WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce"

Transkrypt

1

2

3 WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments and projects that are carried out around the city funded by the EU. Kielce, thanks to many characteristics such as convenient location, friendly atmosphere and investment potential, is a magnet for tourists and investors. We offer active forms of recreation, as well as hotels and restaurants of excellent quality. Paths and trails for hiking and cycling and five fascinating reserves, within the city limits, await tourists. Numerous monuments, museums and galleries guarantee the satisfaction for connoisseurs. The friendly Kielce City Hall provides tourists and investors all necessary information. Kielce Fairs exhibition area Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Wojciech Lubawski President of the City of Kielce Kielce City Centre Sienkiewicza Street Tourist Information Kielce, Pl. Niepodleg oêci 1, tel./fax (+48 41) ; Krakow Bishops Palace with the garden

4 4 FEATURES Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 GeoPark z myêlà o kielczanach i turystach 6 GeoPark for the local folks and the tourist 7 Ich miejsce na ziemi 8 Their place on the earth 9 Na najwy szym poziomie 10 The Higest Quality 11 Miasto nadziei i szans 12 The city hope and opportunity 13 Autumn Fair Season 14 JeÊli rzeczy dziejà si przypadkiem 18 When things happen accidentally 19 Jesieƒ tradycyjnie rozpoczynamy targami. Nowy sezon zainauguruje, ju po raz trzynasty, Mi dzynarodowy Salon Przemys u Obronnego wystawa o wyjàtkowym presti u i Êwiatowej marce. Zaraz potem do Kielc przyjadà spó dzielcy, specjaliêci od sprz tu rehabilitacyjnego, lokalnego transportu zbiorowego. Szczegó owe plany wystawiennicze Targów Kielce prezentujemy na dalszych stronach magazynu. Sà bardzo interesujàce. Wystawcom i goêciom na wieczorny relaks proponujemy spacer na Kadzielni : od sierpnia podziwiamy pi knie podêwietlonà Ska k Geologów. O rozwoju GeoParku w Kielcach opowiada nam jego dyrektor, Andrzej Mochoƒ. W tym numerze Kielc znajdà Paƒstwo ponadto interesujàce teksty z obszaru kultury. Szczególnie polecam rozmow z Piotrem Rubikiem, kompozytorem oratorium Tu Es Petrus, do powstania którego przyczyni si prezydent Lubawski. Jedna z pieêni oratorium zosta a przebojem tego lata na festiwalu TVP1 w Sopocie. ycz przyjemnej lektury. Maria Malinowska Kultura nie tylko fizyczna 20 Krew dar najszlachetniejszy 22 Przyj cie u Pana Miko aja z Nag owic 23 W nowych barwach 24 Marsza kowie obradowali u nas 25 VIVE w trzech obszarach 26 VIVE in three areas 26 Si vis pacem, para bellum: if you wish for peace, prepare for war 28 Ladies and Gentlemen Traditionally the autumn opens with fairs. The new season starts with the thirteenth edition of the International Defence Industry Exhibition (MSPO), the exhibition which has acquired international prestige and recognition. Immediately after the MSPO members of cooperatives, specialists of rehabilitation equipment, local public transport will come to Kielce. The detailed schedule of Kielce Trade Fairs rich exhibitions can be found in our magazine. We invite exhibitors and quests for an evening walk to Kadzielnia where the Geologist Rock has been illuminated since August. The GeoPark Director Andrzej Mochoƒ tells us about the development of his company. I would particularly recommend the interview with Piotr Rubik composer of Tu Es Petrus oratorio which came into existence thanks to President Lubawski s kind inspiration and support. One of the oratorio songs has just become the hit of summer season at the TVP1 Festival in Sopot. Enjoy your reading. Maria Malinowska Editor-in-chief Kielce wczoraj, dziê jutro magazyn Wydawca: Agropole Jan Podraza, Nieprowice 107, Z ota tel. (041) , do 11 Redaktor Naczelna: Maria Malinowska Redaguje Zespó Adres Redakcji: ul. Pomorska 69, Kielce, tel. (041) , (0601) , T umaczenie: Iwona Wroƒska Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a Nak ad: egz. Distributed free in major hotels in Kielce (Âwi tokrzyski, Exbud, Uroczysko, ysogóry, Echo, LeÊny Dwór, Pod Z otà Ró à); at tourist information offices; airline offices (LOT); tourist offices; business centres in Kielce (Kielce Trade Center, Exbud Business Centre); Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Âwi tokrzyskie Regional Development Agency; banks (Bank PKO SA, Bank Âlàski, BPH, BWR); Cultural Centres (KCK, National Museum in Kielce); and at the Âwi tokrzyskie Province Office, Âwi tokrzyska Academy, Kielce University of Technology. The Cover: Rafa Olbiƒski Copyright by Agropole Jan Podraza. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements.

5 INFORMATION 5 Meeting with the ambassadors acredited in Poland Ladies and Gentlemen Diploma for the Office of the Âwi tokrzyskie Province from the National Partnership Organization (European Foundation for the Quality Management) The Âwi tokrzyski region is historically situated between Vistula, Pilica and Nida rivers which are historical borders of Âwi tokrzyskie region. As an administrative unit, the Âwi tokrzyskie province is smaller. The area is 11,672 sq. km and the province has 1 million 300 thousand inhabitants. Currently, around 80 thousand students are learning in 14 post-secondary schools. Apart from the 400 thousand army of young,and educated people, the resorts in Busko-Zdrój and Solec Zdrój, lowland and mountain trails, leisure centers, four season sport facilities (including sailing, skiing and kayaking), the most beautiful in Poland and safe cycling trails for beginners and advancedvarious skill levels are the main assets of the region. New hotels and B&Bs are being built. They offer high quality of services that can be attractive even for European resorts visitors. I am convinced that by visiting our all-year-round attractive region you can inexpensively enjoy our resorts and exploit our well known and excellent spas and improve your health. I also invite you to take part in our cultural events such as the K. Jamroz International Music Festival in Busko-Zdrój, Dymarki Âwi tokrzyskie and the Iron Roots picnics, ralliesmeets, knight tournaments, and annual musical concerts in Sandomierz. We also invite you to visit Jurrasic Park in Baltów and Krzemionki Opatowskie. Finally I recommend the cooperation with Kielce Trade Fairs where fairs and cultural events of national and international importance take place all year around W odzimierz Wójcik Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Governor of the Âwi tokrzyskie Province Prize for the Office of the Âwi tokrzyskie Province in the 10 th edition of the Polish Quality Award Competition Diploma for the Office of the Âwi tokrzyskie Province for entering the finals of the European Quality Award Office of the Âwi tokrzyskie Province Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, Exchange tel./fax: (041) Governor s Secretary s Office tel.: (041) General Director s Office tel.: (041) Customer Service Bureau: tel.: (041) , Emergency calls: 9287 (free, 24/24 hrs) (041) ,

6 6 CURRENT NEWS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 GeoPark z myêlà o kielczanach i turystach GeoPark w Kielcach obejmuje Kadzielni, Âlichowice, Wietrzni, a przysz oêci tak e ogród botaniczny, który powstanie przy ul. Karczówkowskiej i b dzie obejmowa obszar 12 ha. Projekt ogrodu botanicznego jest ju gotowy. Rozpocz liêmy dzia ania, które majà na celu uatrakcyjnienie miejsc, skàdinàd niezwyk ych mówi dr Andrzej Mochoƒ, dyrektor GeoParku. Ska k Geologów na Kadzielni mo na podziwiaç (od poczàtku sierpnia) równie nocà, pi knie oêwietlonà. Zrealizowane sà dwa nowe ciàgi schodów, a tak e nowe alejki dla spacerowiczów. Przygotowujemy kolejne punkty widokowe zarówno na Kadzielni jak i na Âlichowicach oraz Wietrzni. Modernizujemy amfiteatr: scena zostanie rozbudowana w taki sposób, by mog y odbywaç si na niej du e widowiska artystyczne. Zarówno nad scenà jak i nad widownià b dzie dach, przy czym nad widownià Ska k Geologów na Kadzielni mo na podziwiaç równie nocà b dzie to dach sk adany. Jest du a szansa, e w Kielcach za czas jakiê koncertowaç b dà gwiazdy Êwiatowej czo ówki. Dokumentacja tego projektu jest ju gotowa. Kadzielnia stanowi najwi ksze skupisko grot i jaskiƒ na Kielecczyênie, jest ich tu 26. Najd u sze to Szczelina (d. 180 m) oraz trudno dost pna, posiadajàca cztery otwory jaskinia Wschodnia (d. 110 m). Trwajà prace przystosowujàce je do ruchu turystycznego. Nieco ucywilizujemy warunki w jaskiniach, ale nie na tyle, by straci y swój dziewiczy charakter twierdzi dyr. Mochoƒ. ( uk) Sà miejsca w Kielcach, z których mo na odczytaç pierwotnà histori nie tylko tego miasta i regionu, lecz tak e Ziemi. Jednym z takich miejsc jest Kadzielnia. Przekazy historyczne mówià, i nazw swà góra zawdzi cza ja owcom, których owoce s u y y do nape niania kadzide w Êwiàtyniach. Ska y osadowe Kadzielni pochodzà z ery paleozoicznej, budujà jà wapienie koralowe i skamienia oêci innych morskich organizmów. Urody doda y im zjawiska krasowe, tj. rowki, szczeliny, zag bienia powsta e wskutek dzia ania kwaênej wody na wapienne ska y. W wyniku procesów krasowych w wapieniach utworzy y si tak e jaskinie, wykorzystywane jako kryjówki przez liczne zwierz ta. Znaleziono w nich m.in. szczàtki koêci nosoro ca i niedêwiedzia jaskiniowego. W nieczynnym kamienio omie Âlichowice widzimy ods oni cia niezwykle silnie zdeformowanych dewoƒskich ska osadowych (wapieni i upków), uformowanych oko o 300 mln lat temu. Widoczne bardzo strome zbocza skalne z wyraênym profilem geologicznym obalonego fa du skalnego mówià o silnych procesach tektonicznych w Górach Âwi tokrzyskich. Ów fa d powsta pod koniec ery paleozoicznej, w czasie orogenezy waryscyjskiej (hercyƒskiej). W kamienio omie Wietrznia mo na oglàdaç warstwowane wapienie górnodewoƒskie. Pomi dzy nimi widaç warstewki szarych upków, licznie ponadto wyst pujà szczàtki fauny ramienionogów, koralowców, Êlimaków, ma y, liliowców, a nawet ryb pancernych, yjàcych w sylurze i dewonie. Na Wietrzni wyst pujà osady nieco g bszego morza ni na Kadzielni. Kadzielnia, Âlichowice i Wietrznia to dawne kamienio omy, eksploatowane jeszcze w latach 60. ubieg ego stulecia. Teraz sà rezerwatami przyrody nieo ywionej i znakomitymi miejscami spacerowymi dla kielczan i goêci odwiedzajàcych nasze miasto.

7 CURRENT NEWS 7 GeoPark for the local folks and the tourist Kadzielnia, Âlichowice, Wietrznia and the forthcoming 12 hectare botanical garden are part of GeoPark in Kielce. The project of the Karczówkowska Street botanical garden is ready. We have initiated new developments to make these spectacular places even more attractive says dr. Andrzej Mochoƒ, the Director of GeoPark. From August 2005, the Rock of Geologist can be accessed during night thanks to beautiful lighting. Two new sets of stairways and walkways have been constructed. Currently we are building new lookouts at Kadzielnia and Âlichowice. We are also modernizing the amphitheatre to accommodate big artistic events. The stage and the seats will be covered. The roof over the seats will be a folding one. In the future it will be possible that the greatest world stars will perform in Kielce. The plans for modernization are ready. Kadzielnia has the highest concentration of caves and grottos in the Kielce region. There are 26 of them. The longest ones are Szczelina (180 m long) and Wschodnia (110 m long) with challenging access and four entries. The caves are being prepared for tourists. On the one hand we would like to develop our caves but on the other hand we would like them to retain their natural character says Director Mochoƒ. ( uk) Wietrznia Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 There are many places in Kielce where one can discover the prehistory not only of the region but also of the earth. Kadzielnia is one these places. According to written traditions the name Kadzielnia originates from junipers cultivated there. The fruits were used to fill incense (in Polish kadzid o) burnt in churches. Kadzielnia is formed by sedimentary rocks from the Paleozoic era which are built of coral limestone and fossils and other see water organisms. A karst phenomenon beautified this place with slit, slots, and hollows, which were carved in the limestone rocks by acid water. The karst phenomenon had created caves in limestone. Many animals used caves as a hiding place. That is why the bones of rhinos and cave bear were found there. In the closed down Âlichowice quarry there are openings of Devonian, sedimentary rocks (limestone and mudstone) formed 300 million years ago. On the very steep slopes the profile of overturned fold is clearly visible. The profile was formed at the end of Paleozoic era during Âwi tokrzyskie s orogenesis. In the Wietrznia quarry you can see folded limestone from the late Devonian era. Gray mudstones, several remains of brachipods, corals, snails, clams, see lilies, and even fish that lived in the Silurian and Devonian era form vast thickness of limestone. The sediments, that can be seen in Wietrznia, come from a deeper see than in Kadzielnia. The quarries in Kadzielnia, Âlichowice and Wietrznia operated until 1960s. Now they are the reserves of nature and excellent hiking destination for Kielce inhabitants and tourists visiting the city. Kadzielnia Âlichowice

8 8 CULTURE Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Ich miejsce na ziemi Na scen wychodzà skupione i uwa ne, ale uêmiechni te. I nie jest to bynajmniej uêmiech formalny: te dzieci sà szczere co paradoksalnie wynika z ich pewnych ograniczeƒ. To dzieci specjalnej troski, które majà mo liwoêç zaprezentowania siebie w zespole taneczno-teatralnym UÊmiech dzia ajàcym od szeêciu lat w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Pi sudskiego w Kielcach. Jest takie miejsce, w którym upoêledzone dzieci mogà nawiàzaç kontakt ze swoimi rówieênikami, tak e zdrowymi. Sà tacy ludzie, dzi ki którym popularne ostatnimi czasy s owo integracja nie jest tylko pustym sloganem, nadu ywanym przy ró nych okazjach. W Kielcach takim miejscem jest Wojewódzki Dom Kultury, gdzie od kilkunastu lat spotykajà si dzieci specjalnej troski, gdzie bez kompleksów mogà realizowaç swoje marzenia, a nawet odkrywaç talenty. I robià to z du- ym sukcesem, jak si okazuje. Mija w aênie 70 lat, od kiedy w pejza miejskiej architektury Kielc wpisa si solidny, postmodernistyczny gmach, którego dzieje choç nie zawsze jasne i przejrzyste to jednak zwiàzane sà z m odzie à. Tu, 25 lat temu, narodzi si znakomity zespó dzieci cy taƒca akrobatycznego Trzpioty, który nadal ma si Êwietnie. Stàd w Êwiat wyje d a zespó Kielce prezentujàcy tradycj i zwyczaje ziemi Êwi tokrzyskiej. To tutaj by i jest w dalszym ciàgu oêrodek szeroko poj tej kultury, tradycji i dziedzictwa tej ziemi. DziÊ, jakby na przekór trudnej rzeczywistoêci, WDK prze ywa swój renesans: pi knie odnowione wn trza sà niewàtpliwie Êwiadectwem dba oêci w odarzy wojewódzkich i nowego gospodarza, dyrektora Alojzego Sobury. Choç on sam skromnie wskazuje na osob Franciszka Wo odêki, Marsza ka Województwa Âwi tokrzyskiego, i innych. Tylko dzi ki otwartoêci i zrozumieniu roli kultury, regionalnej Marsza ek Franciszek Wo odêko tradycji, jednym s owem korzeni mo liwy jest rozwój spo eczeƒstwa obywatelskiego. I to, bez adnych wàtpliwoêci, w adze województwa rozumiejà doskonale. Rozumiejà tak e coê jeszcze bardziej istotnego: nie ka dy z nas rodzi si zdrowy, pi kny i bogaty ale to nie znaczy, eby pozbawiaç radoêci ycia i szans tych, których los i tak ci ko doêwiadczy. Tak, jak dzieci z zespo u UÊmiech, dzieci specjalnej troski, które w WDK fantastycznie funkcjonujà i cieszà si ka dà chwilà. Ta radoêç przek ada si równie na radoêç ich rodzin. Ten szczególny, ludzki wymiar dzia alnoêci marsza ka Franciszka Wo odêki tak rzadko przecie spotykany w yciu publicznym zas uguje na najwy sze spo- eczne uznanie. ( ) UÊmiech liczy 27 osób, jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich imprez dla osób niepe nosprawnych, Êwietnie sobie radzi podczas imprez integracyjnych: na 32 Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Dzieci i M odzie y Szkolnej w Kielcach otrzyma Z otà Jod. WczeÊniej pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich i regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu TwórczoÊci Teatralno- Muzycznej Osób Niepe nosprawnych ALBERTINA 2005 i jako laureat wystàpi w Teatrze im. J. S owackiego w Krakowie. Tam te zespó otrzyma nominacj na Mi dzynarodowe Spotkania Teatralne do Lublina. Wyst p w Lublinie by kolejnym sukcesem: UÊmiech otrzyma zaproszenie na festiwal do Kijowa. Opiekunem zespo u jest Krystyna Krzemiƒska, choreografem Alicja Pi at.

9 CULTURE 9 Their place on the earth They are serious and focus but they are smiling while entering the stage. They smile with all their hearts. The smile of these children is genuine which paradoxically is a result of their disability. These special needs children have a chance to perform in the dance and theatre company UÊmiech, which has been operating in the Józef Pi sudski Regional House of Culture for six years. There is a place where children with disabilities can play with their peers and also with children without disabilities. Thanks to the group of people recent the buzz word -integration is not an empty one. For several years in the Kielce Regional House of Culture (WDK) children with special needs have been getting together to make their dreams come true and discover their talents without feeling inferior. They are able to make their dreams come true with a great success. Just 70 years passed when the solid post-modern building was included in the Kielce city architectural scenery. Its history, although not always transparent, was all the time associated with youth. Here, the excellent children acrobatic dance group Trzpioty was born 25 years ago. The group is still active. Kielce, the folk group that introduced the world to the tradition of the Âwi tokrzyski land had its base in the WDK. The WDK was and still is the cultural centre of the Âwi tokrzyski land history and tradition. Today, regardless the difficulties, WDK is enjoying a renaissance. The beautifully renovated interiors demonstrate that both the Âwi tokrzyskie province authorities and the newly appointed director Alojzy Sobóra care for the centre. The director also indicates the involvement of the Province Marshal of the Self-Government Council Franciszek Wo odêko and others. The development of the civil society depends on the understanding of the role of the culture and regional traditions. The self-government authorities understand it very well. They also understand something more important that not everybody is born healthy, beautiful and rich. Persons with special needs should also be happy and have the same chances as the healthy ones. As the special needs children from the UÊmiech group who are performing extraordinarily and enjoy every moment in the WDK. This makes their families happy, too. This special social commitment of marshal Franciszek Wo odêko - so rarely seen in public life - deserves the highest public respect. ( ) Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 UÊmiech with 27 members won several provincial and national competitions for children with disabilities. It also succeeded in open competitions: during the 32nd Scouts Festival of School Youth Culture in Kielce won the Golden Fir. Earlier it won the first place during provincial and regional preliminaries of the National Festival of Dance and Theatre Companies for People with Disabilities ALBERTINA 2005 and as a winner it performed at the J. S owacki Theatre in Kraków. There UÊmiech received an invitation to the International Theatre Assembly in Lublin. The performance in Lublin was a great success, so UÊmiech received an invitation to Kiev. Krystyna Krzemiƒska oversees the company and Alicja Pi at is the choreographer.

10 10 CULTURE Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Dyrektor Szreder rozpoczà prace koncepcyjne i organizacyjne zwiàzane z festiwalem, imprezà, która, jak si okaza o, na sta e wpisa a si do kalendarza powa nych artystycznych spotkaƒ z muzykà. Dyrektorem festiwalu od poczàtku jego istnienia jest Artur Jaroƒ pianista, obecnie dyrektor Paƒstwowych Szkó Muzycznych I i II stopnia im. Lubomira Ró yckiego w Kielcach. Wkrótce Artur Jaroƒ wzià na siebie wszystkie obowiàzki dotyczàce festiwalu w Busku-Zdroju. Wszechstronne poparcie i wspó udzia burmistrza Buska-Zdroju Stefana Komendy spowodowa y ogromny sukces organizacyjny i artystyczny imprezy. Jak si okazuje z ogromnym sukcesem. Obecnie festiwal jest jednym z najwa niejszych wydarzeƒ muzycznych w kraju. Odbywa si ka dego roku, na poczàtku lipca. Tegoroczny XI Festiwal cieszy si ogromnym powodzeniem. I trudno si dziwiç, poniewa wystàpi y pierwsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nawet najbardziej wybredni koneserzy byli usatysfakcjonowani. Oryginalnà pamiàtk z XI Mi dzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Busku Zdroju przygotowa dla melomanów W odzimierz Wójcik, wojewoda Êwi tokrzyski. Specjalnie na t okazj Rafa Olbiƒski, zwiàzany z Kielcami nowojorski artysta, stworzy plakat promujàcy tegorocznà edycj buskiego festiwalu. Podczas koncertu inauguracyjnego ka dy z widzów otrzyma pamiàtkowy egzemplarz plakatu. Cz Êç plakatów zosta- a wr czona burmistrzowi Buska. Jestem przekonany, e to doskona- a promocja nie tylko festiwalu, ale równie gminy i ca ego regionu Êwi tokrzyskiego mówi W odzimierz Wójcik. Mamy naprawd wielkie szcz Êcie, e Rafa Olbiƒski z wielkim sentymentem powraca na ziemi Êwi tokrzyskà i ch tnie wspiera nas w lokalnych przedsi wzi ciach. Jest naszym ambasadorem w Êwiecie. (mm) XI Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju Na najwy szym poziomie Autorem pomys u Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, który w tym roku ju po raz jedenasty odby si w budynku sanatorium Marconi by Tomasz Szreder, ówczesny dyrektor naczelny i artystyczny Kieleckiej Filharmonii im. Oskara Kolberga. By to rok Rafa Olbiƒski, kielczanin z pochodzenia, od 1981 roku mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Jego obrazy znajdujà si w presti owych kolekcjach na ca- ym Êwiecie, m.in. w japoƒskim Suntory Museum w Osace, The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute, a tak e w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. TwórczoÊç Olbiƒskiego znana jest nie tylko koneserom sztuki. Artysta poprzez projekty plakatów, ok adek, ilustracji wychodzi do przeci tnego cz owieka. Jest ilustratorem ok adek do Time a, Der Spiegel czy Newsweeka. Przed dwoma laty wybrane prace sta y si cz Êcià projektu na nowojorskim Grand Central Station, w panteonie Great Art podczas obchodów Dnia Ziemi. Artysta stworzy te pokaênà kolekcj okolicznoêciowych plakatów dla regionu Êwi tokrzyskiego, m.in.: plakat z okazji wejêcia Polski do Unii Europejskiej, jubileuszu 285-lecia Liceum im. Stefana eromskiego w Kielcach, którego jest absolwentem, 10- lecia Targów Kielce, rocznicy 500-lecia urodzin Miko aja Reja z Nag owic. Wojewoda W odzimierz Wójcik otwiera XI Festiwal

11 CULTURE 11 The Higest Quality In 1994 Tomasz Szreder, the former director and the artistic director of the Oskar Kolberg Philharmonic Orchestra in Kielce authored the Krystyna Jamroz Festival in Busko- Zdrój, the event that took place for the 11 th time in the Marconi sanatorium in Busko Zdrój. The 11 th Krystyna Jamroz Festival in Busko-Zdrój Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005 Director Szreder initiated the festival and its organization, and the festival has become an important, annual music events. From the very beginning Artur Jaroƒ, a pianist, currently the Director of the Lubomir Ró ycki State Music Schools, levels 1 and 2, has been the Director of it. He has taken over all duties regarding the festival in Busko- Zdrój preparation. Thorough, great support and participation of the Busko-Zdrój major Stefan Komenda resulted in the tremendous organizational and artistic success. Today the festival is one of the most important music events in the country. It takes place annually in the beginning of July. This year the festival was sold out. It is not surprising because the stars of Polish music performed in it. Even fastidious connoisseurs were satisfied. The Governor of Âwi tokrzyskie W odzimierz Wójcik prepared an original souvenir for an audience. It was a poster promoting this year edition of the festival, painted by Rafa Olbiƒski, an artist from New York, who was born in Kielce. During an opening night everybody from the audience received the poster. The Busko-Zdrój major also received part of them. I am convinced that this is an excellent promotion not only of the festival but of the whole commune and the Âwi tokrzyski region, said W odzimierz Wójcik. We are very lucky that Rafa Olbiƒski with a great sympathy comes back to Âwi tokrzyska land and with a great enthusiasm participates in our local initiatives. He is our ambassador abroad. (mm) Rafa Olbiƒski, born in Kielce, has been livening and creating in New York since His works are exhibited at prestigious galleries all over the world such as the Santory Museum in Osaka, Japan, the National Arts Club in New York, the Smithsonian Institute as well as the Library of Congress, Washington DC. His works are well known not only among connoisseurs of art. The artist posters, covers and illustrations touches an average person. He regularly contributes covers and illustrations to a number of leading publications such as the Time magazine, Der Spiegel or Newsweek. Two years ago on the Earth Day festival his works were included in the artistic project of the Grand Central Station, at the Great Art pantheon. The artist also created quite substantial collection of posters for the Âwi tokrzyski region. The collection includes the posters: on the occasion of Polish accession to the EU, on the Stefan eromski High School in Kielce, which he is a graduate, 285th years jubilee, Kielce Trade Fairs 10th years jubilee, and on the 500 anniversary of Miko aj Rej z Nag owic birthday.

12 12 BUSINESS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Miasto nadziei i szans O mo liwoêciach i perspektywach rozwoju Skar yska-kamiennej rozmawiamy z prezydentem miasta, Waldemarem Mazurem. Co miasto oferuje potencjalnym inwestorom? Przede wszystkim dogodnie zlokalizowane tereny przemys owe, z dobrym dost pem do wszystkich elementów infrastruktury technicznej energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciep owniczej. Proponujemy ponadto mo liwoêç uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomoêci lub jego cz Êci dla przedsi biorcy, który utworzy i utrzyma co najmniej przez 12 miesi cy nowe miejsca pracy, a tak e zwolnienia z podatku dochodowego i podatku od nieruchomoêci z tytu- u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej na terenie Podstrefy Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w Skar ysku-kamiennej. Przedsi biorcy mogà otrzymaç pomoc doradczà, oferowanà przez Punkt Konsultacyjny, a tak e majà mo liwoêç uczestnictwa w targach gospodarczych Skar yskie Prezentacje, które w dniach 9-11 wrze- Ênia br. odb dà si po raz trzeci. Serdecznie zapraszam do udzia u w tej najwi kszej imprezie gospodarczej roku, która tradycyjnie odbywa si w Miejskim Domu Kultury. Inicjatywy gospodarcze majà szanse na rozwój tam, gdzie sà drogi w dobrym stanie. Jak to jest w przypadku Skar yska? Skar ysko-kamienna posiada wyjàtkowà dost pnoêç komunikacyjnà, bowiem tutaj przecinajà si g ówne szlaki drogowe i kolejowe prowadzàce z pó nocy na po udnie i ze wschodu na zachód kraju. Najwi ksze znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa nr 7 wiodàca z Gdaƒska przez Warszaw, Skar ysko-kamiennà i Kraków do granicy ze S owacjà oraz droga nr 42 na kierunku ódê Skar ysko-kamienna Rzeszów, àczàca równoczeênie najwi ksze przemys owe miasta na pó nocy województwa Êwi tokrzyskiego. Do koƒca 2005 roku zostanie zakoƒczona modernizacja w z a komunikacyjnego drogi nr 7 oraz drogi nr 42, która umo liwi bezkolizyjnà komunikacj w wy ej wymienionych kierunkach. Jakiego rodzaju inwestycji spodziewa si miasto? JesteÊmy przygotowani na przyjcie inwestorów z ró nych dziedzin. Najch tniej widzielibyêmy inwestycje przemys owe, us ugowe i turystyczne, bo tych nam brakuje, a wià e si to oczywiêcie z tworzeniem nowych miejsc pracy. Jak ju wspomnia em, dysponujemy odpowiednimi terenami pod tego typu inwestycje oraz przygotowanà kadrà pracowniczà, posiadajàcà odpowiednie kwalifikacje. Jakie inwestycje sà najbardziej potrzebne w Skar ysku? Zgodnie ze Strategià Rozwoju Miasta i Planem Rozwoju Lokalnego planuje si budow sortowni odpadów komunalnych, modernizacj kanalizacji sanitarnej, jak równie popraw lokalnego uk adu komunikacyjnego. Sà to inwestycje strategiczne o priorytetowym znaczeniu. Co miasto ma do zaproponowania turystom? Czy inwestycje turystyczne (np. Êcie ki rowerowe) sà w trakcie realizacji? Na terenie miasta znajduje si 28-hektarowy zbiornik wodny Rejów z oêrodkiem wypoczynkowym, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, które oferuje korzystanie z krytej p ywalni, si owni, sauny i salonu odnowy biologicznej. Planujemy budow Êcie ek rowerowych, zagospodarowanie pla, budow dróg i alejek spacerowych wokó zbiornika wodnego Rejów, budow hali sportowej, modernizacj stadionu Granat. Turystom szczególnie polecam zwiedzenie Muzeum im. Or a Bia ego znajduje si w nim bogaty zbiór militariów z okresu II wojny Êwiatowej, a tak e Sanktuarium Matki Bo ej Ostrobramskiej, które jest wiernà replikà Wileƒskiej Ostrej Bramy. Jakie starania czyni miasto w pozyskiwaniu Êrodków unijnych? Jakie programy realizuje? Obecnie czynimy starania o pozyskanie Êrodków z Funduszu SpójnoÊci na budow 94 km kanalizacji sanitarnej wspólnie z gminà Skar ysko-koêcielne. WartoÊç projektu szacuje si na oko o 100 mln z. Projekt uzyska pozytywnà opini Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i obecnie trwajà prace nad przygotowaniem dokumentacji, niezb dnej przy ocenie wniosku przez Komisj Europejskà. PozyskaliÊmy równie Êrodki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na modernizacj Zespo u Szkó Publicznych Nr 1. Jeste- Êmy w trakcie przygotowania Planu Rewitalizacji na lata , którego celem jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez m.in.: tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci, dzia alnoêci kulturalnej i edukacyjnej, zagospodarowanie pustych przestrzeni w mieêcie, renowacj budynków, popraw funkcjonalnoêci struktury ruchu ko owego i pieszego, przebudow i remonty infrastruktury publicznej czy tworzenie stref bezpieczeƒstwa i zapobiegania przest pczoêci. Dzi kuj za rozmow. Maria Malinowska Urzàd Miasta ul. Sikorskiego Skar ysko-kam. tel. (

13 BUSINESS 13 The city of hope and opportunity We are talking to the President of Skar ysko-kamienna about the city s development and prospects. A bird s eye view of Skar ysko-kam. What is the city doing to attract potential investors? First of all, we provide land in excellent locations for industrial development, with all utilities including electric power, water, gas, sewers, telephone lines and heating. We also offer full or partial property tax exemptions for entrepreneurs who create new jobs over at least twelve months. If they set up their businesses in the Skar ysko-kamienna subdivision of the Starachowice Economic Division, the entrepreneurs then become eligible for income and property tax exemptions as well. The consulting agency provides legal aid, while the entrepreneurs also have an opportunity to take part in Skar yskie Prezentacje, an economic trade show, the third edition of which is to be held in the City House of Culture on September 9 to 11, The trade show is the most important economic event of the year, and I am pleased to invite all entrepreneurs to participate. Economic development is highly dependent on the roads system. How is the road system in Skar ysko? Skar ysko-kamienna is easy to access because it is a crossroads for major Polish highways and railways running both eastwest and north-south. The largest is Highway 7, which links Gdaƒsk with Skar ysko-kamienna through Warsaw and links Cracow with Slovakia. The other significant artery is Highway 42, linking ódê, Skar ysko-kamienna and Rzeszów, as well as the largest industrial cities in the northern part of Âwi tokrzyskie province. By the end of 2005, the project to modernize the intersection of highways 7 and 42 will be completed, improving the intersection and making it safer. What sort of investment is the city hoping for? We are prepared to welcome investors in many sectors, including industry, services and tourism. We need new jobs in those sectors. As I said earlier, investors will find suitable land and qualified workforce in Skar ysko-kamienna. In what sectors does Skar ysko need investment most? As planned in the City Development Strategy and Local Development Program, we will build a recycling plant, modernize the sewer system and renew the local road system. These are our priorities and strategic goals. What can the city offer tourists? Are you investing in the tourism industry, for example in cycling trails? Within the city limits, which cover a 28-hectare area, there is Rejów Lake and its recreational facilities. The Recreation and Sport City Centre also has a swimming pool, as well as sauna and fitness facilities. We plan to build cycling trails and paths, and modernize the beaches around Rejów Lake. Our plans also include building a sports hall and modernizing the Granat Stadium. We invite visitors to visit the Bia y Orze Museum, which houses a collection of World War II memorabilia as well as the Sanctuary of Matka Boska Ostro-bramska, a replica of the Ostra Brama in Vilnius. Are you applying to the EU for funding? Which programs are you taking part in? Currently, we and the Skar ysko- KoÊcielne commune are applying for assistance from the Cohesion Fund to finance the construction of a 94-km sewer system. The project will total some 100 million PLN. The National Environmental Fund approved the project, and we are now working on documentation for the project appraisal phase, to be carried out by the European Commission. So far, we have received funding from the province to modernize Public School No. 1, and we are also preparing the Revitalization Strategy for 2007 to The main goal of the strategy is to revitalize degraded areas in the city by building new infrastructure for smalland medium-sized businesses and for cultural and educational activities, developing unused land, renovating buildings, improving road and public safety, and renovating and rebuilding public infrastructure. Thank you. Maria Malinowska Urzàd Miasta ul. Sikorskiego Skar ysko-kam. tel. ( Part of the city named S. eromski Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005

14 14 CURRENT NEWS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Autumn Fair Season Kielce Trade Fairs is modernizing in high gear, with the centre preparing for the autumn fair season. Kielce estimates that several thousand professionals representing a wide range of industries worldwide, as well as thousands of visitors, will participate in the fairs. MSPO The fair season will open somewhat differently this year, because it will, in fact, be open out in the open air. In Radom on August 27 and 28, 2005, Kielce Trade Fair will be jointly organizing the 2005 International Air Show and the Air Industry Exhibition. During the Air Show, military and civilian aerial participants will set out their booths and perform in the open air. Leading aviation companies from all over the world are planning to use 2,000 square meters of exhibition space. The Air Show in Radom will be a prelude to Kielce s main player: the International Defence Industry Exhibition (MSPO), the thirteenth edition of which will open August 27, and remain in place until September 1. Highly regarded, this Kielce fair has acquired international prestige and recognition, and this year will be further enhanced by the presence of the national French exhibition. MTS and REHMED-EXPO On September 15-17, 2005, Kielce will be organizing two parallel exhibitions: the 10th International Cooperative Movement Fair (MTS) and the 5th Rehabilitation, Sanatorium and Health Resort Fair (REHMED-EXPO). Approximately 100 cooperatives, including many from the dairy, pharmaceutical, clothing, cosmetics, transport, electrical and finance industries, will be taking part in MTS. In the European Union, there are over 130,000 cooperatives employing over two million people. Today s cooperatives are modern, high-performance and dynamic companies. REHMED-EXPO complements MTS, since several companies that specialize in rehabilitation and are also cooperatives. Manufacturers and distributors of rehabilitation and medical equipment, as well as managers of rehabilitation centres, sanatoria and health resorts from Poland and other countries plan to meet during the fair. TRANSEXPO The 3rd International Fair of Local Public Transport, the largest event in Poland s public transit industry, will be held on September 22-23, Public transit vehicles, specialized vehicles, and parts and equipment for public transit vehicles will be displayed. Producers of buses and minibuses will make up the majority of exhibitors, but companies making and administering parking meters, computer network hardware and software, as well as satellite navigation system, will also be there. Last year, 98 companies from Austria, Holland, Germany, the United Kingdom, Italy and Poland participated in the fair. This year, organizers estimate that the number of exhibitors will be higher. METAL and NONFERMET The International Fair of Foundry Technologies (METAL) is another highly significant autumn fair, which this year will be held for the eleventh time on September 28-30, METAL is the largest foundry industry exhibition in Poland, and one of the largest in Europe. Last year, the fair welcomed over 290 companies from 23 countries, along with 3,000 foundry specialists, but organizers expect more this year. The fair will be welcoming the Committee of Associations of European Foundries (CAEF), the Russian Association of Foundrymen, and the Foundry Association of Ukraine. One of three fairs organized by Kielce Trade Fair, METAL comes under the aegis of the International Exhibition Industry Association (UFI), which represents the most prestigious world fairs. The 4th Exhibition of Technology, Processing and Application of Non-ferrous Metals will open at the same time as METAL. Companies will showcase a wide range of new technologies, modern machinery and equipment used in non-ferrous metal processing, raw materials, and components used in metallurgical processing and in aluminium and zinc alloy pressure casting. The 5th Industrial Measuring Technology Fair (CONTROL-TECH) will be held at the same time. The two fairs were deliberately scheduled to run at the same time because the measuring technologies exhibited at the fair also find uses in the foundry industry. FAIRS in KIEV Last year, the Kielce centre was the first in Poland to organize an exhibition the International Plastics Processing Fair (PLASTUKRAINA) abroad. This year, the second edition of PLASTUKRAINA will be held in Kiev on October 25-27, Last year s pioneering events have proved an excellent choice, with companies from Belgium, Belarus, Greece, France, Latvia, Germany, Poland, Portugal, Russia, Turkey and Italy submitting offers. Over 1,500 specialists from the plastics processing industry visited the fair. Kielce Trade Fair has opened an office in Kiev Kielce Trade Fair Expo which seeks out exhibitors in Russia and Ukraine. This year, Kielce Trade Fair plans to organize an additional fair in Ukraine, the International Fair of Road Construction, Infrastructure, Construction Equipment and Special Vehicles (ROADENGINEERING), to be held in Kiev for the first time on October 25-27, ROADENGINEERING exhibitors will use their debut to showcase equipment and materials for roads, bridges, tunnels gas stations, and road signs, as well as road construction machinery. ALARM, SPORT-OBIEKT Two parallel fairs the 6th Video Surveillance Conference and Exhibition (ALARM) and the 5th Exhibition of Sport Facilities, Fittings and Construction (SPORT-OBIEKT) taking place on October 26-27, 2005, will conclude the rich and varied autumn fair season. Again, these two fairs were deliberately scheduled concurrently, because SPORT- OBIEKT also focuses on video surveillance equipment, identification cards and tickets. Issues relating to safety in sport facilities are also going to be discussed at eh conferences. ALARM will host a series of exhibitors specializing in safety. (AB)

15

16

17

18 18 CULTURE Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Rozmowa z Piotrem Rubikiem JeÊli rzeczy dziejà si przypadkiem... Jest nadzieja, e Kielce zacznà byç kojarzone z wa nymi wydarzeniami muzycznymi: w Wielkim Tygodniu 2004 roku w bazylice katedralnej mia a miejsce premiera Golgoty Âwi tokrzyskiej w wykonaniu kieleckich filharmoników i chóru Akademii Âwi tokrzyskiej oraz solistów. W maju br. w amfiteatrze na Kadzielni us yszeliêmy Tu Es Petrus. Twórcami obu utworów sà Zbigniew Ksià- ek, autor s ów, oraz Piotr Rubik, kompozytor i dyrygent. Nie do o y bym adnej. MyÊl, e je- Êli ktoê pracuje w fabryce czekolady, to jedzenie czekolady jest dla niego Êrednià atrakcjà. JeÊli ja kilka godzin intensywnie pracuj nad jakimê utworem, to w wolnym czasie nie mam ochoty skupiaç si na muzyce. Tak naprawd s ucham tylko w samochodzie, i mimo woli s ysz jej elementy sk adowe, nuty. Zastanowi bym si nad Mozartem i Puccinim, ewentualnie. To moi mistrzowie, jeêli chodzi o klasyk. Tu Es Petrus prapremiera, Kadzielnia, maj 2005 Piotr Rubik, rocznik 1968, zodiakalna Panna, zawód: kompozytor. Mieszka w Warszawie. Tyle o Panu wiemy. A przede wszystkim to, e zachwyci Pan kielczan swojà muzykà. Czy jest jakiê szczególny powód, e premiery wymienionych utworów mia y miejsce w Kielcach? Tak, po prostu utwory powsta y na zamówienie prezydenta Kielc, Wojciecha Lubawskiego. Nim jednak tak po prostu powsta- y musia narodziç si Piotr Rubik, przysz y kompozytor, który dokonywa wielu trudnych wyborów, by staç si tym, kim jest. Czy tak by o? Piotr Rubik skomponowa m.in. muzyk zapowiadajàcà popularne programy informacyjne w TVP1: wiadomoêci, sport, pogod. Jest tak e kompozytorem muzyki, która towarzyszy a ostatnim wiadomo- Êciom z ycia Papie a Jana Paw a II nadawanym przez TVP, a tak e muzycznego zwiastuna przypominajàcego wydarzenia zwiàzane z powstaniem SolidarnoÊci. Wspó pracuje m.in. z Micha em Bajorem i Edytà Górniak. Fragment oratorium Tu Es Petrus pt.: Niech mówià, e to nie mi- oêç zosta przebojem tego lata podczas festiwalu telewizyjnej Jedynki w Sopocie. Jak pami tam, mój wybór skonkretyzowa si w szóstym roku ycia. Pomogli mi w tym rodzice, którzy zadbali o mojà muzycznà edukacj, i dziadek, prawnik z wykszta cenia, wielki mi oênik muzyki. S uchaliêmy razem Beethovena, Mozarta... Zatem: najpierw ognisko muzyczne, potem szko y muzyczne podstawowa i liceum potem studia w Akademii Muzycznej. Czyli klasycznie i bez przeszkód. A nie al by o patrzeç, jak koledzy na boisku w pi k godzinami grajà? No pewnie, e al. Odbijam sobie teraz. Gra Pan w pi k? Nie, je d na motocyklach. I czym si Pan jeszcze zajmuje w wolnych chwilach? Grami video, ucz si j zyków, od jakiegoê czasu japoƒskiego, i mam jeszcze par innych ciekawych zaj ç. Jakà ksià k zabra by Pan na bezludnà wysp? Pytanie trudne, bo jest kilka bardzo dobrych ksià ek. Mia bym k opot z wyborem tytu u i autora, wi c zabra bym motocykl i jakàê kole ank. A muzyka? Jakà p yt do o y by Pan do motocykla i kole anki? Obie cz Êci oratorium (Golgota i Tu Es Petrus) powsta y we wspó pracy ze Zbigniewem Ksià kiem, poetà z Krakowa. Jak dosz o do artystycznego spotkania panów? OczywiÊcie przypadkowo, przy za o- eniu, e rzeczy dziejà si przypadkiem. SpotkaliÊmy si przy pracy nad Êcie kà dêwi kowà do filmu Quo vadis. Zbyszek, który ju myêla o Golgocie, zaproponowa, bym przyjrza si temu projektowi. Przyjrza em si, i... ciàg dalszy nastàpi. Mam nadziej, e jeszcze troch potrwa? Tak, przynajmniej do jesieni 2006 roku. Wtedy bowiem planujemy premier trzeciej cz Êci oratorium, pod roboczym tytu em Homo homini, poêwi conej ofiarom zamachu na Word Trade Center. Premiera oczywiêcie w Kielcach. Psychologowie zajmujàcy si twórczoêcià stworzyli wiele teorii i definicji tego zjawiska. Jak to jest w Pana przypadku? To przychodzi samo. Nie ma adnego kombinowania: przychodzi moment, kiedy poczujesz w sobie, us yszysz i jest. Zagra najpierw w sercu. Potem nast puje praca, doêç mudna: rozpisanie nutek na orkiestr, chór, instrumenty. I praca z ludêmi, którzy uczestniczà w tym przedsi wzi ciu. JeÊli im te zagra jest wspaniale. Tak jak z Kieleckà Filharmonià i chórem akademickim. Oni ca ym sercem byli ze mnà. Jest Pan szcz Êciarzem, czy ma Pan pod górk? Jestem szcz Êciarzem, robi to, co kocham i mam nadziej, e tak b dzie do koƒca ycia. Choç oczywiêcie zdarzajà si górki i dobrze jest o nich pami taç. Dzi kuj za rozmow. Justyna ukowska

19 CULTURE 19 Piotr Rubik, born in 1968, zodiac sign: Virgo, profession: composer. He lives in Warsaw. That is all what we know about you. First and foremost we know that people of Kielce love your music. Is there any reason why the premieres of your compositions took place in Kielce? Yes, I wrote them on the Kielce President Wojciech Lubawski request. Before the compositions were written the composer Piotr Rubik has to be born. The composer who had to make very difficult choices in order to become the person he is now. Is that true? As far as I can remember I made a choice when I was six years old. My parents and my grandfather, a lawyer but music lover helped me. They look after my musical education. Together, we listened to Beethoven, Mozart So, at first I took music classes and then I studied music at primary and secondary school and finally at the Academy of Musical Art. So, it was a traditional way to get musical education without any problems. Was it easy to watch your friends playing football for hours? No, it was difficult. Today, I try to do things which I cold not do earlier. Do you play football? No, but I ride motorcycles. What else do you do in your spare time? I play video-games, learn foreign languages recently Japanese, and I have a few other interesting hobbies. What book would you like to take with you on an uninhabited island? It is a difficult question, because there are many very good books. I would have a problem with choosing an author and a title. So I would take my motorcycle and a girlfriend. What s about music? What CD would you add to the motorcycle and the girlfriend? I would not take any. I think, that if somebody works in a chocolate factory, eating chocolate is not a great pleasure. I work intensively on my compositions for hours so during my free time I would rather focus on something different. Truly, I listen to music only in my car and unintentionally I hear components and notes. Eventually, I would consider taking Mozart or Puccini. They are my classical music masters. Both parts of oratorio (Golgota and Tu Es Petrus) were written with Zbigniew Ksià ek, a poet from Kraków. How did you meet each other? It happened by accident, assuming that things happen accidentally We met during production of sound track of the movie Quo vadis. Zbyszek has already started to think about Golgota. He shared his ideas. I saw them and after that our cooperation has begun. I hope, that this cooperation will last longer Yes, it will last at least up to Fall We are planning to show the third part of the oratorio, dedicated to the victims of World Trade Centre attack, with a An interview with Piotr Rubik When things happen accidentally There is hope that Kielce will be recognized for spectacular musical events that were staged in the city. The Kielce Philharmonic Orchestra, the chorus of Âwi tokrzyska Academy and soloists premiered Golgota Âwi tokrzyska in the Cathedral Basilica during Easter in The premiere of Tu Es Petrus took place at the Kadzielnia Amphitheatre in May Zbigniew Ksià ek wrote libretto and Piotr Rubik composed and conducted both compositions. Piotr Rubik, a composer, he wrote music to popular Polish TV programs news, sport, weather, and to special programs during illness and death of John Paul II. He also composed a music to a short movie to commemorate the 25th anniversary of SolidarnoÊç, also shown in Polish TV. He cooperates with Micha Bajor and Edyta Górniak. preliminary title Homo homini. Obviously the premiere will take place in Kielce. Psychologists, who study fine art came out with several theories and definitions how it is created. What is your theory? It comes by itself. There is one special moment when I feel inspired, when I can hear music inside me. First it plays in my heart. Then the hard job begins: writing notes for orchestra, chorus and musical instruments. After that the cooperation with many different people participating in the event starts. If they understand the music it is great as it was with the Kielce Philharmonic Orchestra, the chorus of Âwi tokrzyska Academy. They were with me with all their hearts. Are you lucky or your life is up the hill? I am lucky. I love what I do and I hope that it will be like that to the end of my life. Naturally there are some difficult moments and it is important to remember them. Thank you. Justyna ukowska Magazine Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Autumn 2005

20 20 PRESENTS Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro jesieƒ 2005 Totalizator ju nie tylko Sportowy, w Kielcach i w kraju: wczoraj, dziê, jutro Kultura nie tylko fizyczna Wszystko zacz o si w po owie lat 50. ubieg ego stulecia: upór dzia aczy olimpijskich sprawi, e 17 grudnia 1955 r. stosownà uchwa à Prezydium Rzàdu powo ano instytucj, która dochód z dzia alnoêci przeznaczaç b dzie na budow i kapitalne remonty urzàdzeƒ sportowych. Tak swà dzia alnoêç rozpocz o Paƒstwowe Przedsi biorstwo Totalizator Sportowy. Od tego czasu kolektury sà sta ym elementem krajobrazu polskich miast i miasteczek. Wizerunek Totalizatora Sportowego poczatkowo zwiàzany by ze sportem, a g ówna jego misja to wspieranie polskiego sportu i budownictwa sportowego. Jednak od paru lat Totalizator Sportowy wspiera tak e kultur. Obecnie 80 proc. Êrodków z dop at przeznaczane jest na sport, a 20 proc. na kultur. Od roku 2003 Totalizator Sportowy przekaza do Ministerstwa Kultury ok. 180 mln z otych. Tylko za 2004 rok kwota ta wynios a 120 mln. Dzi ki temu mo liwe by o m.in. sfinansowanie remontu Arkad Kubickiego podtrzymujàcych warszawski Zamek Królewski, które kilkadziesiàt lat czeka y na renowacj. Na rzecz kultury w regionie W Âwi tokrzyskiem nowy kierunek dzia- alnoêci Totalizatora Sportowego dostrzegamy g ównie w salach koncertowych i scenach wa nych wydarzeƒ kulturalnych. Miejscowy oddzia Spó ki wspó finansuje Mi dzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, dzi ki czemu na tegorocznym, XI z kolei, wystàpi y niekwestionowane gwiazdy, m.in.: pianista z Francji, Marc Laforet z recitalem chopinowskim, Konstanty Andrzej Kulka z Tomaszem Strahlem, Pierluigi Camiciai Stefano Bagliano z koncertem barokowym. Du e zainteresowanie wzbudzi recital Andre Ochodlo w synagodze w Piƒczowie. Ponadto wystàpili Andrzej i Jacek Zieliƒscy, Waldemar Malicki, sekstet wokalny z Poznania Affabre Concinui i wielu innych. P ywalnia na Rawszczyênie w Ostrowcu Âwi tokrzyskim Totalizator wspó uczestniczy równie w organizacji imprez zwiàzanych z jubileuszem 60-lecia Paƒstwowych Szkó Muzycznych I i II stopnia im. Ludomira Ró yckiego w Kielcach, a tak e innych imprezach muzycznych. Obiecujàco rozwija si wspó praca z m odym, pe nym Êwie ych pomys ów impresariatem WDK. Dzi ki m odym, inspirowanym przez Jarka Skulskiego zapaleƒcom kielczanie (i nie tylko) mieli mo liwoêç uczestnictwa w takich wydarzeniach, jak ubieg oroczne widowisko do ynkowe czy koncerty jazzowe czo ówki m odzie owej awangardy tego gatunku (bracia Olesiowie z Gdaƒska), ale tak e zobaczyç i us yszeç szamana z Tuvy czy etniczny projekt zza wschodniej granicy (NetLenka). To prawdziwe rarytasy. Dominuje jednak sport Dzi ki dofinansowaniu z Totalizatora Sportowego i bardzo dobrej wspó pracy MENiS z samorzàdem terytorialnym stworzony zosta program rozwoju infrastruktury sportowej. W latach , w ramach tego programu, oddano do u ytku ponad 3 tys. obiektów sportowych, w tym m.in. ok. 2 tys. sal gimnastycznych i hal sportowych, 270 krytych p ywalni, 249 stadionów i boisk, 473 innych obiektów (sztuczne lodowiska, tory kolarskie i wioêlarskie, trasy zjazdowe, korty tenisowe itp.). Ze Êrodków przekazywanych przez Totalizatora Sportowego powstaje równie nowoczesna baza dla sportu wyczynowego obiekty COS i AWF. Co roku do bud etu paƒstwa przekazywane sà wysokie kwoty z dzia alnoêci Totalizatora Sportowego. W latach kwota ta wynios a ponad 3,5 mld z. W 2004 r. na konto MENiS przekazano ponad 481 mln z otych, tj. o 13,2 proc. wi cej ni w roku Kwoty z dop at MENiS przeznacza w szczególnoêci na: modernizacj, remonty i dofinansowanie budowy obiektów sportowych zarówno dofinansowanie realizowanych zadaƒ jak i rozpocz cie nowych inwestycji (ok. 67%), rozwój sportu dzieci i m odzie y szkolenie i wspó zawodnictwo m odzie y uzdolnionej sportowo, sport wszystkich dzieci (ok. 27%), rozwój sportu osób niepe nosprawnych, uczestnictwo w zaj ciach sekcji sportowych, imprezach sportowych i integracyjnych rangi krajowej i mi dzynarodowej, igrzyskach paraolimpijskich (5%). Dodatkowo Totalizator Sportowy sponsoruje wiele dru yn i zespo ów sportowych oraz wspiera finansowo zawody, turnieje, wyêcigi sportowe, akcje letnie dla dzieci i m odzie y. Ka dego roku firma przeznacza na te cele kilka milionów z otych. Na rzecz sportu szkolnego w regionie Promocyjna dzia alnoêç Totalizatora godzi cz sto rywalizujàce Êrodowiska. Staramy si pomagaç ka demu, kto ma dla naszej m odzie y ciekawe propozycje. Tak jest w przypadku pi karskich dru yn Polonii Bia ogon (do jej wychowanków nale à bracia Bro kowie) i Rodziny ze S onecznego Wzgórza. Podobnie, w przypadku eƒskich dru yn szczypiorniaka Vive i KSS. Miejscem, gdzie kultura i oêwiata harmonijnie si uzupe niajà ze sportem sà szko y, dlatego TS od kilku lat jest tu obecny jak sàdz w roli kluczowego sponsora. Sà to Politechnika Âwi tokrzyska (fina turnieju wiedzy technicznej) i Akademia Âwi tokrzyska (Dni nauki, AZS ping-pong i badminton). Najcz stszymi jednak beneficjentami sà szko y podstawowe, gimnazja i Êrednie, m.in. LE im. O. Langego w Kielcach, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, szko a w Daleszycach (siatkówka, pi ka no na dziewczàt, propagowanie zasad bezpieczeƒstwa drogowego). Bodaj najbardziej utytu owanym pupilem kieleckiego oddzia u Totalizatora jest Wojtek Moranda, uczeƒ kielckiego LO im. J. Âniadec-

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88

Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88 Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88 2009 Michał Sadowski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia)

Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia) Scenariusz nr 18 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Jesteśmy różni, mamy różne upodobania i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo