KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 1 lipca - 31 sierpnia Lato w mieœcie, czyli sportowo-rekreacyjno-turystyczna oferta dla dzieci i m³odzie y pozostaj¹cej w Czêstochowie Miejsce: boiska, stadiony, p³ywalnie, szlaki okolic Czêstochowy W ka d¹ wakacyjn¹ niedzielê - godz Niedzielne Koncerty Letnie czyli muzyczne ró noœci wakacyjne w parkowej altanie (jazz, szanty, kapele podwórkowe, orkiestry dête...). Miejsce: Altana w Parku im. S. Staszica 1 lipca - 31 sierpnia III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych, czyli wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenka. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla ka dego. Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca (pi¹tek - niedziela) Piknik Napoleoñski, czyli letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Przemarsz wojsk, pokazy musztry, ycia obozowego, prezentacja regimentów, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej. Miejsce: Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, B³onia Jasnogórskie 28 lipca - 3 sierpnia (poniedzia³ek - niedziela) Czêstochowa Art. Czêstochowskie Prezentacje Sztuki, czyli artystyczno-targowa prezentacja œrodowisk twórczych Czêstochowy w zakresie sztuk wizualnych. Miejsce: Sale ekspozycyjne Miejskiej Galerii Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 2 sierpnia (sobota) Umiera piêkno, czyli koncert plenerowy Agi Zaryan, jednej z najciekawszych polskich wokalistek jazzowych. Miejsce: Scena przed IV LO im. Henryka Sienkiewicza 16 sierpnia (sobota) Zawody Strong Man, czyli najsilniejsi mê czyÿni œwiata (m.in. Mariusz Pudzianowski) i ciê ary, które musz¹ udÿwign¹æ lub... poci¹gn¹æ (np. 14-tonowego tira). Miejsce: Stadion Miejski Arena Czêstochowa, ul. Olsztyñska 123/ sierpnia (pi¹tek - poniedzia³ek) Letnie spektakle teatralne, czyli ostatni rok dzia³alnoœci czêstochowskiego teatru w pigu³ce. Dziewiêæ spektakli - premier sezonu artystycznego 2007/2008, m.in. Igraszki z diab³em, Nowonarodzony,... do Ojca, Trzy siostry, Zemsta Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego sierpnia (wtorek - sobota) XVI Dni Czêstochowy, czyli doroczne Œwiêto Miasta. Koncerty, wystawy, spektakle, jarmarki zawody sportowe, z fina³em w postaci koncertu De Mono. Miejsce: Plac Biegañskiego, instytucje kultury, obiekty sportowe Czêstochowy Zapraszamy!

3 wtorek 1lipca Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz , NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny czerwca - 4 lipca Obóz wêdrowny: Beskid Wysoki, Orawa (baza - Sucha Beskidzka) Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel do 20 lipca Wystawa: Kino. Sztuka. Mise-en-scene Miejsce: Miejska Galeria Sztuki Sale: Œl¹ska, Poplenerowa, Antresola, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 lipiec - sierpieñ Akrobaci - wystawa fotograficznych portretów autorstwa Adama Markowskiego Miejsce: Art Restaurant Stacherczak, Aleja Koœciuszki 1 lipiec - sierpieñ Wystawa malarskich prac poplenerowych Miejsce: Galeria ART-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Kalendarium Jasnogórskie 1-2 lipca 71. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli - Pierwszego dnia w ramach spotkania - VII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i czasowe, muzea, galerie - patrz strony

4 2lipca œroda A. Markowski - wystawa fotografii czynna od 26 czerwca w Galerii Art Restaurant Stacherczak, Aleja Koœciuszki 1 Magazyn rozmaitoœci - godz Zajêcia literackie, plastyczne, ruchowe i dydaktyczne dla dzieci: g³oœne czytanie, ilustrowanie tekstów, projektowanie zak³adek i ok³adek, gry i zabawy. Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz , NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Wycieczka piesza po Jurze: Korwinów - Olsztyn /8 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Profesorów Politechniki Poznañskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2

5 czwartek 3lipca Festyn w bibliotece: godz Konkursy literackie, kiermasz ksi¹ ki, rysowanie kred¹ na asfalcie Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Sen Kasandry - godz i NiedŸwiadek - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wakacje z Miko³ajkiem G³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie Krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej. Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 tel Tadeusz Wañski Fotografie Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47, tel lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Ustroñ Polana - Czantoria - Soszów - Wis³a Jawornik Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4lipca pi¹tek Indonezja, przyroda i ludzie - godz Wyk³ad w oparciu o wystawê ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu Miejsce: Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp p³atny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: godz i Rolling Stones w Blasku Œwiat³a Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl uliczny pt. Ostatni marsz Teatr Prawdziwy z Bielawy - godz Miejsce: Plac Biegañskiego Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater 2-6 lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury 4-27 lipca Triennale Sztuki Najnowszej: Gender w sztuce najnowszej Miejsce i organizator: Zachêta w Czêstochowie - Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/ lipca Wystawa fotografii - Tu by³o kino Miejsce: Miejska Galeria Sztuki - Hol galerii, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 4

7 sobota 5lipca Indonezja, przyroda i ludzie - godz Wyk³ad w oparciu o wystawê ze zbiorów Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu Miejsce: Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp p³atny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: godz i Rolling Stones w Blasku Œwiat³a Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl Maskarada Królowej Bony - Balet Dworski Cracovia Danza. Muzyka dawna. godz Miejsce: Scena przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 56 Spektakl uliczny pt. Flisak Teatr Wiczy z Torunia - godz Miejsce: Plac Biegañskiego Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater 2-6 lipca XI Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury 4-27 lipca Triennale Sztuki Najnowszej: Gender w sztuce najnowszej Miejsce i organizator: Zachêta w Czêstochowie - Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/ lipca Wystawa fotografii - Tu by³o kino Miejsce: Miejska Galeria Sztuki - Hol galerii, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kolekcja aglowców z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawa czynna do koñca wrzeœnia. Miejsce: Galeria Poddasze w Ratuszu Miejskim czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6lipca niedziela Wycieczka rowerowa - godz Impreza rekreacyjna, przybli aj¹ca historiê miasta i regionu. Miejsce zbiórki: plac przed Ratuszem Organizator: Oœrodek Dokumentacji Dziejów Czêstochowy, Muzeum Czêstochowskie Wstêp wolny Seanse filmowe: Eurolipiec: Metoda - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: M³odzie owa Orkiestra Dêta z Lubliñca - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych (inauguracja) Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla dzieci i doros³ych. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel lipca Koncert galowy XI Miêdzynarodowych Spotkañ Folklorystycznych Z daleka i bliska - godz Miejsc: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury Mecz u lowy: CKM Z³omrex W³ókniarz Czêstochowa - Marma Rzeszów Miejsce: Miejski Stadion Arena Czêstochowa, ul. Olsztyñska 123/127 Organizator: CKM W³ókniarz, tel Pustynny Piknik Country Miejsce: Pustynia Siedlecka w Z³otym Potoku Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 6

9 niedziela 6 lipca Sp³yw Kajakowy Rzek¹ Wart¹ Trasa: Czêstochowa - Mstów Organizator: Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, tel XXI Galeria Letnia - wernisa wystawy malarskiej Czes³awa Tarczyñskiego Miejsce: Olsztyn - sala Gminnego Oœrodka Kultury Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, tel Kalendarium Jasnogórskie o. Leander Pietras - Jubileusz 50-lecia kap³añstwa - godz o. Stefan Ro ej - Jubileusz 50-lecia kap³añstwa - godz Miejsce: Kaplica Matki Bo ej 14. Pielgrzymka Kresowian 6. Pielgrzymka Bezrobotnych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7-8 lipca poniedzia³ek - wtorek 7 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 8 lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Wis³a Nowa Osada - Barania Góra - ród³a Wis³y - Fojtula Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Z MROKU DZIEJÓW sta³a wystawa archeologiczna Rezerwat Archeologiczny na Rakowie Kalendarium Jasnogórskie 7 lipca 43. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepe³nosprawnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 8

11 œroda 9 lipca Malujemy, rysujemy, wycinamy - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Wakacyjna œroda w bibliotece - godz Warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Kartka z podró y - wakacje nad morzem - godz Warsztaty podró nicze dla dzieci i m³odzie y (poznawanie najpiêkniejszych regionów Polski poprzez ksi¹ ki i internet) Miejsce: Bibliteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Casting na uczestnika do programu Jaka to melodia - turniej miast - godz Miejsce i organizator: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Skrzyczne - Malinowska Ska³a - Prze³êcz Salmopolska Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 10 lipca czwartek Czêstochowa to dobre miasto - godz Historie prawdziwe i legendy o Czêstochowie, prezentacja wydawnictw, konkurs wiedzy o Czêstochowie. Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Granatowy Prawie Czarny - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Rolling Stones w Blasku Œwiat³a - godz i Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowianie czytaj¹ - Rok Zbigniewa Herberta godz Spotkanie poœwiêcone twórczoœci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, prozaików, dramaturgów i eseistów XX wieku. Eseje Zbigniewa Herberta czyta redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Czêstochowie - Ewa Kulisz. Miejsce: Biblioteka G³ówna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel Koncert Charytatywny WyobraŸnia Nieograniczona Rzeczywistoœci¹ Miejsce: Centrum Handlowe M1, ul. Kisielewskiego 8/16 Organizator: Fundacja Dzieciêca Fantazja z Warszawy, tel Wakacje z Miko³ajkiem G³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej. Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Rozwój komunikacji publicznej w Krakowie Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie Czuwanie nocne Towarzystwa Przyjació³ KUL Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 10

13 pi¹tek - sobota lipca 11 lipca (pi¹tek) Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Historia fotografii czêstochowskiej na przestrzeni XX wieku - godz Wyk³ad w oparciu o prezentacjê multimedialn¹. Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45a Organizator: Muzeum Czêstochowskie Wstêp wolny 12 lipca (sobota) Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 W ramach akcji Lato 2008: Plenerowy koncert kameralny - godz Miejsce: Scena przed IV LO im. H. Sienkiewicza Organizator: Filharmonia Czêstochowska Sp³yw kajakowy Trasa: Czêstochowa - Mirów (TKKF Pegaz) - godz Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel Kalendarium Jasnogórskie 11 lipca 209. Piesza Pielgrzymka z Lanckorony 12lipca 25. Piesza Pielgrzymka Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 9. Pielgrzymka Konna (Kawaleria) lipca 16. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 13 lipca niedziela Kolekcja aglowców z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawa czynna do koñca wrzeœnia. Miejsce: Galeria Poddasze w Ratuszu Miejskim Seanse filmowe: Eurolipiec: K³opotliwy Cz³owiek - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: M³odzie owa Orkiestra Dêta z Mykanowa - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Œwietna rozrywka dla dzieci i doros³ych. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel Sp³yw kajakowy dla wytrwa³ych (34 km) Trasa: Czêstochowa - Karczewice (Garnek) Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mirów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , XII Ogólnopolski Jurajski Turniej Szachów Szybkich P-15 Miejsce: Olsztyn - Rynek Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, tel Kalendarium Jasnogórskie 50-lecie kap³añstwa 4 ksiê y orionistów Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 12

15 poniedzia³ek - wtorek lipca 14 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka górska w Góry Œwiêtokrzyskie: ysogóry Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka piesza po Jurze: Kusiêta - Olsztyn /8 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Wystawa Ojczyzno moja Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizator: Muzeum Czêstochowskie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mstów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , Kalendarium Jasnogórskie 14 lipca 139. Piesza Pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego Pielgrzymka M³odzie y z Syberii lipca Odpust Matki Bo ej Szkaplerznej: 28. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Rozprzy Piesza Pielgrzymka z Trzebuni Piesza Pielgrzymka z Gorzkowic Piesza Pielgrzymka z Kamieñska 74. Poznañska Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Che³mna i Rejowic Piesza Pielgrzymka z Popowa Piesza Pielgrzymka z Kleszczowa czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 16 lipca œroda Wakacyjna œroda w bibliotece - godz Warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Kartka z podró y - wakacje nad jeziorem - godz Warsztaty podró nicze dla dzieci i m³odzie y Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Ziemia Piotrkowska Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Spotkania literackie - Portret poetki Spotkanie z El biet¹ Cichl¹-Czarniawsk¹ poprowadzi prof. dr hab. El bieta Hurnikowa. Miejsce: Dom Poezji, Muzeum Haliny Poœwiatowskiej Organizator: Muzeum Czêstochowskie i Stowarzyszenie Literackie im. A. Mickiewicza w Czêstochowie Kalendarium Jasnogórskie lipca Odpust Matki Bo ej Szkaplerznej: 28. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Rozprzy Piesza Pielgrzymka z Trzebuni Piesza Pielgrzymka z Gorzkowic Piesza Pielgrzymka z Kamieñska 74. Poznañska Piesza Pielgrzymka Piesza Pielgrzymka z Che³mna i Rejowic Piesza Pielgrzymka z Popowa Piesza Pielgrzymka z Kleszczowa Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 14

17 czwartek 17 lipca Jan D³ugosz - kim by³? - Polska w czasach Jana D³ugosza, legendy polskie, zwi¹zki Jana D³ugosza z Czêstochow¹ i Zabawy z Pani¹ Kredk¹ i Plastelink¹ - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Konkurs plastyczny dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Telenowela - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Dwa Dni w Pary u - godz Kochanice Króla - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wakacje z Miko³ajkiem - g³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi. Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka autokarowo - krajoznawcza: Kopalnia Soli Bochnia Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel X Jurajskie Lato Filmowe Program: Koncert Debiuty Konkurs filmowy Projekcja filmów: Miœ, Presti, Matrix Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 18 lipca pi¹tek Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 X Jurajskie Lato Filmowe Program: Inauguracja Lata Filmowego Recital Tomasza Stockingera Spotkanie z Beat¹ Tyszkiewicz Projekcja filmów: Z³oty kompas, Butelki zwrotne, Jeszcze raz Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel lipca Biwak wojsk napoleoñskich Letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Zaplanowana z wielkim rozmachem impreza plenerowa, realizowana wspólnie z Urzêdem Miasta Czêstochowy i Stowarzyszeniem Twierdza Czêstochowa. Zabawa nawi¹zuje do tradycji orê a polskiego, walk o odzyskanie niepodleg³oœci Polski oraz pobytu wojsk napoleoñskich w Czêstochowie. W programie imprezy m.in.: przemarsz wojsk ulicami Czêstochowy, pokaz musztry pododdzia³ów piechoty, prezentacja regimentów, indywidualne prezentacje dla publicznoœci, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej wystêpuj¹cych w umundurowaniu z okresu Ksiêstwa Warszawskiego, pokaz ycia obozowego z udzia³em publicznoœci, forteczna biesiada, wyjazd wojsk Ksiêstwa Warszawskiego do Z³otego Potoku (do pa³acu bêd¹cego w³asnoœci¹ gen. Wincentego Krasiñskiego, w którym przebywa³ tak e jego syn - polski romantyk Zygmunt Krasiñski), uczestnictwo grup rekonstrukcyjnych we mszy œw. na Jasnej Górze, apel pobitewny dla dowódców regimentów pn. Wspólne dziedzictwo kulturowe. Miejsce obozowiska: Promenada im. Czes³awa Niemena Rekonstrukcja bitwy: B³onia Jasnogórskie Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , i Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa Wstêp wolny lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny, Przymi³owice, Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 16

19 sobota 19 lipca Gie³da staroci Miejsce: Stary Rynek Organizator: FUK Jarmarki Eugeniusz Chrzan, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Obóz wêdrowny: Beskid S¹decki - Gorce - Pieniny (baza w Ochotnicy Dolnej) Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel X Jurajskie Lato Filmowe Recital Izabeli Trojanowskiej Spotkanie z Arturem Barcisiem Projekcja filmów: Lejdis, Step Up 2, 1408 Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - Mirów Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , lipca Biwak wojsk napoleoñskich (pe³na informacja na str. 16) IV Jasnogórskie Spotkania Szantowe Rubin 2008 godz Msza Œwiêta godz koncert szantowy Morze Twe tak wielkie, godz Apel Jasnogórski, który wype³ni¹ religijne pieœni morskie; godz koncert szantowy w CafeBelg, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 32 Organizator: Stowarzyszenie Kultury i Muzyki eglarskiej Rubin, tel lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny Przymi³owice, lipca Turniej Wojewódzki Skrzatów i M³odzie owe Grand Prix Czêstochowy Miejsce: Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1 Organizator: Czêstochowski Klub Tenisowy Victoria, tel lipca II Folkloriada Jurajska Starodawne i bliskie czasy Miejsce: Poraj Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju, tel Kalendarium Jasnogórskie 15. Pielgrzymka Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich 4. Pielgrzymka eglarzy 23. Piesza Pielgrzymka z Wadowic 3. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 20 lipca niedziela Seanse filmowe: Eurolipiec: Skradzione Oczy - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncerty Letnie w Altanie Parkowej: Koncert szantowy: zespó³ Drake - godz Miejsce: Park im. St. Staszica Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Miejsce: Klub,,Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne,,Integracja, tel X Jurajskie Lato Filmowe Program: Konkursy dla publicznoœci Recital Jacka Borkowskiego Spotkanie z Gra yn¹ Wolszczak Projekcja filmów: Asterix na olimpiadzie, Nie k³am kochanie, U Pana Boga w ogródku Miejsce: Z³oty Potok Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Sportu w Janowie, tel Sp³yw kajakowy Czêstochowa - K³obukowice Organizator: PTTK Oddzia³ przy Hucie Czêstochowa, tel oraz Firma Warta Czêstochowa, tel , lipca Mistrzostwa Œl¹ska i Polski Po³udniowej w Uje d aniu Miejsce i organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane Koniczyny Przymi³owice, lipca Biwak wojsk napoleoñskich (pe³na informacja na str. 16) XII Wyœcig Kolarski Nadziei Olimpijskich Miejsce: Mstów Organizator: Czêstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz - Jura, tel lipca II Folkloriada Jurajska Starodawne i bliskie czasy Miejsce: Poraj Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Poraju, tel Kalendarium Jasnogórskie 37. Pielgrzymka Nowogródzian Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 18

21 poniedzia³ek - wtorek lipca 21 lipca (poniedzia³ek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny lipca (wtorek) Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wycieczka piesza po Jurze: Zrêbice - Sokole Góry - Olsztyn /6 km/ Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Biwak wojsk napoleoñskich w Czêstochowie lipca Obozowisko: Promenada im. Czes³awa Niemena Rekonstrukcja bitwy: B³onia Jasnogórskie Kalendarium Jasnogórskie 32. Piesza Pielgrzymka z Krakowa - Ska³ki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 23 lipca œroda Malujemy, rysujemy, wycinamy zajêcia plastyczne dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 20, ul. Gombrowicza 15, tel Wakacyjna œroda w bibliotece warsztaty plastyczno - literackie dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 5, ul. Krasiñskiego 4, tel Moja ulubiona postaæ z bajki zajêcia plastyczne dla dzieci - godz Miejsce: Filia biblioteczna nr 15, ul. Okulickiego 63, tel Magazyn rozmaitoœci - godz Zajêcia literackie, plastyczne, ruchowe i dydaktyczne dla dzieci: g³oœne czytanie, ilustrowanie tekstów, projektowanie zak³adek i ok³adek, gry i zabawy. Miejsce: Biblioteka - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y, Aleja Koœciuszki 4, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowskie planetarium przy Akademii im. Jana D³ugosza Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 20

23 czwartek 24 lipca aweczka Haliny Poœwiatowskiej w Alei Najœwiêtszej Maryi Panny Z czêstochowskiej ziemi... - godz Halina Poœwiatowska, Ludmi³a Marjañskia, Olga B¹kowska, Ma³gorzata Franz - prezentacja wybranych utworów, rozmowy o poezji, zagadki literackie Miejsce: Filia biblioteczna nr 10, ul. Micha³owskiego 20, tel Seanse filmowe: Eurolipiec: Requiem - godz Wakacyjne Rozmaitoœci Filmowe: Kochanice Króla - godz W Dolinie Elah - godz Miejsce: OKF, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Czêstochowianie czytaj¹ - Rok Zbigniewa Herberta - godz Spotkanie poœwiêcone twórczoœci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, prozaików, dramaturgów i eseistów XX wieku. Eseje Zbigniewa Herberta czyta dyrektor Biblioteki Publicznej w Czêstochowie - Beata Grzanka. Miejsce: Biblioteka G³ówna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel Wakacje z Miko³ajkiem - g³oœne czytanie ksi¹ ki R. Goœcinnego Wakacje Miko³ajka po³¹czone z zajêciami plastycznymi Miejsce: Filia biblioteczna nr 8, ul. Ksiê ycowa 2, tel Czwartkowe po³udnie - krzy ówki i rebusy, origami, g³oœne czytanie literatury dzieciêcej Miejsce: Filia biblioteczna nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, tel Wycieczka górska - Beskid Œl¹ski: Ustroñ Polana - Czantoria - Soszów - Wis³a Jawornik Organizator: Oddzia³ Regionalny PTTK, tel Kalendarium Jasnogórskie 18. Piesza Pielgrzymka z Zaolzia czasowe, muzea, galerie - patrz strony

KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec - sierpieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. L. Pilichowski fot. Z. Burda KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE lipiec

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016 STYCZEŃ Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA DATA MIEJSCE ORGANIZATOR Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej styczeń Przyszkolna Hala Gimnastyczno-Sportowa "ENERGIA" Bełchatowa, EKS "SKRA" Bełchatów Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

styczeń - grudzień 2016 TKKF " KUBUŚ" Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01.

styczeń - grudzień 2016 TKKF  KUBUŚ Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2016 Lp. Nazwa imprezy Termin i miejsce Organizator 1 Poniedziałkowe Turnieje cały rok 2016 "PROMYK" Brydża Sportowego KMPP

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000 MAŁE GRANTY - OSTRÓW WIELKOPOLSKI DO 2000 ZŁ Tutuł 01 M Fabryka Spektakli Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych 02 M Artystyczno-edukacyjne wyprawy po wielkopolsce w poszukiwaniu wartości-aktywizacja i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r. Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania Całkowity koszt projektu Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014

W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014 1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014 z dnia 03.01.2014r na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem rozgrywek opracowanym w oparciu o dane ZW SZS. 2. Umowa Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA 3-5 czerwca 2011 Rocznice: - 190. rocznica powołania Muzeum Mazowieckiego - 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej - 90. rocznica odznaczenia Płocka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 L.p. Organizator Nazwa imprezy Data imprezy 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014 Styczeo 09.01.2014r godz. 18:00 Zespół Szkół Nr 2 ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko:

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: I tydzień 1-5 lipca 1 lipca - Poniedziałek 10.00-11.00- "Rysunkowe zgadywanki"- zajęcia plastyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 31.05 06.06.2016 r.

PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 31.05 06.06.2016 r. PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 31.05 06.06.2016 r. 31.05.2015 r. - WTOREK RYNEK GŁÓWNY OD STRONY RATUSZA INAUGURACJA 10.00

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

Nazwa podzadania 1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe LKK Kyokushin

Nazwa podzadania 1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe LKK Kyokushin KOMUNIKAT nr 1/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacji turystyki oraz bieŝącego utrzymania obiektów

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku PROGRAM 18 marca 2011 (piątek) 10:00 17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15 10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej Zestawienie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert oraz kwoty przyznanych dotacji na wykonywanie zadań publicznych Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA www.bckbialapodlaska.pl III kwartał 2015 KALENDARZ WYDARZE KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA SUMMER OFF 28 Luxtorpeda, Łona, Webber & The Pimps, Etna Kontrabande, DJ SET - DJ Grubaz, DJ Bulb, DJ

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA 1. Uczniowski Klub Sportowy Relax III Powiatowe Manewry Kajakowe Indywidualne i Drużynowe UKS Relax Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość Życia Organizacja

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 18 marca 2011 (piątek) 10:00-17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15-10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ DATA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE KWIECIEŃ MIEJSCE 12 KWIETNIA Półmaraton Rzeszowski Start i meta na placu eventowym

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r.

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r. ZARZĄDZENIE NR 13/211 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 211r. W sprawie przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 211 roku w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r.

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r. Katowice, 8 wrze śnia 2015 r. ST.0012. 17.2015.ISK MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14 sierpnia 2015 r. dot. pkt 3 pn. Bie żąca informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie sportu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 726/10

Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz na kulturę fizyczną

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC. Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Będzinie Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Godowie

STYCZEŃ LUTY MARZEC. Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Będzinie Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Godowie Plan uroczystości gminnych, imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK oraz plan udziału zespołów działających przy GOK w przeglądach i konkursach w roku 2013 STYCZEŃ 06.01.2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników 15 Schulzendorf Niemcy wszyscy chętni 15 40 chętne dzieci wszyscy chętni

Liczba uczestników 15 Schulzendorf Niemcy wszyscy chętni 15 40 chętne dzieci wszyscy chętni Kalendarium Imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i kluby sportowe w Gminie w roku L.p. Termin Nazwa imprezy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016 Godz. 18:30 Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - mecz play-off impreza sportowa dla młodzieży i dorosłych Hala II LO organizator OSiR 5 1 2 3 12:00 Zachodnia liga MTB Ośrodek Przywodny Nierzym Impreza

Bardziej szczegółowo

18 stycznia (poniedziałek)

18 stycznia (poniedziałek) Ferie w Muzeum 18 30 stycznia 2016 Zajęcia dla dzieci i młodzieży www.mhk.pl 18 stycznia (poniedziałek) 10.00 Czym bawiły się dzieci w dawnym Krakowie? Warsztaty dla dzieci w wieku 3 5 lat 10.00 Szopka

Bardziej szczegółowo

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych

28 Dom Noclegowy Katowice, Dębowa 23 32 355 51 80 29 Ogrzewalnia dla Bezdomnych Katowice, Sądowa 1 32 203 71 51 30 Noclegownia dla Bezdomnych SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. Śląskie 1 Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom dla Bezdomnych Będzin, Energetyczna 10 32 267 19 46 2 Noclegownia Bielsko-Biała, Krakowska 2a 33 498 74 17 3 Ośrodek Readaptacyjny

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel.

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel. 2 œroda godz. 8.30 12 z³ 2 œroda godz. 11.15 12 z³ czwartek 3 34 pi¹tek godz. 11.30 37 poniedzia ³ek godz. 17.00 Galeria,,Oblicza'' Wstêp wolny. 38 wtorek I miejsca: 50 z³ II miejsca: 40 z³ balkon: 30

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Oferty spełniające wymagania formalne

Oferty spełniające wymagania formalne Oferty spełniające wymagania formalne Uchwała Nr 1707/2015 Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia w różnych konkursach. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa konkursu Szczebel/ etap Liczba uczniów biorących udział Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Bardziej szczegółowo

50- lecie SP 2. Program uroczystości jubileuszowych. 10 czerwca 2016 r. godz. 8.30- Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

50- lecie SP 2. Program uroczystości jubileuszowych. 10 czerwca 2016 r. godz. 8.30- Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 50- lecie SP 2 Autor: Rafał Topolski 03.12.2015. Program uroczystości jubileuszowych 10 czerwca 2016 r. godz. 8.30- Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego godz. 10.30- uroczysty apel - otwarcie

Bardziej szczegółowo

MSS 10.00 w każdy piątek Fit Wakacje. lipiec, sierpień. MSS 9.00-22.00 Fitness Centrum

MSS 10.00 w każdy piątek Fit Wakacje. lipiec, sierpień. MSS 9.00-22.00 Fitness Centrum Lato w mieście 2016 Miejski Ośrodek Sportu i ul. Koseły 3a, tel. 15 644 62 56 Letnia szkółka tenisa ziemnego dla najmłodszych lipiec Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a Biegaj z MOSiRem MSS 10.00 w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r.

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. ~ Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: zmiany za³¹cznika nr 2d do uchwa³y nr XIV/315/99 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie bud etu miasta na

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Miejsce i termin. PSP w Strzelcach Krajeńskich 15-20 stycznia

Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Miejsce i termin. PSP w Strzelcach Krajeńskich 15-20 stycznia Wykaz imprez sportowych odbywających się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie Lp. STYCZEŃ Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator Halowy Turniej Piłki Nożnej Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisie

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Lp. Nazwa uroczystości (imprezy, konkursu) Przewidywany termin Główny organizator 1. XXX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

60 lecie Nowej Huty. 7-8 maja 2009 8.00 16.00 Boisko wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków

60 lecie Nowej Huty. 7-8 maja 2009 8.00 16.00 Boisko wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 31-814 Kraków Aktualizacja na dzieo 15 maja 2009 r. 60 lecie Nowej Huty NAZWA WYDARZENIA TERMIN GODZINY MIEJSCE OPIS ORGANIZATOR Nowohucki Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2

Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2 Lp Jednostka Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2 Stowarzyszenie "Bezpieczny Kwidzyn" - Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012

Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012 Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012 22-24 czerwca 2012 r. Weekend za pół ceny wykaz na www.odkryjbeskidwyspowy.pl 22-24 czerwca 2012 r. IV Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą 2012 organizator

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Kościelne osoby prawne - indeks

Kościelne osoby prawne - indeks Kościelne osoby prawne - indeks 1. Organizacje katolickie Dz.U.00.77.881 rozp. 2000.08.11 Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży. erygowanej przez biskupa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Burmistrz Miasta ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o Dotacje 206 z budżetu Miasta w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta w 206 r. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi.

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. DrukNr 330/20 1 W Projekt z dnia Ar;,',. ;~_" ) 'Y/'N~~~ UCHWAŁA NR.... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH 26 maj wtorek VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeo turystycznych i rekreacyjnych gminy Kórnik na rok 2012. 14.01.2012 Zamek Urząd Miejski w Kórniku, KOK

Kalendarium wydarzeo turystycznych i rekreacyjnych gminy Kórnik na rok 2012. 14.01.2012 Zamek Urząd Miejski w Kórniku, KOK Kalendarium wydarzeo turystycznych i rekreacyjnych gminy Kórnik na rok 2012 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Charakter imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s.

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s. ZAJECIA OTWARTE - LIPIEC/2016 MUZYKA MIROSŁAW GRZANKA - WAKACYJNE MUZYKOWANIE 11.07 (poniedziałek) 19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12 13.07 (środa) 13.30-15.30Próba

Bardziej szczegółowo

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15 Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2013/2014 (szkoła podstawowa) Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA 2015 ROK Załącznik Do Uchwały...... Zarządu Powiatu w Nidzicy Z dnia. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA ROK Lp. Nazwa imprezy Termin

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo