Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku 30 kwietnia 2009 r. 1

2 Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej efekt S.A debiut rynkowy Przedsiębiorstwa Transportu i Usług efekt S.A. jako specjalistycznego przedsiębiorstwa transportowego 1991 otwarcie Kompleksu Handlowego Rybitwy w Krakowie, wówczas największego w Polsce południowej obiektu świadczenia usług najmu powierzchni i urządzeń handlowych 1992 przyjęcie nowej nazwy - Korporacja Gospodarcza efekt S.A, wyrażającej organizacyjną formę realizacji długookresowych planów restrukturyzacji Firmy 1993 debiut Korporacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1999 rok jubileuszu dziesięciolecia Spółki; nowe projekty rozwoju działalności gospodarczej 2003 wejście Korporacji na rynek usług hotelarskich; pierwszy hotel efekt SA wzbogaca ofertę Krakowa świadcząc usługi w sieci Express by Holiday Inn 2008 zakończenie budowy drugiego obiektu hotelowego efekt S.A. Hotel rozpoczął działalność pod znaną na rynku światowym marką Best Western w jej standardzie Premier 2

3 Grupa kapitałowa efekt S.A. Korporacja Gospodarcza efekt S.A. tworzy grupę kapitałową z czteroma spółkami zależnymi, z którymi prowadzi działalność gospodarczą zaliczaną do trzech segmentów rynku: usługowo-handlowego, turystyczno-hotelarskiego, usług proekologicznych. Akcje Spółki są notowane w systemie notowań jednolitych na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Według klasyfikacji przyjętej na tym rynku, działalność przedmiotowa firmy jest zaliczana do branży handel. W skład grupy kapitałowej, oprócz efekt S.A. - jako podmiotu dominującego, wchodzą aktualnie następujące jednostki: Efekt-Hotele S.A. z siedzibą w Krakowie (1999), kapitał zakładowy tys. zł, świadczy usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne (klasyfikacja wg PKD 4521 A) jako właściciel trzygwiazdkowego hotelu, uruchomionego w 2003 roku, funkcjonującego na podstawie 20 letniej licencji pod marką Express by Holiday Inn LIDER HOTEL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (2005) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi hotelarskie i gastronomiczne będąc właścicielem, oddanej do eksploatacji w 2008 roku jednostki hotelowej Premier, działającej w sieci hotelarskiej Best Western. Firma świadczy również usługi zarządzania hotelami oraz świadczeniem usług komplementarnych na rynku turystycznym (klasyfikacja wg PKD 55.1.) Efekt-bis sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (1991) - kapitał zakładowy tys. zł - zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym materiałami pędnymi, paliwami stałymi, materiałami budowlanymi oraz świadczeniem usług najmu powierzchni handlowej (klasyfikacja wg PKD 5170 B) Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (1995) - kapitał zakładowy tys. zł świadczy usługi w zakresie deponowania, usuwania i przetwarzania organicznych odpadów komunalnych, pielęgnacji terenów zielonych oraz wynajmuje środki transportu (klasyfikacja wg PKD A i B) W wymienionych spółkach Korporacja posiada - bezpośrednio lub pośrednio - 100% udziału, zaś ich wynik finansowy podlega konsolidacji pełnej. Korporacja dokapitalizowała spółkę LIDER HOTEL oraz spółkę Ekokonsorcjum efekt, obejmując wszystkie udziały w podwyższonym kapitale wymienionych spółek 3

4 Stan organizacyjny i powiązania kapitałowe grupy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: Tabela 1 Struktura udziałowa kapitału spółek zależnych - stan na dzień udziałowcy spółka kapitał zakładowy ogółem (zł) ilość udziałów ogółem (szt.) efekt" S.A. Efekt-bis sp. z o.o , % Ekokonsorcjum efekt sp. z o.o , % Efekt-Hotele S.A , % "Efekt - Hotele" S.A. LIDER HOTEL sp. z o.o , % 54% Nie zaliczamy do grupy kapitałowej efekt SA ukraińskiej spółki PIK sp. z o.o. mimo, że w księgach rachunkowych spółki zależnej Efekt-Bis figurują udziały stanowiące 93,7% jej kapitału zakładowego wynoszącego USD. Należą one do Grupy efekt SA od 1996r, kiedy Korporacja w ramach dywersyfikacji źródeł swoich przychodów próbowała rozwinąć działalność handlową na tamtejszym rynku. Nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów ekonomicznych, spółka Pik nie prowadzi działalności gospodarczej a udziały nie przedstawiają żadnej dodatniej wartości i są przeznaczone do likwidacji. Podmioty grupy nie prowadziły prac naukowych i badawczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki nie dokonywały inwestycji krajowych i zagranicznych, takich jak inwestycje w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. Informacje na temat aktualnego stanu inwestycji kapitałowych grupy zawarte zostały w notach objaśniających do skonsolidowanego bilansu za 2008 rok. Korporacja oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Przedmiot działalności grupy kapitałowej efekt S.A. Jak już była o tym mowa, działalność gospodarcza grupy kapitałowej jest przypisana do trzech segmentów, wyodrębnionych według zasad opisanych w międzynarodowych standardach rachunkowości. Jednostki wchodzące w jej skład prowadzą działalność zaliczaną w całości do tych segmentów. Nie występuje w związku z tym potrzeba wyróżnienia 4

5 działalności pozostałej, a dane charakteryzujące działalność podmiotów w każdym z segmentów w pełni odpowiadają zapisom dokonanym w jednostkowych sprawozdaniach finansowych podmiotów objętych konsolidacją. Segment I działalność usługowo handlowa Ten segment stanowi tradycyjną domenę działalności Firmy. Zajmuje się nią bezpośrednio Korporacja efekt SA oraz spółka zależna Efekt bis z siedzibą w Myślenicach. Podmioty te świadczą usługi najmu i dzierżawy lokali oraz stanowisk handlowych, prowadząc jednocześnie działalność handlową na własny rachunek. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interesów oraz zgromadzone zasoby materialne i niematerialne zaliczyć należy do kluczowych aktywów Firmy, za pomocą których realizuje nadal największą część osiąganych przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Postępująca materialna i organizacyjna koncentracja krajowego handlu, charakteryzującego się wysokim stopniem rozproszenia, sprawia, że uczestnictwo efektu w tym sektorze wymaga wzmożonych działań adaptacyjnych do zmieniających się warunków gospodarowania. Stąd też, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności handlowej, wymienione jednostki stają przed koniecznością poszukiwania atrakcyjnych nisz rynkowych i elastycznego dostosowywania posiadanego potencjału świadczenia usług do zmian warunków dyktowanych przez obsługiwane rynki. Segment II usługi hotelarskie i turystyczne Świadczeniem usług hotelarskich i towarzyszących zajmują się dwie spółki zależne Korporacji: Efekt Hotele SA i LIDER HOTEL sp. z o.o. Pierwsza z wymienionych jest właścicielem trzygwiazdkowego hotelu zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej w Krakowie, funkcjonującego pod marką międzynarodowej sieci Express by Holiday Inn. Druga LIDER HOTEL jest z kolei właścicielem, czterogwiazdkowego hotelu, oddanego do użytku w sierpniu 2008 roku, funkcjonującego w sieci Best Western Premier. Zarówno hotel Express by Holiday Inn jak i Best Western Premier posiadają obszerne restauracje wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym. Obie Spółki nastawiają się na obsługę przyjazdowego, zagranicznego ruchu turystycznego, w tym zwłaszcza grup i osób uprawiających turystykę miejską oraz przyjezdnych przybywających w celach biznesowych. Dysponując odpowiednim potencjałem materialnym i osobowym, zajmują się również obsługą konferencji, kongresów, zjazdów i imprez okazjonalnych. 5

6 Z punktu widzenia planów rozwojowych Korporacji, segment usług hotelarskich jest traktowany priorytetowo, zgodnie z przyjętą strategią restrukturyzacji pola rynkowego Firmy, uchwaloną przez Zarząd Korporacji na lata Segment III usługi proekologiczne W tym segmencie działa spółka Ekokonsorcjum efekt, świadcząca usługi w zakresie przyjmowania, usuwania i przetwarzania komunalnych odpadów organicznych, pozyskiwanych z miejskich terenów zielonych w Krakowie. Odpady są przetwarzane we własnej kompostowni, na wysokiej jakości kompost organiczny, oferowany na lokalnym rynku pod marką własną ekokompost. Spółka oferuje również usługi pielęgnacji zieleni niskiej, krzewów i drzew. System administrowania lokalnym rynkiem wymienionych usług nie sprzyja jednak wykorzystaniu posiadanego potencjału usługowego na poziomie zapewniającym rentowność prowadzonej działalności. Charakterystyka działalności gospodarczej grupy kapitałowej efekt S.A. w 2008 roku Usługi hotelarskie i turystyczne w kierunku nowego profilu działalności Korporacji Piąty rok obecności efektu na rynku usług hotelarskich przyniósł ważne wydarzenie dla Korporacji i grupy kapitałowej, a przede wszystkim dla spółki LIDER HOTEL, zarządzającej przedsięwzięciem polegającym na zaprojektowaniu i wybudowaniu czterogwiazdkowego hotelu, zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Opolskiej. W sierpniu 2008 roku, po trzynastomiesięcznym okresie budowy pod klucz, obiekt został oddany do użytku. Jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie już działającego, pierwszego hotelu efektu. Posiada 169 luksusowych pokoi, Business Center, przestronną restaurację, wielomodułowe sale konferencyjne zdolne pomieścić 1000 osób oraz centrum rekreacyjne z basenem. Działalność prowadzi pod egidą międzynarodowej sieci Best Western, w jej najwyższym standardzie Premier. Wydarzenie, o którym mowa należy uznać za wielce znaczące z kilku powodów. Jest to przedsięwzięcie wymagające ponoszenia znacznego wysiłku organizacyjnego i finansowego przez firmę średniej wielkości, do jakich należy efekt SA. Inwestycja została 6

7 sfinansowana w przeważającej części kredytem, zaciągniętym w PKO BP S.A. oraz w relatywnie wysokiej części - środkami własnymi. Znaczna wartość obiektu i jego wyposażenia zdecydowanie wpłynęła na wzrost wartości posiadanego majątku, wymuszając szybkie dochodzenie do wysokiej efektywności gospodarowania, zapewniającej zwrot z inwestycji, gwarantujący obsługę długu oraz podwaliny pod przyszły rozwój Firmy. Jest to tym większe wyzwanie, że w okresie rozruchu obiektu nastąpiło drastyczne załamanie dynamiki ruchu turystycznego kierującego się do Krakowa, poprzedzone niesprzyjającą przyjazdom z zagranicy aprecjacją krajowej waluty. W tej sytuacji, trudnej do przewidzenia, nowy obiekt przyniósł w pierwszych miesiącach działalności stratę większą od planowanej na ten okres. Znaczne powiększenie potencjału świadczenia usług hotelarskich i działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego wyraźnie przyspieszyło także proces zmiany profilu efekt SA. W ciągu bez mała dwudziestoletniej działalności, z firmy transportowousługowej, gromadząc stale wiedzę i doświadczenie na polu świadczenia usług, Firma przekształca się w ważnego uczestnika ponadlokalnego rynku usług hotelarskich i turystycznych. Wszystko to rodzi z kolei potrzebę kontynuowania działań sprzyjających większej rozpoznawalności Firmy i budowaniu jej nowego wizerunku, jako wysoce profesjonalnego partnera biznesowego liczących się touroperatorów i biur podróży na trudnym obecnie i w najbliższej przyszłości rynku. O realności spełnienia zakładanych celów związanych z rozwojem usług hotelarskich można mówić z większą pewnością ze względu na rosnące doświadczenie Korporacji w prowadzeniu interesów na tym rynku za sprawą pięcioletniej na nim obecności Spółki Efekt Hotele właściciela hotelu działającego w standardzie Express by Holiday Inn. Rok sprawozdawczy przyniósł tej spółce prawie dwuprocentowy przyrost przychodów ze sprzedaży usług oraz przeszło półmilionowy zysk netto, osiągnięty w niesprzyjających warunkach, o czym wcześniej była mowa. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które podjęto w 2008 roku w celu poprawy pozycji konkurencyjnej hotelu na lokalnym rynku, było rozpoczęcie rozbudowy jego części gastronomicznej dostosowując zakres świadczonych usług do tradycji krajowego hotelarstwa. Wymagało to zgody Licencjodawcy na zastosowanie ponadstandardowego - dla formuły, w której hotel funkcjonuje - świadczenia usług gastronomicznych. W rezultacie zostało rozbudowane zaplecze gastronomiczne z nową, przestronną salą restauracyjną. Nowa część gastronomiczna rozpoczęła działalność już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 7

8 Istotne znaczenie w umacnianiu pozycji efektu na rynku usług hotelarskich miały też inne działania, zwłaszcza o charakterze marketingowym, podejmowane w ramach współpracy z licencjodawcami: kontynuowanie prac nad budowaniem wizerunku zarządzanych hoteli i Firmy efekt jako uczestnika rynku turystycznego, kontrolowanie standardu świadczonych usług hotelarskich zgodnego z wymaganiami licencjodawców, doskonalenie strategii cenowej, polegającej na uwzględnianiu roli ceny w procesie dostarczania wartości różnym kategoriom obsługiwanych klientów, wykorzystanie polityki overbookingu, ze względu na synergię spowodowaną bliskością lokalizacji hoteli efektu umożliwiającą zwiększanie obłożenia miejsc hotelowych. Ogół tych działań będzie kontynuowany także w kolejnych etapach umacniania pozycji efektu na nadal nowym dla Firmy rynku. Usługi najmu i handel tradycyjne źródła wsparcia inicjatyw rozwojowych Korporacji Działalność w segmencie branżowym handel i usługi na rzecz handlu nadal przynosi największą część przychodów i zrealizowanych przez grupę kapitałową. W roku sprawozdawczym oznaczało to wypracowanie 73,8% łącznego przychodu i 78,1% skonsolidowanej wielkości zysku. Jakkolwiek podane wskaźniki udziału dowodnie ilustrują znaczenie rezultatów osiąganych w tym segmencie działalności, to należy zauważyć, że rokrocznie, ich relatywna wielkość maleje. W obliczu postępującej koncentracji w handlu hurtowym i detalicznym na krajowym rynku, jest to zjawisko nieuchronne, zważywszy, że oferta efektu skierowana jest właśnie do drobnego i średniego biznesu. Uzasadnia to zarazem poświęcanie przez Zarząd Korporacji tak znacznej uwagi oraz sił i środków na rzecz restrukturyzacji Firmy, polegającej na rozwoju potencjału świadczenia usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Nie osłabia to jednak w żadnej mierze dążeń Korporacji do stałej poprawy stanu i efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału świadczenia usług najmu oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wykorzystywanymi w działalności handlowej. 8

9 Działalność w zakresie najmu powierzchni i urządzeń handlowych jest aktualnie prowadzona przede wszystkim w Kompleksie Handlowym Rybitwy - strategicznej jednostce biznesu (SBU) Korporacji, będącej głównym jej ośrodkiem przychodów i zysków. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży oferowanych na Rybitwach usług najmu powierzchni i stanowisk handlowych, co istotne, osiągnięty w warunkach stale postępującej konsolidacji krajowego sektora handlu, ograniczającej aktywność kluczowych klientów kupców tradycyjnych. Należy przy tym nadmienić, że klienci dają wiele dowodów działania na rzecz odnalezienia swojego miejsca w zmieniającej się rzeczywistości. Z perspektywy Rybitw dostrzec można zatem wyraźne zjawisko postępującej koncentracji wewnętrznej biznesu, polegającej na powiększaniu bazy materialnej służącej prowadzonej działalności. Stanowi to także ważną wskazówkę dla Korporacji odnośnie planowania inwestycji polepszających warunki prowadzenia handlu przez klientów Kompleksu. W 2008 roku realizowano kolejny etap szerzej zakrojonych inwestycji modernizacyjnych. W szczególności prowadzono prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na przystosowywaniu nawierzchni placów składowych do większych obciążeń środków transportu. Handel hurtowy i detaliczny na własny rachunek Działalność handlowa Korporacji efekt S.A. nadal znajduje się w fazie restrukturyzacji. Jak o tym informowaliśmy w kolejnych sprawozdaniach rocznych, restrukturyzacja jest dokonywana przede wszystkim z przyczyn zewnętrznych skłaniających do poszukiwania nisz rynkowych dla własnej działalności handlowej i uniknięcia tym samym bezpośredniej konfrontacji z handlem wielkopowierzchniowym i sieciowym. W rezultacie przychody z handlu na własny rachunek bezwzględnie i względnie zmniejszają się na rzecz przychodów z najmu. Uszczuplenie działalności handlowej jest też spowodowane przeznaczeniem części bazy materialnej i terenów wykorzystywanych dla handlu pod zrealizowane przez efekt inwestycje hotelowe i biurowe. Pośrednio wpłynęło to na dalsze kroki restrukturyzacyjne, polegające z kolei na zmianie programu handlowego dla obiektów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości hoteli (w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie), na program lepiej nawiązujący do głównej funkcji tego miejsca. Przygotowano w związku z tym projekt adaptacji części zlokalizowanych tam obiektów handlowych do realizacji nowej funkcji - multibrandowego salonu motocyklowego. Korporacja zamierza bowiem podjąć działalność polegającą na świadczeniu usług dealerskich w tej właśnie branży. Ogół opisanych zmian 9

10 wpływa na bieżąco osiągane rezultaty w zakresie prowadzonej działalności handlowej. W okresie sprawozdawczym nastąpił zatem dalszy spadek przychodów z handlu na własny rachunek, lecz jednocześnie działania racjonalizujące obrót towarowy doprowadziły do poprawy jego rentowności. Oferta handlowa spółki Efekt bis jest skierowana do lokalnego rynku z rejonu Myślenic. Od kilku lat spółka stara się sprofilować zakres branżowy swojej działalności, nastawiając się na obsługę handlową tamtejszych nabywców indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych i stałych oraz środków do produkcji rolnej i materiałów budowlanych. Ta oferta spotyka się z akceptacją nabywców, co znajduje potwierdzenie w przyroście przychodów ze sprzedaży towarów i usług, osiągniętym także w okresie sprawozdawczym. Pomimo to 2008 rok spółka zamknęła stratą. Głównym powodem jej poniesienia był znaczny i nie w pełni przewidziany wzrost kosztów prowadzonych remontów posiadanych obiektów. Ta znaczna, jak na możliwości spółki, ekspansja wydatków zbiegła się z ukształtowaniem się niekorzystnych warunków cenowych w handlu olejem napędowym oraz z nasileniem się lokalnej konkurencji na rynku paliw płynnych. W rezultacie, wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług nie skompensował kosztów ich uzyskania. Ostatecznie wysokość straty dodatkowo wzrosła wskutek poniesionych kosztów finansowych z tytułu wzrostu kwot odsetkowych płaconych od zaciągniętych zobowiązań. Sytuację spółki wzmacnia z kolei uzyskanie decyzji władz gminnych określającej warunki zabudowy i zagospodarowania posiadanej nieruchomości, o powierzchni 2,2 ha. Otwiera to przed spółką dobre perspektywy poprawienia swojej pozycji rynkowej oraz stanu finansów. Usługi proekologiczne kolejne kroki w stronę wyjścia z rynku Działalność w zakresie świadczenia usług proekologicznych na rzecz miasta Krakowa, prowadzona przez Ekokonsorcjum-efekt, nadal boryka się z trudnościami, których źródłem są wadliwe rozwiązania regulujące lokalny rynek tych usług. Uniemożliwiają one wykorzystanie, przynajmniej na poziomie progu rentowności, posiadanego potencjału usługowego wysokowydajnej kompostowni. W konsekwencji spółka ponosi stratę na świadczonych usługach przetwarzania miejskich odpadów organicznych, będących jej podstawową działalnością. Utrzymujący się od kilku lat stan rzeczy spowodował podjęcie przez Korporację kierunkowej decyzji wyjścia z rynku świadczonych usług w drodze sprzedaży spółki. Przygotowania do realizacji tej decyzji trwają od dwóch lat zgodnie 10

11 z postanowieniem w sprawie kontynuowania działalności na rynku usług proekologicznych, zawartym w strategii efekt SA na lata W okresie sprawozdawczym doprowadzono do niezbędnej restrukturyzacji finansów Ekokonsorcjum. Działania w tym zakresie polegały na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i dokonaniu przedterminowej spłaty pożyczki udzielonej jej przez WFOŚiGW, co z kolei skutkowało umorzeniem przez tę instytucję ostatniej raty pożyczki. Jednocześnie Korporacja objęła nowe udziały w spółce, skompensowane przysługującą wierzytelnością od tej jednostki. Tym samym uwolniono podmiot od zobowiązań, co utorowało drogę do przyjęcia lepszej pozycji negocjacyjnej w sytuacji sprzedaży udziałów w Ekokonsorcjum-efekt sp. z o.o. Przychody i wynik finansowy grupy kapitałowej w 2008 roku Ogół danych o wielkości i strukturze przychodów ze sprzedaży, osiągniętych w 2008 roku, w tym w porównaniu do uzyskanych 2007 roku, podano w tabeli 2, sporządzonej na podstawie zapisów skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Tabela 2 Przychody grupy kapitałowej efekt S.A. w latach 2008 i 2007 Segmenty (podmioty gospodarcze) Handel i usługi na rzecz handlu (Korporacja Gospodarcza efekt S.A., Firma Usługowo - Handlowa Efekt-bis sp. z o.o.) Działalność hotelarska ( Efekt - Hotele S.A., + Lider Hotel Sp. z o.o. od ) Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zmiana + / - % Zysk (strata) netto (tys. zł) Zmiana + / , , Usługi proekologiczne ( Ekokonsorcjum - efekt sp. z o.o.) , Razem grupa kapitałowa ,

12 Udział poszczególnych segmentów branżowych w realizacji skonsolidowanych przychodów ogółem w okresie sprawozdawczym wykazuje wzrost udziału usług hotelarskich w łącznej wartości przychodów i kształtował się w 2008 roku, w porównaniu z 2007, następująco: 2008 r r. segment I handel hurtowy, detaliczny i usługi na rzecz handlu: 73,8 % 78,8 % segment II usługi hotelarskie i towarzyszące: 24,7 % 19,3 % segment III usługi proekologiczne: 1,5 % 1,9 % Zestawione dane pokazują kierunek zmian w kształtowaniu się rangi poszczególnych źródeł przychodów grupy. Zmiany te powinny pozytywnie wpłynąć na skonsolidowany wynik finansowy przyszłych okresów. Za rok 2008 był on ujemny, wynosił tys. zł i został ukształtowany - z jednej strony - pod korzystnym wpływem rezultatów gospodarczych w tradycyjnym już sektorze usługowo-handlowym, gdzie grupa kapitałowa odnotowała zysk netto wynoszący tys. zł., z drugiej zaś strony pod niekorzystnym wpływem sytuacji na rynku usług proekologicznych oraz sytuacji w stosunkowo nowym dla grupy i rozwijanym obecnie segmencie turystyczno-hotelarskim. Systematycznie rośnie rola przychodów uzyskiwanych na rynku usług hotelarskich i turystycznych. Jeśli przy tym zważyć, że nowy obiekt hotelowy wypracowywał przychód zaledwie przez cztery miesiące 2008 roku, ujawnia się też potencjał możliwych zmian w tym zakresie. Stan finansów grupy, będący odzwierciedleniem charakteryzowanych wcześniej warunków i rezultatów gospodarowania w rozpatrywanym okresie, ilustrują dane porównawcze pochodzące ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za lata 2008 i Skonsolidowany bilans Firmy wskazuje na znaczny przyrost sum bilansowych w ujęciu porównawczym, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą tys. zł, wobec kwoty tys. zł. w roku poprzednim. Tak znaczny przyrost aktywów, a w konsekwencji źródeł ich finansowania ilustrują wielki wysiłek inwestycyjny realizowany przez Firmę w ramach programu jej rozwoju przygotowanego na lata Przyrost majątku w 2008 roku nastąpił w wyniku oddania do użytku kolejnego obiektu hotelowego, o czym 12

13 wcześniej była mowa. W rezultacie, niespełna 93% aktywów grupy to rzeczowe składniki majątku trwałego. Największa jego część przypada na spółki Efekt-Hotele i LIDER HOTEL - właścicieli obiektów hotelowych, a następnie na Korporację efekt (po wyłączeniu aktywów finansowych w jednostkach zależnych) oraz Ekokonsorcjum efekt - dysponenta zaawansowanej technologicznie kompostowni. Jak zatem podpowiadają przytoczone dane liczbowe, ciężar gatunkowy prowadzonych interesów w Firmie przesuwa się wyraźnie w stronę świadczenia usług hotelarskich i turystycznych. Pokazują zarazem jak istotne znaczenie będą mieć działania na rzecz zagwarantowania pożądanego zwrotu od tak znacznej wartości zainwestowanego kapitału, oraz ujawnia potrzebę porządkowania składu grupy, dla której działalność na rynku proekologicznym staje się wyraźnym obciążeniem. Udział wartości majątku tego podmiotu w konfrontacji z jego udziałem w przychodach ujawnia skalę możliwej poprawy obecnego stanu rzeczy. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie jeśli weźmie się pod uwagę zapisy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Podstawowy kierunek tych zmian charakteryzują następujące wielkości: 2008 r r. (tys. zł) (tys. zł) przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne netto z działalności finansowej przepływy pieniężne netto, razem Przytoczone zestawienie sald pokazuje przede wszystkim rolę finansowania zewnętrznego w realizacji przedsięwzięć rozwojowych Firmy oraz aktualne zaangażowanie środków własnych. Jakkolwiek wyróżnione elementy rachunku przepływów, rozpatrywane w ujęciu porównawczym, różnią się co do wartości, to ich ogólny obraz jest charakterystyczny dla firmy będącej w rozwoju. Tym samym przytoczone dane potwierdzają prezentowaną wcześniej charakterystykę procesu gospodarowania grupy efekt. 13

14 Sytuacja ekonomiczna Korporacji Gospodarczej efekt S. A. Podstawowe kierunki działania w 2008 roku Działalność gospodarcza Korporacji, polegająca na świadczeniu usług najmu i dzierżawy nieruchomości, lokali i urządzeń handlowych oraz handlu na własny rachunek to główne źródło przychodów i zysków Firmy i podstawa jej wieloletniego rozwoju. Rezultaty osiągnięte na tym polu aktywności biznesowej w 2008 roku zostały zaprezentowane w ramach dokonanej w niniejszym Sprawozdaniu charakterystyki działalności gospodarczej grupy kapitałowej w 2008 roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na działania związane ze sprawowaniem funkcji zarządczych, w tym wynikających z relacji właścicielskich względem podmiotów zależnych. Zgodnie bowiem z kierunkowymi decyzjami realizowanej strategii rozwoju, Korporacja wzmacnia swoje funkcje zarządcze w podmiotach zależnych, co jest w pełni uzasadnione w sytuacji dokonujących się w Firmie tak znacznych zmian w dotychczasowej strukturze obsługiwanych rynków. Uwagę skupiono na tworzeniu organizacyjnych i materialnych podstaw realizacji zadań zmierzających do sfinalizowania przedsięwzięć gospodarczych temu służących. Skoncentrowano się zwłaszcza na przeprowadzeniu zmian, o charakterze instytucjonalnym i w dotychczasowej strukturze powiązań kapitałowych, wzmacniających kontrolę Korporacji nad procesem realizacji tak dużej dla Firmy inwestycji, jaką było wybudowanie kolejnego obiektu hotelowego. Rynek hotelarski bowiem, o czym była już mowa, ma w perspektywie zająć główną pozycję w strukturze interesów efektu. Równolegle prowadzono aktywne prace projektowe związane z restrukturyzacją działalności handlowej, w tym nad koncepcją przyszłego zagospodarowania przestrzeni handlowej położonej w bliskim sąsiedztwie obiektów hotelowych. Nowy ład architektoniczny tego miejsca winien przyczyniać się do budowania wizerunku całej przestrzeni handlowousługowej, uformowanej przez efekt SA, w wyniku obecnego, jak i planowanego na przyszłość jej zagospodarowania. Wszystkie te działania niosły za sobą wydatki. W roku sprawozdawczym na inwestycje modernizacyjne w Kompleksie Rybitwy, o których wcześnie była już mowa, przeznaczono kwotę przeszło 800 tys. zł. Dokonano także, w celu podniesienia zdolności kredytowej Spółki LIDER HOTEL - inwestora drugiego hotelu efektu, podwyższenia kapitału na kwotę tys. zł i udzielając jej jednocześnie pożyczki na kwotę tys. zł. 14

15 Szczególną uwagę poświęcono, o czym już informowano wcześniej, porządkowaniu finansów Ekokonsorcjum efekt w intencji przygotowania oferty udziałów zbycia tej Spółki inwestorowi zewnętrznemu. Podjęto także w tej sprawie wstępne negocjacje z podmiotami już działającym na lokalnym rynku. Wyniki ekonomiczne efekt SA za 2008 rok fakty i liczby Przez kolejne dziewiętnaście lat, czyli od czasu powstania po obecny rok kalendarzowy objęty niniejszym Sprawozdaniem, Firma osiąga zysk netto i wypłaca dywidendę, uznając za priorytetowy cel prowadzonych interesów realizowanie długookresowych korzyści dla właścicieli efekt SA. Tabela 3 Kształtowanie się zysku netto w latach rok 2001* ** Zysk netto (tys. zł.) Zysk przeznaczony na dywidendę (%) 53,6 51,4 45,6 39,6 45,8 59,0 38,7 43,1 * W 2001 rozpoczęto realizację strategii rozwoju Korporacji obejmującej lata ** Od 2006 realizowana jest strategia opracowana na lata Przychody Korporacji Na wielkość przychodów ogółem osiągniętych przez Korporację w 2008 (por. tabela 4) złożył się wyraźny, 12 procentowy, wzrost przychodów ze świadczonych usług najmu, w znacznym stopniu rekompensujący utratę przychodów ze sprzedaży towarów. W znacznej mierze wpłynęło na to zwiększenie oferty najmu powierzchni handlowej, dotąd wykorzystywanej w działalności prowadzonej na własny rachunek. Obniżka przychodów z handlu (por. tabela 5) nastąpiła też z powodu uszczuplenia jego bazy materialnej, które nastąpiło w związku z budową kolejnego hotelu w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie. Co istotne, ograniczeniu przychodu z powodu zmniejszenia potencjału usługowego handlu również w obecnym okresie, towarzyszyła poprawa efektywności obrotu, zapobiegająca pogarszaniu się wyniku finansowego osiąganego z tej działalności. Porównując przychody z osiągniętymi rok wcześniej należy z kolei wziąć pod uwagę tzw. efekt bazy. Wielkość 15

16 przychodów zrealizowana w 2007 jest wyraźnie wyższa z powodu incydentalnego wzrostu przychodów operacyjnych związanych z wyceną wniesionego aportu rzeczowego do spółki zależnej w zamian za podwyższenie w niej udziałów. Rozpatrując zatem wielkość przychodów ogółem pod kątem stanu obsługiwanych rynków należy stwierdzić, że aktywność w dostosowywaniu oferty usługowej i handlowej do istniejących aktualnie potrzeb okazała się w sumie zadowalająca. Tabela 4 Przychody ogółem i ich struktura w latach 2008 i 2007 wyszczególnienie wartość tys. zł struktura % wartość tys. zł struktura % sprzedaż usług , ,9 sprzedaż towarów , ,3 pozostałe przychody operacyjne 72 0, ,4 przychody finansowe 433 2, ,4 przychody ogółem , ,0 Tabela 5 Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług według źródeł ich pozyskania w latach 2008 i 2007 Wyszczególnienie 2008 tys. zł 2007 tys. zł dynamika % struktura w 2008 roku % Kompleks Handlowy Rybitwy ,9 53,1 Handel hurtowy i detaliczny ,2 43,8 Pozostałe ,8 3,1 Przychody ogółem ,3 100,0 Majątek Korporacji W okresie sprawozdawczym Korporacja kontynuowała działania na rzecz materialnego zabezpieczenia realizacji oferty usługowej i handlowej. O najważniejszych z tych działań, 16

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A. w I PÓŁROCZU 2009 r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej... 3 2. Opis istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN 40-007 KATOWICE UL. UNIWERSYTECKA 13 Skonsolidowany raport roczny za okres OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA ROK 2013 ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo