Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce"

Transkrypt

1 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

2 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego

3 Raport zosta przygotowany na zlecenie Komisji Kultury, M odzie y, Edukacji, Mediów i Sportu Parlamentu Europejskiego. Autorzy: Beata Ci ka, Mateusz Fa kowski, Lena Kolarska-Bobiƒska, Renata Koêlicka, Jacek Kucharczyk, Urszula Kurczewska, Dominik Mytkowski, Barbara Post, Beata Roguska, Tomasz Schimanek, Micha Strzeszewski, Hubert Szperl Badanie przeprowadzono w okresie luty wrzesieƒ 2001, raport ukoƒczono w paêdzierniku Raport ukaza si po angielsku (j zyk orygina u) oraz po polsku. Autorzy dzi kujà wszystkim osobom i instytucjom, które okaza y pomoc i umo liwi y realizacj badania. Tytu i adres bibliograficzny orygina u: Evaluation Study on Strategy for Information and Awareness-Raising Campaigns about European Integration in Poland (European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper, Education and Culture Series EDUC 109 EN, October 2002 Przedruk materia ów Instytutu Spraw Publicznych w ca oêci lub cz Êci mo liwy jest wy àcznie za zgodà Instytutu. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem êród a. Wydawca: Instytut Spraw Publicznych ul.szpitalna 5 lok Warszawa tel. (48 22) , fax (48 22) opracowanie graficzne: Agnieszka Kamiƒska

4 SPIS TREÂCI SUMMARY... 5 WST P INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH ROZDZIA I STRATEGIA EWALUACJI I METODOLOGIA Cele ewaluacji Projekt ewaluacji Metodologia ROZDZIA II INICJATYWY EUROPEJSKIE PODEJMOWANE PRZEZ RÓ NEGO TYPU INSTYTUCJE INSTYTUCJE PA STWOWE Za o enia polityki informacyjnej paƒstwa i ich realizacja Dzia ania podj te w celu realizacji za o eƒ Ocena skutków podj tych inicjatyw Podsumowanie WYBRANE PODMIOTY ZAGRANICZNE Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Przedstawicielstwa krajów cz onkowskich UE Publiczne lub prywatne fundacje z krajów cz onkowskich dzia ajàce w Polsce Podsumowanie POLSKIE MEDIA Radio Telewizja Polska Prasa Podsumowanie ORGANIZACJE POZARZÑDOWE Cele dzia alnoêci oraz institutional capability organizacji pozarzàdowych Dzia ania NGOs w zakresie integracji europejskiej Dzia ania NGOs a ÊwiadomoÊç europejska spo eczeƒstwa polskiego Podsumowanie ORGANIZACJE PRACODAWCÓW I PRACOBIORCÓW Inicjatywy europejskie organizacji pracodawców i pracobiorców Przyk ad NSZZ "SolidarnoÊç" Podsumowanie

5 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 6. OÂRODKI AKADEMICKIE Rodzaje inicjatyw europejskich oraz institutional capability Realizacja inicjatyw i jej ocena Podsumowanie ROZDZIA III ZA O ENIA, IMPLEMENTACJA I EFEKTY DZIA A INFORMACYJNYCH NA TEMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE Za o enia dzia aƒ informacyjnych Institutional capability Realizacja dzia aƒ informacyjnych Rola ró nych kana ów informacyjnych w dzia aniach informacyjnych na temat integracji europejskiej Potrzeby informacyjne i oczekiwania adresatów dzia aƒ informacyjnych Wp yw dzia aƒ informacyjnych na ÊwiadomoÊç europejskà ROZDZIA IV WNIOSKI I REKOMENDACJE ZA ÑCZNIKI Za àcznik 1 Metodologia Za àcznik 2 Sprawozdania z badaƒ case study Za àcznik 3 Tematyka europejska w badaniach opinii publicznej Za àcznik 4 Inicjatywy europejskie podejmowane przez organizacje pozarzàdowe - wyniki badania ankietowego

6 SUMMARY Raport poêwi cony jest analizie i ewaluacji inicjatyw informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych realizowanych w Polsce na temat Unii Europejskiej. Przedmiotem badania sà dzia ania majàce na celu lepsze poinformowanie polskiego spo eczeƒstwa o integracji europejskiej oraz zwi kszenie poparcia dla wejêcia Polski do Unii. Dzia ania te by y podejmowane przez ró nego typu instytucje: rzàdowe i pozarzàdowe, organizacje koêcielne, zwiàzki zawodowe, szko y wy sze i media. Finansowane by y przez rzàd polski, instytucje unijne, fundacje polskie i zagraniczne oraz przez same organizacje. Ró ni y si wielkoêcià Êrodków, typem odbiorców i lokalizacjà projektu. WÊród badanych dzia aƒ znalaz y si nie tylko te o charakterze informacyjnym, ale równie inicjatywy edukacyjne i promocyjne. Zasadniczym wyró nikiem wszystkich tych dzia aƒ by o przekazywanie odbiorcom (spo eczeƒstwu polskiemu) informacji i opinii na temat Unii Europejskiej, jej rozszerzenia oraz staraƒ Polski o cz onkostwo w UE. 1. PRZEDMIOT BADANIA A STRUKTURA U W raporcie analizujemy efektywnoêç dzia- aƒ informacyjnych o ró nym charakterze, prowadzonych w Polsce przez ró nego typu instytucje. Analiz prowadzimy z dwóch perspektyw instytucji realizujàcych inicjatywy oraz adresatów tych dzia aƒ. Prowadzona jest ona na trzech poziomach. Zajmujemy si za o eniami przyjmowanymi przez instytucje, implementacjà inicjatyw oraz efektami tych dzia aƒ. Raport podzielony jest na dwie cz Êci. W cz Êci pierwszej analizujemy dzia- ania instytucji ró nego typu, w cz Êci drugiej prowadzimy analiz porównawczà uwzgl dniajàcà ca y obszar badania. Uporzàdkowana jest ona wed ug pytaƒ kluczowych, przechodzàc od ewaluacji za o eƒ kampanii informacyjnych (k adàc nacisk na perspektyw nadawcy), do oceny efektów inicjatyw (k adàc nacisk na perspektyw odbiorcy). INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH W prezentowanym raporcie uwzgl dnili- Êmy przede wszystkim inicjatywy zrealizowane w roku Realizujàc badania, analizujàc ich wyniki, a nast pnie formu ujàc rekomendacje, odnosimy si do szerszego przedzia u czasowego lat , kiedy to rzàd polski sformu owa ogólnopolskà strategi informowania spo eczeƒstwa o integracji europejskiej, a liczba inicjatyw europejskich gwa townie wzros a. 5

7 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 2. CELE EWALUACJI Badanie mia o nast pujàce cele: Zbadanie funkcjonowania kluczowych elementów systemu przep ywu informacji na temat integracji europejskiej; Zbadanie efektywnoêci dzia aƒ informacyjnych na temat integracji europejskiej, wskazanie przyk adów best practice; Dostarczenie informacji wspomagajàcych zbudowanie spójnej strategii informacyjnej, która uwzgl dnia aby potrzeby konkretnych grup docelowych. 3. ANALIZA INICJATYW EUROPEJSKICH PODEJ- MOWANYCH W POLSCE PRZEZ RÓ NEGO TYPU INSTYTUCJE Inicjatywy informacyjne na temat integracji europejskiej cechuje du a ró norodnoêç. Sà to zarówno dzia ania lokalne skierowane do wàskich grup odbiorców, jak i zakrojone na szerokà skal inicjatywy o zasi gu ogólnopolskim. Dzia ania w Êrodowisku lokalnym to domena organizacji pozarzàdowych, bardzo aktywnych w Polsce, tak e w dziedzinie informowania o integracji. Dzia ania informacyjne instytucji pozarzàdowych, samorzàdowych, bran owych i ko- Êcielnych trzeba widzieç w kontekêcie polityki prowadzonej przez rzàdowy Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Te dwie instytucje dysponujà wi kszoêcià Êrodków, które poprzez konkursy grantowe i dotacje trafiajà do organizacji bezpoêrednio realizujàcych inicjatywy europejskie. Dysponujà one te informacjami, które mogà byç dalej rozpowszechniane przez mniejsze organizacje, lub sà potrzebne tym podmiotom do efektywnej pracy nad projektami. Owe trzy uwarunkowania konkursy grantowe dla organizacji pozarzàdowych i mediów, aktywnoêç informacyjna oraz pomoc Êwiadczona przez UKIE tworzà wi c kontekst instytucjonalny dzia aƒ informacyjnych na temat integracji europejskiej, podejmowanych w Polsce. Konkursy grantowe jedynie cz Êciowo spe ni y swojà rol. UKIE zmienia terminy i warunki konkursów, jak równie pul Êrodków przeznaczonych dla organizacji. Warunki przeprowadzania konkursów nie sprzyja y sk adaniu dobrych wniosków i nie dawa y poczucia stabilizacji. Przedstawicielstwo 6

8 Komisji Europejskiej nie pomog o w wystarczajàcym stopniu organizacjom zrozumieç procedur konkursowych. Równie UKIE nie wyszed ze stosownà propozycjà pomocy i szkoleƒ skierowanych do organizacji pozarzàdowych. Nadal brakuje ca oêciowego planu konkursów grantowych i polityki informacyjnej o zasadach korzystania z grantów, uzgadnianej przez g ównych organizatorów konkursów UKIE i Przedstawicielstwo. Na podstawie przeprowadzonych badaƒ, w tym wywiadów pog bionych z odbiorcami inicjatyw, nasuwa si wniosek dotyczàcy dzia aƒ stricte informacyjnych prowadzonych przez rzàd polski (UKIE) oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej; instytucje te, jakkolwiek dysponujà dobrze wyszkolonym personelem i cz sto dobrze przygotowanymi materia ami informacyjnymi, sà zbyt ma o aktywne w wykorzystywaniu tego potencja u. Informacji i pomocy udzielajà osobom i instytucjom, które ju dotar y do nich i zwróci y si o takà pomoc. Osoby te wysoko oceniajà jakoêç uzyskanej informacji. Ani UKIE, ani Przedstawicielstwo nie trafiajà jednak do osób mniej zainteresowanych i mniej mobilnych. Zwiàzane jest to z brakiem koordynacji dzia aƒ prowadzonych przez ró ne instytucje. Rol koordynatora powinien pe niç UKIE, niestety nie wywiàzuje si z niej w wystarczajàcym stopniu. 3.1 Inicjatywy europejskie podejmowane przez instytucje i organy paƒstwowe Inicjatywy europejskie realizowane przez instytucje i organy paƒstwowe podejmowane sà przy coraz szerszym udziale ró nych grup spo ecznych i organizacji pozarzàdowych, co owocuje wi kszà skutecznoêcià tych dzia aƒ i jednoczeênie tworzy wizerunek kampanii jako wspólnego przedsi wzi cia rzàdu i spo- eczeƒstwa. Jednak e, za o enie o zró nicowaniu dzia aƒ adekwatnie do charakteru grupy docelowej nie zawsze jest realizowane. Kampania rzàdowa zak ada inicjatywy zarówno wobec grup aktywnie poszukujàcych informacji, jak i tych biernych. W praktyce okazuje si jednak, e wi kszoêç projektów kierowana jest do osób aktywnych, zaniedbujàc Êrodowiska i regiony Polski mniej zainteresowane. Jak przyznajà urz dnicy UKIE, 40% Êrodków przeznaczanych na dzia alnoêç europejskà zostaje w du ych metropoliach. Zdaniem specjalistów, w du- ych miastach powinno byç wydawane jedynie oko o 20% Êrodków. G ówne trudnoêci, jakie pojawi y si w czasie realizacji rzàdowego Programu Informowania Spo eczeƒstwa, to przede wszystkim ograniczone fundusze z bud etu paƒstwa i programów pomocowych z Unii Europejskiej, a tak e brak wystarczajàcej koordynacji wspó pracy mi dzy instytucjami. Mimo wielu problemów, wi kszoêç elementów kampanii zrealizowano, a niektóre z nich okaza y si nadspodziewanie skuteczne, jak np. aktywizacja i zainteresowanie tematem integracji europejskiej okreêlonych grup spo ecznych (szczególnie m odzie y i przedsi biorców), powstanie sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej oraz dzia alnoêç wydawnicza. Instytucje rzàdowe powinny jednak cz Êciej wychodziç z informacjà do osób i grup mniej aktywnych i w mniejszym stopniu zainteresowanych integracjà. Powinny te po o yç nacisk na usprawnienie przep ywu informacji oraz lepszà koordynacj ró nych dzia aƒ, tak by nie by y one dublowane. Za o enia Programu Informowania Spo eczeƒstwa, dotyczàce partnerstwa z organizacjami pozarzàdowymi i spo ecznymi, powinny byç INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 7

9 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH konsekwentniej realizowane, powinien powstaç stabilny plan konkursów grantowych i powinny zaczàç dzia aç Ârodowiskowe Rady Konsultacyjne. 3.2 Dzia ania europejskie realizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz inne podmioty zagraniczne Wiodàcym podmiotem prowadzàcym dzia ania europejskie w Polsce jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Inne podmioty brane pod uwag przedstawicielstwa krajów cz onkowskich i fundacje z krajów cz onkowskich, poza kilkoma wyjàtkami, nie prowadzà bie àcych, systematycznych dzia aƒ europejskich. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wpolsce podj o w ciàgu ostatnich trzech lat wiele dzia aƒ na rzecz zintensyfikowania i uporzàdkowania dzia alnoêci informacyjnej o UE. Jednak e, dzia ania te wydajà si niewystarczajàce w oczach ich odbiorców, a tak- e zbyt s abo zauwa alne w polskich mediach. Przekazywana informacja jest zbyt ogólna, niedostosowana do potrzeb i nie nadà ajàca za post pujàcym procesem przedakcesyjnym. Przedstawicielstwo powinno aktywniej wychodziç z informacjà na zewnàtrz, a w swoich wydawnictwach informacyjnych k aêç mniejszy nacisk na podstawowe informacje o UE, a wi kszy na konkretne aspekty rozszerzenia Unii, przydatne z punktu widzenia polskiego odbiorcy. 3.3 Informacja europejska w polskich mediach Zdecydowana wi kszoêç polskich mediów, a zw aszcza te najwa niejsze i najwi ksze, jest zgodna w kwestii przystàpienia Polski do UE. Jednak media nie wypracowa- y w asnego sposobu mówienia o integracji europejskiej. W du ej mierze jest to j zyk przytoczeƒ. Cytowani sà politycy, urz dnicy, dokumenty, czy raporty, a doniesienia pisane sà najcz Êciej technicznym j zykiem. Na problem odpowiedniego i zrozumia ego j zyka w informowaniu Polaków o integracji europejskiej zwracajà zresztà uwag sami dziennikarze, a tak e czytelnicy, s uchacze i telewidzowie. Problemem jest te bierna w du ej mierze postawa Telewizji Polskiej, wskazywanej przez wi kszoêç polskiego spo eczeƒstwa jako preferowane êród o informacji. Nie wykorzystuje ona w wystarczajàcym stopniu swojego potencja u, aby informowaç telewidzów o integracji. 3.4 Dzia ania informacyjne i promocyjne na temat integracji europejskiej podejmowane przez organizacje pozarzàdowe Dzia alnoêç organizacji pozarzàdowych w dziedzinie informacji europejskiej, w du- ej mierze wyprzedza dzia ania rzàdu. NGOsy zacz y informowaç o integracji na d ugo przed powstaniem rzàdowego Programu Informowania Spo eczeƒstwa. Organizacje trzeciego sektora majà du e doêwiadczenie, ponadto pracujà w nich ludzie o du- ej gotowoêci do dzia ania. W aênie 10 lat doêwiadczeƒ i ludzkie zaanga owanie stanowià o potencjale tych organizacji. Organizacje pozarzàdowe bazujà w du ej mierze na wolontariuszach i borykajà si z k opotami finansowymi. Aby dzia aç efektywnie, potrzebujà wsparcia instytucjonalnego zarówno ze strony rzàdu, jak i grantodawców. 8

10 Dlatego te, szczególnie w tych regionach Polski, gdzie NGOsy sà najs abiej reprezentowane, postulowane jest wzmocnienie w grantach projektowych komponentu institutional capacity building. Drugim wa nym rodzajem pomocy mo e byç, jak pokazuje badanie, pomoc ekspercka w staraniu si o granty i rozliczaniu si z projektów. Nale y równie uproêciç procedury konkursów grantowych, jako e wi kszoêç organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si informacjà europejskà to organizacje ma e i dzia- ajàce w Êrodowisku lokalnym. Odbiorcy inicjatyw bardzo wysoko oceniajà dzia ania instytucji pozarzàdowych. Wskazujà na ich lokalne zakorzenienie i znajomoêç potrzeb uczestników. Cz sto organizacje pozarzàdowe stajà si àcznikiem pomi dzy rzàdem a spo ecznoêciami lokalnymi, na przyk ad zapraszajàc na seminaria, warsztaty i spotkania przedstawicieli UKIE i innych ministerstw. Wzmacnia to wiarygodnoêç i autorytet zarówno przedstawicieli rzàdu, jak i organizacji pozarzàdowych. Wa nym procesem z punktu widzenia efektywnoêci kampanii informacyjnych, jest powstawanie sieci punktów informacyjnych. Sprzyja to uspo ecznieniu dzia aƒ informacyjnych, lepszej wymianie informacji mi dzy organizacjami oraz lepszej jako- Êci dzia aƒ. Badanie pokaza o, e organizacje pozarzàdowe dzia ajàce w ramach sieci, sà bardziej efektywne ni te niezale ne. 3.5 Inicjatywy europejskie podejmowane przez organizacje pracodawców i pracobiorców Organizacje pracodawców i pracobiorców realizowa y po 1992 roku pewnà, stale si zwi kszajàcà, iloêç inicjatyw majàcych na celu zwi kszanie ÊwiadomoÊci europejskiej. W ogromnej wi kszoêci dzia ania te mia y skromny zasi g i skierowane by y w pierwszym rz dzie do dzia aczy zajmujàcych wysokie stanowiska w zwiàzkowej hierarchii. Nie umniejsza to jednak ich potencjalnego znaczenia, wynikajàcego przede wszystkim z masowego charakteru tych organizacji, zw aszcza zwiàzków zawodowych. Dotychczasowe inicjatywy europejskie, ugruntowa y wêród g ównych dzia aczy przekonanie o kluczowym znaczeniu tematyki zwiàzanej z integracjà europejskà dla bie àcej i przysz ej dzia alnoêci tych organizacji. Obecnie we wszystkich organizacjach widzi si koniecznoêç prowadzenia na szerokà skal szkoleƒ i innej dzia alnoêci uêwiadamiajàcej wêród szeregowych cz onków. Jest wi c szansa na to, e nowe inicjatywy b dà mia y znacznie wi kszy kràg oddzia ywania. Mo liwoêç ich realizacji zale eç b dzie od tego, czy badane organizacje b dà w stanie finansowo i organizacyjnie sprostaç bardziej samodzielnemu ni dotychczas podejmowaniu tego typu inicjatyw. Ze wzgl du na konkretny wymiar informacji oczekiwanych przez zwiàzkowców i pracodawców i cz sto wysoki poziom skomplikowania materii, konieczna jest aktywna wspó praca i pomoc oferowana przez rzàd polski i Przedstawicielstwo Komisji. Przedstawiciele badanych organizacji stwierdzali, e materia y informacyjne oferowane przez UKIE i Przedstawicielstwo nie trafiajà w ich potrzeby. 3.6 Inicjatywy europejskie podejmowane w oêrodkach akademickich Wi kszoêç uczelni podejmuje dzia ania informacyjne i edukacyjne w dziedzinie INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 9

11 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH integracji europejskiej. Inicjatywy europejskie sà podejmowane przez uczelnie g ównie z powodu du ego zainteresowania studentów tematykà europejskà, a tak e dla podwy szenia presti u danego oêrodka. Z jednej strony, sami studenci wywierajà presj na uczelnie, aby wprowadza y tematyk europejskà do programów edukacyjnych, z drugiej strony, stworzenie specjalistycznego oêrodka lub chocia by wprowadzenie kilku wyk adów poêwi conych UE, dodaje uczelni presti u. Stàd te zapewne tak powszechne jest inicjowanie ró nych form aktywnoêci w tej dziedzinie: wyk adów, wymiany studentów, czy konferencji. Najwi kszy wp yw na promowanie idei integracji i rozbudzenie ÊwiadomoÊci europejskiej w Êrodowisku akademickim, wydajà si mieç wyjazdy studyjne i badawcze wyk adowców i studentów do partnerskich oêrodków w krajach UE. Jednak z uwagi na trudnoêci finansowe i organizacyjne ich zasi g jest ograniczony. Najszerszy kràg odbiorców majà wyk ady i seminaria, nawet te b dàce jedynie wprowadzeniem w problematyk integracji europejskiej. Cieszà si one wielkim powodzeniem wêród studentów oraz inicjujà i stymulujà zainteresowanie tà tematykà. Widoczny jest natomiast niedostatek aktywno- Êci stricte naukowej, tzn. prowadzenia badaƒ naukowych, przygotowywania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Niewielka jest te aktywnoêç wydawnicza uczelni w tym zakresie. Cz Êciowo wynika to z trudnoêci finansowych, z jakimi boryka si wi kszoêç polskich uczelni. Jednak ju po owa uczelni aktywnie poszukuje innych alternatywnych wobec bud etu paƒstwa form finansowania dzia aƒ dydaktycznych i naukowych w dziedzinie integracji europejskiej. 4. ZA O ENIA, IMPLEMEN- TACJA ORAZ EFEKTY DZIA A INFORMACYJ- NYCH NA TEMAT INTE- GRACJI EUROPEJSKIEJ 4.1 Za o enia dzia aƒ informacyjnych Rzàd polski uznaje wejêcie Polski do Unii za polskà racj stanu i to w aênie za o enie stoi u podstaw Programu Informowania Spo eczeƒstwa i promocji idei integracji. PIS, b dàcy ca oêciowà strategià dzia aƒ informacyjnych w Polsce, formu uje cele w doêç ogólny sposób. Zdefiniowane sà w nim grupy docelowe podejmowanych dzia aƒ, zak ada si równie uwzgl dnienie specyfiki tych grup. W strategii tej skupiono si jednak na zró nicowaniu spo eczno demograficznym, marginalizujàc kwestie rozró nienia zwolenników integracji europejskiej, jej przeciwników i osób niezdecydowanych. Uznanie w Programie istotnej roli organizacji pozarzàdowych i samorzàdowych dla skutecznej kampanii informacyjnej jest niewàtpliwie trafne. Niestety, pomi dzy ogólnymi sformu owaniami strategii programu, a lokalnym zasi giem dzia aƒ organizacji pozarzàdowych brakuje powiàzaƒ, które mog yby zintegrowaç podejmowane inicjatywy w spójnà kampani informacyjnà. PIS pozosta w du ej mierze dokumentem, nie stajàc si programem operacyjnym. Instytucje pozarzàdowe, samorzàdowe i zawodowe nie formu ujà za o eƒ a tak jednoznacznie i w formie jednolicie sformu- owanej strategii. Jest to grupa organizacji bardzo zró nicowana i majàca ró ne za o enia i cele. W wi kszoêci jednak, uwa ajà integracj za proces wa ny dla Polski i Polaków i kierujà si poczuciem misji. Ich 10

12 dzia ania najcz Êciej nastawione sà na ÊciÊle okreêlone grupy odbiorców i do ich potrzeb dostosowujà formy przekazu. W wymiarze lokalnym takie podejêcie przynosi efekty w postaci wysokiej skutecznoêci podejmowanych dzia aƒ. Jednak e, w skali kraju nie mo na mówiç o powstaniu spójnej strategii, a raczej o szeregu inicjatyw realizowanych niezale nie od siebie. 4.2 Institutional capability Instytucje podejmujàce dzia ania informacyjne dotyczàce integracji europejskiej charakteryzujà si zró nicowanym potencja em organizacyjnym. Najwi kszymi zasobami dysponuje sektor rzàdowy. Nale y tu wymieniç osobne ministerstwo (UKIE Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej) zajmujàce si integracjà, ludzi tam pracujàcych, cz sto o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, departamenty i komórki organizacyjne w poszczególnych ministerstwach i w Kancelariach Premiera i Prezydenta, bliskoêç procesów decyzyjnych. W sk ad potencja u instytucjonalnego strony rzàdowej, nale y tak e zaliczyç instytucjonalne mo liwoêci koordynacji i zapewnienia efektywnego obiegu informacji, zarówno mi dzy instytucjami a obywatelami, jak i mi dzy ró nymi organizacjami podejmujàcymi dzia ania informacyjne o integracji europejskiej. Rzàd nie wykorzystuje w pe ni swoich mo liwoêci jeêli chodzi o bezpoêrednie przekazywanie informacji, np. poprzez media ogólnokrajowe. Instytucje rzàdowe nie koordynujà skutecznie ca oêci dzia aƒ informacyjnych, zwiàzanych ze wstàpieniem Polski do UE, a podejmowanych przez inne instytucje. Brak koordynacji, a w szczególno- Êci skutecznego obiegu informacji, jest jednym z g ównych czynników utrudniajàcych prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej. Instytucje, takie jak np. organizacje samorzàdowe, pracownicze czy pozarzàdowe, cieszà si zaufaniem Êrodowisk, w których dzia ajà. Chocia dysponujà niewielkimi zasobami materialnymi, posiadajà kapita ludzki, któremu zawdzi czajà efektywnoêç podejmowanych przez siebie inicjatyw. 4.3 Realizacja dzia aƒ informacyjnych Dzia ania informacyjne na temat integracji Polski z Unià Europejska majà ró ny zasi g, od inicjatyw lokalnych, poprzez regionalne, a do ogólnopolskich. Niektóre majà nawet charakter mi dzynarodowy. Na poziomie centralnym realizowane sà konkursy na dofinansowanie projektów o tematyce integracji europejskiej oraz dzia alnoêç wydawnicza. Ogólnopolski zasi g majà równie sieci punktów informacyjnych. Mniejszy zasi g, lecz dzi ki temu lepiej zdefiniowanego adresata, majà wszelkie dzia ania bazujàce na przekazie bezpoêrednim, a wi c szkolenia, konferencje czy te okolicznoêciowe imprezy plenerowe organizowane g ównie przez miejscowe organizacje pozarzàdowe i samorzàdowe. 4.4 Rola ró nych kana ów informacyjnych w dzia aniach informacyjnych na temat integracji europejskiej Zwa ywszy na potencja informacyjny tkwiàcy w mediach o masowym zasi gu, jest to kana przep ywu informacji wykorzystany najmniej efektywnie, szczególnie jeêli chodzi o telewizj, medium preferowane przez odbiorców. Z uwagi na fakt wydawania w bardzo du ych iloêciach wszelkiego rodzaju materia ów pisanych (ulotek, folderów, informatorów), a niewielki zasi g INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 11

13 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH ich oddzia ywania, nale a oby zastanowiç si nad lepszym informowaniem o informacji, to znaczy nad u atwianiem dost pu do informacji potencjalnym odbiorcom, poprzez szersze informowanie o instytucjach i organizacjach, które taka informacjà dysponujà, bàdê wykorzystaniem do kolporta u instytucji lub urz dów znajdujàcych si w bezpoêrednim Êrodowisku adresatów publikacji. 4.5 Potrzeby informacyjne ioczekiwania adresatów dzia aƒ informacyjnych Od momentu rozpocz cia negocjacji w sprawie wejêcia Polski do UE, respondenci stykajà si z coraz wi kszà iloêcià informacji o integracji europejskiej. Aby dzia alnoêç informacyjna by a skuteczna, nie tylko nale y dostarczyç wystarczajàcà iloêç informacji, ale równie zadbaç, by informacja ta by a ciekawa, zrozumia a i rzetelna. Szczególnie wa ne jest to w przypadku osób mniej zainteresowanych kwestià rozszerzenia Unii. Tymczasem, przewa ajàcy odsetek osób obj tych badaniem iloêciowym, krytycznie ocenia zarówno iloêç, jak i jakoêç dost pnych informacji, a zaledwie co piàty Polak czuje si dobrze poinformowany o sprawach dotyczàcych integracji Polski z Unià Europejskà. Najbardziej po àdanym êród em informacji o integracji sà Êrodki masowego przekazu. Odbiorcy chcà te informacji trafiajàcej dok adnie w ich potrzeby. Telewizja i wielkonak adowa prasa konstruujà swój przekaz na stosunkowo du ym poziomie ogólnoêci, starajàc si dotrzeç do maksymalnie du ej liczby odbiorców. Bardzo wa nà rol odgrywajà wi c instytucje zajmujàce si przekazem bezpoêrednim, które kierujàc swoje inicjatywy do niewielkiej grupy odbiorców, baczniejszà uwag zwracajà na specyficzne cechy oraz potrzeby informacyjne jej cz onków. Wi kszoêç tego typu instytucji bazuje wi c na osobistych kontaktach oraz doêwiadczeniach osób bezpoêrednio zwiàzanych z okreêlonym Êrodowiskiem lokalnym. Najbardziej predestynowane do upowszechniania wiedzy o integracji, a równoczeênie najcz Êciej postrzegane przez spo eczeƒstwo jako wiarygodne êród a informacji, sà instytucje neutralne, nie zwiàzane z Unià Europejskà, ani ze Êwiatem polityki. Sà to przede wszystkim Êrodki przekazu, instytucje naukowe, szko y, a tak e organizacje pozarzàdowe. Do najistotniejszych kwestii zwiàzanych z przysz ym cz onkostwem Polski w UE nale- à w opinii spo ecznej te odnoszàce si do spo eczno ekonomicznych skutków integracji, w szczególnoêci przysz e uprawnienia Polaków: mo liwoêci i warunki podejmowania pracy za granicà, prawa i obowiàzki obywateli w zjednoczonej Europie oraz wp yw integracji na prawa pracownicze. Zdecydowanie najwa niejszà sprawà, w odczuciu spo ecznym, jest wp yw integracji na mo liwoêci i warunki podejmowania pracy przez Polaków w krajach Unii Europejskiej. Ponadto, respondenci chcieliby si dowiedzieç wi cej, przede wszystkim, o sytuacji polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej i wp ywie integracji na materialny poziom ycia ludzi i wysokoêç zarobków po wejêciu do tej organizacji. 4.6 Wp yw dzia aƒ informacyjnych na ÊwiadomoÊå europejskà Generalnie, Polacy êle oceniajà stan swojego poinformowania na temat integracji. 12

14 O ile jednak stan wiedzy na temat Unii Europejskiej i integracji Polski z jej strukturami nie przek ada si bezpoêrednio na stosunek do integracji, to lepsze poinformowanie, zw aszcza przy wykorzystaniu bezpoêrednich form przekazu, zwi ksza ÊwiadomoÊç zachodzàcych procesów, a tak e wzmaga aktywnoêç w pozyskiwaniu nowych informacji. Informacje do tej pory niezrozumia e lub pomijane zostajà oswojone, a wi c przestajà budziç l k i sk aniajà do budowania samodzielnych osàdów. Badanie pokaza o, e osoby uczestniczàce w takich inicjatywach, jak szkolenia, warsztaty, czy konkursy na temat integracji europejskiej, aktywniej zacz y poszukiwaç informacji i znacznie lepiej potrafi y znaleêç i zrozumieç informacje, na przyk ad w mediach. INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH W Polsce realizowana jest du a liczba inicjatyw europejskich, ale nie sà one jednakowo dost pne dla wszystkich grup spo ecznych. Ich wp yw na stopieƒ poinformowania i zainteresowanie integracjà europejskà, widaç najbardziej w grupach ju zainteresowanych tematykà europejskà, które du o korzystajà z kampanii informacyjnych i dzia aƒ lokalnych. Dzia ania te pomijajà jednak osoby niezainteresowane i ma o aktywne. Konieczny jest wi kszy wysi ek skierowany na dotarcie do tych grup. Jest to rola zw aszcza instytucji rzàdowych, które powinny lepiej koordynowaç i stymulowaç wysi ki organizacji pozarzàdowych, zwiàzków zawodowych, mediów i uczelni. Potencja tych wszystkich podmiotów, cz sto bardzo du y, nie jest wykorzystany. Lepsze wykorzystanie tego potencja u pozwoli skuteczniej wp ywaç na ÊwiadomoÊç europejskà Polaków. 13

15 WST P Raport poêwi cony jest analizie i ewaluacji inicjatyw informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych realizowanych w Polsce, na temat Unii Europejskiej. Przedmiotem badania sà dzia ania majàce na celu lepsze poinformowanie polskiego spo eczeƒstwa o integracji europejskiej oraz zwi kszenie poparcia dla wejêcia Polski do Unii. Dzia ania te by y podejmowane przez ró nego typu instytucje rzàdowe i pozarzàdowe, organizacje koêcielne oraz zwiàzki zawodowe, szko y wy sze i media. Finansowane by y z ró nych êróde przez rzàd polski, instytucje unijne, fundacje polskie i zagraniczne oraz przez same organizacje. Ró ni y si wielkoêcià Êrodków, typem odbiorców i lokalizacjà projektu. Uwzgl dnione w badaniu przedsi wzi cia obejmujà zarówno dzia ania czysto informacyjne, jak i inicjatywy edukacyjne i promocyjne. Jednak zasadniczym wyró nikiem wszystkich tych dzia- aƒ jest przekazywanie odbiorcom (spo eczeƒstwu polskiemu) informacji, bàdê opinii na temat Europy, Unii Europejskiej, jej rozszerzenia oraz staraƒ Polski o cz onkostwo w UE. W raporcie wszystkie te inicjatywy nazywaç wi c b dziemy mianem inicjatyw informacyjnych. W przypadku dzia aƒ zakrojonych na wi kszà skal b dziemy mówiç o kampaniach informacyjnych. Z tego okresu pochodzi te wi kszoêç badaƒ opinii publicznej monitorujàcych postawy Polaków wobec integracji, do których si odwo ujemy. Postawy wobec integracji europejskiej kszta tujà si pod wp ywem wielu ró nych czynników, programy informacyjne sà tylko jednym z nich. Wp ywajà na nie m.in. sytuacja gospodarcza i polityczna Polski oraz postrzeganie przez polskie spo eczeƒstwo instytucji unijnych i samych negocjacji akcesyjnych. W raporcie uwzgl dniono ró ne typy i charakter poparcia dla integracji oraz zró nicowanie spo eczno demograficzne. Wzi to te pod uwag czynniki zewn trzne, kszta tujàce postawy wobec integracji. Uwzgl dnienie w analizie kontekstu realizowanych w Polsce inicjatyw informacyjnych pozwala na rzetelnà ewaluacj i sformu owanie rekomendacji dla dalszych dzia aƒ. W prezentowanym raporcie uwzgl dnili- Êmy, przede wszystkim, inicjatywy zrealizowane w roku Realizujàc badania, analizujàc ich wyniki, a nast pnie formu ujàc rekomendacje, odnosimy si jednak do szerszego przedzia u czasowego lat , kiedy to rzàd polski sformu owa ogólnopolskà strategi informowania spo eczeƒstwa o integracji europejskiej, a liczba inicjatyw europejskich gwa townie wzros a. 14

16 1. ZMIANA CHARAKTERU POPARCIA DLA INTE- GRACJI EUROPEJSKIEJ W latach 90 nastàpi a w Polsce zmiana charakteru poparcia dla wejêcia Polski do Unii Europejskiej. Poczàtkom transformacji ustrojowej w Polsce towarzyszy o has o powrotu do Europy, rozumianej jako wspólnota wyznaczona przez przynale noêç do zachodniego kr gu cywilizacyjno kulturowego. Instytucjonalny wymiar tej idei zawiera si w postulacie przystàpienia do struktur europejskich najpierw EWG, póêniej Unii Europejskiej. Na poczàtku lat 90 w dyskursie publicznym nie pojawia a si w praktyce kwestia kosztów i korzyêci zwiàzanych z wejêciem Polski do UE. Interesy ró nych grup nie by y wówczas jeszcze w pe ni skrystalizowane. Jednak e, wraz z post powaniem procesu negocjacji, Polacy zacz li postrzegaç integracj w coraz bardziej konkretnych kategoriach. KorzyÊci i straty, jakie stanà si udzia em polskiego spo eczeƒstwa, danej grupy zawodowej, czy jednostki po wejêciu Polski do Unii grajà coraz istotniejszà rol w postrzeganiu integracji europejskiej. Wymiar wartoêci (nacisk na polityczny charakter rozszerzenia i problematyk bezpieczeƒstwa) nadal jest bardzo wa ny, postawy Polaków sta y si jednak wielowymiarowe i majà zró nicowany charakter. W jednych grupach wi kszy wp yw na postawy majà dzielone wartoêci i Êwiatopoglàd, w innych interesy ekonomiczne. Wiedza o charakterze poparcia w danej grupie spo ecznej i umiej tne roz- o enie akcentów mi dzy wymiarem warto- Êci i poziomem interesów, sà kluczowe dla w aêciwego zaprojektowania kampanii informacyjnych oraz efektywnego dotarcia do okreêlonych grup docelowych. 2. TYPY POPARCIA DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Dzia ania informacyjne powinny uwzgl dniaç nie tylko zmian charakteru poparcia dla integracji, lecz tak e typ poparcia. Z badaƒ Instytutu Spraw Publicznych (uwzgl dniajàcych nie tylko deklaracje dotyczàce g osowania w ewentualnym referendum, ale równie preferowane scenariusze rozwojowe Polski) wynika, e wyró niç mo na dwa typy poparcia spo ecznego dla idei przystàpienia Polski do UE zdecydowane (49%) oraz potencjalne (10%). Analogicznie, wyst pujà dwie grupy przeciwników integracji europejskiej przeciwnicy zdecydowani (13%) i potencjalni (20%). Obecnie zwolenników jest niemal dwukrotnie wi cej (59%) ni przeciwników (33%), ale trzeba pami taç, e mi dzy potencjalnymi zwolennikami i potencjalnymi przeciwnikami mo liwe sà przetasowania. Za o enia kampanii informacyjnych powinny byç dostosowywane do typu poparcia lub odrzucenia integracji europejskiej przez danà grup docelowà dzia aƒ informacyjnych, powinny tak e wskazywaç, co jest pierwszoplanowym celem danej kampanii: uzyskanie pozytywnego wyniku w referendum, czy raczej pozyskanie d ugofalowego poparcia dla integracji jako najlepszej opcji rozwojowej dla paƒstwa polskiego. INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 15

17 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 3. CZYNNIKI KSZTA TUJÑCE POSTAWY WOBEC INTEGRACJI Postawy wobec integracji europejskiej kszta tujà si pod wp ywem wielu czynników, zaê poinformowanie o Unii i integracji jest tylko jednym z nich. Na postawy Polaków wp ywajà poêrednio, bàdê bezpoêrednio sytuacja gospodarcza kraju, poziom ycia, stopa bezrobocia, a tak e postrzeganie sytuacji na Êwiecie oraz przebieg negocjacji akcesyjnych. Polskie spo eczeƒstwo najsilniej popiera- o wejêcie Polski do Unii Europejskiej w 1996 roku: 80% Polaków wyra a o wówczas poparcie dla proeuropejskich aspiracji swojego kraju. Kolejne lata przynios y systematyczny spadek akceptacji idei integracji, wyra ajàcy si zarówno w spadku liczby zwolenników wejêcia Polski do Unii Europejskiej, jak i we wzroêcie liczby jej przeciwników. W 1999 roku poparcie dla cz onkostwa Polski w Unii zmala o do 55%, ros a natomiast liczba przeciwników w 2000 roku przeciwnicy wejêcia Polski do UE stanowili ju 30% spo eczeƒstwa. Wymieniç mo na nast pujàce czynniki, które mog y mieç wp yw na postawy Polaków: Sytuacja gospodarcza. Coraz silniejsze niezadowolenie z sytuacji w kraju i obawy o stan polskiej gospodarki znalaz y odbicie w postawach niektórych grup wobec integracji. Postrzeganie integracji europejskiej jako cz Êci procesu transformacji spo eczno-- gospodarczej. Integracja jest wa nym elementem trwajàcej w Polsce po roku 1989 modernizacji, kontynuacjà zapoczàtkowanych wówczas przemian ekonomicznych i spo ecznych. Postawy wobec integracji sà w tej perspektywie elementem szerszego stosunku do przemian rynkowych i demokratycznych, stanowià wyraz nadziei na zmian cywilizacyjnà, ale te obaw przed dalszym otwarciem gospodarki i przyspieszeniem reform rynkowych. Dlatego te, stosunek do integracji jest silnie uzale niony od postaw wobec wszystkich towarzyszàcych transformacji konsekwencji spo eczno-ekonomicznych, takich jak prywatyzacja, czy obecnoêç kapita u zagranicznego. Ludzie z wy szym wykszta ceniem, przedsi biorcy, kadra kierownicza, jednym s owem beneficjanci tych przemian, najcz - Êciej popierajà wejêcie Polski do UE. Z drugiej strony, osoby najs abiej wykszta cone, bezrobotni, robotnicy niewykwalifikowani i przede wszystkim rolnicy, którzy najcz Êciej majà poczucie, ze stracili na przemianach, nastawieni sà z regu- y sceptycznie wobec idei integracji. Sytuacja mi dzynarodowa i jej postrzeganie. Integracja jest postrzegana przez pryzmat mi dzynarodowego bezpieczeƒstwa i traktowana jako jego gwarancja. Trudno jednak jednoznacznie stwierdziç, czy np. przyj cie Polski do NATO wp yn o w d u szej perspektywie na stosunek do Unii. Wydaje si, e spadku poparcia dla integracji nie nale y wiàzaç z wejêciem Polski do NATO. Ocena stopnia przygotowania Polski do wejêcia do Unii. Negatywna ocena sytuacji w kraju mo e wp ywaç na przekonanie, e Polska nie jest dostatecznie przygotowana na wejêcie do Unii, co mo e os abiç poparcie dla szybkiego cz onkostwa. Im gorzej postrzegana jest polityczna i gospodarcza sytuacja w Polsce, tym silniej roênie poparcie dla poglàdu, e najpierw trzeba zmodernizowaç kraj, a dopiero potem wejêç do Unii. Wp ywa to równie na postrzeganie dystansu dzielàcego 16

18 Polsk od Unii oraz na przekonanie, e Polska jest krajem s abym, bezbronnym wobec silniejszego partnera i wejdzie do Unii na prawach cz onka drugiej kategorii. Postrzeganie samego procesu negocjacji. Istotne jest, czy negocjacje postrzegane sà jako raczej niekorzystne dla Polski, czy te proces, gdzie wygrywajà obie strony dochodzàc do zadawalajàcego je kompromisu. Czy sà postrzegane jako próba wykorzystania przez Uni silniejszej pozycji, czy te jako szansa dla Polski. Na postawy wobec integracji wp ywa równie wizerunek negocjatorów obu stron i ich wiarygodnoêç w oczach opinii publicznej. Stopieƒ poinformowania o integracji europejskiej, zasadach funkcjonowania Unii, przewidywanych korzyêciach i kosztach dla Polski, skutkach rozszerzenia dla jednostki i wreszcie o koniecznych dzia aniach dostosowawczych, które nale y podjàç, tak e kszta tuje postawy Polaków wobec integracji. Jednak poziom wiedzy na temat Unii Europejskiej i zasad jej dzia ania nie przek ada si bezpoêrednio na stosunek do integracji. Z badaƒ wynika, e wêród osób s abo poinformowanych proporcje zwolenników i przeciwników integracji europejskiej sà zbli one, podczas gdy wêród osób dobrze poinformowanych odsetek zwolenników jest najwi kszy. 4. POINFORMOWANIE I ZAINTERESOWANIE INTEGRACJÑ EUROPEJSKÑ Wi kszoêç Polaków êle ocenia stan swojej wiedzy na temat integracji. W paêdzierniku 2000 roku wystarczajàco dobrze poinformowany na ten temat czu si tylko co czwarty Polak. A 69% mia o poczucie braku dostatecznej informacji o integracji. W ciàgu ostatnich dwóch lat (od grudnia 1998 do paêdziernika 2000 roku), poczucie poinformowania na ten temat zwi kszy o si tylko w niewielkim stopniu. Równie zainteresowanie procesem integracji europejskiej jest nik e, co zwiàzane jest z przeêwiadczeniem, e jej skutki b dà odczuwane przez przeci tnego obywatela jedynie w niewielkim stopniu. W czerwcu 2000 roku, 39% badanych utrzymywa o, e integracja b dzie mia a niewielkie znaczenie dla ich ycia. Z badaƒ wynika ponadto, e prognozy dotyczàce skutków integracji w wymiarze osobistym sà s abo skrystalizowane i niejednoznaczne. W percepcji spo- ecznej przewidywane skutki cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej sà bardziej uchwytne na poziomie makro (w skali ca ego kraju) ni na poziomie mikro, w sferze jednostkowego doêwiadczenia. INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH W analizie inicjatyw informacyjnych podejmowanych w Polsce, trzeba uwzgl dniç kontekst tych dzia aƒ. Zwrócenie uwagi na charakter i typ poparcia w okreêlonych grupach spo ecznych, pozwala odpowiedzieç na pytanie, czy kampanie informacyjne uwzgl dniajà to zró nicowanie i przeprowadziç rzetelnà ewaluacj ich za o eƒ. Podobnie, uwzgl dnienie czynników wp ywajàcych na kszta towanie si postaw wobec integracji europejskiej w Polsce umo liwia 17

19 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH analiz potrzeb informacyjnych Polaków (np. potrzeb odwo aƒ do doêwiadczeƒ jednostki) oraz innych elementów, które powinny byç uwzgl dnione przy planowaniu i realizowaniu kampanii informacyjnych. 5. PRZEDMIOT BADANIA A STRUKTURA U W raporcie analizujemy efektywnoêç dzia aƒ informacyjnych o ró nym charakterze, prowadzonych w Polsce przez ró nego typu instytucje. Analiz prowadzimy z dwóch perspektyw: instytucji realizujàcych inicjatywy oraz adresatów tych dzia aƒ. WÊród uwzgl dnionych organizacji reprezentowane sà zarówno instytucje rzàdowe, jak i pozarzàdowe, takie jak organizacje ko- Êcielne, fundacje, stowarzyszenia. Badamy równie dzia alnoêç szkó wy szych oraz zwiàzków zawodowych. Analizowane inicjatywy organizowane by y zarówno przy pomocy instytucji rzàdowych i w ramach rzàdowych programów, jak i ca kowicie spontanicznie i niezale nie. Zró nicowane sà grupy docelowe tych dzia aƒ, od elitarnego grona czytelników analitycznego czasopisma poêwi conego tematyce unijnej, a do so tysów i uczniów szkó wiejskich. W badaniu uwzgl dniliêmy inicjatywy organizowane w ró nych regionach Polski, w du ych miastach, jak Warszawa, czy Gdaƒsk, oraz w ma ych gminach wiejskich. Pokazujemy w raporcie specyfik informowania o Europie w Polsce, z uwzgl dnieniem wyjàtkowej aktywnoêci organizacji pozarzàdowych. Analizujemy równie kontekst, w jakim dzia ajà te organizacje polityk informacyjnà rzàdu polskiego, dzia- alnoêç przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz fundacji zagranicznych. Analiza prowadzona jest na trzech poziomach. Zajmujemy si za o eniami przyjmowanymi przez instytucje, implementacjà inicjatyw oraz efektami tych dzia aƒ. Raport podzielony jest na dwie cz Êci. W cz Êci pierwszej analizujemy dzia ania instytucji ró nego typu, w cz Êci drugiej prowadzimy 18

20 analiz porównawczà uwzgl dniajàcà ca y obszar badania. Uporzàdkowana jest ona wed ug pytaƒ kluczowych przechodzàc od ewaluacji za o eƒ kampanii informacyjnych (k adàc nacisk na perspektyw nadawcy) do oceny efektów inicjatyw (k adàc nacisk na perspektyw odbiorcy). INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 19

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Strona1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo