydujący sposób przyczyniły się do zabezpieczenia na przyszłe lata wysokich zysków osiąganych w przeszłości. Dalekosiężne znaczenie strategiczne ma nabycie udziałów w kilku renomowanych firmach deweloperskich, w szczególności w TriGránit, które w kolejnych latach będzie realizować portfel inwestycji deweloperskich o wartości kilku miliardów euro. Nabycie tych udziałów otwiera firmie IMMOEAST perspektywy korzystnych zysków, a jako inwestorowi zabezpiecza preferencyjny dostęp do powstających obiektów. Dynamiczny wzrost wywołał bardzo znaczną poprawę wskaźników finansowych, i to mimo faktu, że zwiększone zaangażowanie w działalność deweloperską przyniesie zauważalne efekty dopiero w na stępnych latach. Obrót zwiększył się o 141,1% do 192,9 mln EUR, EBIT wzrósł o 246,4%, do 541,3 mln EUR. Najważniejszy dla akcjonariuszy wskaźnik, czyli zysk z jednej akcji, wzrósł z 0,76 EUR do 1,02 EUR. Trwałe utrzymywanie pozytywnego kierunku rozwoju zostało także uhonorowane przez rynek kapitałowy. Dokonane na początku roku obrotowego podwyższenie kapitału w wysokości 2,75 mld EUR zostało bez większych trudności przyjęte przez giełdę, mimo ogólnie panującego niekorzystnego klimatu. W roku obrotowym odnotowano wzrost kursu akcji spółki IMMOEAST o prawie 21%. Bardzo obiecująco przedstawiają się także dalsze perspektywy rozwojowe. Skuteczne uplasowanie na początku roku obrotowego 2007/08 podwyższenia kapitału w wysokości 2,84 mld EUR stworzyło podstawy finansowe dla kontynuacji kursu wzrostowego. Z planowanego zakresu inwestycji o ogólnej wartości 6 mld EUR do końca czerwca zrealizowano już 2,3 mld EUR. Do końca roku obrotowego wartość nieruchomości wchodzących w skład aktywów, łącznie z inwestycjami, których realizacja została już zabezpieczona poprzez zawarcie stosownych umów, wyniesie 13 mld EUR. Firma IMMOEAST zapewniła tym samym warunki do długoterminowego utrzymania i umocnienia zajmowanej już przez nią dominującej pozycji w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo- Wschodniej, to jest obecnie na jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej rozwojowych rynków nieruchomości na świecie. Jesteśmy przekonani, że dynamiczny rozwój firmy IMMOEAST przyniesie korzyści także naszym Akcjonariuszom. Wszystkie cele zostały osiągnięte, częściowo znacznie przekroczone Wyraźna poprawa wszystkich wskaźników zysku Roczny wzrost wartości akcji wyniósł niemal 21% Podwyższenie kapitału w maju 2007 r. tworzy podstawy dalszego dynamicznego rozwoju mgr Norbert Gertner, Członek Zarządu dr Karl Petrikovics, Prezes Zarządu

14 Highlights 2006/07 Nabycie udziału w TriGránit Największe podwyższenie kapitału w europejskiej branży nieruchomości Dokonane przez IMMOEAST udane podwyższenie kapitału w czerwcu 2006 r. pozwoliło spółce stworzyć podstawy dla intensywnego rozwoju w roku obrotowym 2006/07. Jego wartość, wynosząca 2,75 mld EUR, oznacza, że była to jak dotychczas największa operacja kapitałowa europejskiej firmy z branży nieruchomości, większą wartość osiągnęło jedynie podwyższenie kapitału IMMOEAST w maju 2007 r. Zainwestowano 5 mld EUR W roku obrotowym 2006/07 zrealizowano rekordowy program inwestycyjny o wartości 5 mld EUR. Zakończenie programu inwestycyjnego, szczegółowo przygotowanego na początku roku obrotowego, mogło nastąpić wcześniej, już po trzech kwartałach. Dzięki osiągniętemu w ten sposób wzrostowi firma IMMOEAST stała się najintensywniej rozwijającą się firmą w swojej branży w całym regionie, powiększając jednocześnie dystans w stosunku do konkurencji. W sierpniu 2006 r. firma IMMOEAST nabyła 25% udziałów w węgierskiej spółce deweloperskiej TriGránit, będącej branżowym leaderem w całej Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo- Wschodniej. TriGránit dysponuje obecnie portfelem projektów deweloperskich o wartości około 8 mld EUR zlokalizowanych w jedenastu krajach, specjalizuje się w dużych projektach, w szczególności wielofunkcyjnych projektach rozwoju miast. Wszystkie wybudowane obiekty będą wstępnie oferowane firmie IMMOEAST, co otwiera przed spółką znakomite możliwości inwestycyjne i rozwojowe, zarówno w perspektywie najbliższych lat jak i długoterminowo. Numer 2 w Europie kontynentalnej Podwyższenie kapitału i bardzo pozytywny rozwój kursu akcji spowodowały dalsze przesunięcie firmy IMMOEAST w kierunku czołówki rankingu największych europejskich firm giełdowych z branży nieruchomości. Kapitalizacja lączna na poziomie 5,78 mld EUR na koniec roku obrotowego przyniosła jej 4 miejsce w Europie kontynentalnej. Z końcem czerwca 2007 r. firma IMMOEAST, wykazując ponad 8,73 mld EUR, przesunęła się już na drugą pozycję. Start na Ukrainie, w Rosji i byłej Jugosławii Znacznie zwiększyło się geograficzne rozproszenie portfela nieruchomości. Dokonano pierwszych bezpośrednich inwestycji na rynkach charakteryzujących się dużymi wzrostami i zyskami, zarówno na Ukrainie i w Rosji jak i w państwach byłej Jugosławii Słowenii, Chorwacji i Serbii. W ten sposób IMMOEAST jest obecna już w 13 krajach, a tym samym na wszystkich ważnych rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego. Nabycie udziału w Adama Nabycie udziałów spółki Adama, wiodącego rumuńskiego dewelopera mieszkaniowego, pozwoliło znacznie zintensyfikować zaangażowanie w szczególnie zyskownej dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Adama zamierza rozszerzyć swoją działalność z Rumunii na cały region. Konkretne projekty inwestycyjne w sąsiednich państwach, w szczególności na Ukrainie, w Republice Mołdawii i Serbii, są już w przygotowaniu. Adama dysponuje portfelem deweloperskim liczącym mieszkań; trwają przygotowania do kolejnych 20 projektów. Inwestycje mieszkaniowe nie są inwestycjami długoterminowymi i po ich realizacji są odsprzedawane w formie mieszkań własnościowych. Wzrost kursu o 20,9% Akcjonariusze spółki IMMOEAST w roku 2006/07 ponownie mogli osiągnąć bardzo dobrą stopę zwrotu. Wzrost kursu o 20,9% oznacza, że ten rok obrotowy przyniósł właścicielom przedsiębiorstwa najlepsze dotychczas wyniki. Średni roczny wynik akcji od chwili wejścia na giełdę w grudniu 2003 r. wzrósł do 19,3%.

15 Kommentarz Zarządu 13 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz EBIT: +246,4% w mln EUR Stan: Net Asset Value: +21,4% w EUR na każdą akcję Stan: Przychody ze sprzedaży: +141,1% w mln EUR Stan: Cash-flow z wyniku: +154,9% w mln EUR Stan: / / / / / / / / / / / / / / / /07 W związku z intensywnym wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz rosnącymi cenami nieruchomości osiągnięto wzrost EBIT w wysokości 541,3 mln EUR, czyli ponad 246%. Dzięki temu EBIT po raz drugi został podwojony. Pomimo wydania ponad 333,5 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału Net Asset Value (wzrost netto aktywów) wzrosła o 21,4% do 10,2 mld EUR na akcję. Wartośc absolutna Net Asset Value potroiła się i wynosi 5,6 mld EUR. Dzięki wzrostowi przychodów z tytułu najmu o 146% do kwoty 146,2 mln EUR, łączna wartośc przychodów ze sprzedaży, w tym koszty operacyjne oraz pozostałe koszty, podwoiła się i wynosi 192,9 mln EUR. Cash-flow z wyniku wzrostu o 154,9% do kwoty 63,4 mln EUR świadczy o poprawie zdolności samofinansowania IMMOEAST.

16 14 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 Przegląd najważniejszych inwestycji roku 2006/07 IMMOEAST w roku obrotowym 2006/07 wypracowała rekordowy poziom inwestycji. W tym okresie zawarto łącznie 269 transakcji o wartości całkowitej 5 mld EUR. Punkt ciężkości dokonywanych przejęć stanowiły obiekty bardzo duże, przy nie mniej niż 21 transakcji osiągnięto wartość inwestycji przekraczającą 100 mln EUR. Pod względem geograficznym zasadniczym kierunkiem nowych inwestycji była Europa Południowo-Wschodnia. W podziale sektorowym dominowały inwestycje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej. i 1 i Haller Gardens Na początku roku obrotowego firma IMMOEAST kupiła budapeszteński projekt biurowy Haller Gardens o powierzchni użytkowej m 2. Obiekt ten został wybudowany przez AIG Lincoln, jednego z najbardziej renomowanych światowych deweloperów. Zakończenie budowy nastąpi latem 2008 r., łączna wartość inwestycji sięga 80 mln EUR. 1 i 2 i Antim Tower W grudniu 2006 r. firma IMMOEAST nabyła nieruchomość wielofunkcyjną o powierzchni użytkowej m 2 w stolicy Bułgarii, Sofii. Do 2012 r. na tej działce powstanie w kilku etapach dodatkowe m 2 nowoczesnych powierzchni biurowych i handlowych. Wartość inwestycji w projekcie Antim Tower o łącznej powierzchni użytkowej ponad m 2 wyniesie około 150 mln EUR. 2 4 i 3 i Golden Babylon i 4 i portfel IMAK W czerwcu 2006 r. IMMOEAST dokonała swojej pierwszej inwestycji bezpośredniej w Rosji nabywając dwa centra handlowe w Moskwie. Shopping Center działające pod firmą Golden Babylon mają w sumie niemal m 2 powierzchni użytkowej i są w całości wynajęte. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 198 mln EUR. W czerwcu 2006 r. IMMOEAST przejęła pozostałe udziały w IMAK CEE, w której dotychczas posiadała już udział 56,6%. Jednostka ta dysponuje portfelem jedenastu całkowicie wynajętych obiektów logistycznych i biurowych na Węgrzech i w Polsce. Wartość rynkowa portfela, w którego skład wchodzi m 2 powierzchni użytkowej, wynosi 280 mln EUR. 3 Udział w TriGránit W sierpniu 2006 r. doszła do skutku największa inwestycja roku: Za łączną kwotę około 400 mln EUR IMMOEAST nabyła 25% udziałów w wiodącej spółce deweloperskiej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w węgierskiej spółce Tri- Gránit. Jednostka ta jest bardzo dochodowa i wyspecjalizowana w bardzo dużych inwestycjach, prowadziło także liczne prestiżowe projekty w dziedzinie rozwoju miast. TriGránit dysponuje portfelem inwestycji deweloperskich o wartości 8 mld EUR w jedenastu krajach.

17 Najważniejsze inwestycje Kommentarz Zarządu 15 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz W sierpniu 2006 firma IMMOEAST nabyła większościowy udział w jednym z największych projektów deweloperskich powierzchni biurowych w stolicy Polski. Equator Office w stale rozwijającym się ciągu businesowym Alei Jerozolimskich liczącym sobie m 2 łącznej powierzchni użytkowej, w tym m 2 powierzchni biurowej. W skład obiektu wchodzą również powierzchnie magazynowe, powierzchnie sklepowe oraz garaże podziemne. 5 Łączna wartość inwestycji wynosi 190 mln EUR. W sierpniu 2006 r. firma IMMOEAST rozpoczęła we współpracy z partnerami lokalnymi realizacje czterech projektów mieszkaniowych w Polsce, Słowacji, Rumunii i Bułgarii na ogólną liczbę mieszkań. W ten sposób po raz pierwszy na dużą skalę zainwestowano w budowę zespołów mieszkań własnościowych. Łączna wartość inwestycyjna tych czterech projektów wynosi 180 mln EUR. i 5 i Equator Projekty mieszkaniowe na mieszkań 6 7 Kolejną dużą inwestycją w sierpniu 2006 r. był zakup projektu inwestycyjnego powierzchni biurowych Jandermeriei Office w Bukareszcie. Do r powstanie około m 2 powierzchni użytkowej, wartość całej inwestycji wyniesie 80 mln EUR. W sąsiadującym z tą inwestycją projekcie Jandermeriei Residential, który również zostanie nabyty przez firmę IMMOEAST, powstanie ok. 360 mieszkań. We wrześniu 2006 r. zakup dwóch marketów specjalistycznych stanowił pierwszą inwestycję w Słowenii. Oba obiekty, w Kranj i Nove Mesto, mają łącznie pow. użytkową m 2 i są w całości wynajęte. Łączna wartość inwestycji wyniosła 22,5 mln EUR. i 6 i Jandermeriei Office Markety specjalistyczne w Słowenii Jesienią 2006 r. został przejęty obiekt biurowy Diamond Point w Pradze. Łączna powierzchnia użytkowa tego wynajętego już długoterminowo renomowanym przedsiębiorstwom obiektu wynosi m 2. Łączna wartość tej inwestycji wynosi około 70 mln EUR. W dalszej kolejności nastąpi odsprzedaż 49% udziałów jednemu z głównych najemców, Grupie Allianz. i 7 i Diamond Point Jesienią 2006 r. firma IMMOEAST powiększyła swój udział w dużym projekcie MesterBusiness Park, w którym obejmuje już 75% udziałów (przedtem 45%). Projekt ten posiada centralną lokalizację i do roku 2010 ma powstać w nim do m 2 powierzchni użytkowej. Realizację pierwszego etapu budowy Mester Park ukończono wkrótce po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Projektem budownictwa mieszkaniowego Galerija Apartmani (Francuska) IMMOEAST zrealizowała w sierpniu 2006 r. swój debiut na dobrze zapowiadającym się serbskim rynku nieruchomości. W bardzo korzystnej, centralnej lokalizacji powstanie do końca 2008 r. łącznie ponad 100 mieszkań, m 2 powierzchni biurowej, m 2 powierzchni uslugowej oraz 184 miejsc w garażu podziemnym. Łączna wartość inwestycji wynosi 13,3 mln EUR, wszystkie mieszkania są przeznaczone do sprzedaży jako mieszkania własnościowe. Objęcie większościowego udziału w Mester Park Projekt mieszkaniowy Francuska

18 16 IMMOEAST Sprawozdanie z działalności w roku 2006/07 i 8 i Polus Center Cluj W listopadzie 2006 r. IMMOEAST sfinalizowała swoją największą inwestycję w Rumunii przejmując projekt centrum handlowego Polus Center w Cluj w przeżywającej boom Transylwanii. Liczące m 2 łącznej powierzchni użytkowej centrum handlowe należy do największych w Rumunii. Łączna wartość inwestycji wynosi 210 mln EUR. Już na kilka miesięcy przed zakończeniem budowy wynajęte jest 88% powierzchni. 8 i 9 i Mokotow Business Park W ramach jont venture 50:50 z firmą Heitman European Property Partners (w której firma IMMOEAST posiada 7,13 % udziałów) w listopadzie 2006 r. nabyty został największy zespół biurowy w Warszawie, Mokotów Business Park. Składa się on z dziewięciu budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej m 2, które są już bardzo korzystnie wynajęte. Kolejną część tego pakietu stanowi zatwierdzony już projekt budowy Vega Tower. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 260 mln EUR. 9 i 10 i 5th Avenue i 11 i Brama Zachodnia W listopadzie 2006 r. zostało zakupione centrum handlowe 5th Avenue w Moskwie. Obiekt położony jest w dzielnicy Szukino na północnym zachodzie Moskwy, dysponuje łączną powierzchnią użytkową m 2 i został w całości wynajęty znanym międzynarodowym sieciom handlowym. Wartość inwestycji wynosi 114 mln EUR. Jesienią 2006 r. IMMOEAST zakupiła obiekt biurowy Brama Zachodnia w Warszawie. Ten położony w biznesowym ciągu Alei Jerozolimskich obiekt dysponuje łącznie m 2 powierzchni użytkowej i jest w całości wynajęty znanym koncernom międzynarodowym. Łączna wartość inwestycji IMMO- EAST wynosi 80 mln EUR. 10 i 12 i Grand Center Zagreb Grand Center Pardubice W listopadzie 2006 r. doszła do skutku pierwsza inwestycja w Chorwacji. W stolicy kraju Zagrzebiu został zakupiony ukończony właśnie obiekt Grand Center. Obiekt ten ma łącznie m 2 powierzchni użytkowej i jest w całości wynajęty, największymi najemcami są koncerny międzynarodowe, takie jak Generali i Strabag. Wartość inwestycji wyniosła 40 mln EUR. W listopadzie 2006 r. miał miejsce zakup centrum handlowo-biurowego Grand Center Pardubice w Pardubicach, w Północnych Czechach. Łączna powierzchnia użytkowa całkowicie wynajętego już obiektu wynosi m 2, a cała wartość inwestycji wynosi 28 mln EUR. 11

19 Najważniejsze inwestycje Kommentarz Zarządu 17 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz 13 W grudniu 2006 r. IMMOEAST nabyła trzy w pełni wynajęte obiekty o powierzchni całkowitej m 2 w zespole biurowym BB Centrum, posiadającym jedną z najlepszych lokalizacji biurowych w Pradze. Wartość inwestycji wynosi 160 mln EUR. i 13 i BB Centrum W marcu 2007 r. IMMOEAST nabyła Polus Center Constanta. Wielkość powierzchni m 2 oznacza, że obiekt, którego zakończenie nastąpi jesienią 2008 r., będzie największym centrum handlowym położonej nad Morzem Czarnym rumuńskiej metropolii (ponad mieszkańców). Łączna wartość inwestycji IMMOEAST wyniesie 185 mln EUR. i 14 i Polus Center Constanta 16 W marcu 2007 r. IMMOEAST nabyła duży portfel pięciu obiektów w Pradze i Brnie. Około dwóch trzecich całej powierzchni użytkowej, liczącej m 2, przypada na biura, pozostała część to powierzchnie handlowe. Dwa z tych obiektów znajdują się jeszcze w budowie. Łączna wartość inwestycji wynosi 210 mln EUR, a więc jest to największa dotychczas inwestycja firmy IMMOEAST w Czechach. i 15 i Portfele w Pradze i Brnie W marcu 2007 r. firma IMMOEAST nabyła za 60 mln EUR udział strategiczny wielkości 25% w działającej Europie Południowo-Wschodniej grupie budownictwa mieszkaniowego Adama. Spółka zrealizowała dotychczas projekty o wartości 600 mln EUR i dysponuje portfelem deweloperskim liczącym mieszkań. Trwają przygotowania do kolejnych 20 projektów w Rumunii, na Ukrainie, w Serbii i Republice Mołdawii. Na krótko przed zakończeniem roku obrotowego, w kwietniu 2007 r., IMMOEAST przejęła ukończony właśnie Viktoria Park w Bukareszcie. Ten posiadający znakomitą lokalizację między centrum miasta a lotniskiem międzynarodowym obiekt o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej prawie m2 został w całości wynajęty międzynarodowym koncernom. Łączna wartość inwestycji wyniosła 60 mln EUR. Udziały w Adama i 16 i Viktoria Park Kolejne inwestycje, przeprowadzone po dniu 30 kwietnia 2007 r., omówiono w rozdziale Po zakończeniu okresu sprawozdawczego str. 59 i następne.

20 IMMOEAST na tle branży europejskiej Selektywny wzrost i stabilne podstawy Celem IMMOEAST nie jest rozwój za wszelką cenę, stawiamy natomiast na zrównoważony potencjał dochodowy naszego portfela, podobnie jak przy zakupie obiektu biurowego Diamond Point w Pradze, wynajętego renomowanym przedsiębiorstwom na długi okres.

21 IMMOEAST na tle branży europejskiej Kommentarz Zarządu 19 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie z działalności Serwis i glosariusz Numer 2 w Europie kontynentalnej IMMOEAST w roku obrotowym 2006/07, podobnie jak w latach poprzednich, nadal pięła się do góry w rankingu branży, stale poprawiając swoją pozycję. Na koniec roku obrotowego firma IMMOEAST była, pod względem poziomu kapitalizacji giełdowej, czwartym co do wielkości przedsiębiorstwem działającym w branży nieruchomości w Europie kontynentalnej. W końcu czerwca 2007 r. osiągnęła już drugie miejsce, bezpośrednio za olbrzymem powstałym z połączenia Unibail i Rodamco, znacznie wyprzedzając wszystkich pozostałych uczestników rynku. IMMOEAST w ciągu kilku lat ugruntowała swoją pozycję w grupie renomowanych deweloperów europejskich ,0 9,2 4,8 4,4 3,9 2,9 2,7 2,5 2,2 1,9 IMMOEAST na tle Europy kontynentalnej Kapitalizacja rynku Free Float w mld EUR Na dzień r. 0 Unibail- Rodamco IMMOFINANZ- Grupa IMMOFINANZ IMMOEAST Corio Klepierre Rodamco Europe IVG Immobilien Wereldhave PSP Swiss Property Także cała grupa kapitałowa, składająca się z IMMOEAST i macierzystej spółki IMMOFINANZ, umocniła swoją pozycję na tle branży europejskiej. Grupa ta na koniec czerwca 2007 r. osiągnęła skumulowany poziom kapitalizacji giełldowej na poziomie 9,2 mld EUR. Numer 1 w Europie Wschodniej Zarówno ofensywny rozwój jak i aktywna strategia wzrostu przedsiębiorstwa odzwierciedlają zdecydowanie rosnące znaczenie rynku nieruchomosci na wschodzie Europy. Podczas gdy przedsiębiorstwa deweloperskie na Zachodzie działają na rynkach bardzo rozwiniętych, rynki wschodnie nadal przechodzą burzliwy proces nadrabiania zaległości, umożliwiający obecnym tam przedsiębiorstwom odpowiednio wysokie stopy wzrostu. O ile ogólne porównania z własnej perspektywy na tle całej branży w Europie mają raczej charakter współzawodnictwa, to porównania z innymi uczestnikami rynku w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej mają wielkie znaczenie ekonomiczne. Pod względem kapitalizacji giełdowej IMMOEAST wyprzedza znacznie najblizszych konkurentów, a wielkość każdego z pozostałych nie odpowiada nawet połowie jej wielkości. Jeszcze większą przewagę wykazuje porównanie portfela inwestycyjnego i zakresu inwestycji. Przedsiębiorstwo wyraźnie zajmuje wiodącą pozycję rynkową nie tylko w skali ogólnej, ale także na poszczególnych rynkach regionu, w tym w tak ważnych metropoliach jak Bukareszt, Budapeszt czy Praga. Dominująca pozycja rynkowa powoduje, że IMMOEAST uważana jest za najpoważniejszego partnera przy nawiązywaniu kontaktów przez renomowanych deweloperów i otrzymuje w związku z tym bardzo wiele ofert atrakcyjnych projektów. Poprawia to dodatkowo możliwości przyszłego wzrostu i osiągania zysków przez firmę IMMOEAST. Wielkość portfela umożliwia również intensywniejszą dywersyfikację i lepsze, bardziej skoordynowane kształtowanie jej w układzie regionalnym i sektorowym. Odznaczenia za znakomitą pracę Skuteczna strategia ekspansji i inwestycji IMMOEAST cieszy się obecnie wielkich uznaniem w branży nieruchomości. Dowodem tego były także liczne odznaczenia przyznane spółce w roku obrotowym 2006/07. Przedsiębiorstwo to zdobyło dwie spośród najważniejszych nagród przyznawanych firmom działającym w branży nieruchomości, przyznawanych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W ramach konkursu Southeastern Europe Real Estate Awards 2007 przerpowadzanego przez magazyn branżowy Europaproperty IMMOEAST zdobyła tytuł Inwestora Roku w Europie Południowo-Wschodniej, a w ogólnej klasyfikacji dla wszystkich kategorii w obrocie nieruchomościami (inwestorzy, deweloperzy, banki, pośrednicy, usługi) wybrano ją Przedsiębiorstwem Roku w Europie Południowo-Wschodniej. Także kilka tygodni wcześniej, w ramach konkursu Central & Eastern Europe Real Estate Quality Awards w Warszawie, IMMOEAST otrzymała nagrodę jako Inwestor Roku.

22 Strategia i model działalności Rozproszenie ryzyka dzięki dywersyfikacji regionalnej i sektorowej Firma IMMOEAST nie tylko działa na rynku nieruchomości w 13 krajach, lecz jest także obecna we wszystkich jego ważnych sektorach. Waga tych sektorów nie jest stała, jest ona zależna od kształtowania się warunków rynkowych. W ten sposób udział powierzchni biurowych został zredukowany na korzyść obiektów przemysłowych i mieszkalnych, podobnie jak w przypadku zakupu obiektu Harborside w Rumunii.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2003 Sukces bez granic w sercu Europy Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2003 Zmiana 2002 Zmiana 2001 Wynik z tytułu odsetek po

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt 2005 team spirit for europe Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl Spis treści IPO 2008 wprowadzenie str. 3 Podsumowanie IPO 2007 str. 6 Rankingi debiutów giełdowych str. 10 Rankingi Domów Maklerskich str. 16 Subrankingi emisje powyżej 50 mln str. 17 Subrankingi emisje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo