Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku"

Transkrypt

1 Idzie lat zajrzyj : Miłych i sympatycznych wakacji Ŝyczy Wjciech Rzwadwski redaktr ISBNika SZKOLENIE I DOSKONALENIE Prfesjnalne narzędzia infrmatyczne brkera infrmacji bizneswych seminarium szkleniwe, Warszawa, 15 lipca 2008 rku Seminarium szkleniwe będzie pświęcne mówieniu i demnstracji kilku największych na świecie bizneswych zasbów infrmacyjnych. Prelegenci pdczas zajęć mówią ptencjał ferwanych baz raz zademnstrują jeg wykrzystanie d wyszukiwania raz weryfikwania firm, twrzenia list mailingwych itp. Całść pprzedzi mówienie ptencjału infrmacyjneg świata - d gółu, d szczegółu. Uczestnicy seminarium trzymają graniczny czasw darmwy dstęp d prezentwanych baz (d indywidualneg wykrzystania p seminarium). W prgramie: Prfesjnalne zasby infrmacyjne n-line. Zasby infrmacyjne Dun & Bradstreet. Zasby infrmacyjne Kmpass. Zasby infrmacyjne baz plskich firm Teleadresn. Więcej infrmacji: Biur Organizacyjne: Centrum Prmcji Infrmatyki Sp. z.., Warszawa, ul. Międzybrska 50, tel , (78), fax , , Źródł: EBIB Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek - warsztaty, Ssnwiec, 29 września 2008 rku R. 4, z. 12 (43): pniedziałek, 30 czerwca 2008 rku w y d a n i e w a k a c y j n e Bibliteka WyŜszej Szkły Humanitas w Ssnwcu ma przyjemnść zaprsić wszystkich zaintereswanych biblitekarzy na warsztaty dziennikarskie pd tytułem "Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek", które dbędą się r. Celem sptkania będzie zapznanie uczestników z warsztatem pracy dziennikarza, rdzajami tekstów praswych raz spsbami nawiązywania i utrzymywania kntaktów biblitekarzy z mediami. Całść będzie pdzielna na dwa blki, w pierwszej z wykładami wystąpią wykładwcy WSH: dr Michał Kaczmarczyk raz prf. Dariusz Rtt. Drugą część stanwić będą warsztaty w pięciu grupach tematycznych, prwadzne przez sby na c dzień współpracujące z mediami. Sptkanie będzie równieŝ kazją d pdsumwania 10 lat działalnści naszej bibliteki, pchwalenia się siągnięciami i przedstawienia planów na przyszłść. Udział w sptkaniu jest bezpłatny. Ze względu na jeg charakter mŝemy przyjąć maksymalnie 100 sób. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prsimy pdanie numeru jedneg wybraneg warsztatu plus jeden alternatywny. Warsztaty dbywać się będą równlegle. Kntakt: (032) , mail: Termin zgłszeń upływa 15 września 2008 rku lub d wyczerpania miejsc. 1

2 Ramwy prgram knferencji "Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek": Wykłady: 1. Media relatins w działalnści biblitek, czyli jak infrmwać, by prmwać - dr Michał Kaczmarczyk. WSH Ssnwiec 2. Rzecznik praswy i jeg zadania - prf. Dariusz Rtt. WSH Sswniec Warsztaty: 1. Infrmacja praswa - ręŝ w walce media - mgr Ilna Pawłwska - WSH Ssnwiec, "Wiadmści Zagłębia" 2. Wydarzenia medialne i ich rganizacja - mgr Pitr Celej, WSH Ssnwiec, "Wiadmści Zagłębia" 3. Pdstawy autprezentacji i wystąpień publicznych - dr Bernard Grznka, WSH Ssnwiec 4. Jak się nie dać przed kamerą? - red. Michał Czernek, Telewizja Silesia 5. Media w słuŝbie bibliteki - dr Michał Kaczmarczyk, WSH Ssnwiec Źródł: Bibliteka WyŜszej Szkły Humanitas w Ssnwcu, dkument nline: data dstępu Studia pdyplmwe i dktranckie Instytut Infrmacji Naukwej Akademii Pedaggicznej w Krakwie rzpczął rekrutację na studia pdyplmwe: 1. Architektura infrmacji. Zarządzanie infrmacją w serwisach internetwych: 2. Biblitekznawstw i infrmacja naukwa (takŝe pza Krakwem: Limanwa, Rybnik): 3. Edytrstw: Rekrutacja trwa d 2 czerwca d 31 lipca raz d 1 d 28 września 2008 rku. Kntakt: Instytut Infrmacji Naukwej i Biblitekznawstwa, Akademia Pedaggiczna im. KEN, Kraków, ul. PdchrąŜych 2, pk. 354, III p., tel. (0-12) Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Studia pdyplmwe i dktranckie na Uniwersytecie Jagiellńskim Instytut Infrmacji Naukwej i Biblitekznawstwa UJ głasza nabór na studia pdyplmwe: Biblitekznawstw: biblitekarz dziedzinwy (dwusemestralne studia dsknalące): Biblitekznawstw: nauczyciel-biblitekarz (trzysemestralne studia kwalifikacyjne dla nauczycieli): Infrmacja naukwa: brker infrmacji (dwusemestralne studia dsknalące): Termin składania dkumentów: 2 czerwca - 31 lipca raz d 1-12 września 2008 rku z mŝliwścią przedłuŝenia terminu d 26 września w przypadku niewyczerpania limitu miejsc. Szczegółwych infrmacji udziela sekretariat Instytutu: ul. Grnstajwa 7, Kraków (III Kampus UJ), pk. P1.5; tel. (012) , fax: (012) Infrmacja elektrniczna: Istnieje mŝliwść dbycia studiów dktranckich w dyscyplinie biblilgii w Uniwersytecie Jagiellńskim więcej infrmacji >> Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu NOWOŚCI WYDAWNICZE Nwe wyzwania : Bibliteka Nardwa publikwała raprt za 2007 rk Czwartek, 26 czerwca 2008 rku. Ukazał się Sprawzdanie Bibliteki Nardwej za rk Otwiera je tekst dr Tmasza Makwskieg, dyrektra BN Ku Eurpejskiej Biblitece Cyfrwej, c jest ptwierdzeniem faktu, Ŝe becnie nardwa ksiąŝnica jest człwą instytucją w Plsce gtwą się zmierzyć z wielkim wyzwaniem naszych czasów digitalizacją zbirów biblitecznych i grmadzeniem publikacji w frmie elektrnicznej. W ubiegłym rku nastąpiła zmiana na stanwisku dyrektra Bibliteki Nardwej. 12 marca, p niemal dziesięciu latach pracy, dszedł Michał Jagiełł, a zastąpił g dr Tmasz Makwski, pprzedni d 1 stycznia 2006 rku wicedyrektr Bibliteki Nardwej. Dyrektr Michał Jagiełł ptrafił zapewnić Biblitece spkój, tak waŝny w funkcjnwaniu instytucji kultury pwiedział jeg następca p bjęciu kierwnictwa BN. W Sprawzdaniu zamieszczn Kalendarium wydarzeń związanych z działalnścią Bibliteki Nardwej, mówin siągnięcia pszczególnych pinów BN i zaprezentwan jej finanse. W budŝecie p strnie przychdów dntwan kwtę 102 mln zł, która niemal w całści zstała wydatkwana, zaś wynik finanswy był ddatni i wyniósł 66 tys. złtych. Pdan teŝ infrmacje prgramach peracyjnych ministra kultury i dziedzictwa nardweg dtyczących rzwju biblitek i księgzbirów biblitecznych, a takŝe czaspism kulturalnych. Pd względem edytrskim Sprawzdanie sprawia bardz dbre wraŝenie, jak przystał na publikację sygnwaną przez najwaŝniejszą biblitekę w kraju. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu

3 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Knferencje w Plsce sprawdź terminarz: Blg Stefana Kubwa : zawód biblitekarz prpnuję p znajmści z Prezesem zajrzeć d czasu d czasu i wymienić pglądy. Czy ktś z Państwa równieŝ uprawia blgerstw?? Twój Wjciech, redaktr Pwstał knsrcjum Plskie Bibliteki Cyfrwe 28 maja 2008 r. w Ośrdku Nauki PAN w Pznaniu bchdzn urczyście jubileusz 5-lecia pwstania Wielkplskiej Bibliteki Cyfrwej. Urczystści pprzedził sptkanie przedstawicieli wszystkich reginalnych biblitek cyfrwych w kraju, którzy zdecydwali się pdpisać przumienie współpracy. Na mcy teg przumienia pwstał knsrcjum Plskie Bibliteki Cyfrwe, któreg głównym zadaniem będzie krdynacja prac związanych z rzwjem krajwych zasbów cyfrwych. Tekst przumienia (www.ebib.inf/images/file/2008_05_28-plskie%20bibliteki%20cyfrwe-przum.rtf) pdpisały następujące instytucje, człnkwie, załŝyciele PBC: Pznańska Fundacja Biblitek Naukwych, BG Akademia Górnicz-Hutnicza, BG i OINT Plitechnika Wrcławska, Bibliteka Śląska, BG Uniwersytet Eknmiczny Kraków, Bibliteka Uniwersytecka w Warszawie, Wjewódzka Bibliteka Publiczna Kraków, Bibliteka Plitechniki Krakwskiej, Bibliteka Uniwersytetu Zielngórskieg, BG WyŜsza Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej, BG Plitechnika Białstcka, BG Uniwersytet Oplski. Kilka instytucji pdpisał takŝe deklarację przystąpienia d PBC w późniejszym terminie. Wszyscy mają nadzieję, Ŝe knsrcjum będzie mgł się rzwijać i pdejmwać waŝne dla wszystkich jeg człnków inicjatywy. Kmunikat nadesłał: Mirsław Górny, PFBN Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Jest knkurs na ścieŝkę Kapuścińskieg Mgą w nim wystartwać artyści, architekci, studenci i wszyscy, którzy mają artystyczną wizję edukacyjnej ścieŝki pisarza - zachęcają rganizatrzy Ft. Adam Kzak / AG - Ta ścieŝka pwinna zachęcać d czytania - mówiła pdczas urczystści Alicja Kapuścińska - Oczekujemy niepsplitści - mówi Andrzej Fgtt, artysta i jurr knkursu związany z fundacją Bęc Zmiana. - Chdzi t, Ŝeby pwiedzieć człwieku, którym był pan Ryszard. PrzybliŜyć jeg spsób myślenia, pstawę wbec świata. Alicja Kapuścińska, wdwa p pisarzu, uściśla: - ŚcieŜka pwinna być inspirująca i zachęcająca d czytania ksiąŝek. Nie tylk Kapuścińskieg. Takie są cele głszneg wczraj w Biblitece Nardwej knkursu na zaprjektwanie ścieŝki edukacyjnej widącej śladami spaceru, który niemal cdziennie Ryszard Kapuściński dbywał na Plu Mktwskim. Jeg esej pisujący jeden z takich spacerów wydrukwaliśmy w "Gazecie Stłecznej" tuŝ p śmierci pisarza w styczniu 2007 rku. Wkrótce ptem (m.in. w urzędzie dzielnicy na Ochcie) pwstał plan uhnrwania reprtera. Zamiast pmnika pstanwin wytyczyć ścieŝkę edukacyjną. Ale sprawa utknęła na rk - w urzędzie pwstała jedynie prymitywna kncepcja tablic umieszcznych na słupach przygtwana przez współpracwnika urzędu. Kilka miesięcy temu d przygtwania knkursu zaprszn fundację Bęc Zmiana, znaną z wielu niecdziennych pmysłów (np. róŝwe jelnki pd BUW czy jednsbwe dtwrzenie meczu Plska - Belgia na Stadinie Dziesięcilecia przez artystę Massim Furlana). - Zadanie knkurswe plega na zaprpnwaniu "znaku w przestrzeni", który będzie symblicznym nawiązaniem d sby pisarza i jeg twórczści. Jedncześnie wpisze się w krajbraz i specyfikę Pla Mktwskieg - mówi Andrzej Fgt. Prace będzie ceniać jury z Alicją Kapuścińską, Tmaszem Makwskim - dyrekt- 3

4 rem Bibliteki Nardwej, Jerzym Prębskim - dziekanem Wydziału Wzrnictwa Przemysłweg ASP i urzędnikami z ratusza. Wśród nich będzie Pitr śbikwski, nwy wiceburmistrz Ochty. ŚcieŜka będzie miała pczątek w jednym z dwóch calałych dmków fińskich przy ul. Leszwej. Tam p wjnie zamieszkał Kapuściński z rdzicami. Dmek cudem calał. - Chcemy g dzyskać i urządzić w nim np. stałą wystawę zdjęć Kapuścińskieg - planuje burmistrz. Trzeba jednak sprawdzić, d kg naleŝy grunt i dmek. - Być mŝe wyszukamy dla jeg mieszkańców nwy lkal - mówi śbikwski. D teg czasu knkurs będzie juŝ rzstrzygnięty - ma się t stać jesienią (prjekty mŝna nadsyłać d 15 października). Później pwstanie prjekt wyknawczy, a budwa ścieŝki rzpcznie się w przyszłym rku. Szczegóły knkursu na Grzegrz Lisicki Źródł: Gazeta Wybrcza Stłeczna, za: &nltdt= , data dstępu Spacery Kapuścińskieg Pdsumwanie akcji Wiersze w Metrze Wtrek, 24 czerwca 2008 rku. Ogłszn twarty knkurs na prjekt ścieŝki szlakiem pisarza. Urząd Ochty wspólnie z Bibliteką Nardwą, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskieg i fundacją Bęc Zmiana głsiły knkurs na prjekt architektniczn-plastyczny ścieŝki. Za pśrednictwem cytatów raz ftgrafii pzwli na pznać bigrafię i twórczść Ryszarda Kapuścińskieg. Pisarz, reprtaŝysta i pdróŝnik częst spacerwał d swjeg dmu na Starej Ochcie przy Leszwej na Ple Mktwskie. ŚcieŜka kńczyć się będzie w Biblitece Nardwej, gdzie mŝna znaleźć dzieła pisarza: 300 wydań blisk 30 tytułów równieŝ w tłumaczeniach na 21 języków bcych. W jury knkursu zasiądzie wdwa p pisarzu Alicja Kapuścińska. Prjekty plastyczn-architektniczne ścieŝki Ryszarda Kapuścińskieg mŝna składać w siedzibie Fundacji Nwej Kultury Bęc Zmiana przy ul. Radnej 10 d 15 października [2008 rku]. Inwestycję finansuje Urząd Dzielnicy Ochta. (Na zdjęciu: Trasa spacerów Ryszarda Kapuścińskieg p Plu Mktwskim. Odręczny rysunek Ryszarda Kapuścińskieg) Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Prjekt Wiersze w Metrze miał na celu ppularyzację współczesnej pezji eurpejskiej pprzez jej prezentację w stłecznym metrze. Organizatrzy szacują, iŝ dzięki zrealizwanym prjektm pmiędzy 19 maja a 16 czerwca br. ze współczesną pezją eurpejską zetknęł się c najmniej kilkaset tysięcy sób: na stacjach metra (dziennie pdróŝuje nim k. 430 tysięcy mieszkańców), w trakcie sptkań, happeningów w przestrzeni publicznej i festiwali. Wiersze w Metrze cieszyły się takŝe grmnym zaintereswaniem mediów. O akcji i twarzyszących im prjektach pwstały liczne audycje radiwe i telewizyjne (w tym w głównych wydaniach prgramów infrmacyjnych) raz artykuły w gólnplskich mediach i Internecie. Prgram bjął sptkania z plskimi i eurpejskimi autrami (m.in. Bernardine Evarist i Jenny Tunedal), międzynardwy festiwal slamu Spke'n'Wrd Festival, warsztaty slamwe dla gimnazjalistów i licealistów, knkurs petycki Haiku dla Warszawy" i happeningi w przestrzeni publicznej - m.in. z udziałem najbardziej znaneg plskieg pety haiku Dariusza Brzóski Brzóskiewicza raz recytację wierszy w stłecznym metrze przez autrów. Szczegóły prjektu dstępne są na strnie Organizatrami Wierszy w Metrze był Instytut KsiąŜki i British Cuncil, a przy prjekcie współpracwały następujące instytucje: Institut Cames, Rumuński Instytut Kultury, Austriackie Frum Kultury, Czeskie Centrum, Instytut Getheg w Warszawie, Szwajcarska Fundacja dla Kultury - PrHelvetia, Węgierski Instytut Kultury, Ambasada Grecji, Ambasada Republiki Litewskiej, Ambasada Szwecji, Instytut Słwacki. Partnerzy: Biur Prmcji m.st. Warszawy, Centrum Sztuki Współczesnej KinLab, Café Kulturalna, Chłdna 25, Stwarzyszenie Pciąg d Sztuki raz Stłeczne Metr. Prjekt bjęty jest Hnrwym Patrnatem Pani Prezydent m.st. Warszawy - Hanny Grnkiewicz-Waltz. Źródł: Instytut KsiąŜki, dkument nline: data dstępu

5 Pwstanie międzyuczelniana ksiąŝnica Dwie katwickie uczelnie będą miały wspólną nwczesną biblitekę Pniedziałek, 23 czerwca 2008 rku. Bibliteka Akademicka i Centrum Infrmacji Naukwej t wspólne przedsięwzięcie dwóch największych w Katwicach uczelni: Uniwersytetu Śląskieg i Akademii Eknmicznej. Kszt inwestycji ma wynieść 87 mln zł. Sejmik wj. śląskieg zdecydwał wsparciu tej inwestycji kwtą 12 mln zł z samrządweg budŝetu. Tym samym zapewniny zstanie wkład własny, będący kniecznym uzupełnieniem szacwaneg na 15 mln eur dfinanswania ze śrdków UE. Budwa ma ruszyć w przyszłym rku, a twarcie bibliteki zaplanwan na październik Nwczesna ksiąŝnica ma łączyć funkcje bibliteki uniwersyteckiej z innymi, zaawanswanymi technlgicznie mŝliwściami krzystania ze zbirów. UmŜliwiny będzie pełny dstęp d światwych źródeł elektrnicznych. W gmachu bibliteki, prócz magazynów, czytelń i pracwni biblitecznych, znajdą się takŝe pmieszczenia dla centrum kształcenia na dległść i kształcenia ustawiczneg, śrdków nauczania języków bcych, sale knferencyjne i wystawwe raz księgarnia, pczta i kawiarnia. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Zbacz równieŝ: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: pesza&dep=107426, data dstępu Bibliteki gminne czekają zmiany minister kultury pdpisał przumienie przekształceniu biblitek w nwczesne śrdki Pniedziałek, 23 czerwca 2008 rku. 20 czerwca [2008 rku] minister kultury i dziedzictwa nardweg Bgdan Zdrjewski i prezes Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści Jerzy Kźmiński pdpisali przumienie współpracy w ramach przygtwywanych gólnplskich prgramów mdernizacji i wsparcia biblitek publicznych. Prjekt zakłada przekształcenie placówek gminnych w nwczesne centra kulturaln-edukacyjne. WaŜne jest równieŝ wzmcnienie lkalwe, finanswe i rganizacyjne biblitek; pdniesienie prestiŝu raz zmiana pstrzegania rli i funkcji biblitek przez władze państwwe i samrządwe czytamy na strnie ministerstwa. Nad prjektem, który bejmuje pnad 2000 placówek, pracuje Instytut KsiąŜki. Jedncześnie d wdrŝenia prgramu przygtwuje się Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Kudrycka: jesienią strategia refrm w nauce i szklnictwie wyŝszym Jesienią mają być gtwe bliŝsze załŝenia niektórych zmian raz szczegółwa strategia wdrŝenia refrm w sferze nauki i szklnictwa wyŝszeg - pwiedziała na knferencji praswej w Truniu minister Barbara Kudrycka. "Myślę, Ŝe jesienią przedstawimy załŝenia np. dtyczące mdelu kariery akademickiej czy zwiększenia innwacyjnści i ptencjału wdrŝeniweg naszej nauki" - pwiedziała minister nauki i szklnictwa. Cały artykuł pd adresem: PAP : Nauka w Plsce, dkument nline: dep=101546, data dstępu Kudrycka: skrygujemy nierównści między uczelniami Prawne nierównści między uczelniami publicznymi i niepublicznymi zstaną zlikwidwane - zapwiedziała 16 czerwca minister nauki Barbara Kudrycka p sptkaniu z przedstawicielami wyŝszych szkół zawdwych w Warszawie. "Knsekwentnie staramy się realizwać zasadę, aby wszystkie uczelnie, niezaleŝnie d teg, jaki sektr reprezentują, mgły w pdbny spsób krzystać z pewnych funduszy, takŝe funduszy unijnych" - pwiedziała Kudrycka na zwłanej p sptkaniu knferencji praswej. Sptkanie pświęcne był wyŝszym szkłm zawdwym, czyli takim, które kształcą na pzimie licencjackim i magisterskim. Są t przede wszystkim uczelnie prywatne (na 334 uczelnie zawdwe w kraju, jest tylk 35 państwwych). [ ] Urszula Rybicka Cały artykuł pd adresem: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: dep=102912, data dstępu

6 NetPress wprwadza pdręczniki w wersji elektrnicznej 70 cyfrwych pdręczników Gdańskieg Wydawnictwa Oświatweg, a takŝe materiały pmcnicze d nauki języka plskieg, matematyki, histrii raz fizyki dla wszystkich rdzajów szkół, trzy prfesjnalne czaspisma dla plnistów i matematyków raz pmagające w przygtwaniu d egzaminów publikacje teg wydawcy dstępne są w frmacie PDF w księgarni n-line E-pdręczniki GWO dstępne będą takŝe w całej sieci skupiającej becnie pnad 8200 internetwych sklepów z cyfrwymi publikacjami. T efekt współpracy trójmiejskieg wydawnictwa z firmą NetPress Digital, która zarządza platfrmą Next.pl. D tej pry nie mieliśmy praktycznie w Plsce d czynienia z pdręcznikami w frmie elektrnicznej. Dzięki współpracy, z jednym z największych wydawnictw edukacyjnych w Plsce, mamy szansę twrzyć zupełnie nwą jakść na rynku wydawniczym - cenia nawiązanie współpracy z wydawnictwem GWO Bartłmiej Rszkwski, prezes NetPress Digital. Na tym dynamicznie rzwijającym i zmieniającym się rynku cyfrwe wersje mają szansę stać się pełnprawną alternatywą dla papierwych dpwiedników. Szczególnie, Ŝe uczniwie są becnie duŝ bardziej zaprzyjaźnieni z kmputerem, niŝ ze słwem drukwanym mówi prezes Rszkwski. Firma NetPress Digital planuje d kńca rku uruchmienie klejnych dedykwanych serwisów dla wydawnictw raz digitalizację setek klejnych pdręczników. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Ipss: craz więcej Plaków chce się rzwijać Prawie płwa Plaków (47 prc.) dczuwa ptrzebę pszerzania kwalifikacji i umiejętnści - wynika z badania przeprwadzneg przez Ipss. W pdbnym sndaŝu, wyknanym w 2000 r., dsetek ten wynsił 31 prc. Jak wynika z raprtu, Placy głównie chcą uczyć się języków bcych (29 prc. wskazań), zdbywać umiejętnści infrmatyczne (27 prc.), kwalifikacje ptrzebne d zdbycia pracy (20 prc.), pszerzać wiedzę związaną z hbby (20 prc.), umiejętnści sbiste tj. rganizację czasu, autprezentację (18 prc.), zdbywać umiejętnści w zakresie zarządzania i umiejętnści prwadzenia biznesu (15 prc.) a takŝe wiedzę gólnspłeczną (19 prc.). Ptrzebę pszerzania wiedzy i umiejętnści w równym stpniu deklarują kbiety i męŝczyźni, lecz róŝnie w pszczególnych grupach wiekwych - pdał Ipss. Ptrzebę zdbywania nwej wiedzy i umiejętnści częściej d innych deklarują sby w wieku lat raz lat (dpwiedni 74 prc i 70 prc. zaintereswanych). Wśród sób p 30. rku Ŝycia zaintereswanie pszerzaniem wiedzy i umiejętnści stpniw spada. W grupie sób w wieku lat zaintereswanie pszerzaniem wiedzy deklaruje becnie 31 prc., 8 lat wcześniej dsetek ten wynsił 16 prc. Wśród tych, którzy przekrczyli 59. rk Ŝycia zaintereswanych pszerzaniem wiedzy i umiejętnści jest 19 prc., w 2000 r. takich sób był tylk 2 prc. Według Ipss sby p 50. rku Ŝycia są najbardziej zaintereswane wiedzą gólnspłeczną i rzwijaniem hbby. "Im wyŝsze wykształcenie, tym większe zaintereswanie pszerzaniem swjej wiedzy, chć równieŝ wśród sób z wykształceniem pdstawwym i zasadniczym zawdwym zaintereswanie rzwjem pzstaje na dść wyskim pzimie (k. 40 prc.)" - pdał Ipss. Najbardziej zaintereswane własnym rzwjem są sby uczące się i studiujące (72 prc.), a więc te - jak pdkreśla Ipss - które dpier wkrczą na rynek pracy. Kształcić się teŝ chce pnad płwa sób juŝ pracujących. Pszerzać kwalifikacje chce takŝe 48 prc. sób zajmujących się dmem raz 52 prc. bezrbtnych. Zapytani spsby zdbywania i pszerzania wiedzy Placy najczęściej wymieniają krzystanie z internetu (27 prc. wskazań). Klejne miejsca zajmują glądanie prgramów edukacyjnych i naukwych w telewizji (24 prc.) raz lektura ksiąŝek i wydawnictw fachwych (20 prc.). Udział w szkleniach, kursach i wykładach wymienił 13 prc. respndentów. Mniej ppularne są szklenia e-learningwe raz krzystanie z multimediów (3 prc.) a takŝe kursy krespndencyjne (2 prc.). Z deklaracji uczestników badania wynika, Ŝe w 2008 r. c czwarty Plak (25 prc.) w wieku 15 lat i więcej zamierza uczestniczyć w jakichś kursach lub szkleniach, najczęściej w kursach języków bcych (13 prc.) i w specjalistycznych kursach zawdwych (10 prc.). Badanie - na zlecenie prtalu Nwczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatrium Zarządzania w ramach prjektu "Szklenia w Plsce. Era Prfesjnalizacji" - zrealizwan w dniach 8-13 maja metdą indywidualnych wywiadów bezpśrednich na reprezentatywnej próbie 1011 Plaków w wieku c najmniej 15 lat. GDY 6

7 Źródł: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: dep=101839, data dstępu Zbacz równieŝ: Ptrzeby szkleniwe Plaków : czeg mŝemy spdziewać się na rynku szkleń w Plsce? / Mnika Dawid-Sawicka [w:] Rzeczpsplita : Nwczesna Firma, dkument nline: data dstępu Od redaktra Prśba wzajemnść... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg infrmatra, czyli nadsyłanie infrmacji: O planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej); O sptkaniach metdycznych i warsztatwych; O nwściach wydawniczych (będę wdzięczny za elektrniczną wersje kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu; O zakńcznych badaniach naukwych, w tym zakńcznych przewdach dktrskich; O innych faktach, które mŝna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą biblitek niepaństwwych szkół wyŝszych. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji w frmie niniejszeg infrmatra Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ISBNik. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres redakcji ISBNika. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka WyŜszej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel. i fax (022) , , , , * Stale współpracują: Stefan Kubów (Bibliteka Dlnśląskiej Szkły WyŜszej we Wrcławiu), Barbara Zieleniecka (Bibliteka WyŜszej Szkły Bankwej w Pznaniu), Bgumiła Urban (Bibliteka WyŜszej Szkły Bankwej w Pznaniu, Wydział Zamiejscwy w Chrzwie Redaktr ISBNika infrmatra Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iŝ Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. JeŜeli jednak nie Ŝyczycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 7

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo