STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/28 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 28 r. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA Łaziska, grudzień 28 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

2 SPIS TREŚCI:. 2. Cel i proces tworzenia strategii s. 4.. Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS 4..2 Ramy czasowe Strategii Podstawowe etapy budowania GSRPS Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu Strategii 7. Charakterystyka gminy Podstawowe informacje o gminie Położenie geograficzne... Demografia... Struktura ludności.. Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, dostęp do nowych technologii... gospodarka odpadami, odpady komunalne i przemysłowe.. dostęp do nowych technologii. Edukacja i opieka nad dzieckiem.. Kultura Sport i rekreacja... System opieki zdrowotnej... System opieki nad osobami starszymi. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne.. Dominująca aktywność gospodarcza rolnictwo.. przedsiębiorczość.. Trendy gospodarczo społeczne (prognozowanie) turystyka Strategiczne kierunki rozwoju gminy Informacja o kompleksowej strategii rozwoju gminy.. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej strategii rozwoju.. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy System pomocy społecznej w gminie Instytucje zajmujące się pomocą społeczną w gminie Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną w gminie Główne grupy dyspanseryjne objęte pomocą społeczną w gminie Łaziska opis problemu.. ubóstwo bezrobocie długotrwała choroba i niepełnosprawność. rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi... uzależnienia alkoholizm. bezdomność... Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

3 Współpraca z innymi podmiotami Źródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikacja Analiza obszarów polityki społecznej. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych wybrany podczas warsztatów Kapitał społeczny Inwentaryzacja mocnych stron gminy (w zakresie spraw społecznych, w tym w postaci organizacji społecznych i zakresu współdziałania z nimi)... Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie Kierunki rozwoju gminy Wizja Cele Sformułowanie celów głównych(strategicznych) i szczegółowych oraz sposobów ich osiągania. Zdefiniowanie wskaźników monitorowania strategii... Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, wskazanie źródeł finansowania.. Zarządzanie realizacją strategii Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji strategii. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji strategii... Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji) strategii.. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznym. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

4 . CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII...PRZESŁANKI I PODSTAWY OPRACOWANIA GSRPS Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze pomocy społecznej powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być pozostałe organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Szczególnie istotna rola przypada w tym systemie samorządowi lokalnemu, a zwłaszcza gminom. Najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych może odbywać się jedynie poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na osobę jednostkę, mającą problemy. Najefektywniejsza forma pomocy to nauka niezbędnych umiejętności samodzielnego radzenia sobie z własnymi problemami. Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji pomocy społecznej są: rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań, które powinny zostać ujęte w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wobec powyższego stwierdzić należy, że strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza ona sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formy zarządzania polityką społeczną. Istotą jej powinno być dochodzenie do porozumienia społecznego poprzez kształtowanie strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych. Cele powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i otoczeniu dla przyszłej integracji. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne. Potrzeba opracowania niniejszego dokumentu wynika z rosnących na terenie gminy Łaziska zagrożeń. Trudna sytuacja na rynku pracy, spadek zamożności mieszkańców gminy sprzyja zwiększeniu skali zjawisk patologii, alienacji i marginalizacji grup społecznych. Uznaje się także za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania polityką społeczną..2.ramy CZASOWE STRATEGII Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

5 25 23 została przyjęta w dniu roku, jako załącznik do uchwały Nr XXIII/62/5 Rady Gminy Łaziska. Obecny dokument to jej aktualizacja strategia na lata Dokument zawiera podstawowe cele perspektywiczne, jednakże konieczne będzie ich weryfikowanie. Jako element żywy strategia powinna podlegać aktualizacji, w szczególności podczas pojawienia się nowych, ważnych celów. Ten proces zmian będzie miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej..3.podstawowe ETAPY BUDOWANIA GPRPS. Bazą opracowania Strategii były materiały analizy statystycznej zgromadzone i opracowane przez Urząd Gminy Łaziska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, Gminną Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach, Posterunek Policji w Łaziskach, ośrodek zdrowia w Łaziskach. Powstał on przy współpracy także takich instytucji jak: placówki oświatowe działające na terenie gminy Łaziska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach oraz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy i przy udziale czynnika społecznego, jakim byli przedstawiciele różnych grup społecznych z terenu gminy, uczestniczący w warsztatach związanych z opracowaniem niniejszego dokumentu. Wójt Gminy Łaziska Zarządzeniem 5//8 z dnia 2 stycznia 28 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych opracowaniem zadań do realizacji na terenie gminy Łaziska w ramach Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie Gminy Łaziska powołał zespół w składzie:. Tomacz Czyż Sekretarz Gminy Łaziska, 2. Bożena Watras Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, 3. Małgorzata Wojciechowska Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, 4. Zbigniew Jacowski Dyrektor Gimnazjum w Łaziskach, 5. Barbara Lipa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, 6. Małgorzata Bidzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, 7. Anna Michalik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach, 8. Anna Krzak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzowie, 9. Waldemar Filipek rolnik z terenu gminy Łaziska, mieszkaniec wsi Janiszów, Radny Rady Gminy Łaziska i Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,. Mieczysław Smagieł emeryt ze wsi Piotrawin, Prezes Gminnego Klubu Sportowego WODNIAK Piotrawin Łaziska,. Maria Banaś emerytka ze wsi Łaziska, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów o. Łaziska, przy Związku Nauczycielska Polskiego. Odbyły się 3 spotkania ( w dn r., r., r. ) związane z wypracowaniem zadań do realizacji w ramach Programu Integracji Społecznej na terenie gminy Łaziska oraz jedno spotkanie informacyjne (dn r.) dla osób zainteresowanych składaniem ofert w ramach Programu Integracji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

6 Społecznej. W spotkaniach tych uczestniczyli członkowie powołanego w tym celu zespołu, oraz przedstawiciele: Urzędu Gminy Łaziska, opieki społecznej, instytucji kultury, placówek oświatowych z terenu gminy Łaziska, Rady Gminy Łaziska, organizacji pozarządowych z terenu gminy, służby zdrowia, kościoła, Policji oraz przedstawiciele: młodzieży, rodzin, seniorów. Spotkania te, choć nie były oficjalnie zwoływane w sprawie aktualizacji obowiązującej w Gminie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, faktycznie to właśnie miały na celu służyły wypracowaniu, przy udziale przedstawicieli jak najszerszego przekroju społeczeństwa gminy Łaziska, aktualnej diagnozy istniejących w gminie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Następnie Zarządzeniem Nr 5/46/8 z dnia 2 września 28 r. Wójt Gminy Łaziska powołał Zespół do spraw związanych z aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata funkcjonującej w Gminie Łaziska, w następującym składzie:. Bożena Watras Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, 2. Małgorzata Wojciechowska Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, 3. Zbigniew Jacowski Dyrektor Gimnazjum w Łaziskach, 4. Barbara Lipa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, 5. Małgorzata Bidzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, 6. Anna Michalik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach, 7. Anna Krzak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzowie, 8. Waldemar Filipek rolnik z terenu gminy Łaziska, mieszkaniec wsi Janiszów, Radny Rady Gminy Łaziska i Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 9. Mieczysław Smagieł emeryt ze wsi Piotrawin, Prezes Gminnego Klubu Sportowego WODNIAK Piotrawin Łaziska,. Maria Banaś emerytka ze wsi Łaziska, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów o. Łaziska, przy Związku Nauczycielska Polskiego. W celu wypracowania diagnozy problemów społecznych istniejących na terenie gminy Łaziska, głównych założeń do Strategii oraz celów, jakie zamierzamy osiągnąć dążąc do zintegrowania społeczeństwa gminy Łaziska odbyły się dwa warsztaty (w dn r. i r.) z udziałem moderatora zewnętrznego. Do prac nad budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy z terenu Gminy Łaziska, przedstawiciele: młodzieży, rodzin, seniorów, organizacji pozarządowych. W spotkaniach tych uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, kościoła, szkół podstawowych i gimnazjum, jak również zaproszeni goście z sąsiadujących gmin. Na pierwszych warsztatach dokonano oceny sytuacji społecznej w oparciu o dane i opinie uczestników warsztatów oraz wypracowano wizję rozwoju społecznego gminy. Następnie dokonano analizy i typologii problemów społecznych w gminie, inwentaryzacji potrzeb społecznych oraz poziomu ich zaspokojenia, a także prognozy rozwoju potrzeb społecznych. Zinwentaryzowano instytucjonalne i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

7 pozainstytucjonalne zasoby społeczne, a na koniec dokonano oceny poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy i wypracowano wizję rozwoju społecznego gminy Łaziska. Na drugich warsztatach wypracowano koncepcję rozwiązywania problemów społecznych w gminie, wyznaczono cele strategiczne i określono procedury związane z zarządzaniem strategią. Następnie w oparciu o opisane wyżej materiały analizy statystycznej oraz o materiały wypracowane podczas warsztatów strategia była redagowana i poddawana okresowym konsultacjom zespołu powołanego do jej opracowania..4.wskazanie OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU STRATEGII Lista osób i organizacji uczestniczących w warsztatach stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej strategii. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

8 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY 2..PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE. 2...POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE. Gmina Łaziska leży w południowo wschodniej części Polski, a południowo zachodniej części województwa lubelskiego, na granicy trzech subregionów: Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Chodelskiej i Wniesień Urzędowskich. Gmina Łaziska kształt zbliżony do prostokąta o długości z północy na południe 4 km, a ze wschodu na zachód około 7 km. Część północna gminy jest płaska i silnie zalesiona, część południowa lekko falista. Od północy sąsiaduje z gminą Wilków, od północnego wschodu z gminą Karczmiska, od wschodu z gminą Opole Lubelskie, od południowegozachodu z gminą Józefów nad Wisłą, natomiast zachodnią granicę gminy wyznacza dolina Wisły. W układzie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej (od stycznia 999r.) gmina Łaziska należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Mapa Nr. Gmina Łaziska na tle powiatu opolskiego Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

9 Źródło: Urząd Gminy Łaziska Ukształtowanie powierzchni gminy charakteryzuje się niemal zupełnym brakiem form wyraźnych i ostrych, a także większych deniwelacji. Choć różnice wzniesień na obszarze gminy sięgają 9 m to jedyną bardziej wyrazistą formą pozostaje fragment zbocza przełomowej doliny Wisły w południowo zachodnim narożniku gminy. Większość jej powierzchni zajmują rozległe, płaskie obszary teras, zrównań podstokowych, bardzo łagodnie nachylone zbocza i lekko sfalowane fragmenty zrównań wierzchniowych. Gmina zajmuje powierzchnię 87 ha (8,7 km2) w tym 65,8 % zajmują użytki rolne, co świadczy o jej wybitnie rolniczym charakterze, 25,3 % lasy, 3,3 % wody, 5,6 % grunty pozostałe i nieużytki. Wykres Nr. Podział powierzchni gminy Łaziska ze względu na przeznaczenie gruntów pozostałe 6% wody 3% lasy 25% użytki rolne 66% lasy użytki rolne wody pozostałe Źródło danych: Opracowanie własne Urzędu Gminy Łaziska Proporcje różnych typów użytkowania gruntów dla tej gminy świadczą o wyraźnie sadowniczej specjalizacji wielu gospodarstw. Gmina wyróżnia się w województwie najwyższą powierzchnią sadów wynoszącą ok ha (6,55 % użytków rolnych) w roku 99 było 3 ha sadów. Należy przy tym zaznaczyć, że są to w tej gminie wyłącznie sady prywatne. Nieco mniejszą powierzchnię mają grunty orne ok ha (3,95 % użytków rolnych). Lasy zajmują obszar ok ha (25,3 %). Lesistość gminy, pomimo że nieco wyższa niż przeciętna dla województwa lubelskiego, jest niższa niż średnia dla kraju. Lasy tworzą dwa główne kompleksy jeden położony na południowo zachodniej rubieży gminy łączy się z lasami Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, drugi rozdziela teren gminy na dwie części stanowiąc zachodnią część dużego masywu leśnego ciągnącego się aż po Opole Lubelskie. Stosunkowo duży odsetek obszaru gminy stanowią pozostałe grunty i nieużytki 69 ha (5,6 %). Niezależnie od oficjalnych danych statystycznych trudno dokładnie ocenić ich obszar, jako że okresowo napełniające się wodą Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

10 starorzecza i zagłębienia deflacyjne mogą być klasyfikowane różnie w zależności od okresu spisowego. Podobne wątpliwości mogą dotyczyć obszaru między wałami powodziowymi Wisły, gdzie po każdym większym wezbraniu zmieniają kształty i powierzchnie kępy i ławice. Tabela Nr. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych gmina Łaziska na tle Wyszczególnie nie powiatu opolskiego i województwa lubelskiego (stan 3 XII 22) PowierzLasy chnia i grunty Użytki rolne ogólna leśne Razem grunty sady łąki pastwiorne Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska źródło: Urząd Statystyczny Lublin, 23 Pozostałe grunty i nieużytki ska w hektarach W skład gminy wchodzi 25 miejscowości (23 wsie, i dwie kolonie), z których utworzone są 24 sołectwa. Najdalej położonym sołectwem od centrum gminy wsi Łazisk jest Las Dębowy 2 km, natomiast najbliżej Janiszów km. Według danych z 27 roku w gminie zamieszkiwało 5443 osób, co dawało gęstość zaludnienia ok. 5 osób/km2. Tabela Nr 2. Ludność gminy w poszczególnych miejscowościach Gminy Łaziska na dzień r. Lp Nazwa miejscowości Braciejowice Głodno Grabowiec Janiszów Kamień Kamień Kolonia Kępa Gostecka Kępa Piotrawińska Kępa Solecka Kolonia Łaziska Liczba mieszkańców Koło 6 Kopanina Kaliszańska 47 Kopanina Kamieńska 47 Kosiorów 74 Las Dębowy 299 Łaziska 53 Niedźwiada Duża 36 Niedźwiada Mała 58 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

11 Piotrawin 278 Piotrawin Kolonia 2 Trzciniec 3 Wojciechów 32 Wrzelów 233 Zakrzów 362 Zgoda 248 Razem: 5443 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Łaziska. Mieszkańcy Gminy Łaziska utrzymują się przede wszystkim z prowadzenia małych, prywatnych gospodarstw rolnych. W tym zakresie Gmina Łaziska dzieli się na dwa regiony uwarunkowane klasami ziemi. Pierwszy z nich kształtuje się w dolinie rzeki Wisły gdzie są bardzo dobre gleby w tym regionie przeważają uprawy sadownicze. W związku z tym osobom tam zamieszkującym powodzi się lepiej. W drugim regionie występują słabsze klasy gleby, na których uprawiane są warzywa i zboża. Mieszkańcy tych terenów to ludzie mniej zamożni. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka i wynosi 3,3 ha. Tabela Nr 3. Charakterystyka ogólna gminy. Województwo Powiat Gmina Powierzchnia Liczba sołectw Liczba wsi Liczba miejscowości Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia na km Średnia wieku mieszkańców Liczba domostw na terenie gminy Liczba rodzin zamieszkałych na terenie gminy Średnie dochody na głowę mieszkańca Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego Procent gospodarstw rolnych w gminie o powierzchni mniejszej od przeciętnej Powierzchnia użytków rolnych Powierzchnia sadów Powierzchnia gruntów ornych Powierzchnia użytków zielonych Powierzchnia lasów LUBELSKIE OPOLSKI ŁAZISKA 87 ha (8,7 km2) osób 39 lat , zł. 3,3 ha 6 % 753 ha 433 ha 224 ha 68 ha 275 ha Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

12 Wody Tereny różne i nieużytki ( w tym tereny zabudowane) Drogi Łączna długość utwardzonych dróg na terenie gminy Źródło danych: Opracowanie własne UG. 359 ha 69 ha 9,49 ha 28,7 km 2..2.DEMOGRAFIA STRUKTURA LUDNOŚCI Jak już wspomniano wyżej w 27 r. gmina liczyła 5443 mieszkańców, w tym 2782 (5,2%) kobiet i 266 mężczyzn (48,88 %). Wykres Nr 2. Struktura ludności Gminy Łaziska wg. podziału na płeć k obie ty 5% m ę żczyźni 49% k obie ty m ę żczyźni Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Dla porównania na koniec 22 roku w gminie Łaziska mieszkało 498 osób, w tym 24 mężczyzn i 257 kobiet (tab.4). Tabela Nr 4. Ludność gminy (stan w dniu 3 XII 22) Ludność Wyszczególnienie Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska Sołectwa miejscowości ogółem mężczyź ni kobiety na km kobiety na mężczyz n źródło: Urząd Statystyczny Lublin, 23 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

13 Na mężczyzn przypadało w 22 roku 4 kobiety. Gęstość zaludnienia wynosiła 48 osób/km2 i była niższa niż dla powiatu opolskiego oraz województwa lubelskiego. W ciągu ostatnich lat liczba ludności systematycznie zmniejsza się (tab.5). W 97 r. gminę zamieszkiwało 65 osób, w 978 roku 5699, a w 988 roku 5438 osób. Tabela Nr 5. Zmiany liczby ludności w latach Rok Liczba ludności źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stopa przyrostu naturalnego utrzymywała się w ostatnich latach na poziomie ujemnym (2.58 w 22 r.), natomiast w latach 7tych współczynnik ten miał wartość dodatnią. W strukturze ludności wg wieku dominowała tendencja starzenia się ludności. Sytuację demograficzną w gminie Łaziska od 23 roku przedstawiają poniższe tabele: Tabela Nr 6 Liczba ludności Gminy na przestrzeni lat Liczba ludności Urodzenia Zgony Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Tabela Nr 7. Liczba ludności wg płci w stan na dzień r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Tabela Nr 8. Struktura wiekowa. Procentowy udział osób z poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności gminy stan na dzień r. Grupa wiekowa Kobiety Mężczyźni RAZEM do 8 lat od 8 do 65 lat powyżej 65 lat Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska % w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 2,8 % 6,9 % 7,3 % Z przedstawionych powyżej danych wynika, że od roku 23 ludność na terenie Gminy Łaziska utrzymuje się na jednakowym mniej więcej poziomie (duża różnica na plus w 25 roku wynika z przyłączenia do gminy dwóch wsi Kępy Gosteckiej i Kępy Soleckiej), z niewielką tendencją wzrostową. Niewielkie wahania wynikają z urodzeń, zgonów, czy emigrowania ludności. Przewagę stanowią kobiety (2.782) nad Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

14 mężczyznami (2.66). W strukturze ludności według wieku zdecydowanie przeważa ludność w wieku produkcyjnym, w którym znajduje się (6,6%) mieszkańców gminy, w tym nieznacznie większa liczba mężczyzn.739 na.63 pracujących kobiet. Jak na razie wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym (2,8 %) jest nieznacznie większy od wskaźnika osób w wieku poprodukcyjnym (7,3 %), jednakże przeważająca liczba zgonów nad urodzeniami w kilku ostatnich latach (ujemny przyrost naturalny) sprawia, że ogólnopolski problem demograficzny starzenie się społeczeństwa jest nieobcy także w naszej gminie i nabiera coraz większego znaczenia, jako problem, z którym trzeba się będzie uporać. Tym bardziej, że także na terenie naszej gminy występuje i nasila się zjawisko emigracji zarobkowej młodych ludzi do dużych miast i poza granice kraju, a to w perspektywie może doprowadzić nie tylko do zwiększenia mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym które powinny służyć im pomocą i opieką, ale wręcz do wyludnienia niektórych miejscowości INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII. Szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury technicznej funkcjonującej w Gminie Łaziska, w tym obiektów użyteczności publicznej, komunikacji, gospodarki wodno ściekowej, sieci energetycznej, gazowej i telefonicznych znajdują się w Strategii Rozwoju Gminy Łaziska oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łaziska, przyjętych przez Radę Gminy Łaziska. GOSPODARKA ODPADAMI, ODPADY KOMUNALNE ORAZ PRZEMYSŁOWE I NIEBEZPIECZNE Działalność ludzi powoduje uciążliwości dla środowiska, jego zagrożenia i zanieczyszczenia. Uciążliwym dla środowiska są: zanieczyszczenia powietrza i wody, zanieczyszczenia odpadami. Szczególny nacisk należy położyć więc na ochronę środowiska, segregację śmieci i odpadów oraz edukację w tym kierunku społeczności lokalnej, ze względu na walory krajobrazowe i planowane przekształcenie gminy w ośrodek ogrodniczo turystyczny. W dniu r. roku Rada Gminy w Łaziskach przyjęła uchwałę nr VI/34/27 Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Przedmiotowa uchwała określa: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości i miejscach publicznych oraz na drogach publicznych, a także zasady ich rozmieszczenia, częstotliwość, zasady i sposoby usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

15 Póki co, ze względu na brak odpowiednich pojemników do składowania, w gminie nie prowadzi się selektywnej zbiórki śmieci. Sytuacja ta niebawem ulegnie zmianie, ze względu na fakt, iż Gmina Łaziska w 27 r., jako jedna z 7 gmin, przystąpiła do Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. Jego zadaniem ma być wspólne rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami, a w tym budowa nowoczesnego wysypiska śmieci, zakładu utylizacji odpadów oraz doprowadzenie do selektywnej zbiórki śmieci we wszystkich gminach członkowskich w jak największym procencie produkowanych odpadów. Ponadto dnia r. Rada Gminy Łaziska uchwałą Nr XXVII/87/6 przyjęła wieloletni Program Ochrony Środowiska dla gminy, którego realizacja ma na celu uchronić środowisko naturalne gminy przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą postęp cywilizacyjny, a co za tym idzie dewastacją. DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII Społeczeństwo gminy Łaziska potrzebuje dostępu do nowych technologii, aby mieć równe szanse rozwoju i skutecznie konkurować w ramach gminy, powiatu, województwa, kraju i Unii Europejskiej. Dostosowując się do tych potrzeb Gmina Łaziska w 26 roku zrealizowała, przy udziale środków unijnych (ZPORR), projekt e Urząd budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska, który funkcjonuje w Urzędzie Gminy Łaziska od 27 roku. Celem głównym programu e Urząd jest wspieranie rozwoju gminy poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrzregionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami. Realizacja tego zadania miała na celu także ułatwienie dostępu do usług administracyjnych wszystkim petentom, a w szczególności osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie przystosowanie infrastruktury (możliwość załatwiania spraw w urzędzie przez Internet, bez wychodzenia z domu, szybsza i sprawniejsza informacja). Gmina Łaziska posiada oficjalną stronę internetową gdzie umieszczone są informacje o władzach gminy i jej strukturze organizacyjnej, jednostkach organizacyjnych gminy oraz oświacie, kulturze, sporcie, przyrodzie, infrastrukturze technicznej, działalności gospodarczej na terenie gminy Łaziska. Są tu umieszczane informacje Urzędu Gminy (m. in. zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Łaziska, aktualności o Gminie, rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze, można się dowiedzieć jaki pracownik jest odpowiedzialny za określony zakres zadań, a w rezultacie do kogo zwrócić się z konkretną sprawą, czy wnioskiem), Rady Gminy Łaziska (m. in. zawiadomienia o mającej się odbyć Sesji Rady Gminy Łaziska wraz z planowanym porządkiem sesji oraz treść uchwał uchwalonych przez Radę Gminy), informacje wyborcze oraz informacje ważne dla inwestorów (m. in. ogłoszenia o przetargach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy Łaziska). Na stronie internetowej Gminy Łaziska są także umieszczone informacje o programach pomocowych i z udziałem środków unijnych, w jakich Gmina Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

16 uczestniczyła m. in. o Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach PPWOW. Można tu także obejrzeć galerię Gminy Łaziska dokumentację zdjęciową z ważnych wydarzeń życia społeczności gminnej. Ze strony internetowej Gminy Łaziska jest bezpośredni dostęp do strony BIP Łaziska, możliwość skorzystania z systemu el Urząd, czyli możliwości elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie. Poprzez udostępnienie zakładki forum mieszkańców umożliwiona jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami forum, a także pomiędzy nimi, a władzami gminy można tu zgłaszać swoje problemy, propozycje, rozwiązania, wnioski na każde zadane pytanie, czy propozycje odpowiada Wójt Gminy. Obecnie na terenie gminy Łaziska możliwy jest dostęp do Internetu poprzez sieć kablową Telekomunikacji Polskiej S. A. W ramach korzystania z usług tej sieci, jak również konkurencyjnej sieci Netia. Możliwe jest także korzystanie z Internetu drogą radiową oraz poprzez usługi sieci telefonii bezprzewodowej takich operatorów jak: ERA, IDEA, Plus. Jednakże usługi te są jeszcze dosyć drogie, jak na możliwości większości mieszkańców gminy Łaziska i jak na razie tylko niewielki procent gospodarstw domowych ma stały dostęp do Internetu. Na terenie gminy Łaziska, poza możliwością korzystania z osobistego komputera i dostępem do Internetu w ramach własnego gospodarstwa domowego możliwy jest też dostęp do tej sieci poprzez: pracownie komputerowe w szkołach (obecnie dysponują 97 stanowiskami komputerowymi) w zasadzie dostępne jedynie dla uczniów tych szkół, stanowiska komputerowe w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach (2 pozyskane z programu Ikonka ) oraz w Filii bibliotecznej w Kamieniu (3pozyskane z programu Ikonka ) dostępne dla czytelników, funkcjonujące od 23 r. Gminne Centrum Informacji, zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Łaziska, działające na zasadzie niekomercyjnej kawiarenki internetowej. GCI dysponuje obecnie stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz urządzeniami biurowymi (fax, drukarka, kserokopiarka, skaner), z których mogą korzystać osoby odwiedzające to Centrum. Jednakże zadania realizowane przez GCI znacznie wykraczają poza udostępnianie sprzętu komputerowego i biurowego chętnym osobom i mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku pracy i roli Centrum jako multimedialnego okna na świat dla wszystkich mieszkańców gminy. GCI świadczy bowiem sługi w następującym zakresie: udostępnianie informacji o szkołach i uczelniach, udostępnianie adresów internetowych szkół i uczelni, udostępnianie informatorów, broszur i dostępnych publikacji, zapewnianie informacji na temat szkół funkcjonujących na terenie powiatu i województwa, udostępnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia oraz szkoleń, udzielanie informacji związanych ze statusem osoby bezrobotnej w tym zakresie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu Lubelskim, uzyskiwanie aktualnych ofert pracy oraz informacji o lokalnym rynku pracy, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/28 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 28 r. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 28 23 Łaziska, grudzień 28 r. Strategia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ realizowane w Programie Integracji Społecznej w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 15 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 15 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 15 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zawodowo czynnych Aby obliczyć stopę bezrobocia należy: ustalić liczbę mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert Raport z Oceny Ofert Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo