(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, Warszawa KRS: NIP: (tel ; fax ) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: Warszawa, sygn. zamówienia: AB/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Kody CPV właściwe dla przedmiotu zamówienia: (Usługi szkoleniowe); (Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi); (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania); (Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania); (Usługi związane z zarządzaniem); W związku z planowaną realizacją przez Alior Bank SA projektu pn. roboczą HeRosi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania w ramach konkursu HeRosi organizacji wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR, poszukujemy Wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie opisanym poniżej. 1. Opis planowanych działań i przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólny opis planowanego projektu Konkurs w ramach, którego Zamawiający ma zamiar złożyć wniosek oraz uzyskać dofinansowanie na zaplanowane działania wg informacji i założeń zamieszczonych na stronie internetowej PARP, jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy procesowej, ale przede wszystkim w zakresie metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy. Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają spisaną strategię rozwoju działalności. Konkurs HeRosi organizacji oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności: biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż; analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych; interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania przedsiębiorstwem. Szczegółowy zakres realizowanego projektu będzie opracowany w okresie pozwalającym na złożenie wniosku konkursowego, przy czym zakłada on realizację usług szkoleniowych i doradczych oraz usług związanych z zarządzaniem projektem, będących jednocześnie przedmiotem zamówienia w ramach zapytania ofertowego.

2 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług związanych z zarządzaniem projektem, oraz realizacji usług doradczych i szkoleniowych w zakresie: minimum 60 % łącznej liczby działań szkoleniowych i doradczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 rozłączne Zadania (zadanie 1 i 2) z uwagi na ich specjalistyczny charakter i planowane potrzeby Zamawiającego zgodnie z założeniami projektu przedstawionymi w pkt Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na realizację usług jest warunkowe i uzależnione od uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Zadania obejmują: Zadanie 1 usługi szkoleniowe i doradcze, wyszczególnione jako Zadanie 1a (usługi szkoleniowe) i 1b (usługi doradcze). łącznie. Zadanie 2 usługi zarządzania projektem W związku z powyższym Zamawiający zaprasza do składania ofert w odniesieniu do dowolnej liczby zadań wymienionych w pkt. 2. oferty częściowe TAK (w zakresie Zadania 1 i 2) oferty wariantowe NIE 2. Przedmiot zamówienia z podziałem na zadania oraz zakresem stawianych wymagań 2.1. Zadanie 1a realizacja usług szkoleniowych: Zakres usługi: a) Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych w tym: Analiza dokumentów firmy zgodnych z zakresem projektu np. opisów stanowisk pracy, badań potrzeb szkoleniowych Badanie ankietowe dotyczące potrzeb szkoleniowych Wywiady z wybranymi uczestnikami Opracowanie zawartości merytorycznej szkoleń w tym casy, scenki Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych ujęta jest w cenie świadczonej usługi szkoleniowej b) Realizacja szkoleń rozwijających umiejętności wymienione w par 1.1 Przeprowadzenie szkoleń w min. 3 obszarach tematycznych, w ilości min. 16 godzin szkoleniowych na dany obszar; liczba godzin szkoleniowych nie większa niż 8 godzin dziennie Obszary szkoleń: umiejętności interpersonalne, przywództwo, zarządzanie efektywnością, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem Przygotowanie i wydruk autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników liczebność grup maks. 16 osób. Przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej wg wymagań Zamawiającego c) Organizacja szkoleń w ośrodkach spełniających następujące warunki wynajmu lub udostępnienia: Ośrodki szkoleniowo-hotelowe o standardzie minimum 3 gwiazdkowym Ośrodki zlokalizowane maksymalnie 150 km od wskazanych lokalizacji zdefiniowanych na etapie realizacji umowy wg preferencji Zamawiającego (lokalizacje odnoszą się do większych miast Polski) Sale szkoleniowe dla grup maks. 16 osobowych Wyposażenie: rzutnik multimedialny, flipchart, papier, markery Zapewnienie uczestnikom i trenerowi noclegu w miejscu prowadzenia szkolenia (maks. 2 noclegi dla uczestników, 2 noclegi dla trenera) i wyżywienia: dzień 1 obiad i kolacja, dzień 2 obiad Standard pokoi: dwuosobowe dla uczestników, jednoosobowy dla trenera Organizacja dwóch całodziennych przerw kawowych d) Raport poszkoleniowy: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej Opracowanie raportu podsumowującego szkolenie 2.2. Zadanie 1b realizacja usług doradczych

3 Zakres usługi: a) Realizacja doradztwa indywidualnego w miejscu pracy.: a. Realizacja od dwóch do czterech, 6 godzinnych spotkań doradczych dla min. 80 % uczestników projektu (1 jednostka =45 min.), zakłada się min. 50 uczestników b. Opracowanie raportu podoradczego c. Dojazd na i ze spotkania doradcze d. Spotkania będą realizowane na terenie całej Polski zakładamy 1 spotkanie dziennie w miejscu pracy uczestników projektu b) Realizacja działań doradczych zdalnych powiązanych z tematyką szkoleń wymienionych w par : a. Czas pracy doradcy 8 godzin /dziennie (1 jednostka =45 min.) w ilości min. 10 dni doradztwa zdalnego b. Doradztwo zdalne w formie webinaru z możliwością rejestracji uczestników oraz przeprowadzenia ankiety elektronicznej w formie zaproponowanej przez Wykonawcę Wymagania ogólne dla Zadania 1a i 1b a. Forma i okres świadczenia usług: a) w celu zachowania prawidłowości realizowanych działań wymienionych w pkt i Wykonawca wyznaczy min. 1 osobę odpowiedzialną za realizację obszarów szkoleniowych i doradczych wymienionych powyżej, o kwalifikacjach i doświadczeniu właściwym do prawidłowej realizacji wymienionych działań opisanych w odniesieniu do Zadania 1 niniejszego zapytania, ale w ilości potrzebnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. b) usługa będzie realizowana w trybie ciągłym wg bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu c) usługa będzie podlegać rozliczeniom miesięcznym na podstawie faktur lub równoważnych dokumentów rozliczeniowych w zależności od właściwości Wykonawcy, wystawianych przez Wykonawcę, po zakończeniu miesięcznego okresu świadczenia, wg stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie, d) usługi realizowane będą przez okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowie o dofinansowanie projektu. b. Zastrzeżenia Zamawiającego: a) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego lub z chwilą uzyskania dofinansowania poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP, może ulec zmniejszeniu wartość jednostkowa lub ilość świadczonych usług szkoleniowych, jeśli zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, tj.: konieczność ograniczenia kosztów w związku z limitem kosztów usług szkoleniowych wg zasad opisanych w wytycznych konkursowych konieczność ograniczenia kosztów usług szkoleniowych w zawiązku z ograniczeniami powstałymi na etapie negocjacji budżetu z PARP (Instytucją Pośredniczącą) warunkujących uzyskanie dofinansowania w powyższych sytuacjach Zamawiający wystąpi do Wykonawcy w formie pisemnej z aneksem do umowy zmieniającym warunki finansowe realizacji usługi c. Wymagania formalne i merytoryczne w zakresie oferty: a) Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego c) Wykonawca składając ofertę cenową wskazuje cenę jednostkową w opisanym zakresie. Docelowa wartość umowy będzie wynikała z ilości dni świadczenia usług przewidzianych do podwykonawstwa x cena jednostkowa wskazana w ofercie (z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. b) d) W zakresie usług szkoleniowych (cena netto = cena brutto) zgodnie z uwagą wymienioną poniżej: a. Projekt jest współfinansowany w min. 70 % ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym zgodnie z interpretacja Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Zarządzającej PO KL - podatek VAT od usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach PO KL, podlega stawce VAT zw. W przypadku zastosowania innej stawki VAT niż zw, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia indywidualnej interpretacji podatkowej uprawniającej do zastosowania innej stawki VAT niż wymieniona. e) Wymagania w zakresie doświadczenia: a. Wykonawca współpracuje z minimum pięcioma trenerami, z czego przynajmniej jedna osoba posiada licencję coachingową oraz studia podyplomowe w zakresie psychologia biznesu/menedżer personalny lub równoważne, co najmniej jedna osoba posiada

4 doświadczenie jako menedżer sprzedaży, co najmniej jedna osoba ma doświadczenie w zakresie reklama/marketing/pr, co najmniej jedna osoba ma doświadczenie w projektach dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników, dodatkowo wszyscy trenerzy powinni wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 100 dni szkoleniowych w obszarze merytorycznym wymienionym w pkt należy załączyć odpowiednie CV. Wykonawca wykaże też, że dysponuje co najmniej dwoma doradcami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów doradczych w obszarze merytorycznym wymienionym w pkt należy załączyć odpowiednie CV. b. Wykonawca dysponuje co najmniej jednym stałym współpracownikiem, który pełnić będzie rolę koordynatora ze strony wykonawcy i posiada minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych i doradczych oraz posiada wykształcenie wyższe lub podyplomowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii lub porównywalne należy załączyć odpowiednie CV. c. Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada min. 1 roczne doświadczenie w organizacji, w tym pracowała przy minimum jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS należy załączyć odpowiednie CV Kryteria oceny ofert w zakresie Zadania 1a i 1b suma punktów dla zadania: 100 Kryterium Waga (%) 1 Średnia cena ofertowa brutto (1a i 1b) 60 % 2 Doświadczenie Wykonawcy 40 % Punkty za kryteria oceny: - nr 1 - liczone będą wg zasady matematycznej, analogicznie jak na przykładzie kryterium cena : cena najniższa liczba punktów = x maks. liczba punktów cena oferty ocenianej - nr 2 przyznawane są na podstawie indywidulanych ocen Komisji Konkursowej oraz ich uśrednienie. Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w zakresie Zadania 1 = 100 pkt. (100 %) 2.3. Zadanie 2 realizacja usług w zakresie zarządzania projektem Zakres usługi: a) zarządzanie projektem, tj.: opracowania procedur zarządzania, komunikacji i przepływu dokumentów, monitorowania poprawności realizacji założeń projektu, harmonogramu działań, realizacji wskaźników ustalanie planów działań i wyznaczanie zasobów do ich realizacji kontrola działań projektowych na poziomie zarządczym monitoring wytycznych, zasad finansowania i kwalifikowalności oraz pozostałych wytycznych z zakresu realizowania projektów w ramach POKL raportowanie o postępach realizacji projektu do zarządu Zamawiającego udział w kontrolach i audytach projektu opracowanie procedur finansowo-administracyjnych projektu, w tym ustalenie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za księgowość projektu i kadry oraz przepływ dokumentów obsługa zamówień prowadzonych w trybie konkurencyjności oraz dokumentowanie działań z nimi związanych b) obsługa sprawozdawczości projektu, tj.: ustalenie planu kont na potrzeby księgowań zespołu FK Zamawiającego monitoring dokumentacji finansowej, tj.: poprawność otrzymywanych dokumentów finansowych ich poprawności rachunkowej i zgodności z zawartymi umowami, zgodności dokumentacji finansowej z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, opisywanie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami, prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych rozliczanych w ramach projektu; bieżący monitoring wydatkowania, poprawności wydatkowania i realizacji budżetu projektu, wypełnianie kwartalnych wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej

5 składanie wyjaśnień z zakresu realizacji budżetu projektu do Instytucji Pośredniczącej c) obsługa beneficjentów ostatecznych projektu, tj.: rekrutacja beneficjentów monitoring i kontrola przepływu osób w projekcie, gromadzenie i weryfikacja dokumentacji beneficjentów ostatecznych projektu gromadzenie i zarządzanie danymi z PEFS Forma i okres świadczenia usług: a) w celu zachowania prawidłowości realizowanych działań wymienionych w pkt Wykonawca wyznaczy min. 3 osoby odpowiedzialne za realizację obszarów wymienionych w pkt. a c, o kwalifikacjach i doświadczeniu właściwym do prawidłowej realizacji wymienionych działań, b) usługa będzie realizowana w trybie ciągłym wg bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu c) usługa będzie podlegać rozliczeniom miesięcznym na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po zakończeniu miesięcznego okresu świadczenia, wg stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie, d) Usługi realizowane będą przez okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowie o dofinansowanie projektu Zastrzeżenia Zamawiającego: a) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty wykonawcy, na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego lub z chwilą uzyskania dofinansowania poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP, może ulec zmniejszeniu wartość jednostkowa miesięczna (z tyt. świadczenia usług), jeśli zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, tj.: a. konieczność ograniczenia kosztów zarządzania w związku z limitem kosztów zarządzania do wysokości 20 % wartości projektu liczonych wg zasad opisanych w wytycznych konkursowych b. konieczność ograniczenia kosztów zarządzania w zawiązku z ograniczeniami powstałymi na etapie negocjacji budżetu z PARP (Instytucją Pośredniczącą) warunkujących uzyskanie dofinansowania c. w powyższych sytuacjach Zamawiający wystąpi do Wykonawcy w formie pisemnej z aneksem do umowy zmieniającym warunki finansowe realizacji usługi Wymagania formalne i merytoryczne w zakresie oferty: a) Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego c) Wykonawca składając ofertę cenową wskazuje cenę jednostkową za miesiąc świadczenia usług w opisanym zakresie. Docelowa wartość umowy będzie wynikała z przelicznika ilości miesięcy projektu x cena jednostkowa wskazana w ofercie (z zastrzeżeniem wynikającym z pkt ) d) Wymagania w zakresie doświadczenia: a. min. 3 letnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu, i obsłudze sprawozdawczej projektów finansowanych ze środków UE należy załączyć listę referencyjną zrealizowanych lub realizowanych projektów w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert b. min. 4 zakończone projekty UE, w obszarze zarządzania (PO KL, PO IG, RPO lub LdV), każdy na wartość większą niż 1 mln zł dofinansowania należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu wraz z oświadczeniem że działania w obszarze zarządzania projektem zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę składającego ofertę c. dysponowanie personelem w ilości min. 3 osób adekwatnym do realizacji przedmiotu zamówienia i dysponujących doświadczeniem w realizacji prac związanych z obszarami zarządzania 2 projektami na łączną wartość min. 3 mln zł, realizowanych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy należy załączyć CV oraz referencje na spełnienie ww. warunku Kryteria oceny ofert w zakresie Zadania 2 suma punktów dla zadania: 100 Kryterium Waga (%) 1 Średnia cena ofertowa brutto 40 % - Doświadczenie Wykonawcy 2 a) liczba zakończonych projektów UE wg. wymagań pkt d).a 20 % 3 b) wartość zakończonych projektów UE wg wymagań pkt d).b 20 %

6 4 c) doświadczenie i kwalifikacje personelu wg wymagań pkt d).c 20 % Punkty za kryteria oceny: - nr 1-3 liczone będą wg zasady matematycznej, analogicznie jak na przykładzie kryterium cena : cena najniższa liczba punktów = x maks. liczba punktów cena oferty ocenianej - nr 4 przyznawane są na podstawie indywidulanych ocen Komisji Konkursowej oraz ich uśrednienie Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w zakresie Zadania 2 = 100 pkt. (100 %) 3. Forma, miejsce i termin składania: a) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami wg zasad opisanych w treści zapytania ofertowego. b) Do oferty należy dołączyć dodatkowo: a. KRS nie starszy niż 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia c) Oferty należy składać na adres Zamawiającego wskazany we wstępie dokumentu, w terminie do dnia r. do godz d) Oferty można składać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem lub w formie elektronicznej na adres e) Dopuszcza się formę mailową lub fax w postaci podpisanych scanów dokumentów i formularza oferty f) Na kopercie lub temacie maila należy podać sygnaturę: Ogłoszenie o sygn. AB/2012 HeRosi organizacji g) W przypadku pytań należy je kierować na dane kontaktowe podane we wstępie dokumentu. 4. Postanowienia ogólne: a) Cena nie jest decydującym kryterium wyboru wykonawcy. b) W odniesieniu do poszczególnych pozycji cenowych wymienionych w ofercie wykonawcy prosimy o dołączenie kalkulacji uzasadniającej podaną cenę ofertową (załącznik nie podlega ocenie) c) Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny za realizowaną usługę i możliwość odmowy zawarcia umowy w przypadku uznania ceny lub doświadczenia Wykonawcy, jako nieadekwatnego lub utrudniającego realizacje zamówienia, bez podania przyczyny odmowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość indywidualnych spotkań z oferentami oraz możliwość negocjacji warunków umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających. e) Ocena oferentów zostanie dokonana przez członków Komisji powołanych przez Zamawiającego. f) Brak jakiekolwiek elementu oferty podlegającego ocenie powoduje jej odrzucenie ze względów formalnych. g) Ofertę nie podpisaną lub złożoną po terminie uznaje się za nieważną. h) Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności. Zamówienie dokonywane jest w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zakupem dostaw lub usług. i) Wybór wykonawcy w trybie niniejszego postępowania skutkuje zawarciem umowy warunkowej lub uzgodnieniem zasad i terminów zawarcia umowy docelowej, wg preferencji Wykonawcy. Prezes Zarządu

7 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.., dnia.. r... Dane oferenta (podmiotu) / pieczątka firmy FORMULARZ OFERTOWY (na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Przystępując do postępowania o sygn. stosownie do treści ogłoszenia i opisu wymagań, 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i dokumentach uzupełniających i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy umiejętności i zasoby zapewniające wykonanie zamówienia oraz, że nie posiadamy zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS, a także że posiadamy doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze. 3. Oferuję realizację przedmiotowych usług zgodnie z tymi wymaganiami na następujących warunkach cenowych odpowiednio dla wybranych zadań w zakresie składanej oferty i udokumentowanego doświadczenia: Zadanie Nazwa kosztu Jednostka Koszt jednostkowy netto Zadanie 1a usługi szkoleniowe Zadanie 1b usługi doradcze Zadanie 2 usługi w zakresie zarządzania projektem Realizacja usługi szkoleniowej (wg zakresu pkt a i b i d) Organizacja usługi szkoleniowej (wg zakresu pkt c) SUMA 1a Doradztwo indywidualne (wg zakresu pkt a 1 dzień = 6 godz.) Doradztwo zdalne (wg zakresu pkt b 1 dzień = 8 godz.) SUMA 1b dzień dzień dzień dzień Wartość średnia (suma 1a + suma 1b) / 2 Zakup usługi zarządzania (sprawozdawczość, monitoring, rozliczenia, sporządzanie wniosków o płatność) Rekrutacja i obsługa beneficjentów (rekrutacja i obsługa dokumentacyjna beneficjentów, rozliczenia PEFS) miesiąc miesiąc Koszt jednostkowy brutto Wartość średnia dla Zadania 2: 4. W odniesieniu do realizacji przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w zadaniu 1, Wykonawca deklaruje doświadczenie oraz możliwość realizacji usług szkoleniowo - doradczych w obszarach:... wszystkie wymienione poniżej [ ]

8 lub w zakresie wybranych obszarów (zaznaczenie opcji wszystkie nie wymaga zaznaczenia opcji poniżej) umiejętności interpersonalne, [ ] przywództwo [ ] zarządzanie efektywnością [ ] coaching [ ] negocjacje [ ] konsultacje [ ] prezentacje [ ] zarządzania zasobami ludzkimi [ ] zarządzania przedsiębiorstwem [ ] 5. Do realizacji usługi zapewniamy personel o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przedstawiamy referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie wymaganym w zapytaniu ofertowym. 6. Deklarujemy możliwość świadczenia usług na terenie całej Polski w zakresie wymaganym w projekcie w odniesieniu do usług szkoleniowych i doradczych, oraz w zakresie zarządzania projektem w lokalizacji Biura Projektu. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych przez strony z zachowaniem parametrów przedmiotu zamówienia i ceny zaproponowanej w ofercie, o ile nie będzie podlegała negocjacjom (z uwagi na zastrzeżenia wymienione w treści zapytania). 9. Załączniki... (czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

9 Załącznik nr 2.., dnia.. r... Dane oferenta (podmiotu) / pieczątka firmy Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego Dotyczy zapytania ofertowego. z dnia 2012 r. w ramach projektu pod roboczą nazwą.., przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs HeRosi organizacji wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OŚWIADCZENIE O BARKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany.. (imię i nazwisko osoby upow. do reprezentacji podmiotu) Oświadczam, że jestem / nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunki przysposobienia, opieki lub kurateli.., dnia r.... (czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; ,

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL ; , Kłodawa; 11.08.2016 Zapytanie ofertowe nr 04/OF/16 dotyczy usługi przeprowadzenia szkolenia dla pracowników biura Stowarzyszenia Solna Dolina z zakresu ewaluacji i monitoringu oraz sporządzania raportów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 06 /OF/13

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 06 /OF/13 Zapytanie ofertowe 06 /OF/13 Kłodawa; 06.08.2013 dotyczy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013 Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wrocław, 25.02.2014 Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej (WKI) na terenie województwa wielkopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r. dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem w ramach projektu Opracowanie modułowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) ul. Siostry Faustyny 3 30-608 Kraków. I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) ul. Siostry Faustyny 3 30-608 Kraków. I. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu Język angielski dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu ICT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 27.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-20/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra Zielona Góra 20.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41; NIP: 522-292-83-08, REGON: 141963261, KRS:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 - FORMULARZ OFERTOWY pieczęć firmowa oferenta Zamawiający: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22 listopada 2016 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 29 listopada 2013 r. Nr ZDG/63/2013 Formularz ofertowy na opracowanie rozwiązania standaryzującego ZZL, udostępnienie systemu HRMS, realizacja szkoleń oraz doradztwa

Bardziej szczegółowo

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Wieliczka, dn. 12 września 2014 r. Zamawiający: MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Ul. Nowy Świat 18 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 02.05.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenerów prowadzących szkolenia szyte na miarę w projekcie pt. Indywidualna diagnoza kompetencji praktyczne i interaktywne szkolenia biznesowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 1. NAZWA BENEFICJENTA I TYTUŁ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Zapytanie ofertowe 03 /OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy projektu, składu i wydruku plakatu i zaproszenia realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r.

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo.05.06.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi prawne w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania: 6/2013/POKL.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

2. Trener zobowiązany jest do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnych, studiów przypadku,

2. Trener zobowiązany jest do wykorzystywania w czasie szkoleń nowoczesnych metod szkoleniowych: prezentacji multimedialnych, studiów przypadku, Zapytanie ofertowe nr 01/2014/POKL dotyczące wyboru trenera w projekcie dofinansowanym w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Era Menedżera- program rozwoju kadry zarządzającej Ecol Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie szkoleń językowych w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn Zapytanie ofertowe nr 15/POKL/8.1.1/2014 Dotyczące: wyboru trenerów prowadzących szkolenia w ramach modułu Zarządzanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, dnia 22 września 2014 r. OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 13.01.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-17/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Zapytanie ofertowe 10/OF/14 Kłodawa; 02.04.2014 dotyczy wykonania gadżetów reklamowych realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: KARGO sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Ostrołęka, 23.05.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra Zielona Góra 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI TRENERA

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo