PRZEDMIAR Mieszkania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania"

Transkrypt

1 bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : STRÓW WIELKOPOLSKI, UL. ZIELONA 8A Nazwa zamawiaj¹cego : GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI Adres zamawiaj¹cego : OSTRÓW WIELKOPOLSKI Data opracowania kosztorysu inwestorskiego : PA DZIERNIK 2007 Ogóùem wartoœã kosztorysowa robót : 0.00 zù Sùownie: zero i 00/100 zù WYKONAWCA: ZAMAWIAJ CY : Data opracowania PA DZIERNIK 2007 Data zatwierdzenia Dokument zostaù opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH L Nazwa Robocizna Materiaùy Sprzêt RAZEM 1 Roboty ziemne Úciany przyziemia Dach Podùo a Stolarka okienna i drzwiowa Wyprawy wewnêtrzne œcian Elewacja Opaska wokóù budynku 0.00 RAZEM 0.00 Sùownie: zero i 00/100 zù - 2 -

3 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt budynki socjalne - Ostrów Wlk- ul. Zielona 8a - paêdziernik - przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d gruboœci do 15 cm za pomoc¹ spycharek obmiar = R M S *0.955= r-g/ r-g m-g * spycharka g¹sienicowa 74kW (100KM) m-g/ 2 d.1 KNR Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹ spycharek - dodatek za ka de dalsze 5 cm gruboœci obmiar = *0.955= r-g/ r-g m-g * spycharka g¹sienicowa 74kW (100KM) m-g/ 3 d.1 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiêbiernymi o poj.ùy ki 0.25 m3 w gr.kat.iii z transurobku samochod.samowyùadowczymi na odlegùoœã do 1 km obmiar = m r-g/m 3 r-g m-g m-g * koparka g¹sienicowa 0.25 m m-g/m 3 3* samochód samowyùadowczy do 5 t m-g/m 3 4 d.1 KNR Rêczne wykopy ci¹gùe ze zùo eniem urobku na odkùad (kat.gr.iii) obmiar = m 3 r-g *0.955= r-g/m 3 5 d Podkùady betonowe pod ùawy i stopy fundamentowe - beton B-10 gr.5cm obmiar = m r-g/m 3 r-g m * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 m 3 m 3 m 3-3 -

4 L 6 d.1 Podstawa Opis jm Nakùady Koszt m awy fundamentowe betonowe, prostok¹tne szerokoœci do 0,6 m -beton B-20 - rêczne ukùadanie betonu obmiar = 10.69m 3 R M S 6.2r-g/m 3 r-g m m m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 3* drewno okr¹gùe na stemple budowlane 0.006m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.008m 3 /m 3 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.005m 3 /m 3 6* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 0.51kg/m 3 7* materiaùy pomocnicze m-g * œrodek transportowy 0.05m-g/m 3 7 d awy fundamentowe prostok¹tne elbetowe, o szer. do 0.6m - beton B-20 obmiar = m r-g/m 3 r-g m m m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 3* drewno okr¹gùe na stemple budowlane 0.004m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.007m 3 /m 3 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.005m 3 /m 3 6* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 0.53kg/m 3 7* materiaùy pomocnicze m-g * samochód skrzyniowy do 5t 0.05m-g/m 3 8 d Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty ebrowane - ùawy i stopy fundamentowe obmiar = 0.450t m 3 t 42.88r-g/t 2* prêty ebrowane 12 mm 1.02t/t 4* proœciarka do prêtów 4.3m-g/t r-g t m-g

5 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t 9 d Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty gùadkie - ùawy i stopy fundamentowe obmiar = 0.105t t 35.72r-g/t 2* prêty gùadkie œr.do 7 mm 1.002t/t r-g t * proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t 10 d.1 NNRNKB Úciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 gr.25cm obmiar = 19.58m r-g/m 3 r-g szt szt m * bloczki betonowe 25x25x14 cm 73.3szt/m 3 3* bloczki betonowe 25x12x14 cm 46.9szt/m 3 4* zaprawa cementowa M m 3 /m 3 5* materiaùy pomocnicze 11 d.1 NNRNKB Úciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 gr.38cm obmiar = 29.14m r-g/m 3 r-g szt m * bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm 73.3szt/m 3 3* zaprawa cementowa M m 3 /m m 3 m 3

6 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 12 d analogia Tynki zewnêtrzne zwykùe kat. I na œcianach fundamentowych obmiar = r-g/ r-g m * zaprawa cementowo-wapienna M m 3 / m-g * wyci¹g m-g/ 13 d Izolacje poziome przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy podkùadowej asfaltowej na lepiku na gor¹co ùaw i œcian fundament. obmiar = r-g/ r-g kg * roztwór asfaltowy do gruntowania 0.3kg/ 3* lepik asfaltowy bez wypeùniaczy stosowany na kg gor¹co 3kg/ 4* papa asfaltowa podkùadowa izolacyjna / 5* drewno opaùowe kg kg/ 6* materiaùy pomocnicze m-g * samochód skrzyniowy do 5t m-g/ 14 d Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe œcian fundamentowych - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa obmiar = r-g/ r-g kg kg * roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R 0.35kg/ 3* roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P 0.4kg/ m-g * samochód skrzyniowy do 5t m-g/ - 6 -

7 L 15 d.1 Podstawa Opis jm Nakùady Koszt analogia Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa obmiar = R M S r-g/ r-g kg kg * roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R 0.35kg/ 3* roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P 0.4kg/ m-g * samochód skrzyniowy do 5t m-g/ 16 d.1 KNR Zasypywanie wykopów piaskiem obmiar = m 3 m 3 1* piasek 1.25m 3 /m 3 m m-g * spycharka g¹sienicowa 55 kw (75 KM) m-g/m 3 17 d.1 KNR Zagêszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi obmiar = m r-g/m 3 r-g m-g * ubijak spalinowy 200 kg m-g/m 3 m 3 Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Roboty ziemne RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM - 7 -

8 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 2 Úciany przyziemia 18 NNRNKB 202 (z.viii) Úciany o gruboœci 36 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokoœci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o dùugoœci 59 cm na zaprawie klejowej obmiar = R M S 1.41r-g/ r-g szt * bloczki z betonu komórkowego 59x24x36 cm 7.18szt/ 3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg kg/ 19 NNRNKB (z.viii) Úciany o gruboœci 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokoœci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o dùugoœci 59 cm na zaprawie klejowej obmiar = r-g/ r-g szt * bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm 7.18szt/ 3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg kg/ 20 NNRNKB a-03 (z.viii) Úcianki dziaùowe o gruboœci 6 cm z pùytek z betonu komórkowego o dùugoœci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiaùów wyci¹giem obmiar = r-g/ r-g szt * pùytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm 7.18szt/ 3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg kg/ m-g * wyci¹g 0.04m-g/ Otwory na okna w œcianach murowanych gruboœci 1 1/2 i 2 ceg. z cegieù pojedynczych obmiar = 12.00szt szt 2.5r-g/szt r-g

9 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w œcianach murowanych gruboœci 1 1/2 i 2 ceg. z cegieù pojedynczych obmiar = 12.00szt szt r-g r-g/szt 23 m Otwory w œcianach murowanych -uùo enie nadpro y prefabrykowanych obmiar = 28.80m 0.2r-g/m 2* nadpro a prefabrykowane L-19/120 12*2=24szt r-g szt * wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycznym m-g ,5 t 0.02m-g/m 24 m Wieñce monolityczne na œcianach zewnetrznych z betonu B-20 obmiar = 7.29m r-g/m 3 r-g m m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.035m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.02m 3 /m 3 5* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 3.2kg/m 3 6* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 0.87m-g/m 3 8* œrodek transportowy 0.1m-g/m Wieñce monolityczne na œcianach wewnêtrznych z betonu B-20 obmiar = 5.77m 3 7.5r-g/m 3 r-g * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-20 m m 3 /m 3 3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m m 3 /m 3 m 3-9 -

10 0.00 kg L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m m 3 /m 3 5* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 2.9kg/m 3 6* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 0.85m-g/m 3 8* œrodek transportowy 0.09m-g/m Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty ebrowane - wieñce obmiar = 0.632t t 42.88r-g/t 2* prêty ebrowane 12 mm 1.02t/t r-g t * proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty gùadkie - wieñce obmiar = 0.189t t 35.72r-g/t 2* prêty gùadkie œr.do 7 mm 1.002t/t r-g t * proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t 28 NNRNKB e-02 Strop elbetowy gêsto ebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiêtoœci m - transport materiaùów wyci¹giem obmiar =

11 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S r-g/ r-g m szt m m m m kg * belki kratownicowe Teriva I 1.84m/ 3* pustaki stropowe Teriva 7.05szt/ 4* beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 / 5* drewno okr¹gùe na stemple budowlane m 3 / 6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.001m 3 / 8* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 0.09kg/ 9* materiaùy pomocnicze 10 wyci¹g m-g * m-g/ 11 œrodek transportowy m-g * m-g/ Ýebroa rozdzielcze, stos.desk.obw.do przekr.do 12 obmiar = 1.34m r-g/m 3 r-g m m m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 3* drewno okr¹gùe na stemple budowlane 0.021m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.084m 3 /m 3 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.083m 3 /m 3 6* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 4.5kg/m 3 7* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 3.31m-g/m 3 9* œrodek transportowy 0.2m-g/m Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty ebrowane - ebro rozdzielcze obmiar = 0.124t m 3 t 42.88r-g/t 2* prêty ebrowane 12 mm 1.02t/t r-g t

12 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 4* proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty gùadkie - ebro rozdzielcze obmiar = 0.016t t 35.72r-g/t 2* prêty gùadkie œr.do 7 mm 1.002t/t r-g t * proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t Kanaly wentylacyjne z pustaków ceramicznych obmiar = 41.40m m 0.43r-g/m 2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm 4.1szt/m 3* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 /m r-g szt m * wyci¹g m-g m-g/m Okùadanie (szpaldowanie) kanaùów wentylacyjnych cegùami gr.1/4ceg. obmiar = r-g/ r-g * cegùa budowlana peùna kl szt/ szt

13 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 3* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 / R M S m-g * wyci¹g 0.14m-g/ Wieloprzewodowe kominy wolno stoj¹ce z cegieù 1/2x1/2ceg. obmiar = 6.79m r-g/m 3 r-g szt m * cegùa budowlana peùna kl szt/m 3 3* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 /m 3 m-g * wyci¹g 1.58m-g/m Nakrywy attyk œcian ogniowych i kominów o œr.gr.7cm obmiar = r-g/ r-g m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 / 3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.014m 3 / 4* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 0.6kg/ 5* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 0.15m-g/ 7* œrodek transportowy 0.01m-g/ m 3 Stopnie betonowe zewn.na gotowym podùo u m 3 obmiar = 2.88m r-g/m 3 r-g * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-20 m m 3 /m 3 3* drewno okr¹gùe na stemple budowlane m m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m m 3 /m 3 5* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe kg kg/m

14 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 6* materiaùy pomocnicze m-g * œrodek transportowy 0.08m-g/m Gzymsy, o wysiêgu do 50cm obmiar = 1.52m 3 m r-g/m 3 r-g m m m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 3* drewno okr¹gùe na stemple budowlane 0.011m 3 /m 3 4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.038m 3 /m 3 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.204m 3 /m 3 6* gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe 2.3kg/m 3 7* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 2.13m-g/m 3 9* œrodek transportowy 0.15m-g/m Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - prêty gùadkie - gzyms obmiar = 0.044t t 35.72r-g/t 2* prêty gùadkie œr.do 7 mm 1.002t/t r-g t * proœciarka do prêtów m-g m-g/t 5* no yce do prêtów m-g m-g/t 6* giêtarka do prêtów m-g m-g/t 7* wyci¹g m-g m-g/t 8* samochód skrzyniowy do 5t m-g m-g/t 39 NNRNKB (z.viii)attyka o gruboœci 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o dùugoœci 59 cm na zaprawie klejowej obmiar = r-g/ r-g

15 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 2* bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm 7.18szt/ 3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka 7.52kg/ R M S kg Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Úciany przyziemia RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM

16 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 3 Dach 40 Izolacje cieplne z pùyt styropianowych poziome d na wierzchu konstrukcji na zaprawie obmiar = R M S r-g/ r-g m * pùyty styropianowe FS-20 gr.20cm 1.05 / 3* zaprawa cementowa M m 3 / m-g m-g * wyci¹g m-g/ 6* œrodek transportowy m-g/ 41 d.3 KNR 0-15II Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ - jedna warstwa obmiar = r-g/ r-g kg szt kg * papa podkùadowa termozgrzewalna 1.18 / 3* asfaltowa emulsja anionowa 0.3kg/ 4* koùki do mocowania styropianu 6szt/ 5* gaz propan-butan 0.15kg/ 6* materiaùy pomocnicze 7* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycznym m-g ,5 t 0.003m-g/ 8* œrodek transportowy m-g m-g/ 42 KNR 0-15II d Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ - ka - da nastêpna warstwa obmiar = r-g/ r-g kg * papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1.17 / 3* gaz propan-butan 0.15kg/ m-g m-g * wyci¹g 0.002m-g/ 6* œrodek transportowy m-g/

17 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 43 NNRNKB 202 d (z.viii) Rynny dachowe póùokr¹gùe z polichlorku winylu o œr. 120 mm ù¹czone na klej - monta rynien obmiar = 59.76m m 0.312r-g/m 2* rynny dachowe z PVC œr. 120 mm 1.02m/m 3* uchwyty rynnowe 2kpl/m 4* zù¹czki rynnowe 0.25szt/m 5* klej dm 3 /m 6* materiaùy pomocnicze r-g m kpl szt dm * œrodek transportowy m-g m-g/m 8* wyci¹g m-g m-g/m 44 d.3 NNRNKB (z.viii) Rynny dachowe póùokr¹gùe z polichlorku winylu o œr. 120 mm ù¹czone na klej - monta lejów spustowych obmiar = 6.00szt. szt r-g/szt. 2* lej spustowe 1szt/szt. 3* klej dm 3 /szt. r-g szt dm * œrodek transportowy m-g m-g/szt. 6* wyci¹g m-g m-g/szt. 45 d.3 NNRNKB (z.viii) Rynny dachowe póùokr¹gùe z polichlorku winylu o œr. 120 mm ù¹czone na klej - monta denek rynnowych obmiar = 4.00szt. szt r-g/szt. 2* denka rynnowe 1szt/szt. 3* klej dm 3 /szt. 5* œrodek transportowy m-g/szt. r-g szt dm m-g

18 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 6* wyci¹g m-g m-g/szt. 46 NNRNKB 202 d (z.viii) Rury spustowe okr¹gùe z polichlorku winylu o œr. 100 mm obmiar = 19.80m m r-g/m 2* rury spustowe okr¹gùe z PVC 1.01m/m 3* uchwyty do rur spustowych 0.5kpl/m 4* zù¹czki 0.24szt/m 5* materiaùy pomocnicze r-g m kpl szt * œrodek transportowy m-g m-g/m 47 NNRNKB 202 szt. d (z.viii) Rury spustowe okr¹gùe z polichlorku winylu - kolanka o œr. 100 mm obmiar = 18.00szt r-g/szt. 2* kolanka okr¹gùe 1szt/szt. 3* klej dm 3 /szt. r-g szt dm * œrodek transportowy m-g m-g/szt. 48 NNRNKB 202 d (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniêciu ponad 25 cm obmiar = r-g/ r-g szt m * blacha powlekana pùaska 1.23 / 3* wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach 17.2szt/ 4* zaprawa cementowa M m 3 / 5* materiaùy pomocnicze m-g * œrodek transportowy 0.008m-g/

19 PODSUMOWANIE RAZEM Dach RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM Sùownie: zero i 00/100 zù

20 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 4 Podùo a 49 Podkùady z ubitych materiaùów sypkich na podùo u m 3 d gruntowym gr.30cm obmiar = 93.85m 3 R M S 4.32r-g/m 3 r-g m * piasek do zapraw 1.08m 3 /m 3 50 d Podkùady betonowe na podùo u gruntowy z betonu B-15 gr.12cm obmiar = 37.54m r-g/m 3 r-g m * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 /m 3 51 d Izolacje z foli PCVna sucho pozioma - jedna warstwa obmiar = r-g/ r-g * folia PCV 0,5mm 1.19 / m-g m-g * wyci¹g m-g/ 5* œrodek transportowy m-g/ 52 d Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa obmiar = r-g/ r-g * pùyty styropianowe FS-20 gr.8cm 1.05 / m-g m-g * wyci¹g m-g/ 5* œrodek transportowy m-g/ m 3

21 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 53 d Izolacje z foli PCVna sucho pozioma - jedna warstwa obmiar = r-g/ r-g * folia PCV 0,5mm 1.19 / m-g m-g * wyci¹g m-g/ 5* œrodek transportowy m-g/ 54 d.4 KNR Posadzki betonowe gruboœci 5 cm z betonu B- 15 obmiar = *0.955= r-g/ r-g m t m kg m m kg * beton zwykùy z kruszywa naturalnego B m 3 / 3* cement 25 z dodatkami t/ 4* piasek do zapraw 0.007m 3 / 5* masa asfaltowa izolacyjna 0.68kg/ 6* paski szkùa szer.2.0 cm 1.08m/ 7* listwy iglaste kl.ii 0.4m/ 8* drewno opaùowe kg/ 9* materiaùy pomocnicze 55 d Dopùata za zbrojenie siatk¹ stalow¹ zgrzewan¹ fi 4.5mm o oczkach 15x15cm obmiar = r-g/ r-g * siatka stalowa zgrzewana fi 4.5mm o oczkach 15x15cm 1.02 / m-g m-g * wyci¹g m-g/ 5* œrodek transportowy m-g/

22 L 56 d.4 Podstawa Opis jm Nakùady Koszt NNRNKB (z.vi) Posadzki jednobarwne z pùytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 obmiar = R M S 2.26r-g/ r-g kg kg * pùytki kamionkowe GRES posadzkowe 1.04 / 3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.22kg/ 4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.27kg/ 5* materiaùy pomocnicze m-g m-g * wyci¹g 0.03m-g/ 7* œrodek transportowy 0.04m-g/ 57 d.4 NNRNKB (z.vi) Cokoliki z pùytek kamionkowych GRES obmiar = m m 0.57r-g/m 2* pùytki kamionkowe GRES posadzkowe /m 3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0.65kg/m 4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.08kg/m 5* materiaùy pomocnicze r-g kg kg * wyci¹g m-g m-g/m 7* œrodek transportowy m-g m-g/m Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Podùo a RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM

23 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 5 Stolarka okienna i drzwiowa 58 KNR 0-19 Monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych d dwudzielnych z PCV z obróbk¹ obsadze- nia o pow. ponad 2.5 m2 obmiar = R M S 2.86r-g/ r-g szt dm dm kg * kotwy stalowe 4.4szt/ 3* pianka poliuretanowa 0.25dm 3 / 4* silikon 0.05dm 3 / 5* gips szpachlowy 1.84kg/ 6* mineralna szpachlówka do tynków zewnêtrznych kg kg/ 7* materiaùy pomocnicze 8* okna z tworzyw 1,80x1,50m 12szt szt m-g * wyci¹g 0.04m-g/ 10 œrodek transportowy m-g * 0.06m-g/ 59 d.5 KNR-W Drzwi zewnêtrzne pùycinowe peùne jednoskrzydùowe bez naœwietli o powierzchni ponad 1.5 m2 obmiar = r-g/ r-g dm kg * szpachlówka celulozowa 0.2dm 3 / 3* pianka poliuretanowa 0.04kg/ % % 5* drzwi drewniane zewnêtrzne 0,90x2,0m 12szt szt m-g m-g * wyci¹g 0.05m-g/ 7* œrodek transportowy 0.06m-g/ 60 d.5 KNR-W Oœcie nice stalowe dla drzwi wewn¹trzlokalowych obmiar = 24.00szt. szt. 1.54r-g/szt. 2* oœcie nice stalowe '80' 12szt 15% 4* oœcie nice stalowe '90' 12szt r-g szt % szt

24 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 5* wyci¹g m-g m-g/szt. 6* œrodek transportowy m-g m-g/szt. 61 d.5 KNR-W Skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne peùne jednoskrzydùowe fabrycznie wykoñczone obmiar = r-g/ r-g * skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne 0,90x2, 0m 12szt 3* skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne 0,80x2, 0m z kratk¹ wentylacyjn¹ 12szt szt szt m-g m-g * wyci¹g 0.04m-g/ 5* œrodek transportowy 0.02m-g/ 62 d Obsadzenie podokienników wewnêtrznych z pùyt laminowanych, dl.ponad 1m obmiar = 12.00szt szt 2.12r-g/szt 2* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 /szt 4* podokienniki wewnêtrzne z pùyt laminowanych dù szt r-g m szt * wyci¹g m-g m-g/szt 63 d.5 NNRNKB (z.vi) Podokienniki zewnêtrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm obmiar = r-g/ r-g szt m * blacha powlekana pùaska 1.23 / 3* wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach 27.5szt/ 4* zaprawa cementowa M m 3 / 5* materiaùy pomocnicze

25 m-g L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 6* œrodek transportowy 0.008m-g/ Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Stolarka okienna i drzwiowa RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM

26 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 6 Wyprawy wewnêtrzne œcian 64 d.6 KNR analogia Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi obmiar = R M S 0.19r-g/ r-g kg * gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.6kg/ % % 65 d Tynki wewn.zwykùe kat.iii wykon.rêcznie na stropach i podci¹gach obmiar = r-g/ r-g m m m * zaprawa wapienna M m 3 / 3* zaprawa cementowo wapienna M m 3 / 4* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 5* materiaùy pomocnicze m-g * wyci¹g m-g/ 66 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnêtrznych - tynków gùadkich bez gruntowania obmiar = r-g/ r-g dm * farba emulsyjna do wymalowañ wewnêtrznych dm 3 / m-g * œrodek transportowy m-g/ 67 d Dwukrotne malowanie zwykùe farb¹ olejn¹ lub ftalow¹ tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = r-g/ r-g * farba olejna do gruntowania dm dm 3 / 3* farba olejna nawierzchniowa dm dm 3 /

27 dm dm dm ark L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt R M S 4* grunt pokostowy 0.18dm 3 / 5* rozcieñczalnik dm 3 / 6* szpachlówka olejno- ywiczna dm 3 / 7* papier œcierny 0.35ark/ 8* materiaùy pomocnicze m-g * œrodek transportowy m-g/ 68 d.6 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach obmiar = 36.00szt. szt. 0.68r-g/szt. r-g * cegùa budowlana peùna kl.15 szt szt/szt. 3* cement portlandzki 35 bez dodatków kg kg/szt. 4* piasek do zapraw m m 3 /szt. 5* kratki wentylacyjne z PCV szt szt/szt. 6* woda m m 3 /szt. 7* materiaùy pomocnicze Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Wyprawy wewnêtrzne œcian RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM

28 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 7 Elewacja 69 d.7 KNR analogia Przyklejenie pùyt styropianowych do wieñcy, gzymsu i attyki obmiar = R M S 1.595r-g/ r-g m * pùyty styropianowe FS-15 gr. 12 cm m 3 / 3* uniwersalna zaprawa klejowa do pùyt styropianowych kg ATLAS STOPTER K-20 6kg/ m-g m-g * uraw okienny przenoœny 0,15 t m-g/ 6* œrodek transportowy 0.01m-g/ 70 d.7 KNR Ocieplenie œcian budynków pùytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie pùyt styropianowych za pomoc¹ dybli plastikowych do œcian z gazobetonu obmiar = szt szt r-g/szt 2* dyble plastikowe "z grzybkami" 1.04szt/szt r-g szt * uraw okienny przenoœny 0,15 t m-g m-g/szt 5* œrodek transportowy m-g m-g/szt 71 d.7 KNR Ocieplenie œcian budynków pùytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na gzymsie obmiar = r-g/ r-g * uniwersalna zaprawa klejowa do pùyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 4kg/ kg * siatka z wùókna szklanego / m-g m-g * uraw okienny przenoœny 0,15 t 0.007m-g/ 6* œrodek transportowy m-g/

29 L 72 d.7 Podstawa Opis jm Nakùady Koszt Tynki zewnêtrzne zwykùe kat. III na œcianach pùaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane rêcznie obmiar = R M S r-g/ r-g m m m * zaprawa wapienna M m 3 / 3* zaprawa cementowo-wapienna M m 3 / 4* zaprawa cementowo-wapienna m m 3 / 5* materiaùy pomocnicze m-g * uraw okienny przenoœny 0,15 t m-g/ 73 d.7 KNR analogia Dwukrotne malowanie farb¹ elewacyjn¹ Krotnoœã = 2 obmiar = *2=0.352r-g/ r-g dm * farba selewacyjna 0.33*2=0.66dm 3 / m-g * samochód skrzyniowy do 5t *2=0.0008m-g/ Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE Elewacja RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM

30 L Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 8 Opaska wokóù budynku 74 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagêszczeniem rêcznym d cm gruboœã warstwy po zagêszczeniu obmiar = R M S r-g/ r-g m m * piasek' 0.037m 3 / 3* woda m 3 / % % 75 d.8 KNR Podsypka piaskowa z zagêszczeniem rêcznym - za ka dy dalszy 1 cm gruboœã warstwy po zagêszczeniu /ù¹cznie 5cm/ Krotnoœã = 2 obmiar = *2=0.0166r-g/ r-g m m * piasek' *2=0.0246m 3 / 3* woda *2=0.0012m 3 / % % 76 d.8 KNR Zagêszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi obmiar = 3.645m r-g/m 3 r-g m-g * ubijak spalinowy 200 kg m-g/m 3 77 d.8 KNR Opaska z pùyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyspoin zapr.cem. obmiar = r-g/ r-g szt m t m * pùyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm 8.09szt/ 3* piasek m 3 / 4* cement portlandzki zwykùy bez dodatków t/ 5* woda m 3 / 6* materiaùy pomocnicze % % m

31 PODSUMOWANIE RAZEM Opaska wokóù budynku RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM Sùownie: zero i 00/100 zù RAZEM PODSUMOWANIE CA Y KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt OGÓ EM Sùownie: zero i 00/100 zù

32 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY L Nazwa Jm Iloœã Cena Wartoœã 1. robocizna r-g RAZEM Sùownie: zero i 00/100 zù

33 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW L Nazwa Jm Iloœã Il inw. Il wyk. Cena Wartoœã 1. asfaltowa emulsja anionowa kg belki kratownicowe Teriva I m beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-10 m beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-15 m beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-20 m blacha powlekana pùaska bloczki betonowe 25x12x14 cm szt bloczki betonowe 25x25x14 cm szt bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt bloczki z betonu komórkowego 59x24x36 cm szt cegùa budowlana peùna kl.15 szt cement 25 z dodatkami t cement portlandzki 35 bez dodatków kg cement portlandzki zwykùy bez dodatków 35 t denka rynnowe szt deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m drewno okr¹gùe na stemple budowlane m drewno opaùowe kg drzwi drewniane zewnêtrzne 0,90x2,0m szt dyble plastikowe "z grzybkami" szt farba emulsyjna do wymalowañ wewnêtrznych dm farba olejna do gruntowania dm farba olejna nawierzchniowa dm farba selewacyjna dm folia PCV 0,5mm gaz propan-butan kg gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg gips szpachlowy kg grunt pokostowy dm gwoêdzie budowlane okr¹gùe goùe kg klej dm kolanka okr¹gùe szt koùki do mocowania styropianu szt kotwy stalowe szt kratki wentylacyjne z PCV szt lej spustowe szt lepik asfaltowy bez wypeùniaczy stosowany na kg gor¹co 41. listwy iglaste kl.ii m masa asfaltowa izolacyjna kg mineralna szpachlówka do tynków zewnêtrznych kg nadpro a prefabrykowane L-19/120 szt okna z tworzyw 1,80x1,50m szt oœcie nice stalowe '80' szt oœcie nice stalowe '90' szt papa asfaltowa podkùadowa izolacyjna papa podkùadowa termozgrzewalna papa termozgrzewalna nawierzchniowa papier œcierny ark paski szkùa szer.2.0 cm m pianka poliuretanowa dm pianka poliuretanowa kg piasek m piasek m piasek' m piasek do zapraw m pùytki kamionkowe GRES posadzkowe pùytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm szt pùyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt pùyty styropianowe FS-15 gr. 12 cm m pùyty styropianowe FS-20 gr.20cm pùyty styropianowe FS-20 gr.8cm podokienniki wewnêtrzne z pùyt laminowanych szt dù prêty gùadkie œr.do 7 mm t prêty ebrowane 12 mm t pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt pustaki stropowe Teriva szt rozcieñczalnik dm roztwór asfaltowy do gruntowania kg roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg Grupa

34 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW L Nazwa Jm Iloœã Il inw. Il wyk. Cena Wartoœã 74. rury spustowe okr¹gùe z PVC m rynny dachowe z PVC œr. 120 mm m siatka stalowa zgrzewana fi 4.5mm o oczkach x15cm 77. siatka z wùókna szklanego silikon dm skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne 0,80x2, szt m z kratk¹ wentylacyjn¹ 80. skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne 0,90x2, szt m 81. szpachlówka celulozowa dm szpachlówka olejno- ywiczna dm uchwyty do rur spustowych kpl uchwyty rynnowe kpl uniwersalna zaprawa klejowa do pùyt styropianowych kg ATLAS STOPTER K wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach szt woda m zaprawa cementowa M-12 m zaprawa cementowa M 50 m zaprawa cementowa M 80 m zaprawa cementowo-wapienna M-2 m zaprawa cementowo-wapienna M-7 m zaprawa cementowo-wapienna m 50 m zaprawa cementowo wapienna M 15 m zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg zaprawa wapienna M 4 m zù¹czki szt zù¹czki rynnowe szt materiaùy pomocnicze zù 0.00 RAZEM Grupa Sùownie: zero i 00/100 zù

35 ZESTAWIENIE SPRZÆTU L Nazwa Jm Iloœã Cena Wartoœã 1. giêtarka do prêtów m-g koparka g¹sienicowa 0.25 m3 m-g no yce do prêtów m-g proœciarka do prêtów m-g samochód samowyùadowczy do 5 t m-g samochód skrzyniowy do 5t m-g samochód skrzyniowy do 5t m-g spycharka g¹sienicowa 55 kw (75 KM) m-g spycharka g¹sienicowa 74kW (100KM) m-g œrodek transportowy m-g œrodek transportowy m-g œrodek transportowy m-g œrodek transportowy m-g œrodek transportowy m-g ubijak spalinowy 200 kg m-g wyci¹g m-g wyci¹g m-g wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycznym 0,5 t m-g uraw okienny przenoœny 0,15 t m-g RAZEM Sùownie: zero i 00/100 zù

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 8A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - BURSA- DACH ADRES INWESTYCJI : Lipnik INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE II REMONT DACHU

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE II REMONT DACHU ZAK AD US UG PROJEKTOWYCH "BUDEX" NUSZ MICHALSKI JA- 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. CZARNIECKIEGO 63 PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE II REMONT DACHU NAZWA INWESTYCJI : : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Mieszkania

PRZEDMIAR Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE - PLAC GOSPODARCZY Lokalizacja /adres inwestycji/

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY

Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów ul. Wrzosowa 42 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. robocizna r-g 241.1971-1 - Norma PRO Wersja 4.1, Marzec 23 r. Licencja: 37337 dla Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. 1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Mechlin ul. Dąbrowska 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja "Świetlicy wiejskiej w Górze" ADRES INWESTYCJI : Góra gm. Śrem INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2 1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000 1* robocizna r-g 8.2400 4.12r-g/ 2* pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y K O S Z T O R Y S Ś L E P Y NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenia dla spikera, TV i obserwatora ADRES INWESTYCJI : ul.sportowa 1, 63-800 GOSTYŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY REMBUD Piotr Rumsicki 05-400 OTWOCK ul.jaśminowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : SMOLIŃSKA DANUTA DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2012R. Stawka roboczogodziny :

SPORZĄDZIŁ : SMOLIŃSKA DANUTA DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2012R. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE - WYMIANA OKIEN - POKÓJ NR 5. MAGAZYN PARTER, POKÓJ SOCJALNY I WC PARTER, KLATKA SCHODOWA, POKOJE NR 13,18,22,23 i 24 ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : Starostwo Powiatu Grodziskiego NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS tzw "ślepy"

KOSZTORYS tzw ślepy Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu Grudziadz, ul. Legionów 57 KOSZTORYS tzw "ślepy" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i pomieszczeń w budynku Nr 2 ADRES INWESTYCJI : Grudziadz,

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Urząd Gminy Krzemieniewo Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 KOSZTORYS PRZETARGOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa zaplecza socjalnego dla śweitlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla OSP ADRES INWESTYCJI : Mierzejewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z NAKŁADAMI

KOSZTORYS ŚLEPY Z NAKŁADAMI KOSZTORYS ŚEPY Z NAKŁADAMI NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy - prace budowlane ADRES INWESTYCJI : Wroniniec, gm. Niechlów INWESTOR : Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA MAGAZYNU ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. WOLNOŚCI 10 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW. 4620 Toruń 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : NAPRAWA ELEWACJI BUD. NR 137 ADRES ZADANIA : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW. 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KONSTRUKTOR mgr inŝ. K. Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na hali Zespołu Szkół Im. Noblistów Polskich ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : CKP BUDYNEK A- II ETAP (stan surowy zamknięty) ADRES INWESTYCJI : A. WOJSKA POSKIEGO 4 INWESTOR : Powiat Pleszewski ADRES INWESTORA : Pleszew 63-300, ul. Poznańska 79

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY PIWNICA

KOSZTORYS NAKŁADCZY PIWNICA MAGBUD Bogdan Krawczyk 99-300 Kutno ul. Narutowicza 8 KOSZTORYS NAKŁADCZY PIWNICA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynki wewnętrzne 45430000-0

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY

KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY KOSZTORYS ZEROWY NA WYKONANIE ETAPU I STAN SUROWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY ADRES INWESTYCJI : U.WOJSKA POSKIEGO 4 PESZEW INWESTOR : POWIAT PESZEWSKI ADRES INWESTORA : PESZEW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN WOLA Administracja Koło Szczegółowy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Prymasa Tysiąclecia 139 A m 1 INWESTOR : ZGN Wola Administracja Koło ADRES INWESTORA : ul. Ciołka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KARCZEWSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00 Modernizacja dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 (deontaż i ontaż

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Wymiana stolarki drzwiowej. m

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Wymiana stolarki drzwiowej. m Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 Wymiana stolarki drzwiowej 1 KNNR 3 0702- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m 2 d.1 06 - Nowe drzwi drewniane o identycz- nym kształcie jak istniejące

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m 3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m 3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Stan zerowy 1 KNR 2-01 d.1 0217-02 Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 17.09 17.090

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y K O S Z T O R Y S Ś L E P Y NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie sektora dla gości ADRES INWESTYCJI : ul.sportowa 1, 63-800 GOSTYŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : 1 Fundamenty

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAD II ZŁĄCZNIK nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAD II ZŁĄCZNIK nr 8 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT - ZAD II ZŁĄCZNIK nr 8 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w Hotelu Asystenta ADRES INWESTYCJI : Hotel Asystenta,

Bardziej szczegółowo