Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku 30 kwietnia 2009 r. 1

2 Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu i Usług efekt S.A. jako specjalistycznego przedsiębiorstwa transportowego 1991 otwarcie Kompleksu Handlowego Rybitwy w Krakowie, wówczas największego w Polsce południowej obiektu świadczenia usług najmu powierzchni i urządzeń handlowych 1992 przyjęcie nowej nazwy - Korporacja Gospodarcza efekt S.A, wyrażającej organizacyjną formę realizacji długookresowych planów restrukturyzacji Firmy 1993 debiut Korporacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1999 rok jubileuszu dziesięciolecia Spółki; nowe projekty rozwoju działalności gospodarczej 2003 wejście Korporacji na rynek usług hotelarskich; pierwszy hotel efekt SA wzbogaca ofertę Krakowa świadcząc usługi w sieci Express by Holiday Inn 2008 zakończenie budowy drugiego obiektu hotelowego efekt S.A. Hotel rozpoczął działalność pod znaną na rynku światowym marką Best Western w jej standardzie Premier 2

3 Grupa kapitałowa efekt S.A. Korporacja Gospodarcza efekt S.A. tworzy grupę kapitałową z czteroma spółkami zależnymi, z którymi prowadzi działalność gospodarczą zaliczaną do trzech segmentów rynku: usługowo-handlowego, turystyczno-hotelarskiego, usług proekologicznych. Akcje Spółki są notowane w systemie notowań jednolitych na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Według klasyfikacji przyjętej na tym rynku, działalność przedmiotowa firmy jest zaliczana do branży handel. W skład grupy kapitałowej, oprócz efekt S.A. - jako podmiotu dominującego, wchodzą aktualnie następujące jednostki: Efekt-Hotele S.A. z siedzibą w Krakowie (1999), kapitał zakładowy tys. zł, świadczy usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne (klasyfikacja wg PKD 4521 A) jako właściciel trzygwiazdkowego hotelu, uruchomionego w 2003 roku, funkcjonującego na podstawie 20 letniej licencji pod marką Express by Holiday Inn LIDER HOTEL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (2005) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi hotelarskie i gastronomiczne będąc właścicielem, oddanej do eksploatacji w 2008 roku jednostki hotelowej Premier, działającej w sieci hotelarskiej Best Western. Firma świadczy również usługi zarządzania hotelami oraz świadczeniem usług komplementarnych na rynku turystycznym (klasyfikacja wg PKD 55.1.) Efekt-bis sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (1991) - kapitał zakładowy tys. zł - zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym materiałami pędnymi, paliwami stałymi, materiałami budowlanymi oraz świadczeniem usług najmu powierzchni handlowej (klasyfikacja wg PKD 5170 B) Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (1995) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi w zakresie deponowania, usuwania i przetwarzania organicznych odpadów komunalnych, pielęgnacji terenów zielonych oraz wynajmuje środki transportu (klasyfikacja wg PKD A i B) W wymienionych spółkach Korporacja posiada - bezpośrednio lub pośrednio - 100% udziału, zaś ich wynik finansowy podlega konsolidacji pełnej. Korporacja dokapitalizowała spółkę LIDER HOTEL oraz spółkę Ekokonsorcjum efekt, obejmując wszystkie udziały w podwyższonym kapitale wymienionych spółek 3

4 Stan organizacyjny i powiązania kapitałowe grupy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: Tabela 1 Struktura udziałowa kapitału spółek zależnych - stan na dzień udziałowcy spółka kapitał zakładowy ogółem (zł) ilość udziałów ogółem (szt.) efekt" S.A. Efekt-bis sp. z o.o , % Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o , % Efekt-Hotele S.A , % "Efekt - Hotele" S.A. LIDER HOTEL sp. z o.o , % 54% Nie zaliczamy do grupy kapitałowej efekt SA ukraińskiej spółki PIK sp. z o.o. mimo, że w księgach rachunkowych spółki zależnej Efekt-Bis figurują udziały stanowiące 93,7% jej kapitału zakładowego wynoszącego USD. Należą one do Grupy efekt SA od 1996r, kiedy Korporacja w ramach dywersyfikacji źródeł swoich przychodów próbowała rozwinąć działalność handlową na tamtejszym rynku. Nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów ekonomicznych, spółka Pik nie prowadzi działalności gospodarczej a udziały nie przedstawiają żadnej dodatniej wartości i są przeznaczone do likwidacji. Podmioty grupy nie prowadziły prac naukowych i badawczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki nie dokonywały inwestycji krajowych i zagranicznych, takich jak inwestycje w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. Informacje na temat aktualnego stanu inwestycji kapitałowych grupy zawarte zostały w notach objaśniających do skonsolidowanego bilansu za 2008 rok. Korporacja oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Przedmiot działalności grupy kapitałowej efekt S.A. Jak już była o tym mowa, działalność gospodarcza grupy kapitałowej jest przypisana do trzech segmentów, wyodrębnionych według zasad opisanych w międzynarodowych standardach rachunkowości. Jednostki wchodzące w jej skład prowadzą działalność zaliczaną w całości do tych segmentów. Nie występuje w związku z tym potrzeba wyróżnienia 4

5 działalności pozostałej, a dane charakteryzujące działalność podmiotów w każdym z segmentów w pełni odpowiadają zapisom dokonanym w jednostkowych sprawozdaniach finansowych podmiotów objętych konsolidacją. Segment I działalność usługowo handlowa Ten segment stanowi tradycyjną domenę działalności Firmy. Zajmuje się nią bezpośrednio Korporacja efekt SA oraz spółka zależna Efekt bis z siedzibą w Myślenicach. Podmioty te świadczą usługi najmu i dzierżawy lokali oraz stanowisk handlowych, prowadząc jednocześnie działalność handlową na własny rachunek. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interesów oraz zgromadzone zasoby materialne i niematerialne zaliczyć należy do kluczowych aktywów Firmy, za pomocą których realizuje nadal największą część osiąganych przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Postępująca materialna i organizacyjna koncentracja krajowego handlu, charakteryzującego się wysokim stopniem rozproszenia, sprawia, że uczestnictwo efektu w tym sektorze wymaga wzmożonych działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków gospodarowania. Stąd też, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności handlowej, wymienione jednostki stają przed koniecznością poszukiwania atrakcyjnych nisz rynkowych i elastycznego dostosowywania posiadanego potencjału świadczenia usług do zmian warunków dyktowanych przez obsługiwane rynki. Segment II usługi hotelarskie i turystyczne Świadczeniem usług hotelarskich i towarzyszących zajmują się dwie spółki zależne Korporacji: Efekt Hotele SA i LIDER HOTEL sp. z o.o. Pierwsza z wymienionych jest właścicielem trzygwiazdkowego hotelu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej w Krakowie, funkcjonującego pod marką międzynarodowej sieci Express by Holiday Inn. Druga LIDER HOTEL jest z kolei właścicielem, czterogwiazdkowego hotelu, oddanego do użytku w sierpniu 2008 roku, funkcjonującego w sieci Best Western Premier. Zarówno hotel Express by Holiday Inn jak i Best Western Premier posiadają obszerne restauracje wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym. Obie Spółki nastawiają się na obsługę przyjazdowego, zagranicznego ruchu turystycznego, w tym zwłaszcza grup i osób uprawiających turystykę miejską oraz przyjezdnych przybywających w celach biznesowych. Dysponując odpowiednim potencjałem materialnym i osobowym, zajmują się również obsługą konferencji, kongresów, zjazdów i imprez okazjonalnych. 5

6 Z punktu widzenia planów rozwojowych Korporacji, segment usług hotelarskich jest traktowany priorytetowo, zgodnie z przyjętą strategią restrukturyzacji pola rynkowego Firmy, uchwaloną przez Zarząd Korporacji na lata Segment III usługi proekologiczne W tym segmencie działa spółka Ekokonsorcjum efekt, świadcząca usługi w zakresie przyjmowania, usuwania i przetwarzania komunalnych odpadów organicznych, pozyskiwanych z miejskich terenów zielonych w Krakowie. Odpady są przetwarzane we własnej kompostowni, na wysokiej jakości kompost organiczny, oferowany na lokalnym rynku pod marką własną ekokompost. Spółka oferuje również usługi pielęgnacji zieleni niskiej, krzewów i drzew. System administrowania lokalnym rynkiem wymienionych usług nie sprzyja jednak wykorzystaniu posiadanego potencjału usługowego na poziomie zapewniającym rentowność prowadzonej działalności. Charakterystyka działalności gospodarczej grupy kapitałowej efekt S.A. w 2008 roku Usługi hotelarskie i turystyczne w kierunku nowego profilu działalności Korporacji Piąty rok obecności efektu na rynku usług hotelarskich przyniósł ważne wydarzenie dla Korporacji i grupy kapitałowej, a przede wszystkim dla spółki LIDER HOTEL, zarządzającej przedsięwzięciem polegającym na zaprojektowaniu i wybudowaniu czterogwiazdkowego hotelu, zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Opolskiej. W sierpniu 2008 roku, po trzynastomiesięcznym okresie budowy pod klucz, obiekt został oddany do użytku. Jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie już działającego, pierwszego hotelu efektu. Posiada 169 luksusowych pokoi, Business Center, przestronną restaurację, wielomodułowe sale konferencyjne zdolne pomieścić 1000 osób oraz centrum rekreacyjne z basenem. Działalność prowadzi pod egidą międzynarodowej sieci Best Western, w jej najwyższym standardzie Premier. Wydarzenie, o którym mowa należy uznać za wielce znaczące z kilku powodów. Jest to przedsięwzięcie wymagające ponoszenia znacznego wysiłku organizacyjnego i finansowego przez firmę średniej wielkości, do jakich należy efekt SA. Inwestycja została 6

7 sfinansowana w przeważającej części kredytem, zaciągniętym w PKO BP S.A. oraz w relatywnie wysokiej części - środkami własnymi. Znaczna wartość obiektu i jego wyposażenia zdecydowanie wpłynęła na wzrost wartości posiadanego majątku, wymuszając szybkie dochodzenie do wysokiej efektywności gospodarowania, zapewniającej zwrot z inwestycji, gwarantujący obsługę długu oraz podwaliny pod przyszły rozwój Firmy. Jest to tym większe wyzwanie, że w okresie rozruchu obiektu nastąpiło drastyczne załamanie dynamiki ruchu turystycznego kierującego się do Krakowa, poprzedzone niesprzyjającą przyjazdom z zagranicy aprecjacją krajowej waluty. W tej sytuacji, trudnej do przewidzenia, nowy obiekt przyniósł w pierwszych miesiącach działalności stratę większą od planowanej na ten okres. Znaczne powiększenie potencjału świadczenia usług hotelarskich i działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego wyraźnie przyspieszyło także proces zmiany profilu efekt SA. W ciągu bez mała dwudziestoletniej działalności, z firmy transportowousługowej, gromadząc stale wiedzę i doświadczenie na polu świadczenia usług, Firma przekształca się w ważnego uczestnika ponadlokalnego rynku usług hotelarskich i turystycznych. Wszystko to rodzi z kolei potrzebę kontynuowania działań sprzyjających większej rozpoznawalności Firmy i budowaniu jej nowego wizerunku, jako wysoce profesjonalnego partnera biznesowego liczących się touroperatorów i biur podróży na trudnym obecnie i w najbliższej przyszłości rynku. O realności spełnienia zakładanych celów związanych z rozwojem usług hotelarskich można mówić z większą pewnością ze względu na rosnące doświadczenie Korporacji w prowadzeniu interesów na tym rynku za sprawą pięcioletniej na nim obecności Spółki Efekt Hotele właściciela hotelu działającego w standardzie Express by Holiday Inn. Rok sprawozdawczy przyniósł tej spółce prawie dwuprocentowy przyrost przychodów ze sprzedaży usług oraz przeszło półmilionowy zysk netto, osiągnięty w niesprzyjających warunkach, o czym wcześniej była mowa. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które podjęto w 2008 roku w celu poprawy pozycji konkurencyjnej hotelu na lokalnym rynku, było rozpoczęcie rozbudowy jego części gastronomicznej dostosowując zakres świadczonych usług do tradycji krajowego hotelarstwa. Wymagało to zgody Licencjodawcy na zastosowanie ponadstandardowego - dla formuły, w której hotel funkcjonuje - świadczenia usług gastronomicznych. W rezultacie zostało rozbudowane zaplecze gastronomiczne z nową, przestronną salą restauracyjną. Nowa część gastronomiczna rozpoczęła działalność już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 7

8 Istotne znaczenie w umacnianiu pozycji efektu na rynku usług hotelarskich miały też inne działania, zwłaszcza o charakterze marketingowym, podejmowane w ramach współpracy z licencjodawcami: kontynuowanie prac nad budowaniem wizerunku zarządzanych hoteli i Firmy efekt jako uczestnika rynku turystycznego, kontrolowanie standardu świadczonych usług hotelarskich zgodnego z wymaganiami licencjodawców, doskonalenie strategii cenowej, polegającej na uwzględnianiu roli ceny w procesie dostarczania wartości różnym kategoriom obsługiwanych klientów, wykorzystanie polityki overbookingu, ze względu na synergię spowodowaną bliskością lokalizacji hoteli efektu umożliwiającą zwiększanie obłożenia miejsc hotelowych. Ogół tych działań będzie kontynuowany także w kolejnych etapach umacniania pozycji efektu na nadal nowym dla Firmy rynku. Usługi najmu i handel tradycyjne źródła wsparcia inicjatyw rozwojowych Korporacji Działalność w segmencie branżowym handel i usługi na rzecz handlu nadal przynosi największą część przychodów i zrealizowanych przez grupę kapitałową. W roku sprawozdawczym oznaczało to wypracowanie 73,8% łącznego przychodu i 78,1% skonsolidowanej wielkości zysku. Jakkolwiek podane wskaźniki udziału dowodnie ilustrują znaczenie rezultatów osiąganych w tym segmencie działalności, to należy zauważyć, że rokrocznie, ich relatywna wielkość maleje. W obliczu postępującej koncentracji w handlu hurtowym i detalicznym na krajowym rynku, jest to zjawisko nieuchronne, zważywszy, że oferta efektu skierowana jest właśnie do drobnego i średniego biznesu. Uzasadnia to zarazem poświęcanie przez Zarząd Korporacji tak znacznej uwagi oraz sił i środków na rzecz restrukturyzacji Firmy, polegającej na rozwoju potencjału świadczenia usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Nie osłabia to jednak w żadnej mierze dążeń Korporacji do stałej poprawy stanu i efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału świadczenia usług najmu oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wykorzystywanymi w działalności handlowej. 8

9 Działalność w zakresie najmu powierzchni i urządzeń handlowych jest aktualnie prowadzona przede wszystkim w Kompleksie Handlowym Rybitwy - strategicznej jednostce biznesu (SBU) Korporacji, będącej głównym jej ośrodkiem przychodów i zysków. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży oferowanych na Rybitwach usług najmu powierzchni i stanowisk handlowych, co istotne, osiągnięty w warunkach stale postępującej konsolidacji krajowego sektora handlu, ograniczającej aktywność kluczowych klientów kupców tradycyjnych. Należy przy tym nadmienić, że klienci dają wiele dowodów działania na rzecz odnalezienia swojego miejsca w zmieniającej się rzeczywistości. Z perspektywy Rybitw dostrzec można zatem wyraźne zjawisko postępującej koncentracji wewnętrznej biznesu, polegającej na powiększaniu bazy materialnej służącej prowadzonej działalności. Stanowi to także ważną wskazówkę dla Korporacji odnośnie planowania inwestycji polepszających warunki prowadzenia handlu przez klientów Kompleksu. W 2008 roku realizowano kolejny etap szerzej zakrojonych inwestycji modernizacyjnych. W szczególności prowadzono prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na przystosowywaniu nawierzchni placów składowych do większych obciążeń środków transportu. Handel hurtowy i detaliczny na własny rachunek Działalność handlowa Korporacji efekt S.A. nadal znajduje się w fazie restrukturyzacji. Jak o tym informowaliśmy w kolejnych sprawozdaniach rocznych, restrukturyzacja jest dokonywana przede wszystkim z przyczyn zewnętrznych skłaniających do poszukiwania nisz rynkowych dla własnej działalności handlowej i uniknięcia tym samym bezpośredniej konfrontacji z handlem wielkopowierzchniowym i sieciowym. W rezultacie przychody z handlu na własny rachunek bezwzględnie i względnie zmniejszają się na rzecz przychodów z najmu. Uszczuplenie działalności handlowej jest też spowodowane przeznaczeniem części bazy materialnej i terenów wykorzystywanych dla handlu pod zrealizowane przez efekt inwestycje hotelowe i biurowe. Pośrednio wpłynęło to na dalsze kroki restrukturyzacyjne, polegające z kolei na zmianie programu handlowego dla obiektów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości hoteli (w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie), na program lepiej nawiązujący do głównej funkcji tego miejsca. Przygotowano w związku z tym projekt adaptacji części zlokalizowanych tam obiektów handlowych do realizacji nowej funkcji - multibrandowego salonu motocyklowego. Korporacja zamierza bowiem podjąć działalność polegającą na świadczeniu usług dealerskich w tej właśnie branży. Ogół opisanych zmian 9

10 wpływa na bieżąco osiągane rezultaty w zakresie prowadzonej działalności handlowej. W okresie sprawozdawczym nastąpił zatem dalszy spadek przychodów z handlu na własny rachunek, lecz jednocześnie działania racjonalizujące obrót towarowy doprowadziły do poprawy jego rentowności. Oferta handlowa spółki Efekt bis jest skierowana do lokalnego rynku z rejonu Myślenic. Od kilku lat spółka stara się sprofilować zakres branżowy swojej działalności, nastawiając się na obsługę handlową tamtejszych nabywców indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych i stałych oraz środków do produkcji rolnej i materiałów budowlanych. Ta oferta spotyka się z akceptacją nabywców, co znajduje potwierdzenie w przyroście przychodów ze sprzedaży towarów i usług, osiągniętym także w okresie sprawozdawczym. Pomimo to 2008 rok spółka zamknęła stratą. Głównym powodem jej poniesienia był znaczny i nie w pełni przewidziany wzrost kosztów prowadzonych remontów posiadanych obiektów. Ta znaczna, jak na możliwości spółki, ekspansja wydatków zbiegła się z ukształtowaniem się niekorzystnych warunków cenowych w handlu olejem napędowym oraz z nasileniem się lokalnej konkurencji na rynku paliw płynnych. W rezultacie, wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług nie skompensował kosztów ich uzyskania. Ostatecznie wysokość straty dodatkowo wzrosła wskutek poniesionych kosztów finansowych z tytułu wzrostu kwot odsetkowych płaconych od zaciągniętych zobowiązań. Sytuację spółki wzmacnia z kolei uzyskanie decyzji władz gminnych określającej warunki zabudowy i zagospodarowania posiadanej nieruchomości, o powierzchni 2,2 ha. Otwiera to przed spółką dobre perspektywy poprawienia swojej pozycji rynkowej oraz stanu finansów. Usługi proekologiczne kolejne kroki w stronę wyjścia z rynku Działalność w zakresie świadczenia usług proekologicznych na rzecz miasta Krakowa, prowadzona przez Ekokonsorcjum-efekt, nadal boryka się z trudnościami, których źródłem są wadliwe rozwiązania regulujące lokalny rynek tych usług. Uniemożliwiają one wykorzystanie, przynajmniej na poziomie progu rentowności, posiadanego potencjału usługowego wysokowydajnej kompostowni. W konsekwencji spółka ponosi stratę na świadczonych usługach przetwarzania miejskich odpadów organicznych, będących jej podstawową działalnością. Utrzymujący się od kilku lat stan rzeczy spowodował podjęcie przez Korporację kierunkowej decyzji wyjścia z rynku świadczonych usług w drodze sprzedaży spółki. Przygotowania do realizacji tej decyzji trwają od dwóch lat zgodnie 10

11 z postanowieniem w sprawie kontynuowania działalności na rynku usług proekologicznych, zawartym w strategii efekt SA na lata W okresie sprawozdawczym doprowadzono do niezbędnej restrukturyzacji finansów Ekokonsorcjum. Działania w tym zakresie polegały na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i dokonaniu przedterminowej spłaty pożyczki udzielonej jej przez WFOŚiGW, co z kolei skutkowało umorzeniem przez tę instytucję ostatniej raty pożyczki. Jednocześnie Korporacja objęła nowe udziały w spółce, skompensowane przysługującą wierzytelnością od tej jednostki. Tym samym uwolniono podmiot od zobowiązań, co utorowało drogę do przyjęcia lepszej pozycji negocjacyjnej w sytuacji sprzedaży udziałów w Ekokonsorcjum-efekt sp. z o.o. Przychody i wynik finansowy grupy kapitałowej w 2008 roku Ogół danych o wielkości i strukturze przychodów ze sprzedaży, osiągniętych w 2008 roku, w tym w porównaniu do uzyskanych 2007 roku, podano w tabeli 2, sporządzonej na podstawie zapisów skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Tabela 2 Przychody grupy kapitałowej efekt S.A. w latach 2008 i 2007 Segmenty (podmioty gospodarcze) Handel i usługi na rzecz handlu (Korporacja Gospodarcza efekt S.A., Firma Usługowo - Handlowa Efekt-bis sp. z o.o.) Działalność hotelarska ( Efekt - Hotele S.A., + Lider Hotel Sp. z o.o. od ) Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zmiana + / - % Zysk (strata) netto (tys. zł) Zmiana + / , , Usługi proekologiczne ( Ekokonsorcjum - efekt sp. z o.o.) , Razem grupa kapitałowa ,

12 Udział poszczególnych segmentów branżowych w realizacji skonsolidowanych przychodów ogółem w okresie sprawozdawczym wykazuje wzrost udziału usług hotelarskich w łącznej wartości przychodów i kształtował się w 2008 roku, w porównaniu z 2007, następująco: 2008 r r. segment I handel hurtowy, detaliczny i usługi na rzecz handlu: 73,8 % 78,8 % segment II usługi hotelarskie i towarzyszące: 24,7 % 19,3 % segment III usługi proekologiczne: 1,5 % 1,9 % Zestawione dane pokazują kierunek zmian w kształtowaniu się rangi poszczególnych źródeł przychodów grupy. Zmiany te powinny pozytywnie wpłynąć na skonsolidowany wynik finansowy przyszłych okresów. Za rok 2008 był on ujemny, wynosił tys. zł i został ukształtowany - z jednej strony - pod korzystnym wpływem rezultatów gospodarczych w tradycyjnym już sektorze usługowo-handlowym, gdzie grupa kapitałowa odnotowała zysk netto wynoszący tys. zł., z drugiej zaś strony pod niekorzystnym wpływem sytuacji na rynku usług proekologicznych oraz sytuacji w stosunkowo nowym dla grupy i rozwijanym obecnie segmencie turystyczno-hotelarskim. Systematycznie rośnie rola przychodów uzyskiwanych na rynku usług hotelarskich i turystycznych. Jeśli przy tym zważyć, że nowy obiekt hotelowy wypracowywał przychód zaledwie przez cztery miesiące 2008 roku, ujawnia się też potencjał możliwych zmian w tym zakresie. Stan finansów grupy, będący odzwierciedleniem charakteryzowanych wcześniej warunków i rezultatów gospodarowania w rozpatrywanym okresie, ilustrują dane porównawcze pochodzące ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za lata 2008 i Skonsolidowany bilans Firmy wskazuje na znaczny przyrost sum bilansowych w ujęciu porównawczym, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą tys. zł, wobec kwoty tys. zł. w roku poprzednim. Tak znaczny przyrost aktywów, a w konsekwencji źródeł ich finansowania ilustrują wielki wysiłek inwestycyjny realizowany przez Firmę w ramach programu jej rozwoju przygotowanego na lata Przyrost majątku w 2008 roku nastąpił w wyniku oddania do użytku kolejnego obiektu hotelowego, o czym 12

13 wcześniej była mowa. W rezultacie, niespełna 93% aktywów grupy to rzeczowe składniki majątku trwałego. Największa jego część przypada na spółki Efekt-Hotele i LIDER HOTEL - właścicieli obiektów hotelowych, a następnie na Korporację efekt (po wyłączeniu aktywów finansowych w jednostkach zależnych) oraz Ekokonsorcjum efekt - dysponenta zaawansowanej technologicznie kompostowni. Jak zatem podpowiadają przytoczone dane liczbowe, ciężar gatunkowy prowadzonych interesów w Firmie przesuwa się wyraźnie w stronę świadczenia usług hotelarskich i turystycznych. Pokazują zarazem jak istotne znaczenie będą mieć działania na rzecz zagwarantowania pożądanego zwrotu od tak znacznej wartości zainwestowanego kapitału, oraz ujawnia potrzebę porządkowania składu grupy, dla której działalność na rynku proekologicznym staje się wyraźnym obciążeniem. Udział wartości majątku tego podmiotu w konfrontacji z jego udziałem w przychodach ujawnia skalę możliwej poprawy obecnego stanu rzeczy. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie jeśli weźmie się pod uwagę zapisy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Podstawowy kierunek tych zmian charakteryzują następujące wielkości: 2008 r r. (tys. zł) (tys. zł) przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne netto z działalności finansowej przepływy pieniężne netto, razem Przytoczone zestawienie sald pokazuje przede wszystkim rolę finansowania zewnętrznego w realizacji przedsięwzięć rozwojowych Firmy oraz aktualne zaangażowanie środków własnych. Jakkolwiek wyróżnione elementy rachunku przepływów, rozpatrywane w ujęciu porównawczym, różnią się co do wartości, to ich ogólny obraz jest charakterystyczny dla firmy będącej w rozwoju. Tym samym przytoczone dane potwierdzają prezentowaną wcześniej charakterystykę procesu gospodarowania grupy efekt. 13

14 Sytuacja ekonomiczna Korporacji Gospodarczej efekt S. A. Podstawowe kierunki działania w 2008 roku Działalność gospodarcza Korporacji, polegająca na świadczeniu usług najmu i dzierżawy nieruchomości, lokali i urządzeń handlowych oraz handlu na własny rachunek to główne źródło przychodów i zysków Firmy i podstawa jej wieloletniego rozwoju. Rezultaty osiągnięte na tym polu aktywności biznesowej w 2008 roku zostały zaprezentowane w ramach dokonanej w niniejszym Sprawozdaniu charakterystyki działalności gospodarczej grupy kapitałowej w 2008 roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na działania związane ze sprawowaniem funkcji zarządczych, w tym wynikających z relacji właścicielskich względem podmiotów zależnych. Zgodnie bowiem z kierunkowymi decyzjami realizowanej strategii rozwoju, Korporacja wzmacnia swoje funkcje zarządcze w podmiotach zależnych, co jest w pełni uzasadnione w sytuacji dokonujących się w Firmie tak znacznych zmian w dotychczasowej strukturze obsługiwanych rynków. Uwagę skupiono na tworzeniu organizacyjnych i materialnych podstaw realizacji zadań zmierzających do sfinalizowania przedsięwzięć gospodarczych temu służących. Skoncentrowano się zwłaszcza na przeprowadzeniu zmian, o charakterze instytucjonalnym i w dotychczasowej strukturze powiązań kapitałowych, wzmacniających kontrolę Korporacji nad procesem realizacji tak dużej dla Firmy inwestycji, jaką było wybudowanie kolejnego obiektu hotelowego. Rynek hotelarski bowiem, o czym była już mowa, ma w perspektywie zająć główną pozycję w strukturze interesów efektu. Równolegle prowadzono aktywne prace projektowe związane z restrukturyzacją działalności handlowej, w tym nad koncepcją przyszłego zagospodarowania przestrzeni handlowej położonej w bliskim sąsiedztwie obiektów hotelowych. Nowy ład architektoniczny tego miejsca winien przyczyniać się do budowania wizerunku całej przestrzeni handlowousługowej, uformowanej przez efekt SA, w wyniku obecnego, jak i planowanego na przyszłość jej zagospodarowania. Wszystkie te działania niosły za sobą wydatki. W roku sprawozdawczym na inwestycje modernizacyjne w Kompleksie Rybitwy, o których wcześnie była już mowa, przeznaczono kwotę przeszło 800 tys. zł. Dokonano także, w celu podniesienia zdolności kredytowej Spółki LIDER HOTEL - inwestora drugiego hotelu efektu, podwyższenia kapitału na kwotę tys. zł i udzielając jej jednocześnie pożyczki na kwotę tys. zł. 14

15 Szczególną uwagę poświęcono, o czym już informowano wcześniej, porządkowaniu finansów Ekokonsorcjum efekt w intencji przygotowania oferty udziałów zbycia tej Spółki inwestorowi zewnętrznemu. Podjęto także w tej sprawie wstępne negocjacje z podmiotami już działającym na lokalnym rynku. Wyniki ekonomiczne efekt SA za 2008 rok fakty i liczby Przez kolejne dziewiętnaście lat, czyli od czasu powstania po obecny rok kalendarzowy objęty niniejszym Sprawozdaniem, Firma osiąga zysk netto i wypłaca dywidendę, uznając za priorytetowy cel prowadzonych interesów realizowanie długookresowych korzyści dla właścicieli efekt SA. Tabela 3 Kształtowanie się zysku netto w latach rok 2001* ** Zysk netto (tys. zł.) Zysk przeznaczony na dywidendę (%) 53,6 51,4 45,6 39,6 45,8 59,0 38,7 43,1 * W 2001 rozpoczęto realizację strategii rozwoju Korporacji obejmującej lata ** Od 2006 realizowana jest strategia opracowana na lata Przychody Korporacji Na wielkość przychodów ogółem osiągniętych przez Korporację w 2008 (por. tabela 4) złożył się wyraźny, 12 procentowy, wzrost przychodów ze świadczonych usług najmu, w znacznym stopniu rekompensujący utratę przychodów ze sprzedaży towarów. W znacznej mierze wpłynęło na to zwiększenie oferty najmu powierzchni handlowej, dotąd wykorzystywanej w działalności prowadzonej na własny rachunek. Obniżka przychodów z handlu (por. tabela 5) nastąpiła też z powodu uszczuplenia jego bazy materialnej, które nastąpiło w związku z budową kolejnego hotelu w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie. Co istotne, ograniczeniu przychodu z powodu zmniejszenia potencjału usługowego handlu również w obecnym okresie, towarzyszyła poprawa efektywności obrotu, zapobiegająca pogarszaniu się wyniku finansowego osiąganego z tej działalności. Porównując przychody z osiągniętymi rok wcześniej należy z kolei wziąć pod uwagę tzw. efekt bazy. Wielkość 15

16 przychodów zrealizowana w 2007 jest wyraźnie wyższa z powodu incydentalnego wzrostu przychodów operacyjnych związanych z wyceną wniesionego aportu rzeczowego do spółki zależnej w zamian za podwyższenie w niej udziałów. Rozpatrując zatem wielkość przychodów ogółem pod kątem stanu obsługiwanych rynków należy stwierdzić, że aktywność w dostosowywaniu oferty usługowej i handlowej do istniejących aktualnie potrzeb okazała się w sumie zadowalająca. Tabela 4 Przychody ogółem i ich struktura w latach 2008 i 2007 wyszczególnienie wartość tys. zł struktura % wartość tys. zł struktura % sprzedaż usług , ,9 sprzedaż towarów , ,3 pozostałe przychody operacyjne 72 0, ,4 przychody finansowe 433 2, ,4 przychody ogółem , ,0 Tabela 5 Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług według źródeł ich pozyskania w latach 2008 i 2007 Wyszczególnienie 2008 tys. zł 2007 tys. zł dynamika % struktura w 2008 roku % Kompleks Handlowy Rybitwy ,9 53,1 Handel hurtowy i detaliczny ,2 43,8 Pozostałe ,8 3,1 Przychody ogółem ,3 100,0 Majątek Korporacji W okresie sprawozdawczym Korporacja kontynuowała działania na rzecz materialnego zabezpieczenia realizacji oferty usługowej i handlowej. O najważniejszych z tych działań, 16

17 związanych z modernizacją obiektów usługowo handlowych, była mowa przy okazji prezentacji dokonań w okresie sprawozdawczym. Ich odzwierciedleniem są zmiany, w porównaniu ze stanem z okresu poprzedniego, w wielkości majątku Korporacji w pozycji rzeczowe aktywa trwałe (por. tabela 6). Jednakże podstawowe zmiany w całkowitej wartości aktywów trwałych nastąpiły w wyniku znaczącego obniżenia się długoterminowych aktywów finansowych. Są one rezultatem decyzji dotyczących udziałów Korporacji we własności w spółkach zależnych, podyktowanych potrzebą dokapitalizowania działalności jednostek prowadzących forsowny program inwestycyjny w zakresie usług hotelarskich i towarzyszących, a także przygotowaniami do wycofania się z rynku usług proekologicznych. Tabela 6 Aktywa trwałe i ich struktura w latach 2008 i 2007 (w tys. zł) Wyszczególnienie 2008 rok 2007 rok Dynamika % Struktura w 2007 roku % Aktywa trwałe ,7 100,0 Wartości niematerialne i prawne 4 0 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe ,6 25,1 100,0 Środki trwałe ,9 99,7 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr.1-2) ,0 11, ,7 84,5 Urządzenia techn. i maszyny (gr.3-6) ,9 0,5 Środki transportu (gr.7) ,2 2,0 Inne środki trwałe (gr.8) ,9 0,9 Środki trwałe w budowie ,7 0,3 należności długoterminowe 0 0 inwestycje długoterminowe ,6 0,0 74,8 Długoterminowe aktywa finansowe ,6 w jednostkach powiązanych ,4 w pozostałych jednostkach ,5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,4 0,1 Korporacja jest udziałowcem w kilku podmiotach, których celem działania jest w większości przypadków instytucjonalne wspomaganie obrotu towarowego. Udziały te są formą 17

18 utrzymywania relacji służących rozwojowi i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych związanych z działalnością Korporacji w sektorze handlu. Szczegółowa informacja o zawartości portfela inwestycyjnego znajduje się w dodatkowych notach objaśniających do bilansu (nota 3e). Stan finansów Korporacji O stanie finansów Korporacji efekt S.A. na koniec okresu sprawozdawczego informują załączone sprawozdania finansowe. W okresie sprawozdawczym nastąpił niespełna sześcioprocentowy wzrost sum bilansowych, które zamknęły się kwotą tys. zł wobec tys. zł w 2007 roku. Na uwagę zasługują przy tym zmiany w strukturze bilansu. Udział aktywów trwałych w wartości majątku Korporacji obniżył się o 20 punktów procentowych, głównie z powodu decyzji o przekwalifikowaniu długoterminowych inwestycji. efekt S.A. w Ekokonsorcjum efekt, o wartości tys. zł, na inwestycje krótkoterminowe oraz o podwyższeniu jej kapitału o kwotę tys. zł. Decyzje te wiążą się z podjętymi działaniami zmierzającymi do skonstruowania akceptowanej przez uczestników rynku usług proekologicznych oferty sprzedaży udziałów Korporacji w tej spółce. Znaczące przesunięcia w strukturze aktywów nastąpiły też w wyniku decyzji udzielenia wsparcia spółce zależnej LIDER HOTEL, poprawiającej jej zdolność kredytową. W tym wypadku chodziło o zabezpieczenie, w drodze podwyższenia kapitału spółki i udzieleniu jej długoterminowej pożyczki, niezakłóconego przebiegu finansowania inwestycji kredytem bankowym. Rachunek zysków i strat odzwierciedla stronę finansową gospodarowania w okresie sprawozdawczym. Była już okazja, aby dokładniej prześledzić zdarzenia, które przyczyniły się do osiągnięcia zysku netto. Jest on nieco niższy od osiągniętego rok wcześniej, lecz należy podkreślić, że tegoroczna kwota zysku została wypracowana przede wszystkim w drodze poprawy efektywności gospodarowania, o czym przekonują zapisy rachunku zysku i strat. Dane o przepływach pieniężnych pozwalają przede wszystkim zorientować się w skali wsparcia, jakiego Korporacja udziela spółkom zależnym w ich działaniach na rzecz utrwalania pozycji Firmy na rynku usług hotelarskich, a także wydatków ponoszonych 18

19 w związku z sanacją finansów Ekokonsorcjum-efekt. W rezultacie znacznej ekspansji wydatków, przepływy pieniężne netto osiągnęły wartość ujemną, co jednak w sytuacji generowania gotówki z działalności operacyjnej i osiągania zysku netto nie jest powodem do negatywnej oceny tej sytuacji. Podobną ocenę można sformułować na podstawie osiągniętych wskaźników finansowych, charakteryzujących efektywność gospodarowania i zdolność Korporacji do wywiązywania się ze zobowiązań (tabela 7) oraz wskaźniki rentowności (tabela 8) Tabela 7 Wskaźniki finansowe Korporacji w latach 2008 i 2007 Wskaźniki efektywności i płynności finansowej stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale 4,7% 5,4 % stopa zwrotu z aktywów 3,4% 4,1 % bieżąca płynność finansowa 1,6 0,5 szybkość spłaty zobowiązań 3,4 0,4 obciążenie majątku zobowiązaniami 18,0% 17,4 % pokrycie majątku kapitałami własnymi 72,9% 75,6 % relacja zobowiązań do kapitałów 24,7% 23,0 % Tabela 8 Wskaźniki rentowności Korporacji w latach 2008 i 2007 Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży 43,0 38,6 Wskaźnik rentowności na działalności gospodarczej 13,2 15,1 Wskaźnik rentowności netto 10,9 12,0 Jeśli wziąć pod uwagę udział Korporacji w realizacji forsownego programu inwestycyjnego na rynku usług hotelarskich, należy stwierdzić, że przytoczone wskaźniki przedstawiają w sumie korzystny obraz sytuacji finansowej. Niewątpliwie zadecydowało o tym wypracowanie relatywnie wysokiej kwoty zysku, większej od przeciętnie realizowanej i porównywalnej z najwyższą osiągniętą w ostatnich latach, w warunkach inflacji, utrzymującej się na relatywnie niskim poziomie. Poprawę odnotowano także w zakresie bieżącej płynności w skutek zmniejszenia stanu zobowiązań krótkoterminowych. Również 19

20 rentowność sprzedaży produktów i towarów kształtuje się na dobrym poziomie, o czym informuje poziom przytoczonych wskaźników i porównanie ich wartości z uzyskanymi rok wcześniej. Dokonując analizy informacji zamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej, inwestorzy oraz partnerzy rynkowi grupy kapitałowej efekt S.A., powinni każdorazowo uwzględniać wszystkie potencjalnie występujące rodzaje ryzyka rynkowego i finansowego, jak również ujemne skutki ewentualnych zdarzeń losowych lub nadzwyczajnych, bez względu na to, czy zostały one wymienione w sprawozdaniu, czy też nie. Grupa efekt S.A. tak jak każdy podmiot gospodarczy narażona jest na ryzyko, które permanentnie towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Zawsze bowiem istnieje potencjalna możliwość wystąpienia sytuacji mniej korzystnej niż założona i osiągnięcia wyników ekonomiczno-finansowych gorszych, niż planowano. Uwzględniając fakt, że grupa kapitałowa efekt S.A. podlega dynamicznemu rozwojowi finansując nowo wdrażane przedsięwzięcia w znacznym stopniu kredytami bankowymi, podejmuje różne ryzyka, z których jako najistotniejsze wymienić można: ryzyko cenowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko związane z obciążeniami prawno-rzeczowymi majątku Korporacji i jednostek grupy kapitałowej, w związku z zabezpieczeniem spłaty zaciągniętych zobowiązań. Rodzą one koszty, które w oczywisty sposób wpływają na przepływy finansowe i obciążają wynik finansowy samej Korporacji, jak również jej grupy kapitałowej. Korporacja i jednostki zależne nie stosują rachunkowości zabezpieczeń, a głównym czynnikiem zarządzania ryzykiem w grupie efekt S.A. jest tworzenie fakultatywnych kapitałów rezerwowych, zwiększanie stabilności i wiarygodności jednostek grupy, co czyni je atrakcyjniejszymi dla partnerów handlowych i instytucji finansowych. W ramach grupy nie dokonywano lokat, ani inwestycji kapitałowych. O udzielonych pożyczkach i zaciągniętych kredytach z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym informujemy w notach objaśniających do niniejszego sprawozdania. Odnośnie informacji o toczących się postępowaniach, przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się od 1998 roku proces z powództwa Witolda Kalickiego, Stanisława Skwarka oraz spadkobierców Mariana Chwaji, o którym Spółka informuje w raportach kwartalnych od 2001 roku. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 20

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 Debiut rynkowy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2013roku

Sprawozdanie z działalności. Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2013roku Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w roku Kalendarium ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem na: a) aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w roku kalendarium ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo