Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3"

Transkrypt

1

2 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division of PLN m * * * WartoÊç aktywów na koniec roku na poziomie 1,3 mld z Asset value at the end of the year of PLN b 1.3 Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej 27,6% Operating Margin in Hotels Division 27.6% Ârednia cena za pokój wynios a 249,4 z a przychód na jeden dost pny pokój 133,6 z Average Daily Rate of PLN Revenue Per Available Room of PLN * Spó ka wyda a 255,6 mln na realizacj programu modernizacji i rozwoju The Company spent PLN m on Refurbishment and Development Programme * * Zmodernizowano 1547 pokoi 1547 rooms refurbished Zysk netto wyniós 84,8 mln z Net profit of PLN m 84.8

3 Spis treêci Contents List Prezesa President s Letter 2 Zarzàd Management Board 3 Rada Nadzorcza Supervisory Board 4 Akcjonariusze Shareholders 4 Wyniki Dzia alnoêci Hotelowej Hotels Division Results 5 Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group 11 Orbis i Accor Orbis & Accor 17 Program Modernizacji i Rozwoju Refurbishment and Development Programme 23 Wyniki Finansowe Orbis SA Financial Results of Orbis SA 29 Grupa Kapita owa Capital Group 39 Lista Teleadresowa Hoteli Hotels Directory annual report

4 List List Prezesa President s Letter Szanowni Paƒstwo, Ladies and Gentlemen, 2 Rok 2000 to czas wielu wa nych zmian oraz dalszej realizacji programu modernizacji i restrukturyzacji Orbis SA. Wroku tym zakoƒczony zosta proces prywatyzacji Spó ki. Konsorcjum w sk adzie Accor SA, FIC Globe LLC oraz Globe Trade Centre kupi o od Skarbu Paƒstwa 35,37% akcji Spó ki. Orbis pozyska inwestora strategicznego, Accor jednà z najwi kszych mi dzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podró y i us ug dla przedsi biorstw, przede wszystkim europejskiego lidera na rynku hotelowym. Wspó praca Orbisu i Accor zosta a nawiàzana w latach 70. Od 30 lat Novotele, wysoko cenione przez goêci, funkcjonujà w Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku, Wroc awiu i Olsztynie. Na podstawie generalnej umowy franchisingowej podpisanej w 2000 roku z Accor, Orbis wprowadza w kolejnych 24 hotelach marki Sofitel, Novotel, Mercure oraz Ibis, których standardy i systemy obs ugi zyskujà powszechnà akceptacj. Wspó praca z Accor oznacza dla Orbis korzystanie z doêwiadczeƒ i wiedzy w wielu obszarach dzia alnoêci hotelarskiej: marketingu i sprzeda y, technologii informatycznych czy wreszcie zarzàdzania operacyjnego i finansowego. Szeroki zakres promocji naszych us ug za granicà, nowoczesne techniki sprzeda y i rezerwacji przyniosà wymierne korzyêci w nadchodzàcych latach. Ka dy rok dzia alnoêci niesie za sobà tak e problemy. Wwarunkach os abionej tendencji wzrostowej polskiej gospodarki, co oznacza o obni enie popytu ze strony klientów biznesowych, a tak e przy ni szej ni w latach poprzednich liczbie przyjazdów turystycznych do Polski ogó em, osiàgn liêmy s absze w porównaniu z 1999 rokiem wyniki operacyjne i finansowe. W2000 roku zainwestowaliêmy ponad 250 mln z otych dokonujàc modernizacji kolejnych obiektów, budujàc nowy hotel Mercure Panorama we Wroc awiu oraz kontynuujàc rozbudow Novotelu w Warszawie. Program modernizacji hoteli obejmuje równie restauracje oraz tworzenie wielofunkcyjnych sal konferencyjnobankietowych. Rok 2000 to tak e okres dalszego obni ania kosztów. Rozpocz to realizacj programu racjonalizacji zatrudnienia. Pakiet Socjalny, podpisany w po owie roku przez Zwiàzki Zawodowe i Konsorcjum, okreêli gwarancje zatrudnienia pracowników oraz ustali wysokoêç odszkodowaƒ z tytu u likwidacji miejsc pracy za porozumieniem stron. Dowodem uznania dla naszej pracy w 2000 roku by y liczne nagrody i wyró nienia przyznane hotelom Orbis, zarówno w dziedzinie standardów obs ugi hotelowej, jak i gastronomicznej. Pragn równie podkreêliç fakt, i po pozyskaniu inwestora strategicznego, Spó ka nadal cieszy si du ym zainteresowaniem inwestorów. Szczególne podzi kowania za wytrwa à prac i zaanga owanie kieruj do wszystkich pracowników spó ki. JesteÊmy przekonani, e nasze nowe dzia ania oraz zmiany, rozpocz te w minionym roku, które g ównie b dziemy realizowaç w roku 2001, przyniosà pozytywne rezultaty, co nasi GoÊcie, Akcjonariusze i Partnerzy, przyjmà z zadowoleniem. The year 2000 witnessed several significant changes in Orbis SA and brought further implementation of its modernisation and corporate restructuring programme. The Company s privatisation was finalised in 2000 with the purchase, from the State Treasury, of 35,37% shares in the Company by a consortium composed of Accor SA, FIC Globe LLC and Globe Trade Centre. Orbis gained a strategic investor Accor one of the leading international groups in the world of travel, tourism and business services and, above all, the number one hotel operator in Europe. The co-operation between Orbis and Accor was launched in the 70s. For 30 years Novotels, which gained a high appraise from their guests, have been operating in Warsaw, Poznaƒ, Gdaƒsk, Wroc aw and Olsztyn. On the basis of a general franchising agreement signed with Accor in the year 2000, another 24 hotels of the Orbis network will begin to operate under brands such as Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis, all of which offer universally recognised standards and service systems. For Orbis, the co-operation with Accor means gaining a wide access to the experience and know-how in numerous areas of hotel management activities, from marketing and sales, information technologies to operating and financial management. The extensive range of activities promoting our services abroad as well as modern sales and reservation methods will bring considerable benefits in the forthcoming years. However, every year also brings problems. In the light of unsatisfactory growth trends in the Polish economy, reflected in the weaker demand on the part of business guests as well as in the tourist incoming traffic, which was lower than in the past years, the operating and financial results we have achieved were below 1999 figures. In the past year we invested over PLN m 250 in the refurbishment of subsequent hotels, constructing a new Mercure Panorama hotel in Wroclaw and continuing the extension of the Novotel in Warsaw. The modernisation programme encompasses also hotel restaurants and creation of multifunction conference & banqueting rooms. The year 2000 also brought further cost-curbing efforts. An employment optimisation scheme has been launched. The Social Pact signed in the mid-year by the Trade Unions and the Consortium laid down employment guarantees and defined the compensation amount in cases where mutual consent between an employee and Orbis SA was reached. Several awards and prizes won by Orbis hotels throughout the year 2000 demonstrate the recognition of our efforts, both in terms of hotel and food & beverage service standards. Let me stress that after gaining a strategic investor, the Company continues to attract substantial interest from investors. I would like to address all the employees of our company, expressing my special appreciation of their continuing effort and commitment. We are convinced that our new initiatives and changes we have initiated during the past year, which will be implemented largely in the year 2001, will bring positive results to the satisfaction of our Guests, Shareholders and Partners. Maciej Olaf Grelowski annual report 2000

5 Zarzàd Zarzàd Management Board Maciej Grelowski Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny Krzysztof Gerula Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich Andrzej Szu drzyƒski Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Ireneusz W g owski Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Lidia Mieleszko Cz onek Zarzàdu, G ówny Ksi gowy Yannick Rouvrais Cz onek Zarzàdu od 25 paêdziernika 2000 Arkadiusz Siwko Cz onek Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu do 25 paêdziernika 2000 Maciej Grelowski President, Chief Executive Officer Krzysztof Gerula Vice-President of the Management Board, Director of Marketing and Investor Relations Andrzej Szu drzyƒski Vice-President of the Management Board, Financial Director Ireneusz W g owski Vice-President of the Management Board, Development Director Lidia Mieleszko Member of the Management Board, Chief Accountant Yannick Rouvrais Member of the Management Board since October 25, 2000 Arkadiusz Siwko Member of the Management Board, Director of Marketing until October 25, Krzysztof Andrzej Gerula, Yannick Rouvrais, Maciej Olaf Grelowski, Lidia Mieleszko, Andrzej Bobola Szu drzyƒski, Ireneusz Andrzej W g owski 0 annual report 2000

6 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Supervisory Board Sk ad Rady Nadzorczej Przedstawiciele akcjonariuszy reprezentowani byli do dnia 3 paêdziernika 2000 roku w Radzie Nadzorczej Orbis SA IV kadencji w nast pujàcym sk adzie: Jan Sidorowicz Przewodniczàcy Krzysztof Przec awski Wiceprzewodnicàcy Maria Czerwiƒska Sekretarz Marek Augsburg, Marcin Bochenek, Wanda Dutkowska, Tomasz Peszke, Krzysztof Prokop, Janusz Ro d yƒski Supervisory Board Until October 3, 2000, shareholders were represented by the following members of the Orbis SA Supervisory Board serving its IV term of office: Jan Sidorowicz Chairman Krzysztof Przec awski Deputy Chairman Maria Czerwiƒska Secretary Marek Augsburg, Marcin Bochenek, Wanda Dutkowska, Tomasz Peszke, Krzysztof Prokop, Janusz Ro d yƒski 4 Po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki w dniu 3 paêdziernika 2000, sk ad Rady Nadzorczej IV kadencji przedstawia si nast pujàco: David Vely Przewodniczàcy Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy Maria Czerwiƒska Sekretarz Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Pawe D bowski x/, Wanda Dutkowska, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja After the changes introduced at the General Assembly of the Company s Shareholders on October 3, 2000, the composition of the Supervisory Board of the IV term of office was as follows: David Vely Chairman Stephane Michelangeli Deputy Chairman Maria Czerwiƒska Secretary Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Pawe D bowski x/, Wanda Dutkowska, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja x/ Uchwa a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis SA w sprawie powo ania w sk ad Rady Nadzorczej Spó ki Pana Paw a D bowskiego wesz a w ycie z dniem zarejestrowania w Sàdzie zmian w Statucie Spó ki w zakresie 16 tj. 30 paêdziernika 2000 r. x/ The resolution of the General Assembly of Orbis SA Shareholders concerning appointment of Mr Pawe D bowski as a member of the Company s Supervisory Board came into force on the date of registration by the Court of the amendments introduced in 16 of the Company s Statutes i.e. on October 30, Akcjonariat Shareholders Accor SA 20,00% REIB International Holdings Limited 9,99% * Skarb Paƒstwa / State Treasury 6,24% Globe Trade Centre SA 5,00% Franklin Mutual Advisers, LLC & Templeton Worldwide, Inc. wraz z ich spó kami zale nymi / together with their subsidiaries 5,00% Pozostali Akcjonariusze / Remaining Shareholders 53,77% annual report 2000

7

8 70,0% ,0% ,0% ,0% ,0% z /PLN Ârednia cena za pokój (z ) / Average Daily Rate (PLN) Przychód na jeden dost pny pokój (z ) / Revenue per available room (PLN) Frekwencja / Occupancy rate

9 Wyniki Wyniki Dzia alnoêci Hotelowej Hotels Division Results Wyniki operacyjne Orbis SA W 2000 roku przychody ze sprzeda y spad y o 1,4% do poziomu 778,3 mln z. Frekwencja w 2000 roku nieznacznie spad a w stosunku do roku poprzedniego o 0,1 pkt.%, osiàgajàc poziom 53,6%. Ârednia cena za jeden pokój wzros a o 1,6% do 249,4 z. W 2000 roku Êrednia cena w segmencie turystyka wynios a 167,4 z, a w segmencie biznes 294,5 z. Przychód na jeden dost pny pokój by wy szy o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniós 133,6 z. Struktura goêci odwiedzajàcych hotele Orbis zmieni a si na korzyêç przyjazdów turystycznych, których udzia we wszystkich przyjazdach wzrós o 4,1 pkt. %, osiàgajàc poziom 35,8%. Operating results of Orbis SA In 2000 total revenues fell by 1.4% to PLN m Occupancy rates in 2000 slightly decreased from the past year by 0.1% point, reaching the level of 53.6%. The Average Daily Rate increased by 1.6% to PLN In 2000, the Average Daily Rate in the tourist segment amounted to PLN and in the business segment to PLN Revenue per Available Room rose by 1.4% from the previous year to PLN The mix of guests visiting Orbis hotels changed to the benefit of leisure tourists incoming traffic, whose share in total arrivals rose by 4.1% point to the level of 35.8%. Podstawowe informacje / Summary Data Zmiana / Change Pokoje dost pne / Rooms Available ,2% Sprzedane pokojonoce / Rooms Sold ,7% Przychody z dzia alnoêci hotelowej (mln z ) / Revenues from Hotels Division (m PLN) 782,3 770,1-1,5% Frekwencja / Occupancy Rate 53,7% 53,6% -0,1% Ârednia cena za pokój (z ) / Avarage Daily Rate (PLN) 245,3 249,4 +1,6% Przychód na jeden dost pny pokój (z ) / Revenue Per Available Room (PLN) 131,8 133,6 +1,4% 7 Dzia alnoêç hotelowa Dzia alnoêç hotelowa Orbis SA obejmuje sprzeda us ug noclegowych, gastronomii, telekomunikacji, wynajem powierzchni, sklepy hotelowe oraz minibary. Przychody z dzia alnoêci hotelowej w 2000 roku ukszta towa y si na poziomie 770,1 mln z i stanowi y 99% przychodów ze sprzeda y Orbis SA. W porównaniu z rokiem 1999 spad y o 1,5%. Hotels division The hotels division of Orbis SA consists in sale of rooms, food & beverage, telecommunications, space lease, hotel shops and mini-bars. Revenues from hotels division in 2000 reached the level of PLN m and constituted 99% of total revenues of Orbis SA. Compared with 1999, they decreased by 1.5%. 0 annual report 2000

10 Koszty ogó em dzia alnoêci hotelowej wzros y w porównaniu do roku 1999 o 0,2% do 556,6 mln z, a ich udzia w kosztach operacyjnych Spó ki wyniós 81,8%. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej w 2000 roku wynios y 342,1 mln z, co oznacza spadek o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej stanowi y 61,4% jej kosztów ogó em. Pozosta e koszty dzia alnoêci hotelowej wzros y o 2,1% w porównaniu z rokiem 1999, osiàgajàc poziom 214,5 mln z. Total costs of hotels division increased by 0.2% to PLN m compared to 1999, accounting for 81.8% of Company s operating costs. Operating costs of hotels division were of PLN m in 2000 and fell by 0.9% compared to the previous year, constituting 61.4% of hotels division total costs. The other costs in hotels division increased by 2.1% compared to 1999 to PLN m Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej spad a o 1,4 pkt. % w porównaniu z rokiem poprzednim i wynios a 27,6%. Operating margin of hotels division decreased by 1.4 % point from the last year to 27.6%,. 8 Sprzeda noclegów i gastronomia to podstawowa dzia alnoêç hoteli decydujàca o ich wynikach. Sprzeda noclegów w 2000 roku osiàgn a poziom 467,5 mln z, co stanowi o 97% wyniku roku Sprzeda gastronomii zamkn a si àcznà kwotà 247,3 mln z otych, co stanowi o 0,9% przyrostu w porównaniu z rokiem W porównaniu z rokiem 1999, w roku 2000 wzrós udzia gastronomii zarówno w przychodach z dzia alnoêci hotelowej, jak i w wyniku operacyjnym. Sales of room and food & beverage are the main activities of hotels, decisive for their results. Revenues from rooms sold in 2000 reached PLN m 467.5, which was 97% of the 1999 result. Revenues from food & beverage department totaled PLN m 247.3, which reflected an increase by 0.9% compared with Compared with 1999, the share of food & beverage department increased in 2000 both in hotels division revenues as well as in operating result. Przychody i zysk operacyjny dzia alnoêci hotelowej wg rodzajów dzia alnoêci (%) Revenues and operating result of hotels division by activity (%) Przychody / Revenues Wynik operacyjny / Operating result Noclegi / Rooms sold 61,6 60,7 84,5 83,2 Gastronomia / Food & beverage 31,3 32,1 7,8 9,2 Telekomunikacja / Telecommunications 1,2 1,,4 0,4 Inne / Others 5,9 6,2 7,3 7,2 Segmentacja rynkowa GoÊcie krajowi wykorzystali o 9% mniej noclegów w porównaniu z rokiem Ich udzia spad z 38,1% do 36,4% àcznej liczby sprzedanych pokojonocy. Nadal utrzymuje si wyraêna dominacja rynku niemieckiego, na który przypada a 21,8% ogó u wykorzystanych noclegów. Market Segmentation Domestic guests used 9% less room nights compared to Their share in total Orbis rooms sold decreased from 38.1% to 36.4%. There is still a clear dominance of German guests arrivals in the foreign market segment constituting 21.8% of all room nights sold. Wyniki dzia alnoêci annual report hotelowej Hotels Division 2000 Results

11 Sprzeda 2000 Na poziom sprzeda y w 2000 roku wp ywa y przede wszystkim warunki otoczenia gospodarczego w Polsce, ale tak e program modernizacji realizowany od 1998 roku, który spowodowa wy àczenie cz Êci pokoi hotelowych z eksploatacji. Sales 2000 The business environment first of all, but also the refurbishment programme realised since 1998 and entailing some hotel room being closed, influenced the level of sales in the year Wzrost PKB, który w 2000 roku wyniós 4,1%, by kluczowym czynnikiem wp ywajàcym na wielkoêç sprzeda y dla sieci hotelowej sprzedajàcej 64% us ug goêciom biznesowym. Umiarkowany wzrost gospodarczy oznacza zmniejszony ruch biznesowy w hotelach zarówno w cz Êci noclegowo-gastronomicznej, jak i konferencyjnej. Nie atwa sytuacja wielu firm oznacza a ograniczenie wydatków na cele marketingowe, szkoleniowe oraz przede wszystkim na podró e s u bowe. Dodatkowo kurs Euro utrzymujàcy si w ciàgu roku na niskim poziomie ogranicza mo liwoêci uzyskania oczekiwanych przychodów. GDP increase, recording a 4.1% dynamics in 2000, is a key factor that influenced sales of a hotel chain selling 64% of its services to business guests. Moderate economic growth meant a limited business traffic in hotels as far as rooms sold, food & beverage department and conferences are concerned. A difficult situation of many companies forced them to reduce marketing, staff training and, primarily, business travel expenses. Additionally, the low rate of exchange of the Euro throughout the year reduced the possibility to earn expected revenues. 9 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 2,0% Frekwencja Polska / Occupancy rate Poland Frekwencja Hotele Orbis / Occupancy rate ORBIS Hotels Wzrost PKB / GDP growth 30% 0 Wyniki annual dzia alnoêci report hotelowej Hotels 2000 Division Results

12 Zmiana struktury goêci, na korzyêç przyjazdów turystycznych wynika a nie tylko z obni onej wielkoêci przyjazdów biznesowych, ale równie z realnego zwi kszenia ruchu turystycznego w porównaniu z rokiem 1999, kiedy wojna w Kosowie zniech ci a cz Êç podró ujàcych do odwiedzania Europy Ârodkowo-Wschodniej. Dzi ki zwi kszonym pobytom turystycznym frekwencja w hotelach utrzyma a si na podobnym jak w 1999 roku poziomie, tj. 53,6%, ale Êrednia cena za jeden dost pny pokój wzros a tylko o 1,6%. Guests mix moved fowards the leisure segment as a result of not only lower business traffic, but also from a pure increase of tourist traffic compared to 1999, when the war in Kosovo discouraged some tourists from travelling in Central and Eastern Europe. The higher numbers of leisure tourists maintained the occupancy rates in hotels on the level similar to 1999, i.e. 53.6%. but the Average Daily Rate increased by 1.6% only. Konkurencja dla Orbis SA na rynku hotelowym pojawi a si w 2000 roku w kilku miastach w Polsce. Nowe obiekty, wybudowane zarówno przez mi dzynarodowe sieci hotelowe, jak i krajowych inwestorów rozpocz y dzia alnoêç w warunkach obni onego popytu, co spowodowa o trudnà sytuacj na rynku hotelowym. Competition for Orbis SA on the hotel market emerged in 2000 in some Polish cities. New hotels, built by international hotel chains and by domestic investors, begun operations in a lower demand environment which has created a difficult situation on the hotel market in general. 10 Hotele Orbis na rynkach lokalnych / Orbis Hotels on local markets % pokoi na rynku % sprzedanych pokojonocy % przychodów ze sprzeda y fair share* market share** market share in sales*** Warszawa**** 49,2% 49,2% not available Kraków 51% 53% 58,7% Poznaƒ 64% 69% 68,3% Trójmiasto 75% 78% 72,1% Wroc aw 53% 45% 42,8% * udzia w nominalnej liczbie pokoi ** udzia w sprzedanych pokojonocach *** udzia w sprzeda y us ug hotelowych **** uwzgl dnione jedynie hotele klasy wy szej * share in nominal number of rooms ** share in rooms sold *** share in sales **** only upscale hotels included Wyniki dzia alnoêci annual report hotelowej Hotels Division 2000 Results

13

14 Gdynia Sopot Ko obrzeg Gdaƒsk Olsztyn Mràgowo Szczecin Bydgoszcz Toruƒ Poznaƒ P ock Zielona Góra Kalisz ódê Warszawa Jelenia Góra Wroc aw Lublin Karpacz Opole Cz stochowa Katowice Cieszyn Sosnowiec Kraków Bielsko-Bia a Nowy Sàcz Zakopane ZamoÊç

15 Hotele Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group Hotele Orbis w 2000 Orbis to najwi ksza sieç hotelowa w Polsce i w Europie Ârodkowo- -Wschodniej. W grupie Orbis funkcjonuje 56 hoteli znajdujàcych si w 29 miastach w Polsce. 55 hoteli jest w asnoêcià Orbis SA, jeden hotel, Pod Or em w Bydgoszczy, dzia a na podstawie umowy o zarzàdzanie. Orbis Hotels in 2000 Orbis is the largest hotel chain in Poland and Central and Eastern Europe. The Orbis group comprises 56 hotels in 29 Polish cities. 55 hotels are owned by Orbis SA and one, Pod Or em in Bydgoszcz, operated under a management contract. W kwietniu 2000 roku otwarty zosta hotel Zamojski w ZamoÊciu. Zakoƒczono równie budow hotelu Mercure Panorama we Wroc awiu, który 1 stycznia 2001 sta si pierwszym hotelem Orbis w àczonym do sieci marki Mercure. The Zamojski hotel in ZamoÊç was opened in April The Mercure Panorama hotel in Wroc aw was also completed in December This hotel became the first Orbis hotel within the Mercure network, from January 1, W 2000 roku cz Êç hoteli Orbis dzia a a na podstawie umów licencyjnych, w ramach mi dzynarodowych sieci hotelowych. Umowy z firmà Bass Hotels & Resorts obejmowa y hotele Victoria Inter- Continental i Holiday Inn w Warszawie, Forum w Krakowie i w Warszawie, natomiast z firmà Accor dotyczy y hoteli Novotel w Gdaƒsku, Poznaniu, Olsztynie, Warszawie i Wroc awiu. In 2000, some Orbis hotels operated within international hotel chains under license contracts. Agreements with Bass Hotels & Resorts covered Victoria Inter-Continental and Holiday Inn in Warsaw, Forum in Kraków and Warsaw. Agreements with Accor applied to Novotels in Gdaƒsk, Poznaƒ, Olsztyn, Warsaw and Wroc aw. 13 Orbis posiada pokoi hotelowych oraz dodatkowo oko o 100 pokoi biurowych przeznaczonych na wynajem. W 2000 roku, ze wzgl du na prowadzonà modernizacj, cz Êç pokoi by a zamkni ta. Ârednia liczba pokoi w eksploatacji wynios a Orbis offers in its hotels hotel rooms and a further 100 rooms to rent as office space. Due to refurbishment some rooms were closed in The average number of rooms available in 2000 amounted to Nagrody W czerwcu 2000 warszawski hotel Holiday Inn otrzyma nagrod Special Guest Satisfaction przyznawanà przez Bass Hotels & Resorts. Jesienià hotel ten otrzyma kolejne wyró nienie przyznawane przez Bass Hotels & Resorts Quality Excellence Awards In June 2000 The Holiday Inn in Warsaw won the Special Guest Satisfaction award granted by Bass Hotels & Resorts. In Autumn the hotel was again awarded an other Bass Hotels & Resorts prize: Quality Excellence Hotel Patria w Cz stochowie zosta laureatem G ównej Nagrody XIV edycji Konkursu Z oty Klucz 2000, organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. The Patria Hotel in Cz stochowa was awarded the First Prize in the XIV edition of the Golden Key 2000 Contest, organised by the Polish Hotel Association under the patronage of the Ministry of Economy. 0 annual report 2000

16 Szkolenia pracowników Rok 2000 by kolejnym rokiem doskonalenia zawodowego pracowników. Udzia w szkoleniach wzi o osób, co stanowi 50% wzrost w porównaniu do roku Zorganizowano 264 szkolenia dla ró nych grup zawodowych i stanowisk pracy trwajàce w sumie 699 dni. Staff Training 2000 was another year of improving Orbis staff skills. Training courses were attended by 8285 employees, i.e. 50% more compared to courses were organised for various professional groups and posts, lasting for a total of 699 days. Kontynuowano cykl szkoleƒ pod wspólnà nazwà Wszyscy tworzymy wspólny obraz firmy umacniajàcy poczucie odpowiedzialnoêci pracowników za firm i kszta tujàcy ÊwiadomoÊç znaczenia jakoêci ich pracy dla wizerunku hoteli Orbis. The cycle of courses under one theme We all create the image of the company was continued. Its objective is to strengthen the employees sense of responsibility to their company and to create consciousness of the importance of the quality of their work for the image of Orbis hotels. 14 Dla kadry kierowniczej zorganizowano wiele szkoleƒ z zakresu zarzàdzania i controllingu. S u by marketingowe doskonali y umiej tnoêci technik sprzeda y, prezentacji us ug hotelowych, negocjacji, jak równie badania opinii klientów. Przedmiotem osobnych szkoleƒ by a praca s u b eksploatacyjnych oraz utrwalanie standardów obs ugi wêród pracowników tzw. pierwszej linii. We wszystkich hotelach przeprowadzono szkolenia sommelierów podczaszych. Umiej tnoêç rozpoznawania i doboru win, doskonalona u kelnerów i barmanów, sprawi, e b dà oni mogli zaspokoiç oczekiwania ka dego goêcia. Management staff attended several courses in management and controlling. Marketing staff improved their skills in sales techniques, hotel services presentation, negotiations and monitoring clients opinions. Separate courses were devoted to work techniques and standards for operating staff who provide directly service to customers. Courses for sommeliers were organised in all hotels. Enhancement of waiters and barmans ability to distinguish and select wines will enable them to satisfy expectations of all guests. Szkolenia w roku 2000 w Orbis SA / Orbis SA Training Programme 2000 S u by eksploatacyjne Operating personnel 52 Marketing Marketing 28 Zarzàdzanie, controlling, organizacja pracy Management, controlling, work organisation 44 Ekonomia i finanse Economic and finance 14 Prawo pracy Law on employment 10 Trening trenerów Train the trainers 2 Informatyka IT 3 BHP, P-po. i spo. insp. pracy Health and safety 42 Inne Others 6 Sommelierzy Sommeliers 20 JakoÊç pracy i obs ugi goêci Work and service quality 43 Razem Total 264 Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

17 Orbis wêród ludzi Orbis zajmuje wa ne miejsce w yciu kulturalnym i spo ecznym Polski, sponsorujàc lokalne i krajowe wydarzenia, zarówno w hotelach, jak i poza nimi. Orbis central to people Orbis plays an important role in the cultural and social life of Poland, sponsoring local and national events, both within and outside of the hotels. Hotel Grand w Warszawie jest siedzibà Centralnego Klubu Olimpijczyka, gdzie odbywajà si spotkania i uroczystoêci polskiego ruchu olimpijskiego. Szczególnie w roku Igrzysk Olimpijskich w Sydney hotel ten goêci wielu sportowców, dzia aczy i polityków. The Polish Central Olympic Club is based in the Grand hotel in Warsaw, where meetings and events of the Polish olympic movement are held. Especially in the year of Olympic Games in Sydney, the hotel hosted many sportsmen, officials and politicians. Spó ka, jak równie poszczególne hotele zwiàzane sà z wieloma polskimi organizacjami dobroczynnymi. Dofinansowaniu ich dzia alnoêci towarzyszy tak e troska o Êrodowisko naturalne. Szeroki program modernizacji uwzgl dnia przyjazne otoczeniu rozwiàzania eksploatacyjne. Zach camy naszych goêci do ekologicznie Êwiadomego korzystania z pokoi i us ug. Marketing i promocja Dzia ania marketingowo-promocyjne Orbis SA skupia y si w 2000 roku na promowaniu i zwi kszaniu sprzeda y us ug hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych. The company, as well as individual hotels, are associated with a range of Polish charities. Donations to their actions are also accompanied by the commitment to the natural environment. The most environmentally friendly options are introduced within the refurbishment programme. We encourage guests to be ecologically aware in their use of our facilities and services. Marketing and promotion In 2000, marketing and promotion activities of Orbis SA were focused on promotion and increase of selling hotel, food & beverage and conference services. 15 Programy lojalnoêciowe po raz kolejny okaza y si w 2000 roku sprawdzonym instrumentem pozyskiwania przez hotele grona sta ych i lojalnych klientów. W 2000 roku funkcjonowa y programy: Program Orbis Corporate, z którego korzysta o ponad 800 firm i instytucji, w tym g ównie polskich; Orbis Gold Club liczàcy na koniec 2000 roku àcznie indywidualnych cz onków, z czego 60% odnowi o cz onkostwo; Program Lot Voyager/Qualiflyer, w którym hotele Orbis uczestniczy y na zasadach partnera PLL LOT, a od 1 listopada 2000 rozszerzonego programu w ramach grupy Qualiflyer. Loyalty schemes again turned out to be a successful instrument to attract permanent and loyal clients to hotels. In 2000, the following programmes were realised: - Orbis Corporate Programme availed by over 800 companies and institutions, mainly from the domestic market; - Orbis Gold Club, which at the end of 2000 consisted of 20,591 individual members, 60% of whom renewed their membership; - Lot Voyager/Qualifier Programme, in which Orbis hotels participated as a partner of PLL LOT (since November 1, 2000, in extended programme within the Qualiflyer group). 0 Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

18 Istotnà cz Êç programów lojalnoêciowych stanowià tak e w asne inicjatywy hoteli o zasi gu lokalnym, oparte o dwustronne umowy ze stale wspó pracujàcymi z hotelem firmami zwanymi Local Corporate. A significant part of loyalty schemes consists of hotels own initiatives of local range, based on mutual agreements with the so-called Local Corporates, i.e. companies that co-operate permanently with a hotel. Programy weekendowe zach ca y do korzystania z hoteli Orbis po obni onej cenie podczas weekendów. Najwi kszà popularnoêcià cieszy si program weekend z voucherem, w którym uczestniczy o 50 hoteli. Pod koniec 2000 roku podj to decyzj, i program ten b dzie kontynuowany we wspó pracy z firmà PKN ORLEN SA w ramach programu Vitay. Program Weekend Rodzinny na cz Êciowo zmienionych zasadach b dzie kontynuowany jako Weekend z Przyjació mi. Weekend programmes encouraged visiting Orbis hotels at reduced prices during weekends. The most popular was the Voucher Weekend programme, in which 50 hotels participated. At the end of 2000, a decision was taken to continue that programme with PKN ORLEN SA within the programme Vitaj. The programme Family Weekend will be continued after a slight modification as Weekend With Friends. 16 Promocja i Reklama w mediach by a w 2000 roku istotnà formà prezentacji oferty Orbis. Spó ka uczestniczy a równie w wielu zagranicznych i krajowych targach bran y turystycznej. Szeroka informacja zamieszczana w wydawnictwach spó ki: katalogach, informatorach, broszurach, cennikach, folderach wspiera a t dzia alnoêç. Po raz pierwszy ukaza si pakiet informacyjny Sale Konferencyjno-Bankietowe i Pakiety Konferencyjne cennik. Promotion & Publicity in media took in 2000 an important position as a tool used for presenting Orbis offer. The company participated in numerous tourist fairs both in Poland and abroad. The company s own publications such as: catalogues, brochures, guide books and folders enhanced those activities. A new publication was launched: Conference & Banqueting Rooms and Conference Packages Rates Internet to mo liwoêç prezentacji oferty dla goêci indywidualnych z ca ego Êwiata od 2000 roku, tak e oferty konferencyjnej. Na stronie oferta dost pna jest w wersji polskiej i angielskiej. Ka dy hotel posiada odr bnà stron, dzi ki której goêcie mogà dokonaç rezerwacji pokoju. Witryna zaj a w 2000 roku wysokie miejsce w rankingu najlepszych stron turystycznych w polskim internecie. Internet poses a possibility to present the offer to individual guests from all-over the world and, since 2000, also the conference offer. The website contains offers in Polish and English. Each hotel has its own page, through which guests can make bookings. The site achieved a high position in the ranking of the best tourist web sites in the Polish internet. Infolinia Orbis kontynuowa a prac rozpocz tà w kwietniu 1999 roku. Pracownicy infolinii udzielajà informacji o pe nej ofercie sprzeda owej ka dego hotelu, o programach weekendowych oraz programach korporacyjnych. Dzia alnoêç infolinii zosta a rozszerzona w 2000 roku o dokonywanie rezerwacji KRI (Komputerowe Rezerwacje Internetowe) oraz obs ug elektronicznej skrzynki pocztowej. W przysz oêci infolinia zostanie przekszta cona w Centrum Rezerwacji Orbis. Orbis Infoline continued its operation started in April Its staff provides information about the full offer of each hotel, weekend and corporate programmes. In 2000, the activity of infoline was extended by ICR (Internet Computer Reservations) and by servicing the box. In future, the infoline will be transformed into Orbis Reservation Centre. Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

19

20

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo