KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 1 lipca - 31 sierpnia Lato w mieœcie, czyli sportowo-rekreacyjno-turystyczna oferta dla dzieci i m³odzie y pozostaj¹cej w Czêstochowie Miejsce: boiska, stadiony, p³ywalnie, szlaki okolic Czêstochowy W ka d¹ wakacyjn¹ niedzielê - godz Niedzielne Koncerty Letnie czyli muzyczne ró noœci wakacyjne w parkowej altanie (jazz, szanty, kapele podwórkowe, orkiestry dête...). Miejsce: Altana w Parku im. S. Staszica 1 lipca - 31 sierpnia III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych, czyli wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenka. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla ka dego. Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca (pi¹tek - niedziela) Piknik Napoleoñski, czyli letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Przemarsz wojsk, pokazy musztry, ycia obozowego, prezentacja regimentów, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej. Miejsce: Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, B³onia Jasnogórskie 28 lipca - 3 sierpnia (poniedzia³ek - niedziela) Czêstochowa Art. Czêstochowskie Prezentacje Sztuki, czyli artystyczno-targowa prezentacja œrodowisk twórczych Czêstochowy w zakresie sztuk wizualnych. Miejsce: Sale ekspozycyjne Miejskiej Galerii Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 2 sierpnia (sobota) Umiera piêkno, czyli koncert plenerowy Agi Zaryan, jednej z najciekawszych polskich wokalistek jazzowych. Miejsce: Scena przed IV LO im. Henryka Sienkiewicza 16 sierpnia (sobota) Zawody Strong Man, czyli najsilniejsi mê czyÿni œwiata (m.in. Mariusz Pudzianowski) i ciê ary, które musz¹ udÿwign¹æ lub... poci¹gn¹æ (np. 14-tonowego tira). Miejsce: Stadion Miejski Arena Czêstochowa, ul. Olsztyñska 123/ sierpnia (pi¹tek - poniedzia³ek) Letnie spektakle teatralne, czyli ostatni rok dzia³alnoœci czêstochowskiego teatru w pigu³ce. Dziewiêæ spektakli - premier sezonu artystycznego 2007/2008, m.in. Igraszki z diab³em, Nowonarodzony,... do Ojca, Trzy siostry, Zemsta Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego sierpnia (wtorek - sobota) XVI Dni Czêstochowy, czyli doroczne Œwiêto Miasta. Koncerty, wystawy, spektakle, jarmarki zawody sportowe, z fina³em w postaci koncertu De Mono. Miejsce: Plac Biegañskiego, instytucje kultury, obiekty sportowe Czêstochowy Zapraszamy!

3 wtorek 1lipca Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz , NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny czerwca - 4 lipca Obóz wêdrowny: Beskid Wysoki, Orawa (baza - Sucha Beskidzka) Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel do 20 lipca Wystawa: Kino. Sztuka. Mise-en-scene Miejsce: Miejska Galeria Sztuki Sale: Œl¹ska, Poplenerowa, Antresola, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 lipiec - sierpieñ Akrobaci - wystawa fotograficznych portretów autorstwa Adama Markowskiego Miejsce: Art Restaurant Stacherczak, Aleja Koœciuszki 1 lipiec - sierpieñ Wystawa malarskich prac poplenerowych Miejsce: Galeria ART-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Kalendarium Jasnogórskie 1-2 lipca 71. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli - Pierwszego dnia w ramach spotkania - VII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i czasowe, muzea, galerie - patrz strony

4 2lipca œroda A. Markowski - wystawa fotografii czynna od 26 czerwca w Galerii Art Restaurant Stacherczak, Aleja Koœciuszki 1 Magazyn rozmaitoœci - godz Zajêcia literackie, plastyczne, ruchowe i dydaktyczne dla dzieci: g³oœne czytanie, ilustrowanie tekstów, projektowanie zak³adek i ok³adek, gry i zabawy. Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz , NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Wycieczka piesza po Jurze: Korwinów - Olsztyn /8 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Profesorów Politechniki Poznañskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2

5 czwartek 3lipca Festyn w bibliotece: godz Konkursy literackie, kiermasz ksi¹ ki, rysowanie kred¹ na asfalcie Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz i NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wakacje z Miko³ajkiem G³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie Krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej. Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 tel Tadeusz Wañski Fotografie Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47, tel lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Ustroñ Polana - Czantoria - Soszów - Wis³a Jawornik Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4lipca pi¹tek Indonezja, przyroda i ludzie - godz Wyk³ad w oparciu o wystawê ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu Miejsce: Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp p³atny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: godz i Rolling Stones w Blasku Œwiat³a Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl uliczny pt. Ostatni marsz Teatr Prawdziwy z Bielawy - godz Miejsce: Plac Biegañskiego Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater 2-6 lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury 4-27 lipca Triennale Sztuki Najnowszej: Gender w sztuce najnowszej Miejsce i organizator: Zachêta w Czêstochowie - Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/ lipca Wystawa fotografii - Tu by³o kino Miejsce: Miejska Galeria Sztuki - Hol galerii, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 4

7 sobota 5lipca Indonezja, przyroda i ludzie - godz Wyk³ad w oparciu o wystawê ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu Miejsce: Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp p³atny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: godz i Rolling Stones w Blasku Œwiat³a Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl Maskarada Królowej Bony - Balet Dworski Cracovia Danza. Muzyka dawna. godz Miejsce: Scena przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 56 Spektakl uliczny pt. Flisak Teatr Wiczy z Torunia - godz Miejsce: Plac Biegañskiego Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater 2-6 lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury 4-27 lipca Triennale Sztuki Najnowszej: Gender w sztuce najnowszej Miejsce i organizator: Zachêta w Czêstochowie - Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/ lipca Wystawa fotografii - Tu by³o kino Miejsce: Miejska Galeria Sztuki - Hol galerii, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kolekcja aglowców z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawa czynna do koñca wrzeœnia. Miejsce: Galeria Poddasze w Ratuszu Miejskim czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6lipca niedziela Wycieczka rowerowa - godz Impreza rekreacyjna, przybli aj¹ca historiê miasta i regionu. Miejsce zbiórki: plac przed Ratuszem Organizator: Oœrodek Dokumentacji Dziejów Czêstochowy, Muzeum Czêstochowskie Wstêp wolny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: M³odzie owa Orkiestra Dêta z Lubliñca - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych (inauguracja) Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla dzieci i doros³ych. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel lipca Koncert galowy XI Miêdzynarodowych Spotkañ Folklorystycznych Z daleka i bliska - godz Miejsc: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Mecz u lowy: CKM Z³omrex W³ókniarz Czêstochowa - Marma Rzeszów Miejsce: Miejski Stadion Arena Czêstochowa, ul. Olsztyñska 123/127 Organizator: CKM W³ókniarz, tel Pustynny Piknik Country Miejsce: Pustynia Siedlecka w Z³otym Potoku Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 6

9 niedziela 6 lipca Sp³yw Kajakowy Rzek¹ Wart¹ Trasa: Czêstochowa - Mstów Organizator: Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, tel XXI Galeria Letnia - wernisa wystawy malarskiej Czes³awa Tarczyñskiego Miejsce: Olsztyn - sala Gminnego Oœrodka Kultury Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, tel Kalendarium Jasnogórskie o. Leander Pietras - Jubileusz 50-lecia kap³añstwa - godz o. Stefan Ro ej - Jubileusz 50-lecia kap³añstwa - godz Miejsce: Kaplica Matki Bo ej 14. Pielgrzymka Kresowian 6. Pielgrzymka Bezrobotnych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7-8 lipca poniedzia³ek - wtorek 7 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 8 lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Wis³a Nowa Osada - Barania Góra - ród³a Wis³y - Fojtula Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Z MROKU DZIEJÓW sta³a wystawa archeologiczna Rezerwat Archeologiczny na Rakowie Kalendarium Jasnogórskie 7 lipca 43. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepe³nosprawnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 8

11 œroda 9 lipca Malujemy, rysujemy, wycinamy - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Wakacyjna œroda w bibliotece - godz Warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Kartka z podró y - wakacje nad morzem - godz Warsztaty podró nicze dla dzieci i m³odzie y (poznawanie najpiêkniejszych regionów Polski poprzez ksi¹ ki i internet) Miejsce: Bibliteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Casting na uczestnika do programu Jaka to melodia - turniej miast - godz Miejsce i organizator: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Skrzyczne - Malinowska Ska³a - Prze³êcz Salmopolska Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 10 lipca czwartek Czêstochowa to dobre miasto - godz Historie prawdziwe i legendy o Czêstochowie, prezentacja wydawnictw, konkurs wiedzy o Czêstochowie. Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowianie czytaj¹ - Rok Zbigniewa Herberta godz Spotkanie poœwiêcone twórczoœci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, prozaików, dramaturgów i eseistów XX wieku. Eseje Zbigniewa Herberta czyta redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Czêstochowie - Ewa Kulisz. Miejsce: Biblioteka G³ówna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel Koncert Charytatywny WyobraŸnia Nieograniczona Rzeczywistoœci¹ Miejsce: Centrum Handlowe M1, ul. Kisielewskiego 8/16 Organizator: Fundacja Dzieciêca Fantazja z Warszawy, tel Wakacje z Miko³ajkiem G³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej. Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Rozwój komunikacji publicznej w Krakowie Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie Czuwanie nocne Towarzystwa Przyjació³ KUL Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 10

13 pi¹tek - sobota lipca 11 lipca (pi¹tek) Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Historia fotografii czêstochowskiej na przestrzeni XX wieku - godz Wyk³ad w oparciu o prezentacjê multimedialn¹. Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45a Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp wolny 12 lipca (sobota) Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 W ramach akcji Lato 2008: Plenerowy koncert kameralny - godz Miejsce: Scena przed IV LO im. H. Sienkiewicza Organizator: Filharmonia Czêstochowska Sp³yw kajakowy Trasa: Czêstochowa - Mirów (TKKF Pegaz) - godz Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel Kalendarium Jasnogórskie 11 lipca 209. Piesza Pielgrzymka z Lanckorony 12lipca 25. Piesza Pielgrzymka Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 9. Pielgrzymka Konna (Kawaleria) lipca 16. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 13 lipca niedziela Kolekcja aglowców z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawa czynna do koñca wrzeœnia. Miejsce: Galeria Poddasze w Ratuszu Miejskim Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: M³odzie owa Orkiestra Dêta z Mykanowa - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla dzieci i doros³ych. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel Sp³yw kajakowy dla wytrwa³ych (34 km) Trasa: Czêstochowa - Karczewice (Garnek) Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mirów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , XII Ogólnopolski Jurajski Turniej Szachów Szybkich P-15 Miejsce: Olsztyn - Rynek Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, tel Kalendarium Jasnogórskie 50-lecie kap³añstwa 4 ksiê y orionistów Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 12

15 poniedzia³ek - wtorek lipca 14 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska w Góry Œwiêtokrzyskie: ysogóry Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka piesza po Jurze: Kusiêta - Olsztyn /8 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Wystawa Ojczyzno moja Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizator: Muzeum Czêstochowskie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mstów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , Kalendarium Jasnogórskie 14 lipca 139. Piesza Pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego Pielgrzymka M³odzie y z Syberii lipca Odpust Matki Bo ej Szkaplerznej: 28. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Rozprzy Piesza Pielgrzymka z Trzebuni Piesza Pielgrzymka z Gorzkowic Piesza Pielgrzymka z Kamieñska 74. Poznañska Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Che³mna i Rejowic Piesza Pielgrzymka z Popowa Piesza Pielgrzymka z Kleszczowa czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 16 lipca œroda Wakacyjna œroda w bibliotece - godz Warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Kartka z podró y - wakacje nad jeziorem - godz Warsztaty podró nicze dla dzieci i m³odzie y Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Ziemia Piotrkowska Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Spotkania literackie - Portret poetki Spotkanie z El biet¹ Cichl¹-Czarniawsk¹ poprowadzi prof. dr hab. El bieta Hurnikowa. Miejsce: Dom Poezji, Muzeum Haliny Poœwiatowskiej Organizator: Muzeum Czêstochowskie i Stowarzyszenie Literackie im. A. Mickiewicza w Czêstochowie Kalendarium Jasnogórskie lipca Odpust Matki Bo ej Szkaplerznej: 28. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Rozprzy Piesza Pielgrzymka z Trzebuni Piesza Pielgrzymka z Gorzkowic Piesza Pielgrzymka z Kamieñska 74. Poznañska Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Che³mna i Rejowic Piesza Pielgrzymka z Popowa Piesza Pielgrzymka z Kleszczowa Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 14

17 czwartek 17 lipca Jan D³ugosz - kim by³? - Polska w czasach Jana D³ugosza, legendy polskie, zwi¹zki Jana D³ugosza z Czêstochow¹ i Zabawy z Pani¹ Kredk¹ i Plastelink¹ - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Konkurs plastyczny dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wakacje z Miko³ajkiem - g³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Kopalnia Soli Bochnia Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel X Jurajskie Lato Filmowe Program: Koncert Debiuty Konkurs filmowy Projekcja filmów: Miœ, Presti, Matrix Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 18 lipca pi¹tek Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 X Jurajskie Lato Filmowe Program: Inauguracja Lata Filmowego Recital Tomasza Stockingera Spotkanie z Beat¹ Tyszkiewicz Projekcja filmów: Z³oty kompas, Butelki zwrotne, Jeszcze raz Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel lipca Biwak wojsk napoleoñskich Letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Zaplanowana z wielkim rozmachem impreza plenerowa, realizowana wspólnie z Urzêdem Miasta Czêstochowy i Stowarzyszeniem Twierdza Czêstochowa. Zabawa nawi¹zuje do tradycji orê a polskiego, walk o odzyskanie niepodleg³oœci Polski oraz pobytu wojsk napoleoñskich w Czêstochowie. W programie imprezy m.in.: przemarsz wojsk ulicami Czêstochowy, pokaz musztry pododdzia³ów piechoty, prezentacja regimentów, indywidualne prezentacje dla publicznoœci, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej wystêpuj¹cych w umundurowaniu z okresu Ksiêstwa Warszawskiego, pokaz ycia obozowego z udzia³em publicznoœci, forteczna biesiada, wyjazd wojsk Ksiêstwa Warszawskiego do Z³otego Potoku (do pa³acu bêd¹cego w³asnoœci¹ gen. Wincentego Krasiñskiego, w którym przebywa³ tak e jego syn - polski romantyk Zygmunt Krasiñski), uczestnictwo grup rekonstrukcyjnych we mszy œw. na Jasnej Górze, apel pobitewny dla dowódców regimentów pn. Wspólne dziedzictwo kulturowe. Miejsce obozowiska: Promenada im. Czes³awa Niemena Rekonstrukcja bitwy: B³onia Jasnogórskie Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , i Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa Wstêp wolny lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny, Przymi³owice, Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 16

19 sobota 19 lipca Gie³da staroci Miejsce: Stary Rynek Organizator: FUK Jarmarki Eugeniusz Chrzan, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Obóz wêdrowny: Beskid S¹decki - Gorce - Pieniny (baza w Ochotnicy Dolnej) Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel X Jurajskie Lato Filmowe Recital Izabeli Trojanowskiej Spotkanie z Arturem Barcisiem Projekcja filmów: Lejdis, Step Up 2, 1408 Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mirów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , lipca Biwak wojsk napoleoñskich (pe³na informacja na str. 16) IV Jasnogórskie Spotkania Szantowe Rubin 2008 godz Msza Œwiêta godz koncert szantowy Morze Twe tak wielkie, godz Apel Jasnogórski, który wype³ni¹ religijne pieœni morskie; godz koncert szantowy w CafeBelg, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 32 Organizator: Stowarzyszenie Kultury i Muzyki eglarskiej Rubin, tel lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny Przymi³owice, lipca Turniej Wojewódzki Skrzatów i M³odzie owe Grand Prix Czêstochowy Miejsce: Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1 Organizator: Czêstochowski Klub Tenisowy Victoria, tel lipca II Folkloriada Jurajska Starodawne i bliskie czasy Miejsce: Poraj Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju, tel Kalendarium Jasnogórskie 15. Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich 4. Pielgrzymka eglarzy 23. Piesza Pielgrzymka z Wadowic 3. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 20 lipca niedziela Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: Koncert szantowy: zespó³ Drake - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel X Jurajskie Lato Filmowe Program: Konkursy dla publicznoœci Recital Jacka Borkowskiego Spotkanie z Gra yn¹ Wolszczak Projekcja filmów: Asterix na olimpiadzie, Nie k³am kochanie, U Pana Boga w ogródku Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - K³obukowice Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny Przymi³owice, lipca Biwak wojsk napoleoñskich (pe³na informacja na str. 16) XII Wyœcig Kolarski Nadziei Olimpijskich Miejsce: Mstów Organizator: Czêstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz - Jura, tel lipca II Folkloriada Jurajska Starodawne i bliskie czasy Miejsce: Poraj Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju, tel Kalendarium Jasnogórskie 37. Pielgrzymka Nowogródzian Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 18

21 poniedzia³ek - wtorek lipca 21 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka piesza po Jurze: Zrêbice - Sokole Góry - Olsztyn /6 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Biwak wojsk napoleoñskich w Czêstochowie lipca Obozowisko: Promenada im. Czes³awa Niemena Rekonstrukcja bitwy: B³onia Jasnogórskie Kalendarium Jasnogórskie 32. Piesza Pielgrzymka z Krakowa - Ska³ki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 23 lipca œroda Malujemy, rysujemy, wycinamy zajêcia plastyczne dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Wakacyjna œroda w bibliotece warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki zajêcia plastyczne dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Magazyn rozmaitoœci - godz Zajêcia literackie, plastyczne, ruchowe i dydaktyczne dla dzieci: g³oœne czytanie, ilustrowanie tekstów, projektowanie zak³adek i ok³adek, gry i zabawy. Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowskie planetarium przy Akademii im. Jana D³ugosza Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 20

23 czwartek 24 lipca aweczka Haliny Poœwiatowskiej w Alei Najœwiêtszej Maryi Panny Z czêstochowskiej ziemi... - godz Halina Poœwiatowska, Ludmi³a Marjañskia, Olga B¹kowska, Ma³gorzata Franz - prezentacja wybranych utworów, rozmowy o poezji, zagadki literackie Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowianie czytaj¹ - Rok Zbigniewa Herberta - godz Spotkanie poœwiêcone twórczoœci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, prozaików, dramaturgów i eseistów XX wieku. Eseje Zbigniewa Herberta czyta dyrektor Biblioteki Publicznej w Czêstochowie - Beata Grzanka. Miejsce: Biblioteka G³ówna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel Wakacje z Miko³ajkiem - g³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Ustroñ Polana - Czantoria - Soszów - Wis³a Jawornik Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie 18. Piesza Pielgrzymka z Zaolzia czasowe, muzea, galerie - patrz strony

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

MARIA AWARIA. co, gdzie, kiedy HOLGA IN INDIA CLUB RETRO KURY NA WYSTAWIE CAŁA GÓRA BARWINKÓW T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK

MARIA AWARIA. co, gdzie, kiedy HOLGA IN INDIA CLUB RETRO KURY NA WYSTAWIE CAŁA GÓRA BARWINKÓW T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK ANKA FUGAZI BIERNACKA ARTYŚCI SPALONEGO TEATRU MARIA AWARIA HOLGA IN INDIA T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK Bezpłatny Informator Urzędu Miasta Częstochowy co, gdzie, kiedy w Częstochowie październik

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo