Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku"

Transkrypt

1 Idzie lat zajrzyj : Miłych i sympatycznych wakacji Ŝyczy Wjciech Rzwadwski redaktr ISBNika SZKOLENIE I DOSKONALENIE Prfesjnalne narzędzia infrmatyczne brkera infrmacji bizneswych seminarium szkleniwe, Warszawa, 15 lipca 2008 rku Seminarium szkleniwe będzie pświęcne mówieniu i demnstracji kilku największych na świecie bizneswych zasbów infrmacyjnych. Prelegenci pdczas zajęć mówią ptencjał ferwanych baz raz zademnstrują jeg wykrzystanie d wyszukiwania raz weryfikwania firm, twrzenia list mailingwych itp. Całść pprzedzi mówienie ptencjału infrmacyjneg świata - d gółu, d szczegółu. Uczestnicy seminarium trzymają graniczny czasw darmwy dstęp d prezentwanych baz (d indywidualneg wykrzystania p seminarium). W prgramie: Prfesjnalne zasby infrmacyjne n-line. Zasby infrmacyjne Dun & Bradstreet. Zasby infrmacyjne Kmpass. Zasby infrmacyjne baz plskich firm Teleadresn. Więcej infrmacji: Biur Organizacyjne: Centrum Prmcji Infrmatyki Sp. z.., Warszawa, ul. Międzybrska 50, tel , (78), fax , , Źródł: EBIB Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek - warsztaty, Ssnwiec, 29 września 2008 rku R. 4, z. 12 (43): pniedziałek, 30 czerwca 2008 rku w y d a n i e w a k a c y j n e Bibliteka WyŜszej Szkły Humanitas w Ssnwcu ma przyjemnść zaprsić wszystkich zaintereswanych biblitekarzy na warsztaty dziennikarskie pd tytułem "Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek", które dbędą się r. Celem sptkania będzie zapznanie uczestników z warsztatem pracy dziennikarza, rdzajami tekstów praswych raz spsbami nawiązywania i utrzymywania kntaktów biblitekarzy z mediami. Całść będzie pdzielna na dwa blki, w pierwszej z wykładami wystąpią wykładwcy WSH: dr Michał Kaczmarczyk raz prf. Dariusz Rtt. Drugą część stanwić będą warsztaty w pięciu grupach tematycznych, prwadzne przez sby na c dzień współpracujące z mediami. Sptkanie będzie równieŝ kazją d pdsumwania 10 lat działalnści naszej bibliteki, pchwalenia się siągnięciami i przedstawienia planów na przyszłść. Udział w sptkaniu jest bezpłatny. Ze względu na jeg charakter mŝemy przyjąć maksymalnie 100 sób. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prsimy pdanie numeru jedneg wybraneg warsztatu plus jeden alternatywny. Warsztaty dbywać się będą równlegle. Kntakt: (032) , mail: Termin zgłszeń upływa 15 września 2008 rku lub d wyczerpania miejsc. 1

2 Ramwy prgram knferencji "Zaistnieć w mediach - szansa dla biblitek": Wykłady: 1. Media relatins w działalnści biblitek, czyli jak infrmwać, by prmwać - dr Michał Kaczmarczyk. WSH Ssnwiec 2. Rzecznik praswy i jeg zadania - prf. Dariusz Rtt. WSH Sswniec Warsztaty: 1. Infrmacja praswa - ręŝ w walce media - mgr Ilna Pawłwska - WSH Ssnwiec, "Wiadmści Zagłębia" 2. Wydarzenia medialne i ich rganizacja - mgr Pitr Celej, WSH Ssnwiec, "Wiadmści Zagłębia" 3. Pdstawy autprezentacji i wystąpień publicznych - dr Bernard Grznka, WSH Ssnwiec 4. Jak się nie dać przed kamerą? - red. Michał Czernek, Telewizja Silesia 5. Media w słuŝbie bibliteki - dr Michał Kaczmarczyk, WSH Ssnwiec Źródł: Bibliteka WyŜszej Szkły Humanitas w Ssnwcu, dkument nline: data dstępu Studia pdyplmwe i dktranckie Instytut Infrmacji Naukwej Akademii Pedaggicznej w Krakwie rzpczął rekrutację na studia pdyplmwe: 1. Architektura infrmacji. Zarządzanie infrmacją w serwisach internetwych: 2. Biblitekznawstw i infrmacja naukwa (takŝe pza Krakwem: Limanwa, Rybnik): 3. Edytrstw: Rekrutacja trwa d 2 czerwca d 31 lipca raz d 1 d 28 września 2008 rku. Kntakt: Instytut Infrmacji Naukwej i Biblitekznawstwa, Akademia Pedaggiczna im. KEN, Kraków, ul. PdchrąŜych 2, pk. 354, III p., tel. (0-12) Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Studia pdyplmwe i dktranckie na Uniwersytecie Jagiellńskim Instytut Infrmacji Naukwej i Biblitekznawstwa UJ głasza nabór na studia pdyplmwe: Biblitekznawstw: biblitekarz dziedzinwy (dwusemestralne studia dsknalące): Biblitekznawstw: nauczyciel-biblitekarz (trzysemestralne studia kwalifikacyjne dla nauczycieli): Infrmacja naukwa: brker infrmacji (dwusemestralne studia dsknalące): Termin składania dkumentów: 2 czerwca - 31 lipca raz d 1-12 września 2008 rku z mŝliwścią przedłuŝenia terminu d 26 września w przypadku niewyczerpania limitu miejsc. Szczegółwych infrmacji udziela sekretariat Instytutu: ul. Grnstajwa 7, Kraków (III Kampus UJ), pk. P1.5; tel. (012) , fax: (012) Infrmacja elektrniczna: Istnieje mŝliwść dbycia studiów dktranckich w dyscyplinie biblilgii w Uniwersytecie Jagiellńskim więcej infrmacji >> Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu NOWOŚCI WYDAWNICZE Nwe wyzwania : Bibliteka Nardwa publikwała raprt za 2007 rk Czwartek, 26 czerwca 2008 rku. Ukazał się Sprawzdanie Bibliteki Nardwej za rk Otwiera je tekst dr Tmasza Makwskieg, dyrektra BN Ku Eurpejskiej Biblitece Cyfrwej, c jest ptwierdzeniem faktu, Ŝe becnie nardwa ksiąŝnica jest człwą instytucją w Plsce gtwą się zmierzyć z wielkim wyzwaniem naszych czasów digitalizacją zbirów biblitecznych i grmadzeniem publikacji w frmie elektrnicznej. W ubiegłym rku nastąpiła zmiana na stanwisku dyrektra Bibliteki Nardwej. 12 marca, p niemal dziesięciu latach pracy, dszedł Michał Jagiełł, a zastąpił g dr Tmasz Makwski, pprzedni d 1 stycznia 2006 rku wicedyrektr Bibliteki Nardwej. Dyrektr Michał Jagiełł ptrafił zapewnić Biblitece spkój, tak waŝny w funkcjnwaniu instytucji kultury pwiedział jeg następca p bjęciu kierwnictwa BN. W Sprawzdaniu zamieszczn Kalendarium wydarzeń związanych z działalnścią Bibliteki Nardwej, mówin siągnięcia pszczególnych pinów BN i zaprezentwan jej finanse. W budŝecie p strnie przychdów dntwan kwtę 102 mln zł, która niemal w całści zstała wydatkwana, zaś wynik finanswy był ddatni i wyniósł 66 tys. złtych. Pdan teŝ infrmacje prgramach peracyjnych ministra kultury i dziedzictwa nardweg dtyczących rzwju biblitek i księgzbirów biblitecznych, a takŝe czaspism kulturalnych. Pd względem edytrskim Sprawzdanie sprawia bardz dbre wraŝenie, jak przystał na publikację sygnwaną przez najwaŝniejszą biblitekę w kraju. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu

3 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Knferencje w Plsce sprawdź terminarz: Blg Stefana Kubwa : zawód biblitekarz prpnuję p znajmści z Prezesem zajrzeć d czasu d czasu i wymienić pglądy. Czy ktś z Państwa równieŝ uprawia blgerstw?? Twój Wjciech, redaktr Pwstał knsrcjum Plskie Bibliteki Cyfrwe 28 maja 2008 r. w Ośrdku Nauki PAN w Pznaniu bchdzn urczyście jubileusz 5-lecia pwstania Wielkplskiej Bibliteki Cyfrwej. Urczystści pprzedził sptkanie przedstawicieli wszystkich reginalnych biblitek cyfrwych w kraju, którzy zdecydwali się pdpisać przumienie współpracy. Na mcy teg przumienia pwstał knsrcjum Plskie Bibliteki Cyfrwe, któreg głównym zadaniem będzie krdynacja prac związanych z rzwjem krajwych zasbów cyfrwych. Tekst przumienia (www.ebib.inf/images/file/2008_05_28-plskie%20bibliteki%20cyfrwe-przum.rtf) pdpisały następujące instytucje, człnkwie, załŝyciele PBC: Pznańska Fundacja Biblitek Naukwych, BG Akademia Górnicz-Hutnicza, BG i OINT Plitechnika Wrcławska, Bibliteka Śląska, BG Uniwersytet Eknmiczny Kraków, Bibliteka Uniwersytecka w Warszawie, Wjewódzka Bibliteka Publiczna Kraków, Bibliteka Plitechniki Krakwskiej, Bibliteka Uniwersytetu Zielngórskieg, BG WyŜsza Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej, BG Plitechnika Białstcka, BG Uniwersytet Oplski. Kilka instytucji pdpisał takŝe deklarację przystąpienia d PBC w późniejszym terminie. Wszyscy mają nadzieję, Ŝe knsrcjum będzie mgł się rzwijać i pdejmwać waŝne dla wszystkich jeg człnków inicjatywy. Kmunikat nadesłał: Mirsław Górny, PFBN Źródł: EBIB - Elektrniczna Bibliteka, dkument nline: data dstępu Jest knkurs na ścieŝkę Kapuścińskieg Mgą w nim wystartwać artyści, architekci, studenci i wszyscy, którzy mają artystyczną wizję edukacyjnej ścieŝki pisarza - zachęcają rganizatrzy Ft. Adam Kzak / AG - Ta ścieŝka pwinna zachęcać d czytania - mówiła pdczas urczystści Alicja Kapuścińska - Oczekujemy niepsplitści - mówi Andrzej Fgtt, artysta i jurr knkursu związany z fundacją Bęc Zmiana. - Chdzi t, Ŝeby pwiedzieć człwieku, którym był pan Ryszard. PrzybliŜyć jeg spsób myślenia, pstawę wbec świata. Alicja Kapuścińska, wdwa p pisarzu, uściśla: - ŚcieŜka pwinna być inspirująca i zachęcająca d czytania ksiąŝek. Nie tylk Kapuścińskieg. Takie są cele głszneg wczraj w Biblitece Nardwej knkursu na zaprjektwanie ścieŝki edukacyjnej widącej śladami spaceru, który niemal cdziennie Ryszard Kapuściński dbywał na Plu Mktwskim. Jeg esej pisujący jeden z takich spacerów wydrukwaliśmy w "Gazecie Stłecznej" tuŝ p śmierci pisarza w styczniu 2007 rku. Wkrótce ptem (m.in. w urzędzie dzielnicy na Ochcie) pwstał plan uhnrwania reprtera. Zamiast pmnika pstanwin wytyczyć ścieŝkę edukacyjną. Ale sprawa utknęła na rk - w urzędzie pwstała jedynie prymitywna kncepcja tablic umieszcznych na słupach przygtwana przez współpracwnika urzędu. Kilka miesięcy temu d przygtwania knkursu zaprszn fundację Bęc Zmiana, znaną z wielu niecdziennych pmysłów (np. róŝwe jelnki pd BUW czy jednsbwe dtwrzenie meczu Plska - Belgia na Stadinie Dziesięcilecia przez artystę Massim Furlana). - Zadanie knkurswe plega na zaprpnwaniu "znaku w przestrzeni", który będzie symblicznym nawiązaniem d sby pisarza i jeg twórczści. Jedncześnie wpisze się w krajbraz i specyfikę Pla Mktwskieg - mówi Andrzej Fgt. Prace będzie ceniać jury z Alicją Kapuścińską, Tmaszem Makwskim - dyrekt- 3

4 rem Bibliteki Nardwej, Jerzym Prębskim - dziekanem Wydziału Wzrnictwa Przemysłweg ASP i urzędnikami z ratusza. Wśród nich będzie Pitr śbikwski, nwy wiceburmistrz Ochty. ŚcieŜka będzie miała pczątek w jednym z dwóch calałych dmków fińskich przy ul. Leszwej. Tam p wjnie zamieszkał Kapuściński z rdzicami. Dmek cudem calał. - Chcemy g dzyskać i urządzić w nim np. stałą wystawę zdjęć Kapuścińskieg - planuje burmistrz. Trzeba jednak sprawdzić, d kg naleŝy grunt i dmek. - Być mŝe wyszukamy dla jeg mieszkańców nwy lkal - mówi śbikwski. D teg czasu knkurs będzie juŝ rzstrzygnięty - ma się t stać jesienią (prjekty mŝna nadsyłać d 15 października). Później pwstanie prjekt wyknawczy, a budwa ścieŝki rzpcznie się w przyszłym rku. Szczegóły knkursu na Grzegrz Lisicki Źródł: Gazeta Wybrcza Stłeczna, za: &nltdt= , data dstępu Spacery Kapuścińskieg Pdsumwanie akcji Wiersze w Metrze Wtrek, 24 czerwca 2008 rku. Ogłszn twarty knkurs na prjekt ścieŝki szlakiem pisarza. Urząd Ochty wspólnie z Bibliteką Nardwą, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskieg i fundacją Bęc Zmiana głsiły knkurs na prjekt architektniczn-plastyczny ścieŝki. Za pśrednictwem cytatów raz ftgrafii pzwli na pznać bigrafię i twórczść Ryszarda Kapuścińskieg. Pisarz, reprtaŝysta i pdróŝnik częst spacerwał d swjeg dmu na Starej Ochcie przy Leszwej na Ple Mktwskie. ŚcieŜka kńczyć się będzie w Biblitece Nardwej, gdzie mŝna znaleźć dzieła pisarza: 300 wydań blisk 30 tytułów równieŝ w tłumaczeniach na 21 języków bcych. W jury knkursu zasiądzie wdwa p pisarzu Alicja Kapuścińska. Prjekty plastyczn-architektniczne ścieŝki Ryszarda Kapuścińskieg mŝna składać w siedzibie Fundacji Nwej Kultury Bęc Zmiana przy ul. Radnej 10 d 15 października [2008 rku]. Inwestycję finansuje Urząd Dzielnicy Ochta. (Na zdjęciu: Trasa spacerów Ryszarda Kapuścińskieg p Plu Mktwskim. Odręczny rysunek Ryszarda Kapuścińskieg) Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Prjekt Wiersze w Metrze miał na celu ppularyzację współczesnej pezji eurpejskiej pprzez jej prezentację w stłecznym metrze. Organizatrzy szacują, iŝ dzięki zrealizwanym prjektm pmiędzy 19 maja a 16 czerwca br. ze współczesną pezją eurpejską zetknęł się c najmniej kilkaset tysięcy sób: na stacjach metra (dziennie pdróŝuje nim k. 430 tysięcy mieszkańców), w trakcie sptkań, happeningów w przestrzeni publicznej i festiwali. Wiersze w Metrze cieszyły się takŝe grmnym zaintereswaniem mediów. O akcji i twarzyszących im prjektach pwstały liczne audycje radiwe i telewizyjne (w tym w głównych wydaniach prgramów infrmacyjnych) raz artykuły w gólnplskich mediach i Internecie. Prgram bjął sptkania z plskimi i eurpejskimi autrami (m.in. Bernardine Evarist i Jenny Tunedal), międzynardwy festiwal slamu Spke'n'Wrd Festival, warsztaty slamwe dla gimnazjalistów i licealistów, knkurs petycki Haiku dla Warszawy" i happeningi w przestrzeni publicznej - m.in. z udziałem najbardziej znaneg plskieg pety haiku Dariusza Brzóski Brzóskiewicza raz recytację wierszy w stłecznym metrze przez autrów. Szczegóły prjektu dstępne są na strnie Organizatrami Wierszy w Metrze był Instytut KsiąŜki i British Cuncil, a przy prjekcie współpracwały następujące instytucje: Institut Cames, Rumuński Instytut Kultury, Austriackie Frum Kultury, Czeskie Centrum, Instytut Getheg w Warszawie, Szwajcarska Fundacja dla Kultury - PrHelvetia, Węgierski Instytut Kultury, Ambasada Grecji, Ambasada Republiki Litewskiej, Ambasada Szwecji, Instytut Słwacki. Partnerzy: Biur Prmcji m.st. Warszawy, Centrum Sztuki Współczesnej KinLab, Café Kulturalna, Chłdna 25, Stwarzyszenie Pciąg d Sztuki raz Stłeczne Metr. Prjekt bjęty jest Hnrwym Patrnatem Pani Prezydent m.st. Warszawy - Hanny Grnkiewicz-Waltz. Źródł: Instytut KsiąŜki, dkument nline: data dstępu

5 Pwstanie międzyuczelniana ksiąŝnica Dwie katwickie uczelnie będą miały wspólną nwczesną biblitekę Pniedziałek, 23 czerwca 2008 rku. Bibliteka Akademicka i Centrum Infrmacji Naukwej t wspólne przedsięwzięcie dwóch największych w Katwicach uczelni: Uniwersytetu Śląskieg i Akademii Eknmicznej. Kszt inwestycji ma wynieść 87 mln zł. Sejmik wj. śląskieg zdecydwał wsparciu tej inwestycji kwtą 12 mln zł z samrządweg budŝetu. Tym samym zapewniny zstanie wkład własny, będący kniecznym uzupełnieniem szacwaneg na 15 mln eur dfinanswania ze śrdków UE. Budwa ma ruszyć w przyszłym rku, a twarcie bibliteki zaplanwan na październik Nwczesna ksiąŝnica ma łączyć funkcje bibliteki uniwersyteckiej z innymi, zaawanswanymi technlgicznie mŝliwściami krzystania ze zbirów. UmŜliwiny będzie pełny dstęp d światwych źródeł elektrnicznych. W gmachu bibliteki, prócz magazynów, czytelń i pracwni biblitecznych, znajdą się takŝe pmieszczenia dla centrum kształcenia na dległść i kształcenia ustawiczneg, śrdków nauczania języków bcych, sale knferencyjne i wystawwe raz księgarnia, pczta i kawiarnia. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Zbacz równieŝ: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: pesza&dep=107426, data dstępu Bibliteki gminne czekają zmiany minister kultury pdpisał przumienie przekształceniu biblitek w nwczesne śrdki Pniedziałek, 23 czerwca 2008 rku. 20 czerwca [2008 rku] minister kultury i dziedzictwa nardweg Bgdan Zdrjewski i prezes Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści Jerzy Kźmiński pdpisali przumienie współpracy w ramach przygtwywanych gólnplskich prgramów mdernizacji i wsparcia biblitek publicznych. Prjekt zakłada przekształcenie placówek gminnych w nwczesne centra kulturaln-edukacyjne. WaŜne jest równieŝ wzmcnienie lkalwe, finanswe i rganizacyjne biblitek; pdniesienie prestiŝu raz zmiana pstrzegania rli i funkcji biblitek przez władze państwwe i samrządwe czytamy na strnie ministerstwa. Nad prjektem, który bejmuje pnad 2000 placówek, pracuje Instytut KsiąŜki. Jedncześnie d wdrŝenia prgramu przygtwuje się Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Kudrycka: jesienią strategia refrm w nauce i szklnictwie wyŝszym Jesienią mają być gtwe bliŝsze załŝenia niektórych zmian raz szczegółwa strategia wdrŝenia refrm w sferze nauki i szklnictwa wyŝszeg - pwiedziała na knferencji praswej w Truniu minister Barbara Kudrycka. "Myślę, Ŝe jesienią przedstawimy załŝenia np. dtyczące mdelu kariery akademickiej czy zwiększenia innwacyjnści i ptencjału wdrŝeniweg naszej nauki" - pwiedziała minister nauki i szklnictwa. Cały artykuł pd adresem: PAP : Nauka w Plsce, dkument nline: dep=101546, data dstępu Kudrycka: skrygujemy nierównści między uczelniami Prawne nierównści między uczelniami publicznymi i niepublicznymi zstaną zlikwidwane - zapwiedziała 16 czerwca minister nauki Barbara Kudrycka p sptkaniu z przedstawicielami wyŝszych szkół zawdwych w Warszawie. "Knsekwentnie staramy się realizwać zasadę, aby wszystkie uczelnie, niezaleŝnie d teg, jaki sektr reprezentują, mgły w pdbny spsób krzystać z pewnych funduszy, takŝe funduszy unijnych" - pwiedziała Kudrycka na zwłanej p sptkaniu knferencji praswej. Sptkanie pświęcne był wyŝszym szkłm zawdwym, czyli takim, które kształcą na pzimie licencjackim i magisterskim. Są t przede wszystkim uczelnie prywatne (na 334 uczelnie zawdwe w kraju, jest tylk 35 państwwych). [ ] Urszula Rybicka Cały artykuł pd adresem: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: dep=102912, data dstępu

6 NetPress wprwadza pdręczniki w wersji elektrnicznej 70 cyfrwych pdręczników Gdańskieg Wydawnictwa Oświatweg, a takŝe materiały pmcnicze d nauki języka plskieg, matematyki, histrii raz fizyki dla wszystkich rdzajów szkół, trzy prfesjnalne czaspisma dla plnistów i matematyków raz pmagające w przygtwaniu d egzaminów publikacje teg wydawcy dstępne są w frmacie PDF w księgarni n-line E-pdręczniki GWO dstępne będą takŝe w całej sieci skupiającej becnie pnad 8200 internetwych sklepów z cyfrwymi publikacjami. T efekt współpracy trójmiejskieg wydawnictwa z firmą NetPress Digital, która zarządza platfrmą Next.pl. D tej pry nie mieliśmy praktycznie w Plsce d czynienia z pdręcznikami w frmie elektrnicznej. Dzięki współpracy, z jednym z największych wydawnictw edukacyjnych w Plsce, mamy szansę twrzyć zupełnie nwą jakść na rynku wydawniczym - cenia nawiązanie współpracy z wydawnictwem GWO Bartłmiej Rszkwski, prezes NetPress Digital. Na tym dynamicznie rzwijającym i zmieniającym się rynku cyfrwe wersje mają szansę stać się pełnprawną alternatywą dla papierwych dpwiedników. Szczególnie, Ŝe uczniwie są becnie duŝ bardziej zaprzyjaźnieni z kmputerem, niŝ ze słwem drukwanym mówi prezes Rszkwski. Firma NetPress Digital planuje d kńca rku uruchmienie klejnych dedykwanych serwisów dla wydawnictw raz digitalizację setek klejnych pdręczników. Źródł: Rynek KsiąŜki.pl, dkument nline: data dstępu Ipss: craz więcej Plaków chce się rzwijać Prawie płwa Plaków (47 prc.) dczuwa ptrzebę pszerzania kwalifikacji i umiejętnści - wynika z badania przeprwadzneg przez Ipss. W pdbnym sndaŝu, wyknanym w 2000 r., dsetek ten wynsił 31 prc. Jak wynika z raprtu, Placy głównie chcą uczyć się języków bcych (29 prc. wskazań), zdbywać umiejętnści infrmatyczne (27 prc.), kwalifikacje ptrzebne d zdbycia pracy (20 prc.), pszerzać wiedzę związaną z hbby (20 prc.), umiejętnści sbiste tj. rganizację czasu, autprezentację (18 prc.), zdbywać umiejętnści w zakresie zarządzania i umiejętnści prwadzenia biznesu (15 prc.) a takŝe wiedzę gólnspłeczną (19 prc.). Ptrzebę pszerzania wiedzy i umiejętnści w równym stpniu deklarują kbiety i męŝczyźni, lecz róŝnie w pszczególnych grupach wiekwych - pdał Ipss. Ptrzebę zdbywania nwej wiedzy i umiejętnści częściej d innych deklarują sby w wieku lat raz lat (dpwiedni 74 prc i 70 prc. zaintereswanych). Wśród sób p 30. rku Ŝycia zaintereswanie pszerzaniem wiedzy i umiejętnści stpniw spada. W grupie sób w wieku lat zaintereswanie pszerzaniem wiedzy deklaruje becnie 31 prc., 8 lat wcześniej dsetek ten wynsił 16 prc. Wśród tych, którzy przekrczyli 59. rk Ŝycia zaintereswanych pszerzaniem wiedzy i umiejętnści jest 19 prc., w 2000 r. takich sób był tylk 2 prc. Według Ipss sby p 50. rku Ŝycia są najbardziej zaintereswane wiedzą gólnspłeczną i rzwijaniem hbby. "Im wyŝsze wykształcenie, tym większe zaintereswanie pszerzaniem swjej wiedzy, chć równieŝ wśród sób z wykształceniem pdstawwym i zasadniczym zawdwym zaintereswanie rzwjem pzstaje na dść wyskim pzimie (k. 40 prc.)" - pdał Ipss. Najbardziej zaintereswane własnym rzwjem są sby uczące się i studiujące (72 prc.), a więc te - jak pdkreśla Ipss - które dpier wkrczą na rynek pracy. Kształcić się teŝ chce pnad płwa sób juŝ pracujących. Pszerzać kwalifikacje chce takŝe 48 prc. sób zajmujących się dmem raz 52 prc. bezrbtnych. Zapytani spsby zdbywania i pszerzania wiedzy Placy najczęściej wymieniają krzystanie z internetu (27 prc. wskazań). Klejne miejsca zajmują glądanie prgramów edukacyjnych i naukwych w telewizji (24 prc.) raz lektura ksiąŝek i wydawnictw fachwych (20 prc.). Udział w szkleniach, kursach i wykładach wymienił 13 prc. respndentów. Mniej ppularne są szklenia e-learningwe raz krzystanie z multimediów (3 prc.) a takŝe kursy krespndencyjne (2 prc.). Z deklaracji uczestników badania wynika, Ŝe w 2008 r. c czwarty Plak (25 prc.) w wieku 15 lat i więcej zamierza uczestniczyć w jakichś kursach lub szkleniach, najczęściej w kursach języków bcych (13 prc.) i w specjalistycznych kursach zawdwych (10 prc.). Badanie - na zlecenie prtalu Nwczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatrium Zarządzania w ramach prjektu "Szklenia w Plsce. Era Prfesjnalizacji" - zrealizwan w dniach 8-13 maja metdą indywidualnych wywiadów bezpśrednich na reprezentatywnej próbie 1011 Plaków w wieku c najmniej 15 lat. GDY 6

7 Źródł: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline: dep=101839, data dstępu Zbacz równieŝ: Ptrzeby szkleniwe Plaków : czeg mŝemy spdziewać się na rynku szkleń w Plsce? / Mnika Dawid-Sawicka [w:] Rzeczpsplita : Nwczesna Firma, dkument nline: data dstępu Od redaktra Prśba wzajemnść... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg infrmatra, czyli nadsyłanie infrmacji: O planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej); O sptkaniach metdycznych i warsztatwych; O nwściach wydawniczych (będę wdzięczny za elektrniczną wersje kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu; O zakńcznych badaniach naukwych, w tym zakńcznych przewdach dktrskich; O innych faktach, które mŝna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą biblitek niepaństwwych szkół wyŝszych. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji w frmie niniejszeg infrmatra Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ISBNik. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres redakcji ISBNika. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka WyŜszej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel. i fax (022) , , , , * Stale współpracują: Stefan Kubów (Bibliteka Dlnśląskiej Szkły WyŜszej we Wrcławiu), Barbara Zieleniecka (Bibliteka WyŜszej Szkły Bankwej w Pznaniu), Bgumiła Urban (Bibliteka WyŜszej Szkły Bankwej w Pznaniu, Wydział Zamiejscwy w Chrzwie Redaktr ISBNika infrmatra Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iŝ Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. JeŜeli jednak nie Ŝyczycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 7

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KONFERENCJE NAUKOWE i BRANśOWE ZESZYT DWUDZIESTY SIÓDMY pniedziałek, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 4, z. 1 (32): piątek, 11 stycznia 2008 rku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?! Szczęśliweg Nweg Rku 2008 Ŝyczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 5, z. 11 (69) : wtrek, 6 kwietnia 2009 rku Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Infrmatr Sekcji Biblitek Uczelni Niepaństwwych Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Frmularz Rekrutacyjny FORMULARZ REKRUTACYJNY Prjekt PI: e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) system zwiększający zaintereswanie uczniów kntynuacją kształcenia na kierunkach GOW POKL.09.02.00-06-070/12

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów SBP Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 roku

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów SBP Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 roku R. 5, z. 15 (73) : pniedziałek, 11 maja 2009 rku Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy konferencja, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 roku

Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy konferencja, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 roku Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ISBNik : infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 5, z. 5 (63) : pniedziałek, 9 luteg 2009 rku Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w Polsce celują w XXI wiek : o konferencji w Kielcach

Biblioteki publiczne w Polsce celują w XXI wiek : o konferencji w Kielcach Infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z śalobnej KARTY Zmarła prf. Maria Dembwska (1914 2008) R. 4, z. 13 (44): pniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANśOWE Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji konferencja, Katowice, 15 maja 2008 roku (czwartek)

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANśOWE Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji konferencja, Katowice, 15 maja 2008 roku (czwartek) Infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich R. 4, z. 6 (37): śrda, 16 kwietnia 2008 rku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językwych, ZP_8_2011 Numer głszenia: 41678-2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Fizjoterapia w sporcie. Charakterystyka studiów :

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Fizjoterapia w sporcie. Charakterystyka studiów : Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Fizjterapia w sprcie Charakterystyka studiów : Celem studiów pdyplmwych Fizjterapia w sprcie jest wykształcenie abslwenta, który umiejętnie wykrzysta

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Infrmatr Sekcji Biblitek Uczelni Niepaństwwych Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich R. 3, z. 14 (30): piątek, 30 listpada 2007 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANśOWE Internet w biblitekach : Open Access 4. Ogólnplska

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00- Warszawa: Usługi plegające na wydaniu, druku i dystrybucji dwóch publikacji pknferencyjnych zatytułwanych dpwiedni Eknmiczne mechanizmy wspierania i chrny rlnictwa rdzinneg w Plsce i innych państwach Unii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka realizowane od klasy drugiej

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka realizowane od klasy drugiej Opis placówki: Liceum mieści się w wygdnym, stylwym i przestrnnym budynku zbudwanym w 1913 rku. Zajęcia edukacyjne prwadzne są w salach wypsaŝnych w nwczesny sprzęt audiwizualny raz w pracwniach kmputerwych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Standardy w procesie digitalizacji... w wersji elektronicznej

Standardy w procesie digitalizacji... w wersji elektronicznej Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich ISBNik : infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyŜszych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 5, z. 14 (72) : pniedziałek, 4 maja 2009 rku Zapraszam d lektury blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, pzdrawiam, Twój Wjciech, redaktr Kmunikaty Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak wygrać miłość i frajdę dnia i nocy?

Jak wygrać miłość i frajdę dnia i nocy? Reklekcje dla młdzieŝy Jak wygrać miłść i frajdę dnia i ncy? Sylwester Laskwski, 2009 Infrmacje gólne D kg reklekcje są adreswane? Gimnazjaliści Licealiści Studenci Cel reklekcji Wzmcnienie lub przywrócenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII Kchamy wciąż za mał i stale za późn. ks. Jan Twardwski Pwiatwy Knkurs Sptkanie z Janem d Biedrnki edycja VIII Śpieszmy się kchać POD PATRONATEM Wójta Gminy Białe Błta ks. Prbszcza Parafii Wniebwzięcia

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo