REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o z dnia ) Nowy Sącz, 2 stycznia 2009 r. 1

2 I. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Miasteczko Multimedialne spółka z o.o Adres (siedziba) Organizatora Konkursu: Miasteczko Multimedialne spółka z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz, PL 2. FORMA KONKURSU ORAZ PODSTAWA PRAWNA 2.1. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy Podstawa prawną Konkursu jest: - ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 4 lutego1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631 ze zm.); - inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Konkursu przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: Organizator Konkursu zastrzega sobie równieŝ prawo do odwołania Konkursu z waŝnych przyczyn nie leŝących po stronie Organizatora Konkursu Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje, opisy techniczne, oraz dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 2

3 2.6. Dokumenty, materiały i inne informacje złoŝone w języku innym niŝ określony w punkcie 2.5 nie będą rozpatrywane Niniejszy Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Organizatora Konkursu ( ) oraz jest udostępniony do wglądu w jego siedzibie. 3. PRZEDMIOT KONKURSU 3.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu, lub zespołu obiektów Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu wraz z elementami funkcjonalno przestrzennymi objętymi zagospodarowaniem terenu znajdującego się w granicach opracowania ( załącznik nr 8 ) Całkowite nakłady na realizację inwestycji wraz z instalacjami, uzbrojeniem, urządzeniem i zagospodarowaniem terenu oraz wartością dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego ( zakres określony w pkt.13.1 ), nakładami niezbędnymi do poniesienia na doprowadzenie energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wód opadowych oraz powiązanie układu komunikacyjnego obiektu z publicznym układem komunikacyjnym, nie moŝe przekroczyć kwoty 56,6 mln zł netto a koszt jednostkowy uzyskania metra kwadratowego powierzchni całkowitej netto wynikającej z przedłoŝonej pracy konkursowej nie przekroczy wartości zł netto Szczegółowy opis Przedmiotu Konkursu wraz z dookreśleniem jego zakresu przedstawiono w Rozdziale II USTALENIA MERYTORYCZNE. 4. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU 4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć Uczestnicy Konkursu będący - osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniający następujące warunki: a) Osoby fizyczne jeŝeli posiadają niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące 3

4 członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Urbanistów, a w przypadku podmiotów zagranicznych osoby posiadające kwalifikacje i prawo do wykonywanie zawodu architekta w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, które ponadto, w momencie składania pracy konkursowej, wykaŝą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upowaŝniających do wykonywania zawodu Architekta na terenie RP oraz członkostwem w Krajowej Izbie Architektów RP; b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność prawną, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub Polskiej Izby Urbanistów, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową. W przypadku podmiotów dysponujących projektantami spoza terytorium RP zapis pkt 4.1 lit.a stosuje się odpowiednio. c) jednostki utworzone przez działające podmioty, o których mowa w pkt a) b), powołane do wspólnej realizacji przedsięwzięcia objętego przedmiotem Konkursu, które ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym oraz przy zawarciu umowy (Konsorcja), d) są podmiotami które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanych odpowiednio do niniejszego Konkursu i nie zachodzą wobec nich okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowane odpowiednio do niniejszego Konkursu; 4.2. Organizator Konkursu zaprosi do udziału w Konkursie wszystkich Uczestników, którzy spełnią warunki określone w pkt. 4.1 i nadeślą, z uwzględnieniem pkt. 5.7, w terminie oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 5 Regulaminu Konkursu. 4

5 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w Konkursie, Organizator Konkursu wymaga złoŝenia przez Uczestnika Konkursu, następujących dokumentów: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie - załącznik nr 1; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie opisanych w art. 22 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o tym, Ŝe nie zachodzą wobec niego przesłanki opisane w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowane odpowiednio do prowadzonego Konkursu załącznik nr 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4.1 c) warunki udziału w Konkursie muszą być spełnione przez kaŝdy podmiot z osobna chyba, Ŝe niniejszy Regulamin stanowi inaczej, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, d) wykaz co najmniej 3 dokumentacji projektowych o podobnym charakterze i skali trudności odpowiadającej przedmiotowi niniejszego konkursu, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. W wykazie tym ( stanowiącym załącznik nr 5 ), naleŝy podać: - przedmiot prac, - miejsce realizacji zaprojektowanej inwestycji budowlanej, - nazwę podmiotu zlecającego prace projektowe, - datę wykonania dokumentacji projektowej z załączeniem dokumentów potwierdzających, iŝ dokumentacje projektowe zostały wykonane naleŝycie (protokoły odbioru, listy referencyjne) - wartości inwestycji ( wykonanych na podstawie projektu ), wynikających z : kosztorysu inwestorskiego lub zawartej umowy o wykonanie robót lub zrealizowanego obiektu. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4.1 c) warunek ten musi być spełniony oddzielnie przynajmniej przez jednego z członków Konsorcjum. 5

6 Wymaga się, aby koszt przynajmniej jednej realizacji przewyŝszał kwotę 30 mln zł brutto a koszt pozostałych nie był niŝszy niŝ 10 mln zł brutto kaŝda. e) oświadczenie informujące o kierownictwie merytorycznym nad wykonaniem projektu oraz wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot umowy lub będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy wraz z danymi na temat ich kwalifikacji załącznik nr 6, w przypadku podmiotów o których mowa w pkt 4.1 c) warunek ten dotyczy łącznie wszystkich członków Konsorcjum, f) podmioty określone w pkt 4.1.c. złoŝą odpowiednią umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego przedmiotem niniejszego Konkursu oraz pełnomocnictwo do reprezentowania tychŝe podmiotów wspólnie w Konkursie oraz przy zawarciu umowy, o której mowa w pkt Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.1 a), b), f) muszą zostać złoŝone w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w punktach 5.1 c), d), e) mogą zostać złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu JeŜeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. c, składa dokument(y) wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przetłumaczone na język polski, potwierdzające jego wpis do właściwego rejestru w oparciu, o który prowadzi on działalność gospodarczą; 5.4. Dokument, o którym mowa w pkt 5.3, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Miejsce i termin składania dokumentów określono w pkt. 7 Regulaminu Konkursu KaŜdy Uczestnik Konkursu moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie Organizator Konkursu wzywa Uczestników Konkursu, którzy nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5.1.b) f) oraz w pkt 5.3 wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub, którzy złoŝyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 6

7 wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia Uczestnik Konkursu i tak podlegałby wykluczeniu z innego powodu Organizator moŝe teŝ wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów złoŝonych przez określonego Uczestnika Konkursu. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 6.1. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem informacji udziela: Pan Marek Więcek, tel Korespondencję w sprawie Konkursu naleŝy kierować na adres: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz Wszelkie oświadczenia i dokumenty, informacje, zapytania, wnioski Organizator Konkursu i Uczestnicy Konkursu przekazują pisemnie (osobiście lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) z dopiskiem Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego- Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu chyba, Ŝe postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz materiały określone w pkt. 5 Regulaminu Konkursu w zamkniętej kopercie z napisem Wniosek o 7

8 dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu naleŝy składać osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz ( budynek C, pok. 132 ) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach w terminie, do dnia do godz Wnioski złoŝone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania Organizator Konkursu niezwłocznie po złoŝeniu wniosków dokona otwarcia kopert z napisem Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu i na podstawie złoŝonych dokumentów kwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie wyłącznie Uczestników Konkursu spełniających wymagania Regulaminu Konkursu O wyniku kwalifikacji Organizator Konkursu poinformuje niezwłocznie, jednak nie później niŝ do dnia Organizator dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do złoŝenia prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie Konkursu podlegają wykluczeniu, z uwzględnieniem pkt 5.7 niniejszego Regulaminu Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem wniosku oraz przygotowaniem i złoŝeniem pracy konkursowej. 8

9 8. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ. 8.1 Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomika przyjętych rozwiązań oraz wartości programowo-przestrzenne. NaleŜy tak zaprojektować kaŝdą z części, aby poszczególne zadania inwestycyjne stanowiły niezaleŝne, zamknięte, skończone formy architektoniczne. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umoŝliwiający identyfikację ich autorów Praca konkursowa musi składać się z: a) Plansz - część graficzna; b) Zeszytu z częścią opisową 2 egzemplarze; c) Wizualizacji komputerowych; d) Zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej; Plansze część graficzna a) Koncepcja zagospodarowania działki, z uwzględnieniem włączenia w istniejący układ komunikacyjny, z rzutami poziomu ±0,00, z zaznaczonym układem wejść, podcieni, podjazdów, parkingów itp., skala 1:500, naniesiona na dostarczoną mapę zasadniczą w skali 1:500 ( załącznik nr 8) b) Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 (powierzchnie oraz nazwy poszczególnych pomieszczeń naleŝy wpisać na rzutach) c) Tabela przedstawiająca zestawienie powierzchni projektowanych, w odniesieniu do wartości liczbowych i procentowych przedstawionych przez organizatora. d) Charakterystyczne przekroje w skali 1:200 e) Wszystkie elewacje w skali 1:200 f) Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania, 9

10 Zeszyt z częścią opisową. Tekst (część opisowa) musi zawierać opis koncepcji oraz ewentualnych powiązań z terenami sąsiadującymi, a takŝe opis materiałowy oraz opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do pokazania na rysunkach. W opisie muszą znaleźć się takŝe informacje o szacunkowym koszcie wykonania inwestycji ( w zakresie podanym w pkt. 3.2 ) oraz ma zostać podana cena za jaką autor sporządzi dokumentację projektową ( zakres wg pkt i 13.2 ), opracowaną na podstawie pracy konkursowej. Dodatkowo naleŝy sporządzić i dołączyć bilanse oraz pisemne, wstępne uzgodnienia dotyczące warunków przyłączeniowych zgodnie z zakresem określonym w punkcie Wizualizacje komputerowe. Wizualizacje komputerowe (ujęcia perspektywiczne) obrazujące obiekt wraz z otoczeniem, w tym trzy wizualizacje wkomponowane w zdjęcia stanowiące załącznik nr 9 ( punkty, z których wykonane zostały zdjęcia, przedstawione są na mapie załącznik nr 8 ) Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną oraz płytą CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. Koperta musi zawierać: a) kartę identyfikacyjną wypełnioną wg załącznika nr 3 do regulaminu Konkursu (podana nazwa Uczestnika konkursu ) oraz skład zespołu autorskiego załącznik nr 6 ). b) płytę(y) CD zawierającą całość pracy konkursowej (rysunki, wizualizacje oraz tekst) w wersji elektronicznej (zgodnie z pkt. 8.3 niniejszego Rozdziału) 8.3 Rysunek koncepcji naleŝy prezentować wyłącznie na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład, kaŝda w formacie 100 x 70 cm, w układzie poziomym. Tekst koncepcji, naleŝy złoŝyć w formie dwóch dowolnie oprawionych zeszytów w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, o dowolnej objętości. W celu umoŝliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi zawartości 10

11 opracowania w postaci zapisu elektronicznego moŝliwego do kopiowania, na płytach CD, w formatach: dla rysunków (*.dxf lub *.dwg) oraz (*.jpg) (*.pdf) lub (*.tif ) w rozdzielczości 300 dpi. dla tekstu (*.doc ) dla Windows 2000 lub (*.txt) albo (*.rtf) Płytę(y) CD naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie z kartą identyfikacyjną. Materiały nie objęte zakresem konkursu nie będą rozpatrywane. Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim. Zakres i dokładność koncepcji, powinny umoŝliwić autorowi zwycięskiej pracy, opracowanie projektów budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy na ich wykonanie. 9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 9.1. Uczestnicy zaproszeni przez Organizatora Konkursu do udziału w Konkursie składają prace konkursowe w siedzibie Organizatora: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. ul. Zielona Nowy Sącz Budynek C, pokój 132 w terminie do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie pracy za pośrednictwem poczty kurierskiej pod warunkiem dostarczenia pracy do siedziby Organizatora do dnia do godziny oraz zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu. Do przesyłki naleŝy dołączyć niezaklejoną kopertę zaadresowaną adresem zwrotnym i opatrzoną znaczkiem jak na list polecony, pokwitowanie złoŝenia pracy (patrz pkt 9.8.) oraz kopertę z liczbą rozpoznawczą, przygotowaną zgodnie z opisem pkt 9.7. Adres nadawcy i adres zwrotny nie mogą umoŝliwić identyfikacji Uczestnika Konkursu Prace, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 9.1 i 9.2, nie zostaną przyjęte i nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. Materiały nie objęte 11

12 zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane. Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski Praca konkursowa ani Ŝaden z jej elementów nie moŝe być podpisany, ani nie moŝe zawierać nazwy Uczestnika Konkursu. Wszystkie elementy części rysunkowej, załączniki, zamkniętą opisaną kopertę z płytą CD - zapisem elektronicznym pracy konkursowej, a takŝe stronę tytułową części opisowej naleŝy oznaczyć dowolną, identyczną sześciocyfrową liczba rozpoznawczą z wyjątkiem liczby Liczbę rozpoznawczą naleŝy wpisać w prawym górnym rogu wszystkich w/w materiałów Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość uczestnika konkursu, zostaną zdyskwalifikowane Prace konkursowe naleŝy umieścić w jednym, szczelnie zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz napisem KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PARKU TECHNOLOGICZNEGO - MIASTECZKO MULTIMEDIALNE w NOWYM SĄCZU Do opakowania naleŝy dołączyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą kopertę, podpisaną Karta Identyfikacyjna, zawierającą kartę identyfikacyjną Uczestnika Konkursu - Załącznik nr 3. Zarówno koperta jak i sama karta identyfikacyjna winna być oznaczona taką samą liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej i karcie pokwitowania odbioru pracy Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Organizatora. Pokwitowanie przyjęcia pracy konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4, oznaczonym przez Uczestnika Konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną przyjęcia pracy oraz podpisem osoby przyjmującej. Pokwitowanie złoŝenia pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru prac nie nagrodzonych Wszystkie koperty zawierające Karty Identyfikacyjne będą przechowane przez Organizatora Konkursu w stanie nienaruszonym do chwili rozstrzygnięcia Konkursu. Otwarcia kopert dokona Sąd konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu. 12

13 9.10. Na czas pracy Sądu Konkursowego przyjęte przez Uczestnika Konkursu liczby rozpoznawcze zostaną w sposób nieprzejrzysty zaklejone i zastąpione nową numeracją, która będzie obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania prac Sądu Konkursowego. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie. Koperta zostanie przechowana w stanie nienaruszonym w szafie pancernej znajdującej się w siedzibie Organizatora do czasu ogłoszenia wyników Konkursu Uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie moŝe złoŝyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu w składzie, którego występuje autor lub współautor więcej niŝ jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace lub prace, których jest współautorem nie będą uwzględnione. 10. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Prace konkursowe zostaną ocenione (punktowane) przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów: a). Walory rozwiązania projektowego- PK : waga kryterium (Wga): 65% -atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych; -sprawność funkcjonalna zaproponowanych rozwiązań; -spełnienie załoŝeń powierzchniowych. b). Cena za opracowanie Projektu- PC: waga kryterium (Wgb): 30% c). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji (wg pkt 3.2 Regulaminu) PI - waga kryterium (Wgc): 5% Razem 100% Liczby punktów, jakie kaŝda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełniania poszczególnych kryteriów, o których wyŝej mowa, będą obliczane wg następujących zaleŝności: 13

14 a) za kryterium PK - walory rozwiązania projektowego : PK= (Kn/ Kmax) x Wga x Wp gdzie: Kn - oznacza sumę punktów (1 pkt =1 głos) za walory rozwiązania projektowego w badanej pracy konkursowej otrzymanych w głosowaniu Sądu Konkursowego dla rozpatrywanego rozwiązania. Przewodniczący Sądu Konkursowego, po przeprowadzeniu dyskusji nad omawianym rozwiązaniem, podda rozwiązanie głosowaniu jawnemu poprzez podniesienie ręki. KaŜdy głos oddany na omawiane rozwiązanie stanowi 1 pkt. (Kn). Wynik głosowania obliczy Sekretarz Sądu, zapisując je do protokołu z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz ogłaszając Składowi Sądu Konkursowego. Kmax - oznacza najwyŝszą sumę punktów ( 1 pkt = liczba sędziów Sądu Konkursowego ogółem); Wga- oznacza wagę procentową równą 65% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy 100% Uwaga: W tym kryterium ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o indywidualne gusta, smak artystyczny i wyczucie architektoniczne poszczególnych członków komisji w odniesieniu do zaproponowanych rozwiązań w powiązaniu do załoŝeń określonych w Regulaminie Konkursu oraz w oparciu o kryterium spełnienia załoŝeń powierzchniowych. b) za kryterium PC - cena prac projektowych : PC = (Pmin/Pbad) x Wgb x Wp gdzie: Pmin - oznacza najniŝszą cenę prac projektowych oferowaną w pracach złoŝonych do Konkursu; Pbad - oznacza cenę prac projektowych zaoferowaną w ocenianej pracy konkursowej 14

15 Wgb - oznacza wagę procentową kosztów przyszłej realizacji koncepcji konkursowej, równą 30% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy 100%. c) za kryterium PI - szacunkowy koszt realizacji inwestycji: PI = (PIrmin/ Pibad) x Wgc x Wp gdzie: PImin - oznacza najniŝsze szacunkowe koszty realizacji inwestycji przedstawione pracach złoŝonych na Konkurs; Pibad- oznacza koszty szacunkowe realizacji inwestycji przedstawione w badanej pracy; Wgc - oznacza wagę procentową równą 5% Wp - oznacza współczynnik proporcjonalności, równy100% Uwaga: KaŜda praca konkursowa, w której szacowany koszt realizacji inwestycji lub cena jednostkowa (wg zasad z pkt 3.2 Regulaminu Konkursu ) w odniesieniu do 1 m2 powierzchni całkowitej netto - przekroczy maksymalny, planowany przez Zamawiającego, koszt określony dla niniejszego konkursu, zostanie odrzucona Ilość punktów uzyskanych przez oceniane prace konkursowe. a) Sąd Konkursowy, po przeprowadzeniu punktacji w kaŝdym kryterium, dokona sumowania uzyskanych punktów przez pracę konkursową w kaŝdej kategorii kryterium. Wynik podsumowania zostanie odnotowany w protokole. b) Przewodniczący Sadu Konkursowego przedstawi Organizatorowi konkursu do zatwierdzenia jako najlepszą pracę konkursową, która uzyskała największą ilość punktów. 15

16 UWAGA: W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka prac konkursowych, Przewodniczący zarządzi głosowanie nad tymi pracami. KaŜdy Sędzia posiadał będzie, w tym glosowaniu tylko jeden głos. Wynik głosowania zostanie odnotowany w protokole. Przewodniczący Sadu Konkursowego przedstawi Organizatorowi konkursu do zatwierdzenia jako najlepszą pracę konkursową, która uzyskała największą ilość głosów w tym głosowaniu Praca konkursowa, która uzyska drugą i trzecią pozycję w rankingu punktowym, zgodnie z Regulaminem Konkursu, uznana zostanie jako drugą i trzecią w kolejności Ocenie prac będą podlegały wyłącznie te prace konkursowe, które zostaną złoŝone w terminie określonym w pkt. 9.1 i 9.2 Regulaminu Konkursu Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo nie wybrania Ŝadnej z prac w przypadku, gdy nie będą one spełniać jego oczekiwań. 11. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora konkursu składa się z 9 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby: - Prof. nzw. dr hab. inŝ. arch. Ewa Kuryłowicz - Prof. zw. dr hab. inŝ. arch. Wojciech Buliński - Dr inŝ. arch. Krzysztof Bojanowski - mgr inŝ. arch. Jolanta Wąsik - mgr inŝ. arch. Jan Ciesielka - mgr inŝ. arch. Marek Tarko - Lesław Boryś - Adam Górski - dr Krzysztof Pawłowski prezydent WyŜszej Szkoły Biznesu (WSB NLU) w Nowym Sączu - Przewodniczący Sądu Konkursowego Do obsługi Sądu powołany zostanie Sekretarz Sądu Konkursowego 16

17 11.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu moŝe dokonać zmiany w składzie Sądu Konkursowego W toku Konkursu mogą zostać powołani rzeczoznawcy, doradcy i asystenci, którzy nie mają prawa udziału w głosowaniach Sądu Konkursowego i rozstrzygnięciu konkursu Nikt ze składu Sądu konkursowego, kierownictwa Organizatora Konkursu, rzeczoznawców i doradców oraz osób uczestniczących w procedurach przygotowania oraz analizy prac konkursowych i rozstrzygania wyników Konkursu oraz członkowie ich rodzin nie moŝe uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w przygotowaniu i opracowaniu pracy konkursowej. 12. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD Organizator Konkursu przyzna nagrodę określoną w pkt Regulaminu Konkursu Uczestnikowi Konkursu, którego praca konkursowa uzyska najwyŝszą ocenę i zostanie wybrana przez Sąd Konkursowy Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie Uczestnika Konkursu składającego zwycięską pracę konkursową do negocjacji mających doprowadzić do zawarcia umowy dotyczącej wykonania pełnej dokumentacji projektowej (zakres wg pkt 13.1 ) W przypadku, gdyby autor wybranej pracy nie podpisał umowy o wykonanie projektu w terminie 10 dni od daty otrzymania zaproszenia do zawarcia umowy, Organizator Konkursu będzie mieć prawo do wyboru do realizacji innej pracy spośród prac zgłoszonych do konkursu, w kolejności otrzymanych punktów W przypadku nie podpisania umowy o wykonanie projektu z autorem wybranej pracy określonym w 12.3 Organizator Konkursu przeniesie z powrotem autorskie prawa majątkowe do pracy, z której autorem umowa nie została podpisana. 17

18 13. ZAKRES PROJEKTU SPORZĄDZONEGO PRZEZ AUTORA PO PODPISANIU UMOWY Autor wybranej w Konkursie pracy, o której mowa w pkt.12.1, sporządzi: koncepcję programowo przestrzenną, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót oraz opracuje materiały przetargowe (kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację BIOZ ) na potrzeby postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, powstałą na podstawie wybranej pracy konkursowej. Autor powyŝszej dokumentacji projektowej zobowiązany jest równieŝ do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji pn : Budowa Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego jest częścią wynagrodzenia za prace projektowe Autor pracy, z którym Organizator Konkursu podpisze umowę, będzie takŝe zobowiązany do uzyskania w imieniu Organizatora Konkursu, działając na podstawie stosownych pełnomocnictw, wszelkich wymaganych prawem prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych ( w tym m.in.: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ) oraz przygotowania wniosku i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PARKU TECHNOLOGICZNEGO - MIASTECZKO MULTIMEDIALNE w NOWYM SĄCZU. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany, niezwłocznie po podpisaniu umowy o prace projektowe, do rozpoczęcia postępowanie dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( niniejsza inwestycja jest objęta obowiązkiem sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ) tak, aby uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nastąpiło przed terminem określonym w pkt Z uwagi na warunki wynikające z umowy o finansowanie projektu ze środków UE oraz obowiązujące, przy postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydawaniu decyzji o 18

19 pozwoleniu na budowę, terminy administracyjne, nieprzekraczalnym terminem złoŝenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji jest dzień Wymaga się, aby dokumentacja projektowa wykonana na podstawie wybranego w konkursie opracowania, była zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI AUTORA WYBRANEJ PRACY KONKURSOWEJ 14.1 Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie moŝe naruszać praw autorskich Uczestników Konkursu. Po wyborze pracy konkursowej Organizator Konkursu przejmie autorskie prawa majątkowe do pracy wybranej do realizacji, oraz własność egzemplarza nośnika, na którym utrwalona jest ta praca z uwzględnieniem poniŝszych postanowień Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a takŝe moŝliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich) Przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej, o której mowa w pkt 12.1, lub pracy wybranej do realizacji, nastąpi, z zastrzeŝeniem postanowień pkt 12, bez wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: a) prawa do opracowania pracy, w szczególności jej przeróbki lub adaptacji. KaŜde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi pracy, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia b) prawa do opracowania pracy polegające na sporządzaniu prac zaleŝnych, w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych, jednakŝe powierzenie opracowania pracy konkursowej, stanowiącej nagrodę w konkursie, innej osobie niŝ autor nagrodzonej pracy, moŝe mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem Konkursu a autorem zwycięskiej pracy 19

20 c) prawa do wykonywania robót budowlanych, wg projektów sporządzonych na podstawie pracy, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z poźn. zm) Uczestnik Konkursu, którego praca wybrana została do realizacji, zobowiązany jest do przystąpienia do uzgodnienia ostatecznej treści umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Uzgodnienie ostatecznej treści umowy i jej podpisanie nie moŝe nastąpić później niŝ w terminie 10 dni od otrzymania zaproszenia do negocjacji w celu podpisanie umowy. W przypadku nie uzgodnienia wszystkich warunków umowy w tym terminie Organizator Konkursu moŝe odstąpić od zwarcia umowy o wykonanie projektu z autorem pracy. Zastosowanie mają wówczas postanowienia pkt Regulaminu. Istotne, dla Organizatora konkursu, warunki umowy zawarte są w załączniku nr Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika Konkursu będącego autorem zwycięskiej pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazujących na pracy konkursowej uwzględniali zalecenia Organizatora Organizator Konkursu moŝe nie zawrzeć umowy o prace projektowe z Uczestnikiem Konkursu będącym autorem wybranej do realizacji pracy konkursowej w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe realizacja inwestycji nie będzie moŝliwa, jeŝeli nie moŝna było tego przewidzieć przed przewidywanym terminem zawarcia umowy Nie zawarcie przez Organizatora Konkursu z Uczestnikiem Konkursu, umowy na wykonanie projektu w myśl punktu 14.6 nie stanowi dla autora wybranej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego Prace nie nagrodzone mogą zostać odebrane przez Uczestników Konkursu lub osoby przez nich upowaŝnione, za zwrotem pokwitowania złoŝenia pracy, nie później niŝ w terminie czterech miesięcy od daty 20

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo