REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o z dnia ) Nowy Sącz, 2 stycznia 2009 r. 1

2 I. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Miasteczko Multimedialne spółka z o.o Adres (siedziba) Organizatora Konkursu: Miasteczko Multimedialne spółka z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz, PL 2. FORMA KONKURSU ORAZ PODSTAWA PRAWNA 2.1. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy Podstawa prawną Konkursu jest: - ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 4 lutego1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631 ze zm.); - inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Konkursu przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: Organizator Konkursu zastrzega sobie równieŝ prawo do odwołania Konkursu z waŝnych przyczyn nie leŝących po stronie Organizatora Konkursu Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje, opisy techniczne, oraz dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 2

3 2.6. Dokumenty, materiały i inne informacje złoŝone w języku innym niŝ określony w punkcie 2.5 nie będą rozpatrywane Niniejszy Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Organizatora Konkursu ( ) oraz jest udostępniony do wglądu w jego siedzibie. 3. PRZEDMIOT KONKURSU 3.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu, lub zespołu obiektów Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu wraz z elementami funkcjonalno przestrzennymi objętymi zagospodarowaniem terenu znajdującego się w granicach opracowania ( załącznik nr 8 ) Całkowite nakłady na realizację inwestycji wraz z instalacjami, uzbrojeniem, urządzeniem i zagospodarowaniem terenu oraz wartością dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego ( zakres określony w pkt.13.1 ), nakładami niezbędnymi do poniesienia na doprowadzenie energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wód opadowych oraz powiązanie układu komunikacyjnego obiektu z publicznym układem komunikacyjnym, nie moŝe przekroczyć kwoty 56,6 mln zł netto a koszt jednostkowy uzyskania metra kwadratowego powierzchni całkowitej netto wynikającej z przedłoŝonej pracy konkursowej nie przekroczy wartości zł netto Szczegółowy opis Przedmiotu Konkursu wraz z dookreśleniem jego zakresu przedstawiono w Rozdziale II USTALENIA MERYTORYCZNE. 4. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU 4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć Uczestnicy Konkursu będący - osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniający następujące warunki: a) Osoby fizyczne jeŝeli posiadają niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące 3

4 członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Urbanistów, a w przypadku podmiotów zagranicznych osoby posiadające kwalifikacje i prawo do wykonywanie zawodu architekta w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, które ponadto, w momencie składania pracy konkursowej, wykaŝą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upowaŝniających do wykonywania zawodu Architekta na terenie RP oraz członkostwem w Krajowej Izbie Architektów RP; b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność prawną, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Urbanistów, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową. W przypadku podmiotów dysponujących projektantami spoza terytorium RP zapis pkt 4.1 lit.a stosuje się odpowiednio. c) jednostki utworzone przez działające podmioty, o których mowa w pkt a) b), powołane do wspólnej realizacji przedsięwzięcia objętego przedmiotem Konkursu, które ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym oraz przy zawarciu umowy (Konsorcja), d) są podmiotami które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanych odpowiednio do niniejszego Konkursu i nie zachodzą wobec nich okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowane odpowiednio do niniejszego Konkursu; 4.2. Organizator Konkursu zaprosi do udziału w Konkursie wszystkich Uczestników, którzy spełnią warunki określone w pkt. 4.1 i nadeślą, z uwzględnieniem pkt. 5.7, w terminie oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 5 Regulaminu Konkursu. 4

5 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w Konkursie, Organizator Konkursu wymaga złoŝenia przez Uczestnika Konkursu, następujących dokumentów: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie - załącznik nr 1; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie opisanych w art. 22 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o tym, Ŝe nie zachodzą wobec niego przesłanki opisane w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowane odpowiednio do prowadzonego Konkursu załącznik nr 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4.1 c) warunki udziału w Konkursie muszą być spełnione przez kaŝdy podmiot z osobna chyba, Ŝe niniejszy Regulamin stanowi inaczej, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, d) wykaz co najmniej 3 dokumentacji projektowych o podobnym charakterze i skali trudności odpowiadającej przedmiotowi niniejszego konkursu, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. W wykazie tym ( stanowiącym załącznik nr 5 ), naleŝy podać: - przedmiot prac, - miejsce realizacji zaprojektowanej inwestycji budowlanej, - nazwę podmiotu zlecającego prace projektowe, - datę wykonania dokumentacji projektowej z załączeniem dokumentów potwierdzających, iŝ dokumentacje projektowe zostały wykonane naleŝycie (protokoły odbioru, listy referencyjne) - wartości inwestycji ( wykonanych na podstawie projektu ), wynikających z : kosztorysu inwestorskiego lub zawartej umowy o wykonanie robót lub zrealizowanego obiektu. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4.1 c) warunek ten musi być spełniony oddzielnie przynajmniej przez jednego z członków Konsorcjum. 5

6 Wymaga się, aby koszt przynajmniej jednej realizacji przewyŝszał kwotę 30 mln zł brutto a koszt pozostałych nie był niŝszy niŝ 10 mln zł brutto kaŝda. e) oświadczenie informujące o kierownictwie merytorycznym nad wykonaniem projektu oraz wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot umowy lub będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy wraz z danymi na temat ich kwalifikacji załącznik nr 6, w przypadku podmiotów o których mowa w pkt 4.1 c) warunek ten dotyczy łącznie wszystkich członków Konsorcjum, f) podmioty określone w pkt 4.1.c. złoŝą odpowiednią umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego przedmiotem niniejszego Konkursu oraz pełnomocnictwo do reprezentowania tychŝe podmiotów wspólnie w Konkursie oraz przy zawarciu umowy, o której mowa w pkt Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.1 a), b), f) muszą zostać złoŝone w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w punktach 5.1 c), d), e) mogą zostać złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu JeŜeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. c, składa dokument(y) wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przetłumaczone na język polski, potwierdzające jego wpis do właściwego rejestru w oparciu, o który prowadzi on działalność gospodarczą; 5.4. Dokument, o którym mowa w pkt 5.3, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Miejsce i termin składania dokumentów określono w pkt. 7 Regulaminu Konkursu KaŜdy Uczestnik Konkursu moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie Organizator Konkursu wzywa Uczestników Konkursu, którzy nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5.1.b) f) oraz w pkt 5.3 wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub, którzy złoŝyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 6

7 wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia Uczestnik Konkursu i tak podlegałby wykluczeniu z innego powodu Organizator moŝe teŝ wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów złoŝonych przez określonego Uczestnika Konkursu. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 6.1. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem informacji udziela: Pan Marek Więcek, tel Korespondencję w sprawie Konkursu naleŝy kierować na adres: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz Wszelkie oświadczenia i dokumenty, informacje, zapytania, wnioski Organizator Konkursu i Uczestnicy Konkursu przekazują pisemnie (osobiście lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) z dopiskiem Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego- Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu chyba, Ŝe postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz materiały określone w pkt. 5 Regulaminu Konkursu w zamkniętej kopercie z napisem Wniosek o 7

8 dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu naleŝy składać osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz ( budynek C, pok. 132 ) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach w terminie, do dnia do godz Wnioski złoŝone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania Organizator Konkursu niezwłocznie po złoŝeniu wniosków dokona otwarcia kopert z napisem Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu i na podstawie złoŝonych dokumentów kwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie wyłącznie Uczestników Konkursu spełniających wymagania Regulaminu Konkursu O wyniku kwalifikacji Organizator Konkursu poinformuje niezwłocznie, jednak nie później niŝ do dnia Organizator dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do złoŝenia prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie Konkursu podlegają wykluczeniu, z uwzględnieniem pkt 5.7 niniejszego Regulaminu Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem wniosku oraz przygotowaniem i złoŝeniem pracy konkursowej. 8

9 8. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ. 8.1 Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomika przyjętych rozwiązań oraz wartości programowo-przestrzenne. NaleŜy tak zaprojektować kaŝdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezaleŝne, zamknięte, skończone formy architektoniczne. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umoŝliwiający identyfikację ich autorów Praca konkursowa musi składać się z: a) Plansz - część graficzna; b) Zeszytu z częścią opisową 2 egzemplarze; c) Wizualizacji komputerowych; d) Zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej; Plansze część graficzna a) Koncepcja zagospodarowania działki, z uwzględnieniem włączenia w istniejący układ komunikacyjny, z rzutami poziomu ±0,00, z zaznaczonym układem wejść, podcieni, podjazdów, parkingów itp., skala 1:500, naniesiona na dostarczoną mapę zasadniczą w skali 1:500 ( załącznik nr 8) b) Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 (powierzchnie oraz nazwy poszczególnych pomieszczeń naleŝy wpisać na rzutach) c) Tabela przedstawiająca zestawienie powierzchni projektowanych, w odniesieniu do wartości liczbowych i procentowych przedstawionych przez organizatora. d) Charakterystyczne przekroje w skali 1:200 e) Wszystkie elewacje w skali 1:200 f) Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania, 9

10 Zeszyt z częścią opisową. Tekst (część opisowa) musi zawierać opis koncepcji oraz ewentualnych powiązań z terenami sąsiadującymi, a takŝe opis materiałowy oraz opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do pokazania na rysunkach. W opisie muszą znaleźć się takŝe informacje o szacunkowym koszcie wykonania inwestycji ( w zakresie podanym w pkt. 3.2 ) oraz ma zostać podana cena za jaką autor sporządzi dokumentację projektową ( zakres wg pkt i 13.2 ), opracowaną na podstawie pracy konkursowej. Dodatkowo naleŝy sporządzić i dołączyć bilanse oraz pisemne, wstępne uzgodnienia dotyczące warunków przyłączeniowych zgodnie z zakresem określonym w punkcie Wizualizacje komputerowe. Wizualizacje komputerowe (ujęcia perspektywiczne) obrazujące obiekt wraz z otoczeniem, w tym trzy wizualizacje wkomponowane w zdjęcia stanowiące załącznik nr 9 ( punkty, z których wykonane zostały zdjęcia, przedstawione są na mapie załącznik nr 8 ) Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. Koperta musi zawierać: a) kartę identyfikacyjną wypełnioną wg załącznika nr 3 do regulaminu Konkursu (podana nazwa Uczestnika konkursu ) oraz skład zespołu autorskiego załącznik nr 6 ). b) płytę(y) CD zawierającą całość pracy konkursowej (rysunki, wizualizacje oraz tekst) w wersji elektronicznej (zgodnie z pkt. 8.3 niniejszego Rozdziału) 8.3 Rysunek koncepcji naleŝy prezentować wyłącznie na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład, kaŝda w formacie 100 x 70 cm, w układzie poziomym. Tekst koncepcji, naleŝy złoŝyć w formie dwóch dowolnie oprawionych zeszytów w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, o dowolnej objętości. W celu umoŝliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi zawartości 10

11 opracowania w postaci zapisu elektronicznego moŝliwego do kopiowania, na płytach CD, w formatach: dla rysunków (*.dxf lub *.dwg) oraz (*.jpg) (*.pdf) lub (*.tif ) w rozdzielczości 300 dpi. dla tekstu (*.doc ) dla Windows 2000 lub (*.txt) albo (*.rtf) Płytę(y) CD naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie z kartą identyfikacyjną. Materiały nie objęte zakresem konkursu nie będą rozpatrywane. Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim. Zakres i dokładność koncepcji, powinny umoŝliwić autorowi zwycięskiej pracy, opracowanie projektów budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy na ich wykonanie. 9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 9.1. Uczestnicy zaproszeni przez Organizatora Konkursu do udziału w Konkursie składają prace konkursowe w siedzibie Organizatora: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz Budynek C, pokój 132 w terminie do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie pracy za pośrednictwem poczty kurierskiej pod warunkiem dostarczenia pracy do siedziby Organizatora do dnia do godziny oraz zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu. Do przesyłki naleŝy dołączyć niezaklejoną kopertę zaadresowaną adresem zwrotnym i opatrzoną znaczkiem jak na list polecony, pokwitowanie złoŝenia pracy (patrz pkt 9.8.) oraz kopertę z liczbą rozpoznawczą, przygotowaną zgodnie z opisem pkt 9.7. Adres nadawcy i adres zwrotny nie mogą umoŝliwić identyfikacji Uczestnika Konkursu Prace, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 9.1 i 9.2, nie zostaną przyjęte i nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Materiały nie objęte 11

12 zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane. Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski Praca konkursowa ani Ŝaden z jej elementów nie moŝe być podpisany, ani nie moŝe zawierać nazwy Uczestnika Konkursu. Wszystkie elementy części rysunkowej, załączniki, zamkniętą opisaną kopertę z płytą CD - zapisem elektronicznym pracy konkursowej, a takŝe stronę tytułową części opisowej naleŝy oznaczyć dowolną, identyczną sześciocyfrową liczba rozpoznawczą z wyjątkiem liczby Liczbę rozpoznawczą naleŝy wpisać w prawym górnym rogu wszystkich w/w materiałów Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość uczestnika konkursu, zostaną zdyskwalifikowane Prace konkursowe naleŝy umieścić w jednym, szczelnie zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz napisem KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PARKU TECHNOLOGICZNEGO - MIASTECZKO MULTIMEDIALNE w NOWYM SĄCZU Do opakowania naleŝy dołączyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą kopertę, podpisaną Karta Identyfikacyjna, zawierającą kartę identyfikacyjną Uczestnika Konkursu - Załącznik nr 3. Zarówno koperta jak i sama karta identyfikacyjna winna być oznaczona taką samą liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej i karcie pokwitowania odbioru pracy Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Organizatora. Pokwitowanie przyjęcia pracy konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4, oznaczonym przez Uczestnika Konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną przyjęcia pracy oraz podpisem osoby przyjmującej. Pokwitowanie złoŝenia pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru prac nie nagrodzonych Wszystkie koperty zawierające Karty Identyfikacyjne będą przechowane przez Organizatora Konkursu w stanie nienaruszonym do chwili rozstrzygnięcia Konkursu. Otwarcia kopert dokona Sąd konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu. 12

13 9.10. Na czas pracy Sądu Konkursowego przyjęte przez Uczestnika Konkursu liczby rozpoznawcze zostaną w sposób nieprzejrzysty zaklejone i zastąpione nową numeracją, która będzie obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania prac Sądu Konkursowego. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie. Koperta zostanie przechowana w stanie nienaruszonym w szafie pancernej znajdującej się w siedzibie Organizatora do czasu ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie moŝe złoŝyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu w składzie, którego występuje autor lub współautor więcej niŝ jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace lub prace, których jest współautorem nie będą uwzględnione. 10. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Prace konkursowe zostaną ocenione (punktowane) przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów: a). Walory rozwiązania projektowego- PK : waga kryterium (Wga): 65% -atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych; -sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań; -spełnienie załoŝeń powierzchniowych. b). Cena za opracowanie Projektu- PC: waga kryterium (Wgb): 30% c). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji (wg pkt 3.2 Regulaminu) PI - waga kryterium (Wgc): 5% Razem 100% Liczby punktów, jakie kaŝda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełniania poszczególnych kryteriów, o których wyŝej mowa, będą obliczane wg następujących zaleŝności: 13

14 a) za kryterium PK - walory rozwiązania projektowego : PK= (Kn/ Kmax) x Wga x Wp gdzie: Kn - oznacza sumę punktów (1 pkt =1 głos) za walory rozwiązania projektowego w badanej pracy konkursowej otrzymanych w głosowaniu Sądu Konkursowego dla rozpatrywanego rozwiązania. Przewodniczący Sądu Konkursowego, po przeprowadzeniu dyskusji nad omawianym rozwiązaniem, podda rozwiązanie głosowaniu jawnemu poprzez podniesienie ręki. KaŜdy głos oddany na omawiane rozwiązanie stanowi 1 pkt. (Kn). Wynik głosowania obliczy Sekretarz Sądu, zapisując je do protokołu z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz ogłaszając Składowi Sądu Konkursowego. Kmax - oznacza najwyŝszą sumę punktów ( 1 pkt = liczba sędziów Sądu Konkursowego ogółem); Wga- oznacza wagę procentową równą 65% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy 100% Uwaga: W tym kryterium ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o indywidualne gusta, smak artystyczny i wyczucie architektoniczne poszczególnych członków komisji w odniesieniu do zaproponowanych rozwiązań w powiązaniu do załoŝeń określonych w Regulaminie Konkursu oraz w oparciu o kryterium spełnienia załoŝeń powierzchniowych. b) za kryterium PC - cena prac projektowych : PC = (Pmin/Pbad) x Wgb x Wp gdzie: Pmin - oznacza najniŝszą cenę prac projektowych oferowaną w pracach złoŝonych do Konkursu; Pbad - oznacza cenę prac projektowych zaoferowaną w ocenianej pracy konkursowej 14

15 Wgb - oznacza wagę procentową kosztów przyszłej realizacji koncepcji konkursowej, równą 30% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy 100%. c) za kryterium PI - szacunkowy koszt realizacji inwestycji: PI = (PIrmin/ Pibad) x Wgc x Wp gdzie: PImin - oznacza najniŝsze szacunkowe koszty realizacji inwestycji przedstawione pracach złoŝonych na Konkurs; Pibad- oznacza koszty szacunkowe realizacji inwestycji przedstawione w badanej pracy; Wgc - oznacza wagę procentową równą 5% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy100% Uwaga: KaŜda praca konkursowa, w której szacowany koszt realizacji inwestycji lub cena jednostkowa (wg zasad z pkt 3.2 Regulaminu Konkursu ) w odniesieniu do 1 m2 powierzchni całkowitej netto - przekroczy maksymalny, planowany przez Zamawiającego, koszt określony dla niniejszego konkursu, zostanie odrzucona Ilość punktów uzyskanych przez oceniane prace konkursowe. a) Sąd Konkursowy, po przeprowadzeniu punktacji w kaŝdym kryterium, dokona sumowania uzyskanych punktów przez pracę konkursową w kaŝdej kategorii kryterium. Wynik podsumowania zostanie odnotowany w protokole. b) Przewodniczący Sadu Konkursowego przedstawi Organizatorowi konkursu do zatwierdzenia jako najlepszą pracę konkursową, która uzyskała największą ilość punktów. 15

16 UWAGA: W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka prac konkursowych, Przewodniczący zarządzi głosowanie nad tymi pracami. KaŜdy Sędzia posiadał będzie, w tym glosowaniu tylko jeden głos. Wynik głosowania zostanie odnotowany w protokole. Przewodniczący Sadu Konkursowego przedstawi Organizatorowi konkursu do zatwierdzenia jako najlepszą pracę konkursową, która uzyskała największą ilość głosów w tym głosowaniu Praca konkursowa, która uzyska drugą i trzecią pozycję w rankingu punktowym, zgodnie z Regulaminem Konkursu, uznana zostanie jako drugą i trzecią w kolejności Ocenie prac będą podlegały wyłącznie te prace konkursowe, które zostaną złoŝone w terminie określonym w pkt. 9.1 i 9.2 Regulaminu Konkursu Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo nie wybrania Ŝadnej z prac w przypadku, gdy nie będą one spełniać jego oczekiwań. 11. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora konkursu składa się z 9 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby: - Prof. nzw. dr hab. inŝ. arch. Ewa Kuryłowicz - Prof. zw. dr hab. inŝ. arch. Wojciech Buliński - Dr inŝ. arch. Krzysztof Bojanowski - mgr inŝ. arch. Jolanta Wąsik - mgr inŝ. arch. Jan Ciesielka - mgr inŝ. arch. Marek Tarko - Lesław Boryś - Adam Górski - dr Krzysztof Pawłowski prezydent WyŜszej Szkoły Biznesu (WSB NLU) w Nowym Sączu - Przewodniczący Sądu Konkursowego Do obsługi Sądu powołany zostanie Sekretarz Sądu Konkursowego 16

17 11.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu moŝe dokonać zmiany w składzie Sądu Konkursowego W toku Konkursu mogą zostać powołani rzeczoznawcy, doradcy i asystenci, którzy nie mają prawa udziału w głosowaniach Sądu Konkursowego i rozstrzygnięciu konkursu Nikt ze składu Sądu konkursowego, kierownictwa Organizatora Konkursu, rzeczoznawców i doradców oraz osób uczestniczących w procedurach przygotowania oraz analizy prac konkursowych i rozstrzygania wyników Konkursu oraz członkowie ich rodzin nie moŝe uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w przygotowaniu i opracowaniu pracy konkursowej. 12. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD Organizator Konkursu przyzna nagrodę określoną w pkt Regulaminu Konkursu Uczestnikowi Konkursu, którego praca konkursowa uzyska najwyŝszą ocenę i zostanie wybrana przez Sąd Konkursowy Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie Uczestnika Konkursu składającego zwycięską pracę konkursową do negocjacji mających doprowadzić do zawarcia umowy dotyczącej wykonania pełnej dokumentacji projektowej (zakres wg pkt 13.1 ) W przypadku, gdyby autor wybranej pracy nie podpisał umowy o wykonanie projektu w terminie 10 dni od daty otrzymania zaproszenia do zawarcia umowy, Organizator Konkursu będzie mieć prawo do wyboru do realizacji innej pracy spośród prac zgłoszonych do konkursu, w kolejności otrzymanych punktów W przypadku nie podpisania umowy o wykonanie projektu z autorem wybranej pracy określonym w 12.3 Organizator Konkursu przeniesie z powrotem autorskie prawa majątkowe do pracy, z której autorem umowa nie została podpisana. 17

18 13. ZAKRES PROJEKTU SPORZĄDZONEGO PRZEZ AUTORA PO PODPISANIU UMOWY Autor wybranej w Konkursie pracy, o której mowa w pkt.12.1, sporządzi: koncepcję programowo przestrzenną, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót oraz opracuje materiały przetargowe (kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację BIOZ ) na potrzeby postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, powstałą na podstawie wybranej pracy konkursowej. Autor powyŝszej dokumentacji projektowej zobowiązany jest równieŝ do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji pn : Budowa Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego jest częścią wynagrodzenia za prace projektowe Autor pracy, z którym Organizator Konkursu podpisze umowę, będzie takŝe zobowiązany do uzyskania w imieniu Organizatora Konkursu, działając na podstawie stosownych pełnomocnictw, wszelkich wymaganych prawem prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych ( w tym m.in.: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ) oraz przygotowania wniosku i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PARKU TECHNOLOGICZNEGO - MIASTECZKO MULTIMEDIALNE w NOWYM SĄCZU. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany, niezwłocznie po podpisaniu umowy o prace projektowe, do rozpoczęcia postępowanie dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( niniejsza inwestycja jest objęta obowiązkiem sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ) tak, aby uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nastąpiło przed terminem określonym w pkt Z uwagi na warunki wynikające z umowy o finansowanie projektu ze środków UE oraz obowiązujące, przy postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydawaniu decyzji o 18

19 pozwoleniu na budowę, terminy administracyjne, nieprzekraczalnym terminem złoŝenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji jest dzień Wymaga się, aby dokumentacja projektowa wykonana na podstawie wybranego w konkursie opracowania, była zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI AUTORA WYBRANEJ PRACY KONKURSOWEJ 14.1 Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie moŝe naruszać praw autorskich Uczestników Konkursu. Po wyborze pracy konkursowej Organizator Konkursu przejmie autorskie prawa majątkowe do pracy wybranej do realizacji, oraz własność egzemplarza nośnika, na którym utrwalona jest ta praca z uwzględnieniem poniŝszych postanowień Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a takŝe moŝliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich) Przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej, o której mowa w pkt 12.1, lub pracy wybranej do realizacji, nastąpi, z zastrzeŝeniem postanowień pkt 12, bez wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) prawa do opracowania pracy, w szczególności jej przeróbki lub adaptacji. KaŜde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi pracy, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia b) prawa do opracowania pracy polegające na sporządzaniu prac zaleŝnych, w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych, jednakŝe powierzenie opracowania pracy konkursowej, stanowiącej nagrodę w konkursie, innej osobie niŝ autor nagrodzonej pracy, moŝe mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem Konkursu a autorem zwycięskiej pracy 19

20 c) prawa do wykonywania robót budowlanych, wg projektów sporządzonych na podstawie pracy, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z poźn. zm) Uczestnik Konkursu, którego praca wybrana została do realizacji, zobowiązany jest do przystąpienia do uzgodnienia ostatecznej treści umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Uzgodnienie ostatecznej treści umowy i jej podpisanie nie moŝe nastąpić później niŝ w terminie 10 dni od otrzymania zaproszenia do negocjacji w celu podpisanie umowy. W przypadku nie uzgodnienia wszystkich warunków umowy w tym terminie Organizator Konkursu moŝe odstąpić od zwarcia umowy o wykonanie projektu z autorem pracy. Zastosowanie mają wówczas postanowienia pkt Regulaminu. Istotne, dla Organizatora konkursu, warunki umowy zawarte są w załączniku nr Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika Konkursu będącego autorem zwycięskiej pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazujących na pracy konkursowej uwzględniali zalecenia Organizatora Organizator Konkursu moŝe nie zawrzeć umowy o prace projektowe z Uczestnikiem Konkursu będącym autorem wybranej do realizacji pracy konkursowej w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe realizacja inwestycji nie będzie moŝliwa, jeŝeli nie moŝna było tego przewidzieć przed przewidywanym terminem zawarcia umowy Nie zawarcie przez Organizatora Konkursu z Uczestnikiem Konkursu, umowy na wykonanie projektu w myśl punktu 14.6 nie stanowi dla autora wybranej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego Prace nie nagrodzone mogą zostać odebrane przez Uczestników Konkursu lub osoby przez nich upowaŝnione, za zwrotem pokwitowania złoŝenia pracy, nie później niŝ w terminie czterech miesięcy od daty 20

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego REGULAMIN KONKURSU Rozdział I Ustalenia ogólne Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne Rozdział III Ustalenia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego w miejscowości Głuchów. ORGANIZATOR Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu Poznań, dnia 17.08.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZLECENIODAWCA Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl

KONKURS. na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl OPERA WROCŁAWSKA 50 066 WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 35 KONKURS na opracowanie koncepcji layoutu strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl ZATWIERDZIŁ: Janusz Słoniowski Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal.

Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal. Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal. 1 Cel konkursu. 1.1 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu systemu informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy

REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu graficznego logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia LGD Dobre Gminy.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego.

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Informacje o organizatorze konkursu 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14 ZAPYTANIE OFERTOWE upublicznione na następującej stronie : www.piwet.pulawy.pl znak sprawy : DZ-2501/387/14 Wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H odcinki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Egz. nr Projektanta/Zamawiającego* UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Załącznik nr 4 Umowa zawarta w dniu... 2008 r. pomiędzy: Komendantem Głównym Policji, mającym siedzibę w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin otwartego konkursu na nabór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM o wartości łącznej nieprzekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Budowa przydomowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Budowa przydomowych Lipce Reymontowskie, dn. 14.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Budowa przydomowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów.

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy I. Organizator Konkursu 1. Konkurs obejmuje stworzenie logo w postaci znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA ZAMAWIAJĄCY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE 31-630 KRAKÓW, OSIEDLE KOMBATANTÓW 10 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU. W Muzeum WOLI, o/mhw ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN. Warszawa 2014

NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU. W Muzeum WOLI, o/mhw ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN. Warszawa 2014 NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU W Muzeum WOLI, o/mhw 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN Warszawa 2014 Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która we współpracy z pracownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Projekty prac konkursowych naleŝy przesyłać na planszy formatu A3. Plansza powinna zawierać:

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 1. Projekty prac konkursowych naleŝy przesyłać na planszy formatu A3. Plansza powinna zawierać: REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury I. Organizator konkursu Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA RZEŹBĘ ROBERTA WOJCIECHA PORTIUSA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PLACU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W KROŚNIE

REGULAMIN KONKURSU NA RZEŹBĘ ROBERTA WOJCIECHA PORTIUSA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PLACU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W KROŚNIE REGULAMIN KONKURSU NA RZEŹBĘ ROBERTA WOJCIECHA PORTIUSA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PLACU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W KROŚNIE Rozdział 1 Postanowienia wstępne Ilekroć w niniejszym regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PRZEBUDOWY HALI W Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna. ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280 60 406 Poznań zwane dalej Zamawiającym lub WZM S.A. ZAPRASZAJĄ

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego Znak sprawy: DAO4-350-10/14 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: usługę cateringową na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego dla projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PROJEKTU KANCELARII TAJNEJ I PODZ ORAZ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PROJEKTU KANCELARII TAJNEJ I PODZ ORAZ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO WARUNKI POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY PROJEKTU KANCELARII TAJNEJ I PODZ ORAZ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280 60 406 Poznań zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA KONKURS ofert na wynajem powierzchni w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płockuprzy ul.kolegialnej 23 1) Opis powierzchni przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje: Warszawa,20.07.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt badawczy pt. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO PRZEDSZKOLU W DUCZKACH (dz. nr ew. 163 i 311 obręb Duczki-01)

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO PRZEDSZKOLU W DUCZKACH (dz. nr ew. 163 i 311 obręb Duczki-01) KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO PRZEDSZKOLU W DUCZKACH (dz. nr ew. 163 i 311 obręb Duczki-01) POŁOŻONEGO PRZY UL. MIŁEJ W DUCZKACH GM. WOŁOMIN Wołomin 2013

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ODDZIAŁU BNP PARIBAS FORTIS

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ODDZIAŁU BNP PARIBAS FORTIS KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ODDZIAŁU BNP PARIBAS FORTIS REGULAMIN KONKURSU 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Fortis Bank Polska SA 2. Adres (siedziba) Organizatora Konkursu: BNP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja

Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Regulamin konkursu Kołbacz rekonstrukcja Kołbacz - rekonstrukcja to konkurs na projekt wizji rewitalizacji miejscowości Kołbacz z wykorzystaniem jej walorów historycznych i kulturowych. ZADANIE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r.

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne:

WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne: WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorami Konkursu są: 1/ UWI Inwestycje S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Kraków: Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialne) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych -

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie. o zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1. Zamawiający: ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH Spółka z o. o., 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23 2. Tryb zamówienia: zamówienie zostanie udzielone

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1. 14 pkt c wirtualny spacer jak ma wyglądać taka prezentacja i czy wirtualny spacer to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne.

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki czarnaplyta@cal.pionki.pl LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13.

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13. . pieczęć zamawiającego znak sprawy OR.2600.2.23.2016 Łask, dn. 12 maja 2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego Inwestycje LRPO w obiektywie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inwestycje LRPO w obiektywie. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU NAD JEZ. NIEGOCIN W WILKASACH Organizator Konkursu: Gmina Giżycko Ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 01/2015

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 01/2015 Nowa Sól, 11.02.2015 r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 01/2015 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja

Bardziej szczegółowo

LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu

LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu LAMPA DLA MAŁOLATA Warunki konkursu Spis treści 1. Organizatorzy, organizacje i instytucje współpracujące, forma i rodzaj konkursu, cel i zadanie konkursu, obsługa konkursu 2. Wymagania wobec Uczestników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa"

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa REGULAMIN KONKURSU Projekt znaku graficznego (logo) programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców na lata 2012 2020 pod nazwą: Bezpieczna Przyjazna

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, 20 lutego 2012 r. OPOWIEDZI NA PYTANIA. Lp Data Treść pytania Odpowiedź

GDAŃSK, 20 lutego 2012 r. OPOWIEDZI NA PYTANIA. Lp Data Treść pytania Odpowiedź GDAŃSK, 20 lutego r. OPOWIEDZI NA PYTANIA Lp Data Treść pytania Odpowiedź 1. 02-02 W rozdziale III pkt. 11.2 - "Uczestnicy konkursu", widnieje informacja, Ŝe uczestnikami konkursu mogą być między innymi

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przetarg pisemny na zakup strojów kolarskich dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH (*) (*)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI 1. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo