Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku 30 kwietnia 2009 r. 1

2 Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu i Usług efekt S.A. jako specjalistycznego przedsiębiorstwa transportowego 1991 otwarcie Kompleksu Handlowego Rybitwy w Krakowie, wówczas największego w Polsce południowej obiektu świadczenia usług najmu powierzchni i urządzeń handlowych 1992 przyjęcie nowej nazwy - Korporacja Gospodarcza efekt S.A, wyrażającej organizacyjną formę realizacji długookresowych planów restrukturyzacji Firmy 1993 debiut Korporacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1999 rok jubileuszu dziesięciolecia Spółki; nowe projekty rozwoju działalności gospodarczej 2003 wejście Korporacji na rynek usług hotelarskich; pierwszy hotel efekt SA wzbogaca ofertę Krakowa świadcząc usługi w sieci Express by Holiday Inn 2008 zakończenie budowy drugiego obiektu hotelowego efekt S.A. Hotel rozpoczął działalność pod znaną na rynku światowym marką Best Western w jej standardzie Premier 2

3 Grupa kapitałowa efekt S.A. Korporacja Gospodarcza efekt S.A. tworzy grupę kapitałową z czteroma spółkami zależnymi, z którymi prowadzi działalność gospodarczą zaliczaną do trzech segmentów rynku: usługowo-handlowego, turystyczno-hotelarskiego, usług proekologicznych. Akcje Spółki są notowane w systemie notowań jednolitych na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Według klasyfikacji przyjętej na tym rynku, działalność przedmiotowa firmy jest zaliczana do branży handel. W skład grupy kapitałowej, oprócz efekt S.A. - jako podmiotu dominującego, wchodzą aktualnie następujące jednostki: Efekt-Hotele S.A. z siedzibą w Krakowie (1999), kapitał zakładowy tys. zł, świadczy usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne (klasyfikacja wg PKD 4521 A) jako właściciel trzygwiazdkowego hotelu, uruchomionego w 2003 roku, funkcjonującego na podstawie 20 letniej licencji pod marką Express by Holiday Inn LIDER HOTEL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (2005) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi hotelarskie i gastronomiczne będąc właścicielem, oddanej do eksploatacji w 2008 roku jednostki hotelowej Premier, działającej w sieci hotelarskiej Best Western. Firma świadczy również usługi zarządzania hotelami oraz świadczeniem usług komplementarnych na rynku turystycznym (klasyfikacja wg PKD 55.1.) Efekt-bis sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (1991) - kapitał zakładowy tys. zł - zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym materiałami pędnymi, paliwami stałymi, materiałami budowlanymi oraz świadczeniem usług najmu powierzchni handlowej (klasyfikacja wg PKD 5170 B) Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (1995) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi w zakresie deponowania, usuwania i przetwarzania organicznych odpadów komunalnych, pielęgnacji terenów zielonych oraz wynajmuje środki transportu (klasyfikacja wg PKD A i B) W wymienionych spółkach Korporacja posiada - bezpośrednio lub pośrednio - 100% udziału, zaś ich wynik finansowy podlega konsolidacji pełnej. Korporacja dokapitalizowała spółkę LIDER HOTEL oraz spółkę Ekokonsorcjum efekt, obejmując wszystkie udziały w podwyższonym kapitale wymienionych spółek 3

4 Stan organizacyjny i powiązania kapitałowe grupy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: Tabela 1 Struktura udziałowa kapitału spółek zależnych - stan na dzień udziałowcy spółka kapitał zakładowy ogółem (zł) ilość udziałów ogółem (szt.) efekt" S.A. Efekt-bis sp. z o.o , % Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o , % Efekt-Hotele S.A , % "Efekt - Hotele" S.A. LIDER HOTEL sp. z o.o , % 54% Nie zaliczamy do grupy kapitałowej efekt SA ukraińskiej spółki PIK sp. z o.o. mimo, że w księgach rachunkowych spółki zależnej Efekt-Bis figurują udziały stanowiące 93,7% jej kapitału zakładowego wynoszącego USD. Należą one do Grupy efekt SA od 1996r, kiedy Korporacja w ramach dywersyfikacji źródeł swoich przychodów próbowała rozwinąć działalność handlową na tamtejszym rynku. Nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów ekonomicznych, spółka Pik nie prowadzi działalności gospodarczej a udziały nie przedstawiają żadnej dodatniej wartości i są przeznaczone do likwidacji. Podmioty grupy nie prowadziły prac naukowych i badawczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki nie dokonywały inwestycji krajowych i zagranicznych, takich jak inwestycje w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. Informacje na temat aktualnego stanu inwestycji kapitałowych grupy zawarte zostały w notach objaśniających do skonsolidowanego bilansu za 2008 rok. Korporacja oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Przedmiot działalności grupy kapitałowej efekt S.A. Jak już była o tym mowa, działalność gospodarcza grupy kapitałowej jest przypisana do trzech segmentów, wyodrębnionych według zasad opisanych w międzynarodowych standardach rachunkowości. Jednostki wchodzące w jej skład prowadzą działalność zaliczaną w całości do tych segmentów. Nie występuje w związku z tym potrzeba wyróżnienia 4

5 działalności pozostałej, a dane charakteryzujące działalność podmiotów w każdym z segmentów w pełni odpowiadają zapisom dokonanym w jednostkowych sprawozdaniach finansowych podmiotów objętych konsolidacją. Segment I działalność usługowo handlowa Ten segment stanowi tradycyjną domenę działalności Firmy. Zajmuje się nią bezpośrednio Korporacja efekt SA oraz spółka zależna Efekt bis z siedzibą w Myślenicach. Podmioty te świadczą usługi najmu i dzierżawy lokali oraz stanowisk handlowych, prowadząc jednocześnie działalność handlową na własny rachunek. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interesów oraz zgromadzone zasoby materialne i niematerialne zaliczyć należy do kluczowych aktywów Firmy, za pomocą których realizuje nadal największą część osiąganych przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Postępująca materialna i organizacyjna koncentracja krajowego handlu, charakteryzującego się wysokim stopniem rozproszenia, sprawia, że uczestnictwo efektu w tym sektorze wymaga wzmożonych działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków gospodarowania. Stąd też, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności handlowej, wymienione jednostki stają przed koniecznością poszukiwania atrakcyjnych nisz rynkowych i elastycznego dostosowywania posiadanego potencjału świadczenia usług do zmian warunków dyktowanych przez obsługiwane rynki. Segment II usługi hotelarskie i turystyczne Świadczeniem usług hotelarskich i towarzyszących zajmują się dwie spółki zależne Korporacji: Efekt Hotele SA i LIDER HOTEL sp. z o.o. Pierwsza z wymienionych jest właścicielem trzygwiazdkowego hotelu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej w Krakowie, funkcjonującego pod marką międzynarodowej sieci Express by Holiday Inn. Druga LIDER HOTEL jest z kolei właścicielem, czterogwiazdkowego hotelu, oddanego do użytku w sierpniu 2008 roku, funkcjonującego w sieci Best Western Premier. Zarówno hotel Express by Holiday Inn jak i Best Western Premier posiadają obszerne restauracje wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym. Obie Spółki nastawiają się na obsługę przyjazdowego, zagranicznego ruchu turystycznego, w tym zwłaszcza grup i osób uprawiających turystykę miejską oraz przyjezdnych przybywających w celach biznesowych. Dysponując odpowiednim potencjałem materialnym i osobowym, zajmują się również obsługą konferencji, kongresów, zjazdów i imprez okazjonalnych. 5

6 Z punktu widzenia planów rozwojowych Korporacji, segment usług hotelarskich jest traktowany priorytetowo, zgodnie z przyjętą strategią restrukturyzacji pola rynkowego Firmy, uchwaloną przez Zarząd Korporacji na lata Segment III usługi proekologiczne W tym segmencie działa spółka Ekokonsorcjum efekt, świadcząca usługi w zakresie przyjmowania, usuwania i przetwarzania komunalnych odpadów organicznych, pozyskiwanych z miejskich terenów zielonych w Krakowie. Odpady są przetwarzane we własnej kompostowni, na wysokiej jakości kompost organiczny, oferowany na lokalnym rynku pod marką własną ekokompost. Spółka oferuje również usługi pielęgnacji zieleni niskiej, krzewów i drzew. System administrowania lokalnym rynkiem wymienionych usług nie sprzyja jednak wykorzystaniu posiadanego potencjału usługowego na poziomie zapewniającym rentowność prowadzonej działalności. Charakterystyka działalności gospodarczej grupy kapitałowej efekt S.A. w 2008 roku Usługi hotelarskie i turystyczne w kierunku nowego profilu działalności Korporacji Piąty rok obecności efektu na rynku usług hotelarskich przyniósł ważne wydarzenie dla Korporacji i grupy kapitałowej, a przede wszystkim dla spółki LIDER HOTEL, zarządzającej przedsięwzięciem polegającym na zaprojektowaniu i wybudowaniu czterogwiazdkowego hotelu, zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Opolskiej. W sierpniu 2008 roku, po trzynastomiesięcznym okresie budowy pod klucz, obiekt został oddany do użytku. Jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie już działającego, pierwszego hotelu efektu. Posiada 169 luksusowych pokoi, Business Center, przestronną restaurację, wielomodułowe sale konferencyjne zdolne pomieścić 1000 osób oraz centrum rekreacyjne z basenem. Działalność prowadzi pod egidą międzynarodowej sieci Best Western, w jej najwyższym standardzie Premier. Wydarzenie, o którym mowa należy uznać za wielce znaczące z kilku powodów. Jest to przedsięwzięcie wymagające ponoszenia znacznego wysiłku organizacyjnego i finansowego przez firmę średniej wielkości, do jakich należy efekt SA. Inwestycja została 6

7 sfinansowana w przeważającej części kredytem, zaciągniętym w PKO BP S.A. oraz w relatywnie wysokiej części - środkami własnymi. Znaczna wartość obiektu i jego wyposażenia zdecydowanie wpłynęła na wzrost wartości posiadanego majątku, wymuszając szybkie dochodzenie do wysokiej efektywności gospodarowania, zapewniającej zwrot z inwestycji, gwarantujący obsługę długu oraz podwaliny pod przyszły rozwój Firmy. Jest to tym większe wyzwanie, że w okresie rozruchu obiektu nastąpiło drastyczne załamanie dynamiki ruchu turystycznego kierującego się do Krakowa, poprzedzone niesprzyjającą przyjazdom z zagranicy aprecjacją krajowej waluty. W tej sytuacji, trudnej do przewidzenia, nowy obiekt przyniósł w pierwszych miesiącach działalności stratę większą od planowanej na ten okres. Znaczne powiększenie potencjału świadczenia usług hotelarskich i działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego wyraźnie przyspieszyło także proces zmiany profilu efekt SA. W ciągu bez mała dwudziestoletniej działalności, z firmy transportowousługowej, gromadząc stale wiedzę i doświadczenie na polu świadczenia usług, Firma przekształca się w ważnego uczestnika ponadlokalnego rynku usług hotelarskich i turystycznych. Wszystko to rodzi z kolei potrzebę kontynuowania działań sprzyjających większej rozpoznawalności Firmy i budowaniu jej nowego wizerunku, jako wysoce profesjonalnego partnera biznesowego liczących się touroperatorów i biur podróży na trudnym obecnie i w najbliższej przyszłości rynku. O realności spełnienia zakładanych celów związanych z rozwojem usług hotelarskich można mówić z większą pewnością ze względu na rosnące doświadczenie Korporacji w prowadzeniu interesów na tym rynku za sprawą pięcioletniej na nim obecności Spółki Efekt Hotele właściciela hotelu działającego w standardzie Express by Holiday Inn. Rok sprawozdawczy przyniósł tej spółce prawie dwuprocentowy przyrost przychodów ze sprzedaży usług oraz przeszło półmilionowy zysk netto, osiągnięty w niesprzyjających warunkach, o czym wcześniej była mowa. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które podjęto w 2008 roku w celu poprawy pozycji konkurencyjnej hotelu na lokalnym rynku, było rozpoczęcie rozbudowy jego części gastronomicznej dostosowując zakres świadczonych usług do tradycji krajowego hotelarstwa. Wymagało to zgody Licencjodawcy na zastosowanie ponadstandardowego - dla formuły, w której hotel funkcjonuje - świadczenia usług gastronomicznych. W rezultacie zostało rozbudowane zaplecze gastronomiczne z nową, przestronną salą restauracyjną. Nowa część gastronomiczna rozpoczęła działalność już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 7

8 Istotne znaczenie w umacnianiu pozycji efektu na rynku usług hotelarskich miały też inne działania, zwłaszcza o charakterze marketingowym, podejmowane w ramach współpracy z licencjodawcami: kontynuowanie prac nad budowaniem wizerunku zarządzanych hoteli i Firmy efekt jako uczestnika rynku turystycznego, kontrolowanie standardu świadczonych usług hotelarskich zgodnego z wymaganiami licencjodawców, doskonalenie strategii cenowej, polegającej na uwzględnianiu roli ceny w procesie dostarczania wartości różnym kategoriom obsługiwanych klientów, wykorzystanie polityki overbookingu, ze względu na synergię spowodowaną bliskością lokalizacji hoteli efektu umożliwiającą zwiększanie obłożenia miejsc hotelowych. Ogół tych działań będzie kontynuowany także w kolejnych etapach umacniania pozycji efektu na nadal nowym dla Firmy rynku. Usługi najmu i handel tradycyjne źródła wsparcia inicjatyw rozwojowych Korporacji Działalność w segmencie branżowym handel i usługi na rzecz handlu nadal przynosi największą część przychodów i zrealizowanych przez grupę kapitałową. W roku sprawozdawczym oznaczało to wypracowanie 73,8% łącznego przychodu i 78,1% skonsolidowanej wielkości zysku. Jakkolwiek podane wskaźniki udziału dowodnie ilustrują znaczenie rezultatów osiąganych w tym segmencie działalności, to należy zauważyć, że rokrocznie, ich relatywna wielkość maleje. W obliczu postępującej koncentracji w handlu hurtowym i detalicznym na krajowym rynku, jest to zjawisko nieuchronne, zważywszy, że oferta efektu skierowana jest właśnie do drobnego i średniego biznesu. Uzasadnia to zarazem poświęcanie przez Zarząd Korporacji tak znacznej uwagi oraz sił i środków na rzecz restrukturyzacji Firmy, polegającej na rozwoju potencjału świadczenia usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Nie osłabia to jednak w żadnej mierze dążeń Korporacji do stałej poprawy stanu i efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału świadczenia usług najmu oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wykorzystywanymi w działalności handlowej. 8

9 Działalność w zakresie najmu powierzchni i urządzeń handlowych jest aktualnie prowadzona przede wszystkim w Kompleksie Handlowym Rybitwy - strategicznej jednostce biznesu (SBU) Korporacji, będącej głównym jej ośrodkiem przychodów i zysków. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży oferowanych na Rybitwach usług najmu powierzchni i stanowisk handlowych, co istotne, osiągnięty w warunkach stale postępującej konsolidacji krajowego sektora handlu, ograniczającej aktywność kluczowych klientów kupców tradycyjnych. Należy przy tym nadmienić, że klienci dają wiele dowodów działania na rzecz odnalezienia swojego miejsca w zmieniającej się rzeczywistości. Z perspektywy Rybitw dostrzec można zatem wyraźne zjawisko postępującej koncentracji wewnętrznej biznesu, polegającej na powiększaniu bazy materialnej służącej prowadzonej działalności. Stanowi to także ważną wskazówkę dla Korporacji odnośnie planowania inwestycji polepszających warunki prowadzenia handlu przez klientów Kompleksu. W 2008 roku realizowano kolejny etap szerzej zakrojonych inwestycji modernizacyjnych. W szczególności prowadzono prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na przystosowywaniu nawierzchni placów składowych do większych obciążeń środków transportu. Handel hurtowy i detaliczny na własny rachunek Działalność handlowa Korporacji efekt S.A. nadal znajduje się w fazie restrukturyzacji. Jak o tym informowaliśmy w kolejnych sprawozdaniach rocznych, restrukturyzacja jest dokonywana przede wszystkim z przyczyn zewnętrznych skłaniających do poszukiwania nisz rynkowych dla własnej działalności handlowej i uniknięcia tym samym bezpośredniej konfrontacji z handlem wielkopowierzchniowym i sieciowym. W rezultacie przychody z handlu na własny rachunek bezwzględnie i względnie zmniejszają się na rzecz przychodów z najmu. Uszczuplenie działalności handlowej jest też spowodowane przeznaczeniem części bazy materialnej i terenów wykorzystywanych dla handlu pod zrealizowane przez efekt inwestycje hotelowe i biurowe. Pośrednio wpłynęło to na dalsze kroki restrukturyzacyjne, polegające z kolei na zmianie programu handlowego dla obiektów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości hoteli (w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie), na program lepiej nawiązujący do głównej funkcji tego miejsca. Przygotowano w związku z tym projekt adaptacji części zlokalizowanych tam obiektów handlowych do realizacji nowej funkcji - multibrandowego salonu motocyklowego. Korporacja zamierza bowiem podjąć działalność polegającą na świadczeniu usług dealerskich w tej właśnie branży. Ogół opisanych zmian 9

10 wpływa na bieżąco osiągane rezultaty w zakresie prowadzonej działalności handlowej. W okresie sprawozdawczym nastąpił zatem dalszy spadek przychodów z handlu na własny rachunek, lecz jednocześnie działania racjonalizujące obrót towarowy doprowadziły do poprawy jego rentowności. Oferta handlowa spółki Efekt bis jest skierowana do lokalnego rynku z rejonu Myślenic. Od kilku lat spółka stara się sprofilować zakres branżowy swojej działalności, nastawiając się na obsługę handlową tamtejszych nabywców indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych i stałych oraz środków do produkcji rolnej i materiałów budowlanych. Ta oferta spotyka się z akceptacją nabywców, co znajduje potwierdzenie w przyroście przychodów ze sprzedaży towarów i usług, osiągniętym także w okresie sprawozdawczym. Pomimo to 2008 rok spółka zamknęła stratą. Głównym powodem jej poniesienia był znaczny i nie w pełni przewidziany wzrost kosztów prowadzonych remontów posiadanych obiektów. Ta znaczna, jak na możliwości spółki, ekspansja wydatków zbiegła się z ukształtowaniem się niekorzystnych warunków cenowych w handlu olejem napędowym oraz z nasileniem się lokalnej konkurencji na rynku paliw płynnych. W rezultacie, wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług nie skompensował kosztów ich uzyskania. Ostatecznie wysokość straty dodatkowo wzrosła wskutek poniesionych kosztów finansowych z tytułu wzrostu kwot odsetkowych płaconych od zaciągniętych zobowiązań. Sytuację spółki wzmacnia z kolei uzyskanie decyzji władz gminnych określającej warunki zabudowy i zagospodarowania posiadanej nieruchomości, o powierzchni 2,2 ha. Otwiera to przed spółką dobre perspektywy poprawienia swojej pozycji rynkowej oraz stanu finansów. Usługi proekologiczne kolejne kroki w stronę wyjścia z rynku Działalność w zakresie świadczenia usług proekologicznych na rzecz miasta Krakowa, prowadzona przez Ekokonsorcjum-efekt, nadal boryka się z trudnościami, których źródłem są wadliwe rozwiązania regulujące lokalny rynek tych usług. Uniemożliwiają one wykorzystanie, przynajmniej na poziomie progu rentowności, posiadanego potencjału usługowego wysokowydajnej kompostowni. W konsekwencji spółka ponosi stratę na świadczonych usługach przetwarzania miejskich odpadów organicznych, będących jej podstawową działalnością. Utrzymujący się od kilku lat stan rzeczy spowodował podjęcie przez Korporację kierunkowej decyzji wyjścia z rynku świadczonych usług w drodze sprzedaży spółki. Przygotowania do realizacji tej decyzji trwają od dwóch lat zgodnie 10

11 z postanowieniem w sprawie kontynuowania działalności na rynku usług proekologicznych, zawartym w strategii efekt SA na lata W okresie sprawozdawczym doprowadzono do niezbędnej restrukturyzacji finansów Ekokonsorcjum. Działania w tym zakresie polegały na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i dokonaniu przedterminowej spłaty pożyczki udzielonej jej przez WFOŚiGW, co z kolei skutkowało umorzeniem przez tę instytucję ostatniej raty pożyczki. Jednocześnie Korporacja objęła nowe udziały w spółce, skompensowane przysługującą wierzytelnością od tej jednostki. Tym samym uwolniono podmiot od zobowiązań, co utorowało drogę do przyjęcia lepszej pozycji negocjacyjnej w sytuacji sprzedaży udziałów w Ekokonsorcjum-efekt sp. z o.o. Przychody i wynik finansowy grupy kapitałowej w 2008 roku Ogół danych o wielkości i strukturze przychodów ze sprzedaży, osiągniętych w 2008 roku, w tym w porównaniu do uzyskanych 2007 roku, podano w tabeli 2, sporządzonej na podstawie zapisów skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Tabela 2 Przychody grupy kapitałowej efekt S.A. w latach 2008 i 2007 Segmenty (podmioty gospodarcze) Handel i usługi na rzecz handlu (Korporacja Gospodarcza efekt S.A., Firma Usługowo - Handlowa Efekt-bis sp. z o.o.) Działalność hotelarska ( Efekt - Hotele S.A., + Lider Hotel Sp. z o.o. od ) Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zmiana + / - % Zysk (strata) netto (tys. zł) Zmiana + / , , Usługi proekologiczne ( Ekokonsorcjum - efekt sp. z o.o.) , Razem grupa kapitałowa ,

12 Udział poszczególnych segmentów branżowych w realizacji skonsolidowanych przychodów ogółem w okresie sprawozdawczym wykazuje wzrost udziału usług hotelarskich w łącznej wartości przychodów i kształtował się w 2008 roku, w porównaniu z 2007, następująco: 2008 r r. segment I handel hurtowy, detaliczny i usługi na rzecz handlu: 73,8 % 78,8 % segment II usługi hotelarskie i towarzyszące: 24,7 % 19,3 % segment III usługi proekologiczne: 1,5 % 1,9 % Zestawione dane pokazują kierunek zmian w kształtowaniu się rangi poszczególnych źródeł przychodów grupy. Zmiany te powinny pozytywnie wpłynąć na skonsolidowany wynik finansowy przyszłych okresów. Za rok 2008 był on ujemny, wynosił tys. zł i został ukształtowany - z jednej strony - pod korzystnym wpływem rezultatów gospodarczych w tradycyjnym już sektorze usługowo-handlowym, gdzie grupa kapitałowa odnotowała zysk netto wynoszący tys. zł., z drugiej zaś strony pod niekorzystnym wpływem sytuacji na rynku usług proekologicznych oraz sytuacji w stosunkowo nowym dla grupy i rozwijanym obecnie segmencie turystyczno-hotelarskim. Systematycznie rośnie rola przychodów uzyskiwanych na rynku usług hotelarskich i turystycznych. Jeśli przy tym zważyć, że nowy obiekt hotelowy wypracowywał przychód zaledwie przez cztery miesiące 2008 roku, ujawnia się też potencjał możliwych zmian w tym zakresie. Stan finansów grupy, będący odzwierciedleniem charakteryzowanych wcześniej warunków i rezultatów gospodarowania w rozpatrywanym okresie, ilustrują dane porównawcze pochodzące ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za lata 2008 i Skonsolidowany bilans Firmy wskazuje na znaczny przyrost sum bilansowych w ujęciu porównawczym, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą tys. zł, wobec kwoty tys. zł. w roku poprzednim. Tak znaczny przyrost aktywów, a w konsekwencji źródeł ich finansowania ilustrują wielki wysiłek inwestycyjny realizowany przez Firmę w ramach programu jej rozwoju przygotowanego na lata Przyrost majątku w 2008 roku nastąpił w wyniku oddania do użytku kolejnego obiektu hotelowego, o czym 12

13 wcześniej była mowa. W rezultacie, niespełna 93% aktywów grupy to rzeczowe składniki majątku trwałego. Największa jego część przypada na spółki Efekt-Hotele i LIDER HOTEL - właścicieli obiektów hotelowych, a następnie na Korporację efekt (po wyłączeniu aktywów finansowych w jednostkach zależnych) oraz Ekokonsorcjum efekt - dysponenta zaawansowanej technologicznie kompostowni. Jak zatem podpowiadają przytoczone dane liczbowe, ciężar gatunkowy prowadzonych interesów w Firmie przesuwa się wyraźnie w stronę świadczenia usług hotelarskich i turystycznych. Pokazują zarazem jak istotne znaczenie będą mieć działania na rzecz zagwarantowania pożądanego zwrotu od tak znacznej wartości zainwestowanego kapitału, oraz ujawnia potrzebę porządkowania składu grupy, dla której działalność na rynku proekologicznym staje się wyraźnym obciążeniem. Udział wartości majątku tego podmiotu w konfrontacji z jego udziałem w przychodach ujawnia skalę możliwej poprawy obecnego stanu rzeczy. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie jeśli weźmie się pod uwagę zapisy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Podstawowy kierunek tych zmian charakteryzują następujące wielkości: 2008 r r. (tys. zł) (tys. zł) przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne netto z działalności finansowej przepływy pieniężne netto, razem Przytoczone zestawienie sald pokazuje przede wszystkim rolę finansowania zewnętrznego w realizacji przedsięwzięć rozwojowych Firmy oraz aktualne zaangażowanie środków własnych. Jakkolwiek wyróżnione elementy rachunku przepływów, rozpatrywane w ujęciu porównawczym, różnią się co do wartości, to ich ogólny obraz jest charakterystyczny dla firmy będącej w rozwoju. Tym samym przytoczone dane potwierdzają prezentowaną wcześniej charakterystykę procesu gospodarowania grupy efekt. 13

14 Sytuacja ekonomiczna Korporacji Gospodarczej efekt S. A. Podstawowe kierunki działania w 2008 roku Działalność gospodarcza Korporacji, polegająca na świadczeniu usług najmu i dzierżawy nieruchomości, lokali i urządzeń handlowych oraz handlu na własny rachunek to główne źródło przychodów i zysków Firmy i podstawa jej wieloletniego rozwoju. Rezultaty osiągnięte na tym polu aktywności biznesowej w 2008 roku zostały zaprezentowane w ramach dokonanej w niniejszym Sprawozdaniu charakterystyki działalności gospodarczej grupy kapitałowej w 2008 roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na działania związane ze sprawowaniem funkcji zarządczych, w tym wynikających z relacji właścicielskich względem podmiotów zależnych. Zgodnie bowiem z kierunkowymi decyzjami realizowanej strategii rozwoju, Korporacja wzmacnia swoje funkcje zarządcze w podmiotach zależnych, co jest w pełni uzasadnione w sytuacji dokonujących się w Firmie tak znacznych zmian w dotychczasowej strukturze obsługiwanych rynków. Uwagę skupiono na tworzeniu organizacyjnych i materialnych podstaw realizacji zadań zmierzających do sfinalizowania przedsięwzięć gospodarczych temu służących. Skoncentrowano się zwłaszcza na przeprowadzeniu zmian, o charakterze instytucjonalnym i w dotychczasowej strukturze powiązań kapitałowych, wzmacniających kontrolę Korporacji nad procesem realizacji tak dużej dla Firmy inwestycji, jaką było wybudowanie kolejnego obiektu hotelowego. Rynek hotelarski bowiem, o czym była już mowa, ma w perspektywie zająć główną pozycję w strukturze interesów efektu. Równolegle prowadzono aktywne prace projektowe związane z restrukturyzacją działalności handlowej, w tym nad koncepcją przyszłego zagospodarowania przestrzeni handlowej położonej w bliskim sąsiedztwie obiektów hotelowych. Nowy ład architektoniczny tego miejsca winien przyczyniać się do budowania wizerunku całej przestrzeni handlowousługowej, uformowanej przez efekt SA, w wyniku obecnego, jak i planowanego na przyszłość jej zagospodarowania. Wszystkie te działania niosły za sobą wydatki. W roku sprawozdawczym na inwestycje modernizacyjne w Kompleksie Rybitwy, o których wcześnie była już mowa, przeznaczono kwotę przeszło 800 tys. zł. Dokonano także, w celu podniesienia zdolności kredytowej Spółki LIDER HOTEL - inwestora drugiego hotelu efektu, podwyższenia kapitału na kwotę tys. zł i udzielając jej jednocześnie pożyczki na kwotę tys. zł. 14

15 Szczególną uwagę poświęcono, o czym już informowano wcześniej, porządkowaniu finansów Ekokonsorcjum efekt w intencji przygotowania oferty udziałów zbycia tej Spółki inwestorowi zewnętrznemu. Podjęto także w tej sprawie wstępne negocjacje z podmiotami już działającym na lokalnym rynku. Wyniki ekonomiczne efekt SA za 2008 rok fakty i liczby Przez kolejne dziewiętnaście lat, czyli od czasu powstania po obecny rok kalendarzowy objęty niniejszym Sprawozdaniem, Firma osiąga zysk netto i wypłaca dywidendę, uznając za priorytetowy cel prowadzonych interesów realizowanie długookresowych korzyści dla właścicieli efekt SA. Tabela 3 Kształtowanie się zysku netto w latach rok 2001* ** Zysk netto (tys. zł.) Zysk przeznaczony na dywidendę (%) 53,6 51,4 45,6 39,6 45,8 59,0 38,7 43,1 * W 2001 rozpoczęto realizację strategii rozwoju Korporacji obejmującej lata ** Od 2006 realizowana jest strategia opracowana na lata Przychody Korporacji Na wielkość przychodów ogółem osiągniętych przez Korporację w 2008 (por. tabela 4) złożył się wyraźny, 12 procentowy, wzrost przychodów ze świadczonych usług najmu, w znacznym stopniu rekompensujący utratę przychodów ze sprzedaży towarów. W znacznej mierze wpłynęło na to zwiększenie oferty najmu powierzchni handlowej, dotąd wykorzystywanej w działalności prowadzonej na własny rachunek. Obniżka przychodów z handlu (por. tabela 5) nastąpiła też z powodu uszczuplenia jego bazy materialnej, które nastąpiło w związku z budową kolejnego hotelu w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie. Co istotne, ograniczeniu przychodu z powodu zmniejszenia potencjału usługowego handlu również w obecnym okresie, towarzyszyła poprawa efektywności obrotu, zapobiegająca pogarszaniu się wyniku finansowego osiąganego z tej działalności. Porównując przychody z osiągniętymi rok wcześniej należy z kolei wziąć pod uwagę tzw. efekt bazy. Wielkość 15

16 przychodów zrealizowana w 2007 jest wyraźnie wyższa z powodu incydentalnego wzrostu przychodów operacyjnych związanych z wyceną wniesionego aportu rzeczowego do spółki zależnej w zamian za podwyższenie w niej udziałów. Rozpatrując zatem wielkość przychodów ogółem pod kątem stanu obsługiwanych rynków należy stwierdzić, że aktywność w dostosowywaniu oferty usługowej i handlowej do istniejących aktualnie potrzeb okazała się w sumie zadowalająca. Tabela 4 Przychody ogółem i ich struktura w latach 2008 i 2007 wyszczególnienie wartość tys. zł struktura % wartość tys. zł struktura % sprzedaż usług , ,9 sprzedaż towarów , ,3 pozostałe przychody operacyjne 72 0, ,4 przychody finansowe 433 2, ,4 przychody ogółem , ,0 Tabela 5 Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług według źródeł ich pozyskania w latach 2008 i 2007 Wyszczególnienie 2008 tys. zł 2007 tys. zł dynamika % struktura w 2008 roku % Kompleks Handlowy Rybitwy ,9 53,1 Handel hurtowy i detaliczny ,2 43,8 Pozostałe ,8 3,1 Przychody ogółem ,3 100,0 Majątek Korporacji W okresie sprawozdawczym Korporacja kontynuowała działania na rzecz materialnego zabezpieczenia realizacji oferty usługowej i handlowej. O najważniejszych z tych działań, 16

17 związanych z modernizacją obiektów usługowo handlowych, była mowa przy okazji prezentacji dokonań w okresie sprawozdawczym. Ich odzwierciedleniem są zmiany, w porównaniu ze stanem z okresu poprzedniego, w wielkości majątku Korporacji w pozycji rzeczowe aktywa trwałe (por. tabela 6). Jednakże podstawowe zmiany w całkowitej wartości aktywów trwałych nastąpiły w wyniku znaczącego obniżenia się długoterminowych aktywów finansowych. Są one rezultatem decyzji dotyczących udziałów Korporacji we własności w spółkach zależnych, podyktowanych potrzebą dokapitalizowania działalności jednostek prowadzących forsowny program inwestycyjny w zakresie usług hotelarskich i towarzyszących, a także przygotowaniami do wycofania się z rynku usług proekologicznych. Tabela 6 Aktywa trwałe i ich struktura w latach 2008 i 2007 (w tys. zł) Wyszczególnienie 2008 rok 2007 rok Dynamika % Struktura w 2007 roku % Aktywa trwałe ,7 100,0 Wartości niematerialne i prawne 4 0 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe ,6 25,1 100,0 Środki trwałe ,9 99,7 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr.1-2) ,0 11, ,7 84,5 Urządzenia techn. i maszyny (gr.3-6) ,9 0,5 Środki transportu (gr.7) ,2 2,0 Inne środki trwałe (gr.8) ,9 0,9 Środki trwałe w budowie ,7 0,3 należności długoterminowe 0 0 inwestycje długoterminowe ,6 0,0 74,8 Długoterminowe aktywa finansowe ,6 w jednostkach powiązanych ,4 w pozostałych jednostkach ,5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,4 0,1 Korporacja jest udziałowcem w kilku podmiotach, których celem działania jest w większości przypadków instytucjonalne wspomaganie obrotu towarowego. Udziały te są formą 17

18 utrzymywania relacji służących rozwojowi i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych związanych z działalnością Korporacji w sektorze handlu. Szczegółowa informacja o zawartości portfela inwestycyjnego znajduje się w dodatkowych notach objaśniających do bilansu (nota 3e). Stan finansów Korporacji O stanie finansów Korporacji efekt S.A. na koniec okresu sprawozdawczego informują załączone sprawozdania finansowe. W okresie sprawozdawczym nastąpił niespełna sześcioprocentowy wzrost sum bilansowych, które zamknęły się kwotą tys. zł wobec tys. zł w 2007 roku. Na uwagę zasługują przy tym zmiany w strukturze bilansu. Udział aktywów trwałych w wartości majątku Korporacji obniżył się o 20 punktów procentowych, głównie z powodu decyzji o przekwalifikowaniu długoterminowych inwestycji. efekt S.A. w Ekokonsorcjum efekt, o wartości tys. zł, na inwestycje krótkoterminowe oraz o podwyższeniu jej kapitału o kwotę tys. zł. Decyzje te wiążą się z podjętymi działaniami zmierzającymi do skonstruowania akceptowanej przez uczestników rynku usług proekologicznych oferty sprzedaży udziałów Korporacji w tej spółce. Znaczące przesunięcia w strukturze aktywów nastąpiły też w wyniku decyzji udzielenia wsparcia spółce zależnej LIDER HOTEL, poprawiającej jej zdolność kredytową. W tym wypadku chodziło o zabezpieczenie, w drodze podwyższenia kapitału spółki i udzieleniu jej długoterminowej pożyczki, niezakłóconego przebiegu finansowania inwestycji kredytem bankowym. Rachunek zysków i strat odzwierciedla stronę finansową gospodarowania w okresie sprawozdawczym. Była już okazja, aby dokładniej prześledzić zdarzenia, które przyczyniły się do osiągnięcia zysku netto. Jest on nieco niższy od osiągniętego rok wcześniej, lecz należy podkreślić, że tegoroczna kwota zysku została wypracowana przede wszystkim w drodze poprawy efektywności gospodarowania, o czym przekonują zapisy rachunku zysku i strat. Dane o przepływach pieniężnych pozwalają przede wszystkim zorientować się w skali wsparcia, jakiego Korporacja udziela spółkom zależnym w ich działaniach na rzecz utrwalania pozycji Firmy na rynku usług hotelarskich, a także wydatków ponoszonych 18

19 w związku z sanacją finansów Ekokonsorcjum-efekt. W rezultacie znacznej ekspansji wydatków, przepływy pieniężne netto osiągnęły wartość ujemną, co jednak w sytuacji generowania gotówki z działalności operacyjnej i osiągania zysku netto nie jest powodem do negatywnej oceny tej sytuacji. Podobną ocenę można sformułować na podstawie osiągniętych wskaźników finansowych, charakteryzujących efektywność gospodarowania i zdolność Korporacji do wywiązywania się ze zobowiązań (tabela 7) oraz wskaźniki rentowności (tabela 8) Tabela 7 Wskaźniki finansowe Korporacji w latach 2008 i 2007 Wskaźniki efektywności i płynności finansowej stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale 4,7% 5,4 % stopa zwrotu z aktywów 3,4% 4,1 % bieżąca płynność finansowa 1,6 0,5 szybkość spłaty zobowiązań 3,4 0,4 obciążenie majątku zobowiązaniami 18,0% 17,4 % pokrycie majątku kapitałami własnymi 72,9% 75,6 % relacja zobowiązań do kapitałów 24,7% 23,0 % Tabela 8 Wskaźniki rentowności Korporacji w latach 2008 i 2007 Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży 43,0 38,6 Wskaźnik rentowności na działalności gospodarczej 13,2 15,1 Wskaźnik rentowności netto 10,9 12,0 Jeśli wziąć pod uwagę udział Korporacji w realizacji forsownego programu inwestycyjnego na rynku usług hotelarskich, należy stwierdzić, że przytoczone wskaźniki przedstawiają w sumie korzystny obraz sytuacji finansowej. Niewątpliwie zadecydowało o tym wypracowanie relatywnie wysokiej kwoty zysku, większej od przeciętnie realizowanej i porównywalnej z najwyższą osiągniętą w ostatnich latach, w warunkach inflacji, utrzymującej się na relatywnie niskim poziomie. Poprawę odnotowano także w zakresie bieżącej płynności w skutek zmniejszenia stanu zobowiązań krótkoterminowych. Również 19

20 rentowność sprzedaży produktów i towarów kształtuje się na dobrym poziomie, o czym informuje poziom przytoczonych wskaźników i porównanie ich wartości z uzyskanymi rok wcześniej. Dokonując analizy informacji zamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej, inwestorzy oraz partnerzy rynkowi grupy kapitałowej efekt S.A., powinni każdorazowo uwzględniać wszystkie potencjalnie występujące rodzaje ryzyka rynkowego i finansowego, jak również ujemne skutki ewentualnych zdarzeń losowych lub nadzwyczajnych, bez względu na to, czy zostały one wymienione w sprawozdaniu, czy też nie. Grupa efekt S.A. tak jak każdy podmiot gospodarczy narażona jest na ryzyko, które permanentnie towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Zawsze bowiem istnieje potencjalna możliwość wystąpienia sytuacji mniej korzystnej niż założona i osiągnięcia wyników ekonomiczno-finansowych gorszych, niż planowano. Uwzględniając fakt, że grupa kapitałowa efekt S.A. podlega dynamicznemu rozwojowi finansując nowo wdrażane przedsięwzięcia w znacznym stopniu kredytami bankowymi, podejmuje różne ryzyka, z których jako najistotniejsze wymienić można: ryzyko cenowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko związane z obciążeniami prawno-rzeczowymi majątku Korporacji i jednostek grupy kapitałowej, w związku z zabezpieczeniem spłaty zaciągniętych zobowiązań. Rodzą one koszty, które w oczywisty sposób wpływają na przepływy finansowe i obciążają wynik finansowy samej Korporacji, jak również jej grupy kapitałowej. Korporacja i jednostki zależne nie stosują rachunkowości zabezpieczeń, a głównym czynnikiem zarządzania ryzykiem w grupie efekt S.A. jest tworzenie fakultatywnych kapitałów rezerwowych, zwiększanie stabilności i wiarygodności jednostek grupy, co czyni je atrakcyjniejszymi dla partnerów handlowych i instytucji finansowych. W ramach grupy nie dokonywano lokat, ani inwestycji kapitałowych. O udzielonych pożyczkach i zaciągniętych kredytach z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym informujemy w notach objaśniających do niniejszego sprawozdania. Odnośnie informacji o toczących się postępowaniach, przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się od 1998 roku proces z powództwa Witolda Kalickiego, Stanisława Skwarka oraz spadkobierców Mariana Chwaji, o którym Spółka informuje w raportach kwartalnych od 2001 roku. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 20

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2008 rok Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 Debiut rynkowy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2013roku

Sprawozdanie z działalności. Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2013roku Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w roku Kalendarium ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki

Zwiększenia Zmniejszenia Stan końcowy Ogółem 43.510 7.741 5.880 45.371. 43.510 7.741 5.880 45.371 finansowe w tym pożyczki B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem na: a) aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w roku kalendarium ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A. 1989 debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo