(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, Warszawa KRS: NIP: (tel ; fax ) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: Warszawa, sygn. zamówienia: AB/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Kody CPV właściwe dla przedmiotu zamówienia: (Usługi szkoleniowe); (Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi); (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania); (Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania); (Usługi związane z zarządzaniem); W związku z planowaną realizacją przez Alior Bank SA projektu pn. roboczą HeRosi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania w ramach konkursu HeRosi organizacji wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR, poszukujemy Wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie opisanym poniżej. 1. Opis planowanych działań i przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólny opis planowanego projektu Konkurs w ramach, którego Zamawiający ma zamiar złożyć wniosek oraz uzyskać dofinansowanie na zaplanowane działania wg informacji i założeń zamieszczonych na stronie internetowej PARP, jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy procesowej, ale przede wszystkim w zakresie metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy. Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają spisaną strategię rozwoju działalności. Konkurs HeRosi organizacji oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności: biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż; analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych; interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania przedsiębiorstwem. Szczegółowy zakres realizowanego projektu będzie opracowany w okresie pozwalającym na złożenie wniosku konkursowego, przy czym zakłada on realizację usług szkoleniowych i doradczych oraz usług związanych z zarządzaniem projektem, będących jednocześnie przedmiotem zamówienia w ramach zapytania ofertowego.

2 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług związanych z zarządzaniem projektem, oraz realizacji usług doradczych i szkoleniowych w zakresie: minimum 60 % łącznej liczby działań szkoleniowych i doradczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 rozłączne Zadania (zadanie 1 i 2) z uwagi na ich specjalistyczny charakter i planowane potrzeby Zamawiającego zgodnie z założeniami projektu przedstawionymi w pkt Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na realizację usług jest warunkowe i uzależnione od uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Zadania obejmują: Zadanie 1 usługi szkoleniowe i doradcze, wyszczególnione jako Zadanie 1a (usługi szkoleniowe) i 1b (usługi doradcze). łącznie. Zadanie 2 usługi zarządzania projektem W związku z powyższym Zamawiający zaprasza do składania ofert w odniesieniu do dowolnej liczby zadań wymienionych w pkt. 2. oferty częściowe TAK (w zakresie Zadania 1 i 2) oferty wariantowe NIE 2. Przedmiot zamówienia z podziałem na zadania oraz zakresem stawianych wymagań 2.1. Zadanie 1a realizacja usług szkoleniowych: Zakres usługi: a) Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych w tym: Analiza dokumentów firmy zgodnych z zakresem projektu np. opisów stanowisk pracy, badań potrzeb szkoleniowych Badanie ankietowe dotyczące potrzeb szkoleniowych Wywiady z wybranymi uczestnikami Opracowanie zawartości merytorycznej szkoleń w tym casy, scenki Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych ujęta jest w cenie świadczonej usługi szkoleniowej b) Realizacja szkoleń rozwijających umiejętności wymienione w par 1.1 Przeprowadzenie szkoleń w min. 3 obszarach tematycznych, w ilości min. 16 godzin szkoleniowych na dany obszar; liczba godzin szkoleniowych nie większa niż 8 godzin dziennie Obszary szkoleń: umiejętności interpersonalne, przywództwo, zarządzanie efektywnością, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem Przygotowanie i wydruk autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników liczebność grup maks. 16 osób. Przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej wg wymagań Zamawiającego c) Organizacja szkoleń w ośrodkach spełniających następujące warunki wynajmu lub udostępnienia: Ośrodki szkoleniowo-hotelowe o standardzie minimum 3 gwiazdkowym Ośrodki zlokalizowane maksymalnie 150 km od wskazanych lokalizacji zdefiniowanych na etapie realizacji umowy wg preferencji Zamawiającego (lokalizacje odnoszą się do większych miast Polski) Sale szkoleniowe dla grup maks. 16 osobowych Wyposażenie: rzutnik multimedialny, flipchart, papier, markery Zapewnienie uczestnikom i trenerowi noclegu w miejscu prowadzenia szkolenia (maks. 2 noclegi dla uczestników, 2 noclegi dla trenera) i wyżywienia: dzień 1 obiad i kolacja, dzień 2 obiad Standard pokoi: dwuosobowe dla uczestników, jednoosobowy dla trenera Organizacja dwóch całodziennych przerw kawowych d) Raport poszkoleniowy: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej Opracowanie raportu podsumowującego szkolenie 2.2. Zadanie 1b realizacja usług doradczych

3 Zakres usługi: a) Realizacja doradztwa indywidualnego w miejscu pracy.: a. Realizacja od dwóch do czterech, 6 godzinnych spotkań doradczych dla min. 80 % uczestników projektu (1 jednostka =45 min.), zakłada się min. 50 uczestników b. Opracowanie raportu podoradczego c. Dojazd na i ze spotkania doradcze d. Spotkania będą realizowane na terenie całej Polski zakładamy 1 spotkanie dziennie w miejscu pracy uczestników projektu b) Realizacja działań doradczych zdalnych powiązanych z tematyką szkoleń wymienionych w par : a. Czas pracy doradcy 8 godzin /dziennie (1 jednostka =45 min.) w ilości min. 10 dni doradztwa zdalnego b. Doradztwo zdalne w formie webinaru z możliwością rejestracji uczestników oraz przeprowadzenia ankiety elektronicznej w formie zaproponowanej przez Wykonawcę Wymagania ogólne dla Zadania 1a i 1b a. Forma i okres świadczenia usług: a) w celu zachowania prawidłowości realizowanych działań wymienionych w pkt i Wykonawca wyznaczy min. 1 osobę odpowiedzialną za realizację obszarów szkoleniowych i doradczych wymienionych powyżej, o kwalifikacjach i doświadczeniu właściwym do prawidłowej realizacji wymienionych działań opisanych w odniesieniu do Zadania 1 niniejszego zapytania, ale w ilości potrzebnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. b) usługa będzie realizowana w trybie ciągłym wg bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu c) usługa będzie podlegać rozliczeniom miesięcznym na podstawie faktur lub równoważnych dokumentów rozliczeniowych w zależności od właściwości Wykonawcy, wystawianych przez Wykonawcę, po zakończeniu miesięcznego okresu świadczenia, wg stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie, d) usługi realizowane będą przez okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowie o dofinansowanie projektu. b. Zastrzeżenia Zamawiającego: a) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego lub z chwilą uzyskania dofinansowania poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP, może ulec zmniejszeniu wartość jednostkowa lub ilość świadczonych usług szkoleniowych, jeśli zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, tj.: konieczność ograniczenia kosztów w związku z limitem kosztów usług szkoleniowych wg zasad opisanych w wytycznych konkursowych konieczność ograniczenia kosztów usług szkoleniowych w zawiązku z ograniczeniami powstałymi na etapie negocjacji budżetu z PARP (Instytucją Pośredniczącą) warunkujących uzyskanie dofinansowania w powyższych sytuacjach Zamawiający wystąpi do Wykonawcy w formie pisemnej z aneksem do umowy zmieniającym warunki finansowe realizacji usługi c. Wymagania formalne i merytoryczne w zakresie oferty: a) Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego c) Wykonawca składając ofertę cenową wskazuje cenę jednostkową w opisanym zakresie. Docelowa wartość umowy będzie wynikała z ilości dni świadczenia usług przewidzianych do podwykonawstwa x cena jednostkowa wskazana w ofercie (z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. b) d) W zakresie usług szkoleniowych (cena netto = cena brutto) zgodnie z uwagą wymienioną poniżej: a. Projekt jest współfinansowany w min. 70 % ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym zgodnie z interpretacja Ministerstwa Finansów oraz Instytucji Zarządzającej PO KL - podatek VAT od usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach PO KL, podlega stawce VAT zw. W przypadku zastosowania innej stawki VAT niż zw, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia indywidualnej interpretacji podatkowej uprawniającej do zastosowania innej stawki VAT niż wymieniona. e) Wymagania w zakresie doświadczenia: a. Wykonawca współpracuje z minimum pięcioma trenerami, z czego przynajmniej jedna osoba posiada licencję coachingową oraz studia podyplomowe w zakresie psychologia biznesu/menedżer personalny lub równoważne, co najmniej jedna osoba posiada

4 doświadczenie jako menedżer sprzedaży, co najmniej jedna osoba ma doświadczenie w zakresie reklama/marketing/pr, co najmniej jedna osoba ma doświadczenie w projektach dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników, dodatkowo wszyscy trenerzy powinni wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 100 dni szkoleniowych w obszarze merytorycznym wymienionym w pkt należy załączyć odpowiednie CV. Wykonawca wykaże też, że dysponuje co najmniej dwoma doradcami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów doradczych w obszarze merytorycznym wymienionym w pkt należy załączyć odpowiednie CV. b. Wykonawca dysponuje co najmniej jednym stałym współpracownikiem, który pełnić będzie rolę koordynatora ze strony wykonawcy i posiada minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych i doradczych oraz posiada wykształcenie wyższe lub podyplomowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii lub porównywalne należy załączyć odpowiednie CV. c. Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada min. 1 roczne doświadczenie w organizacji, w tym pracowała przy minimum jednym projekcie współfinansowanym ze środków EFS należy załączyć odpowiednie CV Kryteria oceny ofert w zakresie Zadania 1a i 1b suma punktów dla zadania: 100 Kryterium Waga (%) 1 Średnia cena ofertowa brutto (1a i 1b) 60 % 2 Doświadczenie Wykonawcy 40 % Punkty za kryteria oceny: - nr 1 - liczone będą wg zasady matematycznej, analogicznie jak na przykładzie kryterium cena : cena najniższa liczba punktów = x maks. liczba punktów cena oferty ocenianej - nr 2 przyznawane są na podstawie indywidulanych ocen Komisji Konkursowej oraz ich uśrednienie. Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w zakresie Zadania 1 = 100 pkt. (100 %) 2.3. Zadanie 2 realizacja usług w zakresie zarządzania projektem Zakres usługi: a) zarządzanie projektem, tj.: opracowania procedur zarządzania, komunikacji i przepływu dokumentów, monitorowania poprawności realizacji założeń projektu, harmonogramu działań, realizacji wskaźników ustalanie planów działań i wyznaczanie zasobów do ich realizacji kontrola działań projektowych na poziomie zarządczym monitoring wytycznych, zasad finansowania i kwalifikowalności oraz pozostałych wytycznych z zakresu realizowania projektów w ramach POKL raportowanie o postępach realizacji projektu do zarządu Zamawiającego udział w kontrolach i audytach projektu opracowanie procedur finansowo-administracyjnych projektu, w tym ustalenie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za księgowość projektu i kadry oraz przepływ dokumentów obsługa zamówień prowadzonych w trybie konkurencyjności oraz dokumentowanie działań z nimi związanych b) obsługa sprawozdawczości projektu, tj.: ustalenie planu kont na potrzeby księgowań zespołu FK Zamawiającego monitoring dokumentacji finansowej, tj.: poprawność otrzymywanych dokumentów finansowych ich poprawności rachunkowej i zgodności z zawartymi umowami, zgodności dokumentacji finansowej z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, opisywanie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami, prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych rozliczanych w ramach projektu; bieżący monitoring wydatkowania, poprawności wydatkowania i realizacji budżetu projektu, wypełnianie kwartalnych wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej

5 składanie wyjaśnień z zakresu realizacji budżetu projektu do Instytucji Pośredniczącej c) obsługa beneficjentów ostatecznych projektu, tj.: rekrutacja beneficjentów monitoring i kontrola przepływu osób w projekcie, gromadzenie i weryfikacja dokumentacji beneficjentów ostatecznych projektu gromadzenie i zarządzanie danymi z PEFS Forma i okres świadczenia usług: a) w celu zachowania prawidłowości realizowanych działań wymienionych w pkt Wykonawca wyznaczy min. 3 osoby odpowiedzialne za realizację obszarów wymienionych w pkt. a c, o kwalifikacjach i doświadczeniu właściwym do prawidłowej realizacji wymienionych działań, b) usługa będzie realizowana w trybie ciągłym wg bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu c) usługa będzie podlegać rozliczeniom miesięcznym na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po zakończeniu miesięcznego okresu świadczenia, wg stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie, d) Usługi realizowane będą przez okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowie o dofinansowanie projektu Zastrzeżenia Zamawiającego: a) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty wykonawcy, na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego lub z chwilą uzyskania dofinansowania poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP, może ulec zmniejszeniu wartość jednostkowa miesięczna (z tyt. świadczenia usług), jeśli zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, tj.: a. konieczność ograniczenia kosztów zarządzania w związku z limitem kosztów zarządzania do wysokości 20 % wartości projektu liczonych wg zasad opisanych w wytycznych konkursowych b. konieczność ograniczenia kosztów zarządzania w zawiązku z ograniczeniami powstałymi na etapie negocjacji budżetu z PARP (Instytucją Pośredniczącą) warunkujących uzyskanie dofinansowania c. w powyższych sytuacjach Zamawiający wystąpi do Wykonawcy w formie pisemnej z aneksem do umowy zmieniającym warunki finansowe realizacji usługi Wymagania formalne i merytoryczne w zakresie oferty: a) Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego c) Wykonawca składając ofertę cenową wskazuje cenę jednostkową za miesiąc świadczenia usług w opisanym zakresie. Docelowa wartość umowy będzie wynikała z przelicznika ilości miesięcy projektu x cena jednostkowa wskazana w ofercie (z zastrzeżeniem wynikającym z pkt ) d) Wymagania w zakresie doświadczenia: a. min. 3 letnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu, i obsłudze sprawozdawczej projektów finansowanych ze środków UE należy załączyć listę referencyjną zrealizowanych lub realizowanych projektów w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert b. min. 4 zakończone projekty UE, w obszarze zarządzania (PO KL, PO IG, RPO lub LdV), każdy na wartość większą niż 1 mln zł dofinansowania należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu wraz z oświadczeniem że działania w obszarze zarządzania projektem zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę składającego ofertę c. dysponowanie personelem w ilości min. 3 osób adekwatnym do realizacji przedmiotu zamówienia i dysponujących doświadczeniem w realizacji prac związanych z obszarami zarządzania 2 projektami na łączną wartość min. 3 mln zł, realizowanych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy należy załączyć CV oraz referencje na spełnienie ww. warunku Kryteria oceny ofert w zakresie Zadania 2 suma punktów dla zadania: 100 Kryterium Waga (%) 1 Średnia cena ofertowa brutto 40 % - Doświadczenie Wykonawcy 2 a) liczba zakończonych projektów UE wg. wymagań pkt d).a 20 % 3 b) wartość zakończonych projektów UE wg wymagań pkt d).b 20 %

6 4 c) doświadczenie i kwalifikacje personelu wg wymagań pkt d).c 20 % Punkty za kryteria oceny: - nr 1-3 liczone będą wg zasady matematycznej, analogicznie jak na przykładzie kryterium cena : cena najniższa liczba punktów = x maks. liczba punktów cena oferty ocenianej - nr 4 przyznawane są na podstawie indywidulanych ocen Komisji Konkursowej oraz ich uśrednienie Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w zakresie Zadania 2 = 100 pkt. (100 %) 3. Forma, miejsce i termin składania: a) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami wg zasad opisanych w treści zapytania ofertowego. b) Do oferty należy dołączyć dodatkowo: a. KRS nie starszy niż 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia c) Oferty należy składać na adres Zamawiającego wskazany we wstępie dokumentu, w terminie do dnia r. do godz d) Oferty można składać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, faksem lub w formie elektronicznej na adres e) Dopuszcza się formę mailową lub fax w postaci podpisanych scanów dokumentów i formularza oferty f) Na kopercie lub temacie maila należy podać sygnaturę: Ogłoszenie o sygn. AB/2012 HeRosi organizacji g) W przypadku pytań należy je kierować na dane kontaktowe podane we wstępie dokumentu. 4. Postanowienia ogólne: a) Cena nie jest decydującym kryterium wyboru wykonawcy. b) W odniesieniu do poszczególnych pozycji cenowych wymienionych w ofercie wykonawcy prosimy o dołączenie kalkulacji uzasadniającej podaną cenę ofertową (załącznik nie podlega ocenie) c) Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny za realizowaną usługę i możliwość odmowy zawarcia umowy w przypadku uznania ceny lub doświadczenia Wykonawcy, jako nieadekwatnego lub utrudniającego realizacje zamówienia, bez podania przyczyny odmowy. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość indywidualnych spotkań z oferentami oraz możliwość negocjacji warunków umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających. e) Ocena oferentów zostanie dokonana przez członków Komisji powołanych przez Zamawiającego. f) Brak jakiekolwiek elementu oferty podlegającego ocenie powoduje jej odrzucenie ze względów formalnych. g) Ofertę nie podpisaną lub złożoną po terminie uznaje się za nieważną. h) Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności. Zamówienie dokonywane jest w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zakupem dostaw lub usług. i) Wybór wykonawcy w trybie niniejszego postępowania skutkuje zawarciem umowy warunkowej lub uzgodnieniem zasad i terminów zawarcia umowy docelowej, wg preferencji Wykonawcy. Prezes Zarządu

7 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.., dnia.. r... Dane oferenta (podmiotu) / pieczątka firmy FORMULARZ OFERTOWY (na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Przystępując do postępowania o sygn. stosownie do treści ogłoszenia i opisu wymagań, 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i dokumentach uzupełniających i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy umiejętności i zasoby zapewniające wykonanie zamówienia oraz, że nie posiadamy zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS, a także że posiadamy doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze. 3. Oferuję realizację przedmiotowych usług zgodnie z tymi wymaganiami na następujących warunkach cenowych odpowiednio dla wybranych zadań w zakresie składanej oferty i udokumentowanego doświadczenia: Zadanie Nazwa kosztu Jednostka Koszt jednostkowy netto Zadanie 1a usługi szkoleniowe Zadanie 1b usługi doradcze Zadanie 2 usługi w zakresie zarządzania projektem Realizacja usługi szkoleniowej (wg zakresu pkt a i b i d) Organizacja usługi szkoleniowej (wg zakresu pkt c) SUMA 1a Doradztwo indywidualne (wg zakresu pkt a 1 dzień = 6 godz.) Doradztwo zdalne (wg zakresu pkt b 1 dzień = 8 godz.) SUMA 1b dzień dzień dzień dzień Wartość średnia (suma 1a + suma 1b) / 2 Zakup usługi zarządzania (sprawozdawczość, monitoring, rozliczenia, sporządzanie wniosków o płatność) Rekrutacja i obsługa beneficjentów (rekrutacja i obsługa dokumentacyjna beneficjentów, rozliczenia PEFS) miesiąc miesiąc Koszt jednostkowy brutto Wartość średnia dla Zadania 2: 4. W odniesieniu do realizacji przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w zadaniu 1, Wykonawca deklaruje doświadczenie oraz możliwość realizacji usług szkoleniowo - doradczych w obszarach:... wszystkie wymienione poniżej [ ]

8 lub w zakresie wybranych obszarów (zaznaczenie opcji wszystkie nie wymaga zaznaczenia opcji poniżej) umiejętności interpersonalne, [ ] przywództwo [ ] zarządzanie efektywnością [ ] coaching [ ] negocjacje [ ] konsultacje [ ] prezentacje [ ] zarządzania zasobami ludzkimi [ ] zarządzania przedsiębiorstwem [ ] 5. Do realizacji usługi zapewniamy personel o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przedstawiamy referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie wymaganym w zapytaniu ofertowym. 6. Deklarujemy możliwość świadczenia usług na terenie całej Polski w zakresie wymaganym w projekcie w odniesieniu do usług szkoleniowych i doradczych, oraz w zakresie zarządzania projektem w lokalizacji Biura Projektu. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych przez strony z zachowaniem parametrów przedmiotu zamówienia i ceny zaproponowanej w ofercie, o ile nie będzie podlegała negocjacjom (z uwagi na zastrzeżenia wymienione w treści zapytania). 9. Załączniki... (czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

9 Załącznik nr 2.., dnia.. r... Dane oferenta (podmiotu) / pieczątka firmy Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego Dotyczy zapytania ofertowego. z dnia 2012 r. w ramach projektu pod roboczą nazwą.., przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs HeRosi organizacji wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OŚWIADCZENIE O BARKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany.. (imię i nazwisko osoby upow. do reprezentacji podmiotu) Oświadczam, że jestem / nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunki przysposobienia, opieki lub kurateli.., dnia r.... (czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo