STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/28 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 28 r. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA Łaziska, grudzień 28 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

2 SPIS TREŚCI:. 2. Cel i proces tworzenia strategii s. 4.. Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS 4..2 Ramy czasowe Strategii Podstawowe etapy budowania GSRPS Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu Strategii 7. Charakterystyka gminy Podstawowe informacje o gminie Położenie geograficzne... Demografia... Struktura ludności.. Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, dostęp do nowych technologii... gospodarka odpadami, odpady komunalne i przemysłowe.. dostęp do nowych technologii. Edukacja i opieka nad dzieckiem.. Kultura Sport i rekreacja... System opieki zdrowotnej... System opieki nad osobami starszymi. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne.. Dominująca aktywność gospodarcza rolnictwo.. przedsiębiorczość.. Trendy gospodarczo społeczne (prognozowanie) turystyka Strategiczne kierunki rozwoju gminy Informacja o kompleksowej strategii rozwoju gminy.. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej strategii rozwoju.. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy System pomocy społecznej w gminie Instytucje zajmujące się pomocą społeczną w gminie Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną w gminie Główne grupy dyspanseryjne objęte pomocą społeczną w gminie Łaziska opis problemu.. ubóstwo bezrobocie długotrwała choroba i niepełnosprawność. rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi... uzależnienia alkoholizm. bezdomność... Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

3 Współpraca z innymi podmiotami Źródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikacja Analiza obszarów polityki społecznej. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych wybrany podczas warsztatów Kapitał społeczny Inwentaryzacja mocnych stron gminy (w zakresie spraw społecznych, w tym w postaci organizacji społecznych i zakresu współdziałania z nimi)... Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie Kierunki rozwoju gminy Wizja Cele Sformułowanie celów głównych(strategicznych) i szczegółowych oraz sposobów ich osiągania. Zdefiniowanie wskaźników monitorowania strategii... Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, wskazanie źródeł finansowania.. Zarządzanie realizacją strategii Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji strategii. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji strategii... Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji) strategii.. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznym. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

4 . CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII...PRZESŁANKI I PODSTAWY OPRACOWANIA GSRPS Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze pomocy społecznej powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być pozostałe organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Szczególnie istotna rola przypada w tym systemie samorządowi lokalnemu, a zwłaszcza gminom. Najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych może odbywać się jedynie poprzez profesjonalną pomoc nakierowaną na osobę jednostkę, mającą problemy. Najefektywniejsza forma pomocy to nauka niezbędnych umiejętności samodzielnego radzenia sobie z własnymi problemami. Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji pomocy społecznej są: rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań, które powinny zostać ujęte w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wobec powyższego stwierdzić należy, że strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza ona sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formy zarządzania polityką społeczną. Istotą jej powinno być dochodzenie do porozumienia społecznego poprzez kształtowanie strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych. Cele powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i otoczeniu dla przyszłej integracji. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne. Potrzeba opracowania niniejszego dokumentu wynika z rosnących na terenie gminy Łaziska zagrożeń. Trudna sytuacja na rynku pracy, spadek zamożności mieszkańców gminy sprzyja zwiększeniu skali zjawisk patologii, alienacji i marginalizacji grup społecznych. Uznaje się także za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania polityką społeczną..2.ramy CZASOWE STRATEGII Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

5 25 23 została przyjęta w dniu roku, jako załącznik do uchwały Nr XXIII/62/5 Rady Gminy Łaziska. Obecny dokument to jej aktualizacja strategia na lata Dokument zawiera podstawowe cele perspektywiczne, jednakże konieczne będzie ich weryfikowanie. Jako element żywy strategia powinna podlegać aktualizacji, w szczególności podczas pojawienia się nowych, ważnych celów. Ten proces zmian będzie miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej..3.podstawowe ETAPY BUDOWANIA GPRPS. Bazą opracowania Strategii były materiały analizy statystycznej zgromadzone i opracowane przez Urząd Gminy Łaziska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, Gminną Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach, Posterunek Policji w Łaziskach, ośrodek zdrowia w Łaziskach. Powstał on przy współpracy także takich instytucji jak: placówki oświatowe działające na terenie gminy Łaziska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach oraz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy i przy udziale czynnika społecznego, jakim byli przedstawiciele różnych grup społecznych z terenu gminy, uczestniczący w warsztatach związanych z opracowaniem niniejszego dokumentu. Wójt Gminy Łaziska Zarządzeniem 5//8 z dnia 2 stycznia 28 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych opracowaniem zadań do realizacji na terenie gminy Łaziska w ramach Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie Gminy Łaziska powołał zespół w składzie:. Tomacz Czyż Sekretarz Gminy Łaziska, 2. Bożena Watras Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, 3. Małgorzata Wojciechowska Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, 4. Zbigniew Jacowski Dyrektor Gimnazjum w Łaziskach, 5. Barbara Lipa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, 6. Małgorzata Bidzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, 7. Anna Michalik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach, 8. Anna Krzak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzowie, 9. Waldemar Filipek rolnik z terenu gminy Łaziska, mieszkaniec wsi Janiszów, Radny Rady Gminy Łaziska i Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,. Mieczysław Smagieł emeryt ze wsi Piotrawin, Prezes Gminnego Klubu Sportowego WODNIAK Piotrawin Łaziska,. Maria Banaś emerytka ze wsi Łaziska, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów o. Łaziska, przy Związku Nauczycielska Polskiego. Odbyły się 3 spotkania ( w dn r., r., r. ) związane z wypracowaniem zadań do realizacji w ramach Programu Integracji Społecznej na terenie gminy Łaziska oraz jedno spotkanie informacyjne (dn r.) dla osób zainteresowanych składaniem ofert w ramach Programu Integracji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

6 Społecznej. W spotkaniach tych uczestniczyli członkowie powołanego w tym celu zespołu, oraz przedstawiciele: Urzędu Gminy Łaziska, opieki społecznej, instytucji kultury, placówek oświatowych z terenu gminy Łaziska, Rady Gminy Łaziska, organizacji pozarządowych z terenu gminy, służby zdrowia, kościoła, Policji oraz przedstawiciele: młodzieży, rodzin, seniorów. Spotkania te, choć nie były oficjalnie zwoływane w sprawie aktualizacji obowiązującej w Gminie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, faktycznie to właśnie miały na celu służyły wypracowaniu, przy udziale przedstawicieli jak najszerszego przekroju społeczeństwa gminy Łaziska, aktualnej diagnozy istniejących w gminie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Następnie Zarządzeniem Nr 5/46/8 z dnia 2 września 28 r. Wójt Gminy Łaziska powołał Zespół do spraw związanych z aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata funkcjonującej w Gminie Łaziska, w następującym składzie:. Bożena Watras Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, 2. Małgorzata Wojciechowska Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, 3. Zbigniew Jacowski Dyrektor Gimnazjum w Łaziskach, 4. Barbara Lipa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, 5. Małgorzata Bidzińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, 6. Anna Michalik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach, 7. Anna Krzak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzowie, 8. Waldemar Filipek rolnik z terenu gminy Łaziska, mieszkaniec wsi Janiszów, Radny Rady Gminy Łaziska i Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 9. Mieczysław Smagieł emeryt ze wsi Piotrawin, Prezes Gminnego Klubu Sportowego WODNIAK Piotrawin Łaziska,. Maria Banaś emerytka ze wsi Łaziska, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów o. Łaziska, przy Związku Nauczycielska Polskiego. W celu wypracowania diagnozy problemów społecznych istniejących na terenie gminy Łaziska, głównych założeń do Strategii oraz celów, jakie zamierzamy osiągnąć dążąc do zintegrowania społeczeństwa gminy Łaziska odbyły się dwa warsztaty (w dn r. i r.) z udziałem moderatora zewnętrznego. Do prac nad budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy z terenu Gminy Łaziska, przedstawiciele: młodzieży, rodzin, seniorów, organizacji pozarządowych. W spotkaniach tych uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, kościoła, szkół podstawowych i gimnazjum, jak również zaproszeni goście z sąsiadujących gmin. Na pierwszych warsztatach dokonano oceny sytuacji społecznej w oparciu o dane i opinie uczestników warsztatów oraz wypracowano wizję rozwoju społecznego gminy. Następnie dokonano analizy i typologii problemów społecznych w gminie, inwentaryzacji potrzeb społecznych oraz poziomu ich zaspokojenia, a także prognozy rozwoju potrzeb społecznych. Zinwentaryzowano instytucjonalne i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

7 pozainstytucjonalne zasoby społeczne, a na koniec dokonano oceny poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy i wypracowano wizję rozwoju społecznego gminy Łaziska. Na drugich warsztatach wypracowano koncepcję rozwiązywania problemów społecznych w gminie, wyznaczono cele strategiczne i określono procedury związane z zarządzaniem strategią. Następnie w oparciu o opisane wyżej materiały analizy statystycznej oraz o materiały wypracowane podczas warsztatów strategia była redagowana i poddawana okresowym konsultacjom zespołu powołanego do jej opracowania..4.wskazanie OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU STRATEGII Lista osób i organizacji uczestniczących w warsztatach stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej strategii. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

8 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY 2..PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE. 2...POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE. Gmina Łaziska leży w południowo wschodniej części Polski, a południowo zachodniej części województwa lubelskiego, na granicy trzech subregionów: Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Chodelskiej i Wniesień Urzędowskich. Gmina Łaziska kształt zbliżony do prostokąta o długości z północy na południe 4 km, a ze wschodu na zachód około 7 km. Część północna gminy jest płaska i silnie zalesiona, część południowa lekko falista. Od północy sąsiaduje z gminą Wilków, od północnego wschodu z gminą Karczmiska, od wschodu z gminą Opole Lubelskie, od południowegozachodu z gminą Józefów nad Wisłą, natomiast zachodnią granicę gminy wyznacza dolina Wisły. W układzie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej (od stycznia 999r.) gmina Łaziska należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Mapa Nr. Gmina Łaziska na tle powiatu opolskiego Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

9 Źródło: Urząd Gminy Łaziska Ukształtowanie powierzchni gminy charakteryzuje się niemal zupełnym brakiem form wyraźnych i ostrych, a także większych deniwelacji. Choć różnice wzniesień na obszarze gminy sięgają 9 m to jedyną bardziej wyrazistą formą pozostaje fragment zbocza przełomowej doliny Wisły w południowo zachodnim narożniku gminy. Większość jej powierzchni zajmują rozległe, płaskie obszary teras, zrównań podstokowych, bardzo łagodnie nachylone zbocza i lekko sfalowane fragmenty zrównań wierzchniowych. Gmina zajmuje powierzchnię 87 ha (8,7 km2) w tym 65,8 % zajmują użytki rolne, co świadczy o jej wybitnie rolniczym charakterze, 25,3 % lasy, 3,3 % wody, 5,6 % grunty pozostałe i nieużytki. Wykres Nr. Podział powierzchni gminy Łaziska ze względu na przeznaczenie gruntów pozostałe 6% wody 3% lasy 25% użytki rolne 66% lasy użytki rolne wody pozostałe Źródło danych: Opracowanie własne Urzędu Gminy Łaziska Proporcje różnych typów użytkowania gruntów dla tej gminy świadczą o wyraźnie sadowniczej specjalizacji wielu gospodarstw. Gmina wyróżnia się w województwie najwyższą powierzchnią sadów wynoszącą ok ha (6,55 % użytków rolnych) w roku 99 było 3 ha sadów. Należy przy tym zaznaczyć, że są to w tej gminie wyłącznie sady prywatne. Nieco mniejszą powierzchnię mają grunty orne ok ha (3,95 % użytków rolnych). Lasy zajmują obszar ok ha (25,3 %). Lesistość gminy, pomimo że nieco wyższa niż przeciętna dla województwa lubelskiego, jest niższa niż średnia dla kraju. Lasy tworzą dwa główne kompleksy jeden położony na południowo zachodniej rubieży gminy łączy się z lasami Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, drugi rozdziela teren gminy na dwie części stanowiąc zachodnią część dużego masywu leśnego ciągnącego się aż po Opole Lubelskie. Stosunkowo duży odsetek obszaru gminy stanowią pozostałe grunty i nieużytki 69 ha (5,6 %). Niezależnie od oficjalnych danych statystycznych trudno dokładnie ocenić ich obszar, jako że okresowo napełniające się wodą Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

10 starorzecza i zagłębienia deflacyjne mogą być klasyfikowane różnie w zależności od okresu spisowego. Podobne wątpliwości mogą dotyczyć obszaru między wałami powodziowymi Wisły, gdzie po każdym większym wezbraniu zmieniają kształty i powierzchnie kępy i ławice. Tabela Nr. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych gmina Łaziska na tle Wyszczególnie nie powiatu opolskiego i województwa lubelskiego (stan 3 XII 22) PowierzLasy chnia i grunty Użytki rolne ogólna leśne Razem grunty sady łąki pastwiorne Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska źródło: Urząd Statystyczny Lublin, 23 Pozostałe grunty i nieużytki ska w hektarach W skład gminy wchodzi 25 miejscowości (23 wsie, i dwie kolonie), z których utworzone są 24 sołectwa. Najdalej położonym sołectwem od centrum gminy wsi Łazisk jest Las Dębowy 2 km, natomiast najbliżej Janiszów km. Według danych z 27 roku w gminie zamieszkiwało 5443 osób, co dawało gęstość zaludnienia ok. 5 osób/km2. Tabela Nr 2. Ludność gminy w poszczególnych miejscowościach Gminy Łaziska na dzień r. Lp Nazwa miejscowości Braciejowice Głodno Grabowiec Janiszów Kamień Kamień Kolonia Kępa Gostecka Kępa Piotrawińska Kępa Solecka Kolonia Łaziska Liczba mieszkańców Koło 6 Kopanina Kaliszańska 47 Kopanina Kamieńska 47 Kosiorów 74 Las Dębowy 299 Łaziska 53 Niedźwiada Duża 36 Niedźwiada Mała 58 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

11 Piotrawin 278 Piotrawin Kolonia 2 Trzciniec 3 Wojciechów 32 Wrzelów 233 Zakrzów 362 Zgoda 248 Razem: 5443 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Łaziska. Mieszkańcy Gminy Łaziska utrzymują się przede wszystkim z prowadzenia małych, prywatnych gospodarstw rolnych. W tym zakresie Gmina Łaziska dzieli się na dwa regiony uwarunkowane klasami ziemi. Pierwszy z nich kształtuje się w dolinie rzeki Wisły gdzie są bardzo dobre gleby w tym regionie przeważają uprawy sadownicze. W związku z tym osobom tam zamieszkującym powodzi się lepiej. W drugim regionie występują słabsze klasy gleby, na których uprawiane są warzywa i zboża. Mieszkańcy tych terenów to ludzie mniej zamożni. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka i wynosi 3,3 ha. Tabela Nr 3. Charakterystyka ogólna gminy. Województwo Powiat Gmina Powierzchnia Liczba sołectw Liczba wsi Liczba miejscowości Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia na km Średnia wieku mieszkańców Liczba domostw na terenie gminy Liczba rodzin zamieszkałych na terenie gminy Średnie dochody na głowę mieszkańca Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego Procent gospodarstw rolnych w gminie o powierzchni mniejszej od przeciętnej Powierzchnia użytków rolnych Powierzchnia sadów Powierzchnia gruntów ornych Powierzchnia użytków zielonych Powierzchnia lasów LUBELSKIE OPOLSKI ŁAZISKA 87 ha (8,7 km2) osób 39 lat , zł. 3,3 ha 6 % 753 ha 433 ha 224 ha 68 ha 275 ha Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata 28 23

12 Wody Tereny różne i nieużytki ( w tym tereny zabudowane) Drogi Łączna długość utwardzonych dróg na terenie gminy Źródło danych: Opracowanie własne UG. 359 ha 69 ha 9,49 ha 28,7 km 2..2.DEMOGRAFIA STRUKTURA LUDNOŚCI Jak już wspomniano wyżej w 27 r. gmina liczyła 5443 mieszkańców, w tym 2782 (5,2%) kobiet i 266 mężczyzn (48,88 %). Wykres Nr 2. Struktura ludności Gminy Łaziska wg. podziału na płeć k obie ty 5% m ę żczyźni 49% k obie ty m ę żczyźni Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Dla porównania na koniec 22 roku w gminie Łaziska mieszkało 498 osób, w tym 24 mężczyzn i 257 kobiet (tab.4). Tabela Nr 4. Ludność gminy (stan w dniu 3 XII 22) Ludność Wyszczególnienie Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska Sołectwa miejscowości ogółem mężczyź ni kobiety na km kobiety na mężczyz n źródło: Urząd Statystyczny Lublin, 23 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

13 Na mężczyzn przypadało w 22 roku 4 kobiety. Gęstość zaludnienia wynosiła 48 osób/km2 i była niższa niż dla powiatu opolskiego oraz województwa lubelskiego. W ciągu ostatnich lat liczba ludności systematycznie zmniejsza się (tab.5). W 97 r. gminę zamieszkiwało 65 osób, w 978 roku 5699, a w 988 roku 5438 osób. Tabela Nr 5. Zmiany liczby ludności w latach Rok Liczba ludności źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stopa przyrostu naturalnego utrzymywała się w ostatnich latach na poziomie ujemnym (2.58 w 22 r.), natomiast w latach 7tych współczynnik ten miał wartość dodatnią. W strukturze ludności wg wieku dominowała tendencja starzenia się ludności. Sytuację demograficzną w gminie Łaziska od 23 roku przedstawiają poniższe tabele: Tabela Nr 6 Liczba ludności Gminy na przestrzeni lat Liczba ludności Urodzenia Zgony Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Tabela Nr 7. Liczba ludności wg płci w stan na dzień r. Ogółem Mężczyźni Kobiety Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska Tabela Nr 8. Struktura wiekowa. Procentowy udział osób z poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności gminy stan na dzień r. Grupa wiekowa Kobiety Mężczyźni RAZEM do 8 lat od 8 do 65 lat powyżej 65 lat Źródło: Opracowane na podstawie danych USC Łaziska % w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 2,8 % 6,9 % 7,3 % Z przedstawionych powyżej danych wynika, że od roku 23 ludność na terenie Gminy Łaziska utrzymuje się na jednakowym mniej więcej poziomie (duża różnica na plus w 25 roku wynika z przyłączenia do gminy dwóch wsi Kępy Gosteckiej i Kępy Soleckiej), z niewielką tendencją wzrostową. Niewielkie wahania wynikają z urodzeń, zgonów, czy emigrowania ludności. Przewagę stanowią kobiety (2.782) nad Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

14 mężczyznami (2.66). W strukturze ludności według wieku zdecydowanie przeważa ludność w wieku produkcyjnym, w którym znajduje się (6,6%) mieszkańców gminy, w tym nieznacznie większa liczba mężczyzn.739 na.63 pracujących kobiet. Jak na razie wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym (2,8 %) jest nieznacznie większy od wskaźnika osób w wieku poprodukcyjnym (7,3 %), jednakże przeważająca liczba zgonów nad urodzeniami w kilku ostatnich latach (ujemny przyrost naturalny) sprawia, że ogólnopolski problem demograficzny starzenie się społeczeństwa jest nieobcy także w naszej gminie i nabiera coraz większego znaczenia, jako problem, z którym trzeba się będzie uporać. Tym bardziej, że także na terenie naszej gminy występuje i nasila się zjawisko emigracji zarobkowej młodych ludzi do dużych miast i poza granice kraju, a to w perspektywie może doprowadzić nie tylko do zwiększenia mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym które powinny służyć im pomocą i opieką, ale wręcz do wyludnienia niektórych miejscowości INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII. Szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury technicznej funkcjonującej w Gminie Łaziska, w tym obiektów użyteczności publicznej, komunikacji, gospodarki wodno ściekowej, sieci energetycznej, gazowej i telefonicznych znajdują się w Strategii Rozwoju Gminy Łaziska oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łaziska, przyjętych przez Radę Gminy Łaziska. GOSPODARKA ODPADAMI, ODPADY KOMUNALNE ORAZ PRZEMYSŁOWE I NIEBEZPIECZNE Działalność ludzi powoduje uciążliwości dla środowiska, jego zagrożenia i zanieczyszczenia. Uciążliwym dla środowiska są: zanieczyszczenia powietrza i wody, zanieczyszczenia odpadami. Szczególny nacisk należy położyć więc na ochronę środowiska, segregację śmieci i odpadów oraz edukację w tym kierunku społeczności lokalnej, ze względu na walory krajobrazowe i planowane przekształcenie gminy w ośrodek ogrodniczo turystyczny. W dniu r. roku Rada Gminy w Łaziskach przyjęła uchwałę nr VI/34/27 Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Przedmiotowa uchwała określa: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości i miejscach publicznych oraz na drogach publicznych, a także zasady ich rozmieszczenia, częstotliwość, zasady i sposoby usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

15 Póki co, ze względu na brak odpowiednich pojemników do składowania, w gminie nie prowadzi się selektywnej zbiórki śmieci. Sytuacja ta niebawem ulegnie zmianie, ze względu na fakt, iż Gmina Łaziska w 27 r., jako jedna z 7 gmin, przystąpiła do Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. Jego zadaniem ma być wspólne rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami, a w tym budowa nowoczesnego wysypiska śmieci, zakładu utylizacji odpadów oraz doprowadzenie do selektywnej zbiórki śmieci we wszystkich gminach członkowskich w jak największym procencie produkowanych odpadów. Ponadto dnia r. Rada Gminy Łaziska uchwałą Nr XXVII/87/6 przyjęła wieloletni Program Ochrony Środowiska dla gminy, którego realizacja ma na celu uchronić środowisko naturalne gminy przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą postęp cywilizacyjny, a co za tym idzie dewastacją. DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII Społeczeństwo gminy Łaziska potrzebuje dostępu do nowych technologii, aby mieć równe szanse rozwoju i skutecznie konkurować w ramach gminy, powiatu, województwa, kraju i Unii Europejskiej. Dostosowując się do tych potrzeb Gmina Łaziska w 26 roku zrealizowała, przy udziale środków unijnych (ZPORR), projekt e Urząd budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska, który funkcjonuje w Urzędzie Gminy Łaziska od 27 roku. Celem głównym programu e Urząd jest wspieranie rozwoju gminy poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrzregionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami. Realizacja tego zadania miała na celu także ułatwienie dostępu do usług administracyjnych wszystkim petentom, a w szczególności osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie przystosowanie infrastruktury (możliwość załatwiania spraw w urzędzie przez Internet, bez wychodzenia z domu, szybsza i sprawniejsza informacja). Gmina Łaziska posiada oficjalną stronę internetową gdzie umieszczone są informacje o władzach gminy i jej strukturze organizacyjnej, jednostkach organizacyjnych gminy oraz oświacie, kulturze, sporcie, przyrodzie, infrastrukturze technicznej, działalności gospodarczej na terenie gminy Łaziska. Są tu umieszczane informacje Urzędu Gminy (m. in. zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Łaziska, aktualności o Gminie, rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze, można się dowiedzieć jaki pracownik jest odpowiedzialny za określony zakres zadań, a w rezultacie do kogo zwrócić się z konkretną sprawą, czy wnioskiem), Rady Gminy Łaziska (m. in. zawiadomienia o mającej się odbyć Sesji Rady Gminy Łaziska wraz z planowanym porządkiem sesji oraz treść uchwał uchwalonych przez Radę Gminy), informacje wyborcze oraz informacje ważne dla inwestorów (m. in. ogłoszenia o przetargach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy Łaziska). Na stronie internetowej Gminy Łaziska są także umieszczone informacje o programach pomocowych i z udziałem środków unijnych, w jakich Gmina Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

16 uczestniczyła m. in. o Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach PPWOW. Można tu także obejrzeć galerię Gminy Łaziska dokumentację zdjęciową z ważnych wydarzeń życia społeczności gminnej. Ze strony internetowej Gminy Łaziska jest bezpośredni dostęp do strony BIP Łaziska, możliwość skorzystania z systemu el Urząd, czyli możliwości elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie. Poprzez udostępnienie zakładki forum mieszkańców umożliwiona jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami forum, a także pomiędzy nimi, a władzami gminy można tu zgłaszać swoje problemy, propozycje, rozwiązania, wnioski na każde zadane pytanie, czy propozycje odpowiada Wójt Gminy. Obecnie na terenie gminy Łaziska możliwy jest dostęp do Internetu poprzez sieć kablową Telekomunikacji Polskiej S. A. W ramach korzystania z usług tej sieci, jak również konkurencyjnej sieci Netia. Możliwe jest także korzystanie z Internetu drogą radiową oraz poprzez usługi sieci telefonii bezprzewodowej takich operatorów jak: ERA, IDEA, Plus. Jednakże usługi te są jeszcze dosyć drogie, jak na możliwości większości mieszkańców gminy Łaziska i jak na razie tylko niewielki procent gospodarstw domowych ma stały dostęp do Internetu. Na terenie gminy Łaziska, poza możliwością korzystania z osobistego komputera i dostępem do Internetu w ramach własnego gospodarstwa domowego możliwy jest też dostęp do tej sieci poprzez: pracownie komputerowe w szkołach (obecnie dysponują 97 stanowiskami komputerowymi) w zasadzie dostępne jedynie dla uczniów tych szkół, stanowiska komputerowe w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach (2 pozyskane z programu Ikonka ) oraz w Filii bibliotecznej w Kamieniu (3pozyskane z programu Ikonka ) dostępne dla czytelników, funkcjonujące od 23 r. Gminne Centrum Informacji, zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Łaziska, działające na zasadzie niekomercyjnej kawiarenki internetowej. GCI dysponuje obecnie stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz urządzeniami biurowymi (fax, drukarka, kserokopiarka, skaner), z których mogą korzystać osoby odwiedzające to Centrum. Jednakże zadania realizowane przez GCI znacznie wykraczają poza udostępnianie sprzętu komputerowego i biurowego chętnym osobom i mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku pracy i roli Centrum jako multimedialnego okna na świat dla wszystkich mieszkańców gminy. GCI świadczy bowiem sługi w następującym zakresie: udostępnianie informacji o szkołach i uczelniach, udostępnianie adresów internetowych szkół i uczelni, udostępnianie informatorów, broszur i dostępnych publikacji, zapewnianie informacji na temat szkół funkcjonujących na terenie powiatu i województwa, udostępnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia oraz szkoleń, udzielanie informacji związanych ze statusem osoby bezrobotnej w tym zakresie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu Lubelskim, uzyskiwanie aktualnych ofert pracy oraz informacji o lokalnym rynku pracy, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXII/122/9 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 kwietnia 29 r. STRATEGIA ZRÓWNWAŻNEG RZWJU GMINY ŁAZISA NA LATA 29 215 Łaziska, styczeń 29 r. 1 Dokument przygotowano w ramach pomocy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020 Trzebiel 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Metodyka... 4 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI... 5 2.1. Unijne dokumenty strategiczne... 6 2.2. Krajowe dokumenty strategiczne...

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo