Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3"

Transkrypt

1

2 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division of PLN m * * * WartoÊç aktywów na koniec roku na poziomie 1,3 mld z Asset value at the end of the year of PLN b 1.3 Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej 27,6% Operating Margin in Hotels Division 27.6% Ârednia cena za pokój wynios a 249,4 z a przychód na jeden dost pny pokój 133,6 z Average Daily Rate of PLN Revenue Per Available Room of PLN * Spó ka wyda a 255,6 mln na realizacj programu modernizacji i rozwoju The Company spent PLN m on Refurbishment and Development Programme * * Zmodernizowano 1547 pokoi 1547 rooms refurbished Zysk netto wyniós 84,8 mln z Net profit of PLN m 84.8

3 Spis treêci Contents List Prezesa President s Letter 2 Zarzàd Management Board 3 Rada Nadzorcza Supervisory Board 4 Akcjonariusze Shareholders 4 Wyniki Dzia alnoêci Hotelowej Hotels Division Results 5 Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group 11 Orbis i Accor Orbis & Accor 17 Program Modernizacji i Rozwoju Refurbishment and Development Programme 23 Wyniki Finansowe Orbis SA Financial Results of Orbis SA 29 Grupa Kapita owa Capital Group 39 Lista Teleadresowa Hoteli Hotels Directory annual report

4 List List Prezesa President s Letter Szanowni Paƒstwo, Ladies and Gentlemen, 2 Rok 2000 to czas wielu wa nych zmian oraz dalszej realizacji programu modernizacji i restrukturyzacji Orbis SA. Wroku tym zakoƒczony zosta proces prywatyzacji Spó ki. Konsorcjum w sk adzie Accor SA, FIC Globe LLC oraz Globe Trade Centre kupi o od Skarbu Paƒstwa 35,37% akcji Spó ki. Orbis pozyska inwestora strategicznego, Accor jednà z najwi kszych mi dzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podró y i us ug dla przedsi biorstw, przede wszystkim europejskiego lidera na rynku hotelowym. Wspó praca Orbisu i Accor zosta a nawiàzana w latach 70. Od 30 lat Novotele, wysoko cenione przez goêci, funkcjonujà w Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku, Wroc awiu i Olsztynie. Na podstawie generalnej umowy franchisingowej podpisanej w 2000 roku z Accor, Orbis wprowadza w kolejnych 24 hotelach marki Sofitel, Novotel, Mercure oraz Ibis, których standardy i systemy obs ugi zyskujà powszechnà akceptacj. Wspó praca z Accor oznacza dla Orbis korzystanie z doêwiadczeƒ i wiedzy w wielu obszarach dzia alnoêci hotelarskiej: marketingu i sprzeda y, technologii informatycznych czy wreszcie zarzàdzania operacyjnego i finansowego. Szeroki zakres promocji naszych us ug za granicà, nowoczesne techniki sprzeda y i rezerwacji przyniosà wymierne korzyêci w nadchodzàcych latach. Ka dy rok dzia alnoêci niesie za sobà tak e problemy. Wwarunkach os abionej tendencji wzrostowej polskiej gospodarki, co oznacza o obni enie popytu ze strony klientów biznesowych, a tak e przy ni szej ni w latach poprzednich liczbie przyjazdów turystycznych do Polski ogó em, osiàgn liêmy s absze w porównaniu z 1999 rokiem wyniki operacyjne i finansowe. W2000 roku zainwestowaliêmy ponad 250 mln z otych dokonujàc modernizacji kolejnych obiektów, budujàc nowy hotel Mercure Panorama we Wroc awiu oraz kontynuujàc rozbudow Novotelu w Warszawie. Program modernizacji hoteli obejmuje równie restauracje oraz tworzenie wielofunkcyjnych sal konferencyjnobankietowych. Rok 2000 to tak e okres dalszego obni ania kosztów. Rozpocz to realizacj programu racjonalizacji zatrudnienia. Pakiet Socjalny, podpisany w po owie roku przez Zwiàzki Zawodowe i Konsorcjum, okreêli gwarancje zatrudnienia pracowników oraz ustali wysokoêç odszkodowaƒ z tytu u likwidacji miejsc pracy za porozumieniem stron. Dowodem uznania dla naszej pracy w 2000 roku by y liczne nagrody i wyró nienia przyznane hotelom Orbis, zarówno w dziedzinie standardów obs ugi hotelowej, jak i gastronomicznej. Pragn równie podkreêliç fakt, i po pozyskaniu inwestora strategicznego, Spó ka nadal cieszy si du ym zainteresowaniem inwestorów. Szczególne podzi kowania za wytrwa à prac i zaanga owanie kieruj do wszystkich pracowników spó ki. JesteÊmy przekonani, e nasze nowe dzia ania oraz zmiany, rozpocz te w minionym roku, które g ównie b dziemy realizowaç w roku 2001, przyniosà pozytywne rezultaty, co nasi GoÊcie, Akcjonariusze i Partnerzy, przyjmà z zadowoleniem. The year 2000 witnessed several significant changes in Orbis SA and brought further implementation of its modernisation and corporate restructuring programme. The Company s privatisation was finalised in 2000 with the purchase, from the State Treasury, of 35,37% shares in the Company by a consortium composed of Accor SA, FIC Globe LLC and Globe Trade Centre. Orbis gained a strategic investor Accor one of the leading international groups in the world of travel, tourism and business services and, above all, the number one hotel operator in Europe. The co-operation between Orbis and Accor was launched in the 70s. For 30 years Novotels, which gained a high appraise from their guests, have been operating in Warsaw, Poznaƒ, Gdaƒsk, Wroc aw and Olsztyn. On the basis of a general franchising agreement signed with Accor in the year 2000, another 24 hotels of the Orbis network will begin to operate under brands such as Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis, all of which offer universally recognised standards and service systems. For Orbis, the co-operation with Accor means gaining a wide access to the experience and know-how in numerous areas of hotel management activities, from marketing and sales, information technologies to operating and financial management. The extensive range of activities promoting our services abroad as well as modern sales and reservation methods will bring considerable benefits in the forthcoming years. However, every year also brings problems. In the light of unsatisfactory growth trends in the Polish economy, reflected in the weaker demand on the part of business guests as well as in the tourist incoming traffic, which was lower than in the past years, the operating and financial results we have achieved were below 1999 figures. In the past year we invested over PLN m 250 in the refurbishment of subsequent hotels, constructing a new Mercure Panorama hotel in Wroclaw and continuing the extension of the Novotel in Warsaw. The modernisation programme encompasses also hotel restaurants and creation of multifunction conference & banqueting rooms. The year 2000 also brought further cost-curbing efforts. An employment optimisation scheme has been launched. The Social Pact signed in the mid-year by the Trade Unions and the Consortium laid down employment guarantees and defined the compensation amount in cases where mutual consent between an employee and Orbis SA was reached. Several awards and prizes won by Orbis hotels throughout the year 2000 demonstrate the recognition of our efforts, both in terms of hotel and food & beverage service standards. Let me stress that after gaining a strategic investor, the Company continues to attract substantial interest from investors. I would like to address all the employees of our company, expressing my special appreciation of their continuing effort and commitment. We are convinced that our new initiatives and changes we have initiated during the past year, which will be implemented largely in the year 2001, will bring positive results to the satisfaction of our Guests, Shareholders and Partners. Maciej Olaf Grelowski annual report 2000

5 Zarzàd Zarzàd Management Board Maciej Grelowski Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny Krzysztof Gerula Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich Andrzej Szu drzyƒski Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Ireneusz W g owski Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Lidia Mieleszko Cz onek Zarzàdu, G ówny Ksi gowy Yannick Rouvrais Cz onek Zarzàdu od 25 paêdziernika 2000 Arkadiusz Siwko Cz onek Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu do 25 paêdziernika 2000 Maciej Grelowski President, Chief Executive Officer Krzysztof Gerula Vice-President of the Management Board, Director of Marketing and Investor Relations Andrzej Szu drzyƒski Vice-President of the Management Board, Financial Director Ireneusz W g owski Vice-President of the Management Board, Development Director Lidia Mieleszko Member of the Management Board, Chief Accountant Yannick Rouvrais Member of the Management Board since October 25, 2000 Arkadiusz Siwko Member of the Management Board, Director of Marketing until October 25, Krzysztof Andrzej Gerula, Yannick Rouvrais, Maciej Olaf Grelowski, Lidia Mieleszko, Andrzej Bobola Szu drzyƒski, Ireneusz Andrzej W g owski 0 annual report 2000

6 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Supervisory Board Sk ad Rady Nadzorczej Przedstawiciele akcjonariuszy reprezentowani byli do dnia 3 paêdziernika 2000 roku w Radzie Nadzorczej Orbis SA IV kadencji w nast pujàcym sk adzie: Jan Sidorowicz Przewodniczàcy Krzysztof Przec awski Wiceprzewodnicàcy Maria Czerwiƒska Sekretarz Marek Augsburg, Marcin Bochenek, Wanda Dutkowska, Tomasz Peszke, Krzysztof Prokop, Janusz Ro d yƒski Supervisory Board Until October 3, 2000, shareholders were represented by the following members of the Orbis SA Supervisory Board serving its IV term of office: Jan Sidorowicz Chairman Krzysztof Przec awski Deputy Chairman Maria Czerwiƒska Secretary Marek Augsburg, Marcin Bochenek, Wanda Dutkowska, Tomasz Peszke, Krzysztof Prokop, Janusz Ro d yƒski 4 Po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki w dniu 3 paêdziernika 2000, sk ad Rady Nadzorczej IV kadencji przedstawia si nast pujàco: David Vely Przewodniczàcy Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy Maria Czerwiƒska Sekretarz Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Pawe D bowski x/, Wanda Dutkowska, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja After the changes introduced at the General Assembly of the Company s Shareholders on October 3, 2000, the composition of the Supervisory Board of the IV term of office was as follows: David Vely Chairman Stephane Michelangeli Deputy Chairman Maria Czerwiƒska Secretary Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Pawe D bowski x/, Wanda Dutkowska, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja x/ Uchwa a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis SA w sprawie powo ania w sk ad Rady Nadzorczej Spó ki Pana Paw a D bowskiego wesz a w ycie z dniem zarejestrowania w Sàdzie zmian w Statucie Spó ki w zakresie 16 tj. 30 paêdziernika 2000 r. x/ The resolution of the General Assembly of Orbis SA Shareholders concerning appointment of Mr Pawe D bowski as a member of the Company s Supervisory Board came into force on the date of registration by the Court of the amendments introduced in 16 of the Company s Statutes i.e. on October 30, Akcjonariat Shareholders Accor SA 20,00% REIB International Holdings Limited 9,99% * Skarb Paƒstwa / State Treasury 6,24% Globe Trade Centre SA 5,00% Franklin Mutual Advisers, LLC & Templeton Worldwide, Inc. wraz z ich spó kami zale nymi / together with their subsidiaries 5,00% Pozostali Akcjonariusze / Remaining Shareholders 53,77% annual report 2000

7

8 70,0% ,0% ,0% ,0% ,0% z /PLN Ârednia cena za pokój (z ) / Average Daily Rate (PLN) Przychód na jeden dost pny pokój (z ) / Revenue per available room (PLN) Frekwencja / Occupancy rate

9 Wyniki Wyniki Dzia alnoêci Hotelowej Hotels Division Results Wyniki operacyjne Orbis SA W 2000 roku przychody ze sprzeda y spad y o 1,4% do poziomu 778,3 mln z. Frekwencja w 2000 roku nieznacznie spad a w stosunku do roku poprzedniego o 0,1 pkt.%, osiàgajàc poziom 53,6%. Ârednia cena za jeden pokój wzros a o 1,6% do 249,4 z. W 2000 roku Êrednia cena w segmencie turystyka wynios a 167,4 z, a w segmencie biznes 294,5 z. Przychód na jeden dost pny pokój by wy szy o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniós 133,6 z. Struktura goêci odwiedzajàcych hotele Orbis zmieni a si na korzyêç przyjazdów turystycznych, których udzia we wszystkich przyjazdach wzrós o 4,1 pkt. %, osiàgajàc poziom 35,8%. Operating results of Orbis SA In 2000 total revenues fell by 1.4% to PLN m Occupancy rates in 2000 slightly decreased from the past year by 0.1% point, reaching the level of 53.6%. The Average Daily Rate increased by 1.6% to PLN In 2000, the Average Daily Rate in the tourist segment amounted to PLN and in the business segment to PLN Revenue per Available Room rose by 1.4% from the previous year to PLN The mix of guests visiting Orbis hotels changed to the benefit of leisure tourists incoming traffic, whose share in total arrivals rose by 4.1% point to the level of 35.8%. Podstawowe informacje / Summary Data Zmiana / Change Pokoje dost pne / Rooms Available ,2% Sprzedane pokojonoce / Rooms Sold ,7% Przychody z dzia alnoêci hotelowej (mln z ) / Revenues from Hotels Division (m PLN) 782,3 770,1-1,5% Frekwencja / Occupancy Rate 53,7% 53,6% -0,1% Ârednia cena za pokój (z ) / Avarage Daily Rate (PLN) 245,3 249,4 +1,6% Przychód na jeden dost pny pokój (z ) / Revenue Per Available Room (PLN) 131,8 133,6 +1,4% 7 Dzia alnoêç hotelowa Dzia alnoêç hotelowa Orbis SA obejmuje sprzeda us ug noclegowych, gastronomii, telekomunikacji, wynajem powierzchni, sklepy hotelowe oraz minibary. Przychody z dzia alnoêci hotelowej w 2000 roku ukszta towa y si na poziomie 770,1 mln z i stanowi y 99% przychodów ze sprzeda y Orbis SA. W porównaniu z rokiem 1999 spad y o 1,5%. Hotels division The hotels division of Orbis SA consists in sale of rooms, food & beverage, telecommunications, space lease, hotel shops and mini-bars. Revenues from hotels division in 2000 reached the level of PLN m and constituted 99% of total revenues of Orbis SA. Compared with 1999, they decreased by 1.5%. 0 annual report 2000

10 Koszty ogó em dzia alnoêci hotelowej wzros y w porównaniu do roku 1999 o 0,2% do 556,6 mln z, a ich udzia w kosztach operacyjnych Spó ki wyniós 81,8%. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej w 2000 roku wynios y 342,1 mln z, co oznacza spadek o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej stanowi y 61,4% jej kosztów ogó em. Pozosta e koszty dzia alnoêci hotelowej wzros y o 2,1% w porównaniu z rokiem 1999, osiàgajàc poziom 214,5 mln z. Total costs of hotels division increased by 0.2% to PLN m compared to 1999, accounting for 81.8% of Company s operating costs. Operating costs of hotels division were of PLN m in 2000 and fell by 0.9% compared to the previous year, constituting 61.4% of hotels division total costs. The other costs in hotels division increased by 2.1% compared to 1999 to PLN m Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej spad a o 1,4 pkt. % w porównaniu z rokiem poprzednim i wynios a 27,6%. Operating margin of hotels division decreased by 1.4 % point from the last year to 27.6%,. 8 Sprzeda noclegów i gastronomia to podstawowa dzia alnoêç hoteli decydujàca o ich wynikach. Sprzeda noclegów w 2000 roku osiàgn a poziom 467,5 mln z, co stanowi o 97% wyniku roku Sprzeda gastronomii zamkn a si àcznà kwotà 247,3 mln z otych, co stanowi o 0,9% przyrostu w porównaniu z rokiem W porównaniu z rokiem 1999, w roku 2000 wzrós udzia gastronomii zarówno w przychodach z dzia alnoêci hotelowej, jak i w wyniku operacyjnym. Sales of room and food & beverage are the main activities of hotels, decisive for their results. Revenues from rooms sold in 2000 reached PLN m 467.5, which was 97% of the 1999 result. Revenues from food & beverage department totaled PLN m 247.3, which reflected an increase by 0.9% compared with Compared with 1999, the share of food & beverage department increased in 2000 both in hotels division revenues as well as in operating result. Przychody i zysk operacyjny dzia alnoêci hotelowej wg rodzajów dzia alnoêci (%) Revenues and operating result of hotels division by activity (%) Przychody / Revenues Wynik operacyjny / Operating result Noclegi / Rooms sold 61,6 60,7 84,5 83,2 Gastronomia / Food & beverage 31,3 32,1 7,8 9,2 Telekomunikacja / Telecommunications 1,2 1,,4 0,4 Inne / Others 5,9 6,2 7,3 7,2 Segmentacja rynkowa GoÊcie krajowi wykorzystali o 9% mniej noclegów w porównaniu z rokiem Ich udzia spad z 38,1% do 36,4% àcznej liczby sprzedanych pokojonocy. Nadal utrzymuje si wyraêna dominacja rynku niemieckiego, na który przypada a 21,8% ogó u wykorzystanych noclegów. Market Segmentation Domestic guests used 9% less room nights compared to Their share in total Orbis rooms sold decreased from 38.1% to 36.4%. There is still a clear dominance of German guests arrivals in the foreign market segment constituting 21.8% of all room nights sold. Wyniki dzia alnoêci annual report hotelowej Hotels Division 2000 Results

11 Sprzeda 2000 Na poziom sprzeda y w 2000 roku wp ywa y przede wszystkim warunki otoczenia gospodarczego w Polsce, ale tak e program modernizacji realizowany od 1998 roku, który spowodowa wy àczenie cz Êci pokoi hotelowych z eksploatacji. Sales 2000 The business environment first of all, but also the refurbishment programme realised since 1998 and entailing some hotel room being closed, influenced the level of sales in the year Wzrost PKB, który w 2000 roku wyniós 4,1%, by kluczowym czynnikiem wp ywajàcym na wielkoêç sprzeda y dla sieci hotelowej sprzedajàcej 64% us ug goêciom biznesowym. Umiarkowany wzrost gospodarczy oznacza zmniejszony ruch biznesowy w hotelach zarówno w cz Êci noclegowo-gastronomicznej, jak i konferencyjnej. Nie atwa sytuacja wielu firm oznacza a ograniczenie wydatków na cele marketingowe, szkoleniowe oraz przede wszystkim na podró e s u bowe. Dodatkowo kurs Euro utrzymujàcy si w ciàgu roku na niskim poziomie ogranicza mo liwoêci uzyskania oczekiwanych przychodów. GDP increase, recording a 4.1% dynamics in 2000, is a key factor that influenced sales of a hotel chain selling 64% of its services to business guests. Moderate economic growth meant a limited business traffic in hotels as far as rooms sold, food & beverage department and conferences are concerned. A difficult situation of many companies forced them to reduce marketing, staff training and, primarily, business travel expenses. Additionally, the low rate of exchange of the Euro throughout the year reduced the possibility to earn expected revenues. 9 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 2,0% Frekwencja Polska / Occupancy rate Poland Frekwencja Hotele Orbis / Occupancy rate ORBIS Hotels Wzrost PKB / GDP growth 30% 0 Wyniki annual dzia alnoêci report hotelowej Hotels 2000 Division Results

12 Zmiana struktury goêci, na korzyêç przyjazdów turystycznych wynika a nie tylko z obni onej wielkoêci przyjazdów biznesowych, ale równie z realnego zwi kszenia ruchu turystycznego w porównaniu z rokiem 1999, kiedy wojna w Kosowie zniech ci a cz Êç podró ujàcych do odwiedzania Europy Ârodkowo-Wschodniej. Dzi ki zwi kszonym pobytom turystycznym frekwencja w hotelach utrzyma a si na podobnym jak w 1999 roku poziomie, tj. 53,6%, ale Êrednia cena za jeden dost pny pokój wzros a tylko o 1,6%. Guests mix moved fowards the leisure segment as a result of not only lower business traffic, but also from a pure increase of tourist traffic compared to 1999, when the war in Kosovo discouraged some tourists from travelling in Central and Eastern Europe. The higher numbers of leisure tourists maintained the occupancy rates in hotels on the level similar to 1999, i.e. 53.6%. but the Average Daily Rate increased by 1.6% only. Konkurencja dla Orbis SA na rynku hotelowym pojawi a si w 2000 roku w kilku miastach w Polsce. Nowe obiekty, wybudowane zarówno przez mi dzynarodowe sieci hotelowe, jak i krajowych inwestorów rozpocz y dzia alnoêç w warunkach obni onego popytu, co spowodowa o trudnà sytuacj na rynku hotelowym. Competition for Orbis SA on the hotel market emerged in 2000 in some Polish cities. New hotels, built by international hotel chains and by domestic investors, begun operations in a lower demand environment which has created a difficult situation on the hotel market in general. 10 Hotele Orbis na rynkach lokalnych / Orbis Hotels on local markets % pokoi na rynku % sprzedanych pokojonocy % przychodów ze sprzeda y fair share* market share** market share in sales*** Warszawa**** 49,2% 49,2% not available Kraków 51% 53% 58,7% Poznaƒ 64% 69% 68,3% Trójmiasto 75% 78% 72,1% Wroc aw 53% 45% 42,8% * udzia w nominalnej liczbie pokoi ** udzia w sprzedanych pokojonocach *** udzia w sprzeda y us ug hotelowych **** uwzgl dnione jedynie hotele klasy wy szej * share in nominal number of rooms ** share in rooms sold *** share in sales **** only upscale hotels included Wyniki dzia alnoêci annual report hotelowej Hotels Division 2000 Results

13

14 Gdynia Sopot Ko obrzeg Gdaƒsk Olsztyn Mràgowo Szczecin Bydgoszcz Toruƒ Poznaƒ P ock Zielona Góra Kalisz ódê Warszawa Jelenia Góra Wroc aw Lublin Karpacz Opole Cz stochowa Katowice Cieszyn Sosnowiec Kraków Bielsko-Bia a Nowy Sàcz Zakopane ZamoÊç

15 Hotele Grupa Hotelowa Orbis Orbis Hotel Group Hotele Orbis w 2000 Orbis to najwi ksza sieç hotelowa w Polsce i w Europie Ârodkowo- -Wschodniej. W grupie Orbis funkcjonuje 56 hoteli znajdujàcych si w 29 miastach w Polsce. 55 hoteli jest w asnoêcià Orbis SA, jeden hotel, Pod Or em w Bydgoszczy, dzia a na podstawie umowy o zarzàdzanie. Orbis Hotels in 2000 Orbis is the largest hotel chain in Poland and Central and Eastern Europe. The Orbis group comprises 56 hotels in 29 Polish cities. 55 hotels are owned by Orbis SA and one, Pod Or em in Bydgoszcz, operated under a management contract. W kwietniu 2000 roku otwarty zosta hotel Zamojski w ZamoÊciu. Zakoƒczono równie budow hotelu Mercure Panorama we Wroc awiu, który 1 stycznia 2001 sta si pierwszym hotelem Orbis w àczonym do sieci marki Mercure. The Zamojski hotel in ZamoÊç was opened in April The Mercure Panorama hotel in Wroc aw was also completed in December This hotel became the first Orbis hotel within the Mercure network, from January 1, W 2000 roku cz Êç hoteli Orbis dzia a a na podstawie umów licencyjnych, w ramach mi dzynarodowych sieci hotelowych. Umowy z firmà Bass Hotels & Resorts obejmowa y hotele Victoria Inter- Continental i Holiday Inn w Warszawie, Forum w Krakowie i w Warszawie, natomiast z firmà Accor dotyczy y hoteli Novotel w Gdaƒsku, Poznaniu, Olsztynie, Warszawie i Wroc awiu. In 2000, some Orbis hotels operated within international hotel chains under license contracts. Agreements with Bass Hotels & Resorts covered Victoria Inter-Continental and Holiday Inn in Warsaw, Forum in Kraków and Warsaw. Agreements with Accor applied to Novotels in Gdaƒsk, Poznaƒ, Olsztyn, Warsaw and Wroc aw. 13 Orbis posiada pokoi hotelowych oraz dodatkowo oko o 100 pokoi biurowych przeznaczonych na wynajem. W 2000 roku, ze wzgl du na prowadzonà modernizacj, cz Êç pokoi by a zamkni ta. Ârednia liczba pokoi w eksploatacji wynios a Orbis offers in its hotels hotel rooms and a further 100 rooms to rent as office space. Due to refurbishment some rooms were closed in The average number of rooms available in 2000 amounted to Nagrody W czerwcu 2000 warszawski hotel Holiday Inn otrzyma nagrod Special Guest Satisfaction przyznawanà przez Bass Hotels & Resorts. Jesienià hotel ten otrzyma kolejne wyró nienie przyznawane przez Bass Hotels & Resorts Quality Excellence Awards In June 2000 The Holiday Inn in Warsaw won the Special Guest Satisfaction award granted by Bass Hotels & Resorts. In Autumn the hotel was again awarded an other Bass Hotels & Resorts prize: Quality Excellence Hotel Patria w Cz stochowie zosta laureatem G ównej Nagrody XIV edycji Konkursu Z oty Klucz 2000, organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. The Patria Hotel in Cz stochowa was awarded the First Prize in the XIV edition of the Golden Key 2000 Contest, organised by the Polish Hotel Association under the patronage of the Ministry of Economy. 0 annual report 2000

16 Szkolenia pracowników Rok 2000 by kolejnym rokiem doskonalenia zawodowego pracowników. Udzia w szkoleniach wzi o osób, co stanowi 50% wzrost w porównaniu do roku Zorganizowano 264 szkolenia dla ró nych grup zawodowych i stanowisk pracy trwajàce w sumie 699 dni. Staff Training 2000 was another year of improving Orbis staff skills. Training courses were attended by 8285 employees, i.e. 50% more compared to courses were organised for various professional groups and posts, lasting for a total of 699 days. Kontynuowano cykl szkoleƒ pod wspólnà nazwà Wszyscy tworzymy wspólny obraz firmy umacniajàcy poczucie odpowiedzialnoêci pracowników za firm i kszta tujàcy ÊwiadomoÊç znaczenia jakoêci ich pracy dla wizerunku hoteli Orbis. The cycle of courses under one theme We all create the image of the company was continued. Its objective is to strengthen the employees sense of responsibility to their company and to create consciousness of the importance of the quality of their work for the image of Orbis hotels. 14 Dla kadry kierowniczej zorganizowano wiele szkoleƒ z zakresu zarzàdzania i controllingu. S u by marketingowe doskonali y umiej tnoêci technik sprzeda y, prezentacji us ug hotelowych, negocjacji, jak równie badania opinii klientów. Przedmiotem osobnych szkoleƒ by a praca s u b eksploatacyjnych oraz utrwalanie standardów obs ugi wêród pracowników tzw. pierwszej linii. We wszystkich hotelach przeprowadzono szkolenia sommelierów podczaszych. Umiej tnoêç rozpoznawania i doboru win, doskonalona u kelnerów i barmanów, sprawi, e b dà oni mogli zaspokoiç oczekiwania ka dego goêcia. Management staff attended several courses in management and controlling. Marketing staff improved their skills in sales techniques, hotel services presentation, negotiations and monitoring clients opinions. Separate courses were devoted to work techniques and standards for operating staff who provide directly service to customers. Courses for sommeliers were organised in all hotels. Enhancement of waiters and barmans ability to distinguish and select wines will enable them to satisfy expectations of all guests. Szkolenia w roku 2000 w Orbis SA / Orbis SA Training Programme 2000 S u by eksploatacyjne Operating personnel 52 Marketing Marketing 28 Zarzàdzanie, controlling, organizacja pracy Management, controlling, work organisation 44 Ekonomia i finanse Economic and finance 14 Prawo pracy Law on employment 10 Trening trenerów Train the trainers 2 Informatyka IT 3 BHP, P-po. i spo. insp. pracy Health and safety 42 Inne Others 6 Sommelierzy Sommeliers 20 JakoÊç pracy i obs ugi goêci Work and service quality 43 Razem Total 264 Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

17 Orbis wêród ludzi Orbis zajmuje wa ne miejsce w yciu kulturalnym i spo ecznym Polski, sponsorujàc lokalne i krajowe wydarzenia, zarówno w hotelach, jak i poza nimi. Orbis central to people Orbis plays an important role in the cultural and social life of Poland, sponsoring local and national events, both within and outside of the hotels. Hotel Grand w Warszawie jest siedzibà Centralnego Klubu Olimpijczyka, gdzie odbywajà si spotkania i uroczystoêci polskiego ruchu olimpijskiego. Szczególnie w roku Igrzysk Olimpijskich w Sydney hotel ten goêci wielu sportowców, dzia aczy i polityków. The Polish Central Olympic Club is based in the Grand hotel in Warsaw, where meetings and events of the Polish olympic movement are held. Especially in the year of Olympic Games in Sydney, the hotel hosted many sportsmen, officials and politicians. Spó ka, jak równie poszczególne hotele zwiàzane sà z wieloma polskimi organizacjami dobroczynnymi. Dofinansowaniu ich dzia alnoêci towarzyszy tak e troska o Êrodowisko naturalne. Szeroki program modernizacji uwzgl dnia przyjazne otoczeniu rozwiàzania eksploatacyjne. Zach camy naszych goêci do ekologicznie Êwiadomego korzystania z pokoi i us ug. Marketing i promocja Dzia ania marketingowo-promocyjne Orbis SA skupia y si w 2000 roku na promowaniu i zwi kszaniu sprzeda y us ug hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych. The company, as well as individual hotels, are associated with a range of Polish charities. Donations to their actions are also accompanied by the commitment to the natural environment. The most environmentally friendly options are introduced within the refurbishment programme. We encourage guests to be ecologically aware in their use of our facilities and services. Marketing and promotion In 2000, marketing and promotion activities of Orbis SA were focused on promotion and increase of selling hotel, food & beverage and conference services. 15 Programy lojalnoêciowe po raz kolejny okaza y si w 2000 roku sprawdzonym instrumentem pozyskiwania przez hotele grona sta ych i lojalnych klientów. W 2000 roku funkcjonowa y programy: Program Orbis Corporate, z którego korzysta o ponad 800 firm i instytucji, w tym g ównie polskich; Orbis Gold Club liczàcy na koniec 2000 roku àcznie indywidualnych cz onków, z czego 60% odnowi o cz onkostwo; Program Lot Voyager/Qualiflyer, w którym hotele Orbis uczestniczy y na zasadach partnera PLL LOT, a od 1 listopada 2000 rozszerzonego programu w ramach grupy Qualiflyer. Loyalty schemes again turned out to be a successful instrument to attract permanent and loyal clients to hotels. In 2000, the following programmes were realised: - Orbis Corporate Programme availed by over 800 companies and institutions, mainly from the domestic market; - Orbis Gold Club, which at the end of 2000 consisted of 20,591 individual members, 60% of whom renewed their membership; - Lot Voyager/Qualifier Programme, in which Orbis hotels participated as a partner of PLL LOT (since November 1, 2000, in extended programme within the Qualiflyer group). 0 Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

18 Istotnà cz Êç programów lojalnoêciowych stanowià tak e w asne inicjatywy hoteli o zasi gu lokalnym, oparte o dwustronne umowy ze stale wspó pracujàcymi z hotelem firmami zwanymi Local Corporate. A significant part of loyalty schemes consists of hotels own initiatives of local range, based on mutual agreements with the so-called Local Corporates, i.e. companies that co-operate permanently with a hotel. Programy weekendowe zach ca y do korzystania z hoteli Orbis po obni onej cenie podczas weekendów. Najwi kszà popularnoêcià cieszy si program weekend z voucherem, w którym uczestniczy o 50 hoteli. Pod koniec 2000 roku podj to decyzj, i program ten b dzie kontynuowany we wspó pracy z firmà PKN ORLEN SA w ramach programu Vitay. Program Weekend Rodzinny na cz Êciowo zmienionych zasadach b dzie kontynuowany jako Weekend z Przyjació mi. Weekend programmes encouraged visiting Orbis hotels at reduced prices during weekends. The most popular was the Voucher Weekend programme, in which 50 hotels participated. At the end of 2000, a decision was taken to continue that programme with PKN ORLEN SA within the programme Vitaj. The programme Family Weekend will be continued after a slight modification as Weekend With Friends. 16 Promocja i Reklama w mediach by a w 2000 roku istotnà formà prezentacji oferty Orbis. Spó ka uczestniczy a równie w wielu zagranicznych i krajowych targach bran y turystycznej. Szeroka informacja zamieszczana w wydawnictwach spó ki: katalogach, informatorach, broszurach, cennikach, folderach wspiera a t dzia alnoêç. Po raz pierwszy ukaza si pakiet informacyjny Sale Konferencyjno-Bankietowe i Pakiety Konferencyjne cennik. Promotion & Publicity in media took in 2000 an important position as a tool used for presenting Orbis offer. The company participated in numerous tourist fairs both in Poland and abroad. The company s own publications such as: catalogues, brochures, guide books and folders enhanced those activities. A new publication was launched: Conference & Banqueting Rooms and Conference Packages Rates Internet to mo liwoêç prezentacji oferty dla goêci indywidualnych z ca ego Êwiata od 2000 roku, tak e oferty konferencyjnej. Na stronie oferta dost pna jest w wersji polskiej i angielskiej. Ka dy hotel posiada odr bnà stron, dzi ki której goêcie mogà dokonaç rezerwacji pokoju. Witryna zaj a w 2000 roku wysokie miejsce w rankingu najlepszych stron turystycznych w polskim internecie. Internet poses a possibility to present the offer to individual guests from all-over the world and, since 2000, also the conference offer. The website contains offers in Polish and English. Each hotel has its own page, through which guests can make bookings. The site achieved a high position in the ranking of the best tourist web sites in the Polish internet. Infolinia Orbis kontynuowa a prac rozpocz tà w kwietniu 1999 roku. Pracownicy infolinii udzielajà informacji o pe nej ofercie sprzeda owej ka dego hotelu, o programach weekendowych oraz programach korporacyjnych. Dzia alnoêç infolinii zosta a rozszerzona w 2000 roku o dokonywanie rezerwacji KRI (Komputerowe Rezerwacje Internetowe) oraz obs ug elektronicznej skrzynki pocztowej. W przysz oêci infolinia zostanie przekszta cona w Centrum Rezerwacji Orbis. Orbis Infoline continued its operation started in April Its staff provides information about the full offer of each hotel, weekend and corporate programmes. In 2000, the activity of infoline was extended by ICR (Internet Computer Reservations) and by servicing the box. In future, the infoline will be transformed into Orbis Reservation Centre. Grupa annual Hotelowa report Orbis 2000 Group

19

20

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports

SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis 8 Orbis Accor inwestor strategiczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku

Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku Mercure Gdańsk Stare Old Miasto Town Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku Konferencja dla analityków Warszawa, 18 lutego 2015 Podsumowanie wyników w 2014 roku Novotel Budapest City Novotel Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014 Prezentacja Warszawa, marzec 2014 2 INFORMACJE O SPÓŁCE Profil Działania e-commerce, nowe technologie Rok powstania 2006 (przekształcenie w spółkę akcyjną) Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo