WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce"

Transkrypt

1

2

3 WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments and projects that are carried out around the city funded by the EU. Kielce, thanks to many characteristics such as convenient location, friendly atmosphere and investment potential, is a magnet for tourists and investors. We offer active forms of recreation, as well as hotels and restaurants of excellent quality. Paths and trails for hiking and cycling and five fascinating reserves, within the city limits, await tourists. Numerous monuments, museums and galleries guarantee the satisfaction for connoisseurs. The friendly Kielce City Hall provides tourists and investors all necessary information. Kielce Fairs exhibition area Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Wojciech Lubawski President of the City of Kielce Kielce City Centre Sienkiewicza Street Tourist Information Kielce, Pl. Niepodleg oêci 1, tel./fax (+48 41) ; Krakow Bishops Palace with the garden

4 4 FEATURES Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 GeoPark z myêlà o kielczanach i turystach 6 GeoPark for the local folks and the tourist 7 Ich miejsce na ziemi 8 Their place on the earth 9 Na najwy szym poziomie 10 The Higest Quality 11 Miasto nadziei i szans 12 The city hope and opportunity 13 Autumn Fair Season 14 JeÊli rzeczy dziejà si przypadkiem 18 When things happen accidentally 19 Jesieƒ tradycyjnie rozpoczynamy targami. Nowy sezon zainauguruje, ju po raz trzynasty, Mi dzynarodowy Salon Przemys u Obronnego wystawa o wyjàtkowym presti u i Êwiatowej marce. Zaraz potem do Kielc przyjadà spó dzielcy, specjaliêci od sprz tu rehabilitacyjnego, lokalnego transportu zbiorowego. Szczegó owe plany wystawiennicze Targów Kielce prezentujemy na dalszych stronach magazynu. Sà bardzo interesujàce. Wystawcom i goêciom na wieczorny relaks proponujemy spacer na Kadzielni : od sierpnia podziwiamy pi knie podêwietlonà Ska k Geologów. O rozwoju GeoParku w Kielcach opowiada nam jego dyrektor, Andrzej Mochoƒ. W tym numerze Kielc znajdà Paƒstwo ponadto interesujàce teksty z obszaru kultury. Szczególnie polecam rozmow z Piotrem Rubikiem, kompozytorem oratorium Tu Es Petrus, do powstania którego przyczyni si prezydent Lubawski. Jedna z pieêni oratorium zosta a przebojem tego lata na festiwalu TVP1 w Sopocie. ycz przyjemnej lektury. Maria Malinowska Kultura nie tylko fizyczna 20 Krew dar najszlachetniejszy 22 Przyj cie u Pana Miko aja z Nag owic 23 W nowych barwach 24 Marsza kowie obradowali u nas 25 VIVE w trzech obszarach 26 VIVE in three areas 26 Si vis pacem, para bellum: if you wish for peace, prepare for war 28 Ladies and Gentlemen Traditionally the autumn opens with fairs. The new season starts with the thirteenth edition of the International Defence Industry Exhibition (MSPO), the exhibition which has acquired international prestige and recognition. Immediately after the MSPO members of cooperatives, specialists of rehabilitation equipment, local public transport will come to Kielce. The detailed schedule of Kielce Trade Fairs rich exhibitions can be found in our magazine. We invite exhibitors and quests for an evening walk to Kadzielnia where the Geologist Rock has been illuminated since August. The GeoPark Director Andrzej Mochoƒ tells us about the development of his company. I would particularly recommend the interview with Piotr Rubik composer of Tu Es Petrus oratorio which came into existence thanks to President Lubawski s kind inspiration and support. One of the oratorio songs has just become the hit of summer season at the TVP1 Festival in Sopot. Enjoy your reading. Maria Malinowska Editor-in-chief Kielce wczoraj, dziê jutro magazyn Wydawca: Agropole Jan Podraza, Nieprowice 107, Z ota tel. (041) , do 11 Redaktor Naczelna: Maria Malinowska Redaguje Zespó Adres Redakcji: ul. Pomorska 69, Kielce, tel. (041) , (0601) , T umaczenie: Iwona Wroƒska Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a Nak ad: egz. Distributed free in major hotels in Kielce (Âwi tokrzyski, Exbud, Uroczysko, ysogóry, Echo, LeÊny Dwór, Pod Z otà Ró à); at tourist information offices; airline offices (LOT); tourist offices; business centres in Kielce (Kielce Trade Center, Exbud Business Centre); Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Âwi tokrzyskie Regional Development Agency; banks (Bank PKO SA, Bank Âlàski, BPH, BWR); Cultural Centres (KCK, National Museum in Kielce); and at the Âwi tokrzyskie Province Office, Âwi tokrzyska Academy, Kielce University of Technology. The Cover: Rafa Olbiƒski Copyright by Agropole Jan Podraza. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements.

5 INFORMATION 5 Meeting with the ambassadors acredited in Poland Ladies and Gentlemen Diploma for the Office of the Âwi tokrzyskie Province from the National Partnership Organization (European Foundation for the Quality Management) The Âwi tokrzyski region is historically situated between Vistula, Pilica and Nida rivers which are historical borders of Âwi tokrzyskie region. As an administrative unit, the Âwi tokrzyskie province is smaller. The area is 11,672 sq. km and the province has 1 million 300 thousand inhabitants. Currently, around 80 thousand students are learning in 14 post-secondary schools. Apart from the 400 thousand army of young,and educated people, the resorts in Busko-Zdrój and Solec Zdrój, lowland and mountain trails, leisure centers, four season sport facilities (including sailing, skiing and kayaking), the most beautiful in Poland and safe cycling trails for beginners and advancedvarious skill levels are the main assets of the region. New hotels and B&Bs are being built. They offer high quality of services that can be attractive even for European resorts visitors. I am convinced that by visiting our all-year-round attractive region you can inexpensively enjoy our resorts and exploit our well known and excellent spas and improve your health. I also invite you to take part in our cultural events such as the K. Jamroz International Music Festival in Busko-Zdrój, Dymarki Âwi tokrzyskie and the Iron Roots picnics, ralliesmeets, knight tournaments, and annual musical concerts in Sandomierz. We also invite you to visit Jurrasic Park in Baltów and Krzemionki Opatowskie. Finally I recommend the cooperation with Kielce Trade Fairs where fairs and cultural events of national and international importance take place all year around W odzimierz Wójcik Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Governor of the Âwi tokrzyskie Province Prize for the Office of the Âwi tokrzyskie Province in the 10 th edition of the Polish Quality Award Competition Diploma for the Office of the Âwi tokrzyskie Province for entering the finals of the European Quality Award Office of the Âwi tokrzyskie Province Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, Exchange tel./fax: (041) Governor s Secretary s Office tel.: (041) General Director s Office tel.: (041) Customer Service Bureau: tel.: (041) , Emergency calls: 9287 (free, 24/24 hrs) (041) ,

6 6 CURRENT NEWS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 GeoPark z myêlà o kielczanach i turystach GeoPark w Kielcach obejmuje Kadzielni, Âlichowice, Wietrzni, a przysz oêci tak e ogród botaniczny, który powstanie przy ul. Karczówkowskiej i b dzie obejmowa obszar 12 ha. Projekt ogrodu botanicznego jest ju gotowy. Rozpocz liêmy dzia ania, które majà na celu uatrakcyjnienie miejsc, skàdinàd niezwyk ych mówi dr Andrzej Mochoƒ, dyrektor GeoParku. Ska k Geologów na Kadzielni mo na podziwiaç (od poczàtku sierpnia) równie nocà, pi knie oêwietlonà. Zrealizowane sà dwa nowe ciàgi schodów, a tak e nowe alejki dla spacerowiczów. Przygotowujemy kolejne punkty widokowe zarówno na Kadzielni jak i na Âlichowicach oraz Wietrzni. Modernizujemy amfiteatr: scena zostanie rozbudowana w taki sposób, by mog y odbywaç si na niej du e widowiska artystyczne. Zarówno nad scenà jak i nad widownià b dzie dach, przy czym nad widownià Ska k Geologów na Kadzielni mo na podziwiaç równie nocà b dzie to dach sk adany. Jest du a szansa, e w Kielcach za czas jakiê koncertowaç b dà gwiazdy Êwiatowej czo ówki. Dokumentacja tego projektu jest ju gotowa. Kadzielnia stanowi najwi ksze skupisko grot i jaskiƒ na Kielecczyênie, jest ich tu 26. Najd u sze to Szczelina (d. 180 m) oraz trudno dost pna, posiadajàca cztery otwory jaskinia Wschodnia (d. 110 m). Trwajà prace przystosowujàce je do ruchu turystycznego. Nieco ucywilizujemy warunki w jaskiniach, ale nie na tyle, by straci y swój dziewiczy charakter twierdzi dyr. Mochoƒ. ( uk) Sà miejsca w Kielcach, z których mo na odczytaç pierwotnà histori nie tylko tego miasta i regionu, lecz tak e Ziemi. Jednym z takich miejsc jest Kadzielnia. Przekazy historyczne mówià, i nazw swà góra zawdzi cza ja owcom, których owoce s u y y do nape niania kadzide w Êwiàtyniach. Ska y osadowe Kadzielni pochodzà z ery paleozoicznej, budujà jà wapienie koralowe i skamienia oêci innych morskich organizmów. Urody doda y im zjawiska krasowe, tj. rowki, szczeliny, zag bienia powsta e wskutek dzia ania kwaênej wody na wapienne ska y. W wyniku procesów krasowych w wapieniach utworzy y si tak e jaskinie, wykorzystywane jako kryjówki przez liczne zwierz ta. Znaleziono w nich m.in. szczàtki koêci nosoro ca i niedêwiedzia jaskiniowego. W nieczynnym kamienio omie Âlichowice widzimy ods oni cia niezwykle silnie zdeformowanych dewoƒskich ska osadowych (wapieni i upków), uformowanych oko o 300 mln lat temu. Widoczne bardzo strome zbocza skalne z wyraênym profilem geologicznym obalonego fa du skalnego mówià o silnych procesach tektonicznych w Górach Âwi tokrzyskich. Ów fa d powsta pod koniec ery paleozoicznej, w czasie orogenezy waryscyjskiej (hercyƒskiej). W kamienio omie Wietrznia mo na oglàdaç warstwowane wapienie górnodewoƒskie. Pomi dzy nimi widaç warstewki szarych upków, licznie ponadto wyst pujà szczàtki fauny ramienionogów, koralowców, Êlimaków, ma y, liliowców, a nawet ryb pancernych, yjàcych w sylurze i dewonie. Na Wietrzni wyst pujà osady nieco g bszego morza ni na Kadzielni. Kadzielnia, Âlichowice i Wietrznia to dawne kamienio omy, eksploatowane jeszcze w latach 60. ubieg ego stulecia. Teraz sà rezerwatami przyrody nieo ywionej i znakomitymi miejscami spacerowymi dla kielczan i goêci odwiedzajàcych nasze miasto.

7 CURRENT NEWS 7 GeoPark for the local folks and the tourist Kadzielnia, Âlichowice, Wietrznia and the forthcoming 12 hectare botanical garden are part of GeoPark in Kielce. The project of the Karczówkowska Street botanical garden is ready. We have initiated new developments to make these spectacular places even more attractive says dr. Andrzej Mochoƒ, the Director of GeoPark. From August 2005, the Rock of Geologist can be accessed during night thanks to beautiful lighting. Two new sets of stairways and walkways have been constructed. Currently we are building new lookouts at Kadzielnia and Âlichowice. We are also modernizing the amphitheatre to accommodate big artistic events. The stage and the seats will be covered. The roof over the seats will be a folding one. In the future it will be possible that the greatest world stars will perform in Kielce. The plans for modernization are ready. Kadzielnia has the highest concentration of caves and grottos in the Kielce region. There are 26 of them. The longest ones are Szczelina (180 m long) and Wschodnia (110 m long) with challenging access and four entries. The caves are being prepared for tourists. On the one hand we would like to develop our caves but on the other hand we would like them to retain their natural character says Director Mochoƒ. ( uk) Wietrznia Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 There are many places in Kielce where one can discover the prehistory not only of the region but also of the earth. Kadzielnia is one these places. According to written traditions the name Kadzielnia originates from junipers cultivated there. The fruits were used to fill incense (in Polish kadzid o) burnt in churches. Kadzielnia is formed by sedimentary rocks from the Paleozoic era which are built of coral limestone and fossils and other see water organisms. A karst phenomenon beautified this place with slit, slots, and hollows, which were carved in the limestone rocks by acid water. The karst phenomenon had created caves in limestone. Many animals used caves as a hiding place. That is why the bones of rhinos and cave bear were found there. In the closed down Âlichowice quarry there are openings of Devonian, sedimentary rocks (limestone and mudstone) formed 300 million years ago. On the very steep slopes the profile of overturned fold is clearly visible. The profile was formed at the end of Paleozoic era during Âwi tokrzyskie s orogenesis. In the Wietrznia quarry you can see folded limestone from the late Devonian era. Gray mudstones, several remains of brachipods, corals, snails, clams, see lilies, and even fish that lived in the Silurian and Devonian era form vast thickness of limestone. The sediments, that can be seen in Wietrznia, come from a deeper see than in Kadzielnia. The quarries in Kadzielnia, Âlichowice and Wietrznia operated until 1960s. Now they are the reserves of nature and excellent hiking destination for Kielce inhabitants and tourists visiting the city. Kadzielnia Âlichowice

8 8 CULTURE Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Ich miejsce na ziemi Na scen wychodzà skupione i uwa ne, ale uêmiechni te. I nie jest to bynajmniej uêmiech formalny: te dzieci sà szczere co paradoksalnie wynika z ich pewnych ograniczeƒ. To dzieci specjalnej troski, które majà mo liwoêç zaprezentowania siebie w zespole taneczno-teatralnym UÊmiech dzia ajàcym od szeêciu lat w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Pi sudskiego w Kielcach. Jest takie miejsce, w którym upoêledzone dzieci mogà nawiàzaç kontakt ze swoimi rówieênikami, tak e zdrowymi. Sà tacy ludzie, dzi ki którym popularne ostatnimi czasy s owo integracja nie jest tylko pustym sloganem, nadu ywanym przy ró nych okazjach. W Kielcach takim miejscem jest Wojewódzki Dom Kultury, gdzie od kilkunastu lat spotykajà si dzieci specjalnej troski, gdzie bez kompleksów mogà realizowaç swoje marzenia, a nawet odkrywaç talenty. I robià to z du- ym sukcesem, jak si okazuje. Mija w aênie 70 lat, od kiedy w pejza miejskiej architektury Kielc wpisa si solidny, postmodernistyczny gmach, którego dzieje choç nie zawsze jasne i przejrzyste to jednak zwiàzane sà z m odzie à. Tu, 25 lat temu, narodzi si znakomity zespó dzieci cy taƒca akrobatycznego Trzpioty, który nadal ma si Êwietnie. Stàd w Êwiat wyje d a zespó Kielce prezentujàcy tradycj i zwyczaje ziemi Êwi tokrzyskiej. To tutaj by i jest w dalszym ciàgu oêrodek szeroko poj tej kultury, tradycji i dziedzictwa tej ziemi. DziÊ, jakby na przekór trudnej rzeczywistoêci, WDK prze ywa swój renesans: pi knie odnowione wn trza sà niewàtpliwie Êwiadectwem dba oêci w odarzy wojewódzkich i nowego gospodarza, dyrektora Alojzego Sobury. Choç on sam skromnie wskazuje na osob Franciszka Wo odêki, Marsza ka Województwa Âwi tokrzyskiego, i innych. Tylko dzi ki otwartoêci i zrozumieniu roli kultury, regionalnej Marsza ek Franciszek Wo odêko tradycji, jednym s owem korzeni mo liwy jest rozwój spo eczeƒstwa obywatelskiego. I to, bez adnych wàtpliwoêci, w adze województwa rozumiejà doskonale. Rozumiejà tak e coê jeszcze bardziej istotnego: nie ka dy z nas rodzi si zdrowy, pi kny i bogaty ale to nie znaczy, eby pozbawiaç radoêci ycia i szans tych, których los i tak ci ko doêwiadczy. Tak, jak dzieci z zespo u UÊmiech, dzieci specjalnej troski, które w WDK fantastycznie funkcjonujà i cieszà si ka dà chwilà. Ta radoêç przek ada si równie na radoêç ich rodzin. Ten szczególny, ludzki wymiar dzia alnoêci marsza ka Franciszka Wo odêki tak rzadko przecie spotykany w yciu publicznym zas uguje na najwy sze spo- eczne uznanie. ( ) UÊmiech liczy 27 osób, jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich imprez dla osób niepe nosprawnych, Êwietnie sobie radzi podczas imprez integracyjnych: na 32 Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i M odzie y Szkolnej w Kielcach otrzyma Z otà Jod. WczeÊniej pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich i regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu TwórczoÊci Teatralno- Muzycznej Osób Niepe nosprawnych ALBERTINA 2005 i jako laureat wystàpi w Teatrze im. J. S owackiego w Krakowie. Tam te zespó otrzyma nominacj na Mi dzynarodowe Spotkania Teatralne do Lublina. Wyst p w Lublinie by kolejnym sukcesem: UÊmiech otrzyma zaproszenie na festiwal do Kijowa. Opiekunem zespo u jest Krystyna Krzemiƒska, choreografem Alicja Pi at.

9 CULTURE 9 Their place on the earth They are serious and focus but they are smiling while entering the stage. They smile with all their hearts. The smile of these children is genuine which paradoxically is a result of their disability. These special needs children have a chance to perform in the dance and theatre company UÊmiech, which has been operating in the Józef Pi sudski Regional House of Culture for six years. There is a place where children with disabilities can play with their peers and also with children without disabilities. Thanks to the group of people recent the buzz word -integration is not an empty one. For several years in the Kielce Regional House of Culture (WDK) children with special needs have been getting together to make their dreams come true and discover their talents without feeling inferior. They are able to make their dreams come true with a great success. Just 70 years passed when the solid post-modern building was included in the Kielce city architectural scenery. Its history, although not always transparent, was all the time associated with youth. Here, the excellent children acrobatic dance group Trzpioty was born 25 years ago. The group is still active. Kielce, the folk group that introduced the world to the tradition of the Âwi tokrzyski land had its base in the WDK. The WDK was and still is the cultural centre of the Âwi tokrzyski land history and tradition. Today, regardless the difficulties, WDK is enjoying a renaissance. The beautifully renovated interiors demonstrate that both the Âwi tokrzyskie province authorities and the newly appointed director Alojzy Sobóra care for the centre. The director also indicates the involvement of the Province Marshal of the Self-Government Council Franciszek Wo odêko and others. The development of the civil society depends on the understanding of the role of the culture and regional traditions. The self-government authorities understand it very well. They also understand something more important that not everybody is born healthy, beautiful and rich. Persons with special needs should also be happy and have the same chances as the healthy ones. As the special needs children from the UÊmiech group who are performing extraordinarily and enjoy every moment in the WDK. This makes their families happy, too. This special social commitment of marshal Franciszek Wo odêko - so rarely seen in public life - deserves the highest public respect. ( ) Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 UÊmiech with 27 members won several provincial and national competitions for children with disabilities. It also succeeded in open competitions: during the 32nd Scouts Festival of School Youth Culture in Kielce won the Golden Fir. Earlier it won the first place during provincial and regional preliminaries of the National Festival of Dance and Theatre Companies for People with Disabilities ALBERTINA 2005 and as a winner it performed at the J. S owacki Theatre in Kraków. There UÊmiech received an invitation to the International Theatre Assembly in Lublin. The performance in Lublin was a great success, so UÊmiech received an invitation to Kiev. Krystyna Krzemiƒska oversees the company and Alicja Pi at is the choreographer.

10 10 CULTURE Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Dyrektor Szreder rozpoczà prace koncepcyjne i organizacyjne zwiàzane z festiwalem, imprezà, która, jak si okaza o, na sta e wpisa a si do kalendarza powa nych artystycznych spotkaƒ z muzykà. Dyrektorem festiwalu od poczàtku jego istnienia jest Artur Jaroƒ pianista, obecnie dyrektor Paƒstwowych Szkó Muzycznych I i II stopnia im. Lubomira Ró yckiego w Kielcach. Wkrótce Artur Jaroƒ wzià na siebie wszystkie obowiàzki dotyczàce festiwalu w Busku-Zdroju. Wszechstronne poparcie i wspó udzia burmistrza Buska-Zdroju Stefana Komendy spowodowa y ogromny sukces organizacyjny i artystyczny imprezy. Jak si okazuje z ogromnym sukcesem. Obecnie festiwal jest jednym z najwa niejszych wydarzeƒ muzycznych w kraju. Odbywa si ka dego roku, na poczàtku lipca. Tegoroczny XI Festiwal cieszy si ogromnym powodzeniem. I trudno si dziwiç, poniewa wystàpi y pierwsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nawet najbardziej wybredni koneserzy byli usatysfakcjonowani. Oryginalnà pamiàtk z XI Mi dzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Busku Zdroju przygotowa dla melomanów W odzimierz Wójcik, wojewoda Êwi tokrzyski. Specjalnie na t okazj Rafa Olbiƒski, zwiàzany z Kielcami nowojorski artysta, stworzy plakat promujàcy tegorocznà edycj buskiego festiwalu. Podczas koncertu inauguracyjnego ka dy z widzów otrzyma pamiàtkowy egzemplarz plakatu. Cz Êç plakatów zosta- a wr czona burmistrzowi Buska. Jestem przekonany, e to doskona- a promocja nie tylko festiwalu, ale równie gminy i ca ego regionu Êwi tokrzyskiego mówi W odzimierz Wójcik. Mamy naprawd wielkie szcz Êcie, e Rafa Olbiƒski z wielkim sentymentem powraca na ziemi Êwi tokrzyskà i ch tnie wspiera nas w lokalnych przedsi wzi ciach. Jest naszym ambasadorem w Êwiecie. (mm) XI Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju Na najwy szym poziomie Autorem pomys u Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, który w tym roku ju po raz jedenasty odby si w budynku sanatorium Marconi by Tomasz Szreder, ówczesny dyrektor naczelny i artystyczny Kieleckiej Filharmonii im. Oskara Kolberga. By to rok Rafa Olbiƒski, kielczanin z pochodzenia, od 1981 roku mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Jego obrazy znajdujà si w presti owych kolekcjach na ca- ym Êwiecie, m.in. w japoƒskim Suntory Museum w Osace, The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute, a tak e w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. TwórczoÊç Olbiƒskiego znana jest nie tylko koneserom sztuki. Artysta poprzez projekty plakatów, ok adek, ilustracji wychodzi do przeci tnego cz owieka. Jest ilustratorem ok adek do Time a, Der Spiegel czy Newsweeka. Przed dwoma laty wybrane prace sta y si cz Êcià projektu na nowojorskim Grand Central Station, w panteonie Great Art podczas obchodów Dnia Ziemi. Artysta stworzy te pokaênà kolekcj okolicznoêciowych plakatów dla regionu Êwi tokrzyskiego, m.in.: plakat z okazji wejêcia Polski do Unii Europejskiej, jubileuszu 285-lecia Liceum im. Stefana eromskiego w Kielcach, którego jest absolwentem, 10- lecia Targów Kielce, rocznicy 500-lecia urodzin Miko aja Reja z Nag owic. Wojewoda W odzimierz Wójcik otwiera XI Festiwal

11 CULTURE 11 The Higest Quality In 1994 Tomasz Szreder, the former director and the artistic director of the Oskar Kolberg Philharmonic Orchestra in Kielce authored the Krystyna Jamroz Festival in Busko- Zdrój, the event that took place for the 11 th time in the Marconi sanatorium in Busko Zdrój. The 11 th Krystyna Jamroz Festival in Busko-Zdrój Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Director Szreder initiated the festival and its organization, and the festival has become an important, annual music events. From the very beginning Artur Jaroƒ, a pianist, currently the Director of the Lubomir Ró ycki State Music Schools, levels 1 and 2, has been the Director of it. He has taken over all duties regarding the festival in Busko- Zdrój preparation. Thorough, great support and participation of the Busko-Zdrój major Stefan Komenda resulted in the tremendous organizational and artistic success. Today the festival is one of the most important music events in the country. It takes place annually in the beginning of July. This year the festival was sold out. It is not surprising because the stars of Polish music performed in it. Even fastidious connoisseurs were satisfied. The Governor of Âwi tokrzyskie W odzimierz Wójcik prepared an original souvenir for an audience. It was a poster promoting this year edition of the festival, painted by Rafa Olbiƒski, an artist from New York, who was born in Kielce. During an opening night everybody from the audience received the poster. The Busko-Zdrój major also received part of them. I am convinced that this is an excellent promotion not only of the festival but of the whole commune and the Âwi tokrzyski region, said W odzimierz Wójcik. We are very lucky that Rafa Olbiƒski with a great sympathy comes back to Âwi tokrzyska land and with a great enthusiasm participates in our local initiatives. He is our ambassador abroad. (mm) Rafa Olbiƒski, born in Kielce, has been livening and creating in New York since His works are exhibited at prestigious galleries all over the world such as the Santory Museum in Osaka, Japan, the National Arts Club in New York, the Smithsonian Institute as well as the Library of Congress, Washington DC. His works are well known not only among connoisseurs of art. The artist posters, covers and illustrations touches an average person. He regularly contributes covers and illustrations to a number of leading publications such as the Time magazine, Der Spiegel or Newsweek. Two years ago on the Earth Day festival his works were included in the artistic project of the Grand Central Station, at the Great Art pantheon. The artist also created quite substantial collection of posters for the Âwi tokrzyski region. The collection includes the posters: on the occasion of Polish accession to the EU, on the Stefan eromski High School in Kielce, which he is a graduate, 285th years jubilee, Kielce Trade Fairs 10th years jubilee, and on the 500 anniversary of Miko aj Rej z Nag owic birthday.

12 12 BUSINESS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Miasto nadziei i szans O mo liwoêciach i perspektywach rozwoju Skar yska-kamiennej rozmawiamy z prezydentem miasta, Waldemarem Mazurem. Co miasto oferuje potencjalnym inwestorom? Przede wszystkim dogodnie zlokalizowane tereny przemys owe, z dobrym dost pem do wszystkich elementów infrastruktury technicznej energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciep owniczej. Proponujemy ponadto mo liwoêç uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomoêci lub jego cz Êci dla przedsi biorcy, który utworzy i utrzyma co najmniej przez 12 miesi cy nowe miejsca pracy, a tak e zwolnienia z podatku dochodowego i podatku od nieruchomoêci z tytu- u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej na terenie Podstrefy Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w Skar ysku-kamiennej. Przedsi biorcy mogà otrzymaç pomoc doradczà, oferowanà przez Punkt Konsultacyjny, a tak e majà mo liwoêç uczestnictwa w targach gospodarczych Skar yskie Prezentacje, które w dniach 9-11 wrze- Ênia br. odb dà si po raz trzeci. Serdecznie zapraszam do udzia u w tej najwi kszej imprezie gospodarczej roku, która tradycyjnie odbywa si w Miejskim Domu Kultury. Inicjatywy gospodarcze majà szanse na rozwój tam, gdzie sà drogi w dobrym stanie. Jak to jest w przypadku Skar yska? Skar ysko-kamienna posiada wyjàtkowà dost pnoêç komunikacyjnà, bowiem tutaj przecinajà si g ówne szlaki drogowe i kolejowe prowadzàce z pó nocy na po udnie i ze wschodu na zachód kraju. Najwi ksze znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa nr 7 wiodàca z Gdaƒska przez Warszaw, Skar ysko-kamiennà i Kraków do granicy ze S owacjà oraz droga nr 42 na kierunku ódê Skar ysko-kamienna Rzeszów, àczàca równoczeênie najwi ksze przemys owe miasta na pó nocy województwa Êwi tokrzyskiego. Do koƒca 2005 roku zostanie zakoƒczona modernizacja w z a komunikacyjnego drogi nr 7 oraz drogi nr 42, która umo liwi bezkolizyjnà komunikacj w wy ej wymienionych kierunkach. Jakiego rodzaju inwestycji spodziewa si miasto? JesteÊmy przygotowani na przyjcie inwestorów z ró nych dziedzin. Najch tniej widzielibyêmy inwestycje przemys owe, us ugowe i turystyczne, bo tych nam brakuje, a wià e si to oczywiêcie z tworzeniem nowych miejsc pracy. Jak ju wspomnia em, dysponujemy odpowiednimi terenami pod tego typu inwestycje oraz przygotowanà kadrà pracowniczà, posiadajàcà odpowiednie kwalifikacje. Jakie inwestycje sà najbardziej potrzebne w Skar ysku? Zgodnie ze Strategià Rozwoju Miasta i Planem Rozwoju Lokalnego planuje si budow sortowni odpadów komunalnych, modernizacj kanalizacji sanitarnej, jak równie popraw lokalnego uk adu komunikacyjnego. Sà to inwestycje strategiczne o priorytetowym znaczeniu. Co miasto ma do zaproponowania turystom? Czy inwestycje turystyczne (np. Êcie ki rowerowe) sà w trakcie realizacji? Na terenie miasta znajduje si 28-hektarowy zbiornik wodny Rejów z oêrodkiem wypoczynkowym, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, które oferuje korzystanie z krytej p ywalni, si owni, sauny i salonu odnowy biologicznej. Planujemy budow Êcie ek rowerowych, zagospodarowanie pla, budow dróg i alejek spacerowych wokó zbiornika wodnego Rejów, budow hali sportowej, modernizacj stadionu Granat. Turystom szczególnie polecam zwiedzenie Muzeum im. Or a Bia ego znajduje si w nim bogaty zbiór militariów z okresu II wojny Êwiatowej, a tak e Sanktuarium Matki Bo ej Ostrobramskiej, które jest wiernà replikà Wileƒskiej Ostrej Bramy. Jakie starania czyni miasto w pozyskiwaniu Êrodków unijnych? Jakie programy realizuje? Obecnie czynimy starania o pozyskanie Êrodków z Funduszu SpójnoÊci na budow 94 km kanalizacji sanitarnej wspólnie z gminà Skar ysko-koêcielne. WartoÊç projektu szacuje si na oko o 100 mln z. Projekt uzyska pozytywnà opini Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i obecnie trwajà prace nad przygotowaniem dokumentacji, niezb dnej przy ocenie wniosku przez Komisj Europejskà. PozyskaliÊmy równie Êrodki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na modernizacj Zespo u Szkó Publicznych Nr 1. Jeste- Êmy w trakcie przygotowania Planu Rewitalizacji na lata , którego celem jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez m.in.: tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci, dzia alnoêci kulturalnej i edukacyjnej, zagospodarowanie pustych przestrzeni w mieêcie, renowacj budynków, popraw funkcjonalnoêci struktury ruchu ko owego i pieszego, przebudow i remonty infrastruktury publicznej czy tworzenie stref bezpieczeƒstwa i zapobiegania przest pczoêci. Dzi kuj za rozmow. Maria Malinowska Urzàd Miasta ul. Sikorskiego Skar ysko-kam. tel. (

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport

14 Dzieje się w Europie What's on in Europe. 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień maj april may 2 (34) 2011 14 Dzieje się w Europie What's on in Europe 16 Baza techniczna Katowice Airport Maintenance base at Katowice Airport 20 20 lat GTL SA część

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo